Die gekke juffrouw Boggemog en de kat van Tingelingelo Afscheid personeel Sint Maartenshof Werkplaats van gemeente verhuist Gevarieerd galaconcert OVM pleziert publiek in Vossenkuil Scholenfederatie stapje dichterbij Historie van waterschap in gedenkboek de Wolky-specialist Donderdag 1 juni 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Muziekcursus voor gehandicapten Zeeuwse muziekschool succes mmmmmi Spandoek:'scheiden doet lijden' Met een koud buffet namen bewoners, personeel, vrijwil ligers en directie dinsdagmiddag afscheid van 12 perso neelsleden van het bejaardenhuis Sint Maartenshof in Sint-Maartensdijk. Het is de tweede groep die het tehuis gedwongen moet verlaten vanwege de op handen zijnde sluiting. Een dertigtal mensen trot seerde woensdagavond de verleiding van de Euro pacupfinale Ajax-AC Milan en toog naar gemeenschapscentrum De Wellevaete in Sint-Anna- land. Reden was de slot- avond van de muziekcur sus voor gehandicapten. Orkesttest Final countdown Huizen en groen Miljoenenzaak Komisch Meer pit Uitdaging Muziektent Deinende bus naar huis Tietjerkstradeel Van Scherpenisse naar St. Maartensdijk Handhaving van de gemeentewerkplaats in Scherpenisse staat ter discussie. Er wordt een studie verricht naar de bouw van een geheel nieuwe werkplaats op het industrie terrein van St. Maartensdijk. B. en w. komen daarmee terug op een eerder ingenomen standpunt. Sterke onderlinge band leden jubilerende muziekvereniging Aangenaam verrast. Dat was de 70-jarige muziekvereni ging OVM zaterdagavond over de belangstelling voor het galaconcert. De zaal van De Vossenkuil was voor driekwart gevuld met mensen die het programma aan dachtig beluisterden. Het was beslist de moeite waard wat het 31 -koppige fanfareorkest ten gehore bracht. Voorwaarden vakbond geen knelpunt Het samenwerkingsverband van de Thoolse openbare basisscholen krijgt één algemeen directeur. Burgemees ter en wethouders hebben besloten op de door de project groep voorgestelde weg door te gaan om te komen tot een federatie. Begeleiding door het regionaal pedagogisch centrum Zeeland moet een zorgvuldige uitvoering waar borgen. designed for walking Het lied over Iwan en Petroesjka Petrovietsj bracht het publiek aan het lachen. Tanny Quist (op de voorgrond) vertolkte de rol van Pe- troesjka. Linksachter houdt begeleider Michel Maasland het paard in bedwang. Het grootste gedeelte van de groep komt uit gezinsvervangend tehuis De Annewas te Sint-Annaland. Via de Zeeuwse muziekschool kregen ze de gelegenheid om een muziekcur sus te volgen. Tien lessen lang ont ving de groep onderricht van Douwe Eisenga uit Middelburg. Ze leerden van alles over ritme en instrumen ten. Voor de uitvoering waren negen liedjes ingestudeerd. Daarnaast moest het publiek ook aan het werk met een orkest-test, tel de koekkoek en een blinddoekspel. Ze waren wel wat zenuwachtig voor deze avond. Per slot van rekening was het idee voor de uitvoering pas halverwege de cursus opgekomen. Maar cursusleider Eisenga legde het publiek uit dat sommige dingen eerst nog even geoefend zouden worden. De toehoorders hadden hiermee geen enkele moeite. Het openingsnummer was 'Juffrouw Boggemog' over een nogal vreemd dametje dat in januari nog slaapt, in februari haar sopje in de was doet en het er pas in november weer uit haalt. José Gaakeer en Hans Suur- land beeldden hierbij het verhaal uit. Hierop volgde 'nocturne'. Dit was het moeilijkste onderdeel van de uit voering. Met pianobegeleiding van Douwe Eisenga, speelden de leden van de groep op klankstaven dit nachtliedje. Bij de orkesttest was er werk aan de winkel voor het publiek. De aanwe zigen