Ouders moeten voor de kinderen zorgen, niet de overheid Gemeentewapen niet erg gelukkig Ds. Gunst verlaat Geref. Gem., maar Tholen blijft trekpleister In de vensterbank stripboeken lezen Gods kerk heeft levende koning Onze Top 10 van deze week. O 0 Veste krijgt geld extra leerkracht 2.49 4.99 9.98 2.79 9.90 1.19 3.59 4.49 1.39 5.99 Albert Heijn Tholen en St. Philipsland. Sloop de Veste kost veel geld Ouderling Van der Jagt: node zullen we u missen Liturgie Extraatje van deze week: 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Donderdag 1 juni 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 SGP en RPFIGPV in Thoolse gemeenteraad: Gastouderproject Zittenblijvers De Jager en Van den Donker tegen Het leeft niet 'En waar g'u heen moogt spoeden, de Heer zal u eeuwig behoeden.' Dat vierde vers van Psalm 121 klonk donder dag uit de monden van zo'n 700 kerkgangers in de Reho- bothkerk van de Gereformeerde Gemeente te Tholen. Staande zongen ze hun vertrekkende predikant ds. A.J. Gunst Psalm 121:3 en 4 toe. "Node zullen wij u missen", zei de geëmotioneerde ouderling C. van der Jagt in zijn afscheidstoespraak. Ontzettend zwaar Schilderij 'Ik-boek' niet gewild Status Jeugd Overgangsfase Afscheidspreek op Hemelvaartsdag Kwade en goede vissen Schotel linzenmoes Genadedeur staat open Sperziebonen, Nieuwe oogst Malta aardappelen, Rundergehakt, C(1 Slagroom, Cd Goudse licht belegen kaas 48+, Uit de diepvries: Cd Spinazie la crème, Lu Bastogne, Liga Evergreen, Royco Cup-è-Soup, Lux afwas, CK Appelmoes extra kwaliteit pot 720 gram Een krediet van 16.500 gulden voor kinderopvang ten behoeve van een ambtenaar van de gemeente Tholen leidde maandagmiddag in de Thoolse raad tot een discussie, wie er nu voor de kinderen moet zorgen. De ouders of de overheid. De meerderheid vond subsidiëring van de kinderopvang op zijn plaats, de SGP en RPF/GPV-fracties legden de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders. "De eerste roeping van de vrouw is de dagelijkse verzorging van de kin deren, zeker jonge kinderen", bracht M.J. Klippel (SGP) naar voren. "Kinderopvang is daarom geen taak van de overheid." Ook P. van Belzen (RPF/GPV) vond het geen gemeen telijke taak, maar mevr. M.H. Schot- de Hoog (AOV) was het daar hele maal niet mee eens. "Er zijn zoveel taken die geen zaak voor de gemeente zijn, maar waar we toch geld aan uitgeven!" Ook mevr. E. van der Wal-Vermeu- len had geen enkel probleem met de subsidie. Zij wilde de voorgestelde regeling voor gemeente-ambtenaren zelfs uitbreiden, want het gastouderpro ject valt er niet onder. Alleen het kinderdagverblijf in de voormalige lhno-school de Oesterschelp in Tho len en buitenschoolse opvang. Vol gens wethouder J. Versluys is dat bewust gebeurd. "De hoge verwach tingen die we van het gastouderpro ject hadden, zijn niet uitgekomen. Er wordt heel weinig gebruik van gemaakt. Daarentegen meer van het kinderdagverblijf." Mevr. Van der Wal vond dat niet erg praktisch. Ze noemde als voorbeeld een ambtenaar uit St. Maartensdijk die eerst haar kind in Tholen zou moeten brengen, wanneer een plaat selijke gastouder uitgesloten wordt van de subsidie. Het PvdA-raadslid maakte er een voorstel van om het gastouderpro ject alsnog toe te voegen, maar dat werd met 9 tegen 6 stemmen ver worpen. Behalve de PvdA (3), stem den alleen AOV, D66 en VVD voor. De PvdA en de VVD misten elk 1 raadslid. PvdA-wethouder P. van Schetsen stemde met de SGP, CDA en RPF/GPV tegen. Mevr. Van der Wal wilde uit de regeling nog het woord 'familierech telijke betrekking' halen