Met spartelende kinderen onder de armen in een kleine schuur Alleen rente van erfenis wordt besteed Akkoord grondprijs nieuw Maartenshof De bibliotheek is behalve een uitleenpost ook ontmoetingsplaats Geen plaats vetsmelterij in smalstad Mevr. Guiljam na 25 jaar weg bij bieb St.Philipsland Recherchewerk naar tweede woningen Herstel schade aan gemaal StAnnalandse kleuterjuf J. de Rooij 40 jaar voor de klas Donderdag 1 juni 1995 51e jaargang no. 28 Van schuur naar basisschool. Dat is in hele grove lijnen de ontwikkeling die juffrouw J. de Rooij meemaakte in de tijd die ze op de christelijke kleuterschool in Sint- Annaland werkte. Vandaag zit mevr. De Rooij precies 40 jaar in het onderwijs. Vroeg Op de ladder Half miljoen Vossemeer in stand houden Uit het raam geklommen Groen licht van gedeputeerde De Kok Er gloort weer licht aan de horizon voor de bouw van een woonzorgcentrum in Sint-Maartensdijk. Vorige week bereikten de stichting voor regionale zorgverlening (SVRZ), de gemeente Tholen en de woningstichting Beter Wonen een akkoord over de grondprijs met gede puteerde drs. G.L.C.M. de Kok. Beperkter Deze week In totaal werkte ze zo'n 25 jaar in de bibliotheek van Sint- Philipsland. Ontelbare boeken gingen door haar handen. Maar nu vindt ze het tijd geworden om er een punt achter te zetten. De 62-jarige mevr. J.A. Guiljam-de Groot nam donderdag op haar laatste werkavond afscheid van 'de bieb' die ze als meer dan een uitleenpost beschouwde. Kippegaas ll^ly TT Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,90 per halfjaar. Per jaar 45,50. Per post 59,50 per jaar. Losse nummers 1,80. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,45 plus btw per mm. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De onlangs benoemde inspecteur bouwzaken van de gemeente Tholen gaat recherchewerk beginnen naar het illegale gebruik van panden bin nen de bebouwde kommen als twee de woning. "Zo'n inspecteur is wel geen Haarlemmerolie voor het pro bleem, maar we zullen er toch nadrukkelijker wat aan gaan doen", zei burgemeester H. A. van der Mun- nik maandagmiddag in de gemeen teraad. Zowel mevr. E.M. van der Wal-Vermeulen (PvdA) als K.A. Heijboer (SGP) hadden om de con trole gevraagd naar aanleiding van een brief van C.A. Rijnberg uit St. Annaland over de woning Suzanna- weg 20. "We hebben dit fenomeen al meer besproken, maar het tweede woningbezit neemt toe", zei Heijboer. Binnen de bebouwde kommen worden geen tweede woningen meer toegestaan en voor permanente bewoning mag je pas in het bevolkingsregister worden inge schreven wanneer je meer dan 180 dagen in een aaneengesloten periode van 360 dagen een pand bewoont. "Dat wordt te soepel toegepast", vond Heijboer. "Aanscherping is nodig, want tweede woningen in de bebouwde kom zijn slecht voor de leefbaarheid. Betere controle mag van ons best geld kosten", aldus het SGP-raadslid. "We zijn het met u eens", antwoordde de burgemeester. "Ik acht het niet uitgesloten, dat op korte termijn een gesprek over deze problematiek moet plaatsvinden. Er hangt wel een prijskaartje aan omdat er veel ambtelijke tijd in gaat zitten. Bovendien valt er veel te controle ren op bouwgebied." Bewoners aan de Provincialeweg kunnen opgelucht adem halen. Voor de vetsmelterij Van Wijk Hulshorst b.v. uit Nunspeet is geen grond meer beschikbaar op het industrieterrein van Sint-Maartensdijk. Van Wijk had een optie op grond voor de bouw van de fabriek aan de Nijver- heidsweg maar die termijn is afgelo pen. De gemeente Tholen heeft de onder nemer voor het sluiten van de ter mijn nog schriftelijk gevraagd hoe ver het stond met zijn plan de grond te reserveren of te kopen, maar daar is