Van Gorsel en Gaakeer naar Goes r lil Toeloop Oesterdam groeit gemeente boven het hoofd Geniet, maar betaal met mate. - posse S RA R Zoom-as in Tholen-stad stimuleren NIEUW BIJ SPAR WAARDEBONNEN MET MENU-SUGGESTIE SPAR-SUPERMARKT GROFFEN uit Stavenisse Thoolse raadscommissie bespreekt maatregelen Stijlvolle verfijning in Arnemuiden Waterschap Zeeuwse Eilanden kiest dagelijks bestuur ZEEUWSE KABELTELEVISIEMAATSCHAPPIJ ZEKATEL B.V. ZEKATEL Mededeling aan de abonnees van Zekatel BV. GALL^GALL 10 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT t Donderdag 31 augustus 1995 h Kwaliteiten Honorering Veerhaven A.J.P. Financiering grillig Toegevoegd aan het televisie-programmapakket: In de regio's: Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen: Per 28 augustus: SBS6 kanaal 57 frequentie: 759,25 MHz Veronica kanaal 50+ frequentie: 705,75 MHz Per 1 september: In de regio: Per 1 september: ZEKATEL B.V. Zeeuwsch-Vlaanderen: Veronica kanaal 66+ frequentie: 837,00 MHz Van 4 tot en met 30 september a.s. zijn er bij Spar weer harde guldens voordeel te verdienen. Vier weken lang kan de consument profiteren van fantastische kortingen bij aankoop van een aantal produkten. De waardebonnen worden opgenomen in de wekelijks te verspreiden huis-aan-huis folder. Naast de gewone waardebonnen die de consument bij aankoop van bepaalde produkten recht geven op een directe korting, komt Spar nu ook met de combinatie-waardebon. Op deze waardebon staan drie produkten vermeld met daarbij een menu-suggestie. Deze waardebon biedt een hoge korting op de drie produkten en geldt slechts wanneer de drie produkten tegelijk worden ingekocht. Voor de consument is het elke dag weer moeilijk om te beslissen wat er gegeten moet worden. Spar helpt haar klanten op weg! Kortom, goed nieuws voor het eiland Tholen waar de Spar-supermarkt te vinden is! Korte Vest, Sint-Maartensdijk Tel. 01666-2490 OHTI aqoIT pfmn Afin "C O" ATI XJ X XXX 5^X1. X^X XXlliti XXI O door A.J. Smits A.f. Smits uit Stavenisse was 11 jaa Tweede Wereldoorlog uitbrakHet m diepe indruk op hem. Achttien jaar na ding stelde hij zijn herinneringen aan schrift. Als feuilleton zijn ze de komen in deze krant te lezen. lie tijd op de weken Levensgevaarlijk Niet dramatiseren Aanhoudende zorg 28,95 8,95 18,95 20,95 Altijd iets bijzonder. J.L. van Gorsel en G.L.D. Gaakeer, beiden uit Oud-Vossemeer, zijn de grootste kanshebbers om dagelijks bestuurder te worden van het water schap Zeeuwse Eilanden in Goes. Formeel wordt er vrijdag 8 september over gestemd door de 62 hoofdingelanden van het fusiewaterschap, dat ontstaat door het samengaan van de vier waterschappen boven de Wes- terschelde en het wegschap Walcheren. Gedeputeerde staten hadden bepaald, hoeveel dagelijks bestuur ders er per categorie komen: 3 inge zetenen, ongebouwd, gebouwd, bedrijfsgebouw elk 2 en pachters 1 Ook was vastgesteld, dat Tholen 2 db-leden mocht leveren, maar uit welke categorie, dat was tot gisteren onbekend. De 13 hoofdingelanden van Tholen die doorstromen naar Zeeuwse Eilanden hebben in twee bijeenkomsten de voorkeur gegeven aan de categorie ingezetenen en ongebouwd. Niet unaniem, want bedrijfsgebouwd wilde ook graag een db-zetel, maar die groep legde zich uiteindelijk bij de wensen van de overgrote meerderheid neer. Voor de categorie ingezetenen is Gaakeer momenteel al gezworene van het waterschap Tholen, maar er gaan totaal 5 hoofdingelanden-inge zetenen naar Goes. Ook de andere 4 Round-up in Thools groen. De gemeente Tholen maakt een selec tief gebruik van het bestrijdingsmid del round-up in openbaar groen omdat het wettelijk toegelaten is en er ook geen alternatief beschikbaar is. Wethouder J. van der Jagt ant woordde dat op vragen van raadslid J. v.d. Donker naar aanleiding van een brief van de stichting Natuur- verrijking uit Lekkerkerk. Duivenrubriek De Zwaluw Oud-Vossemeer, Peronne 26 augustus (203 km). In concours 203 duiven van 18 deelnemers, los 9 u. met w.n.w.