omdat ze meende dat pleegouders dan uitge sloten zouden worden. In de rege ling stond echter ook, dat ouders die kinderen duurzaam verzorgen en opvoeden, een beroep op de subsidie kunnen doen. Het PvdA-raadslid had ook problemen met de maxi mum leeftijd van 13 jaar, want als er nu kinderen blijven zitten op de basisschool, zijn die dan uitgesloten van subsidie? Volgens de regeling is de basisschool uitgangspunt, zodat ook zittenblijvers inbegrepen zijn. Mevr. Van der Wal maakte verder bezwaar tegen het voortrekken van mensen met een volledige baan boven deeltijdwerkers wanneer de kinderopvang vol zou zijn. Volgens wethouder Versluys is de regeling getoetst aan de praktijk in Bergen op Zoom. Bovendien zijn er positieve adviezen uitgebracht door de com missie georganiseerd overleg. Het PvdA-raadslid informeerde nog of de gemeente vijf hele of halve kindplaatsen huurt in het kinderdag verblijf. Het eerste is het geval, zei de wethouder. Het gaat om om maximum 1 kindplaats voor 5 dag delen. Als er nog een ambtenaar met een verzoek komt voor 5 dagdelen, dan kan die door b. en w. ingevuld worden. Volgens de regeling dienen verzoe ken voor 15 januari van elk kalen derjaar te worden ingediend. Mevr. Van der Wal achtte dat niet in alle gevallen mogelijk gezien de zwan gerschap van negen maanden. Wet houder Versluys beloofde dat na te zullen vragen. Het huren van 1 kindplaats kost 16.500 gulden per jaar, waarvan 2000 gulden subsidie afgaat en de inkomensafhankelijke ouderbijdra ge- Volgens D66-raadslid J. van den Donker is de Hoge Raad van Adel niet erg gelukkig met de handhaving van het huidige gemeentewapen van Tholen. "Uit de stukken blijkt, dat men het jammer vond, dat de gemeentelijke herindeling met St. Philipsland niet benut is voor aan passing van het wapen." Van den Donker stemde samen met CDA-raadslid J. de Jager uit Anna Jacobapolder tegen handhaving van het Thoolse gemeentewapen. "Het is een gevoelsargument, maar ook dat weegt mee", zei De Jager. Hij wees erop, dat in 1971 bij de gemeentelij ke herindeling van het eiland Tholen toch ook voor een ander gemeente wapen gekozen was. "Wijziging kost geld, maar van de samenvoe gingskredieten is nog 4 en 3 ton over. Daarom moeten we ruimte geven voor een nieuw wapen", zei De Jager. "In het huidige Thoolse De commissie welzijn en onderwijs heeft ermee ingestemd dat de gemeente de komende twee school jaren meebetaalt aan een extra leer kracht voor De Veste. De school voor speciaal onderwijs in Tholen kan daarvoor 90.000 gulden tege moet zien. Maar het ligt niet in de bedoeling om ook in de jaren daarna kost wat kost geld voor De Veste te reserveren, liet wethouder J. Ver sluys de commissie maandagavond weten. Hij reageerde daarmee op vragen van P. van Belzen (RPF/GPV) en J. van den Donker (D66) aangaande de jaren na 1996. Dan zal er een nieuwe manier van bekostiging door het rijk zijn. "Een klein schooltje als De Veste loopt daarbij gevaar", meende Van Bel zen. En J. de Jager (CDA) voorzag problemen wanneer in de toekomst de Thoolse basisscholen een deel van hun budget voor De Veste zul len moeten gebruiken. Versluys schetste nog eens de voor geschiedenis. De Veste wordt het slachtoffer van de eigen voortrek kersrol, waarbij in projecten is geprobeerd kinderen met leerproble men op de eigen school op te vangen in plaats van hen in het speciaal onderwijs te plaatsen. Daardoor groeide het leerlingental van De Veste minder dan van soortgelijke scholen elders in het land. Nu de projecten zijn afgelopen en de rijks bijdragen daarvoor