Grote Kerk in Tholen heeft weer een eigen haan van bladgoud VVV huisvesten in bibliotheek Biologieles in open lucht Kantoor van advocaat in de smalstad RUIM 150 OCCASIONS AL 51 JAAR DÈ THOOLSE COURANT Verbouw Rabobank Oud-Vossemeer Burgemeester mengt zich in uitgaansleven Gemakzucht fietsers bestraft Onderhoudspot monumenten Rabobank Donderdag 30 november 1095 52e jaargang no. 3 President-kerkvoogd: last restauratie alleen met subsidie te dragen De enige hervormde haan op het eiland en dan ook nog ongesubsidieerd. Piesident-kerkvoogd L. van Dijke van de Hervormde Gemeente Tholen was gisteren trots toen met een hoogwerker een nieuwe haan van bladgoud op de spitse vieringtoren van de Grote Kerk werd aange bracht. Alle haantjes op de hoogste bouwwerken van elke woonkern zijn namelijk eigendom van de gemeente, maar de Hervormde Gemeente Tholen beschikt sinds gisteren als enige over een eigen haan. Gewijzigde openstellingstijden. Bonte knaagkever Nieuwbouw de Wingerd Groot onderhoud Wethouder zoekt oplossing voor tekort Meer kostendekkend Zeer teleurgesteld Deze week 29, 30 NOVEMBER 1,2 DECEMBER Veerseweg 124 B Middelburg Het gebeurt niet elke dag dat er een haai op de stoep ligt. Een reuzehaai nog wel. Zaterdag lag er een exemplaar voor de winkel van F. Bout aan de Eendrachtsweg te Tholen. Een trekpleister die het leven had gelaten in de netten van de vissers op de Noordzee en in Vlissingen op de vismijn door Bout gekocht was. J>2 hi' Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 0166-652752 b.g.g. 653474 Telefax 0166-653318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,90 per halfjaar. Per jaar 45,50. Per post 59,50 per jaar. Losse nummers 1,80. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,45 plus btw per mm. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Advocatenkantoor Viragh en Van der Tak uit Bergen op Zoom opent 1 februari een vestiging aan de Markt in St. Maartensdijk, waar het pand van Remmerswaal accountants wordt overgenomen. "Wij hebben een groot aantal relaties op het eiland en je moet het de mensen gemakkelijk maken", zegt mr. J.C. v.d. Tak. "Advocatuur is dienstver lening en daarom trekken we naar de klant toe. Tholen heeft op 23.000 inwoners nu 1 advocatenkantoor en dat is wat mager bedeeld. Er zit meer potentie en wij kunnen als commercieel gericht kantoor meer uit de markt halen." Volgens Van der Tak is zijn kan-' toor, naast de gebruikelijke familie- praktijk, 'heel goed ingevoerd bij het bedrijfsleven.' Hij is zelf lid van de kleine vereniging Insolventie, een club van zo'n 125 gespecialiseerde advocaten in Nederland die aan de slag gaat om oplossingen te zoeken bij faillissementen, saneringen en problemen met banken. Mr. R.L.H. Boas wordt kantoorleider in St. Maartensdijk. Hij wordt bijgestaan door een secretaresse. De burgemeester neemt er in de nachtelijke uren persoonlijk een kijkje. De politie is de laatste weken actiever met het oog op vechtpartij tjes en gevreesde wraakacties. Inwo ners blijven met klachten komen. Het uitgaanscentrum Sint-Annaland staat in de schijnwerpers. "De signalen zijn duidelijk, de klachten nemen toe", zegt de burge meester. Lawaai, wangedrag op straat, urineren. In mindere mate wordt overlast gemeld in de vorm van het verhandelen van drugs. Al met al genoeg reden voor de politie om de teugels strakker te houden. Er is een gesprek geweest met de gemeente en daarbij heeft de burge meester gevraagd om een compleet overzicht van alle incidenten in de afgelopen twee tot drie jaar. "Ik wil een goed beeld hebben", aldus Van der Munnik. Het