Provincie Zeeland Samen wel zijn HOLLANDSE NIEUWE HARING Rommelmarkt is trekpleister Met rood potlood 1 ste Kamer gestemd VISHANDEL SCHOT Uit de staten van Zeeland WW* V Aan de weg timmeren COMMISSIES Donderdag 1 juni 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 5001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Bezuinigingen nopen ilzijnsector. Vooral de provincie Zeeland te Staten vastgesteld dat een piMillVMIVIMRHRMNMIIIMI van inkomsten vanuit het Rijk, maakt dat de een bezuiniging van 8 min. Provinciale Tegelijkertijd hebben ze van de welzijnsstructuur 2 min. moet opleveren. Ze zijn er weer, de échte De beste kwaliteit verkrijgbaar bij de verkoop wagens van Tholen TEVENS DIVERSE AANBIEDINGEN Pak even uw zakboekje Woord en daad Astmafonds Geslaagd dus gefeliciteerd Ter Welle Nieuws Tussen half mei en eind juli wordt onderhoudswerk uitge voerd aan een aantal provin ciale wegen in Zeeland boven de Westerschelde. Op Schouwen-Duiveland krijgen over een lengte van anderhalve ki lometer de rijbaan en de aanlig gende fietspaden van de weg Re- nesse-Scharendijke (N652) nieuw asfalt. Van de weg Zierikzee-Brou- wershaven (654) wordt bijna vier kilometer van de rijbaan onder handen genomen. Op de Bevelanden komt er nieuw asfalt op delen van de rijbaan van de weg Vlissingen-Oost-Goes (N254), 's-Gravenpolder-Ovezande (N666) en 's-Heer Arendskerke- Wolphaartsdijk (N668). De rijbaan van de weg Kruiningen-Yerseke (N673) wordt hier en daar gerepa reerd. Op Walcheren moet het verkeer rekening houden met 'werk aan de weg' aan delen van de rijbaan van de weg Middelburg-Vlissingen- Oost (N254) en de weg Oost-Sou- burg-Vlissingen-Oost (N662). Stuk jes van het fiets- en voetpad langs de weg Oostkapelle-Domburg (N287) krijgen nieuw asfalt. Ook langs de weg Middelburg-Veere (N663) blijft het werk beperkt tot het fietspad. Bij de werkplekken gelden snelheidsbeperkingen. Waar schuwingstekens en borden at tenderen de weggebruiker hierop. Als het nodig is een weg af te sluiten, staan omlei dingsroutes aangegeven. GS hebben de derde tranche (deel drie, zeg maar) vastge steld van de Provinciale Mi lieuverordening. Inspraak is mogelijk tot 30 juni door schriftelijke reacties te reage ren naar het College van GS, postbus 165, 4330 AD Middel burg. In dit deel van de milieuverorde ning is het de provincie er vooral om te doen zich te houden op de afvalstromen. Vandaar dat er re gels worden gesteld over onder werpen als het scheiden van huis- huidelijk afval; de scheidingsplicht van plantaardig afval, glas, papier textiel en chemisch afval; het scheiden van bedrijfsafval inclusief een meldings- en registratieplicht; de toepassing van secundaire grondstoffen en de verwerking van afval. Vooruitlopend op de aanwijzing tot wetland door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Vis serij, staat de Grevelingen in de verordening aangemerkt als inte graal milieubeschermingsgebied. De derde tranche van de milieu verordening ligt ter inzage in het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. De statencommissie voor eco nomie vergadert woensdag 7 juni, aanvang 15.30 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: bijdrage in de kos ten van een haalbaarheidsstudie over de haven van Bruinisse, ont- werp-begroting '96 van het Re creatieschap Het Veerse Meer en invoering van de Zeelandkaart. De statencommissie ruimtelij ke ordening vergadert vrijdag 9 juni, aanvang 9.30 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: ontwerp streekplan uitwerking berging baggerspecie met bijbehorende antwoordnota mer lokatiekeuze en streekplanuit werking baggerspeciedepot Koe- gorspolder; jaarverslag ruimtelijk beleid 1994 en een bijdrage uit het kleinekernenfonds voor een aantal projecten. De