Vietnamezen vissen met kunstmeeuwen s1 Bakkerij Van Oost 65 jaar Zestig hectare meer aard Felle kritiek op plan buitengebied Zestig hectare meer aardappelen Extra vergadering bezuiniging 4 ton ;A\\ Thools familiebedrijf met tien personeelsleden OLD TIMERBEURS Winst valt tegen door drastische daling Duwboot met giftige stoffen niet in orde Aspergeteler zet bewakers bij zijn oogst Winst valt tegen door drastische daling droogloon ZEELANDHALLEN - GOES Hennepkwekerij ontmanteld in Hoedekenskerke Inventarisatie aardappelen Donderdag 1 juni 1995 Politie bekeurt watersporters en archeoloog De waterpolitie heeft het de afgelopen week druk gehad. De eerste bezitters van waterscooters zijn verbaliseerd, een aantal duikers werd op de bon gezet en brigadier T. van der Linde van de opstapeenheid Reimerswaal deed ook een vreemde ontdekking. Vietnamezen vissen ille gaal langs de Oesterdam met behulp van kunstmeeuwen. EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT UM)H "Hiermede heb ik de eer u te berichten, dat de opening van mijn zaak zal plaats hebben op zaterdag 7 juni a.s. des namiddags 3 uur, bij welke gelegenheid uw bezoek door mij ten zeerste op prijs zal worden gesteld. De inrichting van winkel met bakkerij geschiedde geheel volgens de desbetreffende voorschriften van de Waren wet, terwijl door mij is getracht tegemoet te komen aan een behoefte voor Tholen." Koekjes Koeltoonbank 'Er is boosheid in de landbouw' De landbouworganisaties op Tholen uitten dinsdagavond felle kritiek op b. en w. van Tholen die het buitengebied in drie zones willen indelen om op die manier nieuwves- tiging van intensieve veehouderijen tegen te gaan. Ook de christelijke vakcentrales zijn het niet eens met met het plan. Opgravingen Duikers fout Tien miljoen Fusttekort Geen uitspraak Wateroverlast met occasions en Molentocht 3-4-5 juni (pinksteren) Tel. 01100-21020 'Commissie financiën ondergewaardeerd' De commissie financiën wil meer gegevens van b. en w. over de bezuinigingen voor het komend jaar. Die zijn nodig om de begroting van 1996 rond te krijgen. PvdA-er A. den Haan vroeg wethouder P. van Schetsen met uitge werkte voorstellen te komen naar aanleiding van de financiële tussenrapportage 1994-1998. De andere raads leden ondersteunden zijn voorstel. %t fü ""11 Mevr. Van Oost-Vos met kleindochter Stefanie en achter de toonbank haar dochter en schoondochter. Zo kondigde J. van Oost in juni 1930 de opening van zijn brood-, beschuit- en banketbakkerij en lunchroom aan. Deze maand wordt het 65-jarig bestaan gevierd in bla kende welstand. De luxe brood- en banketbakkerij Van Oost aan de Botermarkt in Tholen is in de loop der jaren flink gegroeid en bloeit als nooit tevoren. "Maar je moet wel voortdurend aan de weg timmeren met aanpassingen van winkel en bakkerij, alsmede het volgen van cursussen en het presenteren van nieuwe produkten", zegt Jaap van Oost. Hij exploiteert sinds 1970 het bedrijf dat zijn vader Johannes begon en waar de volgende genera tie al weer volop meedoet: zoon André en de dochters Caroline en Joyce. Met mevr. Van Oost-Vos en schoondochter Rian is de Thoolse bakkerij een echt familiebedrijf. "Wanneer je overal eens rondkijkt, is het een unicum dat we het zo goed met elkaar kunnen vinden in één bedrijf', zegt mevr. Van Oost. In de bakkerij zijn Werner Tazelaar en Patrick de Graaf de twee personeels leden van buiten de familie, in de winkel springen op vrijdag en