Tholen scheldt acht mille kwijt Het werkt het lekkerst als het druk is in het tehuis Twee Tholenaren in bestuur van de stichting thuiszorg Weer Thoolse taxi's voor collectief vervoer VVD duikt in visserij Mien de Viet-Franke het langst in Sint Maartenshof: Tankstation krijgt respijt Plaatselijk nieuws Donderdag 30 november 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Onderhoud N.H.-kerk Rijden zonder gordel Sinterklaas Sint- Phillpsland Aanpassing Weststraat Dammen DSVF Belastingschuld van 58 inwoners Dit jaar hebben 176 Tholenaren bij de gemeente om kwijtschelding gevraagd van hun belastingschuld. Van die aanvragen zijn er inmiddels 88 afgewezen, 50 volle dig toegekend en 8 gedeeltelijk. De rest is nog in behan deling. Door een verruiming van de norm komen volgend jaar waarschijnlijk meer inwoners voor kwijtschelding in aanmerking. Bijsluiter Nadat het bejaardentehuis Sint Maartenshof in Sint- Maartensdijk geen nieuwe bewoners meer mocht opne men werd het steeds rustiger in het tehuis. Ook in de lin nenkamer was de aangekondigde sluiting merkbaar: de berg wasgoed van 72 bewoners slonk tot een klein sta peltje van 13 bewoners. Vandaag (donderdag) verhuizen de laatste bejaarden naar het zorgcentrum Ten Anker in Tholen en staan ook de wasmachine en het strijkijzer stil. Vergadercultuur Wilhelminastraat Met vreemde chauffers was het 'knudde' Wethouder J. Versluys heeft goede hoop dat het collectief vervoer beter gaat lopen nu hiervoor weer Thoolse taxi bedrijven worden ingeschakeld. De klachten die de afge lopen maanden werden geuit door de mensen die op deze voorziening zijn aangewezen, waren terecht, zei de wet houder maandag in de commissie welzijn. Overschot Personeel voorgelicht De Hervormde Gemeente krijgt van de provincie 1182 gulden subsidie in de onderhoudskosten voor het Kerkgebouw in 1994. Gedeputeerde staten stelden het bedrag onlangs vast. Bij een controle van de politie wer den woensdag in het Zuidplantsoen zes automobilisten bekeurd voor het rijden zonder veiligheidsgordel om. Ook in Oud-Vossemeer stonden politieagenten. Er werden in totaal 50 mensen gecontroleerd waarvan er zeven een bekeuring kregen. De zes overtreders in het Zuidplantsoen kregen een bon van 50 gulden mee naar huis. De actie is een uitwerking van de landelijke autogordelcam pagne van de politie. De jeugd kan zaterdag eindelijk sin terklaas binnenhalen. Om half drie arriveert de goedheiligman en maakt hij een rondgang door het dorp onder begeleiding van muziekver eniging OVM uit Oud-Vossemeer. Om kwart voor vier komt de stoet bij 't Ou we Raed'uus aan waar er een kindermiddag wordt georganiseerd. De sint spreekt met de kinderen en er is een optreden van een gooche laar. Verder heeft de organisatie van het feest ook nog een verrassing voor de jeugd in petto. I.p.v. 5 december haalt muziek- ver. Concordia nu woensdag 6 december vanaf 18.30 uur oud papier op. Vanaf januari vindt het ophalen weer iedere eerste dins dagavond van de maand plaats. Adv. I.M. Schoolplein groter De Koningin Julianaschool heeft plannen om het schoolplein te ver groten. Dat is volgens de school noodzakelijk omdat hel aantal leer lingen nog steeds toeneemt. Het bestuur heeft er een commissie voor in het leven geroepen waarin bestuur, personeel en ouders verte genwoordigd zijn. Het is volgens het bestuur niet de bedoeling dat het nieuwe plein een speeltuin wordt, maar er moet wel 'voldoende uitda ging' aanwezig zijn om te spelen. Men denkt ondermeer aan sierbe strating, spellijnen op het plein, dui- kelrekken, rustige hoekjes, een stuk voor de wildere