Nadenken over andere opzet van braderie Scherpenisse Energiebesparing krijgt stimulans Trekkertrek onbetwiste topper matig bezochte Thoolse dag CDA wil bestrijden gladheid uitbesteden PERSIA C. ZANDIJK Boerenmarkt op camping Gorishoek Aanvaring op Oosterschelde bij Stavenisse Dertien hard rijders beboet Politieagenten fietsen voor schoon water Organisatie pessimistisch; meerdere deelnemers tevreden Twee haflinger paarden blijven 22 kinderen de baas Donderdag 1 juni 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT SGP volledig tegen 't Veerhuis Tekstborden van middenstand uit smalstad Vervuiling van woonwagenkampen kan geld kosten VOOR REPARATIE EN VERKOOP VAN Landbouwwerktuigen Tïiin- en parkmachines Tractoren Er zou een betere balans moeten zijn tussen het aantal verenigingen en de andere deelnemers aan de braderie in Scherpenisse. Dat vindt J.C. van der Reest van de brade riecommissie. Hij steekt de hand in eigen boezem: "Het publiek en een aantal deelnemers vonden de braderie van zaterdag beneden de maat en de organisatie is zich daar van bewust." Een mineurstemming bij een toch fraaie braderiedag. Maar er klinken ook positieve geluiden. Teleurstellend Pijl en boog Naaldenkoker Gemeente Tholen 45 mille voor plan 4 etages Oosterse Tapijtkunst De trekkertrek wedstrijden waren zaterdag de grote trek pleister tijdens de Thoolse dag. Na zes jaar was dit onder deel weer op het programma geplaatst. Tientallen belang stellenden verdrongen zich langs de baan op de Speel mansplaten om het geweld van de tractoren te aanschou wen. "Er was een behoorlijke animo voor, dus ziet het er naar uit dat we dit volgend jaar opnieuw organiseren", vertelt Koos Deurloo uit Tholen. Zes klassen Touwtrekken Halve Maan 13 De volledige SGP-fractie heeft tegen de uitbreiding van 't Veerhuis in Anna Jacobapolder gestemd omdat het restaurant ook op zonda gen geopend is. "Gods eer en Zijn dag moeten het eerste zijn. Zondags rust en zondagsheiliging staan bij ons bovenaan", zei K.A. Heijboer. Toen St. Philipsland nog een zelf standige gemeente was, stemde de SGP'ers daar ook altijd tegen 't Veerhuis. De Thoolse SGP'ers heb ben in dat soort zaken veelal een ander standpunt ingenomen. Juri disch snijdt een tegenstem namelijk ook geen hout. Zou er namelijk een raadsmeerderheid tegen de uitbrei ding zijn geweest op grond van de zondagopening, dan had de burge meester het raadsbesluit ter vernieti ging moeten voordragen aan de Kroon. Zo'n besluit is namelijk in strijd met de Zondagswet. De Thoolse SGP'ers hebben hun standpunt in zulke gevallen door de St. Philipslandse invloed aangescherpt, zoals vorige week ook verwoord is door wethouder J. van der Jagt. Voor de uitbreiding van 't Veerhuis was een raadsbesluit nodig omdat het plan in strijd is met bestem mingsplan Buitengebied. Er wordt gebouwd op grond dat de bestem ming veerhaven heeft. Na de raad moeten ook gedeputeerde staten van Zeeland nog goedkeuring geven aan de uitbreiding. Tot nu toe wil alleen de midden standsvereniging Smalstad uit Sint- Maartensdijk door middel van tekst borden activiteiten aankondigen onder de welkomstborden Tholen, daar kun je niet omheen.' De mid denstandsfederatie Eiland Tholen en Sint-Philipsland heeft de gemeente laten weten geen gebruik te willen maken van deze mogelijkheid. Dat deelde wethouder J. Versluys dinsdagavond in de commissie voor het bedrijfsleven mee waar al enkele keren gevraagd is om tekstborden langs de toegangswegen van Tholen te plaatsen. C. Visser informeerde naar de stand van zaken. B. en w. kunnen alleen van de pro vincie vergunning krijgen voor het aanbrengen van drie tekstborden onder het welkomstbord Tholen, daar kun je niet omheen.' Versluys was teleurgesteld in de houding van de federatie:"Toen die geen belang stelling toonde moesten wij