Ina Menheere-Burgers kwart eeuw EHBO, zaait graag paniek 'Niet langer wachten met plan Stadszicht' 'U doet alsof het hier een zootje is' Vijfhonderdste lid is mijlpaal voor speeltuinvereniging Vrij en Blij a AL 51 JAAR DÈ THOOLSE COURANT Antenne mobiele telefoon op lichtmast tennis Fotoruilbeurs oranjeklanten Reünie laatste mulo-klas gaat zaterdag door Sint-Annalandse onderscheiden met de Dr. Tilanuspenning Donderdag 13 juni 1996 52e jaargang no. 31 ^2gOELBUSS-^ Ze behandelt anderen, maar wordt ook zelf behandeld. In beide gevallen doet ze dat voor de EHBO. Al 25 jaar is Ina Menheere-Burgers lid van de afdeling Sint-Annaland en legt ze verbanden aan. En al 23 jaar wordt zij zelf ver bonden als zij bij oefeningen slachtoffer speelt als lid van de Lotus-groep (landelijke organisatie tot uitbeelding van slachtoffers). Stedebouwkunig plan in procedure B. en w. van Tholen gaan het stedebouwkundig plan voor Stadszicht in Tholen in procedure brengen. Dat betekent onder meer dat het voor commentaar wordt toegezonden aan de provincie Zeeland en het waterschap de Zeeuwse Eilanden waarna er een inspraakronde komt. Beetje beduusd Afgerukte hand Burgemeester haalt uit naar Van den Donker: De VVD en D66 vinden dat het college van burgemees ter en wethouders D. van Gorsel uit Tholen toestemming moet geven een bedrijf te bouwen aan de Postweg als zijn pacht op 1 december 1997 van hoeve Buitenzorg afloopt. De gemeente wil op die plaats bungalows bouwen. Over deze en andere kwesties kwam J. van den Donker (D66) donderdag in de commissie ruimtelijke ordening in aan varing met burgemeester H.A. van der Munnik. Deze week Woensdag was het feest in de speeltuin te Sint-Anna land. Alle kinderen kregen gratis limonade, ijs en pannekoeken. Eigenlijk was dat bedoeld voor het 35- jarig bestaan, maar als klap op de vuurpijl werd bekend dat speeltuinvereniging Vrij en Blij de 500 leden en donateurs gepasseerd is. Een mijlpaal die het bestuur niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan. Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 0166-652752 b.g.g. 653474 Telefax 0166-653318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 25,90 per halfjaar, 47,30 p.j., per post 61,90 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 2,00. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,47 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 10,- contant. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Twee nog maar een jaar oude licht masten bij de tennisbanen in Sint- Philipsland worden vervangen door masten van een dikkere staalsoort. En het kost de eigenaar, tennisclub De Ruucstoppelen, geen cent. Liber- tel, de exploitant van het GSM-net voor mobiele telefoons, betaalt alles. Deze onderneming heeft met de tennisclub een overeenkomst afgesloten voor het plaatsen van twee 'sprieten' op de 18 meter hoge masten. "Maar ze vonden de bestaande masten te windgevoelig", vertelt secretaris J. Walpot. Bij het clubgebouw in aanbouw komt in de berging een gedeelte voor de 700 kilo zware zend-/ontvangstappara- tuur. "Libertel deed ons een interes sant aanbod en bovendien wordt alles notarieel vastgelegd", aldus Walpot. Het contract heeft een duur van vijftien jaar. Libertel had de watertoren als tweede optie, maar het koperen dak daarvan zou te gevoelig zijn voor storingen. Ook in Sint-Maartensdijk zoekt Libertel nog een geschikte plaats voor het plaatsen van soortgelijke apparatuur. In de openbare bibliotheek te Sint- Maartensdijk wordt op zaterdagmid dag 22 juni een ruilbeurs