Doré houdt zich met 1,20 kranig tegen grote importen Oud waterschap bijna twee ton over Nederland wordt weer voorzien van nieuwe Thoolse aardappelen Landbouwschap tegen beperkingen voor intensieve veehouderij Eerste aardappelveiling in St. Annaland met 124 ton Voetveer bij Gorishoek in volle vaart Geen gordel Automobiliste Scherpenisse géén celstraf Europees Hof: KvK-bijdrage niet strijdig G.S. tekenen beroep aan na afwijzing van klacht tegen accountants Donderdag 13 juni 1996 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT De eerste nieuwe aardap pelen hebben dinsdagmor gen op de veiling St. Anna land 1,20 voor een kilo Doré's opgeleverd. De Pre mière deed 88 cent, Fries- lander 81 cent. De telers zijn tevreden, afgezet tegen de 65 cent die ze vorige week kregen op de veiling CHZ in Barendrecht. Maar de enorme invoer van bui tenlandse aardappelen blijkt een geduchte concur rent. Moeilijke bevalling Frieslander Kriel viel mee Uitgeroepen tot E BRUIDSFOTON 1994 van Nederland Vooral door uitstel investeringen Het inmiddels opgeheven waterschap Tholen heeft 1995 afgesloten met een batig saldo van 185.518,88 gulden. Het uitstellen en schrappen van een aantal investeringen in verband met de fusie is de voornaamste veroorzaker van het overschot van 107.536,55 gulden op de traditio nele taken (waterkeringen, waterbeheersing en wegen). De winst bij het waterkwaliteitsbeheer (77.982,33 gul den) is grotendeels te danken aan hogere belastingop brengsten. Bejaardentehuizen Dijkgraaf Nota ruimtelijk beleid landelijke gebieden De aanwijzing van beperkte gebieden voor de vestiging van intensieve veehouderijen (waaronder grootschalige varkensmesterijen) stuit op weerstand bij de gewestelijke raad voor Zeeland van het landbouwschap. De raad heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen deze bepaling in de door provinciale staten vastgestelde nota ruimtelijk beleid landelijke gebieden. Neventak prachtige collectie shirts polo's van o.a. Elmior - Kenmore - John Friday - Alan Red St. Annaland ENGELSMAN g^an PRIEL Voorstraat 15 - tel. 0166-652490 - wo.mid. gesloten "Het wordt elk jaar gekker", zegt aardappelhandelaar M. Bijl uit Poortvliet. "Aardappelen uit Spanje, Italië en Portugal zijn er al voor 40 tot 50 cent per kilo. Voor de betere kwaliteit uit Malta en Cyprus moet je echter 1.00 tot 1.80 neertellen, zodat de Doré daar wel tegenop kan. Het zijn niet zozeer de voorraad oude, maar de grote importen die de vraag en daarmee de prijs wat beper ken", aldus Bijl. Veilingvoorzitter A.C. Wessels was tevreden. "Niet gek om zo te begin nen", liet hij weten. Ook veilingdi recteur D.L. Hage was ingenomen met het resultaat. "Bij de telers valt het mee", meldde hij. De start was dinsdagmorgen uitste kend, want de eerste 203 kisten Doré van W.L. van der Male uit St. Maartensdijk werden door Kruyt- hoff uit Strijen gekocht voor 1,20. Die prijs werd nog geëvenaard door handelaar Bijl, die 108 van de 425 kisten kocht van J.S.C.F. Leijssen uit Poortvliet. Vervolgens gingen er 200 kisten weg voor 11,95 de 10 kg en het restant van 117 kisten voor 11,98 per 10 kg. De prijs bleef goed boven de 1,10 behalve een uitschie ter van 90 cent voor 54 kisten Doré. Gaandeweg daalden de prijzen weer en werd de gulden net bereikt. Toen de handel steeds kleinere aantallen kocht en de prijs beneden de gulden kwam, greep veilingmeester D.L. Hage in. "Men durfde niets extra's te kopen. De handel was zoekende en bleef, mede gezien de prijs, voor zichtig. Ik vond het toen beter om