THOLENDERWIJS Raadsleden willen besparing 65 mille Bezoek van Beatrix galmt na in Jamaica en Nieuw-Guinea Politiek wil rem op automatisering Zomerschool voor ouderen van Tholen Opnamen voor uitzending van Teleac en wereldomroep informatierubriek van de gemeente Tholen KERNBEZOEK IN THOLEN-ST^D SPREEKUUR B&W KENNISGEVING VAN MEDEDELING ONTWERP-BESCHIKKING Z0RGL0KET THOLEN BOUWAANVRAGEN/ BOUWMELDINGEN C Donderdag 13 juni 1996 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT VANAVOND (13 JUNI) WET MILIEUBEHEER: TH00LSE OUDEREN OPGELET!! INGEDIENDE BOUWPLANNEN/MELDINGEN VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN POSITIEVE BESLISSINGEN OP MELDINGEN Opknappen toren 925.000 gulden Kan het niet wat minder?, moeten de raadsleden in de commissie ruimtelijke ordening gedacht hebben toen ze begrepen hadden dat de restauratie van de toren van de hervormde kerk in Sint-Annaland 925.000 gulden gaat kosten. Noodgreep Koningin Beatrix die haar verjaardag viert met het volk. Die zich gewoon op straat begeeft tussen de mensen, die toegeroepen wordt, een praatje maakt, zich toe laat zin gen, spontaan cadeautjes in ontvangst neemt, die je zo maar een hand kan geven. De ontvangst van de konink lijke familie op 30 april in Sint-Maartensdijk ligt nog vers in de herinnering, maar de viering in de smalstad galmt na tot in Jamaica en Papoea Nieuw-Guinea. Slavenhandel Zeeuwse lucht Meer duidelijkheid over effect gevraagd Verschillende Thoolse raadsfracties hebben ervoor ge pleit om ten behoeve van de automatisering bij de gemeente jaarlijks een vast budget aan te houden. "Een keer zachtjes op de rem trappen kan geen kwaad", zei P. van Belzen (RPF/GPV) onlangs in de commissie finan ciën. Hij noemde een bedrag van vier ton, J. van den Donker (D66) deed daar nog eens 50.000 gulden af. Effecten Onverwacht potje 4 etages Oosterse Tapijtkunst Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Telefoon: 0166-668200/Telefax: 0166-663553 Vanavond (donderdag 13 juni) organiseert het ge meentebestuur van Tholen een kernbezoek voor de woonkern Tholen. Dit kernbezoek wordt ge houden in gemeen schapscentrum "Meul- vliet" aan de Zoekweg 8 te Tholen, aanvang 19.30 uur. Elke belangstellende is van harte welkom. 13 JUNI A.S. KERNBEZOEK THOLEN-STAD Programma: Welkomstwoord door burgemeester H.A. van der Munnik; Vertoning van de videofilm "Uw vereniging, de gemeente Tholen"; gelegenheid tot het maken van opmerkingen, het stellen van vragen, het uiten van kritiek of lof. Het gemeentebestuur zal trachten zoveel mogeiijk ter plekke ant woord te geven op de gestelde vragen en de gemaakte opmer kingen. Dat zal niet in alle gevallen lukken. Die vragen of opmer kingen waarnaar nader onderzoek nodig is, worden "mee naar huis" genomen. In een later stadium worden in deze rubriek de resultaten van die onderzoeken gepubliceerd. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van burgemeester en wethouders vinden plaats op maandag 17 juni 1996 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester H.A. van der Munnik houdt zijn spreekuur van 11.00-12.00 uur. Op datzelfde tijdstip vinden de spreekuren plaats van de wet houders ing. J. van der Jagt, I.C. Moerland en ing. J. Versluijs. Wilt u op een ander tijdstip met een van de college-leden spre ken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon (0166) 668330. Met ingang van 14 juni 1996 ligt gedurende 4 weken ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van: - Danisco Foods B.V., Nijverheidsweg 5, 4695 RC té Sint- Maartensdijk, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvatten de vergunning in verband met het veranderen van de inrich ting ten behoeve van de produktie van gebakken uitjes, gele gen aan de Nijverheidsweg 5 te Sint-Maartensdijk, kadastraal bekend Sint-Maartensdijk, sectie M, nummers 748 en 749. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen positief op de aanvraag te beschikken. Daarbij is een aantal voorschriften opgesteld in het belang van de bescherming van het milieu, ledereen kan met ingang van 15 juni 1996 gedurende 4 weken tegen het ontwerp-besluit schriftelijke bedenkingen indienen bij het gemeentebestuur. Markt 1-5, 4695 CE Sint-Maartensdijk. Gedurende deze termijn bestaat desgevraagd de gelegenheid tot een gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het inbrengen van gemotiveerde mondelinge bedenkingen daarte gen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aan wezig te zijn. U kunt daarvoor (bij voorkeur vóór 5 juli 1996) een afspraak maken met mevr. G.J. Hertogs-van der Gouwe van het bureau Volkshuisvesting, Milieu- en Bouwzaken tel. (0166) 668238. De ingekomen bedenkingen worden mede ter inzage gelegd. Degene die schriftelijke bedenkingen inbrengt kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Dat verzoek moet schriftelijk, gelijktijdig met de schriftelijke bedenkingen, bij het gemeentebestuur worden ingediend. Waar ter inzage? Alle stukken liggen ter inzage: - op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk van 9.00-12.00 uur en van 13.30-15.00 uur; - op schriftelijk verzoek tevens elke maandag van 18.00-20.00 uur in de Openbare Bibliotheek Sint-Maartensdijk, Markt 58 te Sint-Maartensdijk. Het ontwerp-besluit ligt na het verstrijken van de bedenkingen termijn tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan wor den ingesteld tegen het besluit, voorts elke werkdag van 9.00- 12.00 uur ter inzage. Sint-Maartensdijk, 14 juni 1996 Sinds 1 maart 1996 kun nen ouderen in de ge meente Tholen voor informatie en advies terecht bij één adres, het zorgloket Tholen. Het zorgloket is een ini tiatief van diverse instel lingen in de gemeente Tholen, die zorg aanbie den aan ouderen. Zij heb ben gezamenlijk één loket geopend waar ouderen met vra gen om hulp of advies terecht kun nen. Bij het ouder worden wordt het soms moeilijk om zonder hulp thuis te blijven wonen. Er zijn veel mogelijkheden. Echter om de juiste hulp te vinden en deze op elkaar af te stemmen is niet zo gemakkelijk. Bij het zorgloket kunnen de volgende diensten worden aangevraagd: thuiszorg bejaardenalarm Opname in verzorgings- of verpleeghuis (ook tijdelijke opname) dag- en nachtopvang vrijwilligerswerk invalidenparkeerkaart invalidenparkeerplaats Het zorgloket heeft de beschikking over enkele goed opgeleide 'intakers". Deze mensen kunnen de vraag van de klant beoorde len, meestal aan de hand van een gesprek bij de oudere thuis. Samen met de klant bekijkt de intaker welke zorg nodig is. Ver volgens bespreken de instellingen die bij het zorgloket zijn betrokken de mogelijkheden om aan de vraag van de oudere te voldoen. Het voordeel van deze werkwijze is dat de oudere met een beperkt aantal contacten de zorg op maat kan krijgen waar hij behoefte aan heeft. Bij het zorgloket Tholen zijn de volgende instellingen betrokken: de gemeente Tholen, Oosterschelde Thuiszorg, Stichting "Beter Wonen", Welzijn voor Ouderen, de Zorgcentra Elenahof (Stave- nisse), Ten Anker (Tholen) en de Schutse (Sint-Annaland), Vrij- willigersgroep "Graag Gedaan". Hoe bereikbaar Het zorgloket Tholen is gevestigd in het Centrum Thuiszorg aan de Dr. Tazelaarstraat 1,4695 BP te Sint-Maartensdijk. Het loket is op werkdagen van 08.15-15.30 uur telefonisch bereikbaar onder nummer (0166) 663577. - Een bouwaanvraag van B. Dorst, voor het bouwen van een bij keuken op het perceel MOLENPAD 4 te STAVENISSE; - Een bouwaanvraag van B.C.S. Zijlmans, voor het vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen op het perceel MARIA VAN NASSAUSTRAAT 4-6 te SCHERPENISSE; - Een melding van R.M. de Koning, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel SCHELPKREEKSTRAAT 36 te SINT PHILIPSLAND; - Een bouwaanvraag van M.J.L. Moerland, voor het uitbrei den/verbouwen van een supermarkt op het perceel EEN- DRACHTSWEG 5 te THOLEN; - Een bouwaanvraag van A.P. Rijnberg-Kaashoek, voor het bou wen van een berging voor de opslag van frisdranken en fust op het perceel VOORSTRAAT 22 