Provincie Zeeland Tussen zee en zoom Streekplan, meedenkplan Doek valt voor twee herenteams Eegedima in landelijke competitie Officiële Mededelingen Rectificatie Milieutijdingen Donderdag 6 juni 1996 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 17 Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie; Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118)63 13 92 Zeeland heeft een rijke natuur. Er is al veel over geschreven, onder meer in vaak gortdroge wetenschappelijke verkenningen. De schat aan informatie die voorhanden is, staat nu smakelijk opgedist in het nieuwste natuurboek Tussen zee en zoom. Ruimtelijke Ordening Ontwerp-Streekplan- uitwerking Axelse Vlakte/Autrichepolder Pak even uw zakboekje Tot 15 september kunnen belangstellenden schriftelijk reageren op het voorontwerp van het streekplan Zeeland. Het voorontwerp is verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118 - 631400. Verkeer en Vervoer Inhaalverbod weg Grens Noord-Brabant - Stavenisse (N286) Thoolse dames 3 net geen eersteverlies mixedteams St.Annaland Belangrijke zege Tennis Zware dobber Simpele winst Maatje te groot Abdij Nieuws X Tussen zee en zoon, het boek over de Zeeuwse natuur, be schrijft Zeeland aan de hand van zeven landschappen. Tijdens de presentatie van de Zeeland-natuurmaand afgelo pen zaterdag, kregen minister J. van Aartsen van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en de gedeputeerden G. de Kok en G. van Zwieten de eerste exemplaren overhandigd. De presentatie vond plaats op De Haringvreter, een eiland in het Veerse Meer. Inventarisaties In september 1993 verscheen het derde rapport over de flora- en vegetatie-inventarisaties van de provincie Zeeland. Daarmee was de trilogie Zeeuws-Vlaanderen, Midden-Zeeland en Noord-Zeeland compleet. In mei 1994 werd het boek 'Broedvogels in Zeeland' gepresenteerd, dat de weerslag vormtfyan de provinciale broed- vogelipventarisajies. Met deze publishes kwahn ook een voor lopig pind aan de reeks rapporten van inventarisaties die in opdracht van de provincie Zeeland zijn gemaakt. Tegen het eind van de twintigste eeuw is het een goed moment te beschrijven hoe de natuur in Zeeland ervoor staat. In dit boek wordt van het weten schappelijke werk op populaire wijze verslag gedaan. De bewo ners en bezoekers krijgen een beeld van de variëteit en de waarde van de Zeeuwse natuur. Bij het maken van keuzes over de inrichting van het Zeeuwse land schap kan rekening worden gehouden met deze waarden. De gegevens vertellen iets over de ontwikkeling van de Zeeuwse natuur in de loop van de tijd. De inventarisaties dragen bij aan de kennis van de toestand van de natuur in Zeeland aan het eind van de twintigste eeuw. Vrijwilligers Niet alleen de provincie heeft in de afgelopen jaren inventarisaties verricht. Allerlei instanties hebben zich op enigerlei niveau bezigge houden met aspecten van de na tuur in Zeeland. Vrijwilligers heb ben eveneens hun steentje bijge dragen. Zo is een enorme stapel rapporten verschenen over de Zeeuwse natuür. Het is ondoenlijk al deze rapporten in één allesom vattend werk te publiceren. Dat zou duizenden, zo niet tiendui zenden pagina's tekst opleveren. Vandaar dat het idee werd geop perd Zeeland aan de hand van verschillende landschapstypen te Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de ontwerp-streekplanuit- werking Axelse Vlakte/Autriche polder vastgesteld. De ontwerp-streekplanuitwerking is nodig omdat in het streekplan Zeeland 1988 is bepaald dat het streekplan moet worden uitge werkt op het punt van milieuzone ring als de Axelse Vlakte voor zee havenactiviteiten