THOLENDERWIJS Verkeersplan maakt centrum van Tholen mogelijk autovrij informatierubriek van de gemeente Tholen DONDERDAG 13 JUNI KERNBEZOEK IN THOLEN-STAD VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING CA BOUWAANVRAGEN BOUWMELDINGEN SPREEKUUR B&W EEN BETER MILIEU BEGINT Bil JEZELF WAT LIGT TER INZAGE? Bewoners van Oudelandsestraat en Doelweg in werkgroep Donderdag 6 juni 1996 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 Woensdag 5 juni: INGEDIENDE BOUWPLANNEN/MELDINGEN VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN POSITIEVE BESLISSINGEN OP MELDINGEN Het vrachtverkeer door de Oudelandsestraat, de hoge snelheden in de Doelweg en op de Grindweg en de par keerproblemen in het centrum. Dat waren de belangrijk ste zaken waarmee Tholenaren maandagavond naar voren kwamen op de hoorzitting voor het nieuw op te stellen verkeerscirculatieplan. In een volle zaal van gemeenschapscentrum Meulvliet hoorde wethouder J. van der Jagt de klachten en wensen van de bevolking aan. Hij zei daarbij niet uit te sluiten dat (een deel van) het centrum van Tholen autovrij wordt. Verouderd Metingen Trillingen Racebaan Veilig oversteken Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Telefoon: 0166-668200/Telefax: 0166-663553 13 JUNI A.S. KERNBEZOEK THOLEN-STAD Op woensdag 5 juni a.s. komt de commissie ruimtelijke ordening c.a. voor een vergadering bijeen in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk. Deze vergadering begint om 19.30 uur en is open baar. Elke belangstellende is van harte welkom en kan vooraf gebruik maken^van het spreekrecht. Op de agenda staat onder meer het volgende onderwerp: - Kredietvotering herstel toren N.H.-Kerk te Sint-Anna- land; Een aantal jaren geleden is geconstateerd, dat de spits van de toren van de Hervormde Kerk te Sint-Annaland niet meer te herstellen was. De enige adequate oplossing leek het op ter mijn vervangen van de spits. Op dat moment zijn maatregelen genomen om om- en/of afwaaien van de spits te voorkomen. In de investeringsplanning behorende bij de begroting voor het jaar 1995 is voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden een post opgenomen ad 300.000,-. In de loop van 1995 is aan een extern-adviseur opdracht verstrekt om het herstel plan verder uit te werken. Bij de exacte opname van het werk bleek, dat de problemen van de toren zich niet alleen beper ken tot de spits. Naast geconstateerde gebreken aan metsel en voegwerk wordt het noodzakelijk geacht om vanaf de spits een hulpconstructie aan te brengen die op de eerstvolgende vloer verankerd dient te worden. Dit betekent overigens dat de kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden aanzienlijk hoger uitvallen dan oorspron kelijk geraamd. Om de kosten toch enigszins in de hand te kunnen houden is een herstelplan gemaakt dat voorziet in twee fasen. Burgemeester en wethouders stellen voor de gemeenteraad te verzoeken een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de eerste fase. De tweede fase van de herstelwerkzaamheden dient te wor den opgenomen in de meerjarenraming voor de komende jaren. De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen. Op donderdag 13 juni a.s. organiseert het gemeentebe stuur van Tholen een kernbe- zoek voor de woonkern Tho len. Dit kernbezoek wordt gehouden in gemeen schapscentrum "Meul- vliet" aan de Zoekweg 8 te Tholen, aanvang 19.30 uur. Elke belangstellende is van harte welkom. Het kernbezoek begint met de vertoning van de video film "Uw vereniging, de gemeente Tholen". Deze voorlichtingsfilm geeft een heel goed beeld over samen stelling, taken en bevoegdheden van het gemeentebestuur