Schaapje heb je witte wol? Plaatselijk nieuws VISSER DEURLOO I Iers vlees, lekker mals en mager koopt u bij uw slager A DAG EN NACHT 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 13 juni 1996 Tholen vers van 1 mes TIENTJESACTIE deze week: 1 kilo KABELJAUWFILET f 10,- Vishandel Kunst in Gasthuiskapel Open dag Concordia Informatie draagdoek Gebroken sleutelbeen Anbo op reis Oud- Vossemeer Op de fiets Jeugddienst Musical Rommelmarkt Bingo! Nieuwe kerkbestuurders Wandelen Kermis Borden vernield Afscheid trainer Sint- Annaland Schutsekoers ter ziele Barbecue Bierensstraat Dit alles bij uw Thoolse slagers, J.A. Geilings, St. Philipsland C. Slager, St. Annaland J.A. Geilings, Tholen Biljarten Warme intocht wandelaars Stavenisse Tentenkamp Sint- Maartensdijk Ouderen fietsen Voetbalkamp Vliegtuigje groet bruidspaar Brandweer eerste in Rilland Wandeltochten Predikbeurten Hummeltje 20 jaar Ondergrondse Zwaluwnesten Dorpsweg Kankercentra gesponsord Weekend diensten ContriEscarpe 11Tholen Tel. 0166-602799 Fax: 0166-602550 Advertentie I.M. De vierde competitiewedstrijd van hengelsportvereniging De Pieter man werd voor velen een teleurstel ling omdat zowel het weer als de vissen het lieten afweten. Boven dien dreef er zoveel groen op het water, dat je er volgens één van de deelnemers wel een zeekoe op kon laten grazen. Vanaf de Salamander I werd 's morgens gevist buiten de Dortsman en 's middags ter hoogte van Strijenham. Met een bot van 39 cm haalde L. Verkerke de grootste vis binnen. Controleuse was mej. J. van de Berge. De uitslag: 1. R. van Laar 135 p., 2. L. Verkerke 93 cm, 3. H. Hachmer 84 p., 4. mevr. M. Leijdekkers 81 p., 5. W. van Elzak- ker 73 p., 6. mevr. L. Spapen 62 p., 7. G. Brusselaars 56 p., 8. C. Gebraad 55 p., 9. mevr. M. Kok 45 p., 10. O. Contant 41 p. Tholen Stad Actief organiseert van 2 t/m 6 juli weer een tentoonstelling in de Gasthuiskapel. Dit keer is gekozen voor schilderijen, tekenin gen en beeldende kunst. Zo zullen van Jopie Meerman aquarellen en olieverfwerken te zien zijn. Zij schildert ondermeer zeegezichten, bloemen en landschappen. Van Adri Boxhoorn worden pentekeningen getoond van gebouwen en voorwer pen. Van de in 1991 te Enkhuizen overleden beeldend kunstenaar Ge rard Wolvekamp is eveneens werk te zien. Zijn kunstuitingen zijn zowel figuratief, abstract, portret als landschappen. Muziekvereniging Concordia houdt zaterdag een open dag in het repeti tielokaal aan de Oudelandsepoort i Van twee tot vier uur kunnen geïnte resseerden kennismaken met de ver eniging. Er wordt gemusiceerd en men kan een instrument uitprobe ren. Verder kan men er antwoord krijgen op allerlei vragen zoals: Wat biedt de muziekvereniging? Welke muziek wordt er gespeeld? Wanneer zijn de repetities? Wat zijn de ande re activiteiten? En welke uniforme kleding is er? (Bestuurs)leden kun nen op deze vragen antwoord geven. Donderdag 27 juni wordt er in het gebouw van het kruiswerk aan de Molenvlietsestraat een informatie avond gehouden over de baby- draagdoek. De draagdoek zou als voordeel hebben dat het kind een groter gevoel van liefde, warmte en veiligheid ervaart. Bovendien wordt het gewicht gelijk verdeeld over de schouder waardoor rug en schouders minder belast worden. De informa tieavond is bedoeld voor alle geïnte resseerden met of zonder baby. Een 24-jarige automobilist uit Ber gen op Zoom liep donderdagmorgen bij een eenzijdig ongeval op de Post weg onder Poortvliet een botbreuk op. De man reed daar omstreeks half zes en raakte in een bocht de macht over het stuur kwijt. Daardoor kwam hij in de sloot naast de weg terecht. De snelheid van de auto was echter zo groot dat het voertuig weer uit de sloot kwam en op z'n kant tegen een boom tot stilstand kwam. De bestuurder liep lichte verwon dingen in het gezicht en een gebro ken sleutelbeen op. Hij werd naar ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom gebracht. De auto was totaal vernield en moest worden weggesleept. Met