overleg met de politie wordt voortgezet en daama wil de gemeente ook met de horeca om de tafel. Van der Munnik heeft gecon stateerd dat de sluitingstijden behoorlijk nageleefd worden. "Maar de problemen komen daarna, als bezoekers massaal op straat ver schijnen en een tijdje op vervoer moeten wachten", heeft hij ervaren toen hij in Sint-Annaland was. Voor zover dat nog niet in orde is, zal de horeca de komende tijd worden gewezen op het naleven van de voorschriften uit de milieuvergun ning, bijvoorbeeld met betrekking tot geluidsoverlast. De aanhoudende klachten en de dis cussie die dat in de politiek teweeg brengt, laat de horeca niet onbe roerd, ervaart de burgemeester. "Men maakt zich een beetje bezorgd Over eventuele gevolgen." Op de wegen rond het stadje Tholen zijn gisterenmorgen binnen twintig minuten zestien fietsers bekeurd. Ze reden allemaal zonder licht. Dat was niet te wijten aan een technisch mankement maar, aldus de politie, uitsluitend aan gemakzucht. De dynamo wordt simpelweg niet op het wiel gezet omdat het zo zwaar trapt. De bekeuringen vielen bij een con trole die speciaal was gericht op scholieren. Ook de komende tijd blijft de politie controleren en bekeuren. Ze noemt het vooral in de polder van levensbelang om goed zichtbaar te zijn. Niet alleen voor de eigen veiligheid, maar ook voor die van andere weggebruikers. JMWMPP9MMI President-kerkvoogd Van Dijke en opzichter Luteijn met de haan van bladgoud. Achter hen de heren Kot en Slabbekoorn van aannemer Leenhouts bij het kruis waarop de haan op de spitse toren bevestigd wordt. Zo'n vijftien jaar geleden sneuvelde zijn voorganger bij een bliksemin slag. "De haan stond stijf en er lag een stuk in de goot", vertelt Van Dij ke. De windwijzer verdween en toen het eerste restauratieplan voor de kerk werd gemaakt, dacht men niet meer aan de haan. "Om de kerk compleet te maken, heeft de kerk voogdij later besloten om toch een haan aan te brengen. We zien het tevens als een mooie afsluiting van Er komt in Tholen een onderhouds regeling voor beschermde rijksmo numenten. Het initiatief dat de raadsleden P. van Belzen (RPF/GPV) en K.A. Heijboer (SGP) nog voor de herindeling namen door een concept aan het gemeentebe stuur aan te bieden, lijkt beloond te worden. Als tenminste een meerder heid in de gemeenteraad zo'n rege ling ziet zitten. Dat is nog allerminst zeker, gezien discussies in het verle den als de politiek over onderhoud aan monumenten sprak. Het pro bleem is, dat er een flink aantal monumenten op Tholen is, dat daar aan behoorlijk wat onderhoud moet gebeuren, maar dat er nauwelijks geld voor is. De subsidie van rijk en gemeente blijft ook beperkt. Als de Thoolse regeling er komt, zal ze eveneens niet ruim kunnen zijn. "Ongeveer 15.000 gulden. Maar ook het geplande onderhoud aan monu menten die eigendom van de gemeente zijn, moet uit die regeling gebeuren", zegt burgemeester Van der Munnik. Het is ons gelukt om alsnog ons kantoor open te stellen op donderdagochtend 30 november en vrijdagochtend 1 december van 9.00 t/m 12.00 uur. Let op! Beperkte geldhandelingen Rabobank Tholen 0166-663150 Advertentie I.M. de restauratie", aldus de president kerkvoogd. Voor de kerstdagen zullen de stei gers en bouwketen bij de N.H. Kerk verdwenen zijn. De gemeentelijke toren is al klaar. "Die is van onder tot boven helemaal grondig aange pakt", vertelt opzichter B.J. Luteijn van architectenbureau Rothuizen, Van Doorn en 't Hooft. "In de toren zat door de regen- en vorstbelasting ontzettend veel slecht metselwerk. Voor 90% is alles opnieuw gevoegd. Van de kerk is