en de rol van de burger in dat grote geheel. Vervolgens is het de beurt aan de plaatselijke burgerij. Vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen, organisaties, instellingen, kerkgenootschappen en scholen maar ook individu ele burgers zijn van harte welkom om zijn of haar zegje te komen doen. Eenieder krijgt de gelegenheid opmerkingen te maken, vragen te stellen, kritiek uit te oefenen, lof te uiten of gewoon kennis te maken met het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur zal trachten zoveel mogelijk ter plekke ant woord te geven op de gestelde vragen en de gemaakte opmer kingen. Dat zal niet in alle gevallen lukken. Die vragen of opmer kingen waarnaar nader onderzoek nodig is, worden "mee naar huis" genomen. In een later stadium worden in deze rubriek de resultaten van die onderzoeken gepubliceerd. - Een bouwaanvraag van S. van de Putten, voor het verbou wen/uitbreiden van de woning op het perceel PROVINCIALE WEG 70 te SINT MAARTENSDIJK; - Een bouwaanvraag van A. Neef, voor het verbouwen van een woning op het perceel JAVADIJK 54 te SINT ANNALAND; - Een bouwaanvraag van G.M. Wendriks, voor het bouwen van een garage/berging op het perceel JULIANASTRAAT 35 te SINT ANNALAND; - Een bouwaanvraag van I. v.d. Repe, voor het uitbreiden van de woning op het perceel HOENDERWEG 67 te SINT ANNA LAND; - Een bouwaanvraag van I. Nele, voor het veranderen van een woning op het perceel KONING HAAKONSTRAAT 13 te STA- VENISSE; - Een bouwaanvraag van A. Rijnberg, Bouwbedrijf, voor het plaatsen van een nieuwe gevel op het perceel HOENDERWEG 98 te SINT ANNALAND; - Een bouwaanvraag van E.H. Veldman, voor het veranderen van de praktijkingang op het perceel POSTSTRAAT 12 te STA- VENISSE; - Een bouwaanvraag van A. Rijnberg, Bouwbedrijf, voor het uit breiden van een woning op het perceel BRAM GROENEWE- GEWEG 8 te POORTVLIET; - Een bouwaanvraag van J.M. Gillesen, voor het vergroten van de garage op het perceel MARIA VAN VLAANDERENSTRAAT 8 te THOLEN; - Een melding van J.P. Boogaard, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel KORTE VEST 6 te SINT MAARTENS DIJK; - Een melding van P.M. Bevelander, voor het bouwen van een berging op het perceel WESTZEEDIJK 3 te SCHERPENISSE; - Een bouwaanvraag van J. van de Velde, voor het bouwen van een overkapping op het perceel ORANJERIE 26 te THOLEN; - Een melding van B. Mouwen-Wong, voor het bouwen van een veranda op het perceel OESTERSTRAAT 17 te THOLEN; - Een bouwaanvraag van Stichting Vermogensbeheer Her vormde Gemeente St.Maartensdijk, voor het uitbreiden van een verenigingsgebouw op het perceel HAZENSTRAAT 1 te SINT MAARTENSDIJK; - Een vergunning verleend aan H. Blokland, voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel WESTSTRAAT 17 te SCHER PENISSE, verzonden 30 mei 1996; - Een vergunning verleend aan J. Priem, voor het wijzigen van een garage in een hobbyruimte en berging op het perceel WATERVLIETHOF 10 te THOLEN, verzonden 30 mei 1996; - Een vergunning verleend aan W.L.S. Pilaszek, voor het plaat sen van een bijkeuken op het perceel GARNALENSTRAAT 94 te THOLEN, verzonden 30 mei 1996; - Een vergunning verleend aan Bouwbedrijf A. Rijnberg, voor het bouwen van een bedrijfswoning op het perceel BRONS- GEESTWEG 3 te SINT-ANNALAND, verzonden 30 mei 1996; - Een vergunning verleend aan R. Veld, voor het vergroten van de woonkamer op het perceel TEN ANKERWEG 17 te THO LEN, verzonden 30 mei 1996; - Een vergunning verleend aan J.B. Pastoor, voor het aanbren gen van 2 kozijnen op het perceel ACHTERSTRAAT 3 te SINT PHILIPSLAND, verzonden 30 mei 1996; - Een mededeling akkoord aan C.A. de Neeff, voor het bouwen