THOLENDERWIJS Gemeente en grondeigenaren tevreden over Langeweg-Oost Bewoners Suzannaweg ongerust over verontreiniging 'durpse mispit' Uitspraak gestoeld op foutieve gegevens Gemeente kijkt naar energiegebruik woning Basiskaart vastgoed biedt veel voordeel Bewoners konden grond gebruiken als 'wisselgeld' informatierubriek van de gemeente Tholen WET MILIEUBEHEER BOUWAANVRAGEN BOUWMELDINGEN BEKENDMAKING BRIGITTE KAANDORP "EN VLIEGWERK" SPREEKUUR B&W Provincie bekijkt ook oude stortplaats in het Nieuwlandje Donderdag 30 november 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Vrijdag 8 december Aanvang 20.15 uur Gemeenschapscentrum "Meulvliet" Tholen Wie grond in eigendom heeft, heeft een poot om op te staan als de gemeente er een nieuwe woonwijk op wil laten verrijzen. Over de afstand tussen de achtergevel van de bestaande woningen en de tuin van de toekomstige achterburen kan dan onderhandeld worden. Dat bleek woensdagavond tijdens de bespreking van de commissie ruimtelijke ordening over het bestemmingsplan Scherpe- nisse-Oost. Van Daalen wel en Rinses mag het niet Beter Wonen De bewoners van de Suzannaweg in Sint-Annaland maken zich ongerust over de verontreiniging die is geconstateerd op de voormalige stortplaats tegenover de molen. "Zet de verdachte plek onmiddellijk af, want er zijn spelende kinderen in de straat en er liggen moestui nen vlakbij", zei A.R. van Keulen donderdag tijdens het spreekrecht voorafgaand aan de vergadering van de com missie openbare werken. En C.A. Rijnberg kwam met kranteberichten die de suggestie wekken 'alsof wij op een bom leven'. Nieuwlandje Schietbaan G.S driester 'Behoorlijke aanscherping' verordening Tholenaren die van plan zijn een nieuw huis te bouwen zullen meer rekening moeten houden met het energiege bruik van hun woning. Zo krijgen huizen met veel glas het moeilijk nu er strengere eisen in de bouwverordening worden opgenomen die het verminderen van het energie gebruik met 10 tot 20 procent beogen. Versoepeling Burgemeester over Hoeve Buitenzorg Omdat de procedure bij de Raad van State zo lang duurt, heeft de gemeente Tholen in de zaak die D.J. van Gorsel aanhangig maakte, bakzeil gehaald. Dat stelde burge meester H.A. van der Munnik woensdagavond in de commissie ruimtelijke ordening. De gemeente wil bun galows bouwen op de plaats van hoeve Buitenzorg in Tholen. Senioren Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Telefoon: 0166-668200 Telefax: 0166-663553 Kennisgeving van weigering beschikking Met ingang van 1 december 1995 ligt gedurende zes weken ter inzage het besluit tot weigering van de beschikking op de aan vraag van: - Mevr. P.A. Gootjes, Langeweg 44 te Sint Philipsland, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het op bedrijfsmatige wijze fokken, houden en verhandelen van dieren, gelegen aan de Langeweg 44, kadastraal bekend sectie H nr 88 te Sint Philipsland. Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ont werp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daar van zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver weten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ont werp van het besluit. Het beroepschrift moet vóór 13 januari 1996 worden ingediend bij: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen, kunnen een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen boven genoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de bovengenoemde Afdeling. Sint-Maartensdijk, 30 november 1995 Waar ter inzage? Alle stukken liggen ter inzage: - Op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur; - op schriftelijk verzoek tevens elke maandag van 17.30-20.30 uur in het verzorgingstehuis Sint Maartenshof, Bloemenlaan 2 te Sint-Maartensdijk. Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 41 van de Woningwet 1991 bekend, dat de volgende bouwaan- vragen/-meldingen zijn ingediend: - Een bouwaanvraag van aannemersbedrijf A. v.d. Reest, Zijpe straat 5 te Sint Philipsland, ingediend op 14 november 1995, voor het bouwen van een vrijstaande woning met garage op het perceel Boserf 15 te Sint Philipsland; - Een bouwaanvraag van aannemersbedrijf M.J. Nortier, Paas- dijkweg 25 te Poortvliet, ingediend op 17 november 1995, voor het bouwen van 3 garages op een perceel aan de Burgemeet te Poortvliet; - Een bouwaanvraag van fa P. Roggeband en Zn., Mosselhoek- seweg 5 te tholen, ingediend op 17 november 1995, voor het plaatsen van 2 composteringstanks op het perceel Mossel- hoekseweg 5 te tholen; - Een bouwaanvraag van K. de Frel, Stationsweg 5 te Sint Phi lipsland, ingediend op 16 november 1995, voor het uitbreiden van de woning op het perceel aan Stationsweg 5 te Sint Phi lipsland; H-« '-;li j-j - Een bouwaanvraag van D.J. van Gorsel, Hertenkamp 9 te Tho len, ingediend op 8 november 1995, voor het bouwen van een woning met bedrijfsruimte op een perceel aan de Postweg te Tholen; - Een bouwaanvraag van W. Weingarten, Holderbergerstrasse 150 te D47447 Moers (Did), ingediend op 17 november 1995, voor het verbouwen van een vakantiewoning op het perceel Buurtweg 3, 22d te Stavenisse; - Een bouwaanvraag van kerkvoogdij Ned. Hervormde kerk, p.a. Julianastraat 11 te Sint-Annaland, ingediend op 8 november 1995, voor het verbouwen van een verenigingsgebouw op het perceel Ring 1 te Sint-Annaland; - Een bouwaanvraag van K. v.d. Giesen beheer b.v., Postbus 25 te Sint Philipsland, ingediend op 16 november 1995, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte op het perceel Industrieweg 3 te Sint Philipsland; - Een bouwaanvraag van P.W. Menheere, Maria van Vlaande- renstraat 12 te Tholen, ingediend op 21 november 1995, voor het verbouwen van een woning en garage op het perceel Maria van Vlaanderenstraat 12 te Tholen; - Een monumenten-aanvraag van R.L.A.M. Veraart, Hazenstraat 2 te Sint-Maartensdijk, ingediend op 21 november 1995, voor het restaureren van een monumentenpand op het perceel Hazenstraat 2 te Sint-Maartensdijk. Sint-Maartensdijk, 30 november 1995. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken, gelet op artikel 74 van de Wet geluidhinder bekend, dat met ingang van 1 december 1995, gedurende een periode van zes weken voor een ieder tijdens de kantooruren ter gemeentesecre- tario. Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk, ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 november 1995 geno men besluit tot vaststelling van de ongewijzigde geluidsniveau- kaart van de gemeente Tholen met bijbehorende kaartmateriaal. Deze geluidsniveaukaart is een instrument, geïntroduceerd bij de wijziging van de Wet geluidhinder d.d. 1 maart 1993. Een gemeente kan met betrekking tot het wegverkeerslawaai een geluidsniveaukaart opstellen waarin de zonering van de wegen wordt geregeld. Deze rapportage met bijbehorend kaartmateri aal vormt een dergelijke geluidsniveaukaart voor de gemeente Tholen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van de terinza- gelegging beroep instellen bij de Rechtbank te Middelburg, sec tor bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Sint-Maartensdijk, 30 november 1995 Burgemeester en wethouders van Tholen, De secretaris, De burgemeester, Voor alle deelnemers betekent het gebruik van de Grootschalige Basis- kaart van Nederland (GBKN) in Zeeland een geweldig voordeel. Wethouder J. van der Jagt zei dat in de Thoolse gemeenteraad bij de goedkeuring van een overeenkomst van het regionaal samenwerkings verband GBKN. Kadaster, Delta Nutsbedrijven, waterschappen en gemeenten krijgen tussen de 2 en 3 miljoen gulden per jaar alle vast goed-informatie. De gemeenten, die nu 25% betalen, zullen dat in het jaar 2000 tot 20% kunnen verminde ren. Deltan gaat dan meer bijdragen. Raadslid P. van Belzen, wees erop, dat de gemeente Tholen zelf land meters heeft voor het actueel hou den van de gegevens, maar hoe zit het bij andere instanties? "Iedere deelnemer heeft zijn verplichtin gen", antwoordde wethouder Van der Jagt. Onze eigen meetkundige dienst