Provincie Zeeland Werk aan de weg Natuurtaken provincie Zaklopen is een hele krachttoer Parkeren Weelhoekstraat Commissies Gemeente is zuinig met gif Verloren pomp Vervoerscijfers PSD Noorddijk met nieuw wegdek Donderdag 13 juni 1996 ^bdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie; Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 13 92 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 Stemmen van lexers Begin dit jaar heeft de provincie een aantal taken overgenomen van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Voor een belangrijk deel gaat het om uitvoering en handhaving van wetten op het brede terrein van natuur en om landschapsbeleid. Pak even uw zakboekje Abdij Nieuws Binnenkort begint de provincie met de uitvoering van acht asfalteringswerken aan wegen en fietspaden in Noord- en Midden-Zeeland. Deze onderhoudswerkzaam heden worden gespreid over twee perioden: van 10 juni tot 19 juli en van 9 augustus tot 15 september. Dat het karwei in de zomer maanden plaatsvindt, is niet te vermijden: asfalt kan alleen maar goed worden aan gebracht bij warme buiten temperaturen. Afhankelijk van de omvang van het onderhoudswerk kunnen kleine tot flinke belemmeringen ontstaan en die kunnen forser zijn dan vroeger. Het was tot voor kort gebruikelijk om een weg wisselend per strook aan te pakken, zodat het verkeer met verkeerslichten langs het werk kon worden geleid. Dit laatste is nu verboden. De Wet Arbeidsomstandigheden (ARB0) heeft hier een stokje voor gestoken: bij wegwerken dient de weg over de volle breedte te worden afgesloten in het belang van de veiligheid van de wegwerkers. Het gevolg hiervan is dat voor het verkeer omleidingsroutes moeten worden gemaakt. Een voordelige bijkomstigheid zou kunnen zijn dat het werk zelf Naar aanleiding van het bericht onder het plaatselijk nieuws van Oud-Vossemeer over 'Parkeerver bod Weelhoekstraat' wil ik graag reageren. De meeste bewoners van onze straat waren destijds heel blij, dat de gemeente in het gelijk werd gesteld door de Raad van State: geen par keerverbod. Want dat verschillende mensen bij invoering daarvan in de problemen zouden komen i.v.m. een te lange bestelauto of auto met aan hangwagen, daaraan werd niet gedacht door de voorstanders. Als ik 's morgens om zes uur wegga en 's avonds rond elf uur thuiskom, dan zie ik niet zoveel gevaar dat ik met een bestelauto voor de deur zou veroorzaken. Alleen 's zondags staat die auto een hele dag voor de deur, maar gezien het verkeersaanbod levert dat mijns inziens ook geen gevaar op. Het is juist snelheidsrem- mend als de auto precies voor de uit rit van het pleintje aan de overkant staat. Dan kunnen de mensen, zon der aangereden te worden, de straat indraaien, want als die bus er niet stond, zou men wel met 80 km voor bij scheuren. En nu begint raadslid Ravensteijn in de commissie openbare werken opnieuw te zeuren. Een gemeente bestuur zou toch het goede, het pret tige samenleven voor een mede mens moeten zoeken, maar helaas. Er wordt niet aan een hardwerkende inwoner gedacht die bij een parkeer verbod zijn auto niet meer kwijt kan en naar een andere straat moet uit wijken. De meeste voorstanders van een parkeerverbod rijden hun auto het liefst tot bijna in de w.c. En ook raadslid Ravensteijn, die veelvuldig