Zes WHS'ers lid van verdienste wegens jarenlange inzet voor club Jochem Kuzee naar EK in Hongarije Stijgende lijn wandelaars St. Annaland SPS is laatste kampioen Zeeland Tandje Bij rijdt tocht in de Ardennen Teun y. Dijke wint trimkoers H. v.d. Slikke tweede plaats in Willemstad Lbnderdag 6 juni 1996 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 Jubilerende vereniging roept nieuwe onderscheiding in het leven Bij de viering van het 65-jarig bestaan van voetbalver eniging WHS zijn zes mensen benoemd tot lid van ver dienste. Zaterdagavond ontvingen Chris van 't Hof, Nico de Frel, Kees Noorthoek, Rien Mosselman, Adrie Scher- penisse en Adrie van Driel deze voor de Sint-Annalandse club nieuwe onderscheiding. Jongste speler Marjanne van de Velde tweede op NK Boeiende strijd Dik tevreden Harde muziek bmn m Wielrennen Bijzondere titel in annalen bijgeschreven De titel die SPS heeft veroverd is een bijzondere. Dat maakten diverse sprekers vrijdagavond duidelijk tijdens de kampioensreceptie van de voetbalclub in Poortvliet. SPS gaat de annalen in als de laatste zaterdagkampioen van de KNVB afdeling Zeeland, en dat terwijl het tot een jaar geleden altijd in de afdeling Noord-Brabant speelde. Doof Front nodig Binnen de lijnen Paardensport ALS ELKE SECONDE TELT i Het lidmaatschap van verdienste is door het WHS-bestuur in het leven geroepen om waardering te kunnen tonen tegenover mensen die niet voldoen aan de verregaande criteria om tot erelid benoemd te kunnen worden. "Een lid van verdienste is in onze gedachte iemand die voor zijn jarenlange inzet is onderscheiden en een speciale plaats inneemt binnen onze vereniging", legt voorzitter S. Westdorp uit. De zes WHS'ers die deze eer zaterdag te beurt viel - ze waren onder allerlei voorwendsels naar de feesttent op het sportveld gelokt - kregen een speldje en een wandbord. Westdorp somde de ver- iiensten van de gedecoreerden op. 3hris van 't Hof vervulde bijna 20 aar allerlei taken bij WHS. Hij was arenlang leider van het tweede elf- al en stapte vervolgens over naar de eugdafdeling. Van 't Hof was daar 'oorzitter en wedstrijdsecretaris, en iok nog twee seizoenen leider/trai- er van de A-junioren. Onder zijn siding werd de organisatie rondom e jeugd verder verbeterd en wérden teeds meer activiteiten op stapel ezet. Nico de Frel werd in 1963 trainer van de Sint-Annalandse club en bracht het eerste elftal uit de afde ling naar de tweede klasse KNVB (1974). Hij was iemand die veel meer voor de vereniging deed dan waarvoor hij werd betaald. Na 17 jaar stapte De Frel op, maar in 1983 keerde hij voor twee seizoenen terug. En toen in 1993 trainer Nieu- wenhuizen halverwege het seizoen opstapte, maakte de oud-trainer belangeloos het seizoen af en hield WHS in de derde klasse. Onlangs bracht hij de jeugdtrainers van WHS nog de 'Zeister visie' bij. Kees Noorthoek was van 1974 tot 1992 bestuurslid; elf jaar penning meester, daarna met achtereenvol gens de taken activiteiten en materi- aalbeheer. Op dit moment is hij bij na dagelijks op het sportterrein te vinden, waar hij ervoor zorgt dat kantine en bestuurskamer er piekfijn uitzien. Ook brengt Noorthoek het clubblad De Schakel rond. Na deze eerste drie werd een vol gende groep van drie mensen naar voren geroepen. Rien Mosselman maakte van 1963 tot 1982 deel uit van het bestuur, eerst als penning- meesteren sinds 1974 als voorzitter. Hij zorgde dat er wedstrijdverlich ting kwam en maakte de degradatie van het eerste elftal uit de tweede klasse mee mèt het ongeslagen kam pioenschap het jaar daarop. Adrie Scherpenisse was in 1960 de jongste speler in het kampioensteam WHS 1. Hij kwam in 1969 als plaatsvervan ger in het bestuur en twee jaar later voor vast. Scherpenisse was een nauwgezette wedstrijdsecretaris en vervolgens een