'Burger met smalle beurs is de dupe' Direct gevraagd: kantoor voor schooldirecteur Kinderen vakantiebijbelclub maken spaarpot voor riksja's Folder drinkwater zorgt voor onrust Vergoeden bouw Kraal nog onzeker Oorlogsherinneringen uit Stavenisse Activiteiten N.H. kerken in St.Annaland en Tholen AOV: 50 mille voor verlichting van achterpaden Fusieperikelen op mbo-school Oude Tonge Donderdag 26 oktober 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 Bezuinigen vooral op personeel De VVD-fractie in de gemeenteraad heeft maandag tegen de begroting voor 1996 gestemd. "U maakt geen keuzes, maar lost de tekorten op door belastingverhoging", zei fractievoorzitter R. Ravensteijn. Hij presenteerde een alternatief - waar overigens niet over werd gestemd omdat er geen steun voor was - dat een overschot in plaats van een tekort te zien gaf. Overschot PvdA Slangen voor hogedrukreinigers Handelsonderneming Van Beers Techniek B.V. Handelsonderneming Van Beers Techniek B.V. Bangladesh Foto-speurtocht Verkoop filters in Sint-Philipsland 'Is water uit de kraan wel gezond? Nee'. Een pamflet met die tekst, verspreid in Sint-Philipsland, heeft de waterlei dingmaatschappij Noord-West-Brabant tot actie aange zet. In een brief aan alle verbruikers schrijft directeur Van Nuland dat het door zijn bedrijf geleverde water veilig en gezond is. Gezuiverd Tests onvolledig (deel 8) door A.J. Smits A.J. Smits uit Stavenisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaar na de bevrij ding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op schrift. Als feuilleton zijn ze de komende weken in deze krant te lezen. V- De VVD'er - wiens fractiegenoot E. Frigge-Hogesteeger afwezig was - vond dat er binnen de begroting nog voldoende ruimte was om te bezui nigen. Hij verweet het college de belastingdruk voor de inwoners onnodig te verhogen. "Uw beleid is een beleid gebaseerd op personeels uitbreiding, maar iedere gulden die u méér in het ambtelijke apparaat stopt, betekent lastenverzwaring." De mensen met een smalle beurs, ouderen en verenigingen worden daar de dupe van, terwijl ook de leefbaarheid erdoor wordt aangetast, betoogde Ravensteijn. Hij stemde tegen alle voorgestelde belasting verhogingen - uitgezonderd de hogere afvalstoffenheffing - en de huurverhoging voor de dorpshuizen. Naast de al door b. en w. voorgestel de bezuinigingen van totaal 183.700 gulden wilde de VVD nog eens 259.700 gulden besparen. Behalve voor personeel en bestrating, wilde de fractie minder uitgeven aan Uit op Tholen en de stedenband met Ita- wa. De excursie van de gemeente raad, het sportgala en de gemeente dag mochten van de liberalen volle dig geschrapt worden. Willen b. en w. door hogere belastingen 295.000 gulden binnen halen, de VVD beperkte dit tot 84.500 gulden. Het rioolrecht en de diverse leges zou den 5% moeten stijgen, de honden en de forensenbelasting 12,5%. Totaal leverde het VVD-plan 527.900 gulden op, ruim voldoende om het door b. en w. geraamde AOV-raadslid mevr. M.H. Schot-de Hoog heeft tevergeefs voorgesteld om 50.000 gulden beschikbaar te stellen voor de aanleg van verlich ting in de achterpaden. Dit ten behoeve van een doelmatige aanpak van de veiligheid op straat. Het geld moet uit de reserve voor uitbreiding van het gemeentehuis komen, aldus het AOV-raadslid, dat van meet af aan tegen die verbouwing is geweest. "We vechten voor het behoud van onze kleine school, want het voort bestaan ervan vinden we van levens belang." Burgemeester H.A. van der Munnik, voorzitter van de mbo- school in Oude Tonge, klinkt strijd vaardig. De school zag na twee jaar van besprekingen af van een fusie met het Albeda-college in Rotter dam. Vorige maand tekende het bestuur een intentieverklaring om per 1 januari 1996 te komen tot een bestuurlijke fusie met het Zadkine- college in de Maasstad. Over de ver andering van fusiepartner wil Van der Munnik slechts kwijt, dat zijn