zater dag Marian van As en Lia de Klerck nog bij. Met een nieuwe voorgevel met erkertjes en een aparte banketruimte is zowel het exterieur als het interi eur de laatste jaren gemoderniseerd.; Die uitstraling en het grote assorti ment heeft er toe bijgedragen, dat Van Oost in het inmiddels tot bijna 6500 inwoners gegroeide Tholen, een flink marktaandeel heeft vero verd. Maar niet alleen de consu ment, ook het bedrijfsleven weet voor tractaties de kwaliteit van de Thoolse banketbakker te waarderen. "Voor bruiloften en partijen voor- deelige condities", zo adverteerde Van Oost 60 jaar geleden al. "En in het zomerseizoen profiteer je van de watertoeristen en andere recreanten. Dan maken we meer luxe en klein- brood. De koekjes, die we allemaal zelf bakken, zijn tot ver buiten Tholen gewild. Vanuit Goes komen ze om onze bitterkoekjes en vanuit Wage- ningen om roomboterspits. Onze ovens zijn dan ook altijd vol." Het 65-jarig bestaan wordt gevierd in aanwezigheid van de 89-jarige vader Van Oost, die in Ten Anker woont. Hij volgt nog op hoge leef tijd de ontwikkelingen van het bedrijf. Het beroep van bakker is ,zwaar gezien de vele en nachtelijke uren die met dit ambacht gemoeid Van der Linde reed zondagmorgen langs de Oesterdam en zag een groep Vietnamezen aan de kant zit ten met een barbecue. "In het verle den betrapten we groepen Vietna mezen er regelmatig op dat ze met staande netjes visten. Die werden aan de bovenkant drijvende gehou den en gemarkeerd met bijvoorbeeld flessen. Hiervoor hadden ze geen vergunning. De netjes werden met een rubberbootje uitgezet", vertelt Van der Linde. "De laatste tijd zagen we dat echter niet meer. Toen ik zondag langs de Oesterdam reed, zag ik dat er weer een groep aan de kant zat. Het viel me op dat er wel surfers langs de meeuwen gingen, maar dat die niet allemaal opvlogen. Zo kwam ik erachter dat het om kunstmeeuwen ging. Ik moet zeg gen dat het wel origineel gevonden is. Maar als we dit een volgende keer met de patrouilleboot tegenko men, worden deze mensen gewoon weer bekeurd." Brigadier Van der Linde bekeurde de afgelopen week op het Zoom meer ook zes bezitters van water scooters. Een aantal van hen voer zonder vaarbewijs en anderen ston- De politie te water van de opstap eenheid Reimerswaal hield vrijdag avond de Franse duwboot Glarus 2 aan op het Schelde-Rijnkanaal. De schipper bleek geen documenten te bezitten voor de 101 containers die de lading vormden. Na onderzoek bleken een aantal containers giftige of bijtende stoffen te bevatten. De Belgische schipper werd als getuige gehoord en verklaarde in Antwerpen de opdracht te hebben gekregen om direct af te varen. Hij had geant woord dat er nog geen vrachtdocu menten waren en wachtte nog even. Toen hij voor de tweede keer orders kreeg om meteen te vertrekken, stak hij van wal. Maar hij verklaarde niet te weten wat de lading was. Nadat er proces-verbaal was opgemaakt, voer het schip verder naar Amsterdam. Daar werd de lading overgezet in het zeeschip Indira Ghandi dat de con tainers via Japan naar India brengt. Behalve de giftige en bijtende stof fen, was er in diverse containers ook afval aanwezig dat waarschijnlijk niet door de papieren gedekt wordt. Het schip kon volgens brigadier T. van der Linde doorvaren omdat er vanwege het hemelvaartweekeinde geen bevoegde persoon te bereiken was die het aan de ketting kon leg gen. De politie heeft in Hoedekenskerke een grote