in te grijpen", aldus Hage, die vier par tijen inhield. Twee gingen er direct na de veiling nog weg, maar 208 kis ten Doré van 10,50 (een moeilijke sortering) en 225 kisten gevelde Doré's van 10,25 bleven staan. "Die gaan in de loop van de dag nog wel weg", voorspelde de veilingdirec teur optimistisch. Commissionair J.W. van Houdt uit Scherpenisse zorgde voor uitkomst. "Ik kreeg vijf minuten voor het ein de van de veiling nog een briefje toegeschoven, dat ik nog 600 kisten moest kopen voor Werkman uit Uit- huizermedum", vertelt Van Houdt. "Eerst had ik me afwachtend opge steld en eigenlijk waren alle hande- Piet van der Schee uit St. Maartensdijk toont de prima Doré's van dhr. Van Leijssen uit Poortvliet, die op een perceel aan de Annavosdijk gerooid werden en dinsdag bij de eerste aardappelveiling de hoogste prijs van fl ,20 haalden. laren wat behoudend. Deze eerste veiling was een moeilijke bevalling. De Franse Doré's, die Schuitema voor 1,99 per anderhalve kilo in supermarkten aanbood, zaten in de weg. Toen ik later orders kreeg, heb ik alle ingehouden partijen nog opgekocht." Van Houdt heeft wel vertrouwen in de prijsvorming. "Het is beslist geen zakkende markt." De eerste telers die Doré's aanvoer den, waren W.L. v.d. Male, J.C.M. Geuze, J.S.C.F. van Leijssen, J.H. Gunter, J.L. Goedegebuure Pzn., A.L. Aarnoudse, gebr. Guiljam, maatschap Moerland, M.A. Lind- hout, W. Hage, gebr. Brooijmans, J.J. Slager, fa. M. Gunter en zn. en J.H. den Engelsman. Er waren veer tien partijen met 2904 kisten. De hoogste prijs bij de Première werd behaald door de maatschap Elenbaas. Van de Guchte uit Wijk bij Duurstede kocht er 55 kisten voor 8,76 per 10 kg, nadat de rest van de 315 kisten even tevoren voor 8,75 per 10 kg waren verkocht. De Première ligt qua prijs behoorlijk beneden de Doré, maar de opbreng sten liggen hoger. De andere aan voerders van Première waren C. Andriesse, M.W. Fase, H.I. van der Jagt en P. Heijboer. De bodem lag bij 7,52 per 10 kg. Er gingen vijf partijen via de klok met totaal 660 kisten. Slechts drie telers voerden Frieslan der aan, maar die waren er met 767 kisten meer dan Première, zodat de hoeveelheden per aanvoerder flink hoger waren. Gebr. den Engelsman uit Poortvliet waren met 561 kisten van een perceel bij St. Philipsland zelfs de grootste aanvoerder van deze eerste veiling. Gebr. Westdorp uit St. Annaland boden de hoogste prijs met 8,06 per 10 kg voor 42 kisten. Deze handelaar, die 32 groentewinkels in Den Haag bedient, voorzag dinsdag de eerste twaalf afnemers van nieuwe aardap pelen. De partij van 561 kisten van gebr. Den Engelsman werd in zeven gedeelten verkocht omdat de handel ze mondjesmaat afnam. Het laatste gedeelte van 166 kisten hield de vei lingmeester in bij 80 cent, nadat er vijf partijtjes van rond de 78 cent waren verkocht. Bij de 244 kisten Doré drielingen bood de Poortvlietse handelaar Bijl de hoogste prijs met ƒ5,33 per 10 kg. voor 42 kisten. Van de 46 kisten Première drielingen nam gebr., Westdorp er 21 af voor 4,89 per 10 kg. Van de 41 kisten Frieslander drielingen nam commissionair J.W. van Houdt uit Scherpenisse er 25 af en Bijl 16 kisten, elk voor 4,72. De prijzen van de kriel vielen vei lingdirecteur Hage mee gezien het ontzettend grote aanbod van buiten landse aardappelen. Van de 147 kis ten kriel kocht G. den Haan uit St. Philipsland er 30 voor de hoogste prijs van 9,98 per 10 kg. Den Haan is een nieuwe koper op de St. Anna- landse veiling. Hij drukt op de knop voor handelaar Moerman uit Helle- voetsluis. Van