spelletjes en enkele eenvoudige speeltoestellen. Via een enquête hebben de ouders ideeën aangedragen. In de komende weken Digitale cultuur. De Zeeuwse raad voor volksgezondheid, maatschap pelijke ontwikkeling en cultuur (VMC) houdt op 14 december om één uur in de Zeeuwse bibliotheek een studiemiddag over 'Een digitale snelweg door de Zeeuwse culturele wereld'. Het zal gaan over de elec- tronische media en hun betekenis voor kunst en cultuur in Zeeland. Men kan zich tot 8 december bij de VMC in Middelburg aanmelden voor de middag. gaat het schoolbestuur op zoek naar de mogelijkheden om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Er zullen ondermeer bedrijven benaderd wor den in een sponsoractie. De kinde ren zelf zullen ook op diverse manieren geld inzamelen. Verder worden er ondermeer een kerstkaar tenactie en activiteitenmarkt georga niseerd. De aanpassing van de Weststraat en het aansluitende deel van de Bie- rensstraat (tot aan de Schoolstraat) heeft het groene licht gekregen van de commissie openbare werken. Er komen ondermeer andere klinkers in en de rijbaan verspringt op een paar plaatsen. "Ik ben blij dat er rekening is gehouden met de wensen van de bewoners", zei R.Ravensteijn (VVD) donderdag. Mevrouw M.H. Schot-de Hoog (AOV) vroeg om een tijdelijke 30-km zone vanaf het sportveld. Wethouder J. van der Jagt zei dat het college nog geen besluit heeft genomen. M.J. Klippel (SGP) vroeg om tegelijkertijd de oprit van de Weststraat naar de Molendijk te bekijken. Daarop antwoordde de wethouder dat tijdens de hoorzitting een bewoner juist blij was om te horen dat aan die oprit niets wordt gedaan. "Dus wiens kant moet ik nu kiezen?" P. van Belzen (RPF/GPV) greep de gelegenheid aan om nogmaals te pleiten voor het opstellen van struc tuurplannen verkeersveiligheid voor elke woonkern in de gemeente. "Eerder zei u, er geen geld voor te hebben, maar de bewoners horende is er tóch behoefte aan." D66'er J. van den Donker reageerde op een opmerking van de wethouder tijdens de hoorzitting, dat sommige partijen minder geld voor herbestra ting beschikbaar willen stellen. "Ik voel me aangesproken. Maar D66 wil helemaal niet dat er minder geld aan herbestrating wordt besteed. Wij willen alleen tevoren geen bedragen vastleggen voor bepaalde projecten, zodat het flexibel gebruikt kan wor den." Tijdens het spreekrecht wees C.A. Rijnberg op een aantal onvolkomen heden in de Julianastraat. Door diep liggende goten en putten is het er na de herbestrating voor fietsers bepaald niet veiliger op geworden, zei hij. Ook zouden er te weinig par keerplaatsen zijn. In de competitiewedstrijd van dam vereniging DSVF boekte J. v.d. Vel de drie overwinningen. Hij gaat daardoor aan de leiding in het klas sement met zeventien punten uit tien wedstrijden. A. Slager, die een punt moest laten liggen, volgt op de voet met vijftien punten. De uitslagen: A. Verwijs sr.-A. Slager 1-1; P. Reijn- goudt-L. v.d. Velde 2-0; G. v.d. Vel- de-J. v.d. Velde 0-2; J. den Braber- A. Slager 0-2; L. v.d. Velde-J. v.d. Velde 0-2; J. Joppe-G. v.d. Velde 2- 0; A. Slager-J. Joppe 2-0; A. Ver wijs jr.-L. v.d. Velde 2-0; G. v.d. Velde-P. Reijngoudt 1-1; A. Ver wijs sr.