Bij Simon v.d. Sande liep het 25 jaar als een treintje Koor Euphonia krijgt subsidie Dit jaar nog nieuwe schuur De Meestoof Gebouwen gemeente in verkoop Bankwerker kwart eeuw in dienst bij Van Beek Politiek bezuinigt liever dan belastingen te verhogen Weinig boetes bij controles op snelheid Staalbouw met houten wanden Politie pakt drugsdealer op Donderdag 6 juni 1996 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 Totaal verrast. Dat was de reactie van de 48-jarige S. van de Sande die vrijdagmiddag bij staalconstructiebedrijf Van Beek in Sint-Annaland werd gehuldigd. Van de San de werkte er afgelopen zaterdag 25 jaar. De Sint-Anna- landse jubilaris behoort tot de bijzondere groep mensen die net zo graag naar zijn werk gaat, als naar huis. Zware shag Duimstok te kort Wedstrijd Tijdgebrek De commissie welzijn en onderwijs ging maandagavond akkoord met het verlenen van 1100 gulden subsidie aan het christelijk jongerenkoor Euphonia, als bijdrage in de exploitatie. Nog dit jaar kan de nieuwe schuur met wagenberging voor streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland klaar zijn. Maandagavond gaf de commissie welzijn en onder wijs groen licht voor een subsidie van anderhalve ton en daarmee is een groot deel van het benodigde bedrag van 266.000 gulden binnen. De Thoolse commissie financiën voelt er niet voor om de belastingen, huurtarieven en leges volgend jaar met gemiddeld vier procent te verhogen. Bezuinigingen moe ten veel meer in de begroting gezocht worden. PvdA, CDA, AOV en D66 stelden donderdag voor om gebou wen in de verkoop te doen. Genoemd werden de voorma lige mavo, de Gasthuiskapel en het voormalige stadhuis in Tholen, de oude kleuterschool in Sint-Maartensdijk en een leegstaand pand in de Nieuwstraat in Sint-Annaland, die van eigenaar zouden kunnen wisselen. Vrijdags en zaterdags GEOPEND Brandweerkazerne Lage woonlasten Dorpshuizen privatiseren Minder subsidie Tanker ramt verankerd schip Krammersluizen Gaat u maar rustig slapen. Wij verhuizen uw meubelen als eieren. flakkee verhuizingen b.v. Het echtpaar Van de Sande achter de draaibank, een moderne variant van de machine waarmee S. van de Sande 25 jaar geleden bij Van Beek begon. De dag lijkt vrijdag te beginnen als iedere andere bij Van Beek. Het per soneel is aan het werk in de produk- tiehal en het administratiekantoor. Toch komt daar rond twaalf uur ver andering in. Het personeel wordt naar de kantine geroepen en ook Van de Sande komt hier verbaasd naar toe. Het blijkt over hem te gaan. Samen met zijn vrouw luistert hij naar directeur M.A. van Beek die aan de hand van enkele anekdotes de voorbije kwart eeuw de revue laat passeren. "25 jaar geleden zaten we hier met een vacature. Bij toeval hoorde ik dat Maddy en jij in Zierikzee woon den en graag naar Sint-Annaland wilden verhuizen. Dat kwam dus goed uit", vertelt Van Beek. Mevr. Van de Sande is van oorsprong Sint- Annalandse en wilde niet in Zierik zee blijven. "Ik kon kiezen: mee gaan of in Zierikzee blijven. Dus gingen we terug naar haar geboorte dorp", legt haar man uit. "Maar ik ben blij dat we dat gedaan hebben. Ik zou nu niet meer terug willen naar Zierikzee. De sfeer is daar teveel veranderd." Directeur Van Beek herinnerde zich, dat de jubilaris was begonnen met het draaien van gietstukken voor Rogier. De p.a.'s, p.e.'s en p.s.'en waren ongeveer net zo zwaar als de shag die je rookte", gaat Van Beek verder. De kantine rondkijkend, blijkt het merendeel van de aanwe zigen eveneens shag te roken. Van de Sande merkt op dat hij de enige is die ermee gestopt is. "Ik rookte wel een pakje per dag. Het is ontzettend slecht voor je gezondheid en nu ik niet meer rook, merk ik het verschil goed." De anekdotes komen los. "Er kwam eens een vrachtwagen vol onderde len van Vicon die gelast moesten worden", vertelt Van Beek tegen de jubilaris. "Jij keurde