bestuur gaandeweg het gevoel kreeg dat beide scholen niet de juiste part ners voor elkaar zijn. Onderwijsminister Ritzen heeft het bestuur laten weten, het daar niet mee eens te zijn. De minister dreigt de betalingen aan de school te stop pen als niet alsnog met het Albeda- college in zee wordt gegaan. "Hij wil ons dwingen met het Albeda- college te fuseren", zegt Van der Munnik. "Zijn brief vinden we niet steekhoudend, want het ,is geen beschikking. Onze advocaat heeft inmiddels een antwoord gestuurd en we zijn benieuwd naar de afloop." Het personeel is bang, dat uitbe taling van de salarissen op de tocht komt te staan door het conflict. Van der Munnik stelt dat het minis terie de fusiepogingen lijkt tegen te werken. Zijn school probeert al jaren een technische opleiding in huis te krijgen, maar stuit ook daar op onwil bij het departement. De ruim 300 leerlingen kunnen nu alleen administratieve opleidingen volgen. Fusie is noodzakelijk om de school in Oude Tonge te behouden of te versterken. "Dat vindt het bestuur en we hebben dat uitgelegd aan het personeel en de vakbonden. Die zijn het daarmee eens, maar ze denken anders over het traject dat gevolgd moet worden." Vandaag dient voor de Rotter damse rechtbank een kort geding waarin onderwijsvakbonden, me dezeggenschapsraad en perso neelsleden eisen dat alsnog wordt gekozen voor een fusie met het Albedacoilege. tekort van 509.000 gulden te dek ken. Nader bekeken blijkt Ravensteijns berekening niet helemaal te klop pen. Hij komt aan een overschot van 18.900 gulden, maar in feite is dat zelfs 234.400 gulden. De VVD'er wil géén personeelsuitbreiding bij milieu en volkshuisvesting en bij personeelszaken, en wijst ook een extra bedrag voor herbestratingen af. Maar vervolgens geeft hij dit geld (215.500 gulden) tóch uit, door in zijn alternatieve dekkingsplan het volledige door b. en w. geraamde tekort (inclusief de drie genoemde posten) op te nemen. Uitgaande van genoemde 18.900 gulden, zei Ravensteijn hiervan de VVV extra te willen subsidiëren én de praathuisjes te willen verwarmen. Daarbij zag hij echter de eenmalige uitgave van 30.000 gulden over het hoofd voor de aanleg van die ver warming. Voor beide zaken samen is 46.000 gulden nodig. Ravensteijn stemde ook tegen de meerjarenraming 1997-1999 omdat zijn fractie voorstander is van een soberder beleid. Een amendement van de PvdA haal de het maandag evenmin. De voor het laatst als fractieleider optreden de I.C. Moerland presenteerde voor totaal 102.100 gulden aan alternatie ve uitgaven. Hij wilde extra reserve ren voor de meerzorg in het woon zorgcentrum Sint-Maartensdijk, verwarming in de praathuisjes, de subsidie voor kunstzinnige vorming handhaven, niet korten op het jeugd- en jongerenwerk, het vredesplat- form eenmalig subsidiëren en de bij drage voor meerzorg aan Elenahof uitbreiden. Moerland trok zijn voor stellen grotendeels (behalve de ver warming van de praathuisjes) in, toen bleek dat er in de gemeenteraad geen meerderheid was te vinden voor de dekking ervan. Het schrap pen van het extra geld voor herbe stratingen én het gebruiken van de besparing op de gemeentedag hier voor, kreeg slechts de steun van VVD, D66 en AOV. En de voorge stelde extra verhoging van de leges op milieuvergunningen werd alleen door het AOV gesteund. Slabbecoornweg 38,4691 RZ Tholen tel. 0166-603497 Ook op zaterdagochtend geopend van 8.00-12.00 uur Advertentie I.M. Slabbecoornweg 38,4691 RZ Tholen tel. 0166-603497 Ook op zaterdagochtend geopend van 8.00-12.00 uur Advertentie I.M. Het blijft afwachten of het ministe rie van onderwijs de bouwkosten betaalt van de Montessorischool in Tholen. De partijen troffen elkaar maandag bij de Raad van State, die koos voor een formele benadering van de zaak. Staatsraad mr. J.A.E. van der Does ging zelfs zover, te betwijfelen of de eerdere uitspraak van de Middelburgse rechtbank wel gedaan had mogen worden. Proce