in de Weelhoekstraat komt om zijn pa te bezoeken, parkeert negen van de tien keer zijn wagen niet in de daarvoor bestemde vakken, maar aan de kant waar onze gewraakte bestelbus staat. Ik zou wel eens wil len zien of de voorstanders - van wie er sommigen meerdere auto's heb ben en geen pleintje voor de deur - of ze twee straten verder hun wagen gaan parkeren, waar dan weer pro blemen ontstaan. Voor alle voorstanders van het par keerverbod heb ik een voorstel: kom 's morgens twee minuten eerder uit bed en 's avonds twee minuten later thuis, maar rijd wegens het gevaar niet meer in de Weelhoekstraat. Neem de dr. Renesstraat, Coentjes- weg, Gankelweg en Oud-Vosse- meersedijk. Maar pas op en rijd niet te hard, want zaterdagavond 1 juni om acht uur stond er een vrachtauto van RSB, een lange bus van onze collega Van Dam, in de bocht ver derop een bestelauto van de fa. Adriaansen en één van Nieuwenhuis uit Rijssen/Tholen. Al die mensen hebben net.als ons raadslid zo'n gro te auto, dat die niet in een parkeer vak kan staan. Dat betekent voor snel doorgaand verkeer dus nog meer remmen. Misschien kunnen onze raadsleden zich beter buigen over de vuilnis zakken en dozen die sommige men sen laten staan, dan over een par keerverbod. Terwijl men weet dat er niets naast de rolemmer mag staan, hebben wij een heel weekeinde tegen de rotzooi van een ander aan gekeken. Of mogelijk kan ons raads lid zorgen dat de paaltjes die de groenstrook achter onze huizen afsluiten, verdwijnen, zodat men weer zijn autohobby kan uitoefenen. Er valt nog veel te verbeteren, maar laat men zich over instelling van een parkeerverbod in de Weelhoekstraat geen zorgen meer maken. A. Bogert Weelhoekstraat 34 Oud-Vossemeer vlotter kan worden afgewerkt, nu men geen rekening meer hoeft te houden met langskomend verkeer. De praktijk zal moeten leren of dit inderdaad het geval is. Het gaat om de volgende werken: N653 Serooskerke (S) - Brou wershaven, rijbaan, 7,5km, de Delingsdijk; N254 Vlissingen-Oost - Goes, rijbaan en fietspad, 300m bij spoorwegviaduct 's-Heer .Arendskerke; N255 Kats - Kamperland, rijbaan, l,2km, vanaf afslag Kortgene/Colijnsplaat in westelijke richting, werkzaamheden beginnen vanaf 24 juni; N256 Goes - Zierikzee, rijbaan bij de Zandkreekdam, 1,1 km (uitvoering in nachtwerk tussen 20.00 en 06.00 uur, verkeer via de parallelweg, werkzaamheden beginnen vanaf 24 juni); N665 Nisse - Middelburg, rijbaan tussen Lewedorp en Sloedam, zgn oude rijksweg, l,3km; N254 Middelburg - Vlissingen- Oost, rijbaan, vanaf rijksweg A58 richting Sloegebied, l,2km; N287 Serooskerke - Oostkapelle, rijbaan, 2,5km; (planning aanvang werk half juni - gereed 1 juli) N289 Vierwegen - Goes, rijbaan tot aan spoorwegviaduct, l,8km. Zodra precies bekend is wanneer op een wegvak wordt begonnen met asfalteren, wordt dit nader bekend gemaakt. De taken die de provincie heeft overgenomen van het ministerie hebben te maken met de uitvoering van de volgende wetten: Natuurbeschermingswet, Boswet, Jachtwet, Vogelwet en Natuurschoonwet. Het rijk bemoeit zich nog uitsluitend met de hoofdlijnen van het beleid. De provincie werkt dat verder uit. Achterliggende gedachte is dat de provincie dichter bij de praktijk van alledag zit dan het rijk en dus beter maatwerk kan leveren. Natuurbeschermingswet