Wand Vlo Rabobanken gaan eigen weg met verzekeringen Airco? Rabobank Tholen worstelt met afschaffing coöperatief voordeel Klanten sparen 20 miljoen meer Huis komt bij hoofdkantoor P. Suurland schutterskoning cloveniersgilde Scherpenisse 0115-613641 Eerste 'clovenier van het jaar' krijgt wisselbeker imabo V|R I E N S - D E SICIHIEILIDIE Kwart procent rente extra mag niet meer per 1 januari 1997 Donderdag 6 juni 1996 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 9 Daar kun je op bouwen Samenwerking assurantiekantoor voorbij Niet meer soepel Schuur feest van PJZ met Chef Hendrix Niet verloren Niet te verbieden Brief op poten Stoop wil meer keuze Chipknip Meer stroppen drukken nettowinst Plan voor verbouwing aan de Markt St. Maartensdijk Cultuurverschillen Kantoren handhaven P. Suurland is de eerste 'clovenier van het jaar' geworden. Hij won zaterdag de koningsverschieting van het gilde in Scherpenisse. Géén van de deelnemende boogschutters wist de knalkurk af te schieten, zodat het gemiddelde de doorslag moest geven. De wedstrijd zal een jaarlijkse tra ditie worden op de zaterdag van de gildeweek. Knalkurk Wij tonen U in onze showroom een zeer breed assortiment tegels met alleen de hoogste kwaliteit Van klassiek tot modern, van klein tot groot Onze deskundige medewer kers staan U graag te woord om U meer te vertellen over kwaliteit, slijtgroep, hardheid en kleurideeën c.q. kleur combinaties. Nieuw in onze collectie: Romantic Style van Venis, Laura Ashley in keramiek De pastelkleuren gecom bineerd met fraaie strip stelien LI in staat een zeer creatief ontwerp van Uw 2adkamer te maken. SHOWROOM "Tjéopend Ma. 13.00 - 17.30 uur Di. t/m Do.: 08.30 - 17.30 uur Vrijdag 08.30 - 21.00 uur Zaterdag 09.30 - 17.00 uur BOUWMATERIALEN Geopend: Ma. t/m Vr07.30 - 17 30 uur Zaterdag 08.00 - 12.00 uur Zeelandhaven 7 - Bergen op Zoom Tel 0164-271500 Advertentie I.M. Het assurantiekantoor van de gezamenlijke Rabobanken op Tholen is opgeheven. De samenwerking tussen de Rabobanken Tholen en St. Annaland/Poortvliet is beëindigd. Elk van de twee banken gaat zijn eigen weg. Voorzitter J.L. van Gorsel maakte er donderdagavond melding van tij dens de ledenvergadering van de Rabobank Tholen. Hij bracht naar voren, dat St. Annaland het initiatief genomen had voor de breuk. "Ener zijds vinden wij dat jammer, ander zijds zien wij ook, dat het afsluiten van verzekeringen steeds meer via de plaatselijke kantoren, klantge richt plaatsvindt. Overigens wil ik benadrukken, dat onze verhouding met de Rabobank St. Annaland/ Poortvliet uitstekend is", aldus Van Gorsel. Het is niet de eerste keer dat de samenwerking strandt. Al eerder stapte St. Annaland uit het assuran- f tiekantoor van de toen nog drie gezamenlijke banken, maar later trad men toch weer toe. Nu is het De plattelandsjongeren zuid (PJZ) van Tholen en Sint-Philipsland organiseren zaterdag het jaarlijkse schuurfeest. Deze keer wordt dat gehouden bij de familie Stoutjesdijk aan de Peukse- weg in Tholen. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door de Chef Hendrix Experience. Het schuur feest begint om half tien. Schakel nu de ZVU in voor een airconditioning die bij uw bedrijf past. Deskundigheid in advies, installatie en onderhoud. Bel voor een koele offerte: Zeeuwse Verwarmings Unie B.V. opnieuw spaak gelopen. "Het liep niet meer zo soepel zoals het zou moeten lopen", zegt voorzitter M. Bijl van de Rabobank St. Anna land/Poortvliet. "De verzekeringswereld groeit en wij wilden meer van deze afdeling maken. Ons streven was om de assu rantieportefeuille uit te bouwen en daarvoor hadden we graag een apart kantoor gewild, los van één van de hoofdkantoren. In een zelfstandige vestiging kun je de verzekeringsta- ken voor de gezamenlijke banken meer objectief behartigen. Ons voorstel was om het aparte assuran tiekantoor in Poortvliet onder te brengen, daar is ruimte zat. Ook Tholen was voor ons bespreekbaar, maar het moest in St. Maartensdijk blijven. Toen is ieder zijn eigen weg maar gegaan. Verzekeringen vor men een wezenlijk onderdeel van de banktaak en in eigen beheer is dat beter te doen", aldus Bijl. Ook directeur G.J. Harmsen van de Rabobank Tholen geeft aan, dat ver zekeringen steeds belangrijker wor den voor de banken. Volgens hem is er door het verbreken van de samen werking weinig veranderd. "In St. Maartensdijk is het assurantiekan toor niet verloren gegaan. Alles is in stand gehouden. Alleen de binnen dienst is verminderd door vereen voudiging en verdergaande centrale, geautomatiseerde verwerking van de administratie. Wij hebben nog steeds specialisten met vakkennis voor zowel particulieren als bedrij ven", zegt de directeur. Door de verbreking van het samen werkingsverband zijn diverse nieu we gezichten aan de assurantiehori zon verschenen. Het voormalige hoofd van het assurantiekantoor, Cok de Jonge, is naar Sliedrecht ver trokken. De verzekeringsafdeling in St. Maartensdijk wordt geleid door een nieuwe man: Willy Roks. De Rabo bank St. Annaland/Poortvliet heeft het eigen assurantiekantoor in Poortvliet ondergebracht, waar Lizette Schout de leiding heeft. De temperatuur in het overvolle jeugdhonk van Meulvliet liep donder dagavond op tot 26,3 graden, zo stelde voorzitter J.L. van Gorsel vast op de thermometer die iedere belangstellende later mee naar huis kreeg. De 91ste algemene vergadering verliep dan ook rustig. Er was weinig reden tot opwinding. Alleen over de afschaffing van het coöperatieve voordeel van 0,25% rente per 1 januari 1997 kwamen de gemoederen even in beweging. "Rabobank Nederland is van mening, dat alle spaarrekeningen binnen onze organisatie dezelfde rentetarieven moeten hebben", zei de voorzitter in zijn openingswoord. "Enerzijds is daar wat voor te zeg gen, anderzijds beperkt dat de mogelijkheden van de plaatselijke banken om enige differentiatie bij spaargelden toe te passen. Het bestuur is van plan zeker tot 1 janu ari a.s. door te gaan met het geven van een kwart procent extra op ren dementsrekeningen en het geven van een korting van 0,25% op varia bele leningen. Ondertussen beraden we ons, of op een andere wijze dit coöperatief voordeel aan de leden ten goede kan komen", aldus Van Gorsel. M. de Korte uit Dordrecht hechtte sterk aan handhaving van het kwart procent voordeel. "De betrokken heid van de leden zal afnemen als er overal eenheidstarieven gehanteerd worden. Dan hebben deze vergade ringen geen zin meer. Overigens is het een utopie dat overal de tarieven hetzelfde moeten zijn. Dat zal ook niet mogen", meende De Korte. Hij wilde in elk geval duidelijkheid van het bestuur wanneer het kwart pro cent zou vervallen. De Korte kreeg bijval van L.A.M. Elenbaas uit Scherpenisse. "Ik geloof niet dat Rabobank Nederland bij machte is om die kwart procent te verbieden. In de 40 jaar dat ik in de Rabobankorganisatie meedraai, zijn er renteverschillen bij de aange sloten banken geweest. Ze kunnen ons onmogelijk dwingen om dat voordeel af te schaffen. We kennen onze statuten", aldus de in