aantal jaren voorzit ter. Als leider van het tweede elftal (kampioen in 1976) en grensrechter van het eerste was hij eveneens actief. Bij zijn afscheid in 1985 kreeg Scherpenisse de zilveren KNVB-speld. Tenslotte Adrie van Driel, die wegens werkzaamheden pas om half twaalf 's avonds gehuldigd kon wor den. Hij was van 1962 tot 1985 bestuurslid en behartigde de nieuwe taak reclame, alsmede sportkeurin gen en verzekeringen. Een joviaal bestuurder, die tevens chauffeur was van de bus waarmee het eerste elftal naar uitwedstrijden ging. Ook hij werd bij zijn afscheid onderscheiden met de zilveren KNVB-speld. "Al 65 jaar staat WHS voor sportivi teit, inzet, karakter en saamhorig- Jochm Kuzee vertegenwoordigt volgende maand Nederland bij de B- juniren op de Europese kampioenschappen kwart-triathlon in Honga- rije.Op het Nederlands kampioenschap in Roermond behaalde de St.Ainalander zondag een derde plaats bij de junioren. Bij de titelstrijd vooide jeugd behaalde Marjanne van de Velde uit Tholen op de acht- ste-'iathlon een tweede plaats. In haar categorie wordt er sinds kort nietofficieel meer gestreden om een EK en WK. Me een derde plaats op de Neder- lanse kampioenschappen kwalifi- ceede Jochem Kuzee zich voor het EK dat op 6 en 7 juli in Hongarije wodt gehouden. De St.Annalander wodt de enige afgevaardigde van Neerland in de leeftijdscategorie 17:n 18 jaar (B-junioren). Ophet NK is er geen sprake van een opplitsing in leeftijdscategorieën, zoat Kuzee het in Roermond ook mest opnemen tegen oudere junio- rer. Jochem hield in het sterke deel- nenersveld goed stand en finishte in eet tijd van 1.56.02, wat goed was voor een bronzen medaille. Het ver- sciil met zijn leeftijdsgenoten was zo groot dat alleen Kuzee door de nationale bond wordt afgevaardigd naar het EK. Vorig jaar nam de 18- jarige St.Annalander ook al in Stockholm deel aan de Europese kampioenschappen. In Roermond kwam Jochem als zevende uit het meer, waar het zwemparcours was uitgezet. Met het ■"ietsen rukte hij sterk op. Alleen het 19-jarige talent Ralph Zeetsen uit jjrmond bleef buiten zijn vizier. Op iet laatste onderdeel was er een Kleiende strijd om de tweede plaats ussen Raymond Lotz uit het Lim- turgse Stein en Kuzee. In de eerste ;ilometers verstevigde Kuzee zijn weede positie, maar aan het eind an de tien te lopen kilometers •etaalde de St.Annalander tol voor ijn geleverde inspanning. Jochem verd ingehaald en finishte uiteinde- ijk met dertien seconden achter- tand op de derde plaats. )p 16 juni staat voor de triathleet en wedstrijd om de ETU-prestige- up op het programma in de Franse irdennen, waarna Kuzee in Honga- je sterk wil presteren op het EK. Vervolgens reist Kuzee naar Ameri ka, waar hij als deelnemer aan het jeugdkamp de sfeer kan gaan proe ven van de Olympische spelen. Wanneer Kuzee een goed resultaat neerzet op het EK in Hongarije bestaat de mogelijkheid dat hij enkele weken later zelf in Amerika mag deelnemen aan het wereldkam pioenschap. Marjanne van de Velde staat te popelen om volgend seizoen naar de juniorenklasse te gaan. Dan moet ze kwart-triathlons gaan afwerken en die liggen haar beter dan de achtste die ze nu bij de jeugd doet. Op het NK in Roermond verschenen veer tien deelneemsters aan de start in de categorie van Marjanne. De Thoolse kwam als eerste uit het water na 750 meter zwemmen. Normaal gespro ken lukt het haar goed om de oppo sitie bij de twintig kilometer fietsen kwijt te rijden, maar op het Lim burgse parcours kon men elkaar goed in de gaten houden en haar concurrente bleef bij. Bovendien liep de uiteindelijke winnares iets sneller en finishte na vijf kilometer twee minuten voor Marjanne, die eindigde in 1.08.15 uur. Dat is ove rigens altijd nog 2,5 minuut sneller dan vorig jaar. De atlete is dan ook dik