Accountantskosten veiling St. Annaland met 25 mille verlaagd Telers gebaat bij zelfstandige aardappelveiling De rooiers staan weer klaar Landbouw blij met besluit om geen nieuwe varkensbedrijven toe te laten n Oerlemans m,ans Onze Top 10 van deze week. O o e o o 9.90 3.98 6.95 1.99 i&z 2.29 nü 4.99 $4$ 790 nü 1.99 1.49 1.19 10.99 1.89 Albert Heijn Tholen en St. Philipsland Voorzitter A.CWessels: Dinsdag 11 juni eerste veiling nieuwe aardappelen '96 O Toppers van de week: Koningin wil nog Doré's 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Fax scholen in 15 jaar afschrijven Donderdag 6 juni 1996 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 'Dit hadden we al jaren eerder moeten doen' Er komt een Verenigde Tuinbouwveiling Nederland (VTN), maar de veiling St. Annaland blijft zelfstandig. "Als we mee zouden doen aan de landelijke fusie, is het aanvoerpunt hier binnen een paar jaar weg. En dat zou het einde van de teelt van vroege aardappelen op Tholen betekenen, want met aardappelen van 40 cent ga je niet naar Barendrecht rijden." De Poortvliet- en Malland- polder wordt geen concen tratiegebied van grote var- kensmesterijen. Burge meester en wethouders hebben dat punt geschrapt uit het herziene bestem mingsplan buitengebied. "We zijn heel blij met dit verstandige besluit van b. en w.", reageert afdelings voorzitter E. Hage van de ZMO. Areaal stabiel MBT 7 ct duurder Droogtarieven lager Nieuwe kisten Gemeente schrapt concentratiegebied Weihoek uit bestemmingsplan Any CAAA Ury. j omer Excursie Markante gebouwen Eerbaar beroep Bloemkool, Geroosterde achterham, Smiths EK Survival-pack, 01 Perla Mild koffie, -i Coca Cola, Bolletje beschuit, Deep Blue Fancy pink zalm, Heinz kant klare sauzen, Sunil Ultra of Color, 01 Keukenrollen met EK decor, Hamburgers, ongepaneerd, 100 grarrO^~99, kilo Donderdag, vrijdag en zaterdag: Zwitserse roomhoorns 4 voor Alleen zaterdag: Belgische vlaai Donderdag en vrijdag is de Albert Heijn op Tholen en St. Philipsland tot 20.00 uur geopend. Een verandering van accountant heeft de veiling St. Annaland 25.000 gulden voordeel opgeleverd. Voorzitter A.C. Wessels meldde de wijzi ging woensdagavond op de ledenvergadering in de Wellevaete. De vei ling maakt de jaargegevens via de al jaren geautomatiseerde adminis tratie grotendeels zelf, maar een accountantscontrole is verplicht. Het plastic van deze percelen aardappelen aan de Annavosdijk is inmiddels verwijderd, want met de veel hogere temperaturen van deze week groeien de Doré's als kool. Dinsdag 11 juni is het zover. Dan begint op de St. Annalandse veiling het nieuwe aardappelseizoen. De rooiers staan klaar, de meeste uitge rust met een netsorteerder en kluitenscheider. Dat komt de kwaliteit ten goede en verhoogt de capaciteit, zo bracht voorzitter A.C. Wessels naar voren op de jaarvergadering van de St. Annalandse veiling. Een dag na de ledenvergadering van de St. Annalandse veiling viel de beslissing, waarbij 7 veilingen voor de fusie stemden en 6 tegen. Onder die laatste groep waren de CHZ te Barendrecht/Kapelle en de RTB in Breda, wat op zich verrassend was. De verwachting is echter, dat die later alsnog zullen toetreden. St. Annaland zal dat niet doen, maakte Wessels duidelijk. "Bij VTN wordt de veilingklok zoveel moge lijk uitgeschakeld. Aan de eisen van de handel moet volgens VTN tege moet gekomen worden en dat bete kent: op afspraak een goed produkt leveren tegen een tevoren overeen gekomen prijs via bemiddeling. Geen dagelijkse prijsberichten meer in de krant, maar eens per week een gemiddelde prijs publiceren. Het lijkt er veel op, dat op deze wijze voor de telers de krenten uit de pap gehaald zullen worden. Ons pro dukt, vroege aardappelen, leent zich helemaal niet voor verkoop door bemiddeling. Evenmin om naar elders te vervoe ren om daar verkocht te worden. Al 66 jaar is gebleken, dat verkoop via de klok voor ons de beste manier is van het verhandelen van vroege De faxen die de acht openbare basis scholen in de gemeente Tholen krij