moesten op een blad papier telkens aanstrepen welke instrumen tengroep er te horen was in een klas siek muziekstuk. Dat bleek nog niet altijd mee te vallen. "Toch stond ik verbaasd dat de groep het zo goed geeft gedaan tijdens de lessen", zei Eisenga. "Niet alleen wisten ze op het laatst te vertellen welk instru ment er te horen was, maar ook of het bijvoorbeeld een diepe contrabas was of een hoge viool. En dat is best knap." Bij het lied over de kat van Tingelin gelo zetten alle deelnemers (ook de twee begeleiders) een Chinese hoed op. De mandarijn (hoge staatsamb- Wethouder J. van der Jagt noemt daarvoor een aantal oorzaken. "De bouw van een moderne milieustraat blijkt namelijk meer ruimte te ver gen dan we aanvankelijk dachten. Het bestaande plan bleek niet van die afmetingen die de overkoepelen de organisatie Olaz wil. Om een milieustraat in combinatie met een werkplaats te hebben, is een behoor lijke outillage nodig." In de tweede plaats neemt volgens de wethouder de geluidsoverlast aan de Langeweg in Scherpenisse toe De geschiedenis van het waterschap Tholen wordt te boek gesteld. Als de hoofdingelanden op 12 juni akkoord gaan, gaat de geschiedkundige mevrouw dr. J.L. Kool-Blokland uit Middelburg aan de slag. Het is de bedoeling, het wel en wee van het gefuseerde waterschap Tholen over de periode 1959-1995 aan het papier toe te vertrouwen. Van het 140 pagi na's tellende gedenkboek (met 100 foto's, waarvan 30 in kleur) zullen 1200 exemplaren gedrukt worden. Er is 90.000 gulden voor nodig, ofwel 75 gulden per boek. Het boek moet in april/mei volgend jaar ver schijnen. De schrijfster wordt bijgestaan door een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van secretaris J.D. de Korte van het waterschap. Verder maken drie ambtenaren van het nieuwe waterschap Zeeuwse Eilan den er deel van uit en kunnen naar behoefte andere leden worden benoemd. Op 12 juni krijgt de algemene verga dering ook een voorstel om elf hoof dingelanden te benoemen voor de voorlopige algemene vergadering van Zeeuwse Eilanden. De namen van die elf zijn al eerder in deze krant gepubliceerd. De kamer van koophandel heeft de resterende twee Thoolse hoofdingelanden benoemd. Jostiband. De Jostiband, bestaande uit verstandelijk gehandicapten, geeft op 17 juni een optreden in 't Cromwicl te Steenbergen. Het orkest bestaat in totaal uit 170 leden, maar in Steenbergen treden 100 muzikanten aan. De uitvoering begint om acht uur. tenaar) van Tingelingelo vond dat zijn kat het slimste dier van China was. De kat dacht er ook zo over en nam de regering over. Dat had tot gevolg dat alle mensen kattebrood aten en op handen en voeten liepen. Het publiek genoot duidelijk van dit smakelijke verhaal. Hierop volgde het bewijs dat de zeven leerlingen ook goed thuis zijn in de ritmes. Op diverse percussie-instrumenten zoals sambaballen, stokken en tam boerijnen werd 'De Mug' uitgevoerd dat eindigde in een luid Tets!' waar mee de denkbeeldige mug werd doodgeslagen. Ook m9derne muziek ontbrak niet. Terwijl Douwe Eisenga op de piano het nummer 'The final countdown' van de rockformatie Europe speelde, sloeg de groep - onder, leiding van door de grotere afvalstromen. "Het is daar een gevoelige omgeving omdat het een woongebied betreft." Ten derde is de gemeente gecon fronteerd met een nieuwe eis, name lijk dat de wasplaats van de auto's overkapt moet worden. En in de vierde plaats heeft een geluidsme ting van de provincie uitgewezen, dat er een scherm dient te komen tussen de gemeentewerkplaats en de druk bereden provinciale weg. B. en w. hebben het personeel van gemeentewerken ingelicht over de plannen om