stoppen, moet de school twee jaren zien te overbrug gen tot aan de nieuwe regeling. De staatssecretaris is niet bereid reke ning te houden met de uitzonde ringspositie van de Thoolse school. De gemeente daarentegen wil deze voorziening niet zomaar loslaten, zei Versluys. wapen is niets van St. Philipsland terug te vinden", vulde Van den Donker nog aan. AOV-raadslid M.H. Schot-de Hoog begfeep de St. Philipslandse gevoelens. "Maar het huidige Thoolse wapen heeft histo rische waarde", zei ze. Burgemeester Van der Munnik wees Van den Donker erop, dat het eerde re advies van de Hoge Raad van Adel in een brief van 6 april recht gezet is. Men kan zich volledig vin den in handhaving van het huidige wapen. De keuze van het gemeentewapen was één van de hete hangijzers waarover de colleges van b. en w. van Tholen en St. Philipsland geen overeenstemming konden krijgen. De toenmalige wethouder L. Walpot uit St. Philipsland, nu raadslid van Tholen, zei er maandagmiddag geen woord over. .Hij legde zich neer bij de situatie. "Zo'n wapen leeft niet zo bij de bevolking", liet hij desgevraagd weten. Ook de huidige vlag van Tholen werd voor de nieuwe gemeente (inclusief St. Philipsland) geldig verklaard. Hier stemde alleen De Jager tegen. Van den Donker was voor omdat de Hoge Raad van Adel op de vlag geen aanmerkingen had. De gemeente moet een aanzienlijk bedrag bijpassen omdat het rijk slechts 7500 van de 35.000 gulden vergoed wanneer twee noodlokalen van de Veste in Tholen gesloopt worden. Deze lokalen worden ver vangen door één nieuw noodlokaal ten behoeve van de school voor spe ciaal onderwijs aan het Schutters hof. Het rijk betaalt de 7500 gulden ook nog niet in één keer, maar op basis van een 15-jarige annuïteiten lening. De lasten van het tekort wor den opgenomen in de gemeentebe groting 1996. P. van Belzen wees nog op de nieu we financieringsregeling voor het onderwijs per 1 januari 1996. "Kun je geen afkoopsom krijgen omdat de 7500 gulden van het rijk nu in geen verhouding staat tot de werkelijke sloopkosten", zei het RPF/GPV- raadslid. Volgens wethouder J. Ver sluys zou dat weinig uitmaken. "De aanwezigheid van asbest en de moeilijk bereikbare plek maken de sloop zo duur. En het rijk is vergeten de normen aan te passen voor o.a. asbest." Ds. AJ. Gunst heeft de Gereformeerde Gemeente Tholen verlaten. Het was een harde boodschap toen ds. Gunst (54) in een vergadering van de kerkeraad meedeelde dat hij het beroep uit Benthuizen had aan genomen. "Gezien het grote aantal beroepen dat u ontving en de span ning van de voorafgaande weken, was het wel geen verrassing, maar het ontroerde ons toch", vertelde Van der Jagt. "Maar uw herdershart klopte en u gaf ons woorden van troost mee. U had hier toch zes jaar mogen werken als onderherder en de Opperherder blijft voor Zijn kud de in Tholen zorgen, zo hield u ons voor. En daar waar de banden zuiver gelegd zijn, daar neem je afscheid met een hartelijke zegenwens en met een genegen vaarwel, zoals we dat vandaag mogen doen. Dank voor uw catechese en uw liefde voor de verenigingen. Zes jaar hebt u ons voorgehouden om de lichtzinnige en ijdele weg te verlaten. U had onze waarachtige bekering op het oog, niet onze dood. Goede en getrouwde dienstknecht, ga in vrede. Hij stelle u tot rijke zegen in Benthuizen en dat u mag ingaan in de vreugde des Heeren." Ouderling Van der Jagt hoopte niet, dat de gemeenteleden naar andere kerken zouden gaan lopen, maar de Gereformeerde Gemeente Tholen trouw zouden blijven. "Waar liefde tot de waarheid woont, daar