hennepkwekerij ontman teld. De kwekerij was volgens de politie professioneel van opzet en gevestigd in een voormalige tim merwerkplaats. Daar werden in totaal zo'n 1000 hennepplanten gevonden. De helft was ongeveer 15 centimeter hoog en de andere plan ten waren enkele weken ouder en hadden al een hoogte van 35 centi meter bereikt. Bovendien werden et voorbereidingen getroffen voor hel zetten van nog eens 500 planten. Ei is een verdachte aangehouden bij de loods. Er wordt nog gezocht naai andere betrokkenen. In opdracht van de officier van justitie werd de hele kwekerij ontmanteld en er werd voor enkele tienduizenden guldens aan apparatuur en planten in beslag genomen. De kweek van de planten kost veel energie. Daarom haalde de kweker zijn stroom rechtstreeks van het elektriciteitsnet buiten de meter om. Delta Nutsbedrijven sloot de verbinding af en verzegelde die. De in beslag genomen planten worden vernietigd. den niet geregistreerd. Aangezien de waterscooters tot de snelle motorbo ten behoren, moeten ze geregis treerd staan. Ook een amateur-archeoloog uit West-Brabant kreeg een proces-ver- baal aan zijn broek. De man liep met een metaaldetector en een schop over de slikken van de verdronken stad Reimerswaal (vlakbij de Berg- sediepsluis). Toen de politie hem vroeg wat hij daar deed, gaf hij toe met opgravingen bezig te zijn. Daar voor had hij echter geen vergunning en dus kreeg hij een bekeuring voor het overtreden van de monumenten wet en het verstoren van de rust in een stiltegebied. De man had al enkele kleine voorwerpen opgegra ven, zoals een gesp en een naaldje. De politie droeg hem op de voor werpen te melden op het gemeente huis in Sint-Maartensdijk. Daar is hij echter niet meer langs geweest. Ook zeven duikers werden dit week einde op de bon gezet: vier op zater dag en drie op zondag. Ze waren ten westen van Strijenham het water ingegaan binnen 25 meter van uit staande fuiken en kreeftkorven van twee vissers. Dat is verboden. Vol gens brigadier Van der Linde zwommen ze zo dicht bij het vistuig dat ze konden zien dat er iets in zat. Het zicht was die dag onder water twee meter. Twee duikers bezaten geen geldige vergunning en twee waren er al eerder aangehouden wegens het stropen van kreeft en platvis. "Het is wel opvallend dat de duikers die in overtreding zijn, niet uit de gemeente Tholen of van de Thoolse campings afkomstig zijn", zegt Van der Linde. "Blijkbaar heeft de voorlichting die enkele camping houders hebben gegeven, goed gewerkt." Zondagmiddag zag de brigadier nog met een verrekijker dat er bij Goris- hoek tientallen duikers tegelijk het water ingingen vlakbij uitstaand vistuig. "Ik was op dat moment druk bezig, dus ik kon er niet zo snel naartoe. En toen ik er aankwam, was er natuurlijk niets meer te zien", ver telt Van der Linde die nog wel met de duikleider sprak. "Het waren twee verenigingen uit Antwerpen en ik heb er nog wel een hartig woord je mee gesproken, maar ja, het leed is al geschied." Maar 1994 was in elk geval een goed boerenjaar, aldus het jaarver slag van de St. Annalandse veiling. De prijsvorming was van dien aard, dat de financiële uitkomsten aan merkelijk beter waren dan voor gaande jaren. Toch waren er in 1994 aanzienlijk meer Doré's en Bintjes gepoot dan in 1993 en minder AM-rassen zoals Première, Gloria, Frieslander en Bildtstar. De kilo-opbrengst was aanzienlijk lager (verschillende percelen kwa men niet boven