verhuizing naar St. Maartensdijk te onderzoeken. In een eerder stadium had de gemeente die afweging eigenlijk al gemaakt. Daarbij was ook het oprui men van de bestaande werkplaats bekeken, want sloop en schoonma ken voor bouwrijpe grond, zal ook een lieve cent kosten. De studie zal moeten uitwijzen, wat het meest voordelig is. Volgens hoofd gemeentelijke ont wikkeling L.T. Steenpoorte zou je bij verplaatsing ook een stuk dorps vernieuwing in Scherpenisse kun nen bewerkstelligen. "Een geringe oppervlakte woningbouw omdat je niet te dicht bij de provinciale weg mag komen en daarnaast openbaar groen. Aan een aantal technische adviesbureaus vragen we offertes om de studie te verrichten." De oppervlakte van de gemeente werkplaats in Scherpenisse is zo'n 15.000 m2. Bij nieuwbouw op het industrieterrein St. Maartensdijk zou er aanmerkelijk minder grond nodig zijn omdat alles veel doelma tiger opgezet kan worden. Steen poorte is niet bang dat er bij het ver laten van Scherpenisse veel veront reiniging boven water komt. "Een globaal grondonderzoek heeft geen verontrustende resultaten opgele verd." De nieuwbouw wordt in elk geval een miljoenenzaak, die naast een eventuele uitbreiding van het gemeentehuis in St. Maartensdijk extra druk zal zetten op het gemeen telijke budget. Het verwezenlijken van leuke din gen voor de burgers wordt daardoor beperkt. Ook wanneer de verhuizing echter niet door zou gaan, zou er in Scher penisse op dezelfde plaats aan de Langeweg vrijwel volledige nieuw bouw voor gemeentewerken nodig zijn. begeleider Michel Maasland - de maat. Dat men enthousiast was over dit lied, bleek aan het eind toen het nog eens herhaald werd. De leerlingen lachten in hun vuistje als het publiek weer eens een opdracht moest doen. Zo moest men tellen hoeveel keer de koekkoek riep in een muziekstuk. Verderop in het programma zat het blinddoekspel. Een toehoorder werd geblinddoekt en de leden van de groep verspreid den zich over de zaal met elk een instrument. Vervolgens werden die instrumenten allemaal tegelijk bespeeld en de geblinddoekte moest naar één bepaald instrument lopen. Voor de pauze werden vijf werken uitgevoerd. Het wat zwaardere gen re viel, zoals dirigent R. Hendrickx de zaal voorhield, inderdaad wel mee. De Jewish Folksong Suite van Roland Kemen was een nieuw werk voor de Vossemeerse muzikanten. Daarnaast stonden Excellence van W. Laseroms, Frede's Theme van F. Gines, Twins van J. Hadermann en Samorin van T. Jabovoky op het programma. De dirigent leidde elk nummer in, maar zijn praatje was soms wel erg technisch voor niet- musicerende luisteraars. In de zaal zaten ondermeer vertegenwoordi gers van andere Thoolse muziekver enigingen, van de Thoolse bond van muziekgezelschappen, de burge meester en erelid A.J. de Wit. Het tweede deel van de avond bestond uit nummers met 'meer pit', zoals een oudere luisteraar opmerk - Ook dat leverde komische situaties op. Iets wat ook op de lachspieren werk te, was het lied 'Iwan en Petroesjka'. In zware bontjassen en mutsen gekleed beeldden Douwe Eisenga en Tanny Quist de twee hoofdrol spelers uit. Iwan vraagt in het lied om zijn paard, maar zijn vrouw - die bloemkool op het vuur heeft staan - wil dat hij op de fiets gaat. Dan is hij sneller terug. Iwan blijft echter zeu ren om zijn paard. Ten langen leste als hij toch honger krijgt, gaat het duo met het paard wat eten in de stad. Met het lied 'Wat doe je dan?' nam de groep afscheid van de cur sus. Douwe Eisenga is bezig aan het laat- te. Thunderbirds van B. Gray sprak uw verslaggever het meest aan, waarschijnlijk een stukje jeugdsenti ment. Maar ook anderen konden de uitvoering