Rabo- bankland doorgewinterde Elenbaas. "Wij hebben een brief op poten geschreven dat we ons eigen beleid willen blijven bepalen", antwoordde directeur G.J. Harmsen. "Zelf zijn we ook niet voor idiote afwijkingen, maar zoals het er nu naar uitziet, verdwijnt het kwart procent per I januari 1997. Afhankelijk van de resultaten 1996 zullen we dan op de volgende jaarvergadering beslissen wat we doen." Voorzitter Van Gorsel nodigde de leden uit om suggesties te doen voor die andere invulling van het coöpe ratief voordeel. "De hele coöperatie is in discussie binnen de organisatie. Hoe houd je leden betrokken. Als het aan ons ligt, willen we binnen toelaatbare marges doorgaan om zo eerlijk mogelijk dat coöperatieve voordeel te verdelen. Maar als de meerderheid van de Rabobanken tegen is, dan moet je ervoor oppassen, dat je een eenling wordt. De leden krijgen in elk geval inspraak in alternatieven", bena drukte de voorzitter. W.G. Robbe uit St. Maartensdijk merkte overigens nog op, dat het voordeel van een kwart procent nu voor iedereen geldt die een rende mentsrekening heeft of een variabe le lening. Je hoeft geen lid te zijn. In de door 43 leden - die hadden ook nog 3 volmachten meegebracht - en 26 personeelsleden bijgewoonde 91ste algemene vergadering werden voorzitter J.L. van Gorsel uit Oud- Vossemeer en de raad van toezicht- leden J.J. Melse uit Tholen en P.A.M. Groffen uit St. Maartensdijk bij enkele kandidaatstelling herko zen. Dhr. Stoop sr. uit De Heen oefende kritiek uit, dat de leden geen keuze hadden. "Het gaat nog teveel zoals vroeger, van vader op zoon. Over zes jaar zie je nog L.A.M. Elenbaas meent dat Rabobank Nederland het coöpe ratieve voordeel van de Rabo bank Tholen nooit kan verbie den. dezelfde namen op de agenda staan. Laten we meer vernieuwen en de jongeren een kans geven", aldus Stoop. De voorzitter antwoordde, dat het bestuur heeft besloten om alleen bij vacatures twee kandidaten naar voren te schuiven, al gaf hij direct toe, dat dit vorig jaar niet is gebeurd bij de verkiezing van G. Vos uit Sta- venisse. "Een raad van toezicht van onze bank is ook geen biljartclub. Er wordt geïnvesteerd in opleidingen, dus we verwachten wel, dat de betrokkenen er een tijdje in blijven. Er is ook continuïteit nodig in de beheerscolleges. Bovendien functio neren die nu goed, zodat ik geen val se hoop wil wekken voor verande ringen. Maar de leden hebben statu tair de mogelijkheid om andere kan didaten voor te stellen. En ze zijn ook mondig genoeg om dat te doen. Leeftijd is voor bestuurders nog niet zo belangrijk, als ze maar jong van geest zijn. Het gaat erom, dat ze mee kunnen denken in de ontwikkeling van de bank", zei Van Gorsel. De voorzitter zelf liet weten in elk geval graag weer een nieuwe perio de de bank te zullen besturen. "Het is bijzonder plezierig werken, al is de fusie wel een moeilijke klus geweest." Blij verrast was hij met de bloemenmand van vice-voorzitter L.C.J. Potappel ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. En de vrouw van directeur G.J. Harmsen had een echte Abraham gebakken. Bij de rondvraag stelde A. van den Hoek de openstelling van de bijkan toren zoals in Scherpenisse aan de orde. Ouderen, die nog weinig gebruik maken van de pincode, kon den woensdag voor Hemelvaartsdag nog geld halen, maar vrijdag was het kantoor dicht, zodat ze pas maandag weer terecht konden. De voorzitter noemde de extra sluiting op vrijdag een kostenafweging. En directeur Harmsen vulde aan, dat de automati sering toch sterk