Gebieden die van algemeen belang zijn om hun natuurschoon of om de natuurwetenschappelijke betekenis, moeten worden behoed voor aantasting. De Natuurbeschermingswet regelt dat. De veiliggestelde gebieden krijgen het stempel natuur monument. Het rijk is verant woordelijk voor de aanwijzing en de provincie voor de uitvoering als het gebied eenmaal natuur monument is. Handhaven van regels in natuurgebieden is een van de belangrijkste taken. Het verlenen van vergunningen valt daar ook onder. Wie iets in een natuurmonument wil ondernemen dat mogelijk de waarde van de natuur aantast, moet daarvoor een vergunning hebben. GS beslissen daarover. Er zijn trouwens twee soorten natuurmonumenten. Gebieden waarvan de staat eigenaar is, heten staatsnatuurmonumenten. Beschermde gebieden waarvan de staat geen eigenaar is heten gewoon natuurmonument. Behalve een vergunning is het ook mogelijk een ontheffing te krijgen. Dat geldt voor activiteiten met mogelijk lichtere schadelijke gevolgen. Zo is een ontheffing nodig voor het betreden van bepaalde delen van de Oosterschelde; of dat nu is voor wetenschappelijk onderzoek of voor het snijden van zeekraal en lamsoren, maakt niet uit. Cf* Achttien jongelui waren onlangs op de voormalige oesterputten in Tholen in de weer met diverse kracht- en waterspelletjes. In teams van twee werd om de hoogste eer gestreden. Het betrof een activiteit van de jeugdclub van de Hervormde Gemeente. Onder leiding van een acht tal mensen draait deze club nu ongeveer een jaar. "Om de veertien dagen is er op zaterdag clubavond in De Wingerd", vertelt Jaap Hage. Zo'n twintig jongeren vanaf 14 jaar bezoeken de avonden. Met een barbecue wordt het seizoen afgesloten. Voor de grootste hilariteit zorgden de waterwip en het skilopen. Maar ook het zaklopen met bekertjes water, het gooien met natte sponzen en de kruiwagenrace brachten de lachspieren van de omstanders regelmatig in beweging. Een estafetteloop, verspringen, autotrejcken en touwtrekken maakten van het geheel een flinke krachttoer. Toen alle punten geteld waren, bleken Matthijs Keij en Maurits van de Sande het sterkste team van Tholen te zijn. Verder moeten GS, als beheerder van het gebied, ook zorgen voor een optimale ontwikkeling van natuur en landschap. Dat kan variëren van het maaien van verruigd gras to het herstellen van natte duinvalleien. Beheersvisie Voor elk groot natuurgebied stelt de provincie een beheersvisie op met een looptijd van tien jaar. Zo moet eind dit jaar de beheersvisie zijn vastgesteld voor de Manteling op Walcheren. Daarna volgt een nieuwe beheersvisie voor de Kop van Schouwen. Dat is nodig ook want de oude liep van 1985 tot 1995. In een beheersvisie staat de grote lijn beschreven voor beheer en handhaving: wanneer zijn vergun ningen en ontheffingen noodzake lijk en welke plantengroei verdient aandacht en hoe dan, mogen er excursies plaatsvinden. De beheersvisie is ook bedoeld om beheer door anderen te stimu leren. Eigenaren kunnen daarover met de provincie overleggen en eventueel een vergoeding krijgen. Over het algemeen staat op borden en infopanelen aan gegeven dat een bezoeker een waardevol natuurgebied be treedt. Milieutijdingen Het artikel over Natuurtaken is ontleend aan Milieutijdingen, het informatieblad van de provincie over actuele ontwikkelingen op het terrein van milieu en natuur. Milieutijdingen is gratis verkrijg baar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118 631400. De komende weken verschijnen in AbdijNieuws artikelen over andere natuurtaken van de provincie: onder meer Boswet, Jachtwet. Vogelwet en Natuurwet. Krijgt het stadje Tholen er binnen afzienbare tijd een monument bij? Je vraagt je weieens af waar al die geruchten vandaan komen. Neem nou het volgende verhaal. 