THOLENDERWIJS Braderie St. Maartensdijk liep werkelijk als een trein Politie Zeeland als kip geplukt Graan in week tijd geoogst Gemeente praat met landbouw Deelplan zuid zoet water bij Stavenisse informatierubriek van de gemeente Tholen KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN BOUWEN IN BESCHERMD STADSGEZICHT BOUWAANVRAGEN BOUWMELDINGEN SPREEKUUR B&W VLAGGEN IVM HERDENKING OFFICIËLE BEËINDIGING TWEEDE WERELDOORLOG 'Een broek met een foutje maakt op de camping niets uit' Opbrengst verrassend goed, maar vochtgehalte bijzonder laag Donderdag 10 augustus 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 "Het loopt als een trein, zowel letterlijk als figuurlijk." J. de Feyter van het evenementencomité is enthousiast over de belangstelling voor de braderie in St. Maartensdijk. Met 420 passagiers was er volop animo voor het diesel treintje dat van 's morgens tot 's avonds ritten van een kwartier door het dorp maakte. "Dit was zeker geen onrendabele lijn. We hadden een hele dag volle bak", zegt de Feyter. Samen met C. Breure en J. Oudesluijs bestuur de hij bij toerbeurt twee uur het treintje, dat de midden standsvereniging had gehuurd. Voor een gulden per rit mocht men instappen en dat sloeg aan, zoals de hele bra derie voor de meeste deelnemers succesvol was. Financieel jaarverslag erg somber Miljoen weggesaneerd Ook Tholen dupe Uitbreiding korps Met opbrengsten van 9 tot 10 ton per hectare valt de tar weoogst op Tholen en Sint-Philipsland erg mee. "Nie mand had dat verwacht. Iedereen dacht dat het graan ver brand zou zijn door de extreem hoge temperaturen", ver telt C. Koopman van de gelijknamige graanhandel in Sint-Maartensdijk. Maandagavond was praktisch al het graan geoogst. Brussel Prijswinnaars Rode Kruis Poppen Kerstkaarten Vrijdags en zaterdags GEOPEND Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Telefoon: 01666-8200 Telefax: 01666-3553 Net als elk jaar zullen ter gelegenheid van Koninginnedag in 1996 koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. Maar van af heden gaat dat anders dan tot nu toe. Dit is het gevolg van de aanvaarding door het parlement van een herziening van het decoratiestelsel. De belangrijkste verandering betreft de criteria die zullen worden gehanteerd. Meer dan vroeger ligt de nadruk op de bijzondere verdiensten van de voor een onderscheiding voorgestelde per soon. Daarbij telt hetgeen de betrokkene in een betaalde functie heeft gedaan alleen nog maar als aanvullend element mee. Ver der is het de bedoeling dat een betere spreiding van onderschei dingen over alle bevolkingsgroepen wordt bereikt. Een andere wijziging betreft de eremedailles in de Orde van Oranje-Nassau. Deze zullen vanaf Koninginnedag 1996 niet meer worden uitgereikt. Nieuw is de ridderlijke graad van Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Informatie over de mogelijkheden om iemand voor een konink lijke onderscheiding voor te dragen en de wijze waarop dit kan worden gedaan, wordt gegeven door het kabinet van de burge meester. De voorsteilen moeten vóór 1 september 1995 worden ingediend bij de burgemeester. Het is belangrijk dat vóórdat een decoratievoorstel wordt inge diend, met de burgemeester of met het kabinet van de burge meester wordt overlegd. Inlichtingen: mevr. B.G. van Sprundel- den Engelsman, telefoon 01666-8330. Er is een bouwaanvraag ingediend door de heer P. Massar, M. van Vlaanderenstraat 6 te Tholen, voor het verbouwen van twee woningen op een perceel kadastraal bekend, Tholen sectie N, nummers 51 en 52 (geheel), plaatselijk gemerkt Kruittorenstraat 3-5. Het bouwplan heeft betrekking op een perceel dat gelegen is in een beschermd stadsgezicht zoals bedoeld in de Monumen tenwet 1988. Burgemeester en wethouders van Tholen zijn voor nemens met toepassing van artikel 51, lid 3 van de Woningwet vergunning te verlenen voor dit bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om van 11 augustus 1995 tot en met 7 september 1995 naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Tholen. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter gemeen tesecretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling gemeentelijke ontwik keling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 10 augustus 1995 Burgemeester en wethouders van Tholen. Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 41 van de Woningwet 1991 bekend, dat de volgende bouwaan- vragen zijn ingediend: - Een bouwaanvraag van J. Ligtendag, Oostdijk 39 te Sint Phi- lipsland, ingediend op 27 juli 1995, voor het vergroten van een slaapkamer op het perceel Oostdijk 39 te Sint Philipsland; - Een bouwaanvraag van fam. Stoutjesdijk, Peukseweg 1 te Tholen, ingediend op 31 juli 1995, voor het uitbreiden van een opslagloods op het perceel Peukseweg 1 te Tholen; - Een bouwaanvraag van P. Scherpenisse, A. van Bourgondië- straat 8 te Sint-Annaland, ingediend op 27 juli 1995, voor het aanbrengen van dakbedekking op het bestaande dak op het perceel A. van Bourgondiëstraat 8 te Sint-Annaland; - Een bouwaanvraag van M. de Jager, Mossellaan 34 te Tholen, ingediend op 1 augustus 1995, voor het bouwen van een gara ge en bijkeuken op het perceel Mossellaan 34 te Tholen; - Een bouwaanvraag van L.J. de Rijke, Pr. Bernhardstraat 9 te Stavenisse, ingediend op 31 juli 1995, voor het uitbreiden/ver bouwen van een woning op het perceel Pr. Bernhardstraat 9 te Stavenisse; - Een bouwaanvraag van C. van Dijke, Bierensstraat 61 te Sint- Annaland, ingediend op 31 juli 1995, voor het bouwen van een hobbykas op het perceel aan de Ambachtsweg te Tholen; - Een bouwaanvraag van Fa. Van 't Hof, Postbus 52 te Tholen, ingediend op 27 juli 1995, voor het uitbreiden van een bedrijfspand op het perceel Slabbecoornweg 21 te Tholen; - Een melding van J.J.M. Verbeek, Eerste Dijk 8 te Sint-Maar tensdijk, ingediend op 19 juli 1995, voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Eerste dijk 8 te Sint-Maartensdijk; - Een melding van J.l. Hage, Meanderlaan 143 te Tholen, inge diend op 4 augustus 1995, voor het bouwen van een tuinhuis je op het perceel meanderlaan 143 te tholen. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van burgemeester en wethouders vinden plaats op maandag 14 augustus 1995 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester H.A. van der Munnik en de wethouders ing. J. Ver- sluijs en ing. J. van der Jagt houden hun spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur. Het spreekuur van wethouder P. van Schetsen komt te vervallen. Wilt u op een ander tijdstip met een van de college-leden spre ken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666- 8330. Ter gelegenheid van het feit dat het op 15 augustus a.s. 50 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog officieel werd beëin digd, zal op 14 en 15 augustus de vlag worden uitgestoken vanaf alle gemeentelijke gebouwen. Op 14 augustus zal de vlag halfstok en op 15 augustus vol worden uitgestoken. Jong en oud genoten van het treintje op de braderie in St. Maartensdijk. De thermometer bij Dacomex geeft zaterdagavond tegen half acht nog 22 graden aan, wanneer de braderie in St. Maartensdijk aan de laatste uren begint. Sommigen hebben al een stoel op één van de terrassen opgezocht om hun dorst te lessen. Oliebollen zijn er nog volop te koop, evenals Friese en Groninger wor sten. Euterpe-voorzitter T. Steketee is tevreden over de verkopen. "De top lag in de morgen; vanmiddag was het rustiger door het mooie weer, maar gelukkig was het geen hoog water. Dat scheelt veel bezoe kers." Voor de muziekvereniging was het de eerste braderie zonder rommelmarkt. "Dat gaf zoveel beslommeringen, dat we er mee gestopt zijn", vertelt Steketee. "Je bent er al vanaf het voorjaar mee bezig en als je dan ziet wat je 's Grote zorg, in het vlees snijden, somber en frustrerend. Dat zijn de woorden die het jaarverslag van de Zeeuwse politie kenmerken. Ondanks het feit dat 1994 met een positief saldo kon worden afgesloten, zien de ordehandhavers van Zeeland de toekomst bepaald niet met ver trouwen tegemoet. De politieregio Zeeland is - net als overige