van een houten berging op het perceel KERKSTRAAT 21 te SCHERPENISSE, verzonden 30 mei 1996; - Een mededeling akkoord aan E.A. v.d. Kuijl, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel WESTKERKSEWEG 15 te SCHERPENISSE, verzonden 30 mei 1996; - Een mededeling akkoord aan R. Geuze, voor het plaatsen van een tuinberging op het perceel BOSSTRAAT 6 te STAVENIS- SE, verzonden 31 mei 1996; Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belang hebbende tegen een verleende vergunning en/of een positieve bouwmelding bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aan vrager/melder, schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tholen. Voor informati'e over de mogelijkheid om bezwaar te maken kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, telefoon (0166) 668244. Sint-Maartensdijk, 6 juni 1996. De eerstvolgende spreekuren van de'leden van het college van burgemeester en wethouders vinden plaats op maandag 10 juni 1996 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester H.A. van der Munnik houdt zijn spreekuur van 11.00-12.00 uur. Op datzelfde tijdstip vinden de spreekuren plaats van de wet houders ing. J. van der Jagt, I.C. Moerland en ing. J. Versluijs. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spre ken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon (0166) 668330. Ontwerp-bestemmingsplannen "Buitengebied" (Tho len), 9e herziening en (Sint Philipsland) 4e herziening Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend, dat met ingang van 7 juni 1996, op grond van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, gedu rende vier weken tijdens de kantooruren ter gemeentese cretarie van Tholen, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk, ter inza ge zal liggen het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied (Tholen)", 9e herziening en "Buitengebied" (Sint Philips land), 4e herziening met toelichting. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schrifte lijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Tholen. Het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied" (Tholen en Sint Philipsland) heeft betrekking op de vestiging van inten sieve veehouderij. Sint-Maartensdijk, 6 juni 1996 Burgemeester en wethouders van Tholen. Bouwen in afwijking van bestemmingsplan Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door: - de heer P.J. Geelen, Kadijk 12 te Poortvliet, voor het ver bouwen van een woning en de bouw van een garage op een perceel kadastraal bekend Poortvliet, sectie L, num mer 408, plaatselijk gemerkt Kadijk 12 te Poortvliet. Bovengenoemde bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Tholen zijn voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het college van gedeputeerde staten van Zeeland, medewerking te verlenen aan dit plan. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gele genheid gesteld om van 7 juni 1996 tot en met 20 juni 1996 schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burge meester en wethouders van Tholen. De tekeningen liggen gedurende deze termijn ter gemeen tesecretarie te Sint-Maartensdijk, Afdeling Gemeentelijke Ontwikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 6 juni 1996 De burgemeester van Tholen. Bouwen in het buitengebied Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door: - de heer W. van Alphen, Belversedijk 3 te Haaren, voor het wijzigen van de kapconstructie van een vleesvarkensstal waarvoor op 12 juli 1994 bouwvergunning is verleend, op een perceel kadastraal bekend Sint-Philipsland, sectie H, nummer 417, plaatselijk gemerkt Sluisweg 20 te Sint- Philipsland. Het perceel is gelegen