alleen de kap hersteld en de leibedekking van de noord- en zuidbeuk en de librije (diaconieka mer). Ook de scheuren in de koor kerk zijn gemaakt." Waar de leibedekking is hersteld, zijn ladderhaken aangebracht voor betere controle door de monumen- tenwacht en gemakkelijker herstel." Want de kerk blijft een zorgenkind, zo benadrukt president-kerkvoogd Van Dijke. Toch wil hij niets weten van de bouw van een nieuwe, moderne kerk, zoals een lid vrijdag avond in de Wingerd voorstelde tij dens een bespreking over de afron ding van de restauratie. "Ook econo misch gezien is dat niet goedkoper, want de exploitatie van de huidige kerk kost niet veel. Maar onderhoud en restauratie zijn een hele last, maar met de rijkssubsidie is het te doen." Toch vindt Van Dijke het jammer, dat de gemeente Tholen zelf geen cent over heeft voor een beeldbepa lend monument als de Grote Kerk. Volgens opzichter Luteijn is dat ook tamelijk uitzonderlijk. Hij noemt Zierikzee en Brouwershaven op als voorbeelden waar de gemeentebe sturen wel zelf een bijdrage leveren aan het behoud van monumentale kerken. Ondanks een voldaan gevoel over de afronding van een belangrijke fase, betreurt Van Dijke het, dat niet alles gerestaureerd kon worden. "De bonte knaagkever alleen al heeft ons vijf ton gekost. Volgens het oor spronkelijke plan had ook het interi eur moeten gebeuren, maar het stuc werk hebben we achterwege moeten laten. Dat geld is gebruikt voor het kapherstel. Onze bedoeling is nu om een nieuw restauratieplan te maken voor het in- en exterieur met o.a. herstel van de glas-in-lood ramen en de rest van de leibedekking, want de tand des tijds blijft ons werk bezor gen." Van april tot en met november is er aan de restauratie gewerkt, die alles bij elkaar zo'n 1,6 miljoen gulden heeft gekost, waarvan bijna 1 mil joen voor de kerk en de rest voor de toren. Het rijk betaalt 50% met een maximum van 500.000 gulden voor de kerkrestauratie. Er is al 163 mille binnen en in 1996 volgt er 2 ton en in 1997 het restant van 130.000 gul den. De rentelasten van die voorfinancie ring kan de kerkvoogdij zelf op tafel leggen. Naast het rijk zou de provin cie 10% betalen, maar halverwege dit jaar kwam er bericht dat de sub sidie beperkt wordt. Hoeveel, dat is nog niet bekend, maar president kerkvoogd Van Dijke gaat ervan uit, dat er voor de kerkvoogdij ruim 400.000 gulden bijgespijkerd moet worden. "Dat geld is er, want we hebben daar jaren voor gespaard. Als kerkvoogdij hebben we een stuk verantwoordelijkheid voor het nage slacht." Restauratie van monumenten is een zaak van veel geduld en ook van heel veel geld. "Wat nu uitgevoerd is, was in feite ons derde restauratie plan. De vorige twee, die ons 40.000 gulden aan architectenkosten heb ben gekost, zijn niet uitgevoerd." Van Dijke vindt dat niet zo plezie rig, maar hij staat er machteloos tegenover. Wordt het kerkgebouw nog elke zondag gebruikt, de onver warmde koorkerk wordt alleen in de zomer voor zangrepetities benut. Op 29 april werden er ook de koninklij ke onderscheidingen uitgereikt. De president-kerkvoogd voelt er echter niet veel voor om de koorkerk beter te benutten. "Wij staan niet alles toe. Er waren ook gedachten om er een verenigingsruimte van te maken omdat het dak en de muren van de Wingerd zo slecht zijn. Er liggen nu echter schetsplannen bij de gemeen te om ons verenigingsgebouw aan de Nieuwe Pad te slopen en te her bouwen. Dat kan dan groter worden, want aan de Regentessestraat heb ben we ook al jaren een huis in eigendom, dat er bij getrokken kan worden." De 1700 doopleden tellende Her vormde