van de titelmuziek van dit televisieprogramma uit de jaren zestig - beslist geen eenvoudig werk - best waarderen, gezien het applaus. Ook Thunderbirds was voor OVM een première. Bekende melodieën klonken, zoals Heal the world van Michael Jackson, La Soli- tudine van Paula Pausini, nummers van de Zweedse popgroep Abba en van Lionel Richie. Een deel van laatstgenoemde medley werd aan het slot van de avond als toegift gespeeld. Het eerste werk na de pau ze was Bellissima van W. Laseroms. Al met al een gevarieerde en geslaagde uitvoering in een - voor muzikanten en publiek - warme Vossenkuil. De rode uniformjassen van OVM bleven deze jubileumdag dan ook aan de kapstok hangen. Voorzitter A.A.J. Hommel, die aan ste jaar van zijn conservatoriumstu die compositie. Hij werd vorig jaar door de Zeeuwse muziekschool benaderd om eert muziekcursus voor gehandicapten te gaan geven. Niet wetend waar hij aan begon, stemde hij toe. Hij gaf les aan een groep gehandicapten van het inmiddels gesloten Zonneveld in Oostkapelle. "Ik werd door de muziekschool benaderd om deze cursus in Zonne veld te gaan geven en het leek me wel een uitdaging", zegt Eisenga. "Maar het viel niet mee. Ik werkte daar met mensen van heel verschil lende leeftijden en variërend in han dicap van heel licht tot heel zwaar. Als deze mensen in één groep zitten, maakt dat het werk wel moeilijker." Maar het werk van Eisenga beviel de Zeeuwse muziekschool en daar- het begin van de avond zijn tevre denheid uitsprak over de opkomst van het publiek, bedankte na afloop de musici in de vorm van een boeket voor dirigent Hendrickx. "Hij heeft binnen OVM de kwaliteit gebracht die er nu is", aldus Hommel, die ook de prima onderlinge band benadruk te die er binnen de vereniging bestaat. Een speciale gelukwens, vergezeld van bloemen, was er voor Marjolein Droogers. Dit OVM-lid studeert aan het conservatorium; ze slaagde onlangs, mag nu de cursus docerend musicus overslaan en meteen vervolgen met uitvoerend musicus. 's Middags was de publieke belang stelling weliswaar beperkt tot enkele tientallen luisteraars, maar het pro gramma naar tevredenheid van de organiserende vereniging. OVM zelf maakte met fanfare, drumband en majoretten een rondgang door Oud-Vossemeer. Drumband en majoretten traden nog op op het dorpsplein, maar kwamen 's avonds niet meer in actie tijdens het gala concert. Ook Accelerando uit Sint- Annaland zorgde voor muzikale klanken in de straten van het dorp. De andere deelnemers namen ieder om werd hij ook verzocht iets derge lijks voor de Annewas te doen. Van uit het gezinsvervangend tehuis was gevraagd om een dergelijke cursus. "Wij zitten in een overleggroep met diverse instellingen. En vandaaruit kwam de vraag naar een dergelijke cursus", legt directeur Jan Hut van de Zeeuwse muziekschool uit. "Via één van onze docenten kwamen we bij Douwe Eisenga terecht. Met zijn compositie-achtergrond was hij erg geschikt voor dit werk, want je kunt bij het lesgeven aan gehandicapten geen standaard programma gebrui ken. En echte muziektherapeuten zijn er in Zeeland niet zoveel, dus dan moet je zoeken naar iets anders." Eisenga noemde de groep van de Annewas: "De leukste waarmee ik ooit gewerkt heb." Volgens de cur susleider waren de leden van de groep vooral dol op afwisseling. "Ze zijn heel enthousiast en ze kunnen best veel. Ik stond er echt verbaasd van hoe ze die orkesttest onder de knie kregen. En dat nummer 'The final countdown' vonden ze erg leuk. Dat herkenden ze blijkbaar. Je moet ze ook niet constant kinder liedjes laten zingen, want het zijn wel volwassenen waar je mee werkt. Al zijn hun verstandelijke