statencommissie milieu komt vrijdag 9 juni om 14.00 uur bij elkaar voor een verga dering. De bijeenkomst is op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. De agenda vermeldt de volgende on derwerpen: milieuverslag 1994, ontwerp derde tranche provinciale milieuverordening en uitwerkingen van het milieubeleidsplan Kerend Tij 2 (werken met secundaire grondstoffen, verwerking veront reinigde baggerspecie en grond, vergunningenbeleid voor puin- breekinstallaties en sorteerinrich- tingen). Tenzij anders vermeld zijn de com missievergaderingen in het provin ciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De bijeenkomsten zijn open baar en beginnen met spreek recht voor het publiek. Men sen die belang hechten aan zaken die op de agenda staan kunnen over deze onderwer pen het woord krijgen en zo de statenleden informeren. De agenda's van de vergaderin gen en de stukken die daarbij ho ren liggen ter inzage in het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Uiterlijk per 1 januari 1998 vormen organisaties van steunfuncties voor jeugd- en jongerenwerk (met inbegrip van kinderopvang), emancipa tie, minderheden, maatschap pelijk activeringswerk en de Stichting VMC (Volksgezond heid, Maatschappelijk welzijn en Cultuur) één organisatie; het liefst per ingang van die datum ook onder één dak. Het College van Gedeputeerde Staten (GS) heeft hiertoe be sloten. De reorganisatie is niet alleen een gevolg van de bezuinigingen maar ook van de wens meer samen hang te brengen in het aanbod van functies, integraal beleid voe ren in de vaktaal. Vandaar dat de reorganisatie gepaard gaat met een herijking van taken. Het colle ge pakt hiermee de uitvoering ter hand van het beleidsprogramma voor de periode 1995 -1999, zo als dat door PS is vastgesteld. Regelmatig zal het informatieblad Inzien verschijnen om alle betrok kenen op de hoogte te houden van ontwikkelingen in aanpak en voortgang van de reorganisatie. Voortvarend Het dagelijks provinciebestuur trekt er hard aan om de vorming van één organisatie per 1 januari 1998 gestalte te geven. Enerzijds vanuit de overweging om zo goed als mogelijk is het hoofd te bieden aan onzekerheden waarmee reor ganisaties nu eenmaal gepaard gaan, anderzijds om de bezuini ging van 2 min. te realiseren. Drie recente besluiten onderstre pen de inzet van GS: de instelling van een projectteam; vacature- Gebouw VMC stop bij de afzonderlijke instellin gen met onmiddellijke ingang; aan kondiging van beëindiging van de subsidie per instelling, uiterlijk per 1 januari 1998. Gespreksronde De portefeuillehouder welzijn, ge deputeerde L. Coppoolse, is in middels begonnen met een ge spreksronde langs de besturen van de instellingen. Behalve het mondeling informeren van de be sturen over de besluiten van PS en de daaruit voortvloeiende GS- besluiten is het de bedoeling van deze gesprekken afspraken te maken over de manier waarop be stuur en personeel kunnen worden betrokken bij de reorganisatie. GS willen daarbij hoge prioriteit geven aan het uitwerken van een sociaal kader. Vacaturestop Als er een vacature ontstaat bij een van de instellingen moet het bestuur dat melden bij het College van GS. Opvulling van de vacature mag alleen als GS daarvoor toe stemming hebben gegeven. Deze maatregel is als voorwaarde op genomen in de huidige subsidie verlening aan de instellingen. Duidelijk is dat de bezuinigings taakstelling van 2 min. niet haalbaar is als vacatures worden opgevuld. Vandaar dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toe stemming is te verwachten een opvolger voor een vertrekkende functionaris aan te trekken. Sociaal kader GS willen hoge prioriteit geven aan het uitwerken van een sociaal kader. Het is dan ook de bedoe ling dat straks