de 12 ton per ha), maar de prijzen maakten het eindre sultaat goed. Bij de eerste veiling op 7 juni 1994 werden de Nederlandse Nieuwe Aardappelen verkocht voor ƒ1,65 tot ƒ1,89. In augustus werd er nog tussen de 50 en 72 cent betaald. Met minder kilo's 14.868.298 dan in 1993 (18.078.255) was de aardap- pelomzet bij de veiling St. Annaland daardoor bijna drie miljoen gulden hoger: 9.857.467 gulden tegenover 6.419.997 gulden in 1993. Met de uien 58.849 gulden (63.955) en in Barendrecht en Breda geveilde kas- en vollegronds groenten kwam de omzet vorig jaar boven de tien mil joen gulden met 10.685.060 tegen over 7.113.914 gulden in 1993. Gezien de omzetstijging noemde het veilingbestuur de winst van 6062 gulden eigenlijk een beetje tegen vallend resultaat, maar afgezet tegen het verlies van ruim 21 mille in 1993 is dat toch betrekkelijk. En er zijn duidelijke oorzaken voor de magere winst. Met name de lagere inkom sten aan droogloon (99 in plaats van 153 mille) door de aanmerkelijk kleinere aanvoer van bloemzaden, sorteerloon (8 in plaats van 23 mil le), uitslagkosten kopers (33 in plaats van 48 mille), huur veiling hallen (7 in plaats van 33 mille) en fusttekorten slokken een groot deel van de extra proviside-inkomsten van de aardappelen (426 tegenover 264 mille) op. Er werd vorig jaar fors geïnvesteerd: 131.529 gulden. Met name de repa ratie van de tegel- en asfaltbestra- ting vergde veel: 114 mille. De oppervlakte van de veilingterreinen bedraagt 2.46.30 ha. Een nieuwe telefooncentrale van 14 mille en een matrix printer en telefoonbeant- woorder maakten de bijna 132 mille vol. Dit jaar wordt er een dubbel vor- zijn. Jaap van Oost (56) wil bij het 65-jarig bestaan nog niet met pen sioen, maar.hij denkt wel aan lang zaam afbouwen van zijn drukke werkkring. "Over twee jaar wil ik terug naar twintig uren per week." Het bedrijf gaat echter niet op zijn lauweren rusten. Dit jaar staat er nog een vernieuwing op het verlanglijst je, namelijk de aanschaf van een nieuwe koeltoonbank in de winkel. "Het assortiment kunnen we niet meer kwijt in de bestaande", zegt bakker Van Oost. De klanten profiteren deze week van het 65-jarig bestaan met feestelijke aanbiedingen en bij elke bestede vijf gulden krijgt men een stempel. Wanneer de 100 gulden bereikt is, kan men de volle stempelkaart tot en met 31 juli inwisselen voor een koektrommel met gesuikerde, Zpeuwse roomboterspeculaas. De trommel is voorzien van een gezicht op de Wal van Tholen met de toren van het stadhuis en de Grote Kerk, de molen en op de voorgrond in de Eendracht een vissersschip. Een echt Thools beeld dus, passend bij de 65-jarige Thoolse bakkerij Van Oost aan de Botermarkt. ken versteltoestel voor de heftruck gekocht, zodat leeg fust eventueel met twee pallets tegelijk geladen en gelost kan worden. Gemiddeld telde de veiling St. Annaland vorig jaar 9 tegenover in 1993 nog 8 personeelsleden. De per soneelskosten zijn dan ook geste gen. Dit jaar zullen die dalen omdat in plaats van de gepensioneerde loodschef J. Vroegop geen nieuwe vaste kracht benoemd is. Een zeer onbevredigend gevoel houdt het veilingbestuur over aan het fusttekort: maar liefst 4380 kis ten en 165 pallets zijn niet terugge komen. Over de afgelopen vijf jaar was dat gemiddeld slechts 175 en 7! In het komende aardappelseizoen zal er nauwgezet op het fust gelet worden. Met steekproeven zullen vrachten worden nageteld en buiten de openingstijden