te SINT ANNALAND; - Een bouwaanvraag van A.W. Roozemond, voor het verande ren van de voorgevel op het perceel VOORSTRAAT 8 te STA VENISSE. - Een vergunning verleend aan J.J. van Olffen, voor het plaatsen van een berging met tuinafscheiding op het perceel TEN ANKERWEG 52 te THOLEN, verzonden 4 juni 1996; - Een vergunning verleend aan J. van der Sleen, voor het bou wen van een werkkamer op het perceel WESTKERKSEWEG 25 te SCHERPENISSE, verzonden 4 juni 1996; - Een vergunning verleend aan P. Quist, voor het bouwen van een garage op het perceel MOSSELKREEKSTRAAT 24 te SINT PHILIPSLAND, verzonden 4 juni 1996; - Een vergunning verleend aan A.J.A. Heijdra, voor het vernieu wen van de voorgevel van de schuur op het perceel MOLEN WEG 38 te OUD VOSSEMEER, verzonden 4 juni 1996; - Een vergunning verleend aan M.J. Reijngoudt, voor het bou wen van een berging op het perceel EENDRACHTSTRAAT 17 te SINT PHILIPSLAND, verzonden 5 juni 1996; - Een vergunning verleend aan mevr. J.W. Laban, voor het ver bouwen van een woning op het perceel MOLENDIJK 48 te STAVENISSE, verzonden 5 juni 1996; - Een vergunning verleend aan J.P. van Dijke, voor het bouwen van een warenhuis op het perceel MOLENDIJKSEWEG 5 te SINT ANNALAND, verzonden 5 juni 1996; - Een vergunning verleend aan Tennisvereniging "De Ruuc- stoppelen", voor het bouwen van een clubhuis met kleedacco- modatie op een perceel aan de RIJKSWEG te SINT PHILIPS LAND, verzonden 6 juni 1996; - Een vergunning verleend aan J.P.G. Merode, voor het veran deren van de woning op het perceel OUDELANDSESTRAAT 4 te THOLEN, verzonden 6 juni 1996; - Een vergunning verleend aan L. den Braber, voor het verbou wen van een woning op het perceel STOOFDIJK 97 te STAVENISSE, verzon den 6 juni 1996. - Een mededeling akkoord aan J.P. Boogaard, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel KORTE VEST 6 te SINT MAARTENSDIJK, verzonden 6 juni 1996; - Een mededeling akkoord aan P.M. Bevelander, voor het bou wen van een berging op het perceel WESTZEEDIJK 3 te SCHERPENISSE, verzonden 6 juni 1996. Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belang hebbende tegen een verleende vergunning en/of een positieve bouwmelding bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aan vrager/melder, schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tholen. Voor informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, telefoon (0166) 668244. Sint-Maartensdijk, 13 juni 1996. Aanvankelijk was er drie ton begroot voor herstelwerkzaamhe den. De spits bleek vijf jaar geleden al wankel. Omdat er toen geen geld was voor een grondige opknapbeurt zette de gemeente de spits met stalen hoekijzers vast aan de toren. Nu blijkt dat dit de steenconstructie zodanig aan heeft getast dat er een hulpconstructie moet komen om de spits beter te verankeren. De 300.000 gulden blijken daarvoor ontoereikend. Het vervangen van de spits kost 537.000 gulden maar het totale werk komt op 925.000 gul den, zo bleek uit de bespreking. Om de hoge kosten wat te spreiden, wil de het college het werk splitsen. Maar de commissie adviseerde het karwei in één keer te doen. Juist om kosten te besparen. J. van den Donker (D66) stelde dat de zaak duurder wordt als het in twee keer gebeurt. W.C. van Kem pen (CDA) zou de tweede fase opgenomen willen zien in de meer jarenraming, K.A. Heijboer (SGP) achtte het niet raadzaam om de kerk voogdij twee keer met 'schade' op te zadelen aan tuin en pad. P. van Bel- zen (RPF/GPV) vroeg zich af of het wel verantwoord was (vanwege de veiligheid) om na de eerste beurt nog een aantal jaren te moeten Het Oosterscheldecollege begint op 8 juli met de zomerschool voor ouderen. Dit is een vijfdaagse va kantiecursus voor ouderen die ge houden wordt in het gebouw van het Oosterscheldecollege aan de Jan van Bloisstraat in Tholen. Het onder werp van de week is 'kunst en cul tuur in Zeeland'. Maandag 8 juli begint de zomerschool met een ken nismaking rond het onderwerp 'kunst en kitsch' en een inleiding over moderne kunst. Dinsdagmor gen bezoekt men de Zeeuwse koor school in Goes en 's middags staat het boek centraal waarover uitgever Jan Bruijns iets zal vertellen. Op woensdag gaat men in op de archi tectuur op Tholen. 