wordt ingericht en/of als een eventueel nieuw zeehaventerrein in het gebied Westdorpe-Noord (Autrichepolder) tot ontwikkeling wordt gebracht. Het ontwerp ligt van 11 juni tot en met 8 juli 1996 ter inzage bij het informatiecentrum van de pro vincie, Abdijplein 9, Middelburg, de gemeentehuizen van Axel en Terneuzen en het stadskan toor van Sas van Gent. Schriftelijke of mondelijke zienswijzen kunnen tot en met 8 juli 1996 worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631928. Afhankelijk van de behoefte wordt op 8 juli 1996 een openbare zit ting voor het horen van zienswij zen gehouden in het gemeente huis Sas van Gent, Westkade 89. Aanmelding hiervoor dient uiterlijk voor 2 juli te gebeuren. De stukken kunnen eventueel wor den opgevraagd bij het informatie centrum 0118-631400. THOLEN 8 juni schuurfeest PJZ, fam. Stout- jesdijk Peukseweg 19.30 u. 8 juni jaarconcert kamerkoor Chan- tez a Dieu m.m.v. Magnificat, Ned. Herv. kerk 19.45 u. 11 juni fietstocht Anbo, Schutters hof 11 u. 13 juni kernbezoek b. en w., Meul- vliet 19.30 u. 15 juni puzzel-oriëntatierit MAC Tholen, Zoekweg 19.15 u. 21 juni bingo bejaardensoos, Ten Anker I4u. 22 juni improvisatie-orgelconcert Bram Bout en samenzangavond, N.H.-kerk 20 u. 29 juni beachvolleybaltoernooi, Speelmansplaten 10-17 u. OUD-VOSSEMEER 14 en 15 juni kermis. 19 juni open ochtend peuterspeel zaal De Pluus 9-10 u. 29 juni rommelmarkt Ned. Herv. kerk, loods fam. Quist Veerstraat. SINT-ANNALAND t/m 31 okt. Exposities 'Beelden uit 'behandelen' en daarbij niet naar volledigheid te streven. Nu wordt de lezer vanaf de zee tot aan de (Brabantse) zoom geleid door zeven landschappen, waarbij niet wordt voorbijgegaan aan kleine landschapselementen. Het eerste hoofdstuk behandelt de geschie denis van het Zeeuwse landschap. Elk volgend hoofdstuk handelt over een landschap, bijvoorbeeld de getijdewateren. Zo'n hoofdstuk begint met een landschapsaquarel en een kaartje van het betreffende gebied. Vervolgens worden de land schappen beschreven en wordt dieper ingegaan op het leven op en onder water, zowel de flora (planten) als de fauna (dieren). Rijk geïllustreerd 'Natuur in Zeeland tussen zee en zoom' is een rijk geïllustreerd boek met 250 illustraties, 144 pagina's dik en in full-colour uitge voerd. Het is geschreven door Winant Halfwerk en de eindredac tie berustte bij de Afdeling Voor lichting van de provincie. Voor het boek zijn speciaal aquarellen ge maakt door Erik van Ommen en Adri Karman. Veel beroeps- en amateurfotografen hebben hun collectie (vaak om niet) ter be schikking gesteld. De vormgeving vond plaats door Jan Bruijns van Uitgeverij De Koperen Tuin te Goes en de druk werd verzorgd door De Vries Communicatie centrum in Zierikzee. Het boek is in de boekhandels verkrijgbaar voor 49,90. Y V J» 7 t C 4 V In het najaar zullen de reacties op het voorontwerp zijn verwerkt en komen GS met een standpunt waarna vervolgens de inspraak start. Veranderingen Er is vermoedelijk geen enkele Nederlandse provincie die de af gelopen decennia zo van karakter en geografie is veranderd als Zee land. Het industriële spreidingsbe- leid bleek uitstekend aan te slui ten bij de natuurlijke mogelijkhe den van de Scheldemond. Het Deltaplan betekende een funda mentele verbetering van de infra structuur, terwijl de provincie een belangrijke schakel toevoegde, de Zeelandbrug. Zo veranderde Zeeland - naar menselijke maat gemeten - in korte tijd van een gewest met een zwakke en eenzijdige sociaal- economische structuur tot een dynamisch gebied dat qua ontwik kelingsmogelijkheden nog niet hlle grenzen heeft bereikt. Vitaliteit Het voorontwerp