-J. v.d. Velde 0-2. Klasse ment: 1 J. v.d. Velde 17 punten uit 10 wedstrijden; 2 A. Slager 15 uit 10; 3 A. Verwijs jr. 6 uit 3; 4 P. Rei jngoudt 6 uit 6; 5 L. v.d. Velde 8 uit 116 G. v.d. Velde 8 uit 10; 7 J. Jop pe 6 uit 8; 8 A. Verwijs sr. 6 uit 8; 9 W. Drenth 2 uit 6; 101. Verwijs 1 uit 1; 11 J. den Braber 1 uit 3. Op dit moment wordt voor kwijt schelding 90% van de bijstands norm gehanteerd als norm voor de kosten van bestaan. Dit percentage wil het gemeentebestuur vanaf vol gend jaar naar 95 verhogen. De commissie financiën heeft positief geadviseerd. De verhoging kan alleen doorgaan, als de Tweede Kamer (in de loop van volgend jaar) een wetsvoorstel aanneemt waarin gemeenten de mogelijkheid krijgen om een ruimer kwijtscheldingsbe- leid te voeren. Tholen schold dit jaar voor onge veer 8000 gulden aan belastingen kwijt. Vorig jaar was dat 6649 gul den, als volgt verdeeld: afvalstoffen heffing 3607 gulden, onroerende- zaakbelasting 2788 gulden, riool recht 87 gulden en hondenbelasting 167 gulden. Voor volgend jaar is in de begroting 35.000 gulden opgeno men. "Het is een open-eind regeling, daarom is er ruim voor begroot", lichtte wethouder I.C. Moerland toe in de commissie. Hij verwacht dat het aantal aanvragen niet alleen zal toenemen als gevolg van de ruimere norm, maar ook doordat de belastin gen steeds verhoogd worden. Als het verschil tussen netto besteedbaar inkomen en de norm voor kosten van bestaan nihil of negatief is, wordt kwijtschelding verleend. Met het oog op een toekomstige samenwerking met het waterschap op dit terrein, zal kwijtschelding van eigenarenbelastingen (bij onroeren- de-zaakbelasting en rioolrecht) vol gend jaar in Tholen niet langer ver leend worden. Kwijtschelding van de hondenbelasting (voor de eerste hond) blijft in ieder geval tot 1 janu ari 1997 mogelijk. PvdA, AOV, RPF/GPV en D66 zou den de verruiming van de norm met terugwerkende kracht ook voor 1995 willen laten gelden. Maar vol gens de wethouder betekent dat gigantisch veel werk voor de ambte naren, omdat alle aanvragen opnieuw getoetst zouden moeten worden. En dat voor een bedrag van naar schatting 4000 gulden wat als nog kwijtgescholden zou moeten worden. PvdA, D66 en CDA infor meerden nog naar de mogelijkheid van gespreide betaling van de aan slag. Ze kregen te horen dat het col lege er nog niet toe is gekomen om daarnaar te kijken. AOV en D66 vroegen om extra voorlichting naar de burger over het kwijtscheldingsbeleid. Daarbij werd een bijsluiter bij het aanslagbiljet geopperd. Want de tekst die nu op de achter kant staat, valt niet op en is in een te kleine letter gedrukt. Moerland zei de kosten van een bijsluiter niet te kunnen overzien, maar hij wilde er in het college over spreken. Mien de Viet-Franke maakt een van de laatste rondjes met de kar gestreken goed. Een paar dagen voor de verhuizing is het echter drukker dan Mien de Viet-Franke van de linnenkamer de laatste maanden gewend is. De was machines draaien op volle toeren om gordijnen en kleedjes te wassen die de bewoners mee willen nemen naar hun nieuwe kamer. Behalve dat zijn er ook nog bruikbare kleren uit te zoeken die overleden bewoners achter lieten. Overal staan dozen; het is rommelig zoals bij elke ver huizing maar dit is een gedwongen vertrek waar niemand naar uit zat te kijken. Ook Mien niet, de was-en linnenver- zorgende, zoals haar functie op de personeelslijst staat omschreven. Van de laatste 19 personeelsleden werkt mevrouw De Viet uit Sint- Maartensdijk het langst in het tehuis aan de Bloemenlaan. De 59-jarige kan gebruik maken van een overbruggingsuitkering tot ze in februari op haar zestigste in de vut kan. In maart 1977 kwam ze als keu kenhulp in Sint Maartenshof dat in juni 1972 haar deuren opende. Ze kwam er via de eerste directrice, mevrouw G. Koole terecht. Mien hield het woonhuis van de directrice schoon en toen er een plaatsje vrij kwam in de keuken werd ze voor deze functie gevraagd. Voor AV2 uur per dag trad ze in dienst van