THOLENDERWIJS Commissie niet overtuigd van nut rotonde in Ten Ankerweg KERNBEZOEK TE SINT-ANNALAND SPREEKUUR B&W KENNISGEVING VAN MEDE DELING ONTWERP-BESLUIT I BOUWAANVRAGEN BOUWMELDINGEN WAT LIGT TER INZAGE? Overdreven dat straten slecht zijn informatierubriek van de gemeente Tholen Vraagtekens bij betere veiligheid Thoolse schooljeugd Drempelvrees Absentie in gemeenteraad neemt toe Donderdag 1 juni 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 WOENSDAG 7 JUNI: WET MILIEUBEHEER Moet er in Tholen een mini-rotonde komen in de Ten Ankerweg op de kruising met de Molenvlietsedijk en de Parksingel? Of is het beter om de stoplichten te laten staan? De adviescommissie openbare werken kwam er woensdag na bijna anderhalf uur praten niet uit. Alle leden uitten ernstige twijfels over de aanpassing van het kruispunt. Veiligheid Busstation Uitrit Molenvlietsedijk Twee bezwaren bestemmingsplan St.Philipsland Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Telefoon: 01666-8200/Telefax: 01666-3553 jb_ 7 JUNI A.S. KERNBEZOEK SINT-ANNALAND Op 7 juni a.s. vindt door het Thoolse gemeente bestuur een bezoek plaats aan de kern Sint- Annaland. Het kernbe- zoek begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeenschapscentrum "de Wellevaete" aan de Hoenderweg 133. Elke belangstellende is van harte welkom. Het kernbezoek begint met de vertoning van de onlangs geactualiseerde videofilm "Uw vereni ging, de gemeente Tho len". Deze voorlichtings film geeft een heel goed beeld over samenstel ling, taken en bevoegd heden van het gemeentebestuur en de rol van de burger in dat grote geheel. Vervolgens is het de beurt aan de plaatselijke burgerij. Vertegen woordigers van plaatselijke verenigingen, organisaties, instellin gen, kerkgenootschappen en scholen maar ook individuele bur gers zijn van harte welkom om zijn of haar zegje te komen doen. Eenieder krijgt de gelegenheid opmerkingen te maken, vragen te stellen, kritiek uit te oefenen, lof te uiten of gewoon kennis te maken met het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur zal trachten zoveel mogelijk ter plekke ant woord te geven op de gestelde vragen en de gemaakte opmer kingen. Dat zal niet in alle gevallen lukken. Die vragen of opmer kingen waarnaar nader onderzoek nodig is, worden "mee naar huis" genomen. In een later stadium worden in deze rubriek de resultaten van die onderzoeken gepubliceerd. In verband met tweede pinksterdag op maandag 5 juni a.s. ver vallen de wekelijkse spreekuren van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spre ken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666- 8330. Burgemeester en wethouders van Tholen delen, gelet op artikel 3.19, tweede lid en derde lid en artikel 3.20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13.4 van de Wet milieu beheer mede, dat zij voornemens zijn gunstig te beschikken onder oplegging van de nodige voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken op de op 29 maart 1995 ingediende aanvraag voor Seen vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van: - de heer A.C. Quist, Mossellaan 50 te Tholen, voor het oprich ten en in werking hebben van een visverwerkend bedrijf, gele gen aan de Ambachtsweg 10 te Tholen, kadastraal bekend Tholen, sectie N, nummers 156 en 157. Het ontwerp-besluit, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 2 juni 1995 gedurende vier weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Indien het college daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt kunnen de stukken gedurende deze maand tevens elke maandag van 17.30 tot 20.30 uur in het bejaardentehuis Sint-Maartenshof, Bloemenlaan 2 te Sint-Maartensdijk worden ingezien. Na deze datum liggen de stukken tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het geven van het gevraagde besluit, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur ter inzage op de gemeentesecretarie, Markt 1-5 te Sint-Maartens dijk. Binnen vier weken na de dag waarop het ontwerp van het besluit ter inzage is gelegd, kan een ieder gemotiveerde bezwaren tegen het ontwerp van de besluiten schriftelijk bij ons college inbren gen. De ingekomen bedenkingen worden mede ter inzage gelegd. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien het college daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt zal een ieder voorts in de gelegenheid worden gesteld tot een gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het inbren gen van gemotiveerde mondelinge bedenkingen daartegen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Sint-Maartensdijk, 1 juni 1995 Burgemeester en wethouders van Tholen. In week 23 die begint met maandag 5 juni geldt het onder staande schema: maandag 5 juni Tweede Pinksterdag (geen dienst) dinsdag 6 juni Tholen ten zuiden en ten noorden van de Ten Ankerweg Buitenroute oost woensdag 7 juni donderdag 8 juni vrijdag 9 juni Sint Philipsland, Anna Jacobapolder, Sint-Annaland en Poortvliet ten oosten van de Smidsstraat Buitenroute West Sint-Maartensdijk, Oud-Vossemeer en Poortvliet ten westen van de Smids straat Stavenisse, Scherpenisse en de be- drijfscontainers Op maandag 5 juni is de milieustraat op de gemeente- werkplaats aan de Langeweg 49 te Scherpenisse de gehele dag gesloten. In verband met het gewijzigde ophaalschema is het moge lijk dat de huisvuilwagen op een ander tijdstip bij u langs komt dan u gewend bent. Voor nadere inlichtingen over het inzamelen van huisvuil/ gft/bedrijfscontainers belt u nummer 01666-3727. -O- Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 41 van de Woningwet 1991 bekend, dat de volgende bouwaan- vragen/-meldingen zijn ingediend: - Een bouwmelding van J Burggraaf, Meanderlaan 198 te Tho len, ingediend op 23 mei 1995, voor het plaatsen van een tuin huisje op het perceel Meanderlaan 198 te Tholen; - Een bouwaanvraag van Aannemersbedrijf Mart van Houte b.v., markt 23 te Sint-Maartensdijk, ingediend op 20 april 1995, voor het bouwen van 2 woningen en 6 garages op het perceel aan de Julianastraat/Zuidstraat te Scherpenisse; - Een bouwaanvraag van W.B. Potappel, Bos 16 te Stavenisse, ingediend op 18 mei 1995, voor het bouwen van een tuinhuis je op het perceel Bos 16 te Stavenisse; - Een bouwaanvraag van P.J. Nieuwenhuijzen, Hoogaarsstraat 56 te Tholen, ingediend op 18 mei 1995, voor het verbouwen van een berging tot garage op het perceel Provincialeweg 54 te Sint-Maartensdijk; - Een bouwaanvraag van J. IJsseldijk, bandeliersberg 63 te Roosendaal, ingediend op 22 mei 1995, voor het bouwen van een woning met garage op een perceel aan de Meerkoetlaan te Sint-Maartensdijk; - Een bouwaanvraag van J. van der Rhee, Westpoort 18 te Sint- Maartensdijk, ingediend op 22 mei 1995, voor het bouwen van een bijkeuken op het perceel Westpoort 18 te Sint-Maartens dijk; - Een bouwaanvraag van P.J. Moerland, Kerkstraat 3 te Scher penisse, ingediend op 18 mei 1995, voor het dichtmaken van een carport op het perceel Kerkstraat 3 te Scherpenisse; - Een bouwaanvraag van F.P. Ponse, Westpoort 20 te Sint-Maar tensdijk, ingediend op 22 mei 1995, voor het bouwen van een bijkeuken op het perceel Westpoort 20 te Sint-Maartensdijk; - Een bouwaanvraag van J.J. Elenbaas, Tienhoven 108 te Sint- Annaland, ingediend op 22 mei 1995, voor het uitbreiden van de woning op het perceel Tienhoven 108 te Sint-Annaland; - Een bouwaanvraag van J.G. de Reus, Avesaatweg 6 te Didam, ingediend op 22 mei 1995, voor het bouwen van een woning op het perceel Quartier 5 te Oud-Vossemeer; - Een bouwaanvraag van Taffel Foods Holland B.V., Postbus 57 te Sint-Maartensdijk, ingediend op 18 mei 1995, voor het uit breiden van een bedrijfsruimte op het perceel Nijverheidsweg 5 te Sint-Maartensdijk. Sint-Maartensdijk, 1 juni 1995 Ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied", 8e herziening Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend, dat met ingang van 2 juni 1995, op grond van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, gedurende vier weken tijdens de kantooruren ter gemeentesecretarie van Tholen, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk, ter inzage zal liggen het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied", 8e herziening met toelichting. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Tholen. Het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied", 8e herziening heeft tot doel de door de provincie voorgenomen omleiding van de provincialeweg ter hoogte van Poortvliet juridisch mogelijk te maken. Sint-Maartensdijk, 1 juni 1995 Burgemeester en wethouders van Tholen. Voorbereiden bestemmingsplannen Het college van burgemeester en wethouders van de ge meente Tholen maakt ter voldoening aan het bepaalde in arti kel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 2 juni 1995 voor een ieder ter secretarie van de gemeente, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk, ter inzage ligt het besluit van de raad der gemeente Tholen van 29 mei 1995, waarbij wordt verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de volgende gebieden: a. een gebied aan Westpoort te Sint-Maartensdijk voor het bouwen van zes woningen voor rekening van de directie van aannemingsbedrijf van Bergen Henegouwen B.V.; b. een gebied aan de Koningin Julianastraat te Tholen voor het verbouwen van een woning voor rekening van de heer M.J. Kot; c. een gebied aan de Prinses Beatrixstraat te Tholen voor het bouwen van een schuur voor rekening van de heer A.M. van de Velde; d. een gebied aan de Rijksweg te Sint Philipsland voor het uit breiden van een restaurant voor rekening van de heer C. Moerland. De begrenzing van de genoemde gebieden staat aangegeven op de bij bovengenoemd besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen. Sint-Maartensdijk, 1 juni 1995 Burgemeester en wethouders van Tholen. Bouwen in afwijking van bestemmingsplan Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door de heer M.J. Kot, Koningin Julianastraat 7 te Tholen, voor het verbouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend Tholen, sectie N, nummer 665 (geheel), plaatselijk gemerkt Koningin Julianastraat 7. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Tholen zijn voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestem ming van het college van gedeputeerde staten van Zeeland, vergunning te verlenen voor dit bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegen heid gesteld om van 2 juni 1995 tot en met 15 juni 1995 schrif telijk bedenkingen in te dienen bij burgemeester en wethou ders van Tholen. De bouwtekening ligt gedurende deze termijn ter gemeente secretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling Gemeentelijke Ont wikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 1 juni 1995 De burgemeester van Tholen. De Thoolse politiek twijfelt ernstig aan het nut van een rotonde op de kruising van de Ten Ankerweg met de Molenvlietsedijk en de Park singel. "Ik heb het gevoel dat het voor de schooljeugd niet veiliger wordt", verwoordde P. van Belzen (RPF/GPV) de kern van het pro bleem. Nu is er een zebrapad met stoplichten op de Ten Ankerweg. Ongelukken met overstekende voet gangers doen er zich zelden voor. Klacht is wél, dat de auto's over deze weg te hard rijden. Daarom is een plan gemaakt dat voorziet in de aanleg van een mini-rotonde; de verkeersstroom wordt niet onder broken, maar het verkeer is gedwon gen snelheid te minderen. De ver keerslichten verdwijnen. En voor fietsers komt er een aparte rijstrook. Voor de aanpak van het kruispunt is 375.000 gulden uitgetrokken. Het is de eerste fase van een totale recon structie van de Ten Ankerweg, waarin een drietal rotondes is voor zien. "De veiligheid die er nu is met de stoplichten, zie ik door de aanleg van een rotonde niet terugkeren", reageerde M.J. Klippel (SGP) op het plan. De soepeler afwikkeling van het verkeer die ermee bereikt wordt, is volgens hem niet hét knelpunt. "Juist het oversteken is daar het pro bleem." Het commissielid miste de onderbouwing, waarom burgemees ter en wethouders voor een rotonde kiezen. Bovendien verwacht hij dat een rotonde meer kost dan verkeers lichten. Ook J. de Jager (CDA) was niet overtuigd van de noodzaak. Hij- vroeg zich af of een betere doorstro ming van het verkeer zo urgent is. Verder stelde hij vast dat er op de kruising maar net voldoende ruimte is om de rotonde aan te leggen. Van Belzen sprak zelfs van 'eigenlijk onvoldoende ruimte'. Hij wees erop, dat de uitbreidingsplannen in de toe komst niet alleen voor meer verkeer op de Ten Ankerweg zullen zorgen, maar ook voor een nog grotere leer- lingenstroom van en naar de scholen aan de Molenvlietsedijk. Wethouder J. van der Jagt stelde dat, gehoord de adviseurs en de ambtenaren, het col lege een rotonde de beste oplossing vindt. Hoewel de cijfers niet voor handen waren, zei de wethouder dat ook het handhaven van verkeers lichten duurder is dan wel wordt gedacht. I.C. Moerland (PvdA) en J. van den Donker (D66) zagen het nut van de rotonde desondanks niet. Wat de veiligheid betreft, had laatstge noemde - evenals