Provincie Zeeland Zeeland in de prehistorie B. Kaandorp op de planken in Meulvliet Kantklossen in 't Ouwe Raed'uus Jury waardeert techniek harmonie PERSIA Inspraak over zones voor duiken en visserij Oude linden bij 't Rijks omgezaagd Anib geeft adviezen in kleuterschool Donderdag 30 november 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 ::X: c I TB! 7 JHPP Het provinciaal beleidsplan 'Recreatie en toerisme in evenwicht' heeft cultuurhistorie hoog in het vaandel staan. Vandaar dan ook dat de provincie een aantal publikaties heeft verzorgd over cultuurhistorie. Gingen eerdere boekwerkjes over Karolingische Burchten en over kerken van voor 1900, nu is het de beurt aan Zeeland in de prehistorie. Zeeland en Europa Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118 631392 Bedrijfsinterne milieuzorg Teeuwen zegt af wegens virus op stem Vliegwerk Op het muziekconcours dat zaterdag in Loon op Zand werd gehouden, is harmonie Concordia uit Tholen met een eerste prijs gepromoveerd van de tweede naar de eer ste klasse van de KNF (koninklijke Nederlandse federa tie van muziekverenigingen). Concordia behaalde 301 punten, één punt meer dan nodig was voor promotie. De jury waardeerde met name de techniek en articulatie erg hoog. Concordia Tholen gepromoveerd Prima orkest Diabetesfonds 4 etages Oosterse Tapijtkunst Pak even uw zakboekje Abdij Tot 22 december is het moge lijk te reageren op het voorstel aparte zones in de Ooster- schelde aan te brengen voor sportduikers en voor vissers. Het reageren tijdens de in spraakperiode kan zowel schriftelijk als mondeling. De zones staan aangegeven op kaarten die (gratis) verkrijg baar zijn bij het informatiecen trum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Telefonisch be stellen kan ook, door te bellen met nummer 0118 - 631400. Wie schriftelijk wil reageren moet zijn of haar reactie sturen aan het College van Gedeputeerde Staten, postbus 6001, 4330 LA Middel burg. Mondeling reageren kan tijdens de twee inspraakavonden op 12 en 18 december. Wie belangstelling heeft voor deze inspraak is dins dagavond 12 december welkom in de Prins van Oranje, Nieuw- straat 14 in Goes of maandag avond 18 december in Gemeen schapscentrum Den Dullaert, Sportlaan 24 in Hulst. Beide avon den beginnen om 19.30 uur. Voor af aanmelden is niet nodig. Verdere procedure Eind januari begin februari ver schijnt de zogeheten Nota van ant woord van GS. Hierin staan de ant woorden van het dagelijks provinciebestuur op de binnenge komen reacties. Tegelijkertijd ge ven GS hun mening over wat er moet gebeuren. Wie schriftelijk of mondeling heeft gereageerd, krijgt dit pakket toegezonden. De visie van GS, met inbegrip van de Antwoordnota, wordt vervolgens toegestuurd naar drie statencom missies (ruimtelijke ordening, eco nomische zaken en algemeen be stuur). De leden van provinciale staten kunnen op die manier half februari hun mening geven. Vervol- gens zullen GS in maart de knoop doorhaken en laten weten wat er gaat gebeuren. Dan ook kunnen de definitieve kaarten worden ge maakt. Het is de bedoeling dat met ingang van april niet alleen al le knopen zijn doorgehakt, maar dat ook de benodigde informatie als kaarten voorhanden is. Wie trouwens heeft deelgenomen aan de inspraak krijgt deze informatie automatisch toegestuurd. Belangen Zowel vissers als duikers hebben er belang bij hun aktiviteiten