'Bij nader inzien zou de geplande rotonde Grindweg/Ten Ankerweg technisch niet uitvoerbaar of inpasbaar zijn. Meetfoutje? Is mogelijk. Maar toch, het beoogde doel is reeds bereikt; de Q8 is toch weg. Ja toch?' En dan het vervolg van het verhaal, dat is nog spannender. 'Beeldend knutselaar heer v.d. M. zou bezig zijn met een ontwerp voor een gedenkteken dat geplaatst zou wor den aan de Ten Ankerweg waar nu nog het tankstation Eskes gevestigd is. Wethouder Van der Jagt zou bereid zijn gevonden om te zijner tijd het kunstwerk te onthullen. B. en w. achtten ook deze verspilling verantwoord. Zij vinden dat een en ander zou kunnen bijdragen aan het bij de Thoolse bevolking in dankba re herinnering houden van het door hen verrichte wapenfeit. Zou een en ander tot een begrotingstekort leiden dan, aldus de geruchten, zouden de leden van de diverse raadsfracties dit tekort voor hun rekening nemen. Tenslotte hebben zij ook hun steen tje bijgedragen aan de operatie die leidde tot de verwijdering van het tankstation Eskes. Een naam voor het gedenkteken schijnt ook al gevonden te zijn. Wethouder Van der Jagt denkt aan: De verloren pomp'. Daarom vraag je je weieens af: waar komen de geruchten vandaan? Zou er toch iets van waar zijn? Je weet maar nooit. Met dank voor de plaatsing. We vonden het verhaal toch wel belang rijk genoeg om door te geven. A. Aarnoudse Weelhoekstraat 56 Oud-Vossemeer THOLEN 13 juni kernbezoek b. en w„ Meul- vliet 19.30 u. 15 juni puzzel-oriëntatierit MAC Tholen, café De Tol 19.30 u. 21 juni bingo bejaardensoos, Ten Anker 14 u. 22 juni improvisatie-orgelconcert Bram Bout en samenzangavond, N.H.-kerk 20 u. 27 juni informatie-avond draagdoe- ken, gebouw Kruiswerk Molen- vlietsestraat 20.15 u. 29 juni beachvolleybaltoernooi, Speelmansplaten 10-17 u. 2 juli einde-seizoensbingo Anbo, Schuttershof 14 u. 2 t/m 6 juli expositie werken J. Meerman-Ottevanger, A. Box- hoom-Urbanus en G. Wolvekamp, Gasthuiskapel. 3 juli fancy-fair peuterspeelzaal De Fabeltjestuin 14-17 u. 9 juli fietstocht Anbo naar Wildert, Schuttershof 9.30 u. 13, 20 en 27 juli stadswandeling met bezichtiging gebouwen, start hoek Markt/Kerkstraat 19 u. OUD-VOSSEMEER 14 en 15 juni kermis. 19 juni open ochtend peuterspeel zaal De Pluus 9-10 u. 19 juni fietstocht Ambo, vertrek Vossenkuil 14 u. 29 juni rommelmarkt Ned. Herv. kerk, loods fam. Quist Veerstraat. 6 juli braderie. 6 juli zevendorpenwandeltocht, start de Vossenkuil vanaf 7 u. SINT-ANNALAND t/m 31 okt. Exposities 'Beelden uit mijn kinderjaren' en 'Gebruiksaarde- werk', streekmuseum De Meestoof, di t/m za 14.15-16.45 u. t/m 30 juni tentoonstelling aquarel len Isa Leemreijze-Goedegebuure, restaurant De Lagune. 14, 21 en 26 juni natte-laarzentocht van 2,5 uur over slikken, schorren en natuurontwikkelingsgebied Van Haaftenpolder, opgave minimaal één dag van tevoren bij VVV-kan- toor, start Sluispolderdijkweg. 