de 25 kisten Première kriel betaalde Bijl uit Poortvliet met 9,44 de hoogste prijs voor 10 kis ten. De 32 kisten Frieslander gingen nog goedkoper weg. P. van Rooijen uit Naarden kocht 20 kisten voor 90 cent en de overige 12 kisten hield de veilingmeester op bij eveneens 90 cent. Ze gingen uiteindelijk nog weg voor 85 cent. De eerste veiling van 1996 lag vier dagen later dan vorig jaar, toen op 7 juni 85 cent tot 1,57 betaald wer den voor de Doré, die toen een record aanvoer van 159 ton had. De top ligt nu behoorlijk lager, maar de bodem ligt een stuiver hoger. Vorige week bemiddelde de St. Annalandse veiling nog bij de onderhandse ver koop van zo'n 50 ton nieuwe aardap pelen omdat er toch al vraag was. Die leverden 1 gulden per kilo op. Vanaf gisteren fungeert ook de vei ling Scherpenisse weer als aanvoer- punt, maar de verkoop gebeurt via de klok van de St. Annalandse vei ling. Dinsdag 11 juni: Doré 90-1.20, drielingen 50-53, kriel 95-1.00, Pre mière 75-88, drielingen 47-49, kriel 90-94, Frieslander 71-81, drielingen 47 en kriel 45-90, aanvoer 124 ton. Woensdag 12 juni: Doré 90-1.13, drielingen 40, kriel 71-81, Première 62-82, drielingen 37, kriel 70-77, Frieslander 73-77, drielingen 37-38, kriel 78-80, aanvoer 142 ton. Het voet- en fietsveer de Harpoen zet tot en met 31 augustus weer mensen over van Gorishoek naar Yerseke en vice-versa. Driemaal daags kunnen voetgangers en fiet sers de overtocht maken. De aanleg steiger bij Gorishoek is goed bereik baar vanaf de weg en via het buiten dijks fietspad dat maandag officieel wordt geopend. Op initiatief van kapitein Beusenberg van de Har poen is er bij De Stadsherberg in Sint-Maartensdijk en 't Anker in Yerseke een 'Harpoen-menu' te nut tigen. De Harpoen vertrekt vanaf Gorishoek dagelijks (behalve zon dag) om negen, één en vijf uur. De overtocht uit Yerseke is telkens een half uur later. De Thoolse politie controleerde dinsdagavond op diverse plaatsen het dragen van de gordel door auto mobilisten. Er werden tien bestuur ders bekeurd. Eén automobilist ging op de bon omdat op zijn auto een geldig kentekenbewijs deel III ont brak. Advertentie I.M. Het waterschap Tholen beeft de bouw van een zoutopslag en de ver vanging van een graafmachine en een auto niet meer ter hand geno men. Verder zijn aanpassingen aan gemalen en opknapbeurten van rioolwaterzuiveringsinstallaties uit gesteld. Met betrekking tot het zo voordelig mogelijk verwerken van Thools afvalwater is een studie opgezet. Vertraging trad op in de uitvoering van de deelplannen zuid en oost van het basisplan watervoor ziening. Tegenvallers waren de sala riskosten (60.000 gulden hoger), onderhoud aan werk- en voertuigen (ruim 30.000 gulden meer) en de bestuurskosten. Laatstgenoemde post vergde als gevolg van de fusie geen 50.000, maar bijna 160.000 gulden. De afscheidsbijeenkomst voor bestuur en personeel, inclusief kerstpakketten, heeft ruim 17.000 gulden gekost. De boekwinst op de verkoop van het Polderhuis met inventaris bedraagt bijna 360.000 gulden. Was er op de waterkeringen en het wegenbeheer winst - respectievelijk 125.194,59 en 26.617,39 gulden - de waterbeheersing geeft een negatief saldo te zien van 44.275,43 gulden. Een verdubbeling van de geraamde kosten voor delfwerk - gevolg van twee onverwachte saneringen - en extra onderhoudskosten aan de gemalen zijn hiervoor grotendeels verantwoordelijk. De ingezetenen- omslag en de omslag gebouwd leverden 45.000 gulden minder op dan was gedacht. Hoofdoorzaak hiervan is, dat bewoners van