tevreden. Ondanks het feit dat het EK en WK voor jeugd is afge schaft, heeft Duitsland besloten toch een officieus Europees kampioen schap te organiseren. Begin septem ber doet Marjanne van de Velde dan ook aan dit toernooi mee als één van de zes beste meisjes en jongens van de Nederlandse triathlonjeugd. Om alvast te oefenen voor haar debuut in de juniorenklasse, gaat de Thoolse op 6 juli in Oud-Gastel meedoen aan een kwart-triathlon. Vijf van de zes leden van ver dienste, die WHS zaterdag eerde ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan. Staande oud-trainer Nico de Frel, bestuurslid en jeugdleider Chris van 't Hof en oud-penningmeester Kees Noor thoek. Knielend oud-voorzitter Rien Mosselman en oud-secreta ris Adrie Scherpenisse. Oud bestuurslid Adrie van Driel werd later op de avond nog gehuldigd. heid. In een tijd waarin veel vereni gingen menen spelers tegen betaling te moeten aantrekken, is WHS haar principes trouw gebleven en nog een echte amateurvereniging in de juiste zin van het woord. Een vereniging waarin vele leden hun rechten, maar ook hun plichten kennen. Ein wan neer dit besef er blijft, ben ik ervan overtuigd dat WHS die Moeiende vereniging zal blijven die het nu is", besloot voorzitter Westdorp het offi ciële gedeelte. Dat was begonnen met het afscheid van trainer Lion de Frel, die na twee seizoenen vertrekt. Volgens West dorp mag de club niet ontevreden zijn over wat in die twee jaar is bereikt: met het inpassen van nieu we spelers is WHS op de goede weg, het is gelukt derdeklasser te blijven (volgend seizoen zelfs tweedeklas ser door aanpassing van de competi tie-indeling) en er is teamgeest gekweekt. De voorzitter memoreer de dat het niet makkelijk is om trai ner van WHS te zijn, omdat veel leden kritisch zijn. "Fir wordt door sommigen maar al te graag gerefe reerd aan de sportief goede periode waarin WHS opklom vanuit de afdeling naar de tweede klasse KNVB. Nu is terugkijken naar de successen niet verkeerd, maar daarmee gaan vergelijken, denk ik, wèl. Je doet daarmee de prestaties van de huidi ge spelersgroep te kort." Westdorp prees de inzet en het enthousiasme waarmee De Frel, ondanks ook pro blemen thuis, aan de gang bleef. Hem was bekend dat de trainer de twee jaar bij WHS als de moeilijkste in zijn loopbaan heeft ervaren, en hij sprak de gedachte uit dat deze jaren De Frel als mens wijzer hebben gemaakt. Ook aanvoerder Johan van de Repe bedankte de vertrekkende trainer en bood foto's aan van de laatste en beslissende wedstrijd tegen Oostkapelle. Na de wedstrijd tussen oud-WHS en oud-Arnemuiden waren in de feest tent naar schatting zo'n 300 mensen aanwezig, waaronder 80 kinderen. Drive-in Party-Center vermaakte het publiek een uur lang en zorgde ervoor, dat alle kinderen hun ouders gingen halen voor eeri polonaise door de tent. Donderdag begonnen de festivitei ten met een wedstrijd t ussen WHS en de amateurs van Feyenoord. De Rotterdamse hoofdklasser won met 1-3. Tevoren nam een groepje WHS-dames, de Citroentjes, het op tegen hun echtgenoten (3-3). Na de wedstrijd van de A-junioren tegen Noad '67 (Zierikzee belde de avond tevoren af) was het vrijdagavond heel gezellig in de tent, waar de band Van Brenghe voor muziek zorgde. De sport- en spelshow voor de jeugd en de mini-trikes sloegen zaterdag enorm aan en er was veel belangstel ling van de ouders. Onder leiding van scheidsrechter J. v.d. Velde namen 's middags oud-WHS en oud- Arnemuiden het tegen elkaar op. Ook nu verloren de Sint-Annalan- ders met 1-3. "De drie feestdagen zijn een succes geweest, met goed weer en veel mensen op de been", meent voorzitter Westdorp. "We hebben er veel mensen een plezier mee gedaan. Helaas zijn de activitei ten niet door iedereen positief ont vangen. Mensen hebben zich gestoord aan de harde