biedt ons voordeel, want je blijft bij. De GBKN is onmisbaar en er wordt ook steeds meer gebruik van gemaakt." In tegenstelling tot vroeger kunnen de gemeenten de GBKN voortaan vrijelijk aan particulieren verstrek ken, zonder in strijd te geraken met het auteursrecht. Alleen voor bedrijfsmatig gebruik en dan alleen als er geen enkel gemeentelijke belangenrelatie is, dient er doorver wezen te worden naar het kadaster. Van Belzen miste artikel 6, lid 5, 6 en 7 in de overeenkomst, maar zo fijnmazig bleek zelfs het college van b. en w. niet op de hoogte te zijn. Dat wordt nog uitgezocht. In samenwerking met de beheerscommissie van het gemeen schapscentrum "Meulvliet" presenteert de Stichting "Uit op Tho len" een optreden van de cabaretière: met haar programma: Foto: Patricia Steur De titel van de show van Brigitte Kaandorp "En Vliegwerk" is niet zomaar een vervolg op haar programma "Kunst". De show die wordt geregisseerd door Bert Kunder zit vol liedjes, warme ver halen en zware emoties. Brigitte wordt begeleid door Dick Kuis (piano), Evert Woud (bas) en Mare Eshuis (slagwerk). Entree 20,-- voor zowel donateurs, niet-leden, CJP, 65+ en jeugd tot 16 jaar Voorverkoop VVV, Haven 10 te Sint-Maartensdijk, tel. (0166) 663771 (ma. t/m za. van 9.00-12.00 uur). VVV folderservicepost, Hoogstraat 14 te Tho len. Verkoop indien nog voorradig een half uur voor de voorstelling aan de zaal. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van burgemeester en wethouders vinden plaats op maandag 4 december 1995 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester H.A. van der Munnik en de wethouders ing. J. van der Jagt, I.C. Moerland en ing. J. Versluijs. houden hun spreek uur van 11.00-12.00 uur. Wilt u op een ander tijdstip met een van de college-leden spre ken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon (0166) 668330. Na veelvuldig overleg met de eigena ren in de Langeweg hebben b. en w. een grens getrokken die voor alle partijen aanvaardbaar blijkt. De nieu we wijk komt (voor een groot deel) verder van de bestaande vrijstaande villa's en bungalows dan aanvanke lijk de bedoeling was. De bezitters van de grote tuinen en boomgaarden achter de Langeweg verlieten na afloop dan ook tevreden het gemeen tehuis. "We hadden wisselgeld," zei bewo ner A.D.C. Kok over de particuliere grond die de gemeente nodig heeft om de wijk te verwezenlijken. "We zijn uitgegaan van de achtergrens van de tuin van buurman A. van Doren. I.M. van Daalen mag aan de Hof straat in Oud-Vossemeer wel een garage bouwen op landbouwgrond en A. Rinses mag in de bocht bij Scherpenisse geen huis zetten op een eigen stuk grond met een agrari sche bestemming. "Waarom kan dat naar willekeur?", vroeg AOV-raads- lid mevr. M.H. Schot-de Hoog maandagavond in de Thoolse gemeenteraad. Burgemeester H.A. van der Munnik probeerde duidelijk te maken, dat het om een 'totaal andere situatie' ging. "Bovendien komt het overeen met wat u als gemeenteraad als beleid hebt vast gesteld." Overigens stemde mevr. Schot niet tegen de garagebouw aan de Hofstraat 15 in Oud-Vossemeer. Volgens het daar geldende bestem mingsplan Buitengebied heeft het perceel een landbouwbestemming, terwijl de garage een niet-agrarische functie heeft. Via een artikel 19 pro cedure kan toch aan de wensen van Van Daalen tegemoet gekomen worden. Die heeft de gemeente nu ook aange houden. We hebben daar in goed overleg over gesproken. Voor ons is de zaak nu opgelost." De afstand van de schuur van Kok tot de perceelsgrens van zijn toekomsti ge achterbuurman bedraagt nu 45 meter. En dat is volgens Kok met meer dan de helft verruimd ten opzichte van het eerste plan. Burge meester H.A. van der Munnik ver woordde het zo: "Al duwend en trek kend en door ter plekke te gaan kij ken zijn we sarfien met de bewoners tot een bepaalde visie gekomen." Het nieuwste plan moet voor 25 jaar ruimte bieden aan woningbouw in Scherpenisse. Van de bewoners had het college te horen gekregen dat ze de tuinen