bejaar dentehuizen geen aanslag ontvingen in afwachting van een uitspraak van de Raad van State hierover. De verontreinigingsheffing bracht vorig jaar 92.000 gulden meer in het laatje dan was verwacht, doordat ruim 112.000 gulden werd ontvan gen over voorgaande jaren. Het onderhoud van de zuiveringsinstal laties vergde behoorlijk meer geld dan was gedacht, maar slibverwer king en energieverbruik zorgden voor financiële meevallers. Behalve het waterschap Tholen ken nen ook de voormalige waterschap pen Walcheren en Schouwen-Dui- veland en het wegschap Walcheren voordelige saldi. Door toevoeging daarvan aan de algemene reserves vallen die 5,6 miljoen gulden hoger uit dan waarmee het waterschap Zeeuwse Eilanden in de begroting 1996 rekening hield. De totale reser ves van het fusiewaterschap bedra gen ruim 32 miljoen gulden. De kandidaatstelling voor een nieu we dijkgraaf laat op zich wachten. De vertrouwenscommissie zou in de vergadering van hoofdingelanden op 20 juni een aanbeveling doen, maar heeft dat uitgesteld. Reden is de procedure die nog loopt bij de Raad van State en waarin J.A. de Boe uit Poortvliet en mevrouw Flach-de Geus uit Renesse bezwaar maken tegen de manier waarop het huidige bestuur van Zeeuwse Eilan den tot stand is gekomen. In een voorlopige uitspraak noemde de staatsraad het waterschapsreglement al in strijd met de waterschapswet. Een definitieve uitspraak wordt omstreeks september/oktober ver wacht. Tot zolang wil de vertrouwenscom missie wachten met het opstellen van een aanbeveling. Want zolang er in genoemde zaak geen uitspraak van de Raad van State is, zal geen koninklijk besluit worden genomen ter benoeming van een dijkgraaf. Bovendien kunnen belangen van personen die op de voordracht staan, geschaad worden door het lang uit blijven van de benoeming. Bijko mend voordeel van deze situatie vindt de vertrouwenscommissie, dat er uit de 102 kandidaten nog zorg vuldiger geselecteerd kan worden nu er meer tijd voor is. J.B. Moerland zet aan de Staartweg bij St. Annaland kisten Doré's op de wagen; rechts zijn zoon Johan en oogsthelpster Erna Fase. Na maanden van rust is de bedrij vigheid sinds dinsdag weer terug op de veiling St. Annaland. Hef truckchauffeur C.A. Kaashoek giert met een pallet met 36 of 42 kisten aardappelen de bocht om. Tot op het laatste moment hebben de telers hun verse produkten aangevoerd, zodat hij haast moest maken. De telefoniste roept han delaren op voor een telefoonge sprek in cel 2 of 3 met een laatste opdracht of een recente prijsstel ling van andere markten. De mijnzaal loopt vol met telers en belangstellenden. De spanning staat op de gezichten te lezen. Bij welke prijs zal de klok de eerste keer stoppen? Veilingdirecteur D.L. Hage begint met een woord van herdenking. Hij mist een vertrouwd gezicht in de bankjes van de handelaren: Rien Quist uit Oud-Vossemeer. Ondanks zijn handicap en gezondheid was hij altijd present bij de eerste veiling en kocht de Vossemeerder aardappelen voor zijn opdrachtgevers. Op 66-jarige leeftijd overleed hij vorig jaar oktober. Staande werden enige ogenblikken stilte in acht geno men. Terugkijkend naar het voor bije aardappelseizoen, vond Hage dat er voor de vroege aardappelen redelijk goede prijzen betaald werden. De kilo-opbrengsten waren behoorlijk. De late aardap pelen daarentegen zorgden, zeker na de jaarwisseling, voor een teleurstellend slot. Hage noemde het voor menigeen onbegrijpelijk, dat dinsdag 11 juni - slechts vier dagen later dan vorig jaar - de eerste veiling kon