mag niemand fust brengen of laden. Het ledental van de St. Annalandse veilingvereniging steeg van 94 tot 96 leden door 11 nieuwelingen, 6 bedrijfsbeëindigingen en 3 overlij- dens. Namens de afdelingen ZMO en de WLTO sprak L. de Oude zijn afkeur uit over het plan herziening buiten gebied die beperkingen oplegt aan de agrarische bedrijven. De Oude herhaalde nog eens dat de landbouw er geen enkel probleem mee heeft om 'vlees-en mestfabrieken' te weren, maar dat door het plan bestaande bedrijven bij uitbreiding, omschakeling of het beginnen van een neventak in hun ontwikkeling belemmerd worden. Hij wees er op dat er niets van de kritiek van de landbouw in het aan gepaste plan van het college was terug te vinden. B. en w. handhaven het indelen van het buitengebied in zeer waardevolle, waardevolle en minder waardevolle gebieden. Op een aantal punten werden de moge lijkheden verruimd, maar daarmee nemen de boeren geen genoegen. De Oude vroeg zich dan ook af wat er met de opmerkingen van de geor ganiseerde landbouw gebeurt. "Wat is de zin van het vooroverleg, het overleg en de hoorzitting? Er is boosheid in de landbouw, maar we moeten proberen zakelijk te blijven. Dat eisen wij ook van de gemeente. Het mag niet zo zijn dat iemands persoonlijk prestige belangrijker wordt geacht dan de belangen van het bedrijfsleven." De zones moeten van de baan, zo stelde De Oude, die weer steun kreeg van J.J.P.A. Boulogne (na mens de CNV) die er de provinciale nota ruimtelijk beleid landelijke gebieden nog eens op na had gele zen. "Daarin wordt gesteld dat voor Tho len de agrarische ontwikkeling rich tinggevend is. De provincie pleit voor flexibiliteit. In het nieuwe bestemmingsplan van Tholen wordt die ernstig beknot door de indeling in drie zones." Boulogne wees er op dat het gebruik van zoet water voor het ontwikkelen van intensieve teel- B. en w. willen vier ton bezuinigen, maar hoe is nog niet duidelijk. In 1996 zal het tekort ongeveer 221.000 gulden bedragen. Boven dien is zes ton nodig voor nieuw beleid. B. en w. sommen zes punten op waarvoor dat nodig is maar de commissie vond dat te summier. Om toch tot een verantwoorde afweging te komen stelde A. den Haan van de PvdA voor een extra vergadering van de commissie te houden. Die is gepland op woensdag 14 juni omdat voor 17 juli de begroting voor 1996 gereed moet zijn. Voor VVD-er R. Ravensteijn moet dat een geruststelling zijn. Hij vond dat de commissie te weinig verga derde. "Ik dacht dat de commissie financiën de belangrijkste commis sie was. Toch vergaderen we maar vier keer per jaar. Als we binnen de begroting blijven is dat geen pro bleem, maar we gaan er vaak over heen. Het belang van de commissie wordt ondergewaardeerd." Ravensteijn wees op het investe ringstekort maar het ging Van Schetsen te ver om te beweren dat de gemeente 'met de centjes strooit', zoals de VVD-er beweerde. In ieder geval vond Ravensteijn een bezuini ging van vier ton te weinig. Hij stel de voor er zes van te maken. M. Dijke (SGP) vond dat het college aan moest geven met welke midde len het nieuwe beleid gedekt wordt. Het gaat hierbij om uitbreiding van bureau sociale zaken voor schuldbe middeling en begeleiding voor 50.000 gulden, onderhoud be schermde rijksmonumenten 13.000 1995 1994 Doré onder plastic 49 Ha. 35 Ha. Doré koude grond 166 Ha. 140 Ha. Première 26 Ha. 23 Ha. Gloria 47 Ha. 37 Ha. Frieslander 10 Ha. 11 Ha. Berber 10 Ha. 16 Ha. Ambiance 