's Morgens houdt H.J.J. Elenbaas een inleiding en 's middags staat een bezoek aan architect J. Boelhouwers op het pro gramma. Donderdag is een 'doe-dag' waarop de deelnemers zelf proberen kunst te maken. Vrijdag wordt de week afgesloten met een bezoek aan het kant- en zijdemuseum Ter Zijde in Wouw, de kunstuitleen in Bergen op Zoom en de Zonnefeesten. Geïn teresseerden kunnen contact opne men met het Oosterscheldecollege in Goes. wachten op de tweede beurt. En E. Frigge-Hogesteeger (VVD) vroeg zich af of de kostenposten niet beter te begroten zijn. Zij noemde de spits van Sint-Annaland al de tweede financiële tegenvaller na de toren van de grote kerk in Tholen. E.M. van der Wal-Vermeulen (PvdA) pleitte ervoor de restauratie zo voor delig mogelijk uit te voeren. Volgens burgemeester H.A. van der Munnik kost het opbouwen van de steigers en andere voorbereidende werkzaamheden 65.000 gulden. Dat geld zou bespaard kunnen worden als het werk in een keer ter hand wordt genomen. Van het rentevoor deel dat b. en w. zouden kunnen behalen bij uitstel, moest het college zich niet veel voorstellen, zo betoogde Van den Donker. "Dat is eerder een nadeel," zei Frigge. P. van Belzen steunde de D'66-er en de woordvoerster van de liberale partij. "Gezien de stand van de reserve bij openbare werken moet dat kunnen," zei hij. Het opknappen van de toren spits wordt betaald door openbare werken, aangevoerd door wethouder J. van der Jagt. Maar de behandeling van het restauratieplan is in handen van Van der Munnik die monumen tenzorg in zijn portefeuille heeft. De burgemeester legde uit dat de toren geen monument is, maar 'geacht worji tot de monumenten te gaan behoren.' Van der Munnik vond het voorstel om het werk zonder onder breking uit te voeren een 'aantrekke lijke gedachte' en beloofde dit advies ter harte zullen nemen. K.A. Heijboer (SGP) maakte zich echter zorgen om de financiering. Hij vond de aanslag op de reserve van openbare werken fors en stelde voor te putten uit de reserve van het fonds voor de dorps-en stadsontwik keling. "Dan hoeven we de begro ting niet aan te spreken." Maar Van Belzen en de burgemeester vonden het beter dat niet te doen omdat het fonds daar niet voor is bedoeld. Van den Donker is optimistisch. Hij ver wacht een ton voordeel in plaats van 65.000 gulden omdat er geen reke ning gehouden hoeft te worden met de stijging van de kosten als de opknapbeurt in één keer plaatsvindt. Op een vraag van Van Belzen legde chef bouwkundige zaken J. de Feijter uit dat de constructie die wordt toegepast een 'geëigende' methode is om de krachten die op de spits staan, op te vangen. De spits wordt als het ware verbonden met de vloer, die daarvoor vernieuwd moet worden. "De aanpassing die vijf jaar geleden is toegepast, was een nood greep. Er was toen geen geld. We hebben het werk zelf uitgevoerd. Dan kost het niks, dachten we. Maar de hoekijzers hebben het probleem verergerd." Mike Bagu uit Papoea Nieuw-Guinea stelt vragen aan Anita Kloet over het bezoek van de koningin. Bart Oosterveld neemt het op voor Teleac. Naast Bagu Anita's zus Annemarie en Durrant Pate uit Jamaica. Verbaasd over zo'n aanhankelijk heid met de vorstin, verbaasd over de wijze waarop de Nederlandse koningin zich zo gemakkelijk tussen het publiek beweegt, maakte dat de journalisten Mike Bagu (37) uit Papoea Nieuw-Guinea en Durrant Pate (25) uit Jamaica vrijdagavond naar Sint-Maartensdijk kwamen om te zien hoe echt het allemaal wel niet is geweest. Samen met programmamaker Bart Oosterveld van Teleac maakten ze opnamen van de oefenavond van muziekvereniging Euterpe in de voormalige kleuterschool aan de Radda Bamenstraat, interviewden muzikanten maar ook enkele gasten op het terras van café Smerdiek op de Markt. Bagu en Pate zijn twee