een goed humeur stapten 52 Anbo-leden onlangs in de bus om aan hun voorjaarsreis te beginnen. Via de Bergse Plaat, waar de mees ten nog nooit geweest waren terwijl het toch dichtbij is, ging de rit rich ting Putte. Daarna reed de bus via Oostmalle richting Turnhout. De grote aantallen bloeiende rododen drons die men passeerde, oogstten de bewondering van de Anbo-leden. In Eersel gebruikte men de lunch en daarna stapte een gids de bus in om de reizigers uitleg te geven over de smokkelroute en wat de smokke laars moesten doen om een centje bij te verdienen. Om drie uur stopte de bus bij de Kaasboerin waar men op de tonen van een Decap-orgel de beentjes van de vloer lichtte. Om vier uur ging de reis weer verder en de gids vertelde diverse anekdotes in het dialect. Een uur later was men weer terug in Eersel waar iedereen een pentekening mee naar huis kreeg. Het diner werd gebruikt in St.Michielsgestel en er werd flink gegeten. Iets over half negen aan vaardde men de thuisreis, maar door pech liep het gezelschap een uur vertraging op. Op 17 september staat de volgende Anbo-reis gepland. Eerst geniet men vandaag, donderdag, echter nog van een diner in het Scheldecollege te Sint-Maartensdijk waarna men gaat midget-golfen. Op woensdagmiddag 19 juni organi seert de Anbo een fietstocht waar aan ook niet-leden kunnen mee doen. Het vertrek is om twee uur bij De Vossenkuil en er wordt over het eiland gefietst, met een koffiestop op de Speelmansplaten. In de Nederlandse Hervormde kerk wordt zondag om half zeven een jeugddienst gehouden met als thema 'Gods dag, vrij en blij?!' Aan de dienst verlenen kandidaat Schipper uit Zierikzee en het jeugdkoor Poly hymnia medewerking. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de actie 'Een thuis cadeau' van EO- Metterdaad; een actie voor het opvangproject Zichron Menachem voor kankerpatiëntjes en hun ouders in Jeruzalem. De leerlingen van de groepen 7 en 8 van School met de Bijbel De Ark voeren vanavond om zeven uur de musical 'De weermachine op'. Na afloop is er een verkoping van ondermeer oude boeken. In het voorprogramma treden de kinderen van de andere groepen voor het voetlicht. De Nederlandse Hervormde Kerk organiseert zaterdag 29 juni de jaar lijkse rommelmarkt ten bate van het onderhoud van de kerk. Op drie vrij dagavonden (14, 21 en 28 juni tus sen zeven en acht uur) kunnen spul len hiervoor worden afgegeven bij de loods van de familie Quist aan de Veerstraat. Na telefonische afspraak kunnen spullen op 28.juni ook thuis worden opgehaald. Verenigingen, bedrijven of andere belangstellenden die mee willen doen aan de Ringjaarmarkt 1996 te Oud-Vossemeer op 6 juli kun nen zich opgeven bij de Rabobank Mej. Knappers tel. 672346 of 672294. Kinderen die mee willen doen aan de kinderbraderie kun nen zich kosteloos opgeven bij de Plusmarkt dhr. Roggeband, tel. 672384. Advertentie I.M. Onder de titel 'Bingo!' voeren de groepen 7 en 8 van de Sint Anthoni- usschool vanavond een musical op. De voorstelling begint om half acht in De Vossenkuil en de opbrengst is bestemd voor Foster Parents Plan. Op 27 juni wordt de musical nog eens gespeeld, in het verpleeghuis ABG te Bergen op Zoom. De vacature in het kerkbestuur van de H. Willibrordusparochie - ont staan door het bedanken van J.F. Hommel - is opgevuld door de benoeming van P.J.L. Etienne. Maar het bestuur blijft incompleet omdat ook mevrouw J.P. van der Zande- Havermans na twaalf jaar haar func tie heeft neergelegd. Mevrouw Van derZande blijft wél kosteres. Na lange tijd is het Charitasbestuur van de rooms-katholieke parochie erin geslaagd om de gewenste uit breiding te vinden. A.J. Goossens en A.A. Havermans zijn tot het bestuur toegetreden. De termijn van voorzit ter Abr. Hommel en penningmeester M. van Hees is door de bisschop met twee jaar verlengd. Gymvereniging Spido organiseert zaterdag 22 juni een wandeltocht. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden. Op de 25 km wordt tus sen 8 en 9 uur 's morgens gestart, op de 10 km tussen 9.30 en 10 uur en op de 5 km tussen 10 en 10.30 uur. Het startbureau, gevestigd in café Hof van Holland aan de Ring, is vanaf half acht geopend. Voorin schrijving is mogelijk bij mevr. I. Smulders (tel. 672969) of mevr. T. Heijboer (tel. 672792). I.v.m. concours van de OVM kan er zaterdag 15 juni geen oud papier ingeleverd worden bij de container op het parkeerterrein van de Vossen berg. Advertentie I.M. Vrijdag en zaterdag vindt in het dorp de jaarlijkse kermis plaats. Aan de Raadhuisstraat zullen weer een aan tal attracties voorde jeugd opgesteld staan en in de cafés is er volop muziek. In het weekeinde hebben vandalen een aantal verkeersborden op de Krabbenkreekweg vernield. Ze bogen de borden dubbel zodat ze volledig onbruikbaar zijn geworden. De borden zijn eigendom van de provincie. Een kantonnier van pro vinciale waterstaat deed aangifte van de vernielingen. De schade bedraagt ongeveer 1500 gulden. Voetbalvereniging Vosmeer nam vrijdagavond afscheid van trainer Roger Withagen. Eerst werd op het sportpark een wedstrijd gevoetbald tussen teams van spelers die de afge lopen zes jaar bij Withagen getraind hebben. (Oud-)selectiespelers met partner, bestuur en oud-bestuursle den en overige genodigden luister den daarna, onder het genot van een hapje en een drankje, naar enkele toespraken. Voorzitter Ad Hommel keek terug naar de komst van Witha gen, die als opvolger van Ko Stout- jesdijk geconfronteerd werd met een naar de afdeling gedegradeerde ploeg. Sportief was het geen gemak kelijke periode omdat er nauwelijks aanvulling kwam uit de jeugd, waar door de selectie alsmaar smaller werd. Eén van de opdrachten, het kweken van sfeer, lukte de nieuwe trainer. Hij introduceerde een trai ningsweekend, kreeg een eigen rubriek in het clubblad en organi seerde het nodige voor de spelers groep. Hommel bedankte Withagen voor zijn inzet. Aanvoerder Bas Quist van het eerste elftal overhan digde vervolgens de cadeaus: een plaquette, ballen voor de beide zoontjes en bloemen voor de vrouw van de trainer én een weekend voor het gezin in een bungalowpark. In zijn dankwoord blikte ook Withagen terug op de mooie en minder mooie momenten van zijn Vosmeer-perio de. Na drie seizoenen wilde hij eigenlijk vertrekken, maar de spe lersgroep haalde hem over om te blijven. De tweede periode van drie jaar werd echter een neergaande spi raal. Met een zwart randje rond het seizoen 1994-1995 toen Vosmeer degradeerde naar de tweede klasse van de afdeling, aldus Withagen, die volgend seizoen geen nieuwe club onder zijn hoede neemt maar jeugd- coördinator wordt bij Odio in zijn woonplaats Ossendrecht. De trainer had van al zijn seizoenen plakboe ken met kranteberichten, foto's e.d. aangelegd, die door de aanwezigen met plezier werden ingekeken. Het maandblad van de personeels vereniging van de Schutse stopt na vijf jaargangen wegens het ontbre ken van schrijvers. De motor van de Schutsekoers, J. van Vossen, is vol ledig jachtopziener geworden en heeft zijn baan bij het zorgcentrum opgegeven. Niemand van zijn vroe gere collega's bleek bereid om zijn taak over te nemen. Volgens admi nistratief medewerkster mevr. M. Wieringa-van As bestaat de indruk, dat het personeel niet meer zo geïn teresseerd is in een eigen orgaan. Directeur J. Wesdorp vindt het niet temin een verarming van de infor matievoorziening, een verlies van een stukje betrokkenheid van mede werkers en adverteerders en een inkomstenvermindering voor de verenigingskas. De informatie wordt voortaan gegeven bij de sala- risstrook of op het prikbord in de personeelskamer. Bij de viering van 50 jaar bevrijding werkten de bewoners van het laatste gedeelte van de Bierensstraat eens gezind aan de straatversiering. Na die succesvolle samenwerking ont- Donderdag, vrijdag en zaterdag 13, 14 en 15 juni MALSE BIEFLAPPEN 500 gram9.95 4 BETALEN TARTAAR KIPFILET R0SBEEF CASSELERRIB GEKOOKTE WORST RAUWKOST SALADE 5 halen. 