de stichting verpleeg- en rusthuizen (SVRZ). Aardappels ontpitten, groente wassen, de keuken schoon maken en afwassen behoorden tot haar werkzaamheden. Een periode waar Mien met plezier aan terug denkt omdat er samen met kok R. Nijssen en de andere hulp R.L. Sak- ko veel te lachen viel. Na zes jaar kwam ze in de linnenkamer. De stap was logisch want ze was er al regel matig ingevallen bij ziekte of vakan tie van de vaste kracht. "Het was toen met 72 bewoners ont zettend druk. Je moest wassen, drogen en strijken. Wasgoed sorte ren, merken, vouwen en rondbren gen. Elke bewoner had een was- boekje. Daar moest je inschrijven welk goed er mee moest naar de wasserij. De gegevens van al die wasboekjes moest ik bij elkaar optellen en in één wasboek schrij ven. Twee keer in de week kwam de wasserij om het goed op te halen." Het rondbrengen van de schone was bij de bewoners was aanvankelijk een lastig karwei omdat er maar één lage kar beschikbaar was zonder rekken: alle jurken, broeken, kou sen en ondergoed moesten er op ver voerd worden. Later kwamen er drie hoge en lichte karren; voor elke gang een. Elke kar was aan beide zijden voorzien van vakken. Met een speciale stang voor jurken en broeken. Bij elke vak stond een naam van de bewoner. De laatste maanden ge bruikte mevrouw De Viet maar één kar in de gangen die steeds meer lege kamers telde. Ook de nachtdienst deed de was. "Het gebeurde wel eens dat er 's nachts een bonte was op negentig graden werd gedraaid die dan hele maal bedorven was. Maar ik moest het dan bij de mensen rondbrengen. Dan had ik het natuurlijk altijd gedaan." Ook kwam het voor dat kleren kwijt raakten of verkeerd terecht kwamen. Voor de nacht dienst was het volgens Mien moei lijker werken omdat die steeds wis selt terwijl zij elke dag (behalve in het weekeinde) de kleren door haar handen liet gaan. "Er worden fouten gemaakt maar het is altijd goed opgelost. Deze week sprak ik nog iemand van de wasserij die ons nog een complimentje gaf dat er zo wei nig klachten van Maartenshof zijn." Waren er kleren kwijt dan was het haar taak te zorgen dat die terecht kwamen. "Ik vroeg het dan aan de mensen in de verzorging of die eens wilden kijken in de kasten. Bleef het voorgoed weg dan werd het kle dingstuk voor 70 procent vergoed. Maar toch lag dat moeilijk bij de mensen. Ze hadden er tenslotte het volle pond voor betaald." De was- en linnenkamer telde twee wasmachines, een grote centrifuge, een droger en een stoomstrijkijzer. Overleden er bewoners dan nam de familie vaak de kleren mee. Maar het goed werd ook wel achter gela ten. "We hebben dozen vol meege geven met het Leger des Heils en naar Roemenië." Mien maakte vier directies mee, na mevrouw Koole kwam in 1978 de heer A. van Tilburg die werd opge volgd door A. van Loon. F. Bordui is de laatste directeur. Opvallend noemt mevrouw De Viet de plaats die 'de werkbespreking' in de loop der jaren heeft gekregen. "Vroeger kwamen alleen de oudsten van de gang met de directeur bij elkaar. Die oudsten gaven wat besproken was, door aan de andere verzorgenden op de gang maar nu zijn er zoveel besprekingen. Ieder een zit er nu bij en het duurt van tien tot half twaalf terwijl er zoveel werk bij de mensen is. Bovendien krijg je het ook nog eens op papier. Het is zo'n vergadercultuur geworden. Ik vind het onnodig." Mien is nooit met tegenzin naar haar werk gegaan, zegt ze. "Ik heb het altijd met plezier gedaan. Het lek kerst werkt het als ik het druk heb. En als het lukt om alles rond te krij gen. Elke keer wil je er voor zorgen dat je zo min mogelijk laat liggen voor