-wind. Eerste duif 12.00.33 u. is 1124,681 m/min, laatste duif 12.28.44 u. is 972,468 m/min. D. Vaders 1, 2, 3, 8, 14, 16, 25, 29, 32, 37, 38, 39; P. Hommel 4, 9, 10, 26, 27, 30, 35, 42, 45, 49; J.A. Capelle 5, 7, 15, 19, 34, 46, 50; I.K. Berkey 6, 44; J. Potappel 11, 13; D. Havermans 12, 21, 22, 23, 24, 28, 31; J. Vaders 17, 33, 47, 48; A. Capelle 18; R. Hendrikse 20; A. van Daalen 36; J. Buitenhuis 40, 51; C.A. Hommel 41; J. Schetters 43. De Zwaluw Oud-Vossemeer, Orleans- Saran 26 augustus (437 km). In con cours 115 jonge duiven van 10 deelne mers, los 8 u. met w.n.w.-wind. Eerste duif 14.26.09 u. is 1131,991 m/min, laatste duif 14.59.25 u. is 1042,643 m/min. P. Hommel 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 19, 21, 24, 26, 27; D. Havermans 2, 12, 13, 15, 22; D. Vaders 4, 17, 20; J. Vaders 6, 18, 25, 28; A. Capelle 9, 16, 29; M. de Graaff 10; J. Buitenhuis 23. kunnen zich kandidaat stellen. Het zelfde geldt voor de groep onge bouwd met Van Gorsel, de waarne mend-dijkgraaf van Tholen, maar die heeft slechts concurrentie van 1 man omdat de categorie ongebouwd maar 2 hoofdingelanden naar Goes mag sturen: Van Gorsel en A.A. van Nieuwenhuijzen uit Anna Jacoba- polder. Over personen is nog niet gesproken door de 13, zegt secretaris J.D. de Korte, maar hij rekent erop dat er voor 8 september overleg over een voordracht zal zijn. "En elke wel denkende hoofdingelande kijkt dan naar bestuurlijke ervaring, capaci teiten en kwaliteiten." Schouwen-Duiveland levert evenals Tholen 2 db-leden in Goes, maar dan uit de categorieën bedrijfsge bouwd en pachters. De Bevelanden krijgen er 3 uit de groepen ingezete nen, gebouwd en bedrijfsgebouwd. Walcheren ook 3 uit de ingezetenen, ongebouwd en gebouwd. De Korte geeft aan, dat de Thoolse wens wordt ingegeven door het financieel belang. "De ingezetenen zorgen voor 21/z miljoen van de inkomsten en de agrarische sector (de grondei genaren en pachters) voor bijna 1.7 miljoen gulden. De huiseigenaren komen aan 1.2 miljoen, het bedrijfs gebouw aan 7 ton. "Ons voorstel is voor Tholen het meest logisch. De groepen die het meeste belang bij de waterschapswerken hebben, krijgen dus een db-lid. We hopen tenminste dat het zo zal gaan op 8 september, maar dat is nog niet voor 100% zeker." De voorgestelde indeling die interim-voorzitter drs. H. Eversdijk van de Zeeuwse Eilanden op basis van de wensen van de afzonderlijke waterschappen heeft gemaakt, is namelijk slechts een advies. Wan neer de algemene vergadering ervan afwijkt, heeft dat misschien ook voor de twee Tholenaren gevolgen. "Elk model bergt een zekere mate van onlogische situatie in zich omdat we nu eenmaal vastzitten aan 3-3-2-2 (verdeling over de water schappen) en 3-2-2-2-1 (verdeling over de categoriëen). Die vaste gegevens maken een 100% logisch of objectief model vrijwel onmoge lijk", zegt Eversdijk. Hij is er echter van overtuigd, dat er 'op een waardige wijze' een oplos sing gevonden zal worden. Volgens Eversdijk is de verkiezing van het college van gezworenen voor het waterschap Zeeuwse Eilanden het sluitstuk van de fusie. De 62 hoofdingelanden van Zeeuw se Eilanden