500 gram 6.95 100 gram2.85 100 gram2.35 200 gram2.25 150 gram1.95 Maandag, dinsdag en woensdag 17, 18 en 19 juni RUNDERGEHAKT 1 kg10.50 MALSE RIBLAPPEN 1 kg15.00 BLINDE VINKEN 5 halen4 BETALEN Advertentie I.M. stond het idee voor een gezamenlij ke barbecue, wat afgelopen zater dagavond werkelijkheid werd. Het woonerf tussen de Bierens- en Huy- gensstraat werd met toestemming van het gemeentebestuur met tafels en stoelen als een gezellige barbe cueplaats ingericht. Tegen half zeven moesten de schalen met lek kernijen door een regenbui snel bin nengebracht worden, maar daarna bleef het toch droog, al was de tem peratuur stukken lager dan vrijdag. Niettemin genoten zo'n veertig bewoners van de barbecue, die vol gend jaar mogelijk herhaald wordt. Bij biljartvereniging De Hoop speel de P. Quist (samen met L. Menheere en H. Keur) de hoogste serie van acht caramboles, maar hij kwam net één carambole tekort om E. van Poortvliet te verslaan: 9,42-10. E. van Poortvliet verloor haar tweede partij nipt van M. Elenbaas met 8,16-10. J. Keur won in de kortste partij (22 beurten) vrij eenvoudig van R. Keur. Het werd 10-5,26. R. Scherpenisse kon niet in zijn spel komen en verloor met 6,57-10 van L. Menheere. De tweede partij van Scherpenisse verliep beter, maar desondanks verloor hij toch met 9,42-10 van H. Keur. Voor W. van Oudenaarde zag het er slecht uit, maar na een goede slotserie haalde hij toch nog wat punten bij elkaar. Het was echter niet genoeg om van G. Rijnberg te kunnen winnen. Rijn berg had het beste gemiddelde met 1,4. De 345 deelnemers aan de avond wandelvierdaagse beleefden don derdag een warme intocht. Ook woensdagavond had men al menig zweetdruppeltje gelaten en wie maandag nog in de lange broek begonnen was, schakelde al snel over naar de korte broek. De koninklijke fanfare Accelerando begeleidde de wandelaars vanaf het Havenplein naar het sportveld, waar Rabobank-directeur A. Slieker een beker uitreikte aan de oudste en de jongste deelnemer. De 76-jarige D.H. Doornbos uit Poortvliet was evenals vorige jaren de oudste op de 10 km, de 3-jarige Danielle Oostdijk uit St. Annaland was op de 5 km de jongste wandelaar. Directeur Slieker zegde de organisatoren van voetbal vereniging WHS toe, dat de Rabo bank het sportieve evenement blij vend zal ondersteunen en zelfs mee wil werken aan een verdere uitbouw van de avondwandelvierdaagse. Hij onderstreepte dat met het aanbieden van een consumptie aan de dorstige deelnemers. Pieter Lindhout, die na een enkelbreuk bij het voetballen in een rolstoel meedeed, liep nog een nat pak op. Hij had zijn zusje op zijn schoot en kwam in de Weg van Kodde in de sloot terecht. EHBO'ers brachten de natte wandelaars, die verder geen nadelige gevolgen van hun val hadden, thuis. SC Stavenisse organiseerde vrijdag voor de eerste keer een tentenkamp voor de D-pupillen en de B/C-junio- ren. 's Middags om vijf uur verza melden de 23 voetballers zich om de twee legertenten - die de club van de landmacht mocht gebruiken - in te richten. Aansluitend stond een 4- tegen-4 toernooi op het programma en daarna werd er gebarbecued. De avond werd afgesloten met een dis co, waarna de jeugd de tenten opzocht. Zaterdagmorgen werd het kamp afgesloten met de voorronde voor de penalty bokaal. Bij de D- pupillen won Hilbert Potappel en bij de C-junioren Dennis Moerland. Zowel de jeugd als de leiding von den het tentenkamp geslaagd en voor herhaling vatbaar. Voor het eerst organiseert de Anbo een fietstocht. Op dinsdag 25 juni moet blijken of er voldoende animo is om per tweewieler de mooie plek jes in de omgeving van -de smalstad te bekijken. Het vertrek is 's mid dags om twee uur vanaf Haestinge en bij bestuurslid A. Kuipers wordt een koffiestop ingelast. De soos is deze middag ook gewoon open, en bij minder mooi weer wordt hier een kleine verloting gehouden en gaat de fietstocht niet door. De E- en F-pupillen van voetbalver eniging Smerdiek hebben van vrij dag op zaterdag