van het streek plan gaat uit van de eigen vitaliteit van Zeeland. De mogelijkheden voor de toekomst worden ont leend aan Zeeland zelf: het indus triecomplex aan de Westerschel- de; de toeristische potenties van waterkant en binnenland; de kwa liteit van de woongebieden en de charme van de laagland-natuur. Sterk en minder sterk De basisgedachte van dit nieuwe streekplan ligt in erkenning en herkenning: de erkenning dat Zeeland een aantal minder sterke punten vertoont; de herkenning van de sterke kanten. En het vervolg van die gedachte luidt: verbeter wat nodig is en benut wat goed is. Kernbegrip is duur zame ontwikkeling: inzetten op kansen die ook in de toekomst de kwaliteitsdragers van de provincie kunnen zijn. Sterke elementen zijn het industriële en havencomplex aan de Westerschelde, de (recreatieve) ontwikkelings mogelijkheden van met name West Zeeuwsch-Vlaanderen en de kwaliteit van natuur en landschap. Voor de recreatie zijn er ook zor gen. Er zijn aanpassingen nodig om de kwaliteit van de toeristisch- recreatieve infrastructuur van Wal cheren, de Kop van Schouwen en fiet Veerse Meer op peil te hou den. Ook de toekomst van de landbouw vraagt aandacht. Impulsen zijn nodig om de Zeeuwse boeren nieuwe kansen aan te reiken en om de kwaliteit van het landelijk gebied te behou den. Regiovisie Een aantal gebieden wordt aange wezen waarbinnen specifieke kan sen voor verdere sociaal-econo mische ontplooiing liggen: de re creatieve en de stedelijke ontwik kelingszones. Ook worden - in de recreatieve sector - herstructureringsgebie den benoemd. Het woord zegt het al: gebieden die in aanmer king komen voor een grote opknap-beurt. Centrale gedachte is dat beide soorten zones worden "ingevuld" door middel van regiovisie: prak tische plannen, gericht op uit voering. Hier ligt in de visie van de provincie een taak voor de gemeenten. Wonen en werken De ontwikkelingszones Vlissin- gen/Middelburg, rond Terneuzen en rond Goes zijn aangewezen om de extra bevolkingsgroei en de daarmee gepaard gaande woningbouw op te vangen. Verder worden vier zgn. dragende kernen aangewezen: Zierikzee, Tholen, Hulst en Oostburg. Het aldus vormgegeven beleid staat in rechtstreeks verband tot de economische infrastructuur, de aldaar aanwezige werkgele genheid en het milieu-adagium de afstand tussen wonen en werken zo beperkt mogelijk te houden. Met andere woorden: het accent ligt op de verdere ontwikkeling van de Kanaalzone Zeeuwsch- Vlaanderen en Vlissingen-oost, met een vaste oeververbinding tussen deze twee industriege bieden. De kleine kernen zijn beeld- en sfeerbepalers van het landschap. Er is weieens gesteld dat ze juist hun aantrekkingskracht ontlenen aan het feit dat ze klein zijn. Uitgangspunt is: behoud en zo mogelijk versterking van de woon kwaliteit, gericht op het opvangen van de eigen groei. De regio West Zeeuwsch-Vlaan deren krijgt extra aandacht. Het streekplan kent aan het gebied diverse mogelijkheden toe om de toeristisch-recreatieve mogelijk heden te verbeteren en uit te brei den. Dat is nodig om de werkge legenheid een stimulans te geven en het kan bijdragen aan het tegengaan van verdere vergrijzing van de streek. Meedenkplan Het streekplan is te beschouwen als een plan met meerdere func ties. Het koppelt en analyseert bestaande regelgeving, afspra ken, plannen, nieuwe wensen en ideeën en brengt die onder in één verband voor heel Zeeland. Het streekplan beschrijft in grote lijnen de voorgestane ontwikke ling van Zeeland. Het brengt de filosofie achter het beleid onder woorden, geeft de doelstellingen en de criteria aan en legt de rela ties met ander