worden 8 september in Nieuwdorp beëdigd. Op de agenda van deze eerste algemene vergade ring staan de vaststelling van een verordening voor presentiegeld (156 gulden) en reis-/verblijfkosten voor hoofdingelanden en een verordening honororering (per maand 15% van de bezoldiging van de voorzitter) en vergoeding reis- en verblijfkosten voor de gezworenen. Voorts komt er een sociaal statuut voor het personeel aan de orde en een inspraakverordening. Het fusie waterschap behandelt 9 november de begroting en houdt op 18 decem ber de derde en laatste vergadering dit jaar. Na 1 januari gaat Zeeuwse Eilanden pas helemaal volledig functioneren, want tot en met 31 december blijven de vier water schappen nog bestaan. Ook het waterschap Tholen, dat zelf 12 sep tember bijeenkomt. Het waterschap Tholen neemt de voormalige veerhaven in Anna Jacobapolder in eigendom, beheer en onderhoud over van het rijk, zo is het voorstel. Sinds 1990 wordt daar al over onderhandeld. Nu is er een accoord. Het waterschap ontvangt van het rijk 6922 gulden voor het onderhoud van de waterkant en een eenmalige vergoeding van 272.559 gulden voor het veerplein met havenhoofden. Het waterschap moet zelf ook een afkoopsom betalen aan Domeinen, namelijk 104.211 gulden voor rechten van derden. Zo wordt o.a. de veerhaven verhuurd aan de Thoolse visser KJ. Bout voor de teelt van mosselen. Verder stelt liet waterschap Tholen het automatiseringsplan voor het basisplan watervoorziening vast. De hoofdingelanden stellen 12 sep tember ook de rekening 1994 vast, die een overschot laat zien van 39.469 gulden. De afdeling water zuivering zorgde voor een batig sal do van 252.317 gulden, maar wegen, dijken en gemalen leverden vorig jaar een tekort op van maar liefst 212.847 gulden. Dit wordt enigszins vertekend omdat er onlangs nog betalingen door het rijk gebeurd zijn voor de waterkeringen, oevererosie en muskusrattenbestrij- ding. Maar er waren verschillende tegenvallers, zoals 39 mille meer bouwrente voor het basisplan water voorziening en 67.000 gulden hoge re personeelslasten, 38 mille meer bestuurskosten door de verkiezingen per 1 april 1994. Ook vergaderde de algemene vergadering negen keer, wat bijna een verdubbeling was met de raming. De autokostenvergoe ding voor het personeel kwam 69.000 gulden hoger uit dan geraamd. Ook waren er 38 mille meer accountantskosten, 58.000 gulden fusiekosten, 40 mille advies- kosten voor afwatering van de Wei- hoek en 26.000 gulden meer bema- lingskosten. Door de vele bijstellin gen, met name bij het basisplan watervoorziening, heeft de financie ringsstructuur volgens het dagelijks bestuur van het waterschap Tholen 'een grillig verloop.' Het financie ringstekort van 1.8 miljoen gulden is mede-gefinancierd door een langlo pende lening van 2Vz miljoen gul den, die per 1 augustus j.l. bij de Nederlandse Waterschapsbank is afgesloten tegen een rente van 7.13%. De stimulering van economische activiteiten langs de Zoom-as (Hulst, Reimerswaal, Tholen) mag volgens gedeputeerde staten wat onze streek betreft, alleen in Tholen- stad plaatsvinden. "Voor de overige kernen is terughoudendheid op zijn plaats." G.S. hebben nog maar een voorlopige conclusie getrokken omdat er nog adviezen volgen van de sociaal-economische contact groep en de provinciale planologi sche commissie. Alles overziende, vinden g.s. echter dat Reimerswaal de beste kansen heeft en dan met name bedrijfsterrein de Poort. De transport- en distributiesector krijgt daar alle ruimte. Overigens zeggen g.s., dat Tholen het huidige actieve