georgani seerd van foto's die rondom het koninklijk bezoek op koninginnedag gemaakt zijn. Mensen die vereeu wigd zijn en de betreffende 'plaat' graag willen hebben, zouden in de- gelegenheid moeten zijn om die tegen kostprijs te bestellen, meent de organisatie. Van een 'ruil'beurs is dan ook niet echt sprake. De biblio theek roept bezoekers van de beurs op, de foto's mee te brengen die ze zelf gemaakt hebben zodat anderen die kunnen bekijken. Misschien is iemand door een onbekende ama teurfotograaf samen met de konin gin vastgelegd, is een eigen foto mislukt of was uitgerekend op hèt moment het rolletje vol. Mocht iemand anders hetzelfde ogenblik gefotografeerd hebben, dan kan de prent mogelijk bijbesteld worden. Wie zijn (genummerde) foto's mee brengt, wordt geadviseerd dat in een album te doen. Als men zich tevoren bij de bibliotheek meldt, zorgt het personeel voor eenvoudige adressti ckers. Die kunnen bij het doen van nabestellingen gebruikt worden. Overigens is het de bedoeling dat de bezitters van de negatieven zélf de bestelling en de afrekening daarvan afwikkelen. Inmiddels is in de bibliotheek in de smalstad de expositie te zien rond de leesadviezen die een zestigtal inwo ners aan de koningin geeft. De adviezen zijn inmiddels door de Zeeuwse Bibliotheek ingebonden en naar paleis Noordeinde verstuurd. De kopieën zijn in de bibliotheek te bewonderen, samen met'een selectie foto's van het bezoek. Tot 6 juli in Sint-Maartensdijk, van 8 juli tot 3 augustus in Sint-Annaland, van 5 tot 31 augustus in Sint-Annaland en daarna - voor zover praktisch te realiseren - beurtelings in de vijf overige vestigingen van de biblio theek. Van de 28 leerlingen uit de laatste examenklas van de gemeentelijke mulo in Tholen zullen er zaterdag 27 aan een reünie meedoen. Alleen Hans Breure uit Scherpenisse ont breekt wegens werkzaamheden in het buitenland: hij werkt op een sleephopperzuiger in Pakistan. Enkele maanden geleden nam leraar H. Venekamp uit Tholen het initia tief voor de reünie. De klassefoto uit 1971 leverde veel brieven en tele foontjes op en drie oud-leerlingen werkten met Venekamp de plannen uit: Cor v.d. Hoek uit Stavenisse, Chris van Hemert uit St. Maartens dijk en Titia Rinses uit Den Helder. Ze bezoeken het schoollokaal van streekmuseum de Meestoof in St. Annaland, maken per auto een puz- zelrit over het eiland en treffen elkaar na de finish in de Zeester bij Gorishoek om onder het eten nog meer herinneringen op te halen aan 25 jaar geleden. Orgelconcert. In de hervormde kerk van Sommelsdijk wordt zater dagavond een orgelconcert gegeven door organist Paul Kievit en zo'n 24 van zijn leerlingen (waaronder enkele Tholenaren). De avond, die om half acht begint, is voor iedereen vrij toegankelijk. Ina Menheere-Burgers is blij met de onderscheiding die haar in de Wellevaete is opgespeld door AKole, lid van het hoofdbestuur van de EHBO. Bovendien geeft ze ook nog les in het verlenen van eerste hulp bij ongevallen aan de schooljeugd. Voor al deze verdiensten heeft de 45-jarige Sint-Annalandse vrijdag avond de Dr. Tilanuspenning ont vangen tijdens het uitreiken van diploma's in De Wellevaete te Sint- Annaland. Mevrouw Menheere kreeg de onderscheiding opgespeld door A.J. Koole, lid van het dis- trictsbestuur Zeeland en van het hoofdbestuur van de koninklijke Nederlandse vereniging EHBO. Koole prees de inzet van de vrijwil ligster gedurende de kwart eeuw dat ze lid is van de afdeling en wees op het belang van de Lotus-slacht offers. "U legt niet alleen verbandjes aan waarmee u