muziek in de tent. We vinden het jammer, want het moet een feest voor iedereen Zaterdagmorgen werd de jeugd van de 65-jarige St. Annalandse voetbalvereniging vier uur vermaakt met een sport- en spelshow, waarin o.a. een voetbalcircuit was opgenomen, dat veel belangstelling van de ouders trok. naar de WHS-kantine. "Een derge lijk evenement houden we eens in de vijf jaar. Jammer dat niet iedereen zijn." Tot twee keer toe is de muziek zachter gezet, maar de wind stond vrijdag ongunstig. Klagers belden zowel naar de politie - die de ver gunning nog kwam controleren - als begrip kan tonen", zegt voorzitter Westdorp van het 65-jarige WHS. Een aantal leden van wielertoerclub Tandje Bij heeft meegereden in een tocht door de Belgische Ardennen. Men ver trok naar het stadje Spa, bekend van het bronwater. Vrijdagavond verkende de ploeg Spa en zaterdag viel er veel regen en was er geen gelegenheid om te fietsen. Dus de Tholenaren schreven zich in in Tilff, deden boodschappen, keken naar wiel rennen op de televisie en werden lang zaam maar zeker steeds nerveuzer. Aan de start in Tilff stonden rond de klok van zes uur zeven leden van Tandje Bij klaar voor het zware karwei. Het hoogtever schil over het totale traject van zo'n 220 kilometer bedroeg 3685 kilometer met daarin twintig flinke hellingen waaron der bekende namen als: Wanne, Haute Levee, Rosier en Redoute. Hellingen die ook door prof-wielrenners genomen moeten worden in de klassieker Luik- Bastenaken-Luik. Door de verschillen in leeftijd, aanleg en mate van training kwamen de leden van Tandje Bij niet tegelijk binnen. Hans Keur reed met de besten mee en Kees v.d. Berge was gezien zijn leeftijd even eens bij de beteren. Adrie v.d. Werf, Jan v.d. Reest, René Hoek, Marty den Haan en Henry Potappel leverden echter ook een goede prestatie. Ze kwamen allemaal heelhuids binnen. Secretaris Mas Andriesse reed, vanwege een kniebles sure, alleen de laatste honderd kilometer. Tijdens de tocht hadden alleen de laat- sten nog wat last van regen, 's Morgens was het wat koud, maar voor de rest van de dag had men goed weer. De verzor ging en hulp in de volgauto's was in han den van enkele uit Sint-Maartensdijk meegereisde dames. Na afloop van de rit werd de inwendige mens versterkt bij de watervallen van Coo waar bij De Baron ook nog samen met operazanger Peter Schaap werd gezongen. Hans Keur droeg samen met Mas Andriesse enkele gedichten voor. Ter voorbereiding op deze tocht in de Belgische Ardennen reed René Hoek de Rik van Looy classic; een tocht van 50 kilometer vanuit Tongeren met elf hel lingen en 1500 meter hoogteverschil. Adrie v.d. Werf fletse veel in Limburg en Kees v.d. Berge, Hans Keur en Henry Potappel waren acht dagen te gast op Mallorca waar Fred Rompelberg fiets tochten organiseert. Ze reden in totaal bijna 700 kilometer. De langste rit bestond uit 140 kilometer waarvan 30 kilometer klimmen. Na de rit vanuit Tilff wordt het seizoensklasse ment van Tandje Bij geleidt door Jan v.d. Reest met 2112 km, gevolgd door Marty den Haan met 2007 km, Mas Andriesse met 1863 km en Adrie v.d. Werf met 1751 km. Zaterdag staat voor Tandje Bij de Dam- mentocht op het programma. De 150 kilometer lange route voert over de diverse Zeeuwse dammen en bruggen. Alle toerfietsers kunnen hieraan mee doen. Er wordt om negen uur gestart bij café Smerdiek op de Markt te Sint-Maar tensdijk. Teun van Dijke uit Tholen heeft in 's Heer-Abtskerke een trimkoers gewon nen voor de B-licentiehouders. Ook wielrenner Johan van Dijke was het afgelopen weekeinde succesvol. In de tweedaagse wielerwedstrijd 'De ster van Zeeland' finishte de Scherpenissenaar in de slotetappe als tweede. Van Dijke, die rijdt bij de cyclosportie- ven, maakte deel uit van een kopgroep van vier renners. In Kloosterzande wist