8 juli t/m 3 aug. expositie leesadvie- zen aan koningin, bibliotheek. STAVENISSE 20 juli braderie. SINT-MAARTENSDIJK t/m 6 juli expositie leesadviezen aan koningin, bibliotheek. 12 juni presentatieavond zendings echtpaar Kalkman, Rehobothkerk 19.30 u. 17 t/m 20 juni wandelvierdaagse, Haven 18 u. 22 juni foto-ruilbeurs koninginne dag, bibliotheek 13.30-16.30 u. 6 juli country westemavond met Jake and the Black Eagles, Haestin- ge 20 u. 20 juli wielerronde, start Molendijk 14 u. SCHERPENISSE 15, 22 en 29 juni boogschieten Clo- veniersgilde, Pluimpotterrein 14 u. 22 juni braderie, centrum 11-21 u. 20 juli openingsbal camping Goris- hoek 20.30 u. 20 juli zeskamp kinderen camping Gorishoek 14u. 21 juli playback voor kinderen cam ping Gorishoek 14 u. 27 juli braderie camping Gorishoek 11 u. 28 juli playback voor volwassenen camping Gorishoek 14 u. POORTVLIET 15 juni rommelmarkt, basisschool Eevliet 14 u. 22 juni psalmzangavond met chr. gem. koor 'Comt nu met Sangh', bariton Karei Bogerd en jeugdkoor Sjaloom, Ned. Herv. kerk 19.30 u. SINT-PHILIPSLAND 17 t/m 20 juni avondwandelvier daagse, Druiventros 19 u. 29 juni finales open tennistoernooi De Ruucstoppelen, tennispark 13 u. 29 juni braderie, centrum vanaf 9 u. BERGEN OP ZOOM t/m 16 juni schilderijen van Mar griet Oomen, Markiezenhof. 13 juni dansshow van Dansmenu a .la Revue, De Maagd 20.15 u. 14 t/m 29 juni muziekfestival West- Brabant (klassiek) met optredens van diverse groepen en orkesten, Markiezenhof en De Maagd 20.30 u. 16 juni kennismaking met aroma therapie, Potterstraat 47 13 u. 16 juni orgelconcert Katrien Koeij- voets, kerk v.d. Goddelijke Voorzie nigheid 16 u. 20 juni uitvoering requim Berlioz door projectkoor, muziekschool. 22 juni beachvolleybal, Grote Markt. 22 juni t/m 25 aug. expositie 20 jaar vereniging van beroeps beeldende kunstenaars Zuid-Nederland, Mar kiezenhof. 23 juni vertellers vertellen histori sche verhalen in de Gevangenpoort en de synagoge om 14, 15 en 16 u. (24 t/m 27 juni fietsvierdaagse, start paviljoen Rozenoord 18-19 u. 29 juni taptoe met vuurwerk, Grote Markt 20 u. 30 juni Maria Ommegang, binnen stad 15 u. film+++film+++rilm+++FiIm ROXY 1: Something to Talk About - do en ma t/m wo 20 u., vr 21.30 u., za 18.45 u., zo 18.45 en 21.30 u. Toy Story - za en zo 14 en 16.15 u., wo 14 u. Voorpremière Spy Hard - za 21.30 u. ROXY 2: Up Close Personal - do en ma t/m wo 20 u., vr en za 21.30 u„ zo 18.45 en 21.30 u. Dunston Checks In - vr 18.45 u., za 16.15 en 18.45 u., zo 16.15 u., wo 15 u. De Boefjes - vr 18.45 u., za en zo 14 u., wo 13.30 u. CINEMACTUEEL 1: Diabolique - do en ma t/m wo 20 u., vr t/m zo 18.45 en 21.30 u. Toy Story - za en wo 14 u., zo 14 en 16.15 u. CINEMACTUEEL 2: Primal Fear - do en ma t/m wo 20 u., vr t/m zo 18.45 en 21.30 u. Babe, een Buiten gewone Big - za, zo en wo 14 u. CINEMACTUEEL 3: Cutthroat Island - vr 18.45 u., za 14en 18.45 u., zo 14, 16.15 en 18.45 u., wo 14u. Critical Decision - do en wo 20 u., vr en za 21.30 u., zo 16.15 en 21.30 u. Filmclub Cinema Paradiso/Les Films du Paradis: Zusje - di 20.30 u. Als de Kraanvogels Overvliegen - ma 20 u. Radio Sloth is te bereiken op FM 106,5 MHz en via de kabel op 94,5 MHz. Omroep Zeeland is op Tho len en