dureel zou ze daartoe niet bevoegd zijn, meende hij. De Montessori-vereniging kreeg in 1990 toestemming om aan de Zoek weg een nieuwe school te bouwen. De kosten - 1,3 miljoen gulden - werden door de gemeente voorgefi nancierd. In de zomer van 1992, De Kraal was inmiddels bijna klaar, veranderde de wet. Het daarin ver plicht gestelde toesturen van een kopie van de bouwopdracht werd door het schoolbestuur nagelaten, waarop het ministerie alsnog de toe stemming voor de nieuwbouw introk. Gemeente en school maakten bezwaar en de Middelburgse recht bank vernietigde vervolgens de beslissing van het ministerie, dat onzorgvuldigheid werd verweten. "De gemeente vindt dat het nalaten van een formaliteit wel erg zwaar door het ministerie bestraft wordt", vertelt ambtenaar B.J. van Olffen. De staatsraad wees er maandag op, dat de betreffende wetswijziging in de Staatscourant gepubliceerd is, zodat iedereen die behoort te ken nen. Het schoolbestuur had aange voerd, over de wijziging niet door het ministerie geïnformeerd te zijn. Maar ook het departement werd bekritiseerd over de manier waarop over de wetswijziging was gepubli ceerd in het eigen onderwijsblad. Van Olffen weet niet hoe de zaak zal uitpakken. Hoewel honderden scho len hetzelfde is overkomen, is er nog geen uitspraak in een soortgelijke zaak die eerst door de rechtbank is behandeld. In gevallen dat recht streeks bij de Raad van State beroep is aangetekend, is het ministerie tot nu toe steeds in het gelijk gesteld. Voor de bovenschoolse directeur van de Thoolse openbare basisscholen wordt nog een kantoor gezocht, maar deze plaats valt in elk geval af. Bij de Rehobothschool aan de Pilootweg in Stavenisse, direct naast de fietscrossbaan, wordt voor huisvesting van het groeiende aantal leerlingen aan een uitbreiding gewerkt. Waar moet de binnenkort te benoemen bovenschoolse directeur van de Thoolse federatie van openbare basisscholen gehuisvest worden? Niet in het gemeentehuis, aldus b. en w. Niet in één van de scholen, maar op een meer neutralere plaats, zei PvdA-fractievoorzitter I.C. Moerland bij de begrotingsbehandeling. Wethouder J. Versluys wees Moer land erop, dat aparte huisvesting van de bovenschoolse directeur geld zal kosten. "En daar is niet op gere kend." De benoeming van een adjunct directeur noemde de wethouder 'een moeilijke zaak.' "De nog aan te stel len bovenschoolse directeur zal niet direct kunnen beginnen. Dan is het moeilijk om de adjunct al een taak te geven", zei Versluys. Tegen de achtergrond van alle rumoer over de federatie, noemde Moerland 'loyaliteit vanzelfspre kend.' De schoolbegeleidingsdien sten waren maandag ook in discus sie. De SGP w&s nog eens op het grote belang van die instituten. M. Dijke hield een pleidooi voor hand having van de subsidies. W.C. van Kempen wilde de kosten in de gemeentebegroting opnemen met als grondslag bijvoorbeeld de gemiddelde bijdrage per leerling over de afgelopen drie jaren. Volgens wethouder Versluys blijft de gemeente de schoolbegeleiding subsidiëren. Het volume zal niet verminderd worden. "Maar als het rijk nu eens minder gaat betalen?", wilde Moerland weten. "Dan ontstaat er een nieuwe situatie", gaf wethouder Versluys toe. De PvdA informeerde naar het leerlingenvervoer en dan met name, in welke vorm de lokale vervoersbe drijven bij een eventuele verande ring worden betrokken. Wethouder Versluys sprak over een gezamenlij ke opdracht om voordelen te beha len uit leerlingenvervoer, samen met vervoer inzake de Wet Voorzienin gen Gehandicapten. "De Thoolse vervoersbedrijven zijn op de hoogte en kunnen inschrij ven", zei de wethouder. De PvdA pleitte voor een meer actieve bena dering. "Gezien.de kleinschaligheid van onze Thoolse vervoersbedrijven zouden ze beschermd moeten wor den, anders gaan ze naar de knop pen", zei Moerland. Volgens Vers luys hebben de eilandelijke ver voersbedrijven zich verenigd in een