A.A. Rijstenbil ontvangt het Europakruis van oud-strijders Euterpe treft de juiste toon Verslavingszorg naar maatschappelijk werk Ibis gast op Tholen AL 51 JAAR DÈ THOOLSE COURANT Thoolse dag met trekkers en Hippo's a Illegale bouw van sportschool wordt gesloopt Verbroedering staat voorop, ook Duitsers lid van vereniging 'Politie pleit voor gedoogbeleid' Peuter van twee ternauwernood uit sloot gered Thoolse man dreigt mensen met leeslampje Prijs voor originaliteit in kader van dag van de muziek r Donderdag 6 juni 1996 52e jaargang no. 30 Feestje voor recreatief fietsen langs de waterkant De 72-jarige A.A. Rijstenbil uit Sint-Philipsland heeft woensdag in Düsseldorf een onderscheiding gekregen van de Duitse afdeling van de Europese confederatie van oud-strijders. De voormalige loco-burgemeester van Sint-Philipsland is zelf voorzitter van de Nederlandse afdeling en drager van het grote Europakruis. Tranen in de ogen Carrière Astmafonds Anjerfonds Deze week De serenade op bestelling die muziekvereniging Euterpe uit Sint-Maartensdijk vorig jaar introduceerde op de dag van de muziek blijkt een originele vondst te zijn. De muzikanten kregen er zaterdag een prijs voor van de organiserende stichting. Opera-/operettezangeres Wilma Driessen overhandigde de trofee 'De juiste toon!' aan voorzitter M. Steketee. Comfortabel Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 0166-652752 b.g.g. 653474 Telefax 0166-653318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 25,90 per halfjaar, 47,30 p.j., per post 61,90 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 2,00. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,47 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 10,- contant. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Aannemer Sagro uit Heinkenszand sloopt vandaag de 100 m2 illegale aanbouw aan de sportschool Jansen in de Oudelandseweg te St. Maar tensdijk. Gezien de emoties rondom deze zaak hebben b. en w. bewust voor een bedrijf van buiten Tholen gekozen. Al heel lang wordt er ach ter de schermen over het wel of niet afbreken van de uitbreiding gespro ken. L.E. Jansen, die de panden die eigendom zijn van zijn dochter S. Jansen in gebruik heeft, heeft zich met hand en tand tegen de sloop ver zet, ook al staat de aanbouw er zon der vergunning. B. en w., gedekt door de meerderheid van de Thoolse gemeenteraad, willen nu aan de clandestiene situatie een einde maken. Zaterdag wordt op het Pluimpotter- rein te Scherpenisse de Thoolse dag gehouden. Het programma begint al om negen uur met de voorwedstrij den trekkertrek. Vanaf tien uur is er een demonstratie schapen scheren en zangeres Anja Hage uit Poort vliet is (na lange tijd weer) te beluis teren. Om één uur beginnen de trek- kertrekwedstrijden in de boerenklas se. Ook zijn er twee 'specials': Blue Spirit en Lady Power. Speaker bij dit evenement is Kees de Hond. Om twee uur wordt de Thoolse dag offi cieel geopend door' burgemeester H.A. van der Munnik die dit naar alle waarschijnlijkheid al ringste kend doet. Aansluitend beginnen de wedstrijden ringsteken met aanspan ningen. Vanaf twee uur is er ook een flippo- en topshotruilbeurs in de grote tent. Om drie uur geeft het Cloveniersgilde een demonstratie boogschieten en een uur later is het tijd voor een optreden van blaaska pel De Klienkers uit Tholen. Om zes uur volgt de prijsuitreiking van de trekkertrek. Kinderen tot zes jaar hebben gratis toegang tot de Thool se dag, terwijl oudere kinderen een geringe en volwassenen een wat grotere bijdrage moeten leveren. Gedeputeerde J.G. van Zwieten van recreatie zal maandagmiddag 17 juni het buitendijkse fietspad van de Oesterdam naar Gorishoek officieel in gebruik stellen. In het najaar is het laatste traject met veel provinciale subsidie verwezenlijkt en zo vlak voor de