ze allemaal af, want ze waren allemaal drie milli meter te kort. Na diverse telefoonge sprekken met Vicon waaruit bleek dat dit bijna onmogelijk was, kwa men we erachter waar de fout zat. Jij had wel degelijk goed gemeten, maar je stalen duimstok was gewoon 3 millimeter te kort. Geluk kig werken we tegenwoordig met rolmaten." De lievelingsmachine van Van de Sande in die 25 jaar was de knikrol- machine. "Bij het bedienen hiervan heb je bijzonder veel respect afge dwongen. Niemand kon ermee over weg, behalve jij", herinnert Van Beek zich. "Als ik dan vroeg hoe je dat voor elkaar kreeg, zei je dat hem eerst over z'n bolletje aaide en hem dan ergens een trap gaf. Dan werkte de machine perfect. Ik heb het zelf dikwijls geprobeerd, als jij er niet was, maar het is me nooit gelukt." "Door de jaren heen heb ik vaak gevraagd: "En Simon, hoe gaat het vandaag?" De meeste keren kreeg ik dan als antwoord: '"t Loopt als een treintje." Dat was -jouw vaste uit drukking", vertelt directeur Van Beek, die in zijn toespraak nog even de tijden aanstipte waarin het min der goed ging met het staal- en machinebouwbedrijf. "We hebben samen veel meegemaakt. Veel leuke dingen, maar ook de minder leuke zaken zijn ons niet bespaard geble ven. Ondanks alles hebben we het respect voor en vertrouwen in elkaar nooit verloren. Dat staat vast." Van de Sande herinnert zich de slechte periodes ook nog goed. "Het is echt nog niet eens zo lang geleden dat we voor het bedrijf gevreesd hebben. Dan stond je de hal aan te vegen. Er was gewoon geen werk. En dan weet je dat zoiets niet lang door kan gaan. Maar gelukkig is het in de staalindustrie weer wat aangetrok ken en nu hebben we werk zat." Van Beek bedankte Van de Sande voor de jarenlange samenwerking en hoopte dat nog vele jaren voort te kunnen zetten. Toen de jubilaris bij het Sint-Annalandse bedrijf kwam werken, waren er inclusief Van Beek acht mensen werkzaam in het bedrijf. Inmiddels zijn dat er zo'n twintig geworden. "Ik werkte in Zierikzee bij een motorenfabriek. Toen ik bij Van Beek ging werken, werd ik draaier. Dat was wel even wennen. In het begin was ik bang van de draaibank met al die splinters die ervan af kwamen. Over een kar weitje waar een kwartier voor stond, deed ik een half uur", vertelt Van de Sande. "Maar een week later deed ik het in acht minuten. Het wende snel. Ik leerde hier C02-lassen en nu ben ik bankwerker-lasser." Het bedrijf Van Beek maakt staal constructies, maar heeft voorname lijk werk aan onderdelen voor (land bouwmachines. Amac in 's-Heeren- hoek is en was een grote klant. Vreemd genoeg houdt Van de Sande het meest van seriewerk. 'Tja, ik vind het gewoon leuk om er een soort wedstrijd van te maken; zo snel en goed mogelijk zoveel pro- dukten af krijgen als ik kan. Maar aan de andere kant is een unieke opdracht ook leuk. We hebben bij voorbeeld eens een hardingsoven moeten maken voor Michelin. Dat was een mooi karwei, precies en fijn werk", zegt Van de Sande, die uitlegt dat bij Van Beek het goed kunnen lezen van tekeningen belangrijk is. "Dat leer je gaande weg. Het verschilt namelijk nogal van bedrijf tot bedrijf. Je krijgt de tekening aangeleverd en daarmee moet je het doen. Sommige staan in Europese projectie en andere in Amerikaanse projectie. Dat is net andersom. Natuurlijk gaat er wel eens wat fout. Dat kwam bij mij vaak omdat ik nogal ongedurig ben, ik wilde het te snel doen." In de relatie met de klanten is in de 25 jaar dat Van de Sande bij Van Beek werkt, wel het één en ander veranderd. "Het is tegenwoordig altijd haasten. Er is weinig tijd, want de klant bestelt vandaag en wil het produkt liefst gisteren binnen heb ben. Dat is wel eens frustrerend, want je wil graag een perfect pro dukt afleveren. Daar ontbreekt ech ter de tijd wel eens voor", zegt de jubilaris. De sfeer op de werkvloer is volgens hem wel erg goed. "Ik