in de Oosterschelde te kunnen uitoefe nen. Op een aantal plekken kwa men die belangen met elkaar in botsing. Om de belangen voor bei de groepen veilig te stellen, zijn GS met het voorstel gekomen zo nes aan te wijzen. Overigens blij ven er een beperkt aangebieden die toegankelijk zijn voor zowel duikers als vissers. Het afgelopen halfjaar is over de zonering ge sproken met vertegenwoordigers van organisaties uit de duikwereld, met de visserij en met verschillen de overheidsinstanties die bemoei enis hebben met de Oosterschel de. Overigens zijn de regels waar iedereen zich aan heeft te houden, en zoals die zijn weer gegeven in de Duiksportveror dening Zeeland, niet gewijzigd. Zo moeten duikers voldoende af stand bewaren tot uitstaand vis tuig. Vandaar dan ook dat de ver schillende zones door een buffer van 50 meter van elkaar zijn ge scheiden. Een ander regel is bij voorbeeld dat het niet is toege staan te duiken binnen de betonning van het vaarwater. Kaarten De 31 duiklokaties staan globaal Nieuws Het boekje 'Zeeland in de prehisto rie' gaat over een deel van de Zeeuwse geschiedenis dat niet vaak aan bod komt. Maar het gaat wel over een periode met de grootste tijdspanne; zo'n 65 mil joen jaar. Wie altijd heeft gedacht dat Zee land amper een prehistorie heeft gekend, komt bij het lezen van het boekje voor verrassingen te staan. Van haaietanden van veer tig miljoen jaar oud tot de komst van de Romeinen, want toen ein digde in Nederland de prehistorie, wordt de lezer meegenomen op een boeiende tocht door de ge schiedenis van de Zeeuwse onder grond. Het boekje valt globaal in twee delen uiteen. Om te beginnen wordt de ondergrond van Zee land, voorzover bekend, toe gelicht; vondsten uit de ver schillende tijdperken passeren de revue. Vervolgens is gepro- aangegeven op een overzichts kaart van de Oosterschelde. Ne gentien bijbehorende detailkaarten verduidelijken de situatie op de verschillende plekken langs de oe vers van de Oosterschelde of in de stroom van de rivier. beerd aan de hand van de vondsten het verhaal erachter te reconstrueren en Zeeland te plaatsen in het groter geheel van de Nederlandse en West- Europese beschavingen. Tropenjaren Uit het vroege Pleistoceen, dat is zo'n 3 miljoen jaar geleden, zijn fragmenten gevonden van mas todonten (en soort olifant), olifan ten, paarden en herten. Mastodon ten waren waarschijnlijk planteneters die leefden in subtro pische bossen. Een miljoen jaar jonger is de schedel van een Nijl paard, die is opgevist uit de Wes- terschelde. Dit dier leeft nu nog, Tekening: Kelvin Wilson maar dan uitsluitend in de tropen. Ook van andere in de tropen le vende diersoorten zijn in Zeeland fossielen gevonden. Alles wijst er dus op dat Zeeland een zeer war me periode heeft gekend. Het me rendeel van de diersoorten was al uitgestorven voor de laatste Ijs tijd. De mens De oudste menselijke vondsten zijn fragmenten van schedels die ongeveer 10.000 jaar oud zijn. De ene is in 1951 opgevist uit de Westerschelde, de ander kwam bij het baggeren in Sloegebied boven water in het begin van de jaren zestig. Vondsten van jachtgereedschap- pen en andere werktuigen in on der meer Aardenburg, Koewacht, Axel, Land van Saeftinghe, Dom burg en Dreischor maken duidelijk dat Zeeland vanaf die tijd regelma tig bewoond moet zijn geweest. Dat neemt niet weg dat de ge schiedschrijvers van de Romeinen het hier aan het begin van onze jaartelling maar een onbewoonde wildernis vonden. 