van de 24 deelnemers uit 18 verschillende ont wikkelingslanden die op het trai ningscentrum van Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum een radio- of televisiecursus van vier maanden volgen. Voor het Teleac- radioprogramma Faros kozen ze samen met Oosterveld voor het 'Oranjegevoel bij de Nederlanders' nadat ze zelf een uitbundige konin ginnedag in Hilversum hadden mee gemaakt en de videoband van het bezoek aan Sint-Maartensdijk en Bergen op Zoom van de NOS had den bekeken. Durrant: "De manier waarop jullie in Nederland omgaan met het vorsten huis verschilt hemelsbreed met hoe dat in Groot-Brittannië gebeurt. Daar is het zo stijf, hier is nauwe lijks afstand. Jullie koningin rijdt zelfs op de fiets," zegt de Jamaïcaan vol verwondering. Bagu en Pate kunnen de situatie enigszins verge lijken met hun eigen land. Zowel in Papoea Nieuw-Guinea (het oostelijk deel van Nieuw-Guinea) als in Jamaica staat de Britse vorstin aan het hoofd. Durrant: "Vorig jaar is koningin Elisabeth nog in Jamaica geweest. Ze werd alleen door de gouverneur ontvangen, samen met een elite. De gewone mensen komen er niet aan te pas." Jamaica werd na bijna 300 jaar in 1962 onafhankelijk van Engeland, kreeg een parlementaire monarchie en werd lid van de Gemenebest. Het eiland in de Caribische zee telt ongeveer 2,5 miljoen inwoners van Afro-Caribische afkomst. Ooit was Jamaica het centrum van de Engelse slavenhandel. Durrant komt uit de hoofdstad Kingston en werkt voor de radio van Jamaica Broadway Corporation. Mike doet de tv-cursus maar werkt nog bij de National Broadcasting Commission in de hoofdstad Port Moresby die radio-uitzendingen verzorgt in het Engels en een aantal lokale talen. De televisiemaatschap pij EMTV (voor 50% Australisch) maakt programma's voor de voorna melijk inheemse bevolking van het, op Groenland na, grootste eiland ter wereld. Toen het drietal bij het oefenlokaal aankwam, speelde Euterpe juist In the Mood van Glenn Miller. Aanlei ding voor Durrant om op de stoep een dansje te maken en zich te ver bazen over de 'klassieker' die door de open ramen de tropische aan doende avond vulde. In de pauze stelden de gasten vragen aan voor zitter T. Steketee: "Wat ging er door je heen toen je voor de koningin mocht spelen?" Steketee moest uit leggen dat hij zelf niet had gespeeld maar dat hij wel onder de indruk was geweest, omdat de koningin juist dit dorp aandeed. Ook aan de zusjes Annepiarie en Anita Kloet (waldhoorn en bugel) werden vra gen gesteld over hun Oranjegevoel. En de jongste van het gezelschap, de 12-jarige Ruben Steketee, weerde zich in zijn beste Engels om uit te leggen dat het hem helemaal niks uitmaakt dat hij de jongste van het muziekgezelschap is. Na de pauze maakten de bezoekers opnamen van Euterpe, waaronder de hit Golden Eye van Tina Turner die ook aan de andere kant van de aardbol populair blijkt te zijn. Euterpe repeteerde het populaire nummer voor het concert zaterdag avond in het Holland Huis te Scher- penisse waar wederom radio-opna men worden gemaakt. Dit keer door omroep Zeeland voor het program ma De Zeeuwse lucht, dat elke zon dagochtend tussen 11 en 12 wordt uitgezonden. Euterpe komt op 23 of 30 juni aan bod. Voor Teleac worden door de cursis ten negen onderwerpen uitgewerkt die onder meer te maken hebben met Nederlandse gewoonten en gebrui- '•en. De uitzending over de hechte band tussen de Nederlanders en hun vor stin wordt op donderdag 22 augus tus uitgezonden op radio 5 van vier tot vijf uur 's middags. Radio wereldomroep herhaalt de uitzen ding op zaterdag 24 augustus tussen elf en twaalf uur 's ochtends. Ooster veld besloot om naar Tholen te komen na het zien van de videoband van de ontvangst in de smalstad en Bergen op Zoom: "Ik vond dat de mensen in Sint-Maartensdijk meer betrokken waren dan in Bergen op Zoom." De vervanging van apparatuur en software vergt over de periode 1993-1996 jaarlijks 433.000 gulden. "Grendel de financiën af op vier ton per jaar en schuif wat