gebiedt de Heere Zijn zegen!" Ds. Gunst, die met 'een bloedend hart' afscheid nam, kondigde aan vanuit Benthuizen nog wel eens in Tholen te zullen preken. "Er valt een scheiding, maar ik hoop bij u terug te komen. Zoon Dick blijft ook in Tholen wonen, dus dat is altijd een trekpleister." Ook mevr. Gunst komt dat goed uit, want haar viel het ont zettend zwaar om Tholen te verla ten, zei haar man. "Maar de Heere heeft haar gewillig gemaakt om naar Benthuizen te gaan." De vertrekkende predikant maakte duidelijk, dat de plaats er ook niet zoveel doet. "Of het nu Tholen of Benthuizen is, met de Heere kun je overal zijn, maar zonder de Heere nergens. Want straks komt de onher roepelijke scheiding van de bokken en de schapen. Daar heb ik hier zes jaar op mogen wijzen, maar mijn werk was als een paar druppels op een gloeiende plaat. Had u kritiek op mijn persoon, dan is dat zeker terecht geweest, maar was er wat aan te merken op de leer, dan zeg ik nee, want ik heb u Zijn Woord ver kondigd." Ds. Gunst riep de kerke raad en de leidinggevenden bij de verenigingen en de school op om met name 'de jeugd te wapenen in deze boze tijd.' Hij wenste ds. Beens uit Scherpenis- se, die op zijn verjaardag de afscheidsdienst bijwoonde, sterkte toe bij zijn consulentschap in Tho len. Ze kennen elkaar vanaf 1981 tij dens hun studie in Rotterdam en sindsdienst zijn er 'liefdebanden' ontstaan, vertelde ds. Gunst. Hij blikte ook terug op een goede tijd binnen de classis Tholen. Ds. Beens op zijn beurt, sprak over 'broederlij ke liefde.' De beide Thoolse predi kanten hadden elkaar wekelijks aan de telefoon. Er was nog een predi kant als gast aanwezig, namelijk ds. Honkoop namens het deputaatschap evangelisatie. Ds. Gunst bedankte de verschillende verenigingen voor hun afscheidsge schenken. Met name de catechisan ten was hij erkentelijk voor het schilderij van Tholen, dat in zijn stu deerkamer te Benthuizen een mooie plaats krijgt. "En jongens en meis jes, gedraag je sfraks bij de ouderlin gen net zoals bij mij. Laat me niet met een pak zorgen uit Tholen gaan." De veertien leden van de kerkeraad wenste hij sterkte toe in de vacature- tijd. "Met veertien verschillende karakters hebben we met elkaar goed samengewerkt, maar sommi gen zijn oud en sommigen zwak, dus wens ik u alle sterkte toe." De predikant noemde ook nog de bibliotheek van de Geref. Gem. Tholen, die de afgelopen zes jaar is gegroeid. "Blijf voor goede lectuur zorgen en maak er dankbaar gebruik van", zo riep hij de kerkgangers op. "Gemeente van Tholen vaart wel, vaart eeuwig wel!", zo besloot ds. Gunst zijn afscheidstoespraak. VERVOLG VAN PAG. 1 Pas toen burgemeester Van den Berg zich sterk maakte voor een gemeentelijke bibliotheek, ging het beter. In januari 1978 begon men in de hal van De Wimpel met verrijd bare kasten. Dat ging door tot in 1983 toen de voormalige openbare school aan de Wilhelminastraat vrij kwam. Vanaf datzelfde jaar nam mevr. Guiljam zitting in de biblio theekcommissie die burgemeester T.A. Vogel instelde. De scheidende bibliothecaresse heeft in de kwart eeuw heel wat boe ken uitgeleend, ingehomen en aan geschaft. Ze kan toch wel zien dat er op Sint-Philipsland bepaalde boeken veel gelezen worden. "De jeugd leest graag strips, de mannen detec tives en oorlogsromans en de dames streekromans. En dat verandert eigenlijk nauwelijks. Daar moet je dan ook rekening mee houden als je nieuwe boeken gaat kopen", legt mevr. Guiljam uit. "Soms zou ik de mensen wel eens een boek willen geven dat ik zelf erg mooi vind of iets meer