sprake is van één sociaal statuut voor het personeel van de organisaties. In dit sociaal statuut staan de spelregels voor de personele gevolgen van de re organisatie. Beëeindiging subsidie De aankondiging dat per 1 januari 1998 de subsidiëring van de af zonderlijke instellingen stopt heeft alles te maken met, zoals dat heet, 'de beginselen van behoorlijk bestuur'. Met andere woorden; je kunt een subsidie niet van de ene op de andere dag stopzetten. Dat moet tijdig gebeuren. Het hierdoor vrijkomende geld kan weer worden gebruikt voor de subsidiëring van de nieuwe instel ling. Financieel Door het aanpakken van de reor ganisatie kunnen vanaf heden fi nanciële middelen vrijkomen. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld overschotten op begrotingen en het niet vervullen van vacatures. Dit geld komt op een aparte be grotingspost te staan. Vervolgens is het te gebruiken voor kosten die voortvloeien uit de reorganisa tie. Het gaat dan onder meer om verhuis- en inrichtingskosten en flankerend personeelbeleid. Instellingen De instellingen die te maken krij gen met de reorganisatie hebben gemeen dat een deel van hun ta ken in elkaar zijn te schuiven of dat hun takenpakket zodanig is dat voorbijgaan aan wenselijke sa menwerking verspilling betekent van geld of menskracht. Het opgaan in één organisatie on der één dak gaat op voor de vol gende instellingen: Stichting VMC; het Emancipatiebureau (inclusief platform Zeeuwse Vrouwenraad); het maatschappelijk opbouwwerk vanuit de Stichting Katholiek Maat schappelijk Activeringswerk Zee land, de Provinciale Diaconale Commissie van de N.H. Kerk in Zeeland, de Stichting Gerefor meerd Sociaal Centrum voor Zee land en Humanitas; de Stichting Surinamers, Antillianen en Aruba nen; Stichting Oecomenisch Cen trum voor Jeugd Jongerenwerk Zeeland; Scouting Zeeland; Stich ting Impuls Zeeland; Stichting On dersteuning Kindercentra Zeeland. Inzien Het informatieblad Inzien, dat han delt over de reorganisatie, is ver krijgbaar bij de betrokken instellin gen en bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg, tel 01180 - 31400. Als statenleden uit Zeeland hebben we maandag onze stem uitgebracht voor de leden van de Eerste Kamer. Deze taak van de provincia le staten wordt in Middel burg uitgeoefend, in onze eigen statenzaal en vanaf ons eigen plekje. Mevr. H.A. Polderman-Martin Jeugdfestival. Zaterdag wordt op het sportpark aan de Irislaan te Vlis- singen het nationaal jeugdfestival showwedstrijden gehouden. Hieraan nemen een groot aantal jeugdmu- ziekkorpsen deel. De Ambitie. De volwassenenafde ling van de amateurtheaterschool De Ambitie voert op 3, 9 en 10 juni in het Vestzaktheater te Vlissingen het toneelstuk 'Het huis van Bernarda Alba' van Federico Garcia Lorca op. De voorstellingen beginnen om half negen 's avonds. leder statenlid kleurt, met rood potlood, het hokje van zijn per soonlijke keuze op zijn stembil jet rood. Veelal op de eigen partij, verte genwoordigd in de Eerste Kamer. Soms op de lijsttrek ker, maar ook bewust op een Zeeuw of een vrouw. Van de 47 statenleden waren er 3 afwezig, maar via volmachten zijn hun stemmen niet verlo ren gegaan. De stemmen worden hardop voorgelezen door de voorzitter en geteld. In Zeeland waren er geen problemen, zodat de uit slag werd doorgegeven naar Den Haag. Na deze korte statenvergade ring vertrok het grootste deel van de statenleden per bus naar 's Hertogenbosch, waar de Vlaams /Zuid-Nederlandse samenwerking het onderwerp van gesprek was. Overleg met statenleden uit Brabant, Lim burg en een gedeelte van Bel gië over mogelijke vormen van samenwerking. Burgemeester. Burgemeester L.N. Labruyère van Brouwershaven is gisterenmorgen herbenoemd als eer ste burger van zijn gemeente. De PvdA'er