beleid. Tevens is het streekplan een "meedenkplan" dat oproept de Zeeuwse vitaliteit gestalte te geven in het realiseren van plannen op regionaal en lokaal niveau. In het vorige nummer van Abdij- nieuws stond vermeld dat de landelijke stimuleringsregeling voor duurzaam bouwen van toepassing zou zijn voor bouwen en verbouwen. Met andere woorden voor nieuw te bouwen woningen en voor verbouw van bestaande huizen. Die uitleg van de regeling is onjuist. Subsidiëring volgens deze regeling is alleen moge lijk als het gaat om verbouwen van bestaande huizen. Subsidie is aan te vragen op drie adressen. Inwoners van Zeeuwsch-Vlaan deren kunnen terecht bij de ge meente Terneuzen, Oostelijk Bolwerk 4, 4531 GS Terneuzen. tel. 0115-675000. Inwoners van Walcheren kunnen aankloppen bij de gemeente Vlis- singen, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen, tel. 0118 - 487214. De gemeente Goes is het aan spreekpunt voor inwoners van de Bevelanden, Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland. Het adres van de gemeente Goes is postbus 2118, 4460 MC Goes, tel 0113-249790. Van Milieutijdingen, het informa tieblad van de provincie over actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor het milieu in Zee land, is het meinummer versche nen. De volgende onderwerpen komen aan bod: landschapsbeleid; overlegorgaan nationaal park; de Boswet; de Jachtwet; beroep en bezwaar; Vogelwet; Natuur- schoonwet; soortenbeleid; land inrichting; landbouwgronden, en, tot slot, het Groenfonds. Verkrijgbaar Milieutijdingen is gratis verkrijg baar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg, tel. 0118-631400. Wie een gratis abonnement wil hebben kan dat daar ook kenbaar maken. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten een inhaalver bod in te stellen op een gedeelte van de provinciale weg N286 nabij Stavenisse. Het inhaalverbod geldt van km 27,880 tot de grens van de bebouwde kom van Stavenisse bij km 28.029. Het verkeersbesluit ligt van 5 juni tot en met 17 juli 1996 tijdens kantooruren ter inzage bij de Directie infrastructuur en ver voer te Middelburg, Abdij 6, kamer C 107 en in het regiokan toor te Zierikzee, Havenpark 8. Belanghebbenden kunnen tot en met 17 juli 1996 tegen dit ver keersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Ge deputeerde Staten van Zeeland, Postbus 524, 4330 AM Middel burg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens bij de president van de Arrondis sementsrechtbank om een voorlo pige voorziening vragen. mijn kinderjaren' en 'Gebruiksaarde- werk', streekmuseum De Meestoof, di t/m za 14.15-16.45 u. t/m 30 juni tentoonstelling schilde rijen Ista Leemreijze-Goedebuure, restaurant De Lagune. 8, 14, 21 en 26 juni natte-laarzen- tocht van 2,5 uur over slikken, schorren en natuurontwikkelingsge bied Van Haaftenpolder, opgave minimaal één dag van tevoren bij VVV-kantoor, start Sluispolderdijk- weg. 11 juni diploma-avond gevorderden Smash '76, Wellevaete 19 u. STAVENISSE 8 juni clubkampioenschappen SC Stavenisse, sportveld 12 u. SINT-MAARTENSDIJK 8 juni dammentocht wielertoerclub Tandje Bij, café Smerdiek 9 u. 9 juni dagtocht wielertoerclub De Bidon, Oostvest 9 u. 12 juni presentatieavond zendings echtpaar Kalkman, Rehobothkerk 19.30 u. 17 t/m 20 juni wandelvierdaagse, Haven 18 u. SCHERPENISSE 8 juni Thoolse dag, Pluimpotterrein 9-18 u. 8, 15, 22 en 29 juni boogschieten Cloveniersgilde, Pluimpotterrein 14 u. 22 juni braderie, centrum 11-21 u. POORTVLIET 15 juni rommelmarkt, basisschool Eevliet 14u. SINT-PHILIPSLAND 10 juni bloeddonoravond, Wimpel 18.30-21 u. 17 t/m 20 juni avondwandelvier daagse, Druiventros 19 u. 29 juni finales open tennistoernooi De Ruucstoppelen, tennispark 13 u. 29 juni braderie, centrum vanaf 9 u. BERGEN OP ZOOM t/m 16 juni schilderijen van Mar griet Oomen, Markiezenhof. 