Van Belzen - pro blemen met de plaats van de bushal tes. Naar aanleiding van de in Meul- vliet gehouden hoorzitting is het plan zodanig aangepast, dat bij de halte een geleider van een halve meter breed komt, zodat bussen gedwongen worden van de rijbaan af te gaan. Overstekende kinderen en automo bilisten krijgen daardoor een betei uitzicht. Van Belzen vond het maai niks dat er aan weerskanten bushal tes blijven. "Hebt u niet eens nage dacht over het aanleggen van een busstation?" wilde hij weten. Ande re commissieleden wezen hem erop, dat daarvoor geen ruimte is. Op de publieke tribune hoorde A.J. van de Berge de discussie gelaten aan. Hij woont aan de Ten Anker weg en komt door de aanleg van de rotonde in de problemen. Wat is het geval? Voor de uitrit van zijn garage is een vluchtheuvel gepland. Komt hij met zijn auto uit de uitrit, dan is hij gedwongen deels de rotonde te blokkeren. Bovendien kan hij alleen in de rich ting Poortvliet wegrijden. Van de Berge heeft dat het gemeentebestuur zowel mondeling als schriftelijk onder de aandacht gebracht. Maar dat is van mening, dat diens uitrit helemaal niet gevaarlijker wordt. "Onveiliger misschien niet, maar het wordt voor Van de Berge wél lasti ger", reageerde Moerland. Van den Donker was het daarmee eens: "Van de Berge moet de rotonde oprijden om uit zijn uitrit te komen. U maakt mij niet wijs dat dat veiliger is!" Klippel en De Jager bedachten een drastische oplossing: "Zie van de rotonde af, dan voorkom je die ellende." Tijdens het spreekrecht droeg de heer De Boer van de Parksingel het idee aan om de voorrangssituatie op de Ten Ankerweg te beëindigen. "Een voorrangsweg hoort niet in de bebouwde kom. Alle verkeer van rechts zou weer voorrang krijgen en dat haalt op de Ten Ankerweg de snelheid uit het verkeer." De Boer stelde ook voor om camera's te plaatsen voor snelheidscontroles. "Die verdienen zichzelf terug." Moerland en De Jager vonden de voorrangskwestie een waardevolle suggestie, maar Van den Donker had er zijn twijfels over. De wethou der legde uit dat de Ten Ankerweg destijds door de provincie is aange legd als rondweg om Tholen heen en dat in de jaren zeventig alle provin ciale wegen voorrangsweg zijn geworden. "Om daar nu een stuk tussenuit te halen, dat gaat niet", aldus Van der Jagt. Ook de Postweg en de Grindweg zouden dan hun voorrangsfunctie moeten verliezen. Positiever was de commissie over de aanpak van de Molenvlietsedijk (tot aan de Zoekweg), hoewel ver schillende leden daar graag ver keersdrempels zouden zien. Van Belzen bleef problemen houden met de vermindering van het aantal par keerplaatsen. En Van den Donker wees erop, dat de ingang van Ter Tolne op verzoek van de school naar de Molenvlietse dijk wordt verplaatst, zodat ouders nog minder vaak de auto op het par keerterrein aan de Zoekweg zullen neerzetten. Van der Jagt zei dat de scholen opti mistisch zijn over het voorgestelde plan. "Het is zeker geen 100% oplossing voor met name de par keerproblemen, maar de weg wordt in ieder geval veiliger en dat is het voordeel." De Boer zei tijdens het spreekrecht nog, dat hij bij zijn bezoek aan het gemeentehuis te woord was gestaan door een mevrouw die nog maar kort bij de gemeente werkte en niets van de zaak afwist. Tijdens de ver gadering ging Moerland daar op in, waarop de wethouder zei dat de man "Je zou haast gaan denken dat er in dit gebouw mensen met 'drempelvrees' rondlopen." Die opmerking van SGP-raadslid M.J. Klippel, woensdag in de commissie openbare werken, was letterlijk bedoeld: regelma tig komen er verzoeken voor verkeersdrempels in bepaalde straten, maar het gemeentebe stuur legt ze nergens aan. Tij dens de vergadering gaf Klippel bij drie agendapunten aan, voor stander te zijn van het aanbren gen van dergelijke obstakels. In de Sportlaan in Sint-Maartens dijk en de Kotterstraat en Molenvlietsedijk in Tholen. Ook I.C. Moerland (PvdA) en J. de Jager (CDA) zouden in laatstgenoemde straat best drempels willen zien. "Het zou daar best kunnen, want het is een woonstraat", aldus Moer land. Maar wethouder J. tan der Jagt sprak dat tegen: "De Molenvliet sedijk is een busroute en daarin passen geen drempels." Met die uitspraak waren de drie commis sieleden het niet eens. "Er zijn dorpen in Zeeland met drempels in alle toegangswegen en daar komen ook bussen", aldus Klip