begint daarmee aan een nieuwe termijn van zes jaar, maar in verband met de komende herinde ling zal die niet in Brouwershaven voltooid worden. Commissaris van de koninging W.T. van Gelder beë digde Labruyère in het provincie huis. Advertentie I.M. De boekenstand op de rommelmarkt van de stichting ontspanning gehandicapten trekt de belangstelling van jong en oud. De rommelmarkt van de stichting ontspanning gehandicapten trok zaterdag in Scherpenisse naar schatting een 700 bezoekers. Een geweldig groot aantal, wat de organisatie in verband brengt met de braderie die tegelijkertijd in het dorp werd gehouden. "Andere jaren werd het na een uur of drie stil, maar nu bleven er mensen komen en zijn we zelfs een half uur langer doorgegaan, tot half zes", vertelt secretaris G. Quaak. De stichting zal er weer een kleine zesduizend gulden aan overhou den, is zijn verwachting. Met dat geld worden wekelijks ontspan ningsavonden georganiseerd in het clubgebouw Ons Huis. In oktober viert de stichting het 25- jarig bestaan. Er worden plannen uitgewerkt om dan een open dag te houden. De rommelmarkten worden sinds een jaar of tien gehouden, aldus Quaak. "Toen de groep gehandicapten alsmaar groeide, moesten we acti viteiten bedenken om geld bij elkaar te brengen. We hielden een rommelmarkt en die bracht de eerste keer zo'n 800 gulden op." In de loop der jaren is dat flink uitgebreid. Uit alle dorpen op Tholen en Sint- Philipsland weten mensen de stichting te vinden voor het slijten van hun oude spullen. Alles wordt aangepakt, van boeken en servies goed tot meubels en orgels. "Gebrek aan spullen hebben we nooit", zegt Quaak. Ook tussen door wordt al verkocht, als er geïnteresseerden zijn voor bepaal de zaken. "Turkse en Marok kaanse mensen weten ons nogal eens te vinden. En enkele weken geleden verkochten we nog een kast aan een Somalisch gezin. Zo zijn die mensen ook weer gehol pen." De verkoop bij opbod van de wat waardevollere spullen liep zater dagmiddag weer prima. En ook vier orgels vonden een nieuwe eigenaar. Van wat aan het einde van de dag overblijft, gaan de bruikbare spullen meestal naar organisato ren van andere rommelmarkten op Tholen, zegt Quaak. "En het speelgoed wordt ingepakt voor verzending naar een kindertehuis in Rusland." De collecte voor de stichting Woord en Daad heeft de volgende bedragen opgebracht: Tholen ƒ2316,95; Poortvliet ƒ612,10; Scherpenisse ƒ530,35; Sint-Maartensdijk ƒ1021,25; Stavenisse ƒ852,50; Sint- Annaland ƒ1138,50; Oud-Vosse- meer ƒ453,40 en Sint-Philipsland ƒ700,-. De opbrengst is ongeveer gelijk aan die van vorig jaar en is bestemd voor een ziekenhuis in Haï ti. Gevers en collectanten hartelijk bedankt. De collecte voor het nationale ast mafonds heeft in Sint-Philipsland ƒ1362,50 opgebracht. Mevr. J. Guil- jam, mevr. W. Boudeling, mevr. M. Maas en mevr. E. Bruijnzeel kregen voor tien en twintig jaar collecteren een zilveren ketting met een vlinder eraan. Gevers en collectanten hartelijk bedankt. Braderie Lepelstraat. Op tweede pinksterdag wordt in Lepelstraat een braderie, rommelmarkt en jaarmarkt gehouden van elf tot zes uur. Aan de scholengemeenschap voor beroepsonderwijs Ter Welle in Goes zijn de volgende leerlingen geslaagd voor de opleiding verzorging: Jessi ca Burger en Astrid van Vossen uit Tholen en Elma Goedegebuure uit Sint-Maartensdijk. THOLEN 27 mei Thoolse dag en open dag waterrecreatie, Speelmansplaten 9- 18 u. 7 juni informatieavond borstvoeding La Leche League, Markt 12 20.15 u. 10 juni deel 3 cursus vogels dichter bij van natuurvereniging, Meulvliet 13.30 u. 10 juni viswedstrijd De Kogge. 16 juni bejaardensoos met bingo, Ten Anker 14 u. 17 juni orgelconcert Klaas-Jan Mul der, Ned. Herv. kerk 20 u. 17 juni puzzel- en oriëntatierit MAC, Zoekweg 19 u. 17 juni open Thoolse fietsdag, 10- 13.30 u. 17 juni Keeten A-race De Kogge. 