10 juni markt oude en antieke boe ken, Markiezenhof 10-17 u. 3 t/m 6 juni avondwandelvierdaag se, start sportpark Rozenoord 18.45- 19 u. rilm+++film+++film++-t-film ROXY 1: White Squall - do 20.45 u., vr t/m zo 18.45 en 21.30 u., ma t/m wo 20 u. Toy Story (Nederland se versie) - do 16.15 u., za en zo 14 en 16.15 u., wo 14 u. Dunston Checks In - do 18.45 u. ROXY 2: Up Close Personal - do 20.45 u., vren zo 21.30 u., za 18.45 en 21.30 u., ma t/m wo 20 u. Dun ston Checks In - vr 18.45 u., za 16.15 u., zo 16.15 en 18.45 u., wo 15 u. De Boefjes - do 16.15 u., za en zo 14 u., wo 13.30 u. Toy Story - do 18.45 u. CINEMACTUEEL 1: Casino - do en ma t/m wo 20 u., vr t/m zo 21 u. Toy Story - do 16.15 u., vr 18.45 u., za en zo 14 en 18.45 u., wo 14 u. CINEMACTUEEL 2: Primal Fear - do en ma t/m wo 20 u., vr en za 18.45 en 21.30 u., zo 16, 18.45 en 21.30 u. Babe, een Buitengewone Big - do 16.15 u., za, zo en wo 14 u. CINEMACTUEEL 3: Cutthroat Island - do 16.15 u., vr 18.45 u., za 14 en 18.45 u., zo 14, 16.15 en 18.45 u., wo 14u. Critical Decision -doen wo 20 u., vr en za 21.30 u., zo 16.15 en 21.30 u. Filmclub Cinema Para- diso/Les Films du Paradis: Mr. Hol land's Opus - di 20.30 u. Wilde Aardbeien - ma 20 u. Radio Sloth is te bereiken op FM 106,5 MHz en via de kabel op 94,5 MHz. Omroep Zeeland is op Tholen en Sint-Philipsland te bereiken op 101.9 MHz op de FM en op Tholen via de kabel op 88.9 MHz Het doek is gevallen voor de eerste twee herenteams van Eegedima die in de landelijke competitie spelen. Na verlies van het eerste en winst van het tweede team bleken de Tholenaren niet sterk genoeg. De derde damesploeg van Eegedima missen net de promotie doordat naaste con current DOS uit Vlissingen een beter onderling resultaat had. In de derde klas van de landelijke com petitie speelde Eegedima de laatste wed strijd tegen Oe Hoef onder een stralend zonnetje. Pieter Potter verloor de eerste partij in drie sets: 6-4, 6-7 en 3-6. Ook Robin Schoonen ging tenonder in drie sets en na het enkelspel stond Eegedima achter met 0-4. Potter en Schoonen won nen hun dubbelspel, terwijl de dubbel van Mare Almekinders en Arie Draaijer een monsterpartij werd. Na twee uur en 41 minuten spelen trok de tegenstander echter aan het langste eind en de Eegedi- ma-spelers verloren met 4-6, 6-3 en 4-6. Met een 1-5 verlies valt het doek voor Eegedima dat degradeert. Datzelfde lot was ook Eegedima 2 beschoren ondanks winst in de laatste partij, uit tegen Oudenbosch 2. René Verspuij en Carlo Heijboer verloren elk in twee sets. Leen van As won met 6-0 en 7-5 en ook Patrick de Wit boekte winst met 7-5 en 6-1. Verspuij en Heijboer wonnen de eerste dubbel en ook Van As en De Wit ging het vrij gemakkelijk af: 6-3 en 6-1. Met deze 2-4 overwinning eindigt Eegedima op de voorlaatste plaats. En dat betekent toch degradatie, want er vallen twee ploegen uit de klas se. Eegedima 3 verloor ruim met 5-1 van Bosschenhoofd. Hin Chong verloor in twee sets zijn enkelspel: 6-2 en 6-4. Hei Chong ging in drie sets tenonder. Ook Arthur Zuurdeeg werd geklopt en alleen Irving v.d. Berg won zijn enkelspel met 1-6 en 2-6. Bij het dubbelspel verloren Hin Chong Zuurdeeg. Hei Chong en v.d. Berg kwamen in de eerste set goed terug van een 5-0 achterstand, maar verloren toch nipt met 7-6. De tweede set werd gewonnen door de Tholenaren met 2-6, maar voor een derde set was geen kracht meer en Eegedima verloor. De dames van Eegedima 3 deden