pel. En De Jager stelde dat bus sen, net als auto's en vrachtau to's, verkeersdeelnemer zijn en dus ook over drempels moeten kunnen rijden. had kunnen vragen naar iemand die wél op de hoogte was. De Boei wond zich daarover op: "U draait de zaak om!", maar Van der Jagt ver koos - na een ogenblik van ijzige stilte - om niet verder op de opmer kingen in te gaan. De commissieleden Ravensteijn en mevrouw Schot-de Hoog waren ver hinderd de vergadering bij te wonen. Bij gedeputeerde staten zijn twee bezwaren ingediend tegen de dooi de gemeenteraad vastgestelde her ziening van het bestemmingsplan buitengebied Sint-Philipsland. Var kensfokker J. Nell uit Anna Jacoba polder, die zijn bedenkingen al eer der uitte, heeft ze nogmaals op papier gezet voor het provinciaal bestuur. Datzelfde deed het Land bouwschap. Beiden zullen tijdens een hoorzitting in Middelburg de gelegenheid krijgen hun argumenten toe te lichten. De planwijziging beoogt, grootscha lige intensieve veehouderijen - met name varkensfokkerijen - buiten de deur te houden. De regels maken het Nell echter onmogelijk om zijn bedrijf te verplaatsen van de Lange weg naar de Rijksweg. De gemeen teraad heeft zich dat wel gereali seerd, maar zag geen mogelijkheden om voor de Sint-Philipslander een uitzondering te maken. De nog door het voormalige gemeentebestuur voorbereide planherziening is door de Thoolse raad aangescherpt. Akkerbouwers mogen met een neventak niet verder gaan dan 2500 mJ (was 5000 mJ); wanneer ze hun bedrijf volledig omschakelen is 5000 m2 toegestaan. Raadslid M.A.J. van der Linde weerspreekt conclusies van ambte naren van gemeentewerken, dat de straten in de gemeente Tholen slecht tot zeer slecht zijn. "Dat is overdre ven", zei het PvdA-raadslid maan dagmiddag in de gemeenteraad, waar een rapport over visuele inspectie van de Thoolse straten aan de orde kwam. "Collega Van den Donker en ik zien het in elk geval anders." Voor raadslid M.J. Klippel maakte het rapport echter duidelijk, dat er meer geld nodig is voor het onderhoud van de straten. "Maar Klippel straat graag", merkte Van der Linde op. "Je kunt echter wel aan de gang blijven, wanneer je het verkeer direct na herbestratingen over het verse werk laat rijden. Dan krijg je weer spoorvorming. Moet je na herbestratingen de straten niet tij delijk afsluiten?", vroeg het PvdA- raadslid. "Dat wordt nooit gedaan", ant woordde wethouder J. van der Jagt. "Een tijdelijke verkeersmaatregelen voor dit soort zaken kennen we ook niet. Het zou ook teveel zijn om zo'n weg een kwartaal af te sluiten, maar het inrijden van vers werk kunnen we proberen te regelen." De wethou der hield Van der Linde nog voor, dat de gemeente niet straat om aan het werk te blijven. SGP-fractie- voorzitter M. Dijke onderstreepte dat nog eens: "Straten moeten we, evenals andere voorzieningen, zo goed mogelijk onderhouden." De Thoolse gemeenteraad gaat een beetje op de Tweede Kamer lijken: het aantal lege stoelen neemt toe. Ontbraken er in de april-vergadering drie leden (de SGP'ers K.A. Heijboer en M.J. Klippel en de PvdA-fractievoorzitter I.C. Moer land), maandag waren zelfs vier raadsleden absent, verdeeld over vier fracties. A. Kersbergen van de SGP, Moerland van de PvdA, W.C. van Kempen van het CDA en mevr. E. Frigge-Hogesteeger van de VVD waren niet van de partij. Voorheen kwam het niet zo vaak voor dat er mensen in de gemeenteraad ontbra ken, laat staan zo'n groot aantal. De raadsleden krijgen tegenwoordig geen presentiegeld meer per bijge woonde vergadering, maar een vast bedrag per jaar voor alle raads- en commissievergaderingen, alsmede de voorbereidingen, die ook veel tijd vergen. De burgemeester had nog een afwe zige verwacht, namelijk raadslid M.A.J. van der Linde in verband met een operatie in het ziekenhuis. Die bleek echter spoediger hersteld dan de bloemenman van de gemeen te had gepland. De raadsvoorzitter herdacht aan het begin van de vergadering maandag middag het plotseling overlijden van de echtgenoot van AOV-raadslid mevr. M.H. Schot-de Hoog. "Zo kort zijn vrouw raadslid was, bleek hij toch al een vertrouwde verschij ning op de publieke tribune. Onze hartelijke deelneming namens de gemeenteraad en Gods sterkte en nabijheid toegewenst", zei de Thool se burgemeester tot mevr. Schot. Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1995 | | pagina 5