zogeheten krimpregio's - als een kip geplukt. "De kwaliteit van de geleverde pres taties is in de loop van 1994 aan zienlijk verbeterd. Onder niet altijd plezierige of gemakkelijke omstan digheden is door alle medewerkers in de ondersteunende functies uitste kend gepresteerd", begint de inlei ding van het jaarverslag. Maar dan komt al snel de omslag. "Het is jam mer dat nog steeds met grote zorg moet worden gemeld dat de Finan ciële siutatie van de politieregio Zeeland niet is verbeterd. Integen deel, er is geen enkele reden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien." De politie sloot 1994 af met een batig saldo van ruim twee miljoen. Daarvan werden echter nog gedekt: het tekort over 1993 (meer dan 844.000 gulden) en de huisvestings voorziening (bijna 1.500.000 gul den). Daarna bleef er nog zo'n 63.500 gulden over. Maar dat gaf geen reden tot optimisme, blijkens het jaarverslag. "De begroting voor 1995 kon slechts sluitend gemaakt worden door bijna alle nieuwe beleidsvoornemens weg te saneren", meldt de inleiding. Dat betekent dat er voor meer dan één miljoen gulden aan nieuwe plannen niet door kan gaan. "Er is nu in het vlees gesne den, omdat de franje al in 1994 was weggehaald. Grote tegenvallers kunnen niet worden opgevangen en leiden tot een tekort op de rekening balans", aldus het jaarverslag. Bovendien is er dan bij de raming van de ontvangsten nog gerekend op een verhoging van de vergoeding van het rijk. Dit naar aanleiding van een rapport van de commissie Van Dijk. In dit rapport wordt voorge steld de vergoeding te verhogen met zelfs nog een aanvullende financie ring voor krimpregio's zoals Zee land. Momenteel is de politie Zee land hierover in onderhandeling met het ministerie van binnenlandse zaken. Ook de werkeenheid Tholen moet inleveren. In een voorstel tot begro tingswijziging moet Tholen het met 22.410 gulden minder doen. De ongemakkentoeslag wordt drastisch teruggebracht van 101.000 tot 80.000 gulden. Verder gaat de post afschrijving vervoermiddelen met 6 mille omlaag en de pot reiskosten wordt met de helft verminderd tot 3000 gulden. Voor overwerk wordt daarentegen 6,5 mille meer uitge trokken en ook voor alcoholcontrole kan Tholen rekenen op 1000 gulden meer. Op de langere termijn ziet het er voor de politieregio Zeeland somber uit, blijkens het financieel jaarver slag. Doordat de vijf - relatief kleine - politiekorpsen met elk hun eigen staf zijn samengevoegd, zijn de per soneelskosten erg hoog. Bovendien zijn er mensen (officieren) die niet in het formatieplan passen en dus eigenlijk overbodig zijn. De kosten zijn eens te meer hoog doordat de politiemannen en -vrouwen gemid deld relatief oud zijn en de uitstroom laag is. Als gevolg van periodieke loonsverhogingen stijgen de perso neelskosten zo sterk dat ze, volgens het jaarverslag, alleen maar kunnen worden betaald door een vacature stop in te stellen. Volgens het jaarverslag is het minis terie van binnenlandse zaken zijn belofte niet nagekomen om te bekij ken in hoeverre de tekorten een gevolg zijn van de situatie in de regio. "Zeeland heeft dan ook gepas te actie ondernomen in de richting van de rijksoverheid, in de veron derstelling dat er sprake is van onbillijke besluitvorming", meldt het jaarverslag waarin ook verband wordt gelegd tussen de kwaliteit van het werk en de ontoereikende finan ciën. "Het is frustrerend te moeten constateren dat de activiteiten die zijn ontwikkeld voor een efficiënte re en effectieve politie, dreigen te verzanden in de strijd over prioritei ten die bij de verdeling van zeer beperkte financiële middelen hoort." Overigens heeft het rijk wel de toe zegging gedaan dat er met ingang van 1996 vijfentwintig volledige banen bij zullen komen. De politie mag zelf uitmaken of die worden ingevuld door echte agenten öf door politiesurveillanten. Momenteel is er intern bij de politie nog een dis cussie gaande over wat de beste keu ze is. Aan de Smaalzijweg tussen Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland moet het graan er, zoals overal