gemeentelijke beleid moet voortzet ten. "Er dienen ook geen belemme ringen, anders dan milieutechnisch (exclusief mobiliteit) te worden opgelegd aan bedrijfsvestiging bij de stad Tholen. Kantooractiviteiten moeten echter aansluiten bij de aard, functie en schaal van Tholen-stad", aldus g.s. Volgens het provinciaal bestuur is de concurrentiepositie van Tholen in sterke mate afgeleid van schaarste in andere gebieden, met name in West-Brabant. "De positie van Tholen verbetert sterk bij de aanleg van de noordelijke Zoom-as, maar blijft ook dan afhankelijk van ontwikkelingen in West-Brabant." X De Reisduif Scherpenisse, wedvlucht Peronne. Eerste duif 1062,05 m/min, laatste duif 914,49 m/min. L. de Kwak Koolaard 12,7, 16, 17,20,22,23,24,35,36, 38,41, 49,54,56,60,64,70,76,82, 86; J. Krijger 3, 15, 18, 31, 37, 46, 78, 83, 87, 88, 91; J.J. Bolier 4, 14,19,27,62,72,75,79,90,92; M. Potappel 5,47,73; L. Hage 6, 41, 69; P. Potappel 8, 9, 12, 55, 58, 71; J. Moerland 10, 13, 21, 26,28,29, 33, 39,43,50,67,68; D. Menheere 11, 30, 32, 48, 53, 85; D. Uijl 25, 42, 84; C.D. Uijl 34, 77; A. Moerland 44, 45, 52, 59, 63, 66, 80, 89; K. Lisseveld 51,65; A. Bouman 57. De Reisduif Scherpenisse, wedvlucht Orleans. Eerste duif Wat zou er nu opdoen, vroeg ik me slaperig af. Wat een bestel was dat bij het krieken van de nieuwe dag. Jong en oud weerden zich om aangekleed te komen. Als een van de eersten was ik buiten en daar vernam ik de aanleiding tot deze consternatie. Wat was het geval? Vader en ome Krien waren om half vier naar het dorp gegaan. Ze zouden bij ons thuis melkgerei halen en dan in de wei gaan melken. Ze kwamen op de Stoofdijk en daar kwam een Duitse soldaat langzaam op een 'stompfiets' aangereden, terwijl hij op een hoorn blies die hij met één hand aan zijn mond hield. "Wat zou dat beteke nen, luchtalarm misschien?" vroegen ze aan elkaar. Toen de soldaat dichter bij kwam, wezen ze vragend met hun vingers in de lucht. De soldaat knikte en reed al blazende door. Ze wisten genoeg; vlug op de fiets en terug naar 't Ouwland met hun alarmerende boodschap. Het was dus een onverwacht en vroegtijdig ontwaken. Wat nu te doen? Ach ter op het erf beraadslaagden de mannen met elkaar over deze vraag. Plotse ling zag één van hen een paar vliegtuigen. Ze vlogen heel in de verte over de Oosterschelde, van zuid naar noord. Nu stond het vast: luchtalarm! "Oamae in de schuulkelder", werd er geroepen. En ja hoor, dat gebeurde. Tenminste, de vrouwen en kinderen. De mannen bleven bovengronds de gebeurtenissen afwachten. Er gebeurde overigens niets. De vliegtuigen waren in de verte verdwenen, maar toch werd de zaak niet vertrouwd. Weggekropen achter het kolenhok luisterde ik naar de gesprekken van de mannen. Daar had ik me tussen een paar struiken een pracht observatiepost ingericht. Uit nieuwsgierigheid, om de dingen te zien gebeuren, had ik me brutaalweg onttrokken aan het verblijf in de schuilkelder. Dat dacht ik tenminste te doen. Stond me daar opeens oom Kees de Vos voor me. "Wat jie snotaop. Zü je 's houw maeke dè j' in de schuulkelder komt." Ik moest nu wel tevoorschijn komen, kreeg van mijn vader een harde vermaning en terwijl ik in de schuilkelder afdaalde hoorde ik mijn ooms mijn stoutmoedig gedrag als een probleem van de eerste orde bespreken. Mij dunkt, bij gebrek aan wat anders. De schuilkelder zat tjokvol, verder dan de ingang kwam ik niet. Het was me een toestand. Jammeren, zuchten en kermen, schreiende kinderen. En koud. Ook geen wonder, zo van bed in een gat in de grond waar de kille morgen lucht