de volgende ploeg." De linnenkamer is een eenmanspost maar Mien kreeg regelmatig aan loop omdat het vertrek naast de gang naar de keuken ligt. Totdat die werd gesloten. Ook de linnenkamer ver huisde omdat de zuidelijke gang afgebroken zou worden in verband met de bouw van de eerste wonin gen van het woonzorgcentrum. Eén wasmachine verhuisde maar de ander bleef staan toen het hele plan niet doorging. Toen ze in de keuken hielp had ze niet of nauwelijks contact met de bewoners. Door het werk in de lin nenkamer veranderde dat, al bleef de omgang met de bewoners be perkt. "Je legde het goed binnen en de bewoners of verzorgenden leg den het in de kast." Groot is het ver schil tussen de bewoners die 19 jaar geleden in het tehuis woonden en de bewoners die er nadien kwamen. "In het begin waren de mensen nog goed. Die zouden gemakkelijk zelf standig thuis hebben kunnen wonen met een beetje hulp. Het tehuis moest vol." Een ieder die 65 was kon zich in 1972 aanmelden voor het tehuis. Mien, die zelf opgroeide in de Wilhelminastraat, een straat met kleine arbeiderswoninkjes uit 1918, weet moeiteloos 19 bewoners uit die straat op te noemen die naar Sint Maartenshof verhuisden omdat de Wilhelminastraat in 1980 afge broken moest worden. Ook haar eigen moeder. "De bewoners worden ouder en behoeftiger en er kwam ook steeds meer was, veel meer dan in het begin." Het bericht van de sluiting van het tehuis op 14 oktober 1992 was voor bewoners en personeel een klap. "Die dag -zal ik nooit vergeten. Je staat machteloos maar je bent ook kwaad: dat ze zoiets flikken. Alles draaide goed. Er waren veel activi teiten voor buitenstaanders. Met veel donateurs groeide en bloeide het. In één klaD was het gebeurd." Voor Mien betekende het bovendien de vierde keer dat ze op straat zou komen te staan sinds 1962 toen ze met part-time werken begon. Eerst bij Mayfair, de fabriek van heren- confectie, daarna bij BelgoDutch, broeken en lederkleding en later bij Topsails, de fabriek van surfzeilen. Dat lot deelde ze met collega A. van Zetten-Bolier van Sint Maartenshof. "Het was ook het eerste dat we tegen elkaar zeiden toen we hoorden dat het tehuis dicht moest: nu moeten we er weer uit." De periode vanaf oktober 1992 heeft mevrouw De Viet ervaren als een tijd van onzekerheid. "Het was in het begin nog niet bekend of ik in een overbruggingsregeling kon of dat ik eerst in de ww moest. Nu is dat dui delijk. Maar ik was er toch mee gestopt als ik zestig wordt." Hoe het is om niet naar het werk te moeten, weet ze niet. "Het zal vreemd zijn wanneer je geen ver plichting meer hebt. Aan de andere kant zie ik het ook wel een beetje als een bevrijding. Geen rompslomp meer." Hechte band tussen bewoners, personeel en smalstad voorbij Zie pagina 19 A. van As pakt kleren in voor Roemenië en Polen in een van de huiskamers van Sint Maartenshof. Sinds 1 januari bestaat er in de Oos- terschelderegio een voorziening voor collectief vervoer - de teletaxi - in het kader van de wet voorzie ningen gehandicapten (WVG). De eerste maand werd dat vervoer in Tholen door een plaatselijke onder nemer verzorgd. Maar toen die ermee ophield, is het knudde geworden, aldus Versluys. Taxichauffeurs van elders - Goes of zelfs Tilburg - arriveerden te vroeg of te laat bij de klant doordat ze plaatselijk niet bekend waren. Dat was een veelgehoorde klacht. De gemeente heeft het vervoersbedrijf ZWN, verantwoordelijk voor de teletaxi, laten weten dat het zo niet langer kon. Ze eiste een goede regeling. ZWN is met de taxi ondernemers om de tafel gaan zit ten en dat heeft onlangs geresul