volgens wethouder J. Versluys geen antwoord op gekomen. "Hij heeft niet gereageerd. Er is geen grond meer beschikbaar. Voor het perceel zijn twee nieuwe kandidaten waarmee we in onderhandeling zijn." Tegen de komst van de fabriek voor het smelten van frituurvetten uit ca fetaria's, restaurants en de voedings middelenindustrie zijn de bewoners van de Provincialeweg bij Scherpe- nisse in het geweer gekomen. Zij vreesden bij heersende zuidwesten wind voor stankoverlast en vetaan- slag op hun woningen. Van Wijk Hulshorst beschikt nog wel over een milieuvergunning die door de provincie op grond van de wet milieubeheer is verstrekt. De aanvraag dateert van 7 mei 1993. Zestien omwonenden dienden toen een bezwaarschrift in bij de provin cie. Volgens hoofd gemeentelijke ontwikkeling L.T. Steenpoorte is de aanvraag voor de vergunning geba seerd op de plek in de smalstad. "Als Van Wijk bijvoorbeeld besluit om in Welgelegen in Tholen te gaan bou wen, dan begint de procedure opnieuw." Wie de nieuwe kandidaten voor het industrieterrein in Sint-Maartens dijk zijn, wil de wethouder niet zeg gen. Steenpoorte:"Er is in ieder geval geen vetsmelterij bij." Bij het uitvoeren van werken voor het basisplan watervoorziening is schade ontstaan aan het beton- en instroomwerk van het gemaal Van Haaften bij Oud-Vossemeer. Het herstel vergt, volgens offerte, 16.750 gulden. Het waterschap Tho len ontving van de verzekerings maatschappij een schadevergoeding van 20.550 gulden. Extra onderhoud aan datzelfde gemaal vergt 7250 gulden. De dak bedekking en de houten goten van het gebouw zijn aan vervanging toe. Ook het andere gemaal bij Vosse- meer, de Drie Grote Polders, vraagt een investering. De benzinemotor voor de vacuüminstallatie moet ver vangen worden. Daarvoor is 9250 gulden nodig. Juffrouw de Rooij (links) bij het vlaghijsen op bevrijdingsdag met rechts haar collega juf Troost. Je zou haar eén kleuterjuf „n Je oude stempel kunnen noemen. Ze is erg gesteld op behoorlijk en beleefd gedrag en wil zich op een degelijke manier voor 100 procent inzetten. Dat wil nog niet zeggen dat ze niet met haar tijd meegaat. Begon ze met weinig en primitieve middelen, nu werkt ze zelfs met de computer in de klas. Het werk vergt echter veel van haar en daarom besloot ze om van de vut-regeling gebruik te maken. Op 15-jarige leeftijd was mulo-leer linge Hannie de Rooij al helpster in een school te Klundert. Bij de wa tersnoodramp in 1953 spoelde de school weg. De jonge juf in spé kwam toen ineens zelfstandig voor de klas in Fijnaart te staan. "Daar zag ik enorm tegenop. Zo jong nog en dan al alleen met een groep kin deren. Maai het ging toch goed hoor. Dat moest ook wel", herinnert de Sint-Annalandse zich nog uit die tijd. Op 18-jarige leeftijd haalde ze haar akte voor onderwijzeres en twee jaar later de hoofdakte. Kort hierop verruilde ze Dinteloord voor Sint-Annaland waar ze mevr. A. van Dijke-Gunter opvolgde aan de chris telijke kleuterschool. Toen juffrouw De Rooij het gebouw zag waarin de kleuterschool was gevestigd, schrok ze wel even. Het was een voormalige schuur in de Cureestraat. Maar aangezien ei nieuwbouw op komst was aan de Schoolstraat, stemde de Brabantse toch toe. Samen met juffrouw Dour- lein moest ze echter nog twee jaar bivakkeren aan de Cureestraat. "Toen ik er kwam, was er bijna geen Oud-Vossemeer zal tot in lengte van jaren zo'n 25.000 gulden per jaar kunnen verwachten voor jeugdwerk. Een meerderheid in de Thoolse gemeenteraad tekent zich af om de erfenis van 500.000 gulden van mevr. D.C. van 't Hof-Quist in stand te houden en alleen de rente te besteden. Dat bleek na afloop van de raadsvergadering, maandagmid dag, in