noodge dwongen een contract afsluiten met één middenstandsvereniging, die van Sint-Maartensdijk, maar wij hopen dat er ook andere verenigin gen gebruik van willen maken." W.J. Mosselman (middenstand) zei dat de aankondigingen niet paste in het schema van de braderieën. Ver sluys bestreed dat: "Er kunnen drie borden komen, voor alle kemen kunnen de braderieën dan twee weken lang aangekondigd worden." Mosselman zag de borden liever 25 meter voor en 25 meter na het bord geplaatst, maar Versluys wees er op dat daar geen toestemming voor gegeven wordt. "Daar is al genoeg over onderhandeld." Met de bordjes die op de industrie terreinen de weg wijzen is de com missie tevreden. Ze zullen ook voor het bedrijventerrein Sint-Philipsland geplaatst worden, zodat alle terrei nen van een uniforme bewegwijze ring zijn voorzien. Per bedrijf kost dat 195 gulden. B. Vermaas vond echter dat de bord jes vanuit een vrachtwagen moeilijk te lezen zijn. Ook de pijltjes zijn vol gens hem te klein. W.F. Rippen vroeg zich af of de borden 's avonds verlicht zouden kunnen worden. Versluys beloofde deze zaken te zullen bespreken met de leverancier Ris te Veghel. De vervuiling van woonwa genterreinen in Midden- en Noord-Zeeland kan de gemeenten veel geld gaan kosten, ook al hebben ze zelf geen kamp. Burgemeester H.A. van der Munnik ant woordde dat op vragen van M.A.J. van der Linde in de Thoolse gemeenteraad. De terreinen zijn eigendom van de gemeenten en wat er op staat, is eigendom van het Woonwagenschap, zei de bur gemeester. "Je kunt ervan uit gaan, dat de terreinen vervuild zijn en als er wat gesaneerd moet worden, dan zal het de gemeenten - naar gelang het inwonertal - veel geld gaan kosten." Raadslid J. de Jager wees op het principe 'de ver vuiler betaalt' maar hij twijfel de zelf aan de haalbaarheid in deze gevallen, al vond het CDA-raadslid het noodzake lijk de invordering wel te pro beren. Als het aan het CDA ligt, geeft de gemeente de gladheidsbestrijding volledig uit handen. Nu is het al zo dat een bedrijf het strooiwerk uit voert, maar de gemeente levert daar voor de machines en het strooizout. "Laat de ondernemer de machines zelf kopen", opperde J. de Jager in de commissie openbare werken. In zijn ogen kan dat een besparing opleveren: "Het is een kwestie van rekenen." Maar de CDA'er kreeg geen enkele bijval uit de commissie. Wethouder J. van der Jagt zei er de voorkeur aan te geven, de bestaande situatie te handhaven. "We hebben dan namelijk de zekerheid dat er met goede machines gewerkt wordt, zodat het strooien op een goede manier gebeurt. Verder hebben we de voorraad wegenzout in de hand." De regeling met het bedrijf voorziet erin, dat op afroep door de gemeen te meteen een chauffeur beschikbaar is, ongeacht de dag of het tijdstip. "Ook onze eigen tractor en vrachtau to worden nog ingezet bij de glad heidsbestrijding", vulde ambtenaar W.A. Blaas aan. De vervanging van een opzetstrooi- er (kosten 35.000 gulden) en een aanhangwagen (26.000 gulden) kreeg vervolgens groen licht van de commissie. met 4 pk Briggs It Stratton motoi benzinemaaier van Zweeds staal met grote grasvanger. Met slede- vormig maaidek voor gemakkelijk maaien: zelfs het hoogste gras kan moeiteloos de baas. Voorzien van kogelgelagerde wielen. Altijd al de gunstigste In zijn prijsklasse, nu nog f99,- ST1CA LEVERINGSPROGRAMMA: elektrische n hakselaars vertikuteermachioiw Wattstraat 2 THOLEN 01660-2401/2522 Advertentie I.M. De modeshow van Alieke Mode en Pommé-van Houte op de Hoge Markt was vorig jaar al een succes en krijgt ook dit keer veel belang stelling. "Binnen een mum van tijd liep het vol voor het podium. En de verkopen waren ook goed", zegt mevrouw Bevelander van Alieke Mode. De stand naast haar, met schilderijen, doet geen beste zaken. Of het moet met de grabbelton