Sint-Philipsland te bereiken op 101.9 MHz op de ,FM en op Tholen via de kabel op 88.9 MHz In mei zijn via de Zeeuwse veren bijna 260.000 auto's vervoerd. Dat zijn er 8000 meer dan vorig jaar in dezelfde maand en ook meer dan in '93 en '94. In 1992 werden 266.000 automobielen overgezet. De stijging ten opzichte van vorig jaar kwam vooral voor rekening van de lijn Kruiningen-Perkpolder (ruim 7000 voertuigen). Over de eerste vijf maanden van dit jaar werd ten opzichte van 1995 een stijging vastgesteld van ca. 16.000 voertuigen (totaal '96: 1.068.000). Dat was meer dan in de jaren 1993 en 1994 en minder dan in 1992. Het aantal voertuigen dat moest wachten op de diverse aanleg plaatsen daalde ten opzichte van vorig jaar met vele duizenden. Tenslotte werden meer voetgan gers overgezet en minder fietsers. Donderdag 20 juni, aanvang 10.00 uur, is er een openbare vergadering van de Provinciale Planologische Commissie. De vergadering vindt plaats op het adres Het Groene Woud 1 in Middelburg. De volgende onderwerpen staan op de agenda: voor ontwerp Streekplan Zeeland, streekplanuitwerking Axelsche Vlakte. De agenda en de vergader stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Deze kop trok 30 mei op pagina 5 van de Eendrachtbode direct de aan dacht. Zuinig, dat spreekt ons aan, niet waar. Maar met gif? Wat zou de gemeente daarmee doen? Het stukje gelezen en daarna nog eens. Als dat nu het niveau van de discussie tus sen de raad en b. en w. is, geeft dat toch te denken. Iemand met enige kennis van zaken weet, dat tegen woordig de moderne bestrijdings middelen zeker allemaal geen gif zijn. Vele van die middelen zijn minder schadelijk voor mens en milieu dan diverse produkten die bij ons allen thuis in de keukenkast staan. Het onbegrip over bestrij dingsmiddelen is erg groot en ik kan dhr. Van Kempen dan ook goed begrijpen, dat hij zijn collega bestuurders probeert uit te leggen hoe die zaken werkelijk zijn. De onnozele reactie van dhr. Van den Donker zullen we maar op de koop toe nemen, al hoop ik, ook voor hemzelf, dat hij niet van alle vloei bare produkten die hij tegenkomt, een slokje neemt. Wij moesten immers als klein kind al leren dat niet te doen. P.M. Hoek fruitteler St. Maartensdijk Van Dijck Petit uit Middelburg is in opdracht van het waterschap Zeeuwse Eilanden druk bezig met het asfalteren en herstellen van wegen in de streek. Op Sint-Philips land wordt de zo'n twee kilometer lange Noorddijk aangepakt. De oude asfaltlaag wordt gefreesd, er komt een 10 cm dikke laag slakken op en vervolgens een asfaltlaag van 6 cm. Nadat de bermen aangevuld waren, is de dijk gisteren geasfal teerd. Op Tholen krijgt de Veerweg in Sta- venisse een nieuwe deklaag en rond Poortvliet de Geerweg, Zuiddijk, Hoge en Korte Zandweg en Kruij- tenburgseweg. Schaapscheren Nisse. Zaterdag 15 juni wordt in Nisse het jaarlijkse schaapscheerdersfeest gehouden. De uit Zeeland stammende acteur Sacco van de Made opent de festivi teiten. Er zijn allerlei demonstraties te zien van ambachten, hobby's en produkten. Verenigingen laten zich van hun beste kant zien. Het schaap scheerdersfeest begint om negen uur en duurt tot vijf uur. De evenemen ten vinden plaats op het Dorpsplein en de Kasteelweide.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 11