een gesprek met diverse fractievertegenwoordigers. Bij een ren testand van 5% zou er per jaar 25.000 gulden onder de Oud-Vosse- meerse jeugd te verdelen zijn. Wanneer echter in plaats van een spaar rekening hogere rendementen worden gezocht in de vorm van bijvoor beeld 8% obligaties, kan de te verdelen pot veel hoger uitvallen. Zeker bij de huidige lage rente. De raad stemde unaniem in met aan vaarding van de erfenis van de 3 november 1893 in Oud-Vossemeer geboren vrouw, die 4 april in Den Haag overleed. De gemeente is enig en algeheel erfgename. Alleen de N.H. Kerk krijgt een legaat van 15 mille en een particulier wordt eige nares van een perceel land in de Hikkepolder. "We aanvaarden de erfenis in dank", zei PvdA-raadslid A. den Haan. "Ik kan ook de verleiding niet weerstaan om alvast een voorzet te geven voor de bestemming. Wij denken eraan om het geld in een fonds jeugdwerk Oud-Vossemeer te steken." VVD-raadslid R. Ravensteijn maak te zich daar boos over. "Er was afge sproken dat we het niet over de besteding zouden hebben. Ik werd daarover teruggefloten in de com missie financiën!", aldus een veront- waardige Ravensteijn. B. en w. lieten het maar zo en gaven Den Haan geen antwoord. P. van Belzen benadrukte dat de voorwaar den (voorzieningen op het gebied van sport en recreatie voor de jeugd) nagekomen dienen te worden en dat in de raadscommissie welzijn over de besteding zal worden gesproken. "En laat het geen jaren slepen, want er is in het verleden al meer een schenking in Oud-Vossemeer geweest (verlichting N.H. Kerk door Barenbrug) en dat heeft twee jaar gesleept!" De burgemeester hield hem voor, dat zoiets toch een tijd kan duren. Als de bestemming eenmaal bekend is, moet er flink gerekend worden om te zien of het allemaal wel zo kan. SGP-fractievoorzitter M. Dijke zei geen enkel bezwaar te hebben tegen aanvaarding van de erfenis, maar hij kondigde alvast aan, niet met elke besteding accoord te zullen gaan. "Wij ook niet", merkte D66- raadslid J. van den Donker op. speelgoed. Er was ternauwernood een puzzeltje. Fröbeldoosjes (zoals blokkendozen) waren er volop, maar voor de rest was er niets", vertelt mevr. De Rooij die zich verbaast over de schuur waarin het allemaal plaatsvond. "Ik snap nog steeds niet hoe ik het daar volgehouden heb. We hadden twee groepen van 34 kinderen en die moesten het doén met twee ruimten van ongeveer vier bij vier meter. Ruimte om spelletjes te doen was er helemaal niet. Ik moest met de helft van de kinderen in een kring gaan zitten om een spel te doen. Als dat afgelopen was, dan kwam de andere helft aan de beurt. Er was geen plaats voor een grote kring. Ik weet ook nog wel dat er in de herfst honderden vliegen op de muren zaten. Die sloeg ik dan dood met het blad De Spiegel." Een bijzonder ritueel was tevens de gang naar de Bierensstraat. "We hadden geen speelterrein bij het gebouw. Naast de schuur lag een strookje zand van ongeveer 1,5 meter breed. Daar zaten meer katten in dan kinderen", herinnert mevr. De Rooij zich nog. "Dus moesten we naar de voetbal wei aan het einde van de Bierensstraat. Dat moet je maar eens doen met dertig kinderen. Toen waren er nog niet zoveel straten en het was een heel eind lopen. Onder weg stopten we bij de schuur van de familie Snoep. Daar moest ik met een ladder omhoog om van die ouderwetse, degelijke kruiwagens te halen. Daarmee, en met wat schep jes en emmertjes, konden we dan op de voetbalwei wat spelen. Maar voordat je daar aankwam, was het al zo laat dat je maar weinig tijd over had om nog wat te doen." Mevr. De Rooij begon haar loop baan in een tijd dat er van peuter speelzalen nog geen sprake was. "Daardoor was de