zoveel mogelijk in takt moesten laten. "We hebben begrepen dat dit een begaanbare weg was, maar er kunnen nog bezwaren komen," aldus de burgemeester. Het college heeft het plan niet alleen ten gunste van de huidige bewoners aangepast, de pro vincie had ook nog wat noten op de zang, zo 2ei hij. "Volgens de provin cie mogen we niet zomaar met zo'n groot plan beginnen. In een kleine kern als Scherpenisse mogen we alleen voor de lokale behoefte bou wen. En dat hangt weer samen met de uitbreiding van Sint-Maartensdijk. We moesten afslanken." Dit betekent dat het plan in gedeelten wordt uitgevoerd. Voor de komende zes zeven jaar is er plaats voor 22 woningen. Ook voor de periode daarna is een gebied aangewezen voor 16 woningen. In het plan is plaats voor vrijstaande huizen, twee- onder-een kap woningen en gescha kelde woningen. Het bestemmings plan zal ook bij de stichting Beter Wonen aangemeld worden. Het viel P. van Belzen (RPF/GPV) caau De gemeente gaat de bodemverontreiniging onderzoeken van de voormalige vuilnisbelt aan de Suzannaweg. Verontruste omwonenden wil len dat het terrein wordt afgezet. Het terrein aan de Suzannaweg werd vroeger door de gemeente Sint- Annaland gebruikt om er tijdelijk mest en groenafval op te slaan, die dan later werd verkocht. Ook was er een put waarin de beeremmers wer den geleegd. De 'durpse mispit' werd naderhand verhard en diende toen als wasplaats voor bijvoorbeeld sproeikarren. Van de straat liep een sloot naar de zeedijk. Een deel van de bestrating én de waterleidingput zouden er nog steeds liggen. Omdat een projectontwikkelaar vakantiebungalows wil bouwen op het terrein in de Kleine Suzannapol- der, heeft de gemeente grondonder zoek gedaan. De bodem van de voormalige stortplaats, nog steeds eigendom van de gemeente, blijkt vervuild met metalen en polycycli sche aromatische koolwaterstoffen (pak's). Een nader bodemonderzoek moet uitwijzen wat er precies aan de hand is. "Pas dan kunnen we naar de bewoners, die natuurlijk recht heb ben op volledige informatie", zei wethouder J. van der Jagt in de com missie. Verschillende leden drongen aan op duidelijkheid naar de bewo ners; ze konden zich hun ongerust heid goed voorstellen. Van Keulen vond het een tekortkoming dat de bewoners van de Suzannaweg tot nu toe niet geïnformeerd zijn en vroeg om de uitslag van het onderzoek. "Het is vervelend om in een stukje onzekerheid te verkeren." Het nader onderzoek, opstellen van een saneringsplan en de melding bij het servicecentrum voor grond ver gen naar schatting 20.500 gulden. "Het onderzoek is een eerste stap en moet uitwijzen in welke mate er gesaneerd moet worden", legde ambtenaar W.A. Blaas uit. Als er een gevaarlijke situatie aan het licht komt, zal de gemeente adequaat reageren, beloofde de wethouder. "We denken er beslist niet lichtzin nig over." Over twee tot drie maan den is er meer bekend. Rijnberg greep het spreekrecht aan om de commissie op meerdere ver vuilde plaatsen in de Suzannapolder te wijzen. Hij noemde een water gang in het zogenaamde Nieuwland je, die in zijn jeugd is volgestort met het afval dat de gemeente bij de mensen ophaalde. Op die voormali ge stortplaats ligt nu camping De Krabbenkreek. M.J. Klippel (SGP) vond dat dit zeker de aandacht ver dient en R. Ravensteijn (VVD) wil de weten of de ligging van alle voor malige stortplaatsen in de gemeente bekend is. Dat is het geval, aldus Blaas. In het kader van het milieu programma 1996-1999 is de provin cie deze zomer begonnen met een verkennend onderzoek bij alle voor malige stortplaatsen in Zeeland. Men verwacht het in 1997 af te ron den. In dat kader wordt ook de vuil- stort bij Sint-Annaland bekeken. In de Kleine Suzannapolder is ook de bodem van de voormalige schiet baan onderzocht, maar daar is geen verontreiniging aangetroffen. Bij de botenopslag van A.W. Rijnberg aan de Suzannaweg is dat anders. Die staat nummer veertien op de provin ciale urgentielijst voor bodemsane ring. De gemeente draagt