het aanzienlijk beter en eindigden op een gedeelde eerste plek. Maar omdat naaste concurrent DOS uit Vlissingen van de Tholenaren heeft gewonnen aan het begin van het seizoen, promoveert de Walcherse ploeg. Eegedima 3 (Laura v.d. Graaff, Cia Minderhout, Henny Pol derman en de invallers Simone Smout en Resi Fonteijne) is door aanvoerster Annie de Waal tot een hecht team gemaakt. Ria Streng viel gedurende het seizoen uit. Het eerste mixed-dubbelteam van Eege dima behaalde een belangrijke zege op naaste concurrent Hontenisse. Marjet Bakx en Rachel van Duivenbode zorg den voor het eers'e punt door te winnen met 7-5 en 6-3. Het leek erop dat Perry Bakx en Erik Nieuwkoop in de heren- dubbel zouden volgen, maar na een span nende strijd ging de winst met 6-2,5-7 en 5-7 naar Hontenisse. Marjet en Perry Bakx gingen tenonder met 2-6 en 4-6. Marjet Bakx en Kees Zuidweg wisten het spel van hun tegenstanders echter zo te ontregelen dat die er moedeloos van werden en verloren in twee sets van 6-0. Juul Zuidweg en Perry Bakx behaalden een grote zege in drie sets: 2-6, 6-3 en 6- I. Tenslotte boekten ook Juul en Kees Zuidweg winst met 6-4 en 6-3. Eegedima won daardoor met 4-2. Het tweede mixedteam van Eegedima speelde net als vorige week gelijk. Deze keer was Nieuwkerk de tegenstander. Kees v.d. Burgt en Harold Schuurbiers verloren de herendubbel met 6-1, 5-7 en 3-6. Cia Minderhout en Hannie Braai klopten hun opponenten met 7-5 en 6-4. De mix van Cia Minderhout met Kees v.d. Burgt ging echter verloren in drie sets: 6-4, 5-7 en 5-7. Harold Schuurbiers en Hannie Braai wonnen moeiteloos. Verder werd er nog één dubbel gewon nen en één verloren. Het eerste mixedteam van St.Annaland verwachtte een zware dobber te krijgen aan Kruiningen. Dit team speelde met twee B2-spelers, terwijl St.Annaland het juist met twee D2-spelers moest doen. Maar al snel bleek van dit theoretische verschil niet veel terecht te komen. Wim Bazen en Adrie Goedegebuure waren in het herendubbelspel weliswaar de min deren, maar sleepten er bijna een drieset ter uit. Ze verloren met 4-6 en 5-7. Ook bij het damesdubbel was het verschil niet groot. Trijnie Goedegebuur en Corrie Bazen verloren met 3-6 en 6-7. Ilja Fase en Adrie Goedegebuure delfden het onderspit in de eerste mix. Wim Bazen en Trijnie Goedegebuure hadden weinig kans en en verloren met 1-6 en 3-6. Ilja en Thijs Fase verloren eveneens met 1 -6 en 0-6. De verrassing kwam in de vierde mix van Thijs Fase en Corrie Bazen. Na een slechte start, setverlies van 1 -6, kwa men de Sint-Annalanders beter in hun spel. De tweede set wonnen ze dan ook met 7-5. Hun jeugdige tegenstanders ble ken minder geduld te hebben en met 6-4 pakte het Sint-Annalandse duo toch nog een punt mee. Omdat het verschil tussen de ploegen in de ranglijst niet groot is, kan dit een belangrijk punt worden. St.Annaland 2 speelde in de mixedcom petitie tegen Scelveringhe uit Renesse. Siem Snoep en Henk Giljam boden goed weerstand, maar de benen van Snoep wilden niet altijd wat hij zelf in gedach ten had. De partij ging met 6-2 en 6-3 naar Renesse. De dames Ria van Wijngaarden en Han- na Moerland speelden in hun dubbelspel goed en wonnen binnen een half uur met 0-6 en 1-6. Jan den Engelsman en Hanna Moerland speelden een goede eerste mix-partij, maar verloren desondanks met 6-4 en 6-3. Henk Giljam en Anja v.d. Repe stonden twee uren op het veld. Het werd twee keer tie-break en de Sint- Annalanders verloren die twee keer met 9-7. Jan den Engelsman en Anja v.d. Repe speelden een gelijk opgaande partij die echter eveneens door Renesse werd gewonnen met 6-4 en 6-3. Siem Snoep en