anderen helpt, u laat u ook mishandelen om behandeld te worden. Daar leren anderen weer van." Koole herinnerde de volle zaal eraan dat de vrijwilligster al sinds 1985 EHBO-lessen verzorgt op de beide basisscholen in het dorp en dat ze zelf aan alle nieuwe EHBO-cur- sussen deelneemt. Haar Lotuscollega J. Vermaas-Gue- quièrre zette de jubilaris in het zon netje. Zij wees erop dat Menheere goed paniek kan spelen. "Als ze het niet doet, dan is er wat aan de hand." Dat ze zich zo kan uiten is niet zo verwonderlijk omdat de naam Ina in het woord paniek voorkomt, aldus Vermaas die haar een handtas over handigde. De jubilaris mocht weer gaan zitten omdat het tijd was voor een bingospelletje. De gebroeders Tj. en G. Heijboer hadden daar een verhaal voor gemaakt waarin de levensloop van mevrouw Menheere, 'Ina van de koster', was verwerkt en waar veel getallen in voorkwamen die aangekruist moesten worden op de kaart. Uit het relaas van G. Heijboer bleek dat Ina in oktober 1970 met de EHBO-lessen was begonnen, op aandringen van een buurvrouw die Het college wilde hiermee aanvan kelijk wachten tot er één gespreks partner zou zijn gevonden uit de betrokken eigenaren in het gebied ten noorden van de Postweg, maar niet alle partijen zijn tot overeen stemming kunnen komen, zo lichtte burgemeester H.A. van der Munnik donderdagavond toe in de commis sie ruimtelijke ordening. Die opdracht heeft het college aan het bureau DHV en Infrastructuur gegeven, maar die is er nog niet in geslaagd om alle betrokkenen, W. Christiaanse van villa Stadszicht, de Gereformeerde Gemeente en pro jectontwikkelaar Development Co ordination uit Deventer, op één lijn te krijgen. Eigenaar W. Christiaanse laat zijn belangen inmiddels verte genwoordigen door de projectont wikkelaar maar met de Gerefor meerde Gemeente (die er een nieu we kerk wil bouwen) en Develop ment Co-ordination, is nog geen overeenstemming bereikt over wie namens betrokkenen met de ge meente rond de tafel gaat. Volgens de burgemeester kan er niet langer gewacht worden. "We vinden het onverantwoord gezien de drukte op de woningmarkt." Zoals eind okto ber is gepresenteerd, gaat het in het nieuwe bestemmingsplan om zo'n 280 woningen. In het plan moet ook de landbouwschuur van M. A. Moe- liker aan de Ten Ankerweg plaats ruimen. Daar is een fiets-en voet gangerspad gepland dat aan moet sluiten op de Molensingel. De gemeente onderhandelt met Moeli- ker over de overname van de schuur en een stuk terrein. Aan het plan is niets wezenlijks ver anderd. Langs de Postweg is plaats ingeruimd voor grote gebouwen, zoals een kerk, kantoren of de super-' markt C1000 die weg wil van de Eendrachtsweg in het centrum. Wat betreft bestemmingsplan Mo lenhoek heeft de gemeente eenderde van de grond verkocht aan project ontwikkelaar Flipse in 's Gravenpol der. de cursus wilde volgen maar niet alleen wilde. De cursus van 24 avonden stond onder leiding van dokter Noteboom en kostte 62 gulden. Er waren 22 deelnemers die in 1971 hun diploma behaalden. Toen al was duidelijk dat zij het EHBO werk graag deed, 'zeker als ze slachtoffer mocht spelen.' Daarom meldde ze zich in 1972 bij de Lotus-groep, waarvoor ze een jaar later haar diploma haalde. In totaal nam Menheere aan zestien EHBO-cursussen deel, .de herha lingsoefeningen niet meegerekend. Als Lotus-slachtoffer speelde de jubilaris vele en uiteenlopende rol len: kantonrechter, zangeres, vracht wagenchauffeur en schaatster. Naast het lesgeven op de basisscholen, is ze ook altijd present bij het afnemen van examens en