overnacht op het sportpark. Vanaf vier uur 's middags arriveerde de jeugd, terwijl het acti viteitencomité en enkele ouders de tenten al hadden opgezet en alles hadden versierd met vlaggetjes en verlichting. In verband met het war me weer werd het 4-tegen-4 van het programma geschrapt. In plaats daarvan bracht de jeugd een uurtje door in het zwembad, waarna de tenten werden ingericht. Na het eten stond een vossenjacht op het pro gramma. De naam die daarbij gera den moest worden, was Edwin van der Sar. Daarna vermaakten de kin deren zich met een disco en aanslui tend een kampvuur, waarna het om middernacht bedtijd was. De vol gende morgen om zes uur weer op, om een half uur later in het zwem bad te zijn. Ondanks dat het fris was, had de jeugd het goed naar de zin. Terug in de kantine stond het ontbijt al klaar. Nadat dit verorberd was, was het tijd om de tenten op te rui men. Een plotselinge regen- en onweersbui maakte dat dit onder deel even werd uitgesteld. In plaats daarvan werd een videoband getoond van het Nederlands elftal. Toen het weer was opgeklaard werd er nog gevoetbald en tot slot penal ty's genomen. Na het douchen stond de frites klaar. Moe maar voldaan ging de Smerdiek-jeugd daarna naar huis. Zaterdagmiddag om twee uur staat de penaltybokaal op het programma voor de pupillen, junioren en het dameselftal. Martin en Ursela proficiat. Met die tekst werd het bruidspaar Van Dam- me-Linschoten zaterdagmiddag vanuit de lucht gegroet door een vliegtuigje met een reclamesleep. Dit gebeurde tijdens de wandeling van het gemeentehuis naar de Reho- bothkerk, waar ds. J. de Goei de huwelijksdienst leidde. De vader van de bruid is piloot op een politie- helikopter, zodat voor de originele gelukwens werd gekozen. Ursela Linschoten werkte eerst bij uitzend bureau Start, maar toen Dacomex een medewerkster nodig had, ver loor ze haar hart aan het uienbedrijf en aan directeur Martin van Damme. Acht leden van de brandweergroep hebben zaterdag in Rilland meege daan een een jubileumwedstrijd van de brandweer Rilland die 50 jaar bestaat. De Thoolse brandweerlie den werden eerste van zeven ploe gen. Het was geen officiële wed strijd, maar een ludieke hindernis- baan die zo snel mogelijk afgelegd moest worden. Er werd dan ook niet naar individuele prestaties gekeken, maar naar de snelste tijd. Voor ver keerd afgelegde proeven kon men strafseconden krijgen. Enkele onderdelen van de hindernisbaan waren skilopen, het ophalen van materiaal uit een kist met acht sloten waarbij twintig sleutels geleverd waren, slalom met alle acht leden van de groep tussen de sporten van een ladder en het leegknijpen van sponzen water in een emmer. Aan het einde moest nog een geveltje bestormd worden waar brand woed de. Het Sint-Maartensdijkse brand weerteam bestond uit: Koos de Feijter (bevelvoerder), Hans Priem (pompbediende), Gijs Vermaas, Addy Oostdijk, Dick Vermeulen, Rien Kloet, Lené de Graaf en Henk Stoutjesdijk. De ploeg finishte in 16.44 minuten en daarbij kwamen nog 40 strafseconden. Met in totaal 17.24 minuten wonnen de Tholena- ren met dertig seconden voorsprong op General Electric plastics uit Ber gen op Zoom. Verder deden er teams uit Kruiningen, Yerseke, Woensdrecht en Krabbendijke mee. Ook het gemeentebestuur van Rei- merswaal vaardigde een ploeg af en deed het niet onverdienstelijk met een vierde plaats. Enkele ploegen letten bepaald niet op de tijd en maakten er een show van. 