samenwerkingsverband, zodat ze toch aan bod komen. Van Belzen en Van den Donker wezen nog op de 90.000 gulden voor de Veste die de gemeente in eigen zak kan houden omdat het rijk ter elfder ure toch over de brug gekomen is met een aanvullende bij drage. Wethouder Versluys ant woordde, dat de gemeentegarantie voor de Veste in de reserve welzijn blijft zitten. "Dat geeft dus geen ruimte in de begroting. Er zijn ook nog legio zaken te doen." De overschrijdingen bij (ver)bouw van scholen kwamen ook nog ter sprake naar aanleiding van opmer kingen van de PvdA "Er zijn best wel eens moeilijke omstandigheden, maar het moet tot de uitzonderingen behoren", zei de wethouder. "We maken er geen gewoonte van, want als er voordelen zijn, moeten we die ook aan de scho len ter beschikking stellen. Dat is bij de uitspraak van de Raad van State over de St. Anthoniusschool in Oud- Vossemeer wel gebleken", aldus Versluys. 'Welkom, welkom in ons midden; samen zingen, samen bidden; luis teren naar wat Jezus zegt, Hij alleen wijst ons de weg.' Uit volle borst klinkt dat tijdens de herfst vakantie in het St. Annalandse N.H. verenigingsgebouw uit ruim honderd kindermonden. Voor het decor hebben de kinderen een plaatsje uitgezocht op de kus sens die in het voorste gedeelte van het gebouw op de grond liggen. Achter hen staan de tafels met daar op scharen, kleurpotloden en plaksel gereed om te knutselen. De kinderen luisteren echter eerst naar een Bij belvertelling en zingen verschillen de liederen en enkele psalmen. De muziekgroep met dwarsfluiten, gitaar en accordeon leert de liederen aan, waarbij Eugene Mputu - een al geruime tijd in St. Annaland verblij vende asielzoeker uit Zaïre - het rit me aangeeft. Boven het decor staat met grote let ters het thema van deze zevende vakantiebijbelclub: Kies en deel. Rondom dit thema krijgen de kinde ren de Bijbelverhalen te horen over de genezing van Naaman, over de roeping van Zacheus en de gelijke nis, die de Heere Jezus vertelde over de barmhartige Samaritaan. Na de vertelling wordt de kinderen een weektekst aangeleerd, die dit jaar komt uit Psalm 119: 'Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.' Evenals bij het aanleren van het nieuwe the malied blijkt hoe snel de kinderen iets leren. Na de pauze zoeken de kinderen voor de verwerking een plaats in het achterste gedeelte van de zaal of op de orgelzolder. Vooral het beschil deren van een linnentas op de laatste dag deden de kinderen met veel enthousiasme. Bij het verhaal van Zacheus werd er door de oudste kinderen een spaar pot gemaakt, met als opdracht om met deze eigengemaakte spaarpot geld in te zamelen voor riksja's (fiet sen) voor Bangladesh. Op de terug- komdag in de paasvakantie zal de opbrengst voor dit project van de stichting Woord en Daad worden bekend gemaakt. Op vrijdag werd de VBK afgesloten met een spelmiddag. Er was een vossenjacht uitgezet waarbij ondermeer een soldaat, bruidje, visser, verpleegster en een vos moest worden opgezocht. Voor de jongere kinderen waren er tevens enkele spelletjes uitgezet rondom het kerkgebouw. Ondanks de regen aan het eind van de middag vermaakten de kinderen zich uitstekend. Ds. Meeuse sloot de vakantiebijbelclub af, waarbij hij iedereen uitnodigde om zondagmor gen ook naar de kerk te komen. In deze dienst mochten de kinderen op de eerste banken plaatsnemen. Bijna alle deelnemers van de VBK waren bij de kerkdienst aanwezig en hoor den opnieuw over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Na afloop maakten velen gebruik van de gelegenheid om samen met de kinderen in het verenigingsgebouw koffie of fris te drinken, waarbij nog enkele liederen werden gezongen. Op maandag 6 november is er een terugkomavond van de VBK, waar voor ook ouders en andere belang stellenden worden uitgenodigd. Op deze bijeenkomst worden onder meer dia's van de vakantiebijbel club. vertoond. Ook de Hervormde Gemeente van Tholen