in een gebied waarin een ontwerp voor een facetherziening van een bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Het bouwplan voldoet aan het geldende bestemmingsplan en aan de in voorbereiding zijnde herzie ning van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethou ders van Tholen zijn voornemens met toepassing van artikel 50 van de Woningwet, na verkregen toestemming van het college van gedeputeerde staten van Zeeland, vergunning te verlenen voor dit bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gele genheid gesteld om van 7 juni 1996 tot en met 20 juni 1996 schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burge meester en wethouders van Tholen. De bouwtekening ligt gedurende deze termijn ter gemeen tesecretarie te Sint-Maartensdijk, Afdeling Gemeentelijke Ontwikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 6 juni 1996. De burgemeester van Tholen. De lobby van de Oudelandsestraat en Oudelandsepoort was sterk verte genwoordigd in de zaal. Ook de middenstand was met enkele verte genwoordigers aanwezig. "Het leven is dynamisch en daarom speelt mobiliteit een grote rol in de samen leving. Het verkeer is daarin een belangrijke factor", zei wethouder Van der Jagt van verkeer in zijn ope ningswoord. Hij noemde het ver keerscirculatieplan noodzakelijk als 'beleidsdocument waarop het gemeentebestuur beslissingen kan nemen'. Voor het plan wordt onder zoek gedaan naar de verkeersstro men in Tholen. Dat onderzoek èn de samenstelling van het plan heeft de gemeente in handen gegeven van het adviesbureau Grontmij uit De Bilt. "Door de burgers er vroeg bij te betrekken willen we het draagvlak voor het plan vergroten. Uw opmer kingen hier en de al eerder ingele verde klachten dienen om de knel punten in Tholen in kaart te bren gen", zei Van der Jagt die aangaf dat er op deze avond geen concrete toe zeggingen gedaan zouden worden. "Het is puur een inventarisatie waar mee wij aan de slag kunnen." Dat weerhield de aanwezigen er niet van soms op emotionele wijze te reage ren. Voor de opstelling van het verkeers circulatieplan is een werkgroep opgesteld. Daarin zitten wethouder J. van der Jagt (voorzitter), B. Swaans en W. Meyboom van de Grontmij, de gemeenteambtenaren W.A. Blaas, J. van de Merbel en R. Wichertjes, C. Woets namens de politieregio Oosterscheldebekken, N.J.G. Jansen namens de onderne mersvereniging en H. de Wit van Veilig Verkeer. Op verzoek van de aanwezigen op de hoorzitting wor den daar nog twee inwoners van Tholen aan toegevoegd. Eén uit de omgeving Oudelandsestraat/Oude- landsepoort en één uit de buurt Doelweg/Vossemeersepoort. In sep tember moet de werkgroep met een concept-plan op de proppen komen. Dat zal in oktober aan de bevolking voorgelegd worden. In november volgt het vaststellen van het concept en in december van dit jaar moet het verkeerscirculatieplan definitief zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Projectleider Meyboom van de Grontmij deed de aanwezigen op de hoorzitting uit de doeken wat het verkeerscirculatieplan nu precies inhoudt. Het is een gemeentelijk ontwikkelingsplan waarin het ver keersbeleid voor de komende jaren wordt vastgelegd. Twee zaken staan centraal in het plan: veiligheid en bereikbaarheid. Deze twee zijn vaak met elkaar in conflict zoals ook tij dens de hoorzitting bleek. Overi gens is er momenteel al een ver keerscirculatieplan, maar dat dateert uit I982 en is dus volgens de Gront mij verouderd. "Je moet zo'n plan na ongeveer acht tot tien jaar wel ver vangen. Dus in Tholen is het zo langzamerhand wel toe aan verbete ringen", zei Meyboom. "Er is een onverwacht grote toename