vermo gens wat minder." Naast Eisenga was de Sint-Annalan- der Michel Maasland een belangrij ke factor in de cursus. Hij is als vrij williger werkzaam bij de Annewas en zorgde ondermeer voor het trans port van en naar de Wellevaete en hij begeleidde de groep ook tijdens de cursus. Ook Maasland ziet dat 'zijn' mensen er plezier in hadden. "Als ze in de Wellevaete zaten, dan waren ze wat rustiger. Het is per slot van rekening vreemd voor ze", zegt Maasland. "Maar als we in de bus naar huis zaten, dan deden ze alles nog eens dunnetjes over. Maar dan wel op hun manier en dan deinde de bus gewoon "heen en weer. Als ze dan de Annewas binnen kwamen, waren ze weer heel rustig. En soms reed ik er wel eens een eindje voor om, zodat ze nog wat langer door konden gaan." Als het aan de Zeeuwse muziek school ligt, gaat deze muziekcursus ook in andere delen van Zeeland draaien. "De groepen moeten wel ongeveer tien man groot zijn. Als er vraag naar een dergelijke cursus is, of naar een vervolg, dan kunnen wij daar zeker op inspringen", zegt Hut. "We willen het aantal plaatsen uit breiden. Zo zijn we nu bezig met een cursus in Goes." De Sint-Annaland- se cursisten vonden het in ieder geval jammer dat de lessen erop zaten. "Tot de volgende dan", zon gen ze tot slot. twee onderdelen voor hun rekening, zowel een concert op de muziektent die op het plein stond opgesteld, als een rondwandeling. Concordia Sint- Philipsland, showband Heijningen, Elviband Steenbergen en Volhar ding Dinteloord droegen zo hun steentje bij aan de feestvreugde. Vrijdagavond begon de jubileum viering met een feestavond voor de leden van OVM, op eigen kosten. De ruim tachtig aanwezigen beleef den een plezierige en gezellige avond met een aperitief, een geza menlijke broodmaaltijd, een optre den van tonprater d'n Teun, enkele ronden bingo, een discotheek en een koud buffet. Voorzitter Hommel huldigde een viertal mensen. In de eerste plaats penningmeester Leo Hartman die 25 jaar lid is van OVM. Hij kreeg een horloge met inscriptie. Ook instructeur Sjaan v.d. Boom van de drumband - al 15 jaar bij OVM actief - werd in het zonnetje gezet. Afscheid werd genomen van twee mensen: Anneke Wessels die negen jaar deel uitmaakte van het bestuur en verantwoordelijk was voor de majoretten en de verzorging van de uniformen. En Karin Verhees die tien jaar lang instructrice was bij de majoretten. Haar taak wordt overgenomen door Lian Koster mans. Omdat het aantal bewoners inmid dels tot een kleine groep van zestien is teruggelopen, besloten directie en personeel tot een gezamenlijke maaltijd met bewoners, vrijwilligers en de mensen die de dagverzorging bezoeken. De recreatiezaal was voor de gelegenheid versierd met ge kleurde linten maar tegenover de ingang hing een spandoek met een tekst die uiting gaf aan de gevoelens van het personeel:'Scheiden doet lij den.' Directeur F. Bordui gebruikte deze zin als rode draad in zijn toespraak. "We kunnen hier wel plezierig zitten gaan doen, maar dan is het opge legd. Deze leef-woon-en werkge meenschap wordt steeds kleiner. We hebben al een paar keer afscheid moeten nemen van personeelsleden. Het is nog niet de laatste keer." Naast teleurstelling over de sluiting was Bordui blij met de boodschap dat het woonzorgcentrum van de grond komt nu er met de gedepu teerde overeenstemming is bereikt over de grondprijs. Hij verwoordde de gevoelens van de Dit laatste is van belang, omdat de vorming van een federatie niet una niem gesteund wordt. Drie van de acht medezeggenschapsraden zijn tegen, evenals de helft van de schooldirecteuren. Vier directeuren maakten hun bezwaren in een brief kenbaar aan