een deel van de kosten, maar ook de eigenaar zal aansprakelijk gesteld worden. De hele straat kan weieens vervuild zijn, zei C.A. Rijnberg tijdens het spreekrecht. Volgens hem is er bij de watersnood in 1953 onder andere landbouwgif de polder ingestroomd. Er is toen namelijk een kraan door een loods (waarin bestrijdingsmid delen stonden) aan het Havenplein gevallen en het hele spul is door het water meegevoerd de Kleine Suzan napolder in. "Het water heeft tot aan de zolder gestaan", aldus Rijnberg. In de commissie toonde J. van den Donker (D66) zich bezorgd over deze geluiden. Hij pleitte voor een goede sanering, evenals P. van Bel zen (RPF/GPV): "In januari vorig jaar spraken we ook al over veront reiniging hier, het lijkt een repete rende breuk. Daarom moeten we nu zoeken tot we alles hebben, zodat het in één keer goed opgelost kan worden. De verontreiniging moet er definitief uit." op dat de afstand tussen het huis van mevrouw A. Helleman-Torenvliet en de nieuwe wijk, veel korter is dan bij de woningen ten oosten van dit pand. De grond achter haar woning is gemeentegrond. Volgens de bur gemeester is deze afstand echter ook verruimd: "We zaten eerst nog dich terbij. Haar perceel is veel kleiner en de woning ligt ook wat ongunstig." De afstand tussen haar huis en het nieuwe bouwkavel bedraagt nu on geveer 15 meter, een strook die vol gens de burgemeester ook wordt toe gepast in Buitenzorg in Tholen. Ook de toegangsweg die naast haar wo ning komt, is volgens Van der Mun nik 'wat opgeschoven'. De raadsleden konden zich vinden in de opzet van het plan en de manier waarop met de verlangens van de bewoners is omgegaan. De burge meester bedankte de zeven bewoners van de Langeweg op de publieke tri bune ('Het is niet gebruikelijk dat ik dit doe tijdens een vergadering') voor de 'constructieve bijdrage' aan het overleg. Van meet af aan hebben de bewoners stelling genomen tegen de aantasting van hun 'woongenot.' Ze lieten geen openbare commissie vergadering voorbij gaan om hun bezwaren kenbaar te maken. Ook via twee (besloten) hoorzittingen be pleitten zij hun wensen en dienden ze een alternatief in. Dit keer maak ten ze geen gebruik van het spreek recht en wachtten ze rustig de pre sentatie van de schets af. De pap was gestort. De burgemeester uitte overigens kri tiek op gedeputeerde staten van Zee land die onder aanvoering van J.G. van Zwieten op het gebied van de ruimtelijke ordening eenvoudiger procedures willen. "Het nieuwe col lege begint nog driester te worden. Van Zwieten zwaait met allerlei gedachten: er moeten minder bu reaucratische regels komen, alles moet eenvoudiger en sneller. Als je als gemeente een nieuw bestem mingsplan indient voor Tholen, dat een dragende kern is, dan zou dat binnen een week rond moeten zijn. Gelukkig wordt de gedeputeerde door verstandige ambtenaren in het provinciehuis en door ambtenaren uit de verschillende gemeenten er op gewezen dat zoiets zorgvuldig moet gebeuren." De bouwaanvraag zal in het vervolg getoetst worden aan het energiege bruik. Dat is de belangrijkste wijzi ging in de bouwverordening van de gemeente Tholen waar de commis sie ruimtelijke ordening woensdag avond haar fiat aan gaf. Hoofd gemeentelijke ontwikkeling L.T. Steenpoorte legde uit dat dit een 'behoorlijke aanscherping' van de bouwverordening betekent. Het gaat niet alleen om particuliere woningen, ook andere bouwwerken vallen eronder. En wordt een gebouw voor een deel vernieuwd of aangepast, dan zal ook de nieuwe norm om de hoek komen kijken. Nu al is het zo dat de 'isolatiewaarde' van muren, daken en vloeren wordt bekeken, maar in het nieuwe bouw besluit zullen ook andere zaken onder de loep genomen worden. Zoals de verwarmingsinstallatie en het gebruik van het oppervlakte aan ramen aan de zuidkant of aan de noordkant van de woning. Het totale energiegebruik van de te bouwen woning wordt uitgedrukt in een getal. Daaraan kan afgelezen worden of de woning voldoet aan de nieuwe zogenaamde