oprukt, want dit najaar komt de chipknip waarbij op alle bijkantoren, dus ook in Scherpe nisse, een oplaadapparaat komt. "Het gaat allemaal zo hard, dat het bijna niet te overzien is. Spraakher kenning, vingerafdrukken, alles wordt getest en de geldautomaat is dan in feite verouderde apparatuur", aldus de directeur. De onlangs geïnstalleerde geldauto maat in Oud-Vossemeer werkt voor lopig echter nog fantastisch, zo meldde mevr. Zeeman. Jarenlang had ze ervoor gepleit en nu compli menteerde ze het bestuur met de inwilliging van haar wens. De 50-jarige voorzitter Van Gorsel bij de recente heropening van de Rabobank Oud-Vossemeer met links directeur Harmsen. "Een prima resultatengroei van 15%. Daar zijn we erg blij mee", meld de directeur G.J. Harmsen de leden van de Rabobank Tholen. De bru towinst steeg in 1995 nog van 3.123.000 naar 3.327.000 gulden, maar de nettowinst daalde van 1.460.000 tot 1.270.000 gulden. De belangrijkste oorzaak was de veel hogere toevoeging aan de stroppenpot (380 mille) meer in vergelijking met de 1 miljoen gulden in 1994. De belastingen waren met 677 mille ook hoger dan de 663.000 gulden in 1994. De cijfers werden door de leden voor kennisgeving aangenomen. Bij de groei die directeur Harmsen in Meulvliet presenteerde, had hij de gederfde inkomsten van 528.000 gulden coöperatief voordeel niet afgetrokken, wat in de winst- en ver liesrekening in het jaarverslag wel was gebeurd. Hij noemde de balans- groei van 4,5% passend, de baten stijging van 11 goed, de lastenstij ging van 9% gematigd en de vermo- gensgroei van 6,5% evenwichtig. Zijn algehele conclusie was: tevre den. Voor 1996 verwachtte Harmsen een normaal stijgende balans, eenzelfde voortgaande lijn bij de baten, een ongeveer in hetzelfde tempo verlo pende lastenstijging en - afhankelijk van de rente-ontwikkeling - een winst die gelijk zal blijven. Aan de inkomstenkant stegen vorig jaar zowel de rentewinst als de pro visie. De eerste van 8.550.000 naar 9.531.000 gulden, de provisie ging over de twee miljoen met 2.141.000 tegenover 1.999.000 in 1994. De kosten stegen flink: de personeels lasten (er zijn 61 medewerkers van wie 15 in deeltijd) met ruim twee ton tot 4,2 miljoen gulden en andere beheerslasten met vijf ton. Directeur Harmsen sprak over 'vorstelijke investeringen in de kantoren.' Alles bij elkaar waren de lasten 693 mille hoger. De klanten van de Rabobank Tholen spaarden nog 20 miljoen gulden meer dan in 1994: 269.297.000 gul den tegenover 249.549.000 het jaar daarvoor. Niet alles kon zelf uitge zet worden, zodat 10 miljoen gulden aan Rabobank Nederland werd uit geleend. De kredietverlening bij de Rabobank Tholen nam toch flink toe van 263,5 tot bijna 283 miljoen gul den. In absolute aantallen groeide het aantal leningen van 2276 tot 2418 en het aantal rekeningen-cou rant van 8141 naar 8263. Alleen het aantal spaarrekeningen nam af van 11.953 tot 11.741. Het balanstotaal steeg van ruim 332 tot meer dan 347 miljoen gulden. A. van den Hoek vroeg waarom de rentetoevoeging bij de algemene reserve achterwege was gebleven, zoals de oude bank St. Maartensdijk dat altijd deed, in tegenstelling tot Tholen. Volgens de directeur had Rabobank Nederland drie jaar gele den al besloten dat dit niet meer mag. Er is één jaar van die regel afgeweken, maar nu niet meer, aldus Harmsen. A.C. van der Werf informeerde nog wanneer de Rabobank met het twee de fiscaal vriendelijke groenfonds op de beleggingsmarkt komt. Eerst was dat in het najaar gepland, maar dat