gen, worden pas in vijftien jaar afge schreven om de aanschaf verant woord te laten zijn. Dat maakte wet houder J. Versluys maandagmiddag in de gemeenteraad kenbaar bij het beschikbaar stellen van 4440 gulden voor de aankoop van gecombineer de fax/telefoontoestellen. Gezien de snelle ontwikkelingen in deze sec tor, pleitte mevr. Schot ervoor om de faxen te huren. Zij was ook benieuwd naar de gevolgen voor de bijzondere scholen. Ook raadslid Kersbergen zat met die vraag. Van Belzen vond niet, dat een fax in het Het gemeentebestuur schikt zich - node, aldus de burgemeester - naar de wensen van de Thoolse politiek. Uitgezonderd de PvdA lieten alle raadsfracties eind april in een com missievergadering weten, tégen het toelaten van nog eens zes grote var kenshouderijen in de Weihoek te zijn. Ook de georganiseerde land bouw en de natuurvereniging zagen het plan niet zitten en maakten dat tijdens de inspraak duidelijk. De mogelijkheid voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen is daarom uit het plan geschrapt. Maar Van der Munnik weet niet of de pro vinciale planologische commissie dit zal accepteren. Eerder al liet ambtenaar Buermans in deze krant weten, dat Tholen ver wacht teruggefloten te worden als geen ruimte wordt gelaten voor nieuwe bedrijven. Volgens de pro vinciale nota Ruimtelijk beleid lan delijke gebieden moet op Tholen de aardappelen. We vertrouwen erop, dat de handel ook in de toekomst de Thoolse aardappelen ter plaatse komt kopen en verladen", zei Wes sels. Hij haalde een vorige veilingfusie (Bergen op Zoom, Breda, Drunen) nog aan om aan te geven, dat de St. Annalandse veiling als aanvoerpunt zeker zou verdwijnen. "Bergen op Zoom wil men nu ook sluiten omdat het te duur is." Wessels vermoedt wel, dat de vor ming van VTN gevolgen zal hebben voor het Centraal Bureau van Tuin bouwveilingen, dat nu allerlei dien sten aan de leden levert. "Misschien kunnen we daar in de toekomst geen beroep meer op doen, maar van de contributie die we nu aan het CBT betalen, kunnen we dan zelf deskun digen inhuren", aldus de St. Anna landse veilingvoorzitter. De leden ondersteunden de visie van het bestuur. "Er is niets mooier dan de vrije handel", zei teler M. den Engelsman uit Poortvliet. Inciden teel is wel ervaring met bemiddeling opgedaan, vertelde directeur D.L. Hage, maar dat was niet positief. De prijs was een kwartje lager dan de actuele aardappelprijs. onderwijsleerpakket thuishoort, ter wijl b. en w. 25% van de kpsten ten laste van dat onderdeel lieten komen. Bovendien meende hij, dat een draagbare telefoon voor de scholen nog veel beter zou zijn. "Dan wor den de leerkrachten wel op alle mogelijke tijden gestoord", bena drukte wethouder Versluys. Hij noemde de aankoop 'alleszins ver antwoord.' "De kinderziekten zijn eruit, zodat kopen voordeliger is dan huren." Dit raadsbesluit werkt door in de overschrijdingsregeling, zodat bijzondere scholen ook een fax kun nen aanschaffen. Hij meldde dat de aardappelen onder prima omstandigheden zijn gepoot. De structuur van de grond was uitstekend, maar zelden is het zo koud geweest, want de meest vroeg gepote aardappelen hebben temperaturen van -7 tot -8 graden doorstaan. "Onbegrijpelijk dat er geen vorstschade is ontstaan", aldus Wessels. "Wel vertonen veel perce len een ongelijke stand, wat het gevolg is van de droge periode na het planten. De kunstmest is onvol doende opgelost, waardoor een té hoge zoutconcentratie de haarwor- teltjes van de poters heeft verbrand. Dat kan veel schade geven. Ook tij dens het voorkiemen waren sommi ge partijen ongelijk en moeilijk aan het groeien te krijgen. Gelukkig is er nu voldoende regen gevallen en met wat hogere temperaturen hopen we spoedig de eerste nieuwe aardappe len weer te kunnen veilen. Onze vei ling is er klaar voor om ze te verko pen en te verladen. Hopelijk wordt het voor telers, personeel en handel een goed en voorspoedig seizoen", zei de veilingvoorzitter. Hij maakte zich geen zorgen over de 47 ha minder aardappelen die vol gens de