heb altijd goed met mijn collega's op kunnen schieten. Ik doe het werk echt heel graag. Al mis ik wel eens dat je het resultaat niet echt ziet. Bij de motorenfabriek in Zierikzee was je tevredén als je de motor hoorde starten en hij liep goed. Maar de din gen die wij hier maken, zien we zel den in werking. Toch heb ik het hier prima naar mijn zin. Ik ga met ple zier naar huis op vrijdag, maar zon dagavond zeg ik altijd weer: "Mor gen lekker weer naar het werk." Teveel thuis zijn is ook niet goed. Je moet de vrouw niet voor de voeten lopen. Ze zegt ook wel eens: "Ga nou maar weer naar de haven". Echt waar, ik hoop hier de 65 te mogen halen." Directeur Van Beek was het daar helemaal mee eens en overhan digde de jubilaris een envelop met inhoud. Zijn vrouw werd in de bloe metjes gezet. De voormalige mavo in Tholen, waarin het Oosterscheldecollege is gehuisvest, is één van de gebouwen die sommige raadsfracties in de ver koop willen doen als bezuinigingsmaatregel. De rest van het bedrag wordt door middel van sponsoring bijeen gebracht. Het zoeken van geldschie ters gaat volgens voorzitter Th.G.A. Westerveld van De Meestoof zo voortvarend dat de schuur dit jaar nog gebouwd kan worden. Dat bete kent dat er meer ruimte komt voor de collectie, waaronder een groot aantal landbouwwerktuigen. De nieuwe schuur wordt 6 bij 24 meter en is wat langer dan de bestaande. Het nieuwe onderkomen krijgt een aanbouw dat als wagen berging dienst zal gaan doen. Bij de bespreking van de subsidie aanvraag bleek dat het college het bestuur van De Meestoof heeft voorgesteld de bestaande schuur over te nemen. De gemeente wil dit gebouw, waar onder meer het klas lokaal oude-stijl in is ondergebracht, voor een symbolisch bedrag van de hand doen. De gemeente blijft wel Slechts 23 boetes werden er donder dag uitgeschreven bij drie snelheids controles. Er werden in totaal 733 voertuigen gecontroleerd waarvan dus zo'n drie procent te hard reed. Er waren overigens wel forse overtre dingen bij. De radarwagen stond van kwart voor twaalf tot tien voor één op de Krabbenkreekweg te Sint-Phi- lipsland. In die tijd passeerden 132 voertuigen. Daarvan reden er drie te hard. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 117 km per uur, terwijl het maximum op deze weg 100 km per uur is. Van één tot twee uur postte de politie op de Poortvlietsedijk te Poortvliet waar maximaal 80 km per uur mag worden gereden. Er kwa men 345 bestuurders voorbij en daarvan reden er zestien te hard. De snelste overschreed de limiet met 29 km per uur. Tenslotte stond de radarwagen van twee uur tot tien over half drie op de Postweg te Tho len. Ook hier mag 80 km per uur gereden worden. Van de 256 gecon troleerde bestuurders, hielden er vier zich niet aan dit maximum. De snel ste reed 100 km per uur. Vandaag, donderdag, staat de politie te contro leren op de Stoofstraat te Poortvliet en morgen vat de radarwagen post langs de Ten Ankerweg en Postweg te Tholen. 4 De gerenommeerde LIJSTENMAKER eeuwen voor het stwerk eiland Tholen Molenstraat 13, tel./fax: 0166-664041 4695 CK Sint-Maartensdijk Advertentie I.M. in de onderhoudskosten voorzien van de bestaande schuur, maar heeft het bestuur laten weten dat zij zelf voor het onderhoud van de nieuwe moet zorgen. Volgens Versluys staat het bestuur van De Meestoof niet afwijzend tegenover het voor stel de schuur over te nemen. Hij tekende er wel bij aan dat hij alleen met voorzitter Westerveld had gesproken en dat het bestuur er nog geen beslissing over heeft genomen. Volgens Westerveld hangt het ervan af met welk bedrag de gemeente over de brug wil komen voor het onderhoud. "Als bestuur is er nog niet over gesproken. Ik heb niet nee en niet ja gezegd, zolang de hoogte van het onderhoudsbedrag niet bekend is." Het overdragen van de schuur aan De Meestoof, riep bij A. Kersbergen (SGP) en P. van Belzen (RPF/GPV) de vraag op of dit een nieuw stuk beleid is dat het college wil voeren. Van Belzen wilde weten of b. en w. van plan zijn in de toekomst alle gebouwen aan De Meestoof over te doen. Van Belzen wees erop dat het museum moeite zal hebben het aan koopbeleid en het onderhoud gestal te te geven als er alleen uit de entree gelden geput kan worden. Volgens Versluys is er over de rest van het gebouw niet gesproken. De woning aan het voormalige gemeen tehuis wordt bewoond. "Wel vinden we het logisch dat we over het over dragen van de eerste schuur hebben gesproken nu er een tweede bij komt." Kersbergen vond het een interessant uitgangspunt: "Ik ken meer logische gevallen waar het ook zo zou kunnen." De wethouder ging daar verder niet op in. E. Frigge-Hogesteeger (VVD) pleit te voor een goede toegankelijkheid van de nieuwe schuur. "Daar schort het nu aan. In het voorste deel van de bestaande schuur liggen grote stenen. Dat loopt, zeker voor oude ren, heel moeilijk." En J. de Jager (CDA) vond dat De Meestoof pas mag beginnen met bouwen als het totale bedrag voor de bouw binnen is. "Ze moeten niet op voorhand met de bouw beginnen." Maar volgens Versluys is de finan ciering 'bijna rond' en zal het bestuur zelf bekend maken wie de sponsors zijn en hoeveel ze bijdragen. Het museum gebruikt momenteel een kleine ruimte van de brandweer kazerne als werkplaats. De muziek vereniging Accelerando die in de Sakofahal repeteert zou dit graag als opbergruimte willen. E.M. van der Wal-Vermeulen (PvdA) vroeg zich af of deze ruimte de uitbreiding van De Meestoof in de weg staat. En of het voor Accelerando een probleem op kan leveren. Volgens de wethou der zal een en ander bekeken wor den bij de renovatie van de kazerne. Ook zal De Meestoof proberen daar een oplossing voor te vinden. De tuin die nu verhuurd wordt, zal voor een deel bebouwd worden met de uitbreiding van het museum. De huurder blijft een stukje van de tuin gebruiken. Het idee om onrendabele gebouwen af te stoten is een nieuw geluid in de Thoolse politiek. Het zou de gemeente voor de toekomst een besparing opleveren in het onder houd. Zo zou aan de voormalige mavo (de enkele jaren geleden geïntroduceerde naam 'Vijfhoek' is nooit ingeburgerd) volgend jaar voor drie ton verspijkerd moeten worden, waardoor een last van 37.500 gulden op de begroting voor 1997 drukt. Uitstel van dit karwei werd door SGP en VVD bepleit. Het gebouw wordt verhuurd aan het Oosterscheldecollege. Het Thoolse stadhuis herbergt de landinrichtings- dienst, enkele bedrijven en wordt gebruikt voor zittingen van het kan tongerecht en het sluiten van huwe lijken. De Gasthuiskapel is in gebruik bij de Hervormde Gemeente Immanuël. De kleuterschool in Sint- Maartensdijk is de repetitieruimte van muziekvereniging Euterpe, maar ook de peuterspeelzaal en een scala aan verenigingen maken er gebruik van. Het pand in Sint-Anna land tenslotte fungeert als opslag voor de stichting Tholen helpt Polen. In de gemeentebegroting voor 1997 zit een gat van 409.000 gulden. Het voorstel om daarvan twee ton te dekken door belastingen, leges en (huur)tarieven met gemiddeld vier procent te verhogen, zag in de com missie financiën eigenlijk niemand zitten. VVD, AOV en RPF/GPV zijn tegen elke verhoging. "De ver hoging van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht vinden wij voor de doorsnee burger al voldoende, namelijk 134 gulden", zei P. van Belzen, die zijn pleidooi van vorig jaar voor een gemeentelijk kernta- kenbeleid nog eens aanstipte. PvdA en CDA willen de lastenverhoging tot 3% beperken, terwijl D66 vindt dat de inflatiecorrectie (op dit moment ongeveer 2%) maatgevend zou moeten zijn. "Verhoog je meer dan de inflatiecor rectie, dan moet dat duidelijk aan de burgers uitgelegd worden en moet het voordeel aangegeven worden", aldus J. van den Donker. SGP'er M. Dijke noemde