elders op Tholen en Sint-Philipsland, aan geloven. De oogst was in een week tijd gepiept dankzij de aanhoudende droogte. En de bijna tropische temperaturen maakten dat het graan bijna veertien dagen eerder dan normaal rijp was. "Dat is veertien dagen vroeger dan vorig jaar", weet Koopman. Hoewel Pensioen wethouders. De provin cie heeft de uitkering en pensioen verordening wethouders van de gemeente Tholen goedgekeurd. Daarbij zijn enkele opmerkingen gemaakt over aanpassingen die nodig zouden zijn. Ze hebben betrekking op de uitkering bij inva liditeit en op de grondslag voor de pensioenberekening. dat al vroeg is, herinnert hij zich dat de combines 19 jaar geleden al op 23 juli klaar waren. De graanhandelaar stelt dat de opbrengst zo'n 1000 kilo meer had kunnen zijn indien er veertien dagen later geoogst had kunnen worden. Het warme weer maakt dat het vochtgehalte van het graan tussen de 10,9 en 14 procent ligt, terwijl de norm 16% is. De boeren hebben het voordeel dat er niet gedroogd hoeft te worden, maar de handel kost het geld. De kiloprijs ligt momenteel op 29 tot 30 cent. De oogst begon vorige week maan dag en was afgelopen maandag op een oor na gevild. "Het is enorm snel gegaan en we hebben het dan ook nog nooit zó druk gehad", vertelt Koopman. Donderdagmiddag meldden zich aan de Kastelijnsweg op veertig minuten tijd 27 wagens om gelost te worden. "Dat konden we niet aan. Het gaat met pieken en daarop ben je niet berekend." Er was een dag bij dat 201 wagens gelost werden, ter wijl het maximum vorig jaar op 172 of 182 lag. De gebr. Koopman hebben vier stortputten, zodat vier wagens tege lijk gelost kunnen worden (daarbij blijft de gerst apart). Met een eleva tor gaat het graan naar boven, waar na het via een transportband in het pakhuis verdwijnt. En dan is het afwachten of het produkt tegen een behoorlijke prijs verkocht kan wor den. "Vorig jaar was niet best, toen was de Engelse tarwe goedkoper dan de Nederlandse", vertelt Koopman. De prijsvorming is, ondermeer door de regelgeving vanuit Brussel, onzeker. 'Tot 1 september mag er niet naar het buitenland verkocht worden. Wat er na die datum gebeurt moeten we afwachten." Vroeger, toen 'Brussel' er nog niet was, was de handel veel mooier, vindt Koopman. "Toen heb ik ooit eens tarwe verkocht voor zes dub beltjes. Zo duur was het daarna nooit meer." avonds na de braderie altijd over hebt, dan begrijp je niet dat er nog geld van binnenkomt. Ter compen satie hebben we de spijkerbalk, enveloppen trekken en ringen gooi en en dat is goed aangeslagen. Wij zijn tevreden, gezien eerdere teleur stellende braderies dit seizoen op het eiland", aldus de Euterpe-voor zitter. Tevreden geluiden ook bij drogiste rij Ponse. "We mogen haast nooit klagen en ook vandaag niet. 't Was lekker druk, alleen kwamen het van morgen later op gang dan anders." De Anib, de bond van gehandicap ten, deed in de stand voor de biblio theek goede zaken. Alle 2000 loten werden verkocht, 250 meer dan vorig jaar. Ook de dames van het welfarewerk van het Thoolse Rode Kruis meldden betere resultaten dan vorig jaar. Het tafelkleed werd gewonnen door Mariëlle van Dijke van de Kastelijnsweg, het schortje door L. de Viet-Jagt uit de Jacoba van Beierenstraat. De Oosterscheldevissers probeerden op de braderie geld binnen te krijgen voor de vijf dames (1 uit St. Maar tensdijk, 2 uit Oud-Vossemeer, 1 uit Roosendaal en 1 uit Bergen op Zoom) met hun begeleider die aan de wereldkampioenschappen kust- vissen in Portugal meedoen. "Van morgen was er aardig volk, maar vanmiddag was het te warm. We hadden touwtje trekken, maar er zijn te weinig kinderen", grapt een Oos- terscheldevisser. Dat de jeugdploeg waarschijnlijk niet naar Kroatië gaat, is financieel geen meevaller omdat de bond die kosten voor haar rekening nam. Voor de dames moet er geld op tafel komen. "We moeten er wat aan doen." Joke Cornelissen, sinds december inwoonster van St. Maartensdijk, probeert op haar eerste braderie han- denarbeid-artikelen te slijten. "Ik had er meer van verwacht", laat