van ver keer gekomen in het stadje Tholen dat flink is uitgebreid. Er zijn nieu we inzichten op gebied van 'duur zaam veilig'. Dat betekent bijvoor beeld dat een weg die als belangrijke fietsroute aangegeven wordt, geen grote stroom auto's kan hebben. Daarnaast wil men het autoverkeer terugdringen en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimu leren. Binnen een straal van vijf kilometer kan men best zonder auto af', volgens de projectleider. Hij gaf ook aan dat de verkeersonveilig heid, geluidsoverlast en parkeerperi kelen toenemende problemen zijn in Tholen. In het verkeerscirculatieplan wordt ondermeer aan de wegen een bepaalde functie toegekend (bij voorbeeld: doorgaande route). Ook wordt er een netwerk voor fietsers, automobilisten en openbaar vervoer aangegeven. Daarnaast staan er ver beteringsvoorstellen in het plan. Overigens merkte Meyboom op dat het opstellen van een verkeerscircu latieplan nog niet automatisch bete kent dat er ook meteen iets gebeurt op de knelpunten. "Dat moet de gemeente aanpakken in een uitwer kingsplan", zei de projectleider. Voor Tholen zijn een aantal doelen opgesteld waaronder het verhogen van de veiligheid in het centrum, het bevorderen van langzaam verkeer en openbaar vervoer en het verho gen van de leefbaarheid in het cen trum. Om erachter te komen hoe de verkeersstromen door Tholen lopen, gaat de Grontmij metingen uitvoe ren. Op de kruispunten (splitsingen) Wal/Eendrachtsweg, Ten Anker- weg/Grindweg, Zuid Oudaan/Oude- landsepoort en Ten Ankerweg/ Molenvlietsedijk beginnen aan staande dinsdag visuele tellingen. De Oudelandsestraat en Oudelandsepoort, hier op de voorgrond, ondervinden erg veel hinder van vrachtverkeer. Van zeven tot negen en van twee tot zes uur staan er mensen bij deze wegen die turven hoeveel auto's, fietsers en vrachtwagens er passe ren. Op de kruising van de Ten Ankerweg met de Molenvlietsedijk en de Parksingel wordt ook naar voetgangers gekeken in verband met de schoolgaande jeugd. Verder wordt er via telslangen over de weg van 8 tot en met 23 juni mechanisch geteld hoeveel verkeer er Tholen binnen komt. Dat gebeurt op negen punten binnen en buiten de bebouw de kom. Daarnaast zal er in de Molenvlietsestraat ook op de snel heid worden gelet. Tenslotte wordt deze maand ook gekeken naar het parkeergedrag in de stad. Medewer kers van de Grontmij lopen rond en noteren kentekens van geparkeerde auto's. Door de ronde een paar keer te maken, kan men controleren hoe lang er geparkeerd wordt en hoe veel. Deze tellingen gebeuren op vrijdagmiddagen en -avonden, zaterdagen en een enkele zondag onder kerktijd. Daarvoor zijn de straten Markt, Ter Vate, Kaaij en Eendrachtsweg uitgezocht. Bij het ingaan van het eerste 'klach tenrondje' tijdens de hoorzitting bleek al snel dat de Oudelandse straat fors vertegenwoordigd was. "Ik mis een deel. De trillingen en de hinder en schade die wij in de Oude landsestraat hiervan ondervinden. Wordt daarnaar gekeken?", vroeg bewoner G. Westerweel zich af. "In principe is dat niet meegenomen in het plan. Het is een specifiek pro bleem dat in de uitwerking aange pakt zou kunnen worden. Misschien is er wel een aanbeveling voor in het plan op te nemen", antwoordde Meyboom. Maar daarbij lieten de bewoners het niet. "We hebben al eens een handtekeningenactie gehouden en bij de gemeente gezegd dat het niet te doen is om onze oude panden te renoveren. Door de trillingen worden de huizen eerder geamoveerd dan gereno veerd", zei dhr. Claessen. C.J. de Nijs merkte op dat er bij het vorige verkeerscirculatieplan ook al gesproken is over maatregelen. "Er zijn toen allerlei punten