1 Ha. -Ha. Eersteling 1 Ha. -Ha. 310 Ha. 262 Ha. 1995 1994 Eigenheimer 20 Ha. 10 Ha. Koopmans Blauwe 1 Ha. 1 Ha. Bintje 67 Ha. 78 Ha. Bildtstar 36 Ha. 23 Ha. Irene 5 Ha. 4 Ha. 129 Ha. 116 Ha. ten voor Tholen van belang is. "De benadering van de provincie is heel anders dan die van b. en w. De pro vincie vindt dat vooral grondgebon den bedrijven versterkt moeten wor den, in het plan zie ik het tegenover gestelde." Wethouder J. Versluys (die ook tegen de zonering is) bestreed De Oude's opmerking dat er niks met de kritiek van de boeren gedaan zou zijn. Voor grondgebonden bedrijven zijn volgens de wethouder wel meer mogelijkheden gekomen. "Er is wel degelijk rekening met uw opmerkin gen gehouden. Alleen gaat u het niet ver genoeg." Tegen Boulogne zei Versluys dat er ook in de provinciale nota staat dat er beschermende factoren nodig zijn om open gebieden te kunnen behou den, zoals in natuurontwikkelings gebieden het geval is. Maar Boulog ne zei niet te kunnen begrijpen waarom het ene gebied waardevol is en het andere minder waardevol:"De onderbouwing mis ik. Als ik over de Bram Groenewegeweg rijd dan is het aan de ene kant waardevol en aan de andere kant minder waarde vol. Maar ik zie niet waar dat op gebaseerd is." Versluys vond het jammer dat de provincie nog geen uitspraak heeft gedaan over de herziening van het buitengebied van de voormalige gemeente Sint-Philipsland. "Daar zijn twee bezwaarschriften tegen ingediend. Het zou een stukje duide lijkheid geven, maar er is nog niet over gesproken." W.J. Mosselman (middenstand) kon zich wel vinden in de kritiek van De Oude. Hij vond de beperking voor de bedrijven te groot. De wethouder vroeg of er ook nog voorstanders van het plan waren, maar daar reageerde niemand op. gulden, onderhoud wegen en gebou wen 150.000 gulden, personeelsuit breiding milieu/volkshuisvesting, personeel en organisatie 150.000 gulden, een bijdrage van 190.000 gulden aan de Betho (een verdrie voudiging), en een stelpost van 50.000 gulden. De SGP-er vroeg zich af of schuld bemiddeling wel een 'kerntaak' van de gemeente was en niet thuishoor de bij het algemeen maatschappelijk werk. Dijke miste andere beleidster reinen. Ook P. van Belzen (RPF GPV) wees daarop. Zo miste hij in het rijtje cultuur en recreatie. J. de Jager (CDA) zei dat het alle maal nog niet te overzien was en vond het moeilijk om nu al prioritei ten te stellen. Hij betreurde het dat de gemeente geen weekcijfers kan produceren zoals in het bedrijfsle ven gebeurt. "Als je korter op de cij fers zit, weet je eerder wat je over schrijdt." Ravensteijn wilde het budget onder houd wegen uitbreiden van ander halve naar drie ton. Bovendien mis te hij een post voor het nemen van maatregelen tegen wateroverlast. "Et is een waslijst van klachten, en die wordt alleen maar groter." Hij stelde voor het financieringstekort terug te brengen door 'niet te veel leuke dingen te doen.' J. van den Donker van D66 had het gevoel dat 4 ton bezuinigen te wei nig is. Maar vroeg zich met Den Haan af waar die gehaald zullen worden, bij een belastingverhoging van negen procent. "Er is geen ruim te voor nieuw beleid. Straks worden we een gemeente die onder curatele wordt gesteld." De D66-er was kri tisch over het personeelsbestand. Hij vond dat b. en w. zich daar maar eens op moest bezinnen. Van Schetsen betoogde dat bij een tussenrapportage niet alles voor 100 procent duidelijk is maar zei er geen