zijn. Fietsenmaker Larooy daarentegen is een tevreden man. De rode klompjes die hij tegen spotprijzen aanbiedt, vinden gretig aftrek. De schiettent van De Zeebaars in de Langeweg heeft voortdurend klan ten, maar de satébakkers van de vis club kijken tegen zes uur wat zorge lijk; ze hebben nog twee volle bak ken om aan de man te brengen. In de Kerkstraat vinden de mensen van kleindierfokvereniging Animo - een Halsterse club met 50% Thoolse leden - dat ze niet over belangstel ling te klagen hebben. "En dat ter wijl we dachten dat het een flop zou worden omdat vandaag ook de Thoolse dag is", zegt een van hen. Even lijkt het er zaterdagmiddag op dat de eerste Thoolse braderie van het seizoen in het water zal vallen, maar de donkere wolken drijven over. Naar schatting zo'n 1000 tot 1500 mensen komen een kijkje nemen. "Een redelijk aantal bezoe kers, misschien is de rommelmarkt in Ons Huis daar ook debet aan", meent Van der Reest. Hij meldt dat de organisatie 100 bedrijven en ver enigingen heeft aangeschreven en dat er uiteindelijk 33 meedoen. Een teleurstellend aantal. "Qua amuse mentswaarde is het de slechtste bra derie sinds jaren, dat geluid hoor je van meerdere mensen", zegt de Scherpenissenaar. Hij plaatst een vraagteken bij het voortbestaan; vol gens hem zal er nagedacht moeten worden over een andere opzet. "Nu is het zo dat inwoners met de brade rie het dorp ontvluchten. Ik denk dat je dan je doel voorbij schiet, want je organiseert uiteindelijk iets voor het dorp." Van der Reest oppert het idee van een 'dag van Scherpenisse', met meerdere activiteiten zoals de rom melmarkt van Philadelphia en bij voorbeeld een schietwedstrijd van het gilde. Graag ziet hij ook meer betrokkenheid van de inwoners. "Een in januari gehouden enquête onder de leden van de midden standsvereniging wees uit, dat de helft voorstander is van een brade rie. Maar degenen die er het meeste belang bij hebben, leveren nauwe lijks inbreng in de organisatie." Dat er wat weinig kramen staan, vindt ook mevrouw Opree van gym nastiekvereniging SHF. Maar over de opbrengst voor de vereniging is ze enthousiast. Prikbord en grabbel ton vallen in de smaak, de loten van de loterij zijn 's middags uitver kocht. De hoofdprijs, een ligbed met kussen, is gewonnen door René van Vossen. En de uitslag van het sjoe len is als volgt: 1. A. Slager, 2. M. Bolier, 3. J. van Akkeren en 4. dhr. Van Overveld. Dik tevreden zijn ook de mensen van het Cloveniersgilde, dat voor het eerst meedoet aan de braderie. De reden: er is geld nodig voor de schietvereniging die het gilde sinds kort kent. "Sinds een paar weken schieten 16 leden op zaterdagmid dag fanatiek met pijl en boog", ver telt Peter Suurlant. "De vereniging heeft twee bogen gekocht, maar acht van de schutters hebben er zelf een aangeschaft." Suurlant heeft er alle vertrouwen in dat dit nieuwe onder deel van het gilde goed van de grond komt. "De burgemeester, onze over- deken, staat er helemaal achter. Alleen met de vergunning om op de Pluimpot te kunnen schieten wil het nog niet vlotten." Het gilde biedt braderiebezoekers de kans om darts te spelen. Bij de vol wassenen wint mevr. H. Poot met 84 p., gevolgd door R. Poot 78 p, 3. K. v.d. Werff 74 p., S. Quist 59 p. en A. Bevelander 57 p. Bij de jeugd is Emiel Polderman met 53 p. winaar vóór Peter Andriesse 52 p., Anton Bout 51 p., Richard Poot 50 p. en Marieke Bolier 49 p. De dames van de welfare van het Rode Kruis ervaren dat de belang stelling voor hun spullen wat terug loopt. "Mensen kijken er niet meer naar of het voor een goed doel is, maar of ze het kunnen gebruiken." De verkoping brengt ongeveer 400 gulden op. Mevrouw Voshol is tevreden over de verkoop van afgeschreven boe ken van de uitleenpost van de bibli otheek. "De opbrengst was welis waar iets minder dan vorig