kleuterschool de eerste school die de kinderen bezochten. En dat leverde soms best wel eens problemen op", vertelt de Sint-Annalandse. "De kinderen waren onrustig en huilden en som migen klommen zelfs uit het raam omdat ze naar huis wilden. Ik heb daar met spartelende kinderen onder mijn armen gelopen. Echt waar. Je snapt toch niet hoe je zoiets vol hield?" Maar juffrouw De Rooij hield het wel degelijk vol. "Wellicht omdat ik toen nog jong was en de kinderen waren ook wel wat rustiger en gezeglijker dan tegenwoordig", meent de scheidende kleuterjuf. In 1960 werd de nieuwe kleuter school geopend en tien jaar later werd er zelfs een derde lokaal in gebruik genomen. In 1985 werd de wet op het basisonderwijs van kracht en werden de kleuterscholen bij de lagere scholen gevoegd. Tot dan toe zaten er ook kinderen van niebchristelijke ouders op de kleu terschool. De School met de Bijbel drong echter aan op een snellere samenwerking en al in 1982 zaten de teams van de scholen met elkaar rond de tafel. "Dat had wel grote gevolgen. Er werd ook een openbare kleuterschool opgericht en ik raakte ineens erg veel kinderen kwijt", zegt mevr. De Rooij. "Slechts een enke ling vertelde me dat zijn of haar kind naar de andere kleuterschool ging. Maar de meeste kinderen, wel zo'n twaalf, bleven gewoon weg. Daar heb ik het echt heel moeilijk mee gehad. Want het waren toch een beetje 'mijn' kinderen die ik kwijt raakte." ZIE VERDER PAG. 17 Clusterdirecteur F. Bordui van de SVRZ deelde dat dinsdagmiddag mee tijdens het afscheid van 12 per soneelsleden van het bejaardenhuis Sint Maartenshof in Sint-Maartens dijk dat op 31 december zijn poorten moet sluiten. "Ik kan een positieve ontwikkeling melden over Sint Maartenshof," zei Bordui tegen de aanwezige bewoners, personeelsle den en vrijwilligers en andere geno digden in de recreatiezaal over het onderhoud met de PvdA- gedepu teerde. "De kok heeft laten weten vaart achter de plannen te zetten en heêft akkoord gegeven wat de grondprijs betreft. Daarmee is de bouw een stapje dichterbij geko men." Coördinator ouderenbeleid H.D. Sul van de provincie bevestigt dat. Hoewel hij geen uitspraak doet over de hoogte van het bedrag waar mee de provincie over de brug komt, stelt hij dat er inderdaad overeen stemming is bereikt over de grond prijs. "Er waren verschillen over de eerste optie. Daarover is discussie geweest maar alle partijen hebben nu een positieve grondhouding aan genomen zodat wij aannemen dat het centrum binnen afzienbare tijd gerealiseerd kan worden." Volgens Sul is het niet verwonderlijk dat een en ander zoveel tijd vergt:"Het gaat eerst om het sluiten van een bejaar denoord. Wil je daar wel of niet aan meewerken? Dat is de eerste hobbel. Dan komt de opzet van een nieuw project en moet het oude nog afge wikkeld worden. Dat kan niet van de een op de andere dag vlot verlopen. Er zijn verschillen in visies en bedragen. Overleg kan tot wezenlij ke andere inzichten leiden. Iedereen heeft zich op de situatie kunnen beraden, iedereen heeft nu een con structieve bijdrage geleverd." Volgens Sul kan de bouw nu 'binnen de tijdsplanning' verwezenlijkt wor den. Volgens Bordui gaat het nu bij de uitwerking nog om wat 'cijfers achter de komma' maar is de zaak rond. De laatste 16 bewoners zullen ver huizen voordat met de sloop van het tehuis wordt begonnen. Bordui: "Voor de huidige bewoners betekent de toezegging geen directe verbete ring. Het streven is om met zijn allen in november te verhuizen." In het nieuwe woonzorgcentrum zal de dagverzorging, zoals die nu ook plaatsvindt in het bejaardenhuis, voortgezet worden, zo zei Bordui. Hij riep de vrijwilligers op om trouw te blijven:"In