Gemeente is na deze kerk restauratie dus nog niet uitgebouwd. Er wordt ook elk jaar voor 60.000 gulden groot onderhoud gedaan. Aannemer Burgers uit Tholen rond de onlangs het herstel van de gevel van het zuidkoor en de diaconieka mer af. Vier jaar achter elkaar is er al 60 mille aan groot onderhoud uitgege ven en er staan nog zes jaar op het programma, mede dankzij subsidie van de overheid. Opzichter Luteijn is er klaar voor. Hij is goed thuis op Tholen, want ook bij het herstelwerk van de toren in St. Maartensdijk is hij betrokken geweest en deze zomer nam hij de situatie in St. Annaland op. Door wind- en zoutbe- lasting is het voegwerk van de toren daar zo slecht geworden, dat een gedeelte van de kop eraf zal moeten. In 1996 is er daarom weer werk op hoog niveau aan de Thoolse winkel. De VVV onderbrengen in de bibliotheek van St. Maartensdijk of Tho len. Die oplossing voor de financiële problemen van de streek VVV eiland Tholen bespreekt wethouder J. Versluys volgende week met de besturen van beide instellingen. Terwijl het VVV-bestuur de moed lijkt te hebben opgegeven en de leden wil voorstellen om te stoppen, probeert de wethouder van recreatie en toerisme nog van alles uit de kast te halen. "Het gemeentebestuur zegt niet zo gauw: sluit de deuren van het VVV-kantoor maar en wij hebben 40.000 gulden over", zegt Versluys. "De gemeenteraad heeft immers niet voor niets 66% meer subsidie dan in 1993 beschikbaar gesteld. Duidelijk is daarmee aangetoond, dat we veel waarde hechten aan de VVV-voor- ziening. Wij willen het kantoor niet laten afslanken tot een veredelde folderpost. Daarom heb ik een gesprek gehad met de provinciaal voorzitter van de VVV Zeeland, burgemeester Van der Zaag van Goes. Daaruit bleek, dat Tholen niet de enige VVV is met problemen ten aanzien van de openstellingsuren en het aantrekken van deskundig perso neel. Dat speelt ook op de Bevelan- den en misschien dat er in federatie- vorm kosten te besparen zijn. Hij wil een steentje bijdragen aan het vormen van grotere eenheden, want dan kom je ook zwaarder naar voren richting de landelijke organisatie ANVV." Het onderbrengen van de VVV in de bibliotheek van St. Maartensdijk of Tholen lijkt echter meer zoden aan de dijk te zetten. "Personeel vormt de grootste kostenpost", aldus Ver sluys. "Het baliepersoneel van de bibliotheek zou met name in de win ter ook VV V-diensten kunnen verle nen. Dat is zeker het onderzoeken waard en het bibliotheekbestuur heeft ook positief op onze uitnodi ging gereageerd." De combinatie bibliotheek/VVV zou ook wat huisvestingskosten betreft een besparing kunnen ople veren en de wethouder ziet nog meer onderdelen die de Thoolse VVV overeind kunnen houden. "Meer kostendekkende dienstverlening, een hogere bijdrage van de leden en besparing op administratieve uren. Daarnaast blijft het jammer dat de VVV niet beter gedragen wordt door de middenstand", zegt Ver sluys. H. Zwikker van de gezamenlijke campings op Tholen betreurt dat evenzeer, maar hij wil ook dat de gemeente nog meer doet dan 40.000 gulden. "Zestig procent van de aan vragen bij de VVV komt namelijk van eigen inwoners, dus maar 40% van toeristen en die leveren twee ton aan toeristenbelasting op. En dat gaat niet naar riolering en vuilnisaf- voer van de campings, want dat doen we zelf. Met een bijdrage van 8000 gulden aan de VVV doen we gezamenlijk ook daar wat ze kun nen. De campinghouders zijn echter zeer teleurgesteld in allen bij de recreatie betrokkenen, met name middenstand en gemeente." Zwikker noemt het 'een misvatting' dat het zo'n vaart niet zal