aangedra gen en we hebben daar ook tot tevre denheid over gesproken, maar ze zijn niet allemaal meegenomen in de uitvoering. De Wal en Kaaij zouden bijvoorbeeld een aanvoerroute wor den voor Tholen. Dat is nooit gebeurd. Ik ben benieuwd of er nu wel wat met onze klachten gedaan wordt. Bij ons is de maat vol." M.A. Jonkers uit de Oudelandse straat reageerde vrij emotioneel. "U moet die trillingen ook omzetten in echte schade, want die is er. Ik werk in een magazijn en bij ons komen de grootste maten vrachtwagens. De zelfde komen door de Oudelandse straat denderen. Dan springen de voegen uit de muur", zei Jonkers. "Ze zijn zo lang dat ze wel over de stoep móeten om de bocht te kunnen nemen. En ik overdrijf niet; ze komen op vijftien centimeter van mijn gevel voorbij. Dan zit ik te schudden in mijn bank. Wij willen allemaal onze huizen in een goede staat houden, dat is ook een stukje aanzicht van Tholen, maar het is niet te doen. Door de trillingen gaat alles kapot." Van der Jagt erkende de problemen van de bewoners van de Oudelandsestraat. Het zware vracht verkeer dat de middenstand in Tho len bevoorraadt, gaat veelal door de Oudelandsestraat weer weg. De gro te wagens kunnen namelijk de bocht van de Kerkstraat naar de Molen vlietsestraat niet maken. Groten deels vanwege de auto's die daar geparkeerd staan. Teruggaan via de Brugstraat of Hoogstraat is nog min der mogelijk vanwege de recon structies die de wegen verder ver smald hebben. De wethouder beloofde de klachten van de bewo ners van de Oudelandsestraat en - poort serieus in behandeling te nemen. Eén van de vrachtwagens die door de Oudelandsestraat Tholen uit moet, bevoorraadt de Cl000. Eige naar M.J.L. Moerland snapte het probleem van de bewoners wel, maar gaf aan dat hij geen kant op kan. "Wij moeten bevoorraad wor den en die wagens moeten ook Tho len weer uit. Draaien kan niet en ook door de andere straten kunnen de chauffeurs niet rijden. Dat is nou eenmaal niet anders." Moerland ging ook nog in op de parkeerpro blemen in de Eendrachtsweg. "De situatie is daar miserabel. Sinds er in verschillende andere straten niet meer geparkeerd mag worden, staan bij ons de vakken vol met langpar- keerders. Toen ik zaterdagmorgen de winkel opendeed, waren er nog maar twee plaatsen vrij. Maak er een blauwe zone van. Kort parkeren." Ook fotograaf P. Kooien meende dat er wat gedaan moet worden aan de situatie rond de Eendrachtsweg. "Maak nou van de Eendrachtsweg kort parkeren en haal een stuk of twee parkeervakken bij de Bakstraat weg. Dan kan een groot deel van het vrachtverkeer, zeker de kleinere wagens, keren en via dezelfde weg weer terug. Dat scheelt twee par keerplaatsen, maar het ontlast een heleboel straten", zei Kooien en zijn voorstel vond bijval. Zijn buurman M. van Tienen vond dat de Brug straat er sinds de reconstructie niet op vooruit is gegaan. "Sinds de ver smalling kunnen veel vrachtwagens niet meer via de Brugstraat weg. Dat betekent ook meer verkeer dwars door Tholen." Wethouder Van der Jagt merkte desgevraagd nog op dat het niet uitgesloten is dat (een deel van) het centrum van Tholen auto vrij zal worden. "Ik zeg niet dat het zal gebeuren, maar het is een moge lijke oplossing. Dat levert natuurlijk wel weer problemen bij de midden stand op." Maar niet alleen uit de Eendrachts weg en Oudelandsestraat kwamen klachten. De Doelweg passeerde ook de revue. "Wij kennen exact dezelfde problemen als in de Oude landsestraat", zei bewoonster mevr. Deurloo. "Het is een belangrijke doorgaande straat en ook wij hebben veel last van trillingen, maar ook van veel te hoge snelheden. Je kunt niet eens fatsoenlijk