enkele moeite mee te hebben om met de commissie van gedachten te wisselen over de voorstellen om tot de ombuigingen te komen. Chef financiën F. Keur waarschuwde de raadsleden alvast:"De voorstellen zullen ingrijpend zijn." Herstel Thoolse Citroën. De Citroën bestelwagen van gemeente werken, die in april langs de Eeweg in Tholen in de sloot reed, wordt hersteld. De gemeenteraad stelde daarvoor geld beschikbaar uit de pot onvoorziene uitgaven. Aspergeteler A.J. van Nieuwenhuij- zen uit Poortvliet heeft drastische maatregelen moeten nemen om zijn oogst te beschermen. Dag en nacht worden de groene asperges van Van Nieuwenhuijzen bewaakt. In de afgelopen weken kreeg de Poort- vlietse agrariër bezoek van onge wenste aspergeliefhebbers, 's Nachts werden er hele rijen van de oogst uitgestoken. Volgens Van Nieuwen huijzen gaat het om een paar hon derd kilo. "De ene keer hadden ze tientallen kilo's uitgestoken en de andere keer wat minder. Dan waren ze kennelijk gestoord in hun activi teiten, want ze zijn half in een rijtje opgehouden", zegt de gedupeerde boer. "Deze mensen zijn beslist niet bezig geweest voor eigen consump tie. Dit was voor de verkoop. Het is gewoon pure diefstal. En dat loopt aardig in de papieren. Reken maar uit: een paar honderd kilo en ze kos ten zo'n acht gulden per kilo. Je hebt zo voor 1600 gulden schade. Ik kan natuurlijk niet zelf dag en nacht daar aanwezig zijn om erop te letten. Daarom heb ik mensen ingehuurd die de asperges in de gaten houden. Het is toch triest dat het zo ver moet komen." Ook de politie houdt een extra oogje in het zeil. Zij waar schuwt ervoor dat de daders zich schuldig maken aan stroperij en dat iedereen die zonder toestemming van de eigenaar asperges snijdt, ogenblikkelijk een proces-verbaal krijgt. Automobielen, motoren, brommers, fietsen, trucks, landbouwwerktuigen, legervoertuigen etc. Kramen voor verkoop/ruil van onderdelen, accessoires, boeken, miniaturen, geschenken, etc. Separate parkeerplaats voor bezoekers met Old timers. Molentocht met finish in de Zeelandhallen op 4 juni n.m. Openingstijden zat. 12.00 - 20.00 uur Zon. en maand. 10.00 - 18.00 uur Toegang: 10,- p.p. Kinderen: 3,50 Advertentie I.M. De eerste aardappelen zijn gerooid in de Prins Hendrikpolder te St. Philipsland met een door Theo den Engelsman ontwikkelde kluiten-1 scheider en netsorteerder. Verder op de rooimachine zijn broer Rien den Engelsman, Sjacco Feijtel, Peter Poot, Kees Kleppe en Adrie Lind- houd. Overigens geeft de foto qua bemanning een verkeerd beeld van de uitvinding, want de winst zit hem juist in de besparing van twee arbeidskrachten. Den Engelsman kan met 4 mensen hetzelfde werk doen als voorheen met 6 omdat de kriel en drielingen via de netsorteer der automatisch de kisten ingaan en ook de kluiten niet meer van de band geraapt hoeven te worden. Uit de inventarisatie onder leden van de veiling St. Annaland blijkt, dat er 61 ha meer aardappelen zijn gepoot dan vorig jaar. Met 310 ha (262) vroege en 129 (116) ha late aardappelen komen er totaal 439 (378) ha aardappelen op de markt. Dat werd gisteravond bekend gemaakt op de jaarvergadering van de veilingvereniging St. Annaland. Woensdag 7 juni a.s. zullen de eerste vroege aardappelen in St. Annaland worden geveild. De telers die tot nu toe in Barendrecht veilen, worden met tegenvallende prijzen geconfronteerd.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1995 | | pagina 9