jaar, maar het heeft goed gelopen." Van het geld worden nieuwe boeken gekocht. In de bibliotheek is er veel belangstelling voor de diverse hob by's die gedemonstreerd worden. Zoals figuren gemaakt van hooi, houtsnijwerk en touwknopen. Oud- Scherpenissenaar Voshol uit Vlis- singen toont stoommachines. Bo vendien ontmoet hij oude bekenden. En de uit Sint-Maartensdijk afkom stige Carin v.d. Kleijn weet van sui kerwerk de fraaiste decoraties te maken op cakes. Haar hobby is uit Engeland komen overwaaien. Bijzonder op de braderie is ook de aanwezigheid van restaurateur kunsthandelaar Guus Berting uit Roosendaal. Hij taxeert kunstvoor werpen en antiek waarmee de men sen komen. "Er zijn er, die speciaal voor mij komen. En anderen, die van niets wisten, gaan terug naar huis om hun spulletjes te halen", vertelt Berting: Het meest bijzonde re dat hij onder ogen krijgt, is een zilveren naaldenkoker van om streeks 1880. "Je ziet ze bijna niet, ze zijn erg zeldzaam en daarom zo'n duizend gulden waard", krijgt de verraste eigenaar te horen. Ook een achttiende eeuws tegeltableau noemt de kunsthandelaar bijzonder. En een puntgaaf schilderijtje van een Thoolse visser uit de vorige eeuw is weliswaar van een onbeken de meester, maar volgens Berting toch 2000 gulden waard. Een mevrouw met een porseleinen bord krijgt de teleurstelling van haar leven te verwerken. Niet omdat het stuk niet bijzonder is, maar het ver haal erbij klopt niet. Het bord - waarop een gekroonde letter N staat - zou krijgsbuit zijn uit de oorlog tegen Napoleon. Maar Berting stelt aan de hand van het merkteken van de fabrikant vast dat het bord veertig jaar later gemaakt is, in 1854. De tijd dus van de Franse keizer Napo leon III. "De mensen zijn heel zuinig op hun spullen. Ze brengen ze keu rig ingepakt mee naar Scherpenis se", stelt de kunsthandelaar vast op de eerste Thoolse braderie. Het aankaarten van een nieuw milieubeleid is een weerbarstige aange legenheid, aldus raadslid M.AJ. van der Linde maandagmiddag in de Thoolse gemeenteraad. Unaniem trok de raad 45.000 gulden uit voor het ontwikkelen en uitvoeren van een energiebesparingsplan. "De baten zijn niet zijn gemakkelijk aan te duiden, maar toch moeten we het doen omdat het om een schoner en duurzamer milieu gaat." Met de 45 mille moeten particulie ren en bedrijven worden gestimu leerd om daadwerkelijk energie te besparen. Dit gebeurt met twee gemeenten van Zuid-Beveland. De energiebesparing is in feite een ver plichting van het rijk, die voor de periode 1995-1997 voor milieube leid jaarlijks 136.317 gulden subsi die geeft. Voor de selectie van de doelgroepen Zaterdag begint op camping Goris hoek de eerste van een serie boeren- markten. Gedurende de zomermaan den wordt er elke zaterdag zo'n markt gehouden op de camping. Particulieren en verenigingen mo gen hier allerlei zelfgemaakte of - gekweekte produkten verkopen. Ook informatiestands, beoefenaars van oude ambachten en kinderen zijn welkom om hun spullen te ver kopen of om hun hobby te demon streren. Tevens wordt er kleinvee verkocht zoals vogels, konijnen en kippen. De boerenmarkt duurt van tien tot één uur. Twee schepen zijn donderdagmor gen tegen elkaar gevaren in de Witte Tonnen Vlije bij Stavenisse. Het motorschip Corail, dat uit de rich ting van Hansweert kwam, voer bij de uitloop van de Witte Tonnen Vlije nog zo'n vijftig meter recht door alvorens rechtsaf te gaan rich ting Krammersluizen. Uit die rich ting kwam op dat moment het motorschip Lady Jane dat de Witte Tonnen Vlije invoer en daarbij de bocht afsneed. De Corail zette de moteren nog wel op volle kracht achteruit, maar een aanvaring was onvermijdelijk. De boeg van de Corail raakte de Lady Jane vlak bij de brug. Beide schepen liepen scha de op. De voorpiek van de Corail was lek. De schepen voeren naar