hij bij de eindspurt beslag te leggen op de tweede plaats. Doordat Johan van Dijke in de eerste etappe op ruim zeven minuten van de winnaar finishte was hij in het eindklas sement pas terug te vinden op de 22ste plaats. Bij de wielerronde van Etten-Leur reed Vossemeerder Ruud Havermans bij de amateurs met een achtste plaats in de prijzen. ■*%»- In de Weg van Kodde, vlak voor de splitsing met de Muiterijweg hebben Iz. Vroegop (links) en A. de Witte er flink de pas in. Na de dalende tendens van de laatste jaren is organisator WHS zeer ingenomen met de 345 deel nemers aan de avondwandelvier daagse in St. Annaland. Er begon nen maandag 29 lopers meer dan vorig jaar aan de 5 of 10 km. Na de 240 voorinschrijvingen kwa men er nog eens meer dan hon derd bij. Op het sportveld kregen de deelnemers maandagavond om half zeven witte petten uitgereikt en die kwamen goed van pas in verband met de stralende zon. Het eerste traject ging richting St. Maartensdijk, dinsdag werd de kant van Stavenisse aangehouden, gisteravond werd rond de Winkel- zeseweg gelopen en vanavond is de finale via de Ceciliaweg en het Havenplein, waar de koninklijke fanfare Accelerando om kwart voor acht gereed staat om de wan delaars naar het sportveld te brengen. Directeur A. Slicker van de Rabobank reikt daar de bekers uit voor de oudste en de jongste deelnemer. Elke avond is er fris drank of ijs, steeds door een ande re middenstander aangeboden en dat smaakt met deze temperatu ren uitstekend. De EHBO had de eerste avond een paar blaren door te prikken, maar ongemakken deden zich verder niet voor. WHS heeft tien vrijwilligers ingescha keld voor dc start, de controlepost en een paar oversteekplaatsen. "Het loopt allemaal ideaal", aldus organisator André van Ast. Voorzitter J.A. van Nieuwenhuijzen van de Thoolse voetbalfederatie - zelf oud-voorzitter en erelid van SPS - was er in elk geval mee in zijn nopjes. Als clubbestuurder heeft hij er jarenlang naar gestreefd, Tholen bij Zeeland ingedeeld te 'krijgen. "Dat stuitte nogal eens op weer stand. Maar een Zeeuw blijft nu een maal Zeeuw, vind ik." In het seizoen 1995-1996 koos SPS (evenals Sta venisse, terwijl een verzoek van Smerdiek niet werd gehonoreerd) voor Zeeland. "Een goede keus", zei waarnemend afdelingsvoorzitter H.W. Hoogerland, doelend op het behalen van de titel. "Inderdaad sta ik vanavond een beetje in niemands land, want hpewel Zeeuws is Tholen voetballend altijd Brabants geweest." Hij bood het bestuur een klok aan met het logo van de afde ling Zeeland. De nieuwe competitie-opzet leidt ertoe dat SPS volgend seizoen geen vierde-, maar derdeklasser is. Een hoogtepunt, aldus wethouder I.C. Moerland van sportzaken, die al vooruitkeek naar de derby's tegen Tholense Boys en Noad '67. Moer land stelde dat het Thoolse voetbal in een dip zit met de degradatie van Tholense Boys en de lage klasserin gen van WHS, Smerdiek, Noad en Vosmeer. "Kom nou", reageerde Van Nieuwenhuijzen. "We hebben volgend seizoen een tweedeklasser en drie derdeklassers, plus als je ziet wat elders voetbalt." De federatievoorzitter bekritiseerde de voetbalbond, die het 'verzieken van het amateurvoetbal' oogluikend toelaat. Hij doelde op het betalen van spelers. "De bedragen worden alsmaar hoger. En wanneer stopt dit? Als er geen kleine clubs meer over zijn, heb ik het bange vermoe den." Acht jaar geleden riep Van Nieuwenhuijzen al om betere regels en brak toen een lans voor een over gangsklasse. "De sectie amateur voetbal is hier klaarblijkelijk doof voor. Clubs die niet aan betalen wil len meedoen, zullen hun krachten moeten bundelen. Daar is het belangrijk dat we in de federatie op één lijn zitten." Ook de wethouder zocht het kwaliteitsverlies van het Thoolse voetbal in het 'weglokken' van de betere spelers naar elders. In