teerd in een jaarcontract. Commissielid A. Kersbergen (SGP) zei niet te begrijpen waarom de gemeente aan een collectieve voorziening vasthoudt, gezien de vele klachten. Versluys meldde dat 90% van de bezwaarschriften die naar aanleiding van de WVG zijn ingediend, erop neerkomen dat de betrokkenen liever benzinegeld hebben dan een collectieve voor ziening. "In het kader van de WVG is de gemeente gehouden de achter standssituatie van gehandicapten op te heffen. Dat mag echter niet leiden tot een inkomenssubsidie", aldus de wet houder. Hij vulde aan dat het moge lijk blijft om een andere regeling te treffen voor uitzonderingsgevallen. Maar voortdurend uitzonderingen maken zou de collectieve voorzie ning ondermijnen. Kersbergen zei nog, dat zijn fractie sowieso tegen de voorziening is omdat er ook 's zondags een beroep op gedaan kan worden. Het collectief vervoer kwam ter sprake bij het voorstel om de eigen bijdrage af te schaffen voor inwo ners die een beroep doen op WVG- gelden. Anders dan het advies van de ambtenaren, willen burgemeester dat niet met terugwerkende kracht doen maar pas vanaf volgend jaar. "Hoewel ik me ervan bewust ben dat er pijnlijke gevallen bij zijn, willen we geen precedent scheppen", zei Versluys op een vraag van PvdA'er A. den Haan. Van het geld dat de gemeente uit Den Haag krijgt voor de WVG, schoten vorig jaar tonnen over. Dit geld wordt in een afzon derlijke pot gestopt. Onlangs is besloten er de Thoolse bijdrage aan een woon-zorgcentrum in Sint- Maartensdijk uit te betalen. Maar ook de komende jaren zal de gemeente WVG-geld overhouden; pas in 1999 is er geen overschot meer, is de verwachting. J. de Jager (CDA) vroeg zich af of de nu voor gestelde aanpassing na 1999 niet negatief zal uitpakken, maar Ver sluys noemde ze verantwoord. Van af 1996 wordt geen eigen bijdrage meer gevraagd (noch is een inko mensgrens van belang) bij de ver strekking van een rolstoel, elektri sche driewieler, ander verplaat singsmiddel, auto-aanpassing of een voorziening van niet-bouwkundige aard. Eigen bijdrage en inkomens grens spelen ook geen rol meer bij het verstrekken van een financiële tegemoetkoming voor aanpassingen aan eigen of huurwoning, de aan schaf van een sportrolstoel, de ver goeding voor rolstoeltaxi, taxi of eigen auto en voor onderhoud, keu ring en reparatie van woonvoorzie ningen. Slechts in twee gevallen blijft een inkomensgrens bestaan: bij het verstrekken van een bruik leenauto of een vergoeding voor het gebruik van een bruikleenauto. In St. Maartensdijk nagenoeg geen veranderingen J.M. de Kerf uit St. Maartensdijk en M.C. Noorthoek uit St. Philips- land gaan deel uitmaken van het stichtingsbestuur van Ooster- schelde thuiszorg. Deze organisa tie ontstaat per 1 januari na fusie tussen de kruisvereniging rondom de Oosterschelde, de stichting thuiszorg en algemeen maat schappelijk werk Noord-Zeeland en de stichting thuiszorg en alge meen maatschappelijk werk de Bevelanden. Die drie instellingen mogen elk twee bestuursleden leveren. De Kerf is voorzitter van thuiszorg Noord- Zeeland en Noorthoek heeft een dubbelfunctie: hij is secretaris van de kruisvereniging en bestuurslid van thuiszorg. Beiden zijn kandidaat gesteld door de thuiszorg. Namens de kruisvereniging zijn J.W. de Jon ge en J.M. Maat kandidaat voor het stichtingsbestuur, namens thuiszorg de Bevelanden J.M. de Jonge en P. Dorst. De heren Petit en Van den Berg zijn naar voren geschoven door de ondernemingsraden, terwijl het negende bestuurslid nog voorgedra gen dient te worden door de dona teurs/cliëntenraad, die per 1 januari