Hansweert. De Lady Jane nam de Corail op sleeptouw toen bleek dat dit schip ook moeilijkheden had met de stuurinrichting. Ook op Hemelvaartsdag en dan nog wel 's avonds was de politie paraat voor een snelheidscontrole bij Poortvliet en St. Maartensdijk. Van 19.40 tot 20.20 uur stond de radar wagen op de Provincialeweg, buiten de bebouwde kom van St. Maartens dijk. Daar geldt een maximum snel heid van 80 km,. Van de 45 gecon troleerde voertuigen gingen er 3 over de schreef. De hoogst gemeten snelheid was 119 km. De radarwagen reed vervolgens naar de Lageweg bij Poortvliet, waar van 20.25 tot 21.00 uur snelheidscontro le werd gehouden. Van de 154 gecontroleerde voertuigen bleken er 10 over de schreef te gaan. De hoogst gemeten snelheid was 109, terwijl slechts 80 km is toegestaan. die aan energiebesparing kunnen meedoen, wordt een deskundig extern bureau ingeschakeld. De Nederlandse onderneming voor energie en milieu b.v., Novem, draagt 1 gulden per inwoner bij. De helft van de 45 mille is daarmee gedekt. De andere helft komt uit de post voor onvoorziene uitgaven. Verschillende raadsleden wezen op de noodzaak van een gezamenlijke aanpak, ook wat voorlichting betreft. Temeer omdat er bij vier deelnemers meer subsidie (50 cent per inwoner) beschikbaar is. Wet houder Van der Jagt moest hen ech ter teleurstellen. Reimerswaal is al met energiebesparing bezig en een andere gemeente doet niet mee. Slechts drie deelnemers blijven over, maar die werken wel samen. Zo zal de voorlichting zeker geza menlijk gecoördineerd worden. Zestien Zeeuwse politiefunctiona rissen, één burgemeester, een fysio therapeut en een scholier die graag bij de politie wil, gaan Fietsen voor Unicef (het kinderfonds van de Ver enigde Naties). Onder hen is ook oud-inwoner van Sint-Annaland en Sint-Philipsland en voormalig Thools politieagent D. Visser. Vis ser is nu werkzaam in het district Walcheren. Ook burgemeester (en Zeeuws korpsbeheerder) C.G.J. Rutten van Middelburg laat zijn ambt een tijdje over aan de loco-bur gemeester en rijdt mee. De tocht begint dinsdag in Middelburg en loopt via Zeeuws-Vlaanderen naar België. Daar rijdt men via Brugge en Veurne naar het Franse Duinker ken en Calais waar men de over steek naar Engeland maakt. Daar gaat de rit via Dover, Sheppey, Chatham en Rochester dwars door het graafschap Kent. Hierop rijdt men via Canterbury naar Thon- bridge, Sussex en uiteindelijk komt men bij Sheerness waar de boot naar Vlissingen genomen wordt. De laat ste 200 kilometer loopt via de Wal- cherse kust over beide Bevelanden en door Oostkapelle. De Finish ligt tenslotte op 10 juni omstreeks vier uur in het centrum van Goes. Het geld dat via sponsoring bij elkaar geFietst wordt, is bestemd voor waterprojecten van Unicef in Viet nam en van de Rotaryclub in het Indonesische Yogyakarta. A 1 yV Z'k Fortuinstraat 3, Bergen op Zoom. Tel.: 01640-43509 1 Specialist in Perzische 1 en Nepalese tapijten. m Eigen import Advertentie I.M. Zwarte rookwolken dreven boven de Speelmansplaten, motoren loei den. Over een met een shovel glad gestreken zandbaan trokken tracto ren een enorme bak vooruit. De zachte bodem bemoeilijkte dat; soms werd er bijna behoedzaam gestuurd en gereden om nog een paar meter verder te komen. Want de afstand was bepalend voor de zege. Langs de kant zweepte het publiek de deelnemers op. Ook commentator Laban Hage moedigde aan. Spectaculair waren vooral de laatste meters, toen bij veel deelne mers de voorwielen al decimeters van de grond waren. Het waren de laatste stuiptrekkingen, de bak liet zich niet meer vooruit trekken. De wedstrijd was over zes klassen verdeeld, al naar gelang het gewicht van de tractoren; de laagste klasse t/m 2600 kilo, vervolgens per klasse 1000 kilo meer en de hoogste klasse vanaf 6601 kilo. Per gewichtsklasse