zomervakantie lijkt het b. en w. van Tholen een mooie gelegen heid voor een feestelijke oplevering. Natuurlijk wordt daarbij 'gefietst, maar de gasten rijden eerst per bus vanaf de Haven in St. Maartensdijk naar de Bergsediepsluis, waar een batterij fietsen gereed zullen staan. De officiële handeling is om 15.20 uur ter hoogte van de Poortvlietse Schelphoek. Wanneer men in het gemeentehuis te St. Maartensdijk weer op adem gekomen is, volgen er toespraken, gelardeerd met drankjes en hapjes. Voorzitter A.A. Rijstenbil van de ECOS met op zijn rechterrevers het Duitse Europakreuz. De confederation Européenne des is een vereniging van oud-strijders anciens combattants (CEAC) is een in de ruime zin van het woord. Er Europese organisatie die vóór de zitten niet alleen militairen en ver- eerste wereldoorlog werd opgericht. Het doel van de vereniging is het meewerken aan de groei en bloei van een democratisch, veilig en vrij verenigd Europa. Daaraan geeft CEAC ondermeer gestalte door ver broedering en bevordering van het begrip tussen oud-strijders tot stand te brengen. De organisatie telt hon derdduizenden leden in heel Europa en zelfs daarbuiten. Sinds vijf jaar is Rijstenbil voorzitter van de Neder landse afdeling ECOS (Europese confederatie van oud-strijders). Rijstenbil zit op zijn gemak in zijn riante woning aan de Gladiolen- straat. De deuren staan open, want het is prachtig weer. Diverse zaken in huis wijzen op de activiteiten die de Sint-Philipslander voor de CEAC onderneemt. Een wapenschild, een attachékoffertje met de Europese vlag erop, stapels papierwerk en agenda's. Rijstenbil legt uit wat de CEAC zo bijzonder maakt. "CEAC zetsstrijders uit de Tweede Wereld oorlog in. Ook jongere militairen kunnen lid worden en er zitten zelfs veel Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog in." Dat is al een punt waarin de CEAC zich onderscheidt van veel andere organisaties van oud-strijders. De Duitsers (of 'mof fen' zoals ze nog steeds door veel mensen genoemd worden) hebben ook een afdeling van CEAC. "Het zijn echter wel allemaal gewone sol daten die destijds hebben gedaan wat ze moesten. Zeker géén nazi's of SS'ers. Hitier heeft het land in een krankzinnige oorlog gestort en die Duitse soldaten waren toen gewone militairen met een opdracht die uit gevoerd moest worden. Ik zie op de vergaderingen van onze vereniging ook Duitsers zitten met tranen in de ogen omdat ze hun familie hebben verloren", zegt Rijstenbil. "Ze heb ben in dienst ook verschrikkelijke dingen meegemaakt. Zo was er een bataljon waarvan een aantal hoge officieren het niet eens was met de Duitse politiek. De Gestapo kwam daarachter omdat ze ook officieren in het leger hadden en die mensen met een afwijkende mening werden ter plaatse doodgeschoten. Daar mocht verder niet over worden gepraat." Die Duitse soldaten die noodge dwongen moesten toezien en de bevelen moesten opvolgen, zijn volgens de CEAC gewone oud-strij ders. En aangezien de verbroedering hoog in het vaandel van de organisa tie staat, is Duitsland inmiddels een belangrijke lidmaat geworden. Ove rigens merkt Rijstenbil op dat de haatgevoelens tegen de Duitsers niet overal even sterk zijn: "Het opmer kelijke is dat er onder de oud-mili tairen minder wrok heerst dan onder de burgerbevolking. Dat is wel typisch." Rijstenbil zelf komt niet uit de mili taire hoek. "Ik ben niet in dienst geweest en heb ook niet in het gere gistreerde verzet gezeten. Maar toen Sint-Philipsland in november 1944 bevrijd werd, ben ik naar de Cana dezen gegaan om ze te helpen, ondermeer om de weg op Schou- wen-Duiveland te vinden. Daarnaast heb ik ook in de ordedienst (O.D.) en binnenlandse strijdkrachten (B.S.) gezeten. De Canadezen heb ben me meteen tot sergeant gebom bardeerd. Ik heb dan ook de vetera- nenpas van defensie