'Zeeland in de prehistorie' is geschreven door prehistoricus drs. J. Jongepier uit Westka- pelle. Het boekje is te bestel len bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118 - 631400. de prijs bedraagt 7,50. Ook de twee andere titels uit de serie cultuurhistorie zijn De Europese Unie strekt zich uit van Lapland tot Kreta. Wat doet Europa voor de verschillende lan den en voor de verschillende re gio's, wat zijn structuurfondsen, hoe worden projecten gefinan cierd, wat doet de Europese in vesteringsbank: het zijn allemaal vragen die in het kort aan bod ko men in de brochure Zeeland en Europa. Het boekje eindigt met een be schrijving van Zeeland en geeft voorbeelden van Europese steun in deze regio. Zeeland en Europa is een uitgave van het Europese Commissie Bu reau in Nederland en is gratis ver krijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg, tel. 0118-631400. nog verkrijgbaar op dit adres. Karolingische Burchten kost 5,- en Hoog van de toren 7,50. Van de ruim 10.000 bedrijven in Nederland met een (middel)grote milieubelasting of bijzondere mi lieurisico's wordt verwacht dat ze in 1995 over een milieuzorgsys teem beschikken. De brancheorganisaties van de naar schatting 250.000 bedrijven met een beperkte milieubelasting moeten in 1995 duidelijke stap pen hebben genomen naar de in voering van een toereikend milieu zorgsysteem. Dat staat in de nationale milieube leidsplannen en in de Tweede Ka mernotitie 'Bedrijfsinterne milieu zorg' uit 1989. In het Zeeuwse milieubeleidsplan Kerend Tij Twee (januari 1995) geeft ook de pro vincie aan dat het bedrijfsleven zelf invulling moet geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor het milieu in de vorm van milieu zorgsystemen. Zelfregulering heet dat in het vakjargon. Bedrijven met minder dan vijftig werkne mers kunnen in aanmerking ko men voor subsidie. Hoe de milieuzorg verder vorm kan krijgen, staat beschreven in de brochure Bedrijfsinterne milieu zorg, een handreiking voor bedrij ven. Het boekje bevat verder een lijst van namen en adressen die de helpende hand kunnen bieden. De brochure is gratis verkrijg baar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel 0118 - 631400. Vrijdag 8 december staat de bekende cabaretière Brigitte Kaandorp in gemeenschapscentrum Meulvliet op de planken met haar nieuwe show die voorlopig de werknaam 'En Vliegwerk' heeft gekregen. Liefhebbers die nog geen kaartje hebben, zullen snel moeten zijn, want er zijn maar een paar plaatsen meer vrij voor de voorstelling. De voorstelling van cabaretier Hans Teeuwen die zaterdag in De Vossenkuil zou optreden, viel in het water. Teeuwens show 'Met een Breierdec- ker' was helemaal uitverkocht. Er zouden zaterdag zo'n 200 mensen naar Oud-Vossemeer komen om zijn verrassende programma te bekijken. Maar de meesten van hen kregen voordien een telefoontje van organisator Uit op Tholen. Hans Teeuwen kon niet op de planken. De cabaretier had een virus op de stem banden opgelopen en moest diverse optredens afzeggen, waaronder ook De Vossenkuil. Zo'n vijftien bezoe kers kwamen tevergeefs naar Oud- Vossemeer. Maar volgens voorzitter M.D. Geuze van Uit op Tholen toonden ze allemaal begrip voor de situatie. Het is niet zeker of Teeu wen alsnog een keer naar Tholen komt. "Als hij