het nieuwe Maartens hof hebben we jullie dubbel en dwars nodig." Het woonzorgcen trum zal wat kleiner worden uitge voerd dan aanvankelijk de bedoe ling was, zo licht de directeur desge vraagd toe. De logeerruimte wordt beperkter en ook de kantoorruimte en de keuken zullen geringer van omvang zijn. Laboratorium. Het waterschap Tholen ontvangt 18.937,83 gulden terug van het centraal laboratorium Zeeuwse waterschappen. Het betreft de afrekening over 1994. Gevarieerd galaconcert OVM pleziert publiek in Vossenkuil Zestig hectare aardappelen meer gepoot dan vorig jaar Trekkertrek onbetwiste topper matig bezochte Thoolse dag Kleine 600 wandelaars bij vierdaagsen in Oud- Vossemeer en Sint-Annaland Commissie niet overtuigd van nut rotonde in Ten Ankerweg Ds. Gunst verlaat Gereformeerde Gemeente, maar Tholen blijft trekpleister Nadenken over andere opzet braderie in Scherpenisse Muziekcursus voor gehandicapten in Sint-Annaland verloopt succesvol Heren Jacoba van Beieren tenniskampioen Dolfijn met vier zwemmers op Zeeuws kampioenschap Voetballer Corné Stoutjesdijk naar Rillandia WIE EEN FLUIT HEEFT, FLUIT NIET MET DE LIPPEN Dit nummer bestaat uit 22 pagina's "Ik liep al een paar jaren met het idee rond om te stoppen. Maar het kwam er telkens niet van", vertelt mevr. Guiljam. "Ik ben nu al zo'n 25 jaar met dit werk bezig. Eerst waren alle medewerkers nog van mijn leef tijd, maar gaandeweg werden ze steeds jonger. Op een gegeven moment moet je er een punt achter zetten en de jongeren ook een kans geven. Ik heb het nu al weer lang genoeg gedaan." Haar man, A.M. Guiljam, knikt goedkeurend. "Je moet niet te lang blijven zitten. Boven de 65 jaar zou je toch eigen lijk het veld moeten ruimen voor de jeugd." Toen Diny Quist en Jacolien Neele - die respectievelijk vijf en veertien jaar in de bibliotheek werk ten - ermee stopten, nam mevr. Guil jam van de gelegenheid gebruik om ook het bijltje erbij neer te gooien. In 1961 begon mevr. Guiljam, op verzoek van mevr. Van der Dussen, met haar werk in de bibliotheek in het verenigingsgebouw van de Her vormde Gemeente. Ze is afkomstig uit Middelharnis waar ze ook al in de bibliotheek werkte. Toen ze trouwde, stopte ze met werken. Haar nieuwe woonplaats werd Sint-Phi- lipsland. "Zo'n nieuwe plek is best vreemd en je kent er nog niemand. Dan is het leuk als je wat werk hebt", legt mevr. Guiljam uit. "Bij de bi bliotheek van de kerk leenden we alleen maar op vrijdagavond uit van half zeven tot half negen. In 1967 ben ik gestopt. Mijn man zat in veel organisaties en moest vaak weg. Bovendien hadden we twee kinde ren en het werd gewoon een beetje te druk." De bibliotheekwet zorgde ervoor dat de verschillende bibliotheken zoveel mogelijk bij elkaar gegroepeerd werden en onder verantwoording van de gemeente kwamen te staan. Het gemeentebestuur van Sint-Phi- lipsland zag hier echter niet zoveel heil in en deed aanvankelijk niet mee. De bibliotheek verhuisde naar dorpshuis De Wimpel dat in 1971 werd voltooid. "Daar zaten we in de kelder, maar die werd ook voor andere doeleinden gebruikt. Dus moesten we de boeken beschermen tegen diefstal. Onze ruimte werd daarom afgezet met kippegaas", ver telt mevr. Guiljam. "Er stond toen een tafel voor de kasten en mensen gaven aan ons de nummers van de boeken op die ze wilden lezen. Wij haalden die boeken dan uit de kas ten." Aangezien de gemeente geen medewerking verleende, kwam het bibliotheekwerk een tijdje stil te lig gen. ZIE VERDER PAG. 11 r r ff êifv v M ai Mevr. J.A. Guiljam-de Groot (tweede van links) maakt plaats voor jongere medewerkers in de bibliotheek.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1995 | | pagina 1