dit verband ziet hij het verloop van spelers van de ene naar de andere Thoolse club niet zitten. Moerland stelde ook de kritischer kijk van de politiek op de uitgaven voor de sport aan de orde. "Er zijn zelfs stromingen die voornamelijk op deze sector willen bezuinigen. Een stevig front hiertegen is nodig." SPS-voorzitter J.A. de Boe zei dat sportclubs geen marktpartij zijn, geen winstmakers. "Daarom verdie nen ze blijvende steun van de gemeente. De toekomst zal een goed evenwicht moeten laten zien tussen vrijwilligerswerk, privatisering en subsidie." De Boe wees op de belangrijke plaats die sport inneemt in de ont wikkeling van jonge mensen. Moer land zei te streven naar goede accommodaties, waarvoor samen werking tussen gemeente en federa tie van belang is. Hij bekritiseerde in dat verband de opstelling enige tijd geleden over het beregenen van de velden bij droogte. "In de federatie zijn we allemaal medestanders en ingaan op voorstellen van de kant van de gemeente doen we met zijn allen", reageerde De Boe. Van Nieu wenhuijzen vond de SPS-receptie niet de plaats om op de woorden van de wethouder in te gaan, maar toon de zich bereid tot een blijvende dia loog. Namens het bestuur kregen spelers en begeleiding uit handen van trai ner Meino Dam een aandenken aan de titel. Dam riep ze één voor één naar voren. "Ik denk dat de spelers binnen de lijnen de eer moeten heb ben", zei hij. De Boe merkte richting de kampioenen op dat adeldom ver plicht. En Van Nieuwenhuijzen citeerde zijn onlangs overleden voorganger J. de Laater: "Kampioen worden is prachtig, maar dat maak je het volgende seizoen pas waar. Niet meer en niet minder." Namens de spelers sloot Comé Schaart het officiële gedeelte af met een dank woord. Helma van der Slikke is op het jubileum concours van de Oranjeruiters te Wil lemstad tweede geworden bij het B- springen voor paarden. Met Goofy legde ze twee foutloze rondes af. Dat was, samen met 48,5 stijlpunten genoeg voor de tweede plek. Helma reed op Fleur ook mee in de L-dressuur. Voor haar eerste proef kreeg ze 150 punten. De tweede proef ging beter en de jury waardeerde de combinatie met 164 punten. Daarmee kreeg Helma een winstpunt. Haar zus Carola van der Slikke legde op Goofy eveneens twee proeven af in de L-klasse en kreeg voor beide 154 punten. Mariska Vermaas behaalde op Ilbrias voor de eer ste L-proef 152 punten. De tweede proef leverde haar met 158 punten een winst punt op. Magda Smits sleepte twee winstpunten in de wacht. Ze reed op Jorian en deze combinatie werd door de jury met 158 en 157 punten gewaar deerd. Zondag &erd in Halsteren een ponycon cours gehouden waaraan drie leden van De Eendrachtruiters meededen. Lieke Bevelander reed met Ceasar een B-proef dressuur en behaalde 163 punten. Dat leverde haar een winstpunt en de vijfde prijs op. Marjolein Akkermans behaalde met Misty ook een winstpunt in dezelfde klasse. De jury beoordeelde de combina tie met 157 punten. Nathalie van As reed op Ceasar een M2-proef die met 143 punten werd gewaardeerd. Liselot Deurloo uit Tholen heeft zater dag op Blue Valley van de stal Moerland uit Stavenisse 159 punten behaald bij een concours in Willemstad. Dat werd beloond met een winstpunt, zodat ze er nu zes heeft in de B-klasse. Carmen van den Hoek uit Sint-Maartens dijk deed het goed in de B-dressuur voor paarden, maar was tegelijkertijd onfor tuinlijk. De eerste proef verliep prima en de combinatie behaalde de eerste plaats met 160 punten en een winstpunt. Met de oranje rozet aan het halster van Mister Jackson reed Carmen van den Hoek de ereronde, maar haar paard schrok, stei gerde, viel opzij en kwam op het been van Carmen terecht. Daardoor kon de amazone haar tweede proef niet rijden. i I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 15