haar adem doorheen blies. Iedereen zat te rillen. Ik zie nog mijn oude grootmoeder van 81 jaar daar zitten. In een deken gehuld tussen twee van haar dochters. Het oude mensje kon niet alles volgen wat om haar heen gebeurde. Gelukkig duurde ons verblijf in de aarde niet lang. Toen er verder niets gebeurde, vonden de mannen het raadzaam om er maar uit te komen. Dit is het laatste dat ik me van die morgen in 't Ouwland herinner. Slechts nog dat we vóór acht uur in de morgen weer thuis waren. Bijna een etmaal waren we van huis geweest. Het leven ging al gauw weer zijn gewone gang, zij het onder gewijzigde omstandigheden. Al spoedig kreeg ik de gelegenheid om Duitse soldaten van nabij te bekijken. Ze kwamen bij ons melk halen. Ze lieten hun 'gevoer de' veldkruikjes vullen, dronken achter elkaar de rauwe melk op en lieten ze weer vullen. Ze betaalden met Duits geld, dat was voor mij toen een sensa tie. Ik heb er nog altijd munten van in mijn bezit. Wat ik vervolgens neerschrijf kan geen aanspraak meer maken op een chro nologische volgorde. Ik graaf maar wat fragmenten uit mijn herinnering op. Onze mannen en jongens die gemobiliseerd waren, zijn meest in krijgsge vangenschap gevoerd. Na verloop van tijd kwamen de meesten weer terug. Hier in het dorp heerste erge ongerustheid over Kees Moerland Mzn. en Piet de Vos Czn. Anderen waren allemaal thuis, maar van deze twee was niets bekend. Ten langen leste kwam De Vos gezond en wel thuis en een tijd later ook Moerland. Van ons dorp was niemand gesneuveld. (Wordt vervolgd) Het gemeentebestuur van Tholen gaat zich nader beraden op de grote toeloop van dagjesmensen naar de zoute kant van de Oesterdam. De verkeersveiligheid, het parkeren en de achterblijvende rommel baren steeds meer zorgen. In de raadscommissie ruimtelijke ordening zal er over maatregelen gesproken worden. Burgemeester Van der Munnik deed die toezegging maandagmiddag in de Thoolse raad, waar een brief van de familie Schepers uit Bergen op Zoom aan de orde kwam. "Velen parkeren hun auto op het gras, zodat je uitzicht hebt op het statyssymbool van anderen. In veel gevallen wor den we gedwongen om mee te lui steren naar muziek, wat lang niet door iedereen gewaardeerd wordt. Bij vertrek laten velen een spoor van bakjes, blikjes en papiertjes achter. Dit wordt overigens iedere avond keurig opgeruimd door de eigenaars van de loempia- en friteswagens, maar met enkele prullebakken zou den de gasten zelf een steentje kun nen bijdragen aan het leefklimaat." De ergenissen van de familie Sche pers ontstaan echter met name door de auto's. Met een houten (vergren delde) slagboom op de oprit en paal tjes met draad langs de bovenkant van het grasveld zou het fout parke ren afdoende opgelost zijn. "Mits er iemand in het zomerseizoen aange steld wordt voor controle", voegt de fam. Schepers er snel aan toe. Men is ervan overtuigd, dat de problemen tot een redelijke oplossing worden gebracht, zoals voorheen met de waterskiërs is gebeurd. B. en w. hadden de brief echter doorgestuurd naar rijkswaterstaat, eigenaar van de Oesterdam. D66 en de VVD vonden dat echter wat te gemakkelijk en vroegen ook om actie van de gemeente. "Er komen namelijk regelmatig brieven over deze kwestie", zei J. van den Don ker. "Er wordt veel rommel gemaakt op de Oesterdam en iedereen is niet zo netjes om het mee naar huis te nemen. Er zijn meer dingen die daar niet goed geregeld zijn en daarom moet de gemeente actie onderne men", zei het D66-raadslid. "Een deel van de Oesterdam behoort toch ook tot de gemeente