de adviescommissie welzijn en onflerwijs (zie EjB vorige week). Die praatte er maandag ach ter gesloten deuren over. Tevoren zei wethouder J. Versluys in de openbare vergadering, dat de gemeenschappelijke medezeggen schapsraad in meerderheid positief staat tegenover de plannen. Ook is er overeenstemming bereikt met het DGO (districts georganiseerd over leg). "Er zijn drie voorwaarden gesteld, maar dat hoeft voor de gemeente geen knelpunt te zijn", aldus de wethouder. De vakbonden willen dat de afspraken die in twee overlegronden zijn gemaakt, in een verslag worden vastgelegd. Verder is aandacht gevraagd voor de func tiewaardering van locatieleiders die perspectief hebben op een hogere salarisschaal binnen vijf jaar. En tenslotte is gevraagd om een zorg vuldige begeleiding nu de samen werking niet unaniem gedragen wordt. De wethouder ging op enkele van de door de directeuren aangevoerde bezwaren nader in. Dat de algemeen directeur in de - hoge - schaal 12 wordt geplaatst, is volgens hem een gevolg van het overleg met de vak bonden. "Die wezen op een soortge- bewoners in het tehuis die zeggen dat het niet meer zo gezellig is en dat het stiller is geworden. "De mensen die verhuisd zijn naar Ten Anker hebben over het algemeen vrij snel hun draai gevonden. Ze kennen er ook veel mensen. Het is maar een gedeeltelijke troost, dat weet ik, maar het is niet anders. Ik wil u op deze manier een hart onder de riem steken." Over het personeel zei Bordui dat een flink aantal een andere baan heeft gevonden, in andere tehuizen of bij andere instellingen. En dat dit ook weer perspectieven biedt. Zo zijn er laatst weer twee verzorgsters aan de slag gegaan bij het centrum Thuiszorg. "Scheiden betekent lij den, maar ook nieuwe horizonnen en nieuwe kansen." Van de twaalf ontslagen personeels leden waren er tien aanwezig. Zij mochten als eerste het koude buffet aanspreken dat was gemaakt door de koks Wim van Loon en Toin Lam- bregts van Ten Anker. Er zijn nu nog 18 mensen in dienst, de meesten voor enkele uren per dag. lijk geval in Tietjerkstradeel, waar 900 leerlingen als criterium is gehanteerd. In Tholen gaat het om 1000 leerlingen. Het komt ook door de bonden, dat het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken aan de nieuwe functionaris wordt toebe deeld. "In het rapport van de project groep was dit als een taak van de locatieleider aangemerkt", aldus Versluys. De opmerking dat het gemeentebestuur alle banen aan de acht betrokken scholen gedurende vier jaar zou garanderen, klopt vol gens de wethouder evenmin. "Natuurlijk zijn daarbij een aantal ontbindende voorwaarden opgeno men." De bezwaren van de vier directeuren (van Ter Tolne, De Eevliet, De Casembroot en De Luyster) omvat ten voornamelijk het aanstellen van een algemeen directeur bóven hen en de mogelijke financiële gevolgen van die functie. Ook vinden ze dat in het advies van de projectgroep onvoldoende rekening is gehouden met de onderwijskundige aspecten en met de conclusies van de ver schillende taakgroepen. Einde Zonneveld. De leefgroepen van de stichting revalidatie-genees- kunde Zeeland in Oostkapelle (bekend als Zonneveld), zijn zelf standig geworden in de nieuwe stichting gezinsvervangend tehuis voor lichamelijk gehandicapte kin deren in Zeeland. Ze wonen nu in het gezinsvervangend tehuis De Tiende in Goes. In een goed gevulde en feestelijk versierde Vossenkuil voert het fanfare-orkest van OVM een galaconcert uit wegens het zeventigjarig bestaan. Advertentie I.M. De originele Wolky schoenen en r<1 sandalen (v/m) vindt u bij: Quist

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1995 | | pagina 3