wordt wel 1997, meldde direc teur Harmsen. Er komt wel een con structie voor de zogenaamde tante Agaath regeling, een mogelijkheid om met een extra rentevrijstelling geld aan beginnende bedrijven te lenen. Advertentie I.M. Twee architecten zijn uitgenodigd om een plan te maken voor de uit breiding en verbouwing van het hoofdkantoor van de Rabobank in St. Maartensdijk. Het huis ernaast wordt erbij getrokken en daarnaast vindt er een interne verbouwing plaats. "Het is nogal puzzelwerk. De ruimte moeten we zo goed mogelijk benutten, zodat we er een ontwerp wedstrijd van maken", zegt directeur G.J. Harmsen. De woning naast de bank werd zo'n zeven jaar geleden gekocht om voor de toekomst uitbreidingsmogelijk heden te hebben, want aan de ach terkant is er bij de N.H. Kerk geen ruimte meer. Het huis werd als magazijn in gebruik genomen, maar nu wordt het werkelijk bij het kan toor getrokken. "Vermoedelijk gebeurt de bouw in twee fasen", geeft de directeur aan. "Eerst de woning erbij en dan de interne aan passing van het bestaande kantoor." De verbouwing zal volgens Harm sen dit jaar niet meer uitgevoerd worden. Voorzitter J.L. van Gorsel gaf in zijn openingswoord op de algemene ver gadering donderdag ook aan, dat er in het hoofdkantoor te St. Maartens dijk het nodige moet gebeuren om iedere medewerker een goede werk plek te geven. Er is nu ruimtenood. "In samenwerking met de staf oriën teert het bestuur zich op welke wijze dat het beste kan plaatsvinden." Van Gorsel maakte ook nog mel ding van naweëen van de fusie tus sen Tholen en St. Maartensdijk in 1994. "We hoeven niet onder stoe len of banken te steken, dat het cul tuurverschil tussen de oude banken de nodige aanpassingstijd heeft gevergd en nog vergt. Maar de extra mogelijkheden die de fusie biedt, zijn aanzienlijk toegeno men en gaan nu in brede zin vruch ten afwerpen. Alle problemen die een fusie met zich meebrengt, zijn echter nog niet opgelost, zoals goe de werkplekken voor de medewer kers. Overigens constateer ik met groot genoegen, dat de sfeer en wij ze waarop personeel en besturen bezig zijn, een uiterst plezierige is. Maar het afgelopen jaar was voor onze medewerkers niet altijd even gemakkelijk. Alle aanpassingen gin gen gepaard met een al even nood zakelijke beheersing van de kosten. Tegelijkertijd bestond een groeiende behoefte aan hoogwaardige advi seursfuncties, terwijl anderzijds geleidelijk meer administratieve en verwerkende functies komen te ver vallen. Ons beleid is erop gericht om door scholing en mobiliteit deze bewe gingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Studeren en bijspijke ren is daarbij nodig", zei de voorzit ter. Gezien de lokale verbondenheid, die in de toekomst nog nadrukkelijker naar voren zal komen, is de intentie van het bestuur om in elke plaats een vestiging te hebben, bracht Van Gorsel naar voren. De openingstijden zullen echter, afhankelijk van de voortgang van de chipknip (een oplaadbare betaal kaart) en het plaatsen van geldauto maten aangepast worden. Volgens de voorzitter zullen andere zaken dan betalingsverkeer, steeds meet op afspraak op de bank of bij de klant thuis afgehandeld worden. De 36-urige werkweek biedt ook moge lijkheden om meer flexibel te wer ken. S. Verjaal uit St. Maartensdijk en schipper Lindhout uit St. Annaland werden aangewezen om de notulen van de 91ste algemene vergadering voorlopig vast te stellen. Secretaris J.L. Noom en raad van toezicht lid J.J. Melse waren don derdagavond verhinderd. Naast de huishoudelijke