ze weten. "Ik ben niet echt tevreden, maar misschien komt het nog, want ik geef ook cursussen om poppen van klei en porselein te maken." Ook voor partyservice Annette uit Nieuw-Vossemeer is het de eerste braderie in St. Maartensdijk, na eer der op de St. Philipslandse braderie decoratie-artikelen te hebben gepre senteerd. "Het is een lange dag, maar 't is heel leuk", laat mevr. Her mus weten. Vanuit de kledingbranche kwamen er positieve geluiden. Modehuis Morelli maakte ruimte voor de ver bouwing en deed goede zaken. "Het was mooi weer voor de zomerkle ding, maar het seizoen is eigenlijk te laat begonnen", zegt mevr. Morelli. Elisa mode is als nieuwe winkel voor het eerst present op de braderie in St. Maartensdijk. "Reuze", laat dhr. Pipping weten. "Een hele leuke dag." Elisa mode maakt zich nu op voor de modeshow op 12 september. S. Westdorp van Miller uit Bergen op Zoom verkocht kleding met 'foutjes' zoals korte broeken voor een tientje. "Het loopt als een trein", vertelde Westdorp. "Vooral 's mor gens hebben we veel verkocht. Een broek met een foutje maakt op de camping toch niets uit." Media-expresse uit Tholen was meer tevreden dan vorig jaar. "We staan voornamelijk voor de naams bekendheid, promotie, maar we heb ben het beter gedaan dan in 1994", liet J.L. Nieuwenhuyzen weten. Hoewel nog volop zomer, stuntte er zaterdag al een standhouder met kerst- en nieuwjaarskaarten. Het was meer weer voor ventilatoren, zoals de fa. Potter die verkocht. Henry Meye noteerde veel belang stelling voor zijn fotostand. "En ik heb ook diverse mensen geboekt voor bruidsfoto's en studiowerk", vertelde Meye, terwijl de vrolijke klanken van de A-Company uit Rot terdam vanaf het terras van café 't Haventje over het braderieterrein op de Haven uitgestrooid werden. De braderie loopt op zijn eind. Ter wijl lijstenmakerij Van Leeuwen alles inpakt, heeft buurman J&C sport nog aanloop. "Onze spullen zijn gewild, zo vlak voor het voet balseizoen", zegt J. Stoutjesdijk. Met name Ajax-artikelen zijn gewild. Bestuurslid C. van Koeve- ringe van middenstandsvereniging Smalstad maakt de balans op. "Ik ben ontzettend tevreden, want geen enkele standhouder heeft gezegd: ik kom volgend jaar niet meer terug. Dat is een goed teken. Er hebben constant mensen gelopen op het bra derieterrein. Alleen 's middags was het in verband met de warmte min der, maar 't is volop geslaagd", aldus Van Koeveringe, terwijl Euterpe om kwart over negen nog wat zakken met oliebollen uitdeelt aan de stand houders. De thermometer bij Dacomex geeft inmiddels 18 graden aan. De gerenommeerde LIJSTENMAKER •eeuwen voor het •ustwerk eiland Tholen Molenstraat 13, tel./fax: 01666-4041 4695 CK Sint-Maartensdijk Advertentie I.M. De toestemming voor de uitvoering van het basisplan watervoorziening Tholen-zuid omvat Stavenisse, St. Maartensdijk en Scherpenisse. Niet Poortvliet dus, zoals vorige week ten onrechte werd vermeld*. Poort vliet wordt als laatste aangepakt met de uitvoering van deelplan oost. Eerder werd noord (Oud-Vosse- meer/St. Annaland) uitgevoerd en vervolgens west (St. Annaland/Sta- venisse). Plan zuid zal dit najaar nog worden uitgevoerd. Eind augustus wil het gemeentebe stuur van Tholen 'een heel beperkt overleg' organiseren inzake bestem mingsplan buitengebied. Burge meester Van der Munnik heeft dat in de gemeenteraad geantwoord op vragen van D66-raadslid Van den Donker. Die pleitte ervoor om op korte termijn met hoofdlijnen te komen om ze aan diverse instanties voor te leggen. 'Voorkomen dient te worden, dat een compleet plan gepresenteerd wordt dat weer door de gemeenteraad afgeschoten wordt', zei Van den Donker. De bur gemeester zei met de ambtenaren, de landbouworganisaties ZMO en aanverwante organisaties te willen praten over het nieuwe ontwerp- bestemmingsplan en dan pas de hoofdlijnen te bepalen met de stede- bouwkundige adviseurs. PvdA- raadslid Van der Linde ging ervan uit, dat niet alleen de landbouw voor het gesprek uitgenodigd zou wor den.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 5