lopen met de dreiging van het VVV-bestuur dat het kantoor op de Haven in St. Maartensdijk gesloten wordt als het gat in de begroting niet gedicht wordt. "Iedereen ziet de trein naar de afgrond rijden, maar niemand trekt er aan de rem." Veertien Thoolse politiemensen in actie tegen cao-voorstellen Bewoners Suzannaweg ongerust over verontreiniging 'durpse mispit' Bedrijfsleider met bourgondische inslag jubileert bij De Waal Gemeente en grondeigenaren tevreden over Langeweg-Oost in Scherpenisse Mien de Viet-Franke werkt het langst in Sint Maartenshof Brigitte Kaandorp op de planken in Meulvliet Gemeente let beter op de kleintjes en scheldt acht mille belasting kwijt Je moet als bestuurslid heel veel kunnen slikken, zegt scheidende penningmeester mevr. Bolier van Excelsior Verschil van twee games doet Smash de das om in titelstrijd Mooiste doffer bij De Zwaluw won ook vorig jaar al prijs MENIGMAAL VINDT DE BLINDE BU AARDDONKERE NACHT WAARNAAR DE ZIENDE BU VOLLE DAG HEEFT GEZOCHT Dit nummer bestaat uit 20 pagina's (Zie adv. elders in dit blad) Biologieleraar H. Venekamp onderzoekt de ingewanden van de reuzehaailinks Frans Bout. Aan het eind van de middag sneed biologieleraar H. Venekamp het dier open om er enkele organen van mee te nemen voor de les op het Schelde College. Venekamp was op zoek naar het hart, maar nam ook een stukje kieuw mee, een wervel en een oogbol. Op zoek naar bijzonderheden ont dekte Bout een slibtongetje dat in het keelgat van het dier was blijven steken. Het beest leeft echter alleen van plankton en is volkomen onge vaarlijk voor mensen. De kinderen die er met hun neus bovenop ston den waren daar niet allemaal zo van overtuigd. En maakte het bloed dat uit de haai op het witte zeil stroom de en donkerrode plasjes vormde, maakte grote indruk. Tanden bezit de reuzehaai niet, zijn bek is een harde rand die hij open houdt om het water naar binnen te laten stromen. En daar voedsel uit te zeven, zoals een baleinwalvis. "Kijk dit is zijn lever," doceert Venekamp, wijzend op een groot langwerpig orgaan dat volgens Bout wel 35 tot 40 kilo weegt. "Met die lever moet hij de winter door zien te komen. Daar zit veel traan in. Eten doet hij in deze periode niet." Het orgaan is zacht en sponzig. Vene kamp kan het met zijn duim gemak kelijk openscheuren. Volgens de leraar is het een jong dier uit het noordelijk deel van de Noordzee dat in de winter wel eens 'af wil zakken' naar zuidelijker water. Het dier meet tweeëneenhal- ve meter, maar kan twintig meter lang worden. Het hart heeft een kamer en een boezem. "Dan kan ik mooi laten zien wat het verschil is met een mens die warmbloedig is en twee kamers en twee boezems heeft." Hij zet het vlijmscherpe mes nog maar eens in het zachte witte vlees van de haai; straaltjes bloed spatten op zijn bril. Of het vlees gegeten kan worden, vraagt een omstander. "Veel te vet," antwoordt Bout. Het beest trekt veel belangstelling maar wordt uiteindelijk in moten gesne den: de staart, de vinnen, de romp en de kop, alles verdwijnt in de bakken voor de destructor. Een paar kinderen vragen of ze ook een rugwervel mee mogen nemen. Venekamp pulkt het vlees er zo goed mogelijk af en geeft het aan de jongetjes die er om hebben gevraagd. Aan de uitstalling was een prijs vraag verbonden. Iedereen mocht het gewicht raden. Van de 95 deel nemers zaten er vier goed met 250 kilo. De schattingen varieerden van 150 tot 780 kilo. Christof van den Berg uit de Oesterstraat won het levens middelenpakket, de andere drie kre gen een troostprijs.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 1