Ria van Wijngaarden moesten de schade voor Sint-Annaland beperken. De tweede set moest via een tie break beslist worden. Ondanks een aantal dubbele fouten van Siem Snoep kwam het Sint- Annalandse duo toch goed terug en won met 6-0 en 7-6. Daarmee verloor St.Annaland met 4-2. Het tweede mixedteam van De Ruuc stoppelen speelde thuis tegen St.Anna land 3 en boekte een vrij simpele 6-0 overwinning. Chiel v.d. Est en Ad den Engelsman speelden een gemakkelijke partij die ze in twee sets van 6-0 wonnen. Leni Verwijs en Elly van Dijke kregen in de eerste set wat tegenstand, maar won nen toch de wedstrijd met 6-4 en 6-1De eerste mixed-dubbel werd door Rein Reijngoudt en Leni Verwijs eenvoudig gewonnen met 6-0 en 6-1. Ad den Engelsman en debutant Marianne de Jager wonnen in twee sets van 6-1Chiel v.d. Est en Elly van Dijke hadden het moeilijk tegen de familie Droogendijk. Desondanks wonnen de Sint-Philipslan- ders in twee sets van 6-4. Rein Reijn goudt en Marianne de Jager haalden ook de winst in de laatste dubbelpartij binnen met 6-1 en 6-4. Ruucstoppelen 3 speelde uit, tegen Bru Ten 2 in Bruinisse. Wim v.d. Ree en Corné de Frel speelden in het herendub belspel een gelijk opgaande partij. In de beslissende fase liet v.d. Ree het echter afweten en De Ruucstoppelen verloor met 4-6, 7-5 en 6-3. Lijdie Kot en Rya den Engelsman maakten er eveneens een driesetter van en gingen ook tenonder met 6-3, 6-7 en 6-1. Maddy Filius en Wim v.d. Ree wonnen hun partij vlot met 1-6 en 2-6. Lijdie en Jan Kot wonnen de eerste set gemakkelijk met 3-6. De twee de ging vervolgens verloren met 6-2, maar het Sint-Philipslandse duo kwam terug en won de derde set met 3-6. Mad dy Filius en Corné de Frel speelden een lekkere partij die ze eenvoudig wonnen met 3-6 en 1 -6. Rya den Engelsman en Jan Kot verloren hun eerste set kansloos met 6-0. De tweede verliep aanzienlijk beter en de Ruucstoppelen-spelers won nen met 4-6. Ze lieten het in de derde set echter afweten en verloren die met 6-3. Daarmee werd de eindstand 3-3. Het vierde team van De Ruucstoppelen speelde zaterdag thuis tegen Goes 4. A. Boon en J. Walpot ondervonden in het herendubbelspel dat de tegenstander een behoorlijke maat te groot was. Zij moes ten de partij dan ook met 0-6 en 1 -6 aan de tegenstander laten. Bij de damesdub bel deden mevr. M. Walpot en mevr. R. Baauw het beter. In een driesetter won nen ze met 1 -6, 6-4 en 6-2. A. Boon en mevr. M. Walpot moesten de winst met groot verschil aan de tegenstanders laten: 2-6 en 0-6. M. Bomas en mevr. A. Eve raars brachten in dit patroon geen veran dering en verloren ook met 1-6 en 3-6. Bij de derde mix van J. Walpot en mevr. A. Everaars leek het erop dat het tij zou keren, maar in een driesetter pakte Goes wederom de winst: 1-6, 7-5 en 3-6. M. Bomas en mevr. R. Baauw konden de schade niet verder beperken en gingen met 1-6 en 3-6 tenonder. Daardoor ging Goes met I -5 winst naar huis. De beide teams van Jacoba van Beieren die in de landelijke competitie spelen, werkten hun laatste wedstrijd af, maar zonder succes. De eerste ploeg speelde uit tegen De Stoof te Koudekerke en verloor met 5-1. Jacoba van Beieren 2 verloor thuis met dezelfde cijfers van Markendaal 3 uit Breda. In de districtscompetitie kreeg het mixed-dubbelteam 35-plus van Jacoba van Beieren bezoek van Drive uit Sas van Gent. De gasten, vorig jaar gedegra deerd uit de hoofdklasse, lieten zien veel kwaliteit in huis te hebben en wonnen gemakkelijk met 1-5. Het jongensteam t/m 13 jaar van Jacoba van Beieren trof thuis De Ruucstoppelen en deelde de punten: 3-3.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 17