méér nodig is door naar het volgende jaar", stelde Van Belzen voor. Hij is de oeverlo ze discussies over dit onderwerp beu (ook dit keer praatte de commissie er ruim een uur over - red.). "De ambtenaren moctefi zelf maar bepa len waaraan ze het budget besteden. Zij kunnen veel beter dan ik beoor delen of een computer al dan niet nog een jaar meekan." Van Belzen zou zijn bemoeienis het liefst beper ken tot de grote lijn. "Een computer behoort inmiddels toch immers tot de kantoorbehoeften." Het gemeentebestuur wil over de periode 1997 t/m 2000 totaal ruim 1,7 miljoen gulden uitgeven aan automatisering, voor zowel vervan ging als aanschaf van nieuwe pro grammatuur. En tegen dat bedrag hikt de politiek aan. R. Ravensteijn (VVD) drong er bij wethouder I.C. Moerland sterk op aan om de effec ten van die automatisering op papier te zetten. Ook De Jager was benieuwd naar de invloed van de automatisering op de personeels sterkte bij de gemeente. Ravensteijn was ertegen dat de ambtenaren een vast budget ter besteding krijgen, omdat hij wil weten waaraan het geld uitgegeven wordt. Ook M. Dij ke (SGP) vond een vast budget niet verstandig. Bij beiden speelt mee, dat de gemeente soms met onver wachte zaken geconfronteerd wordt als gevolg van regels van de rijks overheid. Die heeft bijvoorbeeld het pakket voor de gemeentelijke basis administratie gewijzigd, waardoor de gemeente verplicht is volgend jaar 110.000 gulden in nieuwe soft ware te investeren. Dijke kreeg de toezegging, dat het gemeentebestuur voortaan meerdere leveranciers gaat benaderen als er programmatuur aangeschaft wordt. Hij vermoedt dat dit een prijsvoor deel kan opleveren. "Maar u stelt de financiën boven het effect van de investering", waarschuwde Moer land. Duidelijk werd, dat er via de VNG aan wordt gewerkt om een monopoliepositie van leveranciers te voorkomen. Discussie was er ook over de aan schaf van een computerprogramma voor de opslag en verwerking van gegevens over bodemonderzoek. De aankoop was voor dit jaar gepland, maar werd uitgesteld omdat een pro gramma voor beheer van het open baar groen duurder uitviel dan gedacht. Nu wil het gemeentebe stuur het bodeminformatiesysteem alsnog in 1996 aanschaffen, maar de spaarpot voor automatisering is daarvoor te klein. Er zit maar 30.000 gulden in, terwijl 40.000 gulden nodig is. Omdat dit systeem zichzelf erg snel zou terugverdienen, stelt het gemeentebestuur voor om de ont brekende 10.000 gulden uit de post onvoorzien bij te passen. Dat laatste stuitte op weerstand bij de commissieleden, waarvan som migen zelfs twijfelden aan de nood zaak van de aanschaf. Toen ambte naar Van den Hoek daarover uitleg had gegeven, merkte Van Belzen op dat de keus om het groenbeheer voorrang te geven boven de bodem informatie dus een verkeerde was geweest. Hij vond dat een aanschaf die gewoon in de planning is opgeno men, niet uit onvoorzien betaald mag worden. CDA, D66 en VVD meenden mét Van Belzen dat de aankoop niet vervroegd moet wor den als er geen geld voor is. Toen de wethouder daarop aankondigde dat er nog een potje van zes mille voor automatisering was, reageerden ver schillende commissieleden met ongeloof. "U zet ons op het verkeer de been. Worden we een beetje voor de gek gehouden?" wilde J. van den Donker (D66) weten. Het bleek dat al vóór de vergadering bij het colle ge bekend was dat de commissie het aanspreken van de post onvoorzien niet zag zitten. Daarop had de wet houder met de ambtenaren van financiën bekeken of er, door te schuiven, extra geld gevonden kon worden. Allochtone vrouwen. De provincia le interculturele werkgroep vrouwen organiseert maandagavond 17 juni in Goes een bijeenkomst voor allochtone vrouwen over 'zelfstan dig ondernemerschap'. De avond begint om acht uur in centrum voor culturele minderheden De Mast in Goes. AdvertentleJJVf Fortuinstraat 3, Bergen 14, _jm i Tel. 0164-243509 Specialist in Perzische en Nepalese tapijten. 1

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 5