zijn programma ver lengt óf volgend seizoen met een nieuw programma komt, dan zit het erin dat hij de theaters die nu afge zegd zijn, voorrang geeft. Maar dat is nog niet zeker. Je praat dan in ieder geval over de tweede helft van volgend jaar." Mensen die een kaart hebben gekocht, kunnen hun geld terughalen bij de verkooppunten (ondermeer boekhandel Dieleman in Tholen en het VVV-kantoor). Brigitte Kaandorp behoeft weinig nadere toelichting. Uit op Tholen werkte samen met de beheerscom missie van Meulvliet om deze caba retière naar Tholen te krijgen. Ze brengt op vrijdagavond 8 december haar nieuwe show om kwart over acht in Meulvliet. Brigitte Kaandorp heeft van alles in huis; van verlegen typetjes tot een brutale schreeuwle lijk en van gevoelige liedjes tot aan gedikte emoties. Haar nieuwe pro gramma heet voorlopig 'En Vlieg werk'. Over de inhoud is nog maar weinig bekend, maar zeker is wel dat het een avond wordt met veel liedjes, warme verhalen en zware emoties. Onzeker is nog of de caba retière muzikanten meeneemt of dat ze alleen komt. Wat wèl zeker is, is dat liefhebbers die zich nog niet ver zekerd hebben van een kaartje, dit heel snel moeten doen. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Een dag later, zaterdag 9 december, staat Brigitte Kaandorp op de plan ken in stadsschouwburg De Maagd in Bergen op Zoom. De voorstelling daar begint eveneens om kwart over acht, maar de kaarten hiervoor zijn al lang uitverkocht. Een andere grootheid staat volgend jaar op de planken in De Maagd. Ook de drie voorstellingen van Urbanus in oktober waren razend snel uitverkocht. Daarom geeft de Belgische komiek nog twee extra voorstellingen van zijn show 'Hiep, hiep, rahoe' op 26 en 27 maart vol gend jaar. De kaartverkoop voor deze shows begint op 6 januari om twaalf uur. Mevrouw Lindhout-Slager uit Sint-Maartensdijk maakt zelf ondermeer kerstballen en -klokken, maar doet ook aan kantklossen. Sinterklaas moet nog in Poortvliet arriveren (hij komt zaterdag), maar de kerst-hobbymarkt heeft het Thoolse dorp inmiddels achter de rug. Tientallen belangstellen den namen zaterdagmiddag een kijkje in 't Ouwe Raed'uus, waar een twintigtal hobbyïsten zijn of haar liefhebberij demonstreerde. Een flink deel daarvan ademde inderdaad de kerstsfeer, maar er waren ook volop andere dingen te zien. Zoals houtsnijwerk, suikerwerk op taarten, werk met kraaltjes, karakterpoppen, modelbouw van P. van Meel uit Oud-Vossemeer die ondermeer de hervormde kerk uit zijn woonplaats exposeerde. Hij is momenteel bezig aan een zigeunerkoets en hoopt die tijdig gereed te hebben voor de tentoon stelling in februari in Goes. Zijn vrouw maakt bloemstukjes van allerlei kleuren panty's. C. Uijl uit Sint-Maartensdijk was present met modellen van boerenwagens en vissersschepen, terwijl de heer Van Wijk uit Hoogerheide pop pen en meubeltjes toonde. Hij is wekelijks met zijn hobby bezig in de Kringloop, een project van de gemeente Woensdrecht wat oor spronkelijk is opgezet voor werk lozen. Kaarsen met standaards, kaarten, kerststukjes, cadeaudoosjes, kerstballen en -klokken zijn ook volop te vinden in het Poortvlietse dorpshuis. "Ik ben er voor de afleiding mee begonnen, maar het is uit de hand gelopen", lacht mevrouw Lindhout-Slager uit Sint-Maartensdijk. Samen met haar plaatsgenote mevrouw De Graaf-Oostdijk beoefent ze het kantklossen. Met