literairs, maar ze vallen dan toch meestal terug op het oude vertrouwde werk." Volgens de bi bliothecaresse wordt er veel gelezen op Sint-Philipsland. "Er zijn toch nog heel wat mensen die geen t.v. hebben en die lezen vaak. Het leuke is ook dat je zo langzamerhand gaat weten welke boeken iemand mee neemt. Er komen wel eens mensen die vragen of ik nog een leuk boek weet en dan zeggen ze: Je weet wel wat ik graag lees. Dat is ook zo mooi aan dit werk. Je bouwt er veel socia le contacten mee op", zegt mevr. Guiljam. "Veenhof, Baantjer, Konsalik en Van Wageningen. Dat zijn geliefde schrijvers. Vroeger waren het Vis- ser-Roosendaal en Nellie van Dijk- Has. Maar 'ik-boeken' (in de ik vorm geschreven) vinden hier niet zoveel aftrek." Zelf leest de scheidende bibliotheca resse wel graag, maar ze doet dat de laatste tijd minder vaak. Biografieën en streekromans zijn haar favoriete boeken. Ze noemt ondermeer 'Tweeling' van Tessa de Loo. Dat was echter niet het mooiste boek dat ze ooit las. "Dat heette 'Desiree' van Annemarie Selinko", vertelt mevr. Guiljam. "Ik heb dat boek wel drie of vier keer gelezen. Maar dat is al zo lang geleden. Misschien vond ik het wel zo mooi omdat ik toen nog jong was." Aanvankelijk haalde de bibliotheek haar boeken bij ondermeer de boek handel en de bibliotheekcentrale. Tegenwoordig gebeurt dat bij de Nederlandse bibliotheekdienst. Ook de prijs van het lenen veranderde nogal in de kwart eeuw dat mevr. Guiljam in de 'boekenhoek' zit. "In het begin betaalden de mensen per boek. Dat was vijftien cent of een kwartje, al naar gelang de aanschaf prijs. Vroeger betaalde je voor een boek zo'n zes a acht gulden. Tegenwoor dig is dat soms wel veertig gulden", zegt mevr. Guiljam, die nog enkele zeer trouwe bibliotheekbezoekers kent. "Er zijn mensen die al kwamen toen de boeken nog in het vereni gingsgebouwtje van de kerk stonden en nu nog lid zijn." Lezen wds dertig jaar geleden een vaak voorkomende vrijetijdsbeste ding. Wellicht meer dan tegenwoor dig het geval is, denkt mevr. Guil jam. "Niet dat er weinig gelezen wordt, dat valt wel mee. Maar ook de prijs van een boek is nogal hoog geworden. Bovendien is er veel bij gekomen zoals cd's en de televisie. Vroeger was je al een heel iemand als je een goedgevulde boekenkast had. Een aantal boeken had je dan helemaal niet uitgelezen, maar het gaf je toch een zekere status." De bibliotheek van Sint-Philipsland schafte vorig jaar 296 boeken aan. Daarvan waren er 144 romans en de rest bestond uit jeugdboeken. Over de jeugd heeft mevr. Guiljam overi gens geen klagen. Op de uitleentij den (woensdagmiddag en -avond), verschijnen er veel jeugdigen in de Ook op haar laatste uitleenavond was mevr. Guiljam-de Groot nog vol overgave aan het werk. bibliotheek. "Het is meer dan alleen een uitleenpost. Het is ook een soort ontmoetingsplaats. Sommige jonge ren komen hiernaartoe, pakken een paar stripboeken en gaan die dan in de vensterbank zitten lezen. Soms moeten we er nog een paar 's avonds na sluitingstijd de deur uitzetten." Doordat ze zo lang in de bibliotheek werkte, zag mevr. Guiljam kinderen opgroeien tot volwassenen. "Soms ging iemand studeren in een bepaal de richting en dan dacht ik wel eens: dat zat er vroeger al in met het lezen van bepaalde boeken. 