Negen VVD-statenleden, waaronder gedeputeerde Van Zwieten en het Thoolse statenlid mevrouw Polder man, hebben zaterdag een vaartocht gemaakt vanuit Sint-Annaland. Ook voorzitter Ravensteijn vande Thoolse raadsfractie, bestuursleden en leden van de VVD-afdeling Tho- len/Sint-Philipsland waren met gezinsleden present. Het betrof een werkbezoek waarbij de visserij cen traal stond. Ook Sinterklaas was aan boord van de Frisia 3, die langs de Thoolse noordkust naar de Zeeland- brug voer en weer terug. Onderweg vertelde de heer West dorp, jarenlang visser waarvan zes jaar op de Oosterschelde, over de visserij en wat er in deze zeearm leeft. Ook de veranderingen na het gereedkomen van de stormvloedke ring kwamen aan de orde. In de Oos terschelde wordt gevist op garnalen, platvis, wijting en paling. Ook oes ters, mossels en kokkels worden er gekweekt, zodat het een belangrijk gebied is voor de visserijsector. Afdelingsvoorzitter De Kaper bena drukte het economische belang van de sector, die goed is voor een jaar omzet van anderhalf miljard gulden. Belangrijk voor het Oosterschelde- gebied noemde hij het samen optrekken van industrie en milieu. Sinterklaas nam deze middag een belangrijke plaats in. Hij was in staat om alle aanwezige politici aan het zingen te krijgen. nog gevormd zal worden. De bedoe ling is dat J.W. de Jonge voorzitter wordt van de Oosterschelde thuis zorg, zijn naamgenoot J.M. de Jonge secretaris-penningmeester en De Kerf algemeen adjunct. Algemeen directeur wordt D.J. van Zwoll, nu hoofd van thuiszorg de Bevelanden. Regiodirecteur Noord- Zeeland, waaronder Tholen en St. Philipsland vallen, wordt J. v.d. Veer, nu chef thuiszorg in Zierikzee. Mevr. I. Dekker, de huidige direc teur van de kruisvereniging, krijgt de leiding over de regio de Bevelan den van Oosterschelde thuiszorg. De ondernemingsraden van de drie instellingen hebben een positief advies uitgebracht over het samen gaan. Het fusieplan ligt nog ter inza ge bij de Kamer van Koophandel. Volgens directeur Van Zwoll veran dert er in het kantoor St. Maartens dijk 'nagenoeg niets behalve een andere werkgever en een gewijzigde loonstrook.' Voor de wijkgebouwen in St. Philipsland, St. Annaland en Tholen zijn er momenteel geen plannen voor wijzigingen, maar Van Zwoll sluit niet uit dat er in de toe komst wel wat verandert. Het personeel op Tholen is dinsdag middag in Haestinge voorgelicht over de fusieveranderingen per 1 januari. De leden van de kruisver eniging zal begin 1996 worden gevraagd om donateur te worden van Oosterschelde thuiszorg. Het tankstation Eskes aan de Ten Ankerweg in Tholen kan voorlopig in bedrijf blijven. De gemeente heeft oliemaatschappij Q8 een nieuw huurcontract aangeboden tot 1 juli volgend jaar. "Of zoveel korter als mogelijk is door het vinden van een oplossing", aldus burgemeester Van der Munnik. Q8 heeft nog niet op dit aanbod gereageerd. In een gesprek met de maatschappij heeft het gemeentebestuur duidelijk gemaakt dat ze vasthoudt aan de sloop van het tankstation. Alternatieve plaat sen, waarom de commissie openbare werken heeft gevraagd, zijn er eigenlijk niet. "Het college bespreekt ideeën en komt daarmee naar de commissie, maar daarover kan nog niets gezegd worden", zegt de burgemeester. De erfpacht voor het tankstation ein digde op 1 maart van dit jaar. Op dezelfde voorwaarden is vervolgens een huurcontract overeengekomen tot 31 december. Omdat het niet lukt om vóór die datum het probleem op te lossen, wil de gemeente dat nu met maximaal een half jaar verlen gen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 3