geen percentage. Zijn fractie laat instemming met de 4 verhoging afhangen van het betrek ken van de sportsector in deze bezuinigingsronde. Wethouder I.C. Moerland waarschuwde de commis sie dat aan een trendmatige verho ging niet te ontkomen valt indien je in de toekomst niet wilt vastlopen. In slechts twee van de 26 overige Zeeuwse gemeenten zijn de woon lasten lager dan in Tholen. "Het is een erezaak om die lasten laag te houden", meende J. de Jager (CDA). De ideeën die de fracties zelf aan droegen om tóch een sluitende begroting te krijgen, waren weinig verrassend. Een aantal was ook vorig jaar al voorgesteld, zoals ver hoging van de milieuheffing voor bedrijven (PvdA) en afblazen van een extra uitgaaf van 79.000 gulden voor bestrating (PvdA, AOV, D66 en VVD). Toen was daar geen meerderheid voor te vinden. Meerdere partijen adviseerden om, waar mogelijk, langere afschrijvingstermijnen te hanteren. Ambtenaar Keur wees op het gevolg daarvan: hogere rentelasten voor de gemeenschap. PvdA'er A. den Haan stelde dat aula's, dorps huizen en tennisbanen verder gepri vatiseerd zouden kunnen worden; de SGP voegde daar de voetbalvel den aan toe. Het niet plaatsen van een havenont vangstinstallatie in Sint-Philipsland - in afwachting van een beslissing over het voortbestaan van de han delshaven - werd door meerderen genoemd; uitstel hiervan bespaart volgend jaar 22.000 gulden. In het algemeen werd geadviseerd om investeringen verder te spreiden. Specifiek werden genoemd de reno vatie van De Wimpel (SGP, VVD), de peuterspeelzaal en bibliotheek in Sint-Philipsland (SGP), renovatie sportveld Tholen (SGP; terwijl PvdA en CDA deze uit de reserve sport willen bekostigen), vervangen van de stoelen in De Wellevaete (CDA) en de bouw van een jeugd honk (CDA, SGP). P. van Belzen (RPF/GPV) stelde een korting van 5% voor op de subsidies aan verenigingen. De SGP wil ook op de subsidies korten en noemde verder 5% huurverhoging voor Meulvliet en De Wellevaete, verho ging van de huur van de sportvelden plus overdragen van het maaien aan de verenigingen, en 5% minder bij dragen aan het exploitatietekort van Haestinge. Het AOV stelde voor om de grondprijs in bestemmingsplan nen te verhogen en minder uit te geven aan particuliere woningverbe tering. Ook wilde mevrouw Schot voorge nomen beleid uitstellen, zoals het maken van een verkeerscirculatie plan voor Tholen, wat leidde tot ver baasde gezichten in de commissie. VVD'er R. Ravensteijn wil beknib belen op de excursie van de gemeen teraad, de stedenband met Itawa, uitreiking van de sportprijzen en Uit op Tholen (de beide laatste, en daar bij nog Sloth, wil ook de SGP). Ver der hoopt de VVD dat herverdeling van werk drie arbeidsplaatsen op de secretarie bespaart. Ook D66 en SGP willen bezuinigen op perso neel, terwijl laatstgenoemde fractie de opbrengst uit de toeristenbelas ting als algemeen dekkingsmiddel zou willen gebruiken. In de ogen van het CDA en de VVD kan er scherper begroot worden dan nu gebeurt, gezien het jaarlijkse rekeningoverschot. Vorig jaar bleef er bijna 6,8 ton over, na een eerdere bijstelling van de begroting met 2,8 ton: totaal 956.689 gulden. "Als je lagere rekeningoverschotten hebt, is een belastingverhoging ook beter aan de burgers te verkopen", zei De Jager. Hij wil in de begroting min der reserveren voor de arbo-wetge- ving en vluchtelingenopvang. De zangclub die half februari is opgericht vroeg ook om een start- De lege, 3000 ton metende tanker Nordstem heeft vrijdagmorgen vroeg het voor anker liggende vrachtschip Concordia, geladen met 900 ton grind, geramd. De schipper van de Concordia was op weg naar Breda en meerde donderdagavond laat aan om te gaan slapen. Het schip lag zo'n twee kilometer buiten de Krammersluizen bij Sint-Philips land aan de zoete kant voor anker en ruim buiten de door betonning aan gegeven vaargeul. De