gekregen", ver telt de CEAC-voorzitter, terwijl hij zijn portemonnee opendoet om zijn verhaal te ondersteunen. De Sint-Philipslander is een bekend gezicht in de streek. Begonnen als landbouwer op een pachtbedrijf zat hij jarenlang in de gemeenteraad voor de plaatselijke partij PVAB (partij van algemene belangen). Hij werd wethouder en loco-burgemees ter en na het vertrek van burgervader G. van den Berg waarnemend bur gemeester. Vervolgens werd Rijs tenbil eerste burger van Nieuw-Vos- semeer. Naast zijn politieke carrière was de ECOS-voorzitter ook actief in het maatschappelijke leven. In totaal vervulde hij zo'n 32 zogeheten 'nevenfuncties'. Na zijn pensione ring viel Rijstenbil echter in een gat. "Je hebt dan ineens erg weinig te doen. Natuurlijk blijf je altijd wel wat activiteiten houden, maar toch veel minder dan eerst. Vijf jaar gele den ben ik door een luitenant-kolo nel gevraagd om voorzitter van de ECOS te worden. Ze zoeken daar voor meestal iemand uit de politiek, en bewust liever geen oud-militair, die zijn nogal 'dril-achtig' ingesteld. Ik heb er best een poosje over na moeten denken, want het was veel werk", zegt Rijstenbil. "De organisa tie was destijds slecht en er was ook wat onenigheid in het bestuur. Maar ik heb het aanbod aangenomen en gelukkig is het nu een mooie vereni ging met een goede sfeer gewor den." ZIE VERDER PAGINA 3 Bij de zorg voor verslaafden op Tholen moet deskundige hulp worden verleend. Op Tholen gebeurt dat nu nog vooral door het Zeeuwse con sultatiebureau voor alcohol en drugs (ZCAD), maar het college wil deze gespecialiseerde hulpverlening op den duur laten opnemen in het alge meen maatschappelijk werk omdat verslaafden ook bij andere instan ties terecht komen. Dat schrijft het college aan de regio nale commissie voor ambulante ver slavingszorg in Middelburg naar aanleiding van de nota ambulante verslavingszorg Zeeland. De reactie van het college werd maandagavond besproken in de commissie welzijn en onderwijs en was al verstuurd zonder dat de raadsleden daar invloed op hadden kunnen uitoefe nen. De raadsleden betreurden deze gang van zaken. In de nota wordt voorgesteld een convenant op te stellen om de ver slavingszorg zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Tot het jaar 2000 is Tholen echter nog gebonden aan het ZCAD. Door de positieve opstelling van het college tegenover een dergelijk convenant, vrezen Een tweejarig meisje is gisterenmid dag bijna verdronken in een sloot achter de Burg. Smithstraat in Sint- Annaland. Hoe de peuter te water is geraakt, is niet bekend. Het kind ging kopje onder en is, toen het weer boven kwam, uit het troebele water gehaald door Ineke den Engelsman die daar toevallig was. Verontruste bewoners van de Burg. Smith- en de Burg. Baasstraat overlegden giste ren gezamenlijk hoe het probleem van de watergang aangepakt kan worden en zochten contact met de gemeente. De bewuste sloot grenst aan een speeltuintje en staat meestal vol water. Een afrastering is er niet, hoe wel de bewoners daarom al diverse keren hebben gevraagd. In de buurt wonen veel jonge gezinnen en er spelen veel kinderen. De Burg. Smithstraat is een doodlopende straat. De schrik zit er dan ook goed in, temeer omdat het al de derde keer is dat een kind in het water terecht komt. Tot nu toe altijd nog met een goede afloop. Een 34-jarige Tholenaar is vrijdag avond na een achtervolging op de snelweg in de buurt van Rijswijk aangehouden wegens bedreiging. De man had in Rijswijk een bus chauffeur bedreigd en vervolgens iets dat op een vuurwapen leek op hem gericht. Later bedreigde de Tholenaar een automobilist op de snelweg op dezelfde manier. Toen de politie de man aan de kant had gekregen, bleek het 'vuurwapen' een omgebogen leeslampje te zijn. De verdachte heeft bekend en werd overgedragen aan