inventarisatie onder de leden zijn gepoot. Die daling komt namelijk grotendeels van de terug loop van het areaal Bintjes van 66 naar 34 ha. Oorzaak van die halve ring is het feit, dat een grote teler bedankt heeft als lid. De vroege aardappelen blijven met 307 ten opzichte van 311 ha vorig jaar nage noeg op peil en dat is voor de veiling tva de excursie langs agrarisch Tholen stond voor de deelne mers een lunch gereed in een schuur van de Zandhoeve. Rechts gastheer M.D. Geuze en op de rug gezien raadslid J. van den Donker met tegenover hem mevrouw M.H. Schot-de Hoog. beren nog een bouwaanvraag in te dienen", aldus de burgemeester. Hoewel de ZMO zich een fel tegen stander heeft getoond van groot schalige varkensbedrijven op Tho len, kwam deze problematiek niet ter sprake tijdens een excursie die ZMO en WLTO gemeentebestuur ders en ambtenaren zaterdag aanbo den. De landbouw wilde deze dag bewust de politiek buiten de deur houden, maakte ZMO-voorzitter Hage kenbaar. In een bus reed het gezelschap ruim anderhalf uur lang door de Thoolse en Sint-Philips- landse polders. Naast de traditionele gewassen als aardappelen, suiker bieten en graan werd onderweg de teelt van graszaad, cichorei, zwarte bessen en bloemzaden getoond. In de Weihoek lag nog een perceel dat bij de verkaveling in 1956 onge moeid is gelaten; hobbelig en agra risch onbruikbaar. Hage leverde onderweg het commentaar. Hij wees ondermeer op de versnipperde het belangrijkste. De milieubewuste teelt (mbt) is aanzienlijk teruggelo pen. In 1994 werd door de telers van de veilingen St. Annaland en Scher- penisse begonnen met 340 ha en vorig jaar steeg dat nog tot 383 ha. Dit jaar is het mbt-areaal maar 155 ha meer: in St. Annaland zijn er nog 9 deelnemers met 100 ha en in Scherpenisse eveneens 9 telers met 55 ha. "We zullen afwachten wat deze terugloop voor effect heeft op de inkoper van Albert Heijn", zei Wessels. Hij noemde de daling niet verwonderlijk omdat de handel wel om een gezond produkt vraagt, maar er geen moeite voor doet om dat bij de consument tot meerwaarde te brengen. De mbt-aardappelen wor den niet extra betaald. Het zal het komende seizoen moeten blijken, of het zin heeft zo verder te gaan", aldus de St. Annalandse veiling voorzitter. Nu Nederland net zoveel aardappe len invoert als uitvoert, zijn er vol gens Wessels wel internationale afspraken nodig over controle van gezond geteelde produkten. "Zolang het er bij de handel alleen maar over gaat, waar de grootste winst te beha len is, heeft m.b.t. geen enkele zin. Wij blijven de ontwikkelingen ech ter volgen en zullen zoveel mogelijk aan de vraag naar mbt-aardappelen voldoen." Dat het een positief prijseffect kan hebben, bewees Wessels met het voorbeeld, toen de vertegenwoordi ger van Albert Heijn een keer een bezoek bracht aan de veiling St. Annaland. Toen moest de inkoper voor AH wel als eerste mbt-aardap pelen drukken en dat dreef de prijs met 6 tot 7 cent op. Men wil veelal echter eerste kwaliteit en m.b.t. voor een te lage prijs, constateerde Wes sels. Daarentegen wordt in de super markt, waar 60% van de aardappe len wordt gekocht, voor een kilo B ildstars ƒ1,10 gevraagd, zo meldde de veilingvoorzitter uit eigen erva ring. Het landelijk bekende kantoor Moret werd altijd ingeschakeld. "Hun prijs liep echter schrikbarend op", zei Wessels. "We moesten steeds meer zelf doen, terwijl de rekening alsmaar hoger werd. Toen hebben we samen met de veiling Scherpenisse bij twee accountants prijs opgevraagd. Witlox uit Breda was de laagste en we vonden het verschil onbegrijpelijk groot. We hebben Moret daarmee geconfron teerd en daar kregen we te horen, dat de controle van Witlox niet zo goed was als die van Moret. Later bood men aan om het alsnog goedkoper te doen, maar wij vonden dat te laat. Moret heeft zelf nooit aangegeven dat met een beoordelingsverklaring, zoals Witlox dat nu doet, volstaan kan worden. Wij hebben zelf eigen wegen gezocht en dat hadden we al jaren eerder moeten doen", aldus de St. Annalandse