energiepresta tienorm. Bij het aanvragen van een bouwvergunning zal dus ook een berekening van het te .verwachten energiegebruik van de woning moe ten worden overlegd. Steenpoorte: "Voor woningen met veel glas wordt het moeilijk. Bij sportgebouwen wordt daar nu al naar gekeken." Ook zal er meer gedaan moeten worden aan het scheiden van sloop- en bouwafval. Ook bedrijven hebben te maken met een wijziging in de bouwverorde ning. Zo krijgen ondernemers pas een bouwvergunning als een milieu vergunning is verleend. Die koppe ling was nog niet in het bouwbesluit geregeld. Dit kan onder meer van belang zijn voor boeren die uit wil len breiden of nieuwbouw willen plegen. De wijziging kent echter ook een versoepeling. Voor het bouwen van een dakkapél is het niet langer nodig de uitkomst van een bodemonder zoek te overleggen. Niet dat dit in de praktijk gebeurde, maar de regel was nog niet vastgelegd. Ook wil de gemeente de parkeer- voorschriften niet te streng toepas sen. Voor gebouwen die goed be reikbaar zijn met het openbaar ver voer mogen niet teveel parkeerplaat sen geschapen worden. Dit geldt vooral voor plaatsen die met het openbaar vervoer 'uitstekend bereik baar' en 'goed bereikbaar' zijn. Voor de andere plaatsen (die minder goed bereikbaar zijn) geldt een ruimer parkeerbeleid. Het college wil dat laatste in de bouwverordening opne men. Het gaat hierbij op Tholen om bedrijven en winkels en supermark ten. Pachter en bewoner D.J. van Gorsel was het daar niet mee eens en ging in beroep. De Raad van State gaf hem gelijk. De gemeente moet maar wachten tot het pachtcontract met Van Gorsel is beëindigd. Dat loopt tot 1 december 1997. De burge meester legde uit dat de Raad van State meende dat Van Gorsel er niet af hoefde omdat er nog voldoende bouwkavels elders in Tholen be schikbaar waren. "De Raad van Sta te vond dat de noodzaak om 11 woningen te bouwen niet in verhou ding stond tot de 30 bouwplaatsen die er in Tholen nog beschikbaar waren. Van Gorsel kon er gewoon blijven wonen. Toen de Raad van State een uitspraak deed waren er geen kavels meer over. De beslis sing is op grond van foutieve gege vens genomen." B. en w. vroegen de raadsleden geld beschikbaar te stellen voor een her ziening van het bestemmingsplan door het stedebouwkundig advies bureau. Met deze herziening wil het college bereiken dat alle procedures (hoorzitting, het ter visie leggen van het plan en de beroepsmogelijkhe den) afgerond zijn op het moment dat het pachtcontract is afgelopen. D66 was echter tegen dit krediet. J. van den Donker stelde dat er naar 'andere oplossingen gezocht had moeten worden om die plek vrij te krijgen.' Hij zei er geen behoefte aan te hebben om Van Gorsel het nog 'moeilijker te maken dan dat hij het al heeft.' Van der Munnik legde in het kort de voorgeschiedenis van het plan uit. En wees erop dat niet alleen de raad maar ook de provincie het bestemmingsplan heeft vastgesteld. "Als raad zou je niet geloofwaardig overkomen wanneer je op je schre den terugkeert." Volgens de burgemeester kan Van Gorsel rekenen op een schadever goeding omdat zijn pacht beëindigd wordt. Bovendien heeft Van Gorsel ondertussen een aanvraag ingediend voor vervangende ruimte, zo vertel de de burgemeester. Dit verzoek is nog niet door het college besproken. Van den Donker vond het alternatie ve plan om in de bestaande bouw werken seniorenwoningen onder te brengen beter. "Dat oogde leuk. En nu wordt er meer gekeken naar seni orenwoningen dan toen." Van der Munnik bevestigde dat er behoefte aan dit soort huizen is, 'alhoewel blijkt dat ouderen niet graag aan de buitenrand van Buitenzorg willen wonen.' Van den Donker stelde dat ook de omwonenden het plan voor senio renhuisvesting in de karakteristieke boerderij konden waarderen. "Voor de pachter moet een oplossing komen," zei Van den Donker. De andere raadsleden gingen akkoord met het verstrekken van geld voor de herziening van het plan.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 5