bij de spelletjes die voor de jeugd worden gehouden. Vooral de grote rampenoefeningen in de open lucht met het Rode Kruis, de brandweer en de ambulance dienst, hebben haar belangstelling. "Dan kan ze zich uitleven." Eén puntje: hoewel er altijd foto's worden gemaakt van dergelijke oefeningen, verscheen Ina Menhee re zelden in de krant. Daar kon nu verandering in komen, zo opperde Heijboer. Hij hoopte dat hij en zijn broer nog lang met haar mogen samenwerken in de Lotusgroep en voor de EHBO. Als dank kreeg de jubilaris een halsketting van de afdeling. De vrijwilligster was er een beetje beduusd van. "Ik heb geen briefje bij me. Het liefst lig ik als slachtoffer op de grond. Ik bedank iedereen, ik ben er heel erg blij mee." De onderscheiding kwam voor haat als een verrassing. Ze had zich wel verbaasd over het gedrag van haat kinderen die dit keer weinig animo hadden getoond om naar de diplo ma-uitreiking te gaan. Toen ze toch in de zaal zaten, ging er een lichtje branden. "Je weet zelf natuurlijk wel hoe lang je lid bent, maar of ze daat iets voor doen, weet je niet." Dat er bij de oefeningen steeds meet 'toneel' wordt gespeeld om een en ander zo echt mogelijk te laten over komen, vindt Menheere belangrijk. "Je moet de EHBO aantrekkelijk maken, vooral voor de jeugd." Haai ergste 'verwondingen' waren een afgerukte hand. "Dan kun je erg goed paniek spelen, hoor." Zo wist ze tijdens een grote oefening dooi haar intense manier van spelen zeven brandweermannen op het ter rein van General Electric de ver keerde kant op te sturen. De hulpmiddelen die de Lotus slachtoffers ter beschikking staan, zijn legio. Zo is het mogelijk een slagaderlijke bloeding zo te maken dat het nauwe lijks van een echte is te onderschei den: "Daar kun je wel eens iemand mee in het gezicht spuiten." Zo lang ze kan, blijft ze dit werk doen. Maai ze is er veel voor op pad. "Ik kan het alleen maar doen omdat mijn man en mijn kinderen achtei me staan." Boer van Gorsel (67) wil verkassen en heeft zijn oog op een stuk akker land laten vallen aan de Postweg maar krijgt geen toestemming om daar te gaan bouwen. Volgens E. Frigge-Hogesteeger (VVD) heeft het college geen argumenten gege ven waarom de bouw is afgewezen. Frigge herinnerde aan de brief van de VVD, AOV en D66 van 8 mei aan het college over de kwestie. "We hebben nog geen enkel antwoord op de brief gehad. Er is hier sprake van een volwaardig bedrijf. En het argu ment dat Van Gorsel al 67 jaar is, mag geen rol spelen want dat is leef tijdsdiscriminatie. Hij heeft 24 hec tare akkerland en 150 schapen. Honoreer zijn aanvraag." Ook J. van den Donker (D66) ging op de materie in maar betrok er ook andere zaken bij. Hij vond de regels die het college hanteert erg strak. "Als die tot dit soort situaties leiden, dan is er iets mis met de regels. De burgers moeten zich door de regels beschermd voelen. Ze zijn er ook om de burgers mogelijkheden te geven." De D66-er doelde ook op het niet gehonoreerde verzoek van A. Rinses om naast zijn huis aan de Provincialeweg te Sint-Maartens dijk een (aangepaste) woning te bouwen en de sportschool van L.E. Jansen aan de Oudelandseweg in de smalstad waarvan een deel moest worden afgebroken omdat het zon der vergunning was gebouwd. "Ik kan er met mijn pet niet bij. Het wekt irritatie." Van den Donker zei de indruk te hebben dat het college zich soms laat leiden door een bepaald gevoel en daar dan argu menten bij zoekt. Maar die opmer kingen waren tegen het zere been van burgemeester H.A. van der Munnik: "Door uw stellingname