veilingvoorzitter. Ook de veiling Scherpenisse profi teert ervan, evenals de gezamenlijke dochteronderneming, de Thoolse Fustcombinatie. De lagere accountantskosten droe gen bij tot de sterk gedaalde bedrijfslasten van 708.000 gulden tegenover 771.000 gulden in 1994. Een tweede opsteker voor de leden was de verlaging van de droogtarie ven met 10%. "In 1991 is de droog installatie helemaal vernieuwd en na vijf jaar is die afgeschreven, zodat we dit jaar een stuk beter zitten", zei voorzitter Wessels. Hij noemde het reëel om de prijzen aan te passen. Zo gaat bijvoorbeeld de ƒ4,20 voor warme lucht per m2 per etmaal naar 3,80 en het tarief voor de kisten van 6 naar 5 gulden. "De coöperatie ve gedachte speelt hierin mee", zegt directeur D.L. Hage. "Er is ruimte voor een verlaging en dan moet je dat doen. want voor de telers is het gunstig." De drooginrichting stond 31 december voor 41.480 gulden op de balans tegenover 134.799 gulden een jaar daarvoor. Emballageverschillen worden voor taan op de balans gezet in plaats van op de exploitatierekening. "Anders wordt het beeld teveel verstoord", zei voorzitter Wessels. Vorig jaar was het bedrag 6616 gulden. De provisie bleef ongewijzigd. "Er komt pas verandering in, wanneer de reserves op een half miljoen gul den zitten", zei Wessels. Die bedroe gen per 31 december 472.161 gul den, zodat de leden bij een goed jaar in 1997 een provisieverlaging tege moet kunnen zien. De meevallers waren woensdag avond niet van de lucht, want de voorzitter maakte ook nog melding van een zeer voordelige aanschaf van 35.000 nieuwe kisten voor 6 gulden in plaats van 8,75. Alleen is het proefmodel van de verzwaar de uitvoering nog vier ons te zwaar. De bodem is een stuk sterker gemaakt omdat die in de bestaande versie teveel kapot ging. Een minpunt was het bedrag aan oninbare vorderingen, dat bijna 12 mille bedroeg, maar de helft daarvan werd gecompenseerd door de kre dietverzekeringen van de gezamen lijke veilingen. Het resultaat 1995 van 33.200 gul den werd met instemming begroet. In de financiële commissie maakte A.L. Aarnoudse uit Oud-Vossemeer plaats voor J.S.C.F. Leijssen uit Poortvliet. Hij kreeg 17 van de 21 stemmen. Bestuurslid M. Gunter Azn. uit St. Annaland werd met 19 stemmen herkozen. Ere-voorzitter A.L.C. Brooij- mans complimenteerde de vei ling St. Annaland op de 66ste algemene jaarvergadering met de prima presentatie van vroe ge aardappelen bij het bezoek van de koningin aan St. Maar tensdijk. "Het is eigenlijk spe lenderwijs gebeurd", zei voor zitter A.C. Wessels. "Wanneer je anders op de t.v. wil komen, kost dat een vermogen en nu kregen we volop gratis recla me." De leden van de koninklijke familie gingen met een zakje Doré's naar huis en de aardap pelen hebben de koningin ken nelijk goed gesmaakt. "Ze heeft gebeld, dat ze er nog meer moet hebben", meldde J. van Iwaarden, die de aardap pelen voor koninginnedag uit de kas leverde. De eerste veiling van nieuwe aardappelen in St. Annaland is dinsdag 11 juni om 9.30 uur. Advertentie I.M. agrarische ontwikkeling richtingge vend zijn. De planherziening ligt vanaf van daag een maand ter inzage. Geen dag te vroeg, want om middernacht loopt de beschermende werking van een vorig jaar door de raad genomen voorbereidingsbesluit af. Dat was toen al de tweede verlenging, nadat eerder geen politieke meerderheid te vinden was voor een zonering van het Thoolse polderland op grond van de aanwezige natuurwaarden. Toch zullen er regels moeten komen om de 'verstening' van het buitenge bied aan banden te leggen. Van der Munnik heeft er dan ook moeite mee, dat de politiek geen concentra tiegebieden wil aanwijzen, maar tegelijkertijd 350 bestaande bedrij ven de mogelijkheid laat om uit te breiden of om te schakelen op inten sieve veehouderij. Wat de procedure betreft, blijft voorzichtigheid geboden. Na afloop van de gemeenteraadsvergadering van 20 mei informeerden vertegen woordigers van Oostbrabantse var kenshouders bij de gemeente, of er een nieuw voorbereidingsbesluit genomen