worden gehouden gezien de extre me kou dit voorjaar. Vooral de vroegst gepote aardappelen heb ben temperaturen doorstaan van - 7 tot -8 graden, gevolgd door een droge, maar nog koude periode. Dinsdag stonden er toch 124 ton aardappelen in de veilinghal, nadat er eerder al onderhands waren verkocht. De promotie voor de Alvantho's was ook voor treffelijk, zo herinnerde Hage aan het bezoek van koningin Beatrix aan St. Maartensdijk, waarbij de aardappelteelt goed in beeld kwam. De St. Annalandse veiling directeur sprak de hoop uit, dat mede door deze manifestatie de stijgende lijn van de aardappel- consumptie zich zal voortzetten. "Met hun unieke kwaliteit valt voor de Alvantho een duidelijke meerwaarde te behalen", zo onderstreepte Hage. Hij stipt ook de veel besproken landelijke veilingfusie nog aan. Slechts bij 6 van de 12 veilingen was er een tweederde meerder heid voor. Die vertegenwoordigen wel 52% van de landelijke omzet, maar Hage spreekt toch over een sterk verzwakte basis voor de fusie. St. Annaland blijft zelfstan dig en de veilingklok wordt volle dig in zijn waarde gelaten. Na die inleidende woorden kan de klok echt gaan draaien. De kop is eraf. Even na half elf rollen de grote vrachtwagens het veilingter rein in St. Annaland op: van Loogman en Van Egmond uit Amsterdam. Koeckhoven uit Hoofddorp kan met een kleinere bestelwagen toe. Later volgen er nog wagens voor Werkman uit Uithuizermedum, Apotheker uit Groningen, Molenaar uit Haar lem en Rips uit Amersfoort. Heel Nederland wordt weer voorzien van nieuwe Thoolse aardappelen. Alvantho, Alles van Tholen. De raad wijst erop, dat door concen tratie van deze bedrijven de kans op ziekten onder het vee groter wordt. Ander bezwaar is, dat met dit beleid voorbij wordt gegaan aan de agrari sche structuur van het gebied en het bovendien in tegenspraak is met milieubeleid dat een mineralen- kringloop (koppeling van mest aan grond) voorstaat. De raad voorziet verder problemen voor de ontwikke lingsmogelijkheden van aangren zende bestaande bedrijven en twij felt eraan of in alle gevallen een milieuvergunning voor een nieuw bedrijf haalbaar is met het oog op woonbebouwing in de buurt. Een tweede bepaling in de nota die door het landbouwschap wordt aan gevochten, is dat een neventak intensieve veehouderij bij bestaande Onlangs meldden wij dat een 42- jarige vrouw uit Scherpenisse na het rijden onder invloed en het doorrij den na een aanrijding, nog een (cel)straf tegoed had, opgelegd door de rechter in Rotterdam. Op klach ten van de betreffende persoon heeft de politie onderzoek gedaan en het blijkt dat de berichtgeving naar de pers onjuist geweest is. De vrouw had deze straf al uitgezeten. Een politiewoordvoerder meldt dat de behandelende instanties echter waren vergeten dit uit het opspo ringsregister te halen. "De behande lende ambtenaren konden aan deze fout weinig doen, omdat ze afhanke lijk zijn van de gegevens in het opsporingsregister. De politie Tho len betreurt echter wel wat er. is gebeurd", aldus de politie. De jaarlijkse bijdrage die de Kamer van Koophandel aan bedrijven en verenigingen jaarlijks oplegt voor hun inschrijving in het Handelsre gister, is niet strijdig met een Euro pese richtlijn. Dat heeft het Europe se Hof dinsdag vastgesteld. In 1993 vroeg het college van beroep voor het bedrijfsleven het oordeel van het Europese Hof nadat ondernemingen bezwaar hadden gemaakt tegen de jaarlijkse bijdrage. De bedrijven waren op die gedachte gekomen, nadat het Europese Hof een registra tieheffing