doet u voorkomen alsof het hier een zootje is. U komt er steeds maar op terug. De essentie van regelgeving is handhaving. Al die duizenden keren dat we de burgers wel kunnen hel pen bij het bouwen van een schuur tje of een keuken, helpen we: echt waar! In een aantal gevallen niet. Dat beleid willen we verdedigen. De zaak Jansen hebben we tot het laat ste moment bekeken. Ik maak me zorgen om uw voortdurende zorg." Van den Donker kon niet precies aangeven waar het hem in zat. Steeds zei hij 'het gevoel' te hebben dat er andere 'minder objectieve' argumenten een rol spelen bij het nemen van een collegebesluit. "U doet dat niet met kwade bedoelingen maar ik raak dat gevoel maar niet kwijt." Van der Munnik: "Ik kan dat gevoel niet krijgen." Over de brief van VVD, AOV en D66 zei hij dat deze net zo behan deld wordt als andere brieven en eerst naar de betrokken ambtenaren gaat. Dinsdag werd de brief in het college behandeld. De brief zal als ingezonden stuk op de agenda van de raadsvergadering komen. Ook P. van Belzen (RPF/GPV) heeft een brief aan het college gestuurd waarin hij vraagt naar de afwegin gen die het college maakt.bij bouw- aanvragen in het buitengebied. Doré houdt zich met 1,20 gulden kranig tegenover grote importen Mosmans in Tholen van verkoper en cowboy tot galeriehouder Russische kunst Bezoek koningin aan smalstad galmt na in Jamaica en Papoea-Nieuw-Guinea Berdien Stenberg en Louis van Dijk zijn muzikale toppers in programma Uit op Tholen Stemmen van lezers over parkeren Weelhoekstraat, zuinig met gif en tankstation Eskes Basisschool De Luyster wint Thoolse schoolsportolympiade Landbouwschap tegen beperkingen voor intensieve veehouderijen Thoolse dag met zwaar geweld van tractoren en ringsteken in lichte draf Celtic-spits Van Hooijdonk traint jeugd Smerdiek ongedwongen Junioren Ruucstoppelen winnen districtstitel WETEN NEEMT GEEN RUIMTE IN Dit nummer bestaat uit 18 pagina's Maja Westdorp en haar dochtertje Nancy worden gefêteerd als 500e lid van speeltuinvereniging Vrij en Blij. Tussen hen in voor zitter L. Hage, links de bestuursleden mevr. M. Bungener en M. Bazen. Voorzitter L. Hage maakte bekend dat de familie Westdorp van de Ring zich als 500e had aangemeld. Hij deed de verraste Maja West driejarig dochtertje Nancy een pop. Een actie dit voorjaar leverde binnen twee maanden veertig nieuwe leden op, waardoor de 500 gehaald werd. Begin februari tel- dorp bloemen cadeau en haar de Vrij en Blij 411 leden en 70 donateurs. Drie jaar geleden lag het aantal leden en begunstigers op 404, zes jaar geleden op 242. Bij de oprichting in augustus 1960 steunden 126 leden en 75 donateurs Vrij en Blij. Hage meldde ook dat de speeltuin voortaan beschikt over een klok. Deze is geschonken en ook de waterdichte kast die eromheen zit is een cadeau (van MR). De klok is bevestigd aan de schuur van de familie Vaders. Behalve financiële steun krijgt de vereniging ook veel hulp van vrij willigers, aldus de voorzitter, die speciaal zijn voorganger - ere voorzitter A. Rijnberg - verwel komde. Het toezicht in de speel tuin is voortaan herkenbaar aan de gele hessen die ze dragen. Vrij en Blij heeft de afgelopen 36 jaar heel wat geïnvesteerd. Het afgelopen jaar is voor 10.500 gul den aan toestellen aangeschaft: twee wipveren, een grasklokje, mini-educatie letterspel, graafma chine en schommel. In 1981 verhuisde de speeltuin van de Hoenderweg naar de Schoolstraat, na vanaf de stich ting op de gedempte haven te heb ben gestaan.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 1