nog een drietal dames krijgen ze thuis als groepje les van een docente uit Bergen op Zoom. "Ik mag het heel graag doen, maar ik verkoop niets van mijn werkstukken", zegt me vrouw De Graaf. Ze licht de ver schillende technieken toe die inmiddels behandeld zijn: Brugs, Russisch, Vlaanders. Het verschil zit in de patronen; het ene is fijner dan het andere. De patronen op papier zijn voor een leek nauwe lijks te doorgronden. Het is een wirwar van lijntjes. "Die moet je steeds inkleuren om de steken uit elkaar te kunnen houden", vertelt mevrouw De Graaf. Uren zit ze thuis te klossen of ander hand werk te doen. Als het iets ingewik kelds is, gaat ze er soms zo in op dat ze de tijd vergeet en het werk blijft liggen. "De opdrachten voor de cursus moeten in elk geval af zijn." Ze heeft gelezen dat er in Wouw een cursus komt voor Fins kant en dat lijkt mevrouw De Graaf wel wat. "Ik wil er in ver der." men. Verder noemde hij het stuk positief uitgevoerd, dynamisch en muzikaal opgevat. De drie juryleden waren unaniem in hun eindoordeel over het verplichte werk. Allemaal gaven ze 51 punten. Dat leverde in totaal 153 punten op. Voor de techniek en de interpretatie van het stuk gaf Van Lijnschooten een negen. In 1991 haalde Concordia voor het eerst sinds 20 jaar een eerste prijs met 291 punten. Nu is dat succes dus ruimschoots verbeterd. De repetities die voorafgingen aan dit 'examen' voor het harmonie-orkest, waren intensief. De muzikanten moesten twee wer ken instuderen. Voor het verplichte werk kon men kiezen uit tien titels, terwijl voor de vrije keuze 100 titels beschikbaar waren. Het concours werd georganiseerd door harmonie Sophia's Vereeniging uit Loon op Zand. Concordia beet het spits af en speelde zich in met 'Jupiter Hymn' van G. Holst. Dirigent Marcel Har tendorp had als verplicht werk geko zen voor 'A Scheldt Portrait' van R. Defoort. Jurylid H.C. van Lijn schooten vond dat Concordia een goede eerste indruk gaf. Wel was de begeleiding niet altijd gelijk en de tenorpartij mocht er wat meer uitko- Als keuzewerk koos Hartendorp voor 'Mandei' van A. Waignein. Dit werd iets minder goed beoordeeld, maar men kreeg toch nog 148 pun ten. Van Lijnschooten merkte op dat de eerste trompet wat domineerde en het slagwerk iets onritmisch was. De solo was goed, maar ook in dit werk was de begeleiding niet altijd gelijk. Volgens het jurylid toch wel iets om op te letten. 'Verder is dit een prima orkest', concludeert Van Lijnschoot en. Ook nu waardeerde hij de tech niek en articulatie hoog met een negen. Concordia luisterde naar de overige verenigingen en wachtte met span ning de uitslag af. De leden hadden een goed gevoel over de uitvoering en dat bleek terecht. Een eerste prijs èn promotie naar de eerste klasse viel de harmonie ten deel. Voorzitter mevr. J. Provoost nam het juryrap port en een videoband van de uit voering in ontvangst. Tevreden keerde het muziekgezelschap weer terug richting Tholen. Het concours vormde voor Dirk Jan Bierenbrood spot een geslaagd afsluiting van zijn muzikale carrière bij Concordia. Hij is verhuisd naar Steenbergen en pikt daar de draad op bij Volharding. Toen de muzikanten thuiskwamen, hadden enkele achterblijvers een feestelijk onthaal bereid. Dirigent Hartendorp en voorzitter Provoost zetten de leden van het harmonie orkest in het zonnetje. De collecte voor het nationale dia betesfonds