was. "Ze houden de zaak nauwlettend in de gaten om te pro eigendommen in de Broek- en Roo- landpolder, waar de administratieve ruilverkaveling heel wat kan verbe teren. En op het verschil in groei tus sen een perceel aardappelen waarop plastic had gelegen én een perceel zonder deze bescherming. Verder vertelde hij over het veranderde en verminderde gebruik van bestrij dingsmiddelen. Op Sint-Philipsland fungeerde L. de Oude als gids. Hij wees al meteen op de grotere kavels, het minder voor komen van beplanting op dijken en het minder speelse karakter van het landschap. Akkerbouwbedrijven op Sint-Philipsland zijn gemiddeld 50 hectare groot, voor Tholen ligt dat gemiddelde op 20 tot 25 hectare. De veelzijdigheid kwam tot uitdrukking in wat er onderweg te zien was: een wormenkwekerij, struisvogels, her ten, schapen, akkerbouw, fruitteelt en bloemen. Ook een witloftrekke- rij, spruitenteelt, vleesvee, varkens en kippen zijn onderdelen van agra risch Sint-Philipsland. De Oude wist ook heel wat over de historie van het gebied te vertellen. Terug op Tholen ging Hage in op het omzetten van akkerbouwgrond in natuurgebieden (Van Haaftenpol- der, Scherpenissepolder en Klaas van Steelandpolder), het stagneren van het gemengde bedrijf als gevolg van aangescherpte mesteisen, het groeiende milieubesef en de smalle re economische marges in de agrari sche sector. Ook de zorg die er bij boeren is om de oude markante bedrijfsgebouwen in stand te hou den, meldde hij. De technologische ontwikkelingen vereisen steeds moderner gebouwen. In de Noor- mansweg passeerde de bus een var kensstal in aanbouw. Hage zweeg erover, maar de burgemeester merk te op dat de realiteit niet uit het oog verloren kan worden. Terug bij het vertrekpunt, de Zand hoeve van de familie Geuze bij Poortvliet, stond voor het gezel schap de lunch klaar in een leegge ruimd deel van de schuur. Het ZMO-bestuur en de activiteitencom missie hadden een goede maaltijd verzorgd, maar ook een fraaie route uitgestippeld en in de schuur nog volop informatie over de agrarische sector opgehangen. Op vijf leden na (Van der Linde, mevr. Frigge, Wal pot, Klippel en Kersbergen) was de gemeenteraad compleet aanwezig en dat stemde Hage tot tevreden heid. "Mevrouw Frigge was ook graag meegegaan, maar zij leidde zaterdagmorgen een Europarlemen tariër rond in het stadje Tholen", meldt de ZMO-voorzitter. Inder daad was mevrouw P.C. Plooij-van Gorsel uit Oude Wetering - partijge noot van mevrouw Frigge - op bezoek in haar geboorteplaats. Zowel Hage als de burgemeester zeiden deze manier van wederzijds contact erg op prijs te hebben gesteld. Het was bovendien een bij zondere gewaarwording om het Thoolse landschap vanuit een bus te bekijken. "Ook in een plattelandsge meente als Tholen groeit de afstand tussen de agrarische sector en de bevolking", aldus Hage. De snelle veranderingen op technologisch gebied zijn daar mede debet aan. "Wij willen contact houden met de gemeenschap waarin we leven en moeten daarom meer aan public relations doen", vertelt Hage. "We kijken het af van andere beroeps groepen. Want hoewel het aantal landbouwers steeds kleiner wordt, is het een eerbaar beroep waarop je trots kunt zijn." Meerwerk asfaltbestek Tholen. Het asfaltbestek Tholen heeft aanne mer Van Dijck Petit 15.235 gulden, exclusief btw, aan meerwerk opge leverd, wat inmiddels door gedepu teerde staten is goedgekeurd. De afwijkingen van het bestek waren o.a. bijzondere verkeersvoorzienin- gen voor het aanbrengen van Euro duit, vernieuwen asfaltverharding scharnierpunten brug, herstraten bushalte Postweg, opnemen en her- leggen van doorgroeistenen, e.d. O per stuk 100 gram Superchips, Hamka's en Cheetos Chipito kaas, combi-zak 420 gram snelfiltermaling, 4 pakken 250 gram J3? 1U." doos a 12 blikjes blauw of volkoren, duorol blikje 213 gram diverse soorten, blik 230 ml navulpak 2 kilo 2 rollen Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 8 juni a.s. Advertentie I.M. i

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 11