Nordstern wilde omstreeks vier uur de voorha ven in varen en ramde daarbij de kop van de Concordia. Berger J. van de Berge uit Stavenisse was er met reddingsboot De Zephyrus als eerste bij om hulp te verlenen. "Hoe de Nordstern dit voor elkaar gekregen heeft, is niet duidelijk", zei hij. De beide schepen liepen bij de botsing flinke averij op. De Nordstern had aan stuurboordzijde (rechts) een gat van 2,5 meter lang en 50 centimeter hoog op een meter van de waterlijn. Daar was de kop van de Concordia binnengedrongen. Ongeveer een halve meter onder de waterlijn liep nog een scheur van 2,5 meter bij tien centimeter van het anker van het vrachtschip. Het dek was opgebold en er zat een grote deuk in de zij. Het ruim liep gelijk vol, maar de Nord stern had vijf pompen en kon het water dus wegwerken. De Concor dia liep een gat in de kop op waar het anker doorgedrukt was. Het hele voorschip was ontzet. De klap was zo hard aangekomen dab een wand- meubel in het achterschip verscho ven was en de inhoud van de kasten eruit was gevallen. De schipper, zijn vrouw en twee kinderen waren erg verschrokken. Omdat er water de Concordia binnenliep, werd Van de Berge te hulp geroepen. De Zephy rus vertrok meteen vanuit Stavenis se en kon bij de Krammersluizen meteen alleen schutten. Direct begon men bij de Concordia met pompen. Met behulp van duikers werd het gat in de boeg gedicht. Nadat de motor geklokt was, kon de Concordia naar Breda om te lossen en vervolgens moest het schip de werf in. Ook de schade bij de Nord stern werd meteen gerepareerd met twee stalen platen en ook dit schip kon uiteindelijk, om twee uur, ver trekken. subsidie. Maar omdat de eenmalige kosten voor mappen, insteekhoezen en muziek (903 gulden) normale activiteitskosten zijn, vond het col lege een startsubsidie niet op zijn plaats. De commissie ondersteunde b. en w. hierin. De bijdrage van 1100 gulden is gebaseerd op de Thoolse subsidie verordening. Voor zangverenigin gen geldt een basisbedrag van 500 gulden (bij concoursdeelname 700 gulden) en drie tientjes per jeugdlid. De exploitatie kost Euphonia dit jaar 4248 gulden, waarvan tweederde opgaat aan personeelskosten en de rest vooral aan huur (gebouw en orgel) en Buma-rechten. Euphonia is bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar en repeteert eens in de twee weken. De commissie had geen moeite met het toekennen van de 1100 gulden omdat het conform de subsidieverordening is. Wel had A. Kersbergen (SGP) be grepen dat er financiële ruimte zat in de welzijnsbegroting, namelijk een bedrag van 6755 gulden. Hij wilde weten waar dat vandaan kwam en stelde dat het welzijnsbudget daar mee niet elk jaar omhoog mocht gaan. Volgens wethouder J. Versluys is het bedrag verkregen als gevolg van een aantal 'afboekingen' en is het niet de bedoeling dat de welzijnspot daar jaarlijks mee aangevuld zal worden. Een 38-jarige inwoner van Goes is dinsdag door de politie aangehou den op verdenking van handel in verdovende middelen. De man zou vanuit zijn eigen woning en vanuit die van een 39-jarige en een 31 -jari ge plaatsgenoot heroïne verstrekken aan een zeventiental personen in Goes en omgeving. Beide andere mannen zijn al eerder aangehouden. Bij een huiszoeking op 6 mei vond de politie - die al vanaf december met het onderzoek bezig is - in de woning van de 38-jarige man een geringe hoeveelheid heroïne en amf etamine. Dagelijks werd vijf tot tien gram heroïne verhandeld, wat neer komt op een omzet van 500 tot 1000 gulden. De politie meent een einde gemaakt te hebben aan een belang rijk netwerk van heroïnehandel in Goes en omgeving en sluit een vier de aanhouding niet uit. Hellevoetsluis Zierikzee Oud-Beijeriand Tel.0181-320016 Tel.0111-413163 Tel. 0186-613624 Advertentie I.M. A VERKENDE Middelharnis VB*HUIZB*S Tel. 0187-482188

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 7