's Avonds kregen de eerste drie een koperen straalpijpje met inscriptie en voor iedereen was er een tuinfakkel in de vorm van een lucifer en een replica van een oude kaart van Rilland. Het evenementencomité Smalstad organiseert van maandag tot en met donderdag de Smalstads wandel tochten. Men kan kiezen tussen afstanden van vijf en tien kilometer. De start is elke avond om zes uur vanaf de Haven. Voor alle deelne mers is er een herinnering. Op de laatste avond nodigt Smalstad de deelnemers uit om in het oranje gekleed mee te wandelen. Voor de De kinderen die zaterdag tijdens de Thoolse dag op het Pluimpotterrein het schaapscheren bekeken, zullen wellicht eens gedacht hebben aan het bekende versje: 'Schaapje, schaapje, heb je witte wol? Ja baas, ja baas, twee zakken vol!' De schaapjes van de familie Hage had den hun zakken vol van de wol en waren maar al te gewillig om zich van hun warme last te laten ontdoen. Overigens was daar wel straf handwerk en een fors model tondeuse voor nodig. Een uitgebreid verslag van de Thoolse dag is te lezen op pagina 9. Zondag 16 juni THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 (H.A.) en 18.30 u. ds. Van Dijk HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Balk. GEREF. KERK 10 u. dhr. Seele. 17 u. ds. De Buck. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Kok, 's-Gravenzande. 18.30 u. ds. Van Ek, Zaamslag. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u leesdienst. VRIJZ.GEL.GEM. NPB 10.45 u. dra. v.d. Kloot-Meijburg, Voorburg. R.K. KERK za 19 u. eucharistieviering. zo 11 u. echaristieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Abma, Gouda. 18.30 u. kand. Schipper, Zierikzee, jeugddienst. GEREF. KERK 10 u. dhr. Jansen, Oud-Gastel. 18.30 u. kand. Schipper, Zierikzee, jeugddienst N.H.-kerk. CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst. 14.30 en 18.30 u. ds. Kok, 's-Gra venzande. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K. KERK vr 9 u. pastor Wiertz. za 17.30 u. pastor Wiertz, eucharis tieviering. zo 9.30 u. pastor Verlijsdonk, woord-, gebed- en communiedienst. SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Meeuse. 18 u. ds. Jonker, Barendrecht. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.30 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 (H.A.) en 18 u. ds. Van Bruggen. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. dhr. Groen, Sommelsdijk. 14.30 u. kand. Peene, Arnemuiden. meest ludiek geklede wandelaar is er een prijs te winnen. Op de laatste avond verzamelt men zich na afloop bij de repetitieruimte van muziek vereniging Euterpe in de Radda Bar- nenstraat. Daar worden de herinne ringen uitgereikt. Om acht uur wordt er dan een ronde door het dorp gemaakt onder begeleiding van Euterpe. Men kan zich vooraf inschrijven bij de firma Van Houdt op de Markt. Peuterspeelzaal 't Hummeltje bestaat twintig jaar. Dat wordt zater dag 22 juni gevierd met een feest programma. Van half elf tot half twaalf is er een receptie met tegelij kertijd een clownsvoorstelling voor de peuters. De voorzitter zal een kort woord spreken waarna er een tentoonstelling geopend wordt met oude foto's en een overzicht van bestuursleden en leidsters. Om half twee maken de kinderen een rond gang met muziekvereniging Euterpe richting de Markt en terug. Om tien over twee laten ze ballonnen op en om kwart over twee beginnen de fancy-fair en rommelmarkt. Daar kan men ondermeer sjoelen, blik- gooien, vis vangen, mini-doeltrap- pen, ponyrijden en enveloppe trek ken. De zendingskrans van de Neder landse Hervormde Kerk komt woensdagavond voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar. Voor deze avond die om half acht in gebouw Calvijn begint, is als spreker dhr. Ubels uit Gorinchem uitgenodigd. Hij zal iets vertellen over de stich ting De Ondergrondse Kerk waar voor hij werkt. Deze stichting is werkzaam in de Oostbloklanden. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Aan de zijkanten van drukkerij Limovi in de Dorpsweg hebben huiszwaluwen een tiental nesten gemaakt. In alle dorpen zitten er wel, maar zo'n aantal in de bebouw de kom is behoorlijk veel, zegt dhr. P.J. Stols van de vogelwerkgroep van de natuurvereniging. Meestal zitten ze onder de overstekken van schuren. Er moet in elk geval bouw materiaal in de buurt zijn om de nes ten te maken en ook voldoende insecten om de jongen te voeden. De zwaluwen broeden meestal twee keer: in mei/juni en juli/augustus. Het eerste nest kan 4 tot 5 jongen bevatten, het tweede altijd minder. De vogelwerkgroep telt tussen half juli en half augustus de zwaluwnes ten op het eiland altijd. De atleet Piet Hage heeft door zijn deelname aan de zestiende marathon van Rotterdam een bedrag van 1111 gulden kunnen afdragen voor de actie 'Verkoop je loop', bedoeld voor vier kinderkankercentra in Nederland. Hage liet zich voor zijn deelname sponsoren. Hij eindigde in de wedstrijd als 306e in het alge meen klassement en als 23e bij de heren boven 45 jaar. ZIE VERDER PAGINA 9 HERV. GEM. REHOBOTH 10 (H.D.) en 19 u. ds. De Goei. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Olie, Sprang- Capelle. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst. vr 21/6 15 u. ds. Beens, Nijkerk, huwelijksbev. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Oosten. GEREF. KERK 10 u. ds. De Buck. 14.30 u. ds. Jobse, Zierikzee. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. do 13/6 19.30 u. ds. Van Dieren, Stolwijk. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 17 u. ds. Van Eckeveld. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Karreman, Rijswijk. 15 u. ds. Schneider, De Lier. Zaterdag 15 en zondag 16 juni. Tholen, Poortvliet, Oud-Vosse meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. Kale, Tholen tel. 602542. St. Maartensdijk, St. Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. v.d. Berge, Sint-Annaland tel. 652400. St.Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: dr. De Groot, Nieuw-Vossemeer tel. 502545. TANDHEELKUNDIGE HULP tandarts De Visser, Bergen op Zoom tel. 0164-250152. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poortvliet za. 8.30-9 u., tel. 0166-662596 KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde, tel. 0113-249222. Verloskundige (voor Tholen en Oud-Vossemeer): mevr. P. van Heesch tel. 0166-604969. ST. HOMECARE ZEELAND Tel. 0113-232924. THUISZORG Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging, wijkverpleging en informatie advieswerk, dagelijks 8.15-17 u., Centrum Thuiszorg Dr. Tazelaarstr. 1, St. Maartensdijk, tel. 0166- 663577. Voor dringende vragen en hulp 24 uur per dag tel. 0113-251177. Voor dringende vragen en hulp maatschappelijk werk buiten kan tooruren (noodsituaties) tel. 0118- 628743. ZORGLOKET THOLEN informatie, advies en diensten voor ouderen ma t/m vr 8.30-15.30 u. tel. 0166-664196. GRAAG GEDAAN Hand- en spandiensten, tel. 0166- 603329 van 12.30-13.30 u. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11Tho len, elke wo. 10-11.30 u. op af spraak 0118-418395. PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 0166-602507 en 0166-653146; St. Philipsland 0167-572342 of 0167-572530. PATIËNTENPLATFORM ma en do 9-12 uur, tel. 0113- 249389. CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 0113-249480. TELEFON. HULPDIENST Tel. 0118-615551, 0118-636251 (chr.); kindertel. 06-0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner over dementie, tel. 0512- 471202. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 0166-604854 of 06-0730. BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. KINDEROPVANG Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0166-604574. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 662024. JAIB (informatiebureau voor de jeugd) ma, di, wo en vr 13.30-17.30 u. en vrijdagavond 18- 20 u. Molenvlietsestraat 11 Tholen tel. 0166-604374. STORINGEN ENERGIE Tel. 0118-638888. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 13 t/m vrijdag 21 juni. donderdag 13 2.22-14.52 vrijdag 14 3.17-15.42 zaterdag 15 4.02 - 16.27 zondag 16 4.47 - 17.02 maandag 17 5.22-17.37 dinsdag 18 6.02-18.17 woensdag 19 6.32-18.47 donderdag 20 7.07 - 19.17 vrijdag 21 7.42-19.52 zo 16/6 3.36 u. NM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 06-9771. Voor storingen in uw installaties zowel elektra, gas, c.v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 0166-612650 Advertentie IJVf.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 2