heeft in Sint-Maartens dijk ƒ1101,30 opgebracht. In Poort vliet haalden de collectanten ƒ673,30 op en in Stavenisse deed men ƒ627,85 in de bus. Gevers en collectanten hartelijk bedankt. Advertentie I.M. De twee linden die al ruim 100 jaar het schoolplein van regionale scho lengemeenschap 't Rijks te Bergen op Zoom sierden, worden begin vol gend jaar omgezaagd. Niet omdat ze het zicht bederven of omdat ze in de weg staan, integendeel. Maar de bomen zijn ongeneeslijk ziek. De linden werden de laatste jaren extra verzorgd, maar dit najaar waren er ineens paddestoelen te zien. Dat was een slecht voorteken en het onder zoek van een boomchirurg wees uit dat er niets meer te redden valt. Bij de oplevering van de nieuwbouw in 1982 kreeg de school van de aanne mers en de architect een tien jaar oude linde. Deze blijft staan en heeft inmiddels ook een respectabele leef tijd. Maar de hele school betreurt toch het verlies van de twee antieke bomen. "Ontzettend jammer", con cludeert rector A. Petermeijer. "Ze waren beeldbepalend, maar helaas niet meer te redden." ^9 Fortuinstraat 3, Bergen op Zoom li Tel. 0164-243509 J7 Specialist in Perzische en Nepalese tapijten. Advertentie LM. De afdeling Tholen/Sint-Philipsland van de Anib gaat twee dagen per week zitting houden in de voormali ge kleuterschool aan de Radda Bar- nenstraat in Sint-Maartensdijk. Een adviseur van de afdeling houdt daar iedere dinsdag van tien tot twaalf uur en elke woensdag van twee tot vier uur spreekuur. Op die manier wil de Anib voorkomen dat de advi seur overbelast raakt door telefoon tjes aan huis. Op de twee dagen kan men naar het spreekuur komen of telefonisch vragen stellen op num mer 0166-662381. De klachtenlijn van de Anib (0166-602820) blijft bestaan, maar is speciaal bedoeld om problemen in Tholen te inventa riseren met betrekking op de wet voorzieningen gehandicapten. De adviseur houdt vanaf 5 december zitting in de voormalige kleuter school. THOLEN 2 dec. puzzel-oriëntatierit MAC, Zoekweg 19 u. 2 dec. zangavond met jongerenkoor Shaloom en gem. koor Vox Huma na, Grote Kerk 19.30 u. 5 dec. surprisebingo Anbo, zaal Schuttershof. 6 dec. informatieavond borstvoe dingsorganisatie La Leche League, Markt 12 20.15 u. 8 dec. cabaretière Brigitte Kaan dorp, Meulvliet 20.15 u. 13 dec. kerstavond NCVB, Visnet 19.30 u. 14 dec. openbare vergadering kies vereniging CDA over nota 'Strate gisch Beraad', Meulvliet 20 u. 16 dec. kerstklaverjastoernooi Stad Tholen, De Kroon 19.30 u. 22 dec. kerstmiddag Anbo, Visnet. OUD-VOSSEMEER 6 en 13 dec. koersballen, Vossenkuil 14 u. 9 dec. clubwedstrijd 't Scharretje, 't Schore 13.30 u. 16 dec. uitvoering toneelvereniging Rederijkerskamer Eendracht, Vos senkuil 20 u. 20 dec. kerstviering soos Anbo, Vossenkuil 14.30u. SINT-ANNALAND 7 dec. algemene ledenvergadering vereniging bedrijfsvoorlichting over verzekeringen, Wellevaete 19.30 u. 16 dec. Thools tafeltennistoernooi, Wellevaete. 22 dec. t/m 6 jan. kersttentoonstel ling Meestoof. 