de politie in Rijs wijk. SGP, CDA, VVD, RPF/GPV en AOV dat de deur voor het toestaan van koffieshops op Tholen op een kier staat. A. Kersbergen (SGP): "De politie pleit in de nota voor een gedoogbe leid gezien de toename van de pro blematiek. Op deze manier krijgen we dat beleid opgelegd." Ook M.H. Schot-de Hoog (AOV) maakte zich daar zorgen om omdat er gesproken wordt van een 'koffieshopbeleid gekoppeld aan een preventiebeleid.' Als Tholen zich na 2000 aan het convenant houdt, dan vreest J. de Jager (CDA) dat er geen mogelijk heid is om een eigen gemeentelijk beleid te voeren. "Dan bestaat de mogelijkheid dat het dwingend wordt opgelegd." Volgens wethouder I.C. Moerland van volksgezondheid valt het alle maal wel mee. Hij legde uit dat de nota niet meer is dan een richtlijn en dat er een groep wordt gevormd uit verschillende disciplines zoals poli tie, onderwijs, gemeente en jeugd en jongerenwerk die de verslavings zorg zullen bespreken. Meer om de vinger aan de pols te houden, dan vanwege de ernst van de problema tiek want daarover zijn weinig feiten bekend. "Over een gezamenlijk beleid is nog geen beslissing geno men." Dat zal onderzocht worden door een commissie die vorige week in Goes is samengesteld en bestaat uit verte genwoordigers van de gemeenten op de Bevelanden en Schouwen, het ZCAD en de politie. In oktober zal deze commissie de bevindingen bekend maken, aldus de wethouder. Na diens uitleg vroeg De Jager zich af waarover het nu eigenlijk ging: "We praten over een papieren zaak. Alles moet dus nog besproken wor den." COLLECTEN De collecte voor het Astmafonds heeft in Sint-Maartensdijk 1135,65 opgebracht. In Tholen haalde men ƒ2745,85 op. Gevers en collectanten hartelijk bedankt. In de week van 16 tot en met 22 juni wordt de jaarlijkse Anjercollecte gehouden. Het Anjerfonds subsi dieert culturele voorzieningen en activiteiten, met name via verenigin gen. Het Anjerfonds Zeeland is onderdeel van het landelijke Prins Bemhardfonds dat zich bezig houdt met landelijke zaken. De provincia le Anjerfondsen richten zich op regionale een plaatselijke activitei ten. De collecte in de gemeente Tho len wordt door plaatselijke vereni gingen georganiseerd. Zij krijgen een derde van de opbrengst. Vorig jaar haalde men in totaal ruim 4200 gulden op waarvan 1428 gulden naar de verenigingen ging. De vijf tigste Anjercollecte heeft als motto 'Collecte in elke straat'. Landbouw blij met besluit om geen nieuwe varkensmesterijen op Tholen toe te laten Verkeersplan maakt centrum Tholen-stad mogelijk autovrij Rabobank Tholen worstelt met afschaffen coöperatief voordeel EHBO'ers Stavenisse vierde op nationaal kampioenschap Politiek ziet in afstoten gebouwen kans om te bezuinigen Peter Suuriand eerste clovenier van het jaar in Scherpenisse Tholense Boys weer slachtoffer van betalingen aan voetballers Jubilerend WHS benoemd zes leden van verdienste wegens jarenlange inzet Doek valt in landelijke competitie voor twee herenteams Eegedima EEN GEHANDSCHOENDE KAT VANGT GEEN MUIZEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Het leek even op een ooievaar maar bij nader inzien voldeed het dier niet aan de kenmerken van deze grote trekvogel. De gast, een uit de kluiten gewassen vogel met zwarte gekrom de snavel, zwarte kop, witte rug en buik en een zwarte staart, streek zaterdag neer op de oever van de slotgracht bij de familie Priem aan Onder de Linden in Sint-Maartens dijk. Geen ooievaar maar een heilige Ibis (Threskiomis aethiopica) die in het oude Egypte werd vereerd als maangod en vaak gemummificeerd werd. Het echtpaar Priem zag het dier lan den terwijl ze op het terras voor hun woning zaten maar kon de bijzonde re gast niet thuisbrengen. Het vogel boek van de familie A. van Gorsel aan de Provincialeweg bracht uit komst. De Ibis verkende er de