voor vennootschappen in Italië had veroordeeld. De bezwaar den beriepen zich ook op de Europe se richtlijn, die bedoeld is om belas tingen op kapitaalinbreng bij ven nootschappen in de lidstaten te har moniseren. Volgens het Hof is de jaarlijkse KvK-bijdrage geen belas ting in de zin van de richtlijn. Het is een heffing die bedoeld is om de kosten die de KvK maakt bij het ver richten van de diensten ten behoeve van het bedrijfsleven, te dekken. Op basis van het oordeel van het Euro pese Hof zal nu het college van beroep voor het bedrijfsleven moe ten beslissen of de bezwaren van ondernemingen tegen de jaarlijkse bijdrage van de KvK wel of niet gegrond zijn. bedrijven maximaal 1000 vierkante meter mag beslaan (ook Tholen heeft deze beperking opgenomen in de herziening van het bestemmings plan buitengebied). De raad spreekt van een 'rigide inperking van de ont wikkelingsmogelijkheden' die bo vendien 'ongemotiveerd en onzorg vuldig' tot stand is gekomen. De indruk bestaat dat angst in plaats van planologische onderbouwing hier aan ten grondslag ligt. Recente cij fers van het ministerie van land bouw zouden aangeven dat de norm van 1000 m2 een levensvatbare neventak uitsluit. Het landbouw schap meent dat in de nota ruimte lijk beleid landelijke gebieden vol doende ander beleid is opgenomen om ongewenste ontwikkelingen met betrekking tot intensieve veehoude rij tegen te gaan. Een concentratie van gespecialiseer de glastuinbouwbedrijven heeft de instemming van het landbouwschap, maar dat geldt niet voor de beper king van 2000 m! die de provincie wil voor een neventak bij een bestaand bedrijf. Ook de nuancering van een beperkte bufferzone (tot 50 meter) tussen agrarische bedrijven en woon- en recreatiegebieden vecht het land bouwschap aan. Het schap wijst in dit verband op een toezegging van gedeputeerde staten dat 'de 100- metergrens voor agrarische bedrij ven uitgangspunt blijft'. Gedeputeerde staten van Zeeland leggen zich niet neer bij de uitspraak van de Raad van Tucht voor regis teraccountants en accountants- administratieconsulenten. Ze heb ben hoger beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In de zogenaamde rusthuizenaffaire, waarbij de stich ting rusthuizen Gereformeerde Gemeenten o.l.v. de toenmalige voorzitter ds. N.W. Schreuder uit Goes niet goed met overheidsgeld is omgesprongen, had het provinciaal bestuur een klacht ingediend tegen J. Roza RA en J.J. Schipaanboord RA, die de cijfers van de stichting hadden goedgekeurd. De Raad van Tucht achtte de klacht echter op alle punten ongegrond. "Ten onrechte", aldus g.s.. Het beroep moet in de eerstvolgende vergadering van pro vinciale staten worden bekrachtigd. "Als we in de uitspraak zouden berusten, zou dat erkenning van de juistheid inhouden en dan wordt de waarde van accountantsverklarin gen in tal van subsidierelaties twij felachtig. Dat zou verregaande gevolgen hebben. Alleen al om deze reden is een beroep wenselijk. Anders zou een schade-actie van de tegenpartijen volgen. Inhoudelijk hebben wij tegen de uitspraak van de Raad van Tucht ook zodanig gefundeerde bezwaren, onderbouwd door deskundige adviezen, dat wij verwachten dat de uitspraak in hoger beroep voor de provincie gun stig zal uitvallen", aldus g.s. van Zeeland. Onder de stichting rusthuizen Gere formeerde Gemeenten vallen o.a. de bejaardenwoningen aan de Kaay en de Hoogstraat in Tholen. Mooie kwaliteit polo van Alan Red 3 kleuren pames- en herenkleding/hoeden Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 7