organiseerde vrijdag de der de vakantiebijbelclubdag in vereni gingsgebouw De Wingerd. Er deden zo'n 70 kinderen van zes tot twaalf jaar en ongeveer 25 vrijwilligers aan mee. Het thema van de dag was 'De barmhartige Samaritaan'. Ds. J. van Dijk opende de dag om tien uur met de medewerkers, 's Morgens was er een vertelling over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en leer den de kinderen het themalied. Ver der werd er veel gezongen en maak ten de deelnemers knutselwerkjes. Na de boterhammen volgde de speurtocht door Tholen. Aan de hand van een foto moesten de kinde ren een plaats opzoeken waar ze via een opdracht punten konden verdie nen. De winnende groep kreeg een kleine attentie. Om vier uur was de vakantiebijbelclub alweer afgelo pen. Alle kinderen kregen hun pro grammaboekje en een knutselplaat over de barmhartige Samaritaan mee naar huis. Zondagmorgen sloot het thema van de eredienst in de Nederlandse Hervormde kerk aan bij de vakantiebijbelclubdag. Volgens Van Nuland is het handge schreven pamflet afkomstig van het bedrijf Pronaturae, dat waterfilters aan de man probeert te brengen. 'Via misleidende reclame en onjuiste informatie', aldus het waterleiding bedrijf. Een woordvoerder deelt mee, dat diverse inwoners van Sint- Philipsland naar aanleiding van het pamflet hebben gebeld met de vraag wat er aan de hand is. "Om de onrust weg te nemen, hebben we huis-aan- huis een brief verspreid. Het kost, onnodig, extra energie." Op het in het pamflet genoemde telefoonnum mer (een naam staat nergens ver meld) meldde zich gisterenmiddag slechts een antwoordapparaat. Maar de woordvoerder van Noord-West- Brabant zegt, met de betreffende persoon gesproken te hebben. Zodoende weet hij, dat het om Pro naturae gaat. In het pamflet worden de Sint-Phi- lipslanders opgeroepen, naar het gebouw van de Oud-Gereformeerde Gemeente te komen. Daar zou giste renavond met foto's en dia's het ver schil worden getoond tussen lei dingwater en wat wordt genoemd 'gezuiverd water'. Het pamflet meldt dat leidingwater stoffen bevat die heel slecht zijn voor ons lichaam en soms zelfs dodelijk. Er wordt een verband gelegd tussen het drinken van leidingwater en gevallen van kanker in Ouddorp. Zes stoffen wor den genoemd, met de nadelige gevolgen die ze voor het lichaam kunnen hebben. Op het pamflet zijn een tiental 'beestjes' getekend die in leidingwater voorkomen. In de brief van het waterleidingbedrijf wordt benadrukt, dat drinkwater streng wordt gecontroleerd. Dagelijks wor den monsters genomen. Welke stof fen en hoeveel er in drinkwater mogen zitten, is wettelijk bepaald. Ook de inspectie voor de volksge zondheid houdt de kwaliteit van het drinkwater in de gaten. Een onder zoek van de Consumentenbond heeft volgens Van Nuland aange toond, dat het Nederlandse drinkwa ter niet onderdoet voor in flessen verkocht bron- en mineraalwater. Bovendien zou zijn vastgesteld dat het drinkwater van Noord-West- Brabant tot het beste in ons land behoort. Het waterleidingbedrijf waarschuwt op zijn beurt voor het gebruik van waterfilters. De aanschaf is overbo dig en dus geldverspilling. Daar naast kan het gebruik van filters juist gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Een filter kan een ideaal leefmilieu vormen voor bacteriën; die kunnen, bij het niet tijdig vervangen van de filter, in het water terecht komen. De brief waarschuwt verder voor de tests waarop fabrikanten van filters zich beroepen; deze zijn onvolledig. Uitspraken over de zuiverende wer king kunnen, aldus de brief van Noord-West-Brabant, niet waarge maakt worden. En bij de beoorde ling van de kwaliteit van het gefil terde water heeft geen enkele fabri kant alle stoffen laten controleren die in de waterleidingwet zijn opge- Kinderen zingen in het N.H. verenigingsgebouw te St. Annaland tijdens de vakantiebijbelclub. Overigens merkten we de eerste jaren van de oorlog niet zo heel