werd de bak met 1600 kilo ver- zwaard. In elke categorie waren drie prijzen te verdienen. De troostprijs ging naar Leendert-Jan Zandijk, die onderweg naar de wedstrijd door pech werd uitgeschakeld. De uitslagen. Klasse 1 (0-2600 kg): 1. Pieter Abrahamse 38 m, 2. Erik van Rossum 35 m, 3. Arjen Zandijk, 4. Adrie Houke (de beide laatsten gediskwalificeerd wegens overge wicht). Klasse 2 (2601-3600 kg): 1. Nico Vermue full pull (100 m), 2. Marco Noom 91 m, 3 en 4. Sjaak Kerckhaert 90,20 m en 39,40 m (met twee verschillende tractoren). Klas se 3 (3601-4600 kg): 1. Jan Visser 89,90 m, 2. Rien Stoutjesdijk 86,10 m, 3. Johan Slager 74,50 m, 4. Hans Kosten 71,60 m, 5. Adrie Lindhout 66,50 m, 6. Theo Rijnberg 30,75 m. Klasse 4 (4601-5600 kg): 1. Kees Fase 84,90 m, 2. Kees Kleppe 79,70 m, 3. Jan Visser 72,90 m. Klasse 5 (5601-6600 kg): 1Sjaak Fase 28,20 m, 2. Peter Poot 21,60 m, 3. John Verbogt 20,20 m (alledrie na eerst een full pull), 4. Kees Groenewege, 5. Adrie Fonteijne. In de zwaarste klasse nam Marco De trekkertrek was een spectaculair onderdeel van de Thoolse dag, met steigerende tractoren, zwarte rook en veel publiek. van Beveren het met een tractor van 7730 kilo op tegen de door F. Rokx bestuurde shovel van l41/2 ton. Van Beveren won; hij maakte een full pull en trok in de herkansing 18,30 m. Tussen de verschillende klassen in kwamen Matthé van Tilbeurgh en Kees de Rijke in actie met de fameu ze 'Blue Spirit', die een opgevoerd motorvermogen heeft van 700 pk (tegen 80 tot 160 pk bij de normale tractoren). Nieuw onderdeel van de Thoolse dag was ook het touwtrekken tegen haflinger paarden. Ted Frigge en Arjan Geerts uit Oud-Vossemeer menden het tweespan. Ondertussen riep Els Frigge zoveel mogelijk kin deren op om te komen trekken. En ze kwamen. Een eerste groepje van zes pakte het dikke touw achter de paarden vast, maar werd door de dieren moeiteloos omver getrokken. Steeds meer kinderen mochten tege lijk trekken, maar zelfs toen ze alle 22 aan het touw hingen, konden ze de paarden nog niet de baas. Vlakbij trok een levensgroot spring kussen - een clown - eveneens de aandacht van heel wat kinderen, ter wijl even verderop jongelui zich vermaakten met strandvolleybal. Demonstraties schapen drijven en scheren, paarden beslaan en behen- digheidsles voor honden stonden ook op het programma. Hoewel dat dit jaar helemaal niet naar buiten was gebracht, was de Thoolse dag opnieuw gekoppeld aan de open dag waterrecreatie. Doordat er te weinig wind stond op deze zon nige dag, ging de demonstratie sur fen niet door. Helemaal achteraan op het terrein, ver van alle andere activiteiten, lag de Halve Maan van de stichting behoud hoogaars afgemeerd. Toch. wist een aantal mensen dit schip te vinden, tot tevredenheid van Frans Haverkort: "Als ik dat tenminste afzet tegen het totale evenement, want het is me tegengevallen zo weinig mensen daar op af komen. Het leeft kennelijk niet bij de Thool se bevolking." De stichting had de Thoolse raadsfracties uitgenodigd voor een tocht met de hoogaars van uit de haven van Tholen vrijdag avond - binnenkort is er een gesprek over hun activiteiten met het gemeentebestuur - maar daarvan maakte alleen de VVD gebruik. "De SGP belde af omdat er fractieverga dering was, de anderen hebben niets van zich laten horen", meldt Haver kort. Het evenement, voor de vierde keer op de Speelmansplaten georgani seerd, trok een kleine duizend beta lende bezoekers. "Gelet op het weer is dat matig", zegt bestuurslid A. van den Hoek van de stichting Thoolse dagen. "Maar we zijn niet ontevre den, want er waren zaterdag nog verschillende andere evenementen in de regio." Rijwielhandelaar Larooy in de Weststraat had tijdens de braderie ook klompen in de aanbieding.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1995 | | pagina 13