punten werd nog de videofilm Doi Moi (de nieuwe weg) vertoond over een spaar- en kredietprogramma in Viet nam, één van de projecten van de stichting steun door Rabobanken. Deze woning rechts op de Markt in St. Maartensdijk is al weer zeven jaar eigendom van de Rabobank, maar alleen in gebruik als magazijn. Er worden nu plannen gemaakt om dat pand echt bij de kantoren te trekken. In hun middeleeuwse kostuums traden de leden van de schuttersvereniging Cloveniersgilde aan voor de eerste koningsverschieting. De schuttersvereniging is opgericht naar aanleiding van het 400-jarig bestaan van het cloveniersgilde twee jaar geleden. Het lidmaatschap is voorbehouden aan de gildebroeders. Begonnen met zeventien boogschut ters zijn er nu een twaalftal die 'de harde kem vormen', zoals voorzitter J. Suurd zegt. Ze oefenen elke woensdagavond en zaterdagmiddag; in de zomer op het Pluimpotterrein en 's winters in de veiling. "Het is een fanatieke groep. We begonnen met twee bogen van de vereniging, maar binnen zes weken schafte iedereen zijn eigen materiaal aan", vertelt Suurd. De voorzitter roemt ook de bereidheid van de leden om spontaan allerlei zaken vdor de vereniging aan te pak ken. Zo staat er zaterdag aan de Westzee dijk een naambord dat naar het schietterrein verwijst. "Dat stond er opeens, niemand wist er iets van." Met Pasen is in Scherpenisse de eer ste onderlinge wedstrijd gehouden en dat gaat vaker gebeuren. Onder tussen is de vereniging bekender geworden in de wereld van het boogschieten. Na een bezoek aan het Sint Sebastiaansgilde in het Bel gische Wuustwezel is met die club een verbroedering aangegaan. De Vlamingen brengen op 15 juni een tegenbezoek aan Scherpenisse. Op de Pluimpot staan zaterdagmid dag vier kleurrijke schijven opge steld. De kleuren (geel, rood, blauw, zwart en wit) van de ringen geven aan hoeveel punten een schot in die baan oplevert. Elke kleur is door een zwarte lijn nog eens in tweeën gedeeld. Een schot in de roos bete kent tien punten, elke ring verder naar de buitenkant levert een punt minder op. Op een afstand van 25 meter van de doelen is een lint gespannen en staan pijlenkokers in de grond. Van hieraf wordt er geschoten. De handbogen hangen in rekken. Nadat iedere deelnemer vijf keer mocht inschieten, begint de wed strijd. Iedere schutter schiet tien keer op het doel. Met een snelheid van 160 a 170 km/u suizen de pijlen door de lucht. Na elk schot noteert de baancommissaris de punten en vervolgens halen de schutters zelf hun pijlen op. Voor teen tweede reeks van tien pijlen wordt op de roos een knalkurk bevestigd. Wie een pijl in de kurk schiet zodat deze afgaat, wint de koningstitel en mag zich 'clovenier van het jaar' noemen. Dat lukt zaterdag niemand en daar om wordt van elke schutter het gemiddelde uitgerekend van twintig geloste schoten. P. Suurland wint met 7,85 punten. Hij krijgt in de gildekamer de wis selbeker uit handen van burgemees ter Van der Munnik, die overdekcn is van het cloveniersgilde. Ook deken H. Suurland is bij de prijsuit reiking aanwezig. Zelfs de partners van de gildebroeders mogen, bij uit zondering, deze middag op de gilde- kamer komen. De totale uitslag is als volgt: 1P. Suurland 7,85 p., 2. G.J. van der Werf 7,5 p., 3. K. Jansens 7,25 p., 4. C. van der Werf 7,1 p., 5. J. Suurd 6,9 p., 6. J. Poot 6,55 p., 7. L. Kop- penhol 5,9 p., 8. H. Kloet 5,55 p., 9. J. Bijnagte 3,9 p.. 10. J. de Wilde 3,2 p. en 11. K. Poot 2,15 p.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 9