Tholen", zei mevr. E. Frigge-Hogesteeger. "Het is de VVD een doorn in het oog dat de wet daar aan de laars gelapt wordt. Kinderen steken de weg over om in het natuurgebied hun behoef ten te doen, wat levensgevaarlijke situaties oplevert. Laat de politie daar verbaliserend optreden en plaats borden dat er op of langs de parallelweg niet geparkeerd mag worden. En voer prikacties uit ach ter de slagbomen. Dan weten de mensen heel snel dat ze daar niet mogen parkeren." PvdA en CDA tilden er minder zwaar aan. "We moeten het niet dra matiseren", zei M.A.J. van der Lin de. "Als je de toeloop ziet, is er wei nig kruid tegen gewassen. De natuurlijke situatie daar trekt veel mensen Zijn collega W.C. van Kempen pleitte ervoor om de slag bomen weg te halen omdat die bar rière toch niet helpt. "Ik kan ook best begrijpen, dat de mensen met hoge temperaturen op de dijk gaan zit ten." Op de autoweg controleert de politie wel, zo had het CDA-raadslid met eigen ogen geconstateerd. Ook de burgemeester putte uit eigen waarnemingen. Op een vrije vrij dagmiddag was hij deze mooie zomer van Gorishoek naar de Oes terdam gefietst, waarbij Van der Munnik 900 auto's had geteld. De parallelweg was door de drukte stapvoets te berijden. Er bleken familiebijeenkomsten en barbecues gehouden te worden en er lagen vuilniszakken. De burgemeester noemde de Oester dam 'een bron van aanhoudende zorg.' "De aantrekkingskracht is zo groot, dat er meer moet gebeuren." Van der Munnik somde de maatre gelen uit het verleden nog eens op: de provincie heeft 120 parkeerplaat sen aangelegd bij de Bergsediep- sluis en met vangrails en paaltjes is voor een stuk beveiliging gezorgd. "Maar je kunt niet alles regelen en als de slagbomen op de parallelweg niet werken, is de politie onmachtig om daar op te treden. Op de autoweg controleert de politie echter wel." De burgemeester merkte nog op, dat er op de Speelmansplaten, waar met 25% gemeentesubsidie toiletgebou wen verwezenlijkt zijn, nog wel volop ruimte voor recreanten is. De Oesterdam op zich is van het rijk en de weg is van de provincie, zodat er diverse instellingen bij het probleem betrokken zijn. Wordt vervolgd in de commissie ruimtelijke ordening. 1173,59 m/min, laatste duif 1054,35 m/min. J. Moerland 1,11, 12,18, 20,23, 30; J. Krijger 2, 6, 8, 10, 17, 19; D. Menheere 3, 29; J.J. Bolier 4, 5, 9, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 34; J. op den Brouw 7, 14,27; A. Moerland 25, 33. De Reisduif St. Philipsland, Orleans Saran jong 26 aug. Adr. Verwijs 1, 5, Ineke Quist 2, 3,4,6. De Reisduif St. Philipsland, Peronne 26 aug. Ineke Quist 1, 2, 5, 7, 8, 13, 14, 18, 19,20,26, 28, 3134. Comb. Bolijn 3, 4, 6, 10, 11, 12,15, 16,17,21,22,23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33. P.A. van Raay 9. De Zwaluw Sint-Maartens- dijk, Orleans Saran 26 augus tus. Duiven los 8 u. met w.n.w.- wind. Eerste duif 1106,65 m/min, laatste duif 984,99 m/min. J. Wielaard 1, 3, 8, 10, 14, 16, 0,7 L 32,95 3 BONUS MILES Red/White 0,7 L 9,95 1 BONUS MILE 1,0 L 20,45 1 BONUS MILE 0,7 L 23,95 Geniet, maar drink met mate. Aanbiedingen zijn geldig tot en met 19 september a.s. zolang de voorraad strekt, Achterstraat 52A, St. Philipsland, 01677-3100. Air Miles en het Air Miles logo zijn geregistreerde handelsmerken van Air Miles International Holdings N.V. Pot in Axel nu ook elke zondag open! Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, vrijdags tot I 21.00 uur, zondags van 13.00 tot 18.00 uur. Telefoon 01155-62010. CA A Lr I Sie Matic keukenstudio 1e verdieping. Slaapkamerafdeling 2500 m2. !euws-vlaanderen 21,23,24,25,27,28,31,32,38; H.T. van Hemert 2, 4, 5, 11, 15, 26, 30; J. Scherpenisse 6, 7, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 37; M. Ponse 9, 12, 13,22; J. v.d. Repe 17,29, 39; C. Rijnberg 20. De Zwaluw Sint-Maartens dijk, Peronne 26 augustus. Duiven los 9 u. met w.n.w.- wind. Eerste duif 1070,42 m/min, laatste duif 894,78 m/min. H.T. van Hemert 1, 49, 51, 53, 64,69; C.A. Rijnberg 2, 5,9, 10, 11, 12,27,32, 34,39,40,43,48, 58; M. Ponse 3, 13, 18, 19, 21, 28, 41, 47, 54, 56, 65; J. v.d. Repe 4,6, 24,31,35, 36, 37, 57; C. van Gorsel 7, 14, 16, 24, 29, 42,50,67,68; Vermaas en Zn. 8, 17, 22, 25, 44; L. Lindhout 15, 61, 72; L. v.d. Berge 20, 63, 66; A. van Gorsel 26,60, 70,71,75; J. Scherpenisse 30, 45, 46, 73; Bentschap Knook 33, 38; Comb, de Rijke 52, 59; J. Stoutjesdijk 55, 74; J. Lindhout 62. De Trouwe Duif Tholen, Orle- ans-Saran 26 augustus (434 km). In concours 54 jonge dui ven van 5 deelnemers, los 8 u. met w.n.w.-wind. Eerste duif 14.06.40 u. is 1183,54 m/min, laatste duif 14.40.12 u. is 1084,20 m/min.F. Bal 1, 7, 13; P. Laban 2, 4, 6, 12, 14; MJ. Laban en Zn. 3, 5, 10; C. Moeli- ker 8,9, 11. De Trouwe Duif Tholen, Peronne 26 augustus (200 km). In concours 212 duiven van 13 deelnemers, los 9 u. met w.n.w.-wind. Eerste duif 11.59.01 u. is 1118, 63 m/min, laatste duif 12.15.54 u. is 1024,29 m/min. F. Bal 1, 12, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 40; A. Laban 2, 3, 31; M.J. Laban en Zn. 4,6,7,14,46, 48, 49, 51, 52; Joh. Kegge 5, 24, 30, 39,45; C.J. Deurloo 8,42; C. Moeliker 9, 10, 11,27, 28; F.A. Bout 13; L. v.d. Kleijn 15; C.J. v.d. Berge en Zn. 16, 21, 22, 26, 32, 34, 41, 43, 47, 50, 53; P. Laban 17, 25; C.J. van Haaften 23; L. Hage 29, 33,44. De Vredesduif Sint-Philips- land, Peronne 26 augustus (207 km). In concours 207 duiven van 14 deelnemers, los 9 u. met n.w.-wind. Eerste duif 12.11.06 u. is 1081,42 m/min, laatste duif 12.36.48 u. is 953,89 m/min. Jac. Reijngoudt 1, 5, 16, 43; Comb. v.d. Reest 2, 6, 8, 17, 19, 24, 25, 48; R. Noordhoek 3; A. Goudzwaard 4,7, 13, 15, 21, 22, 30, 45,50; Comb. Reijngoudt en Zn. 9, 10, 12,23, 28,29, 36, 37, 42, 44, 47, 52; L. v.d. Reest 11, 14, 51; P. Wagemaker 18, 20, 40; Comb. Reijngoudt 26,35; R. Goudzwaard 27, 38; A. Kot 31, 32, 33, 34, 39, 46; Gebr. Reijn goudt 41, 49. De Vredesduif Sint-Philips- land, Orleans-Saran 26 augus tus (441 km). In concours 252 duiven van 15 deelnemers, los 8 u. met n.w.-wind. Eerste duif 14.36.52 u. te 1110,36 m/mtn, laatste duif 15.23.17 u. is 994,85 m/min. J.D. Quist 1, 16, 17, 19, 25, 28, 32, 34, 49, 51, 52, 56; P. Wage maker 2,4,7,8,12,29; A. Kot 3, 15, 42, 43; L. Reijngoudt 5, 6, 26, 27, 30, 36, 41, 53; Comb. Reijngoudt en Zn. 9, 22, 59; J.F. Neele 10, 13, 44, 58; L. v.d. Reest 11, 47, 63; Gebr. Reijn goudt 14, 18, 35; Comb. Reijn goudt 20, 24, 33, 38, 40, 45, 46, 57; Comb. v.d. Reest 21, 23; C. Verwijs 31, 39, 48, 54, 55; M. Meijer en Zn. 37, 60; J. Walpot Gzn. 50, 62; W. van Dommelen 61. Exclusieve woningtextiel, accessoires meubelen en verlichting Stijlvormen met de intieme warmte van roodbruin mahoniehout of een oranje geel taxus. Facetten van persoonlijke keuze's in stijlen van weleer. De tijd gaat, de stijl blijft in vorm en lijnen, in toepasbare mogelijkheden voor uw lang gekoesterde wensen. (l N Tl R I E u R S VOOR EEN STIJLVOL ADVIES Langstraat 2-4, Postbus 8, 4340 AA Arnemuiden tel. 01182-1273/1544, fax 3712 Openingstijden: maandag t/m zaterdag en vrijdagavond.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 10