oversteken. Het is een racebaan." Slager Jan Gei- lings zat met een ander probleem. "Er wordt bij ons voor de zaak vaak aan twee kanten van de weg gepar keerd. Dat is lastig voor het verkeer, maar de mensen moeten hun auto toch ergens kwijt om in de winkel te komen. Kunnen er in de Doelweg geen paar parkeervakken komen. De weg is breed genoeg en dan haal je meteen de snelheid uit het verkeer." Mevr. Deurloo zag dat wel zitten. Notuliste mevr. Jansen noteerde de opmerking. S. Hoven uit de Hofstraat had een flink lijstje met opmerkingen. Zo stelde hij voor de drie zebrapaden op de Molenvlietsedijk (waarvan twee speciaal voor de basisscholen) te vervangen door één exemplaar van wege de wachttijd voor de overige weggebruikers. Ook een aantal een richtingsstraten noemde hij veel te smal. "Er kunnen geen auto en twee fietsers tegelijk passeren. Maar je mag er op d& fiets wel van twee kan ten in. Als je dan een auto en een andere fietser tegenkomt, moet je afstappen en de stoep op. Dat kan de bedoeling toch niet zijn?", zei Hoven. Hij merkte op dat de vuilnis wagen bij Ter Vate de bocht niet door kan doordat er auto's gepar keerd staan. "Ook de brandweer kan bij ons de straat niet indraaien, dus ik hoop dat mijn huis nooit in brand komt te staan." Bovendien merkte Hoven nog op dat er allerlei karre tjes en boten op parkeervakken wor den weggezet, terwijl dat niet mag. Ook de veelbesproken Grindweg passeerde nog even de revue. Ver scheidene mensen gaven aan dat er gekeken moet worden naar de vei ligheid van deze weg. "Ik ben al een hele tijd bezig om uit te zoeken hoe ik veilig de Grindweg over kan ste ken. En dan heb ik het over het stuk tussen de Koningin Julianastraat en de Vossemeersepoort. Mijn zoontje wordt namelijk binnenkort vier jaar en als hij naar school moet, wil ik hem wel veilig leren oversteken", zei bewoner Baaij. "Maar de snel heid waarmee veel mensen over de Grindweg rijden is erg hoog. Bij metingen is 90 kilometer per uur geen uitzondering. Het is gewoon gevaarlijk. Daarom pleit ik namens alle bewoners voor een snelheids meting bij de tellingen van de Grontmij. Er zouden volgens ons snelheidsremmers geplaatst moeten worden. Als je bij de grens van de bebouwde kom de snelheid eruit haalt, heeft dat voor de rest van de weg ook effect." Meyboom beloofde dat het punt meegenomen zou wor den. Mevr. G. van Elsacker en O. Huis kamp haalden de veiligheid van de schoolkinderen nog even aan. Mevr. Van Elsacker noemde de situatie ronduit onveilig. "De kinderen rij den wel over stoepen waar ze niet mogen fietsen, maar als ze op de weg rijden, moet je heel blij zijn als je kind 's avonds veilig thuis komt", zei de bewoonster van de Oude landsestraat. Huiskamp viel haar bij en vroeg zich af of het plan voor de Molenvlietsedijk ook aan het ver keerscirculatieplan gekoppeld is. "Nee, dat zou te lang duren, maar het is wel aan de rotondes op de Ten Ankerweg gekoppeld", antwoordde Van der Jagt die geen direct ant woord kon geven op de vraag van Huiskamp hoe lang de plannen nog in de ijskast blijven liggen. "Het kan vrij snel uitgevoerd worden", liet de wethouder er alleen over los. Nog enkele klachten over hardrij- dende brommers in de Kerkstraat en parkeergedrag in de Vossemeerse poort passeerden de revue. Na de pauze werd weinig meer te berde gebracht en Van der Jagt sloot de vergadering die hij 'geanimeerd' noemde. Degenen die op de hoorzit ting aanwezig waren, kunnen nog tot 14 juni schriftelijke klachten of wensen indienen bij het college van b. en w. Mensen die er maandag niet bij waren, moeten dat voor 6 juni doen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 5