veel van de bezetting. Er waren dagen, ja weken, dat er zich geen Duitser liet zien in het dorp. Natuurlijk hadden we wel met allerlei maatregelen te maken. Eerder heb ik er al enkele genoemd. Er valt me nog het een en ander in. Zo moest ik - van vader, die daar zelf een hekel aan had - elke week naar Jan Suurland 'op hae heeve'. Hij was de plaatselijke bureauhouder van de voed- selcommissaris. Wekelijks moest daar de veestapel worden geïnventari seerd. In één woord samengevat kwam het erop neer, dat heel het agrarische bedrijfsleven aan banden lag. Geen schoof stro en geen vijfkop (oude inhoudsmaat - red.) haver mocht je bij wijze van spreken teveel hebben, of er moest geleverd worden. Veevoerbonnen (koeken en meel) en kunstmest- bonnen werden ook door de 'P.B.' uitgereikt. Er zijn heel wat wachturen gemaakt op de opgeefdagen in de winkel bij Jan Suurland. Winkel hield hij toen al niet meer, wel stonden de toonbanken nog ter weerszijden. Op het einde van het daartussen liggende pad was een bre de schuifdeur die meestal open stond. Deze gaf toegang tot de woonkamer, die meer dan een voet lager lag. Voor het deurgat, in de kamer, stond een bureau. Daarachter zetelde de P.B. Jan Suurland. Ik kreeg altijd het gevoel of ik voor een rechter stond, daar in dat deurgat. Achter je de kille winkel met de neergelaten gordijnen; voor je de P.B., wiens vragen je nooit naar zijn zin beantwoordde, "'t Was nóóit hoed! Ie is vee te persies", zeiden de mensen. Een schril contrast met de strenge Jan vormde de kamer achter zijn rug. Daar speelde het huiselijke leven zich af; voor het oog van iedere bezoeker, en dat was het hele dorp. Ik wist precies hoe het er daar uitzag. Later is er een soort kamerscherm geplaatst. Kon je de huiselijkheid niet meer zien, maar wél horen. Nog weer later is een schot met een loket erin voor het deurgat geplaatst. We verkochten de melk van onze koeien aan huis. Daar kwamen de mensen zelf om, leuren deden we niet. In de zomer kwamen de mensen, meestal vrouwen, 's morgens al voor acht uur; de eerste om zes uur. Aan de voor- en achterdeur. Die aan de achterdeur kwamen, waren de gezelligste, 'die klet sten soms wat of1. Dat vond ik tenminste. Of moeder er ook zo over dacht, durf ik te betwijfelen. Ook de melk ging op de bon. Wat een rompslomp bracht dat mee. Al die bonnen moesten opgeplakt en geregistreerd worden. Eens in de week moes ten de opgeplakte bonnen ingeleverd worden in het 'dokters'uus'. Heel die bonnenbeweging verzorgen was mijn werk. In het begin ging dat wel; er was nog weinig controle en op papier liet ik de koeien zoveel melk geven als er bonnen voor ontvangen waren. Later ging dat door de strengere controle veel moeilijker. Het stelsel werd me te ingewikkeld. Daar kwam nog bij, dat we steeds meer melk verkochten (onze melk had zeker een goede naam). We hadden, zeker 's winters, lang niet genoeg melk van onze eigen koeien. We haalden ze dan bij anderen, onder andere bij C.L. Potappel elke dag. Dat was mijn vaste taak 's morgens en 's avonds. Maar het is ook verschillende keren gebeurd dat ik er om moest bij Huib Smit onder de zeedijk, bij 'Wullem Kwaek', bij 'Soare', bij 'Merien Luuk'. Ja zelfs achter op het Scheld bij 'Kees van Bram Oahe'. En dat allemaal op een fiets met anti-plofbanden. Een 'bus- se' melk 'op de stange' en zo tobde ik door poelen, plassen en macadam ach ter uit de 'Buursewegt'. Een boek met formulieren bij me; daar moest de laat ste liter melk - in drievoud - in worden verantwoord. Moeder verkocht de melk. Dikwijls veel meer dan waar de mensen recht op hadden, en ik moest maar zien dat ik de zaak kloppend kreeg. Dat heeft me soms een moeite gekost! Vader bemoeide zich nooit met de bonnenbewe ging. Hij wist dus ook niet hoe het systeem werkte; in voorkomende geval len kon ik dan ook geen beroep op hem doen. (Wordt vervolgd) I I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 13