omgeving, vloog zo nu en dan eens op maar bleef twee dagen in de buurt van de waterkant; zondag deed het dier zich de gehele dag te goed aan wormpjes en insekten langs de beschoeiing van de gracht. Waarschijnlijk de buik vol, verdween het dier op zijn tocht in westelijke richting want maandag werd de vogel in een wei land gesignaleerd door M.J. Hoek in Stavenisse. De Ibis werd vorige week ook al waargenomen in Was pik, Baarle-Nassau en in een natuur gebied bij Rijsbergen. Of het dezelf de moeras vogel is, is niet bekend. Mogelijk is het dier ontsnapt uit een dierentuin. De heilige Ibis is uit heems. Zijn soortgenoot (Plegadis falicinéllus), met een donker veren kleed komt alleen als trekvogel in Zuidoost-Europa voor. Mevrouw Driessen was één van de drie ambassadeurs van de dag van de muziek (de anderen waren Edwin Rutten en Thijs van Leer) die in het land zeven prijzen uitreikten. "Euterpe is er volgens ons in geslaagd om op een heel originele manier de muziek onder de aandacht van het publiek te brengen", zegt bestuurslid G. Knops van de stich ting Dag van de muziek over het toekennen van de prijs. Hem lijkt het voor de muzikanten leuk dat ze, in de persoon van Wilma Driessen, als amateurs een stukje waardering krijgen van een professional. De zangeres (ook bekend van optredens met Paul de Leeuw en Harry Ver- meegen) reed nog een stukje mee met de vrachtwagen waarop Euterpe zat, om enkele serenades bij te wonen. Voorzitter Steketee was ingenomen met de prijs, maar liet niet na te vermelden dat het idee vorig jaar was geopperd door diri gent P. de Rooij, die zoiets al eens eerder had meegemaakt. De eerste serenade gaf Euterpe bij de Stadsherberg, ter gelegenheid van het 30-jarig huwelijk van het echtpaar Muetstege. Daarna stopte de vrachtwagen bij café Smerdiek, waar eerst de uitbaters en vervol gens de daar aanwezige B. Zwage- maker verrast werden. In de smal- stad volgden daarna nog C. Breure, Aniek van Damme, Joh. de Viet, P. Koopman, het echtpaar Manneke en L. de Vos. Maar ook in Scherpenisse was Euterpe gevraagd. Hier was de muzikale fruitmand op wielen bedoeld voor het echtpaar Rinses, het echtpaar Kloet, L. Bolier, M. van Akkeren, H. van Splunter en het echtpaar Wesdorp. In Oud-Vossemeer is dirigent René Hendrickx content over de vorderin gen van OVM voor de concours deelname op 15 juni. "Het rcpctiüe- bezoek is heel goed, bijna iedereen is er steeds, en ze zijn allemaal goed gemotiveerd. Dat maakt het voor mij comfortabel", zegt Hendrickx. Op de openbare repetitie komt maar een handjevol mensen af, en dan nog alleen mensen die een band heb ben met de muziekvereniging. OVM repeteert extra en wijkt af en toe, zoals zaterdag, uit naar De Vos- senkuil omdat daar de akoestiek beter is dan in het eigen clubhuis Odéon. Het is vijf jaar geleden dat de fanfa re naar een concours ging. Druk wordt gestudeerd op het verplichte werk Trilogy for band' van Rita Defoort, de eigen keuze 'A disco very fantasy' van Jan de Haan en het inspeelnummer 'Friends for life' van Dizzy Stratford. Werken die pittig zijn, maar met plezier gespeeld wor den. "Ze klinken heel mooi en dat is goed voor de motivatie", zegt de dirigent. Na het concours gaat OVM aan de slag met de volgende klus, de taptoe die voor 5 oktober gepland staat. Concordia Tholen gaf in het kader van de dag van de muziek zaterdag een concert op de Markt. En Accele rando uit Sint-Annaland maakte een muzikale rondwandeling door Poortvliet. Door het mooie weer een plezier om te doen. Concordia Sint- Philipsland hield gisteravond een openbare repetitie. Voorzitter M. Steketee van Euterpe bewondert de prijs die zangeres Wilma Driessen hem op de dag van de muziek aanbood. Rechts het echt paar Muetstege dat werd verrast met een serenade.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 1