21 juni bezoek plattelandsvrouwen aan streekmuseum Meestoof, Markt 13.30 u. 21 juni plantenexcursie langs Schel- de-Rijnkanaal, Markt 19.30 u. 24 juni Roefeldag. 27 juni eindbingo Anbo, zaal Schut tershof 14 u. OUD-VOSSEMEER t/m I juni avondwandelvierdaagse, start café De Hoop 18.30 u. 9 en 10 juni kermis. 16 en 30 juni open viswedstrijd 't Scharretje, Zijpe/Willempolder 19- 22 u. 24 juni wandeltocht Spido, Hof van Holland start vanaf 8 u. SINT-ANNALAND tot 1 juni avondwandelvierdaagse 5 en 10 km. WHS. 2 juni diploma's EHBO, de Welle- vaete 20 u t/m 28 juni expositie aquarellen en olieverven mevr. Heijnen-Vocht, rest. De Lagune. t/m 23 okt. exposities streekmuseum Meestoof over merklappen en hoog aarzen, di t/m za 14.15-16.45 u. 6 juni hoorzitting plan Julianastraat, Wellevaete 19.30 u. 7 juni kernbezoek b. en w., Welle vaete 19.30 u. 13 juni diploma's tafeltennis gevor derden, de Wellevaete 19 u 24 juni afsluiting seizoen 94/95 Smash, de Wellevaete STAVENISSE t/m 2 juni driedaagse Fietstocht, start Voorstraat 18.30-19 u. 19 juni hoorzitting plan Burg. Sluij- merstraat, De Stove 19.30 u. SINT-MAARTENSDIJK 3 juni dansavond met drive-in-show Starlight, Haestinge 20-2 u. 16 juni disco, Haestinge 20.30 u. 19 t/m 22 juni Smalstadswandel- tocht, Haven 18 u. SCHERPENISSE vanaf 3 juni elke zaterdag bóeren- markt op camping Gorishoek 10-13 u. 8 juni bezoek plattelandsvrouwen aan Eendenkooi Anna Jacobapolder. 10 juni bekerwedstrijd hengelsport ver. De Zeebaars, Anna Vosdijkpol- der 13-16 u. 24 juni zomerwedstrijd De Zee baars, Anna Vosdijkpolder 13-16 u. 25 juni toerrit motortoerclub Tho len, Veerdijkseweg 3 9.30 u. POORTVLIET 24 juni rommelmarkt openbare basisschool De Eevliet, 14 u. SINT-PHILIPSLAND 15 juni hoorzitting plan voor ver vanging praathuisje Zuiddijk, Wim pel 19.30 u. 20 t/m 23 juni avondwandelvier daagse, Voorstraat 19 u. 24 juni braderie, centrum 9-21 u. 8 juni 20 u Rode Kruis jaarverg., de Wimpel BERGEN OP ZOOM vanaf 30 mei iedere dinsdagavond zomerbridge bridgeclub De Vier Winden (ook voor niet-leden), d'Honneur 19.45 u. 4 juni Latijnse hoogmis met koor muziek, Gertrudiskerk 10 u. 4 en 5 juni internationaal concours hippique, terrein Kijk in de Pot 9.30 u. 5 juni Brabantse kastelendag. 9 t/m 11 juni Philip Morris Jaz- zweekend. 10 juni nachtwandeltocht Bergen op Zoom-Vlissingen, café De Raaij- berg 24 u. 12 t/m 15 juni wandelvierdaagse, vertrek 19 u. 17 juni t/m 3 sept. schilderijen en grafiek van Eugeen van Mieghem, Markiezenhof. 18 juni wielerronde van Meilust voor A- en B-amateurs, Meilust 12.30 u. 25 juni Maria-ommegang, vertrek 15 u. 26 t/m 29 juni fietsvierdaagse. film+++Film+++film+++Film ROXY 1: Don Juan - do, di en wo 20 u., vr t/m zo 18.45 en 21.30 u., ma 16.15 en 20 u. Junior - za t/m ma en wo 14 u. ROXY 2: Nell - do en ma t/m wo 20 u., vr t/m zo 18.45 en 21.30 u. 101 Dalmatiërs - za, zo en wo 14 u., ma 14en 16.15 u. CINEMACTUEEL 1: Malice - do, di en wo 20 u., vr, za en ma 18.45 en 21.30 u„ zo 16.15, 18.45 en 21.30 u. 101 Dalmatiërs - do t/m za en ma t/m wo 14 u., zo 14 en 16.15 u. CINEMACTUEEL 2: Streetfigh- ter - do, di en wo 14 en 20 u., vr en za 14, 18.45 en 21.30 u., zo 14, 16.15, 18.45 en 21.30 u., ma 14, 18.45 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 3: Highlander III - do en wo 14 en 20 u., vr t/m ma 14, 18.45 en 21.30 u., di 14 u. Film club Cinema Paradiso: II Gattopardo - di 20.30 u. Radio Sloth is te bereiken op FM 106,5 MHz en via de kabel op 94,5 MHz. Omroep Zeeland is op Tholen en Sint-Philipsland te bereiken op 101.9 MHz op de FM en op Tholen via de kabel op 88.9 MHz

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1995 | | pagina 7