23 dec. kerstconcert Accelerando, Sakofahal 19.30 u. SINT-MAARTENSDIJK 30 nov. kerst work-shop plattelands vrouwen, Haestinge 9 u. 9 dec. kerstzangavond, Maartens kerk 19 u. 18 dec. Indonesische kerstviering plattelandsvrouwen, Haestinge 19.30 u. 23 dec. volkskerstzangdienst Smal- stads Mannenkoor en Euterpe, Haestinge 19.30 u. 22 dec. kerstklaverjastoernooi De Pendelaars, café Smerdiek 20 u. 26 dec. Anbo-kerstmiddag voor eenzame en alleenstaande ouderen, café Smerdiek 14-18 u. SCHERPENISSE 2 dec. bout wedstrijd De Zeebaars, Tuttelhoek 10.15-13.15 u. 20 dec. kerstviering plattelands vrouwen, Holland Huis 20 u. Restaurant Mollerlyceum. De ves tiging Ossendrecht van het Moller lyceum (voorheen KTS Onze Lieve Vrouw ter Duinen) heropent dins dag 12 december het vernieuwde schoolrestaurant waar leerlingen van (je richting consumptieve tech nieken ervaring opdoen. Het restau rant wordt om half zes geopend. Kantmarkt. Het kant- en zijdemu seum Ter Zijde in Wouw houdt van 8 tot en met 10 december een kant- markt. Men kan hier alles zien op het gebied van kantklossen. Op diverse dagen worden er ook demonstraties quilten, zijdeschilde ren en het werken met brooddeeg gegeven. De kantmarkt is dagelijks open van elf tot vijf uur. POORTVLIET 19 dec. kerstavond plattelandsvrou wen, 't Ouwe Raed'uus 17.30 u. SINT-PHILIPSLAND 15 dec. eindejaarsconcert Concor dia, De Wimpel 19.30 u. 19 dec. kerstzangavond chr. gem. zangvereniging VZOS en jeugdkoor Van Knop tot Bloem, Wimpel 19.30 u. BERGEN OP ZOOM t/m 6 jan. cultuurhistorische ten toonstelling De Vier Jaargetijden, Markiezenhof. t/m 7 jan. expositie werken van Hans Luiken, Markiezenhof, t/m 14 jan. beeldhouwwerken Antoinette van Brussel, Markiezen hof. 30 nov. tragedie 'King Lear' door Het Mechels Teater, De Maagd 20.15 u. 2 dec. optreden Robert Long, De Maagd 20.15 u. 2 dec. t/m 7 jan. expositie van iko- nen, Markiezenhof. 3 dec. telefoonkaartenruilbeurs, Den Hollandschen Tuijn 10-15 u. 3 dec. orgelconcert Ad van Sleu- wen, Kerk van de Goddelijke Voor zieningheid 16 u. 8 dec. opera La Triviata door staats- opera van Tatarstan, De Maagd 20.15 u. 9 dec. cabaretière Brigitte Kaan dorp, De Maagd 20.15 u. 10 dec. gezinsvoorstelling 'Ali Baba en een stuk of elf rovers' door Hakim Traïda, De Maagd 14.30 u. 16 en 17 dec. kerstmarkt, binnen stad. 20 dec. kerstlezing Rozenkruizers, wijkcentrum Ons Bergen 20 u. 24 dec. kerstconcert Roger Verschu ren en saxofoonkwartet Sempre Tut ti, Markiezenhof 12 u. 26 dec. kindermiddag met onder meer kerstman, kerstverhaal en pop pentheater, Markiezenhof 14 u. film+++film+++film+++film ROXY 1: Pocahontas - vr 18.45 u., za 14, 16.15 en 18.45 u., zo 14 en 16.15 u., di 16.15 u., wo 14 u. Spe cies - do en zo t/m wo 20 u., vr en za 21.30 u. ROXY 2: Seven - do en ma t/m wo 20 u., vr en za 18.45 en 21.30 u., zo 14 en 20 u. Species - za 14 u., zo 16.30 u., di 16.15 u. Voorpremière van The Santa Clause - wo 14 u. CINEMACTUEEL 1: Waterworld -do, ma en wo 20 u., vrt/mzo 18.45 en 21.30 u. Pocahontas (Nederland se versie) - za en wo 14 u., zo 14 en 16.15 u., di 16.15 u. CINEMACTUEEL 2: Pocahontas - do en ma 20 u., vr 18.45 en 21.30 u., za 14, 18.45 en 21.30 u., zo 14, 16.15, 18.45 en 21.30 u.,di 16.15en 20 u., wo 14 en 20 u. CINEMACTUEEL 3: Assassins - do en wo 20 u., vr t/m zo 21.30 u. Nine Months - vr 18.45 u., za en zo 14 en 18.45 u., wo 14 u. Voorpre mière van Babe, een Buitengewone Big - di 16.15 en 20 u. Filmclub Cinema Paradiso: Little Odessa - di 20.30 u. Paris, Texas - ma 20 u. Radio Sloth is te bereiken op FM 106,5 MHz en via de kabel op 94,5 MHz. Omroep Zeeland is op Tholen en Sint-Philipsland te bereiken op 101.9 MHz op de FM en op Tholen via de kabel op 88.9 MHz

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 7