1995 is een overgangsjaar voor de Sint-Philipslandse bibliotheek. Door de samenvoeging van de gemeente met Tholen, was het ook bijna onvermijdelijk dat de bieb aanslui ting zou zoeken bij de stichting gemeenschappelijke openbare bi bliotheek Tholen. "Momenteel zit ten we in de overgangsfase", legt mevr. Guiljam uit. "Het samengaan met de Thoolse staat te gebeuren, maar er moet nog het één en ander aangepast worden. Directeur A. Niederer behandelt nu al enkele zaken, maar de collectie moet ver nieuwd worden en er komt ook een Op Hemelvaartsdag, waarop het vertrek van Jezus Christus van de aar de naar de hemel werd herdacht, nam ds. A.J. Gunst uit Tholen afscheid van de Gereformeerde Gemeente. "Een bijzondere ure dus met als allerbelangrijkste, de tweede trap van Christus' verhoging, Zijn hemelvaart van de menselijke natuur. Naar zijn goddelijke natuur blijft Hij echter alom tegenwoordig. Gods kerk heeft immers een levende Koning!" Ds. Gunst hield zijn afscheidspreek uit Mattheus 28:18b: Christus' af scheidswoord, dat ten eerste gegrond is in Zijn werk en ten tweede, dat geldt voor alle tijden en eeuwen. Ds. Gunst werd 11 januari 1941 in Oud- Vossemeer geboren. Zijn vader was een Vossemeerder, zijn moeder (Moerland) een St. Annalandse. Op zevenjarige leeftijd verliet hij zijn geboorteplaats al. "Ik koos jong voor de kortste weg", zei de predikant donderdag. "Door Gods genade is de Heere mij echter te sterk geworden. Acht jaar, van 1973 tot 1981, heb ik mij tegen Hem ver zet, maar als God een mens overwint, dan is het zo gebeurd." Op 18 septem ber 1985 werd ds. Gunst predikant van de Gereformeerde Gemeente Terneuzen en 12 januari 1989 werd Tholen zijn tweede gemeente, na bevestigd te zijn door ds. Beens uit Scherpenisse. "Voor hoevelen is de zes jaar prediking in Tholen een zegen geweest? Als God ergens een predikant zendt, heeft hij een doel met die gemeente. Gods Woord zal vrucht De Schriftlezing in de afscheids dienst van ds. Gunst werd gedaan door ouderling Akershoek uit Handelingen 1:1-14 die eerst de geloofsbelijdenis van Lycea las. De tekst voor de preek kwam uit Mattheus 28:18b 'Mij is gege ven alle macht in hemel en op aarde.' De samenzang was uit de Psalmberijming van 1773: Psalm 47:3, 68:9 en 10, 122:3, 121:3 en 4, 33:6. Organist was Erik Quist. doen. Predikers zijn als herders, als vissers van mensen. Zij komen kwade en goede vissen tegen, kaf en koren, wijze en dwaze maagden, onkruid en tarwe. Kwade vissen die nooit voor God hebben Ieren bidden en goede, die hebben ingeleefd dat ze totaal ver dorven zijn. Aan de kusten van de eeuwigheid zal de totale oogst te zien zijn. Ik was bij u in zwakheid schreef Paulus en die woorden neem ik over. Ik weet niet hoe het moet, heb ik soms onderaan de preekstoel gebeden. Met name in de tijd van mijn lage bloed druk, die gepaard ging met grote ver moeidheid. Het is mij nooit te doen geweest om de wol, maar om de scha pen. Om de mensen die het werkver bond hebben verbroken - dat was een inktzwarte bladzijde - mensen die kozen voor de duisternis, maar voor wie het verbond der genade geldt. En er komt een schare die niemand tellen kan", aldus ds. Gunst. "Afscheid nemen, is een beetje ster ven, dat doet pijn. Maar toen op Hemelvaartsdag het Kind naar Zijn Vader ging, was er vreugde en grote blijdschap bij de discipelen. Hij, de Vorst der aard, is die hulde waard!" De predikant hield de kerkgangers voor, dat men vaak bezig is met mate riële zaken. "U kunt geen aardse schatten meenemen, want in een doodshemd zitten geen zakken. Ik hoop dan ook, dat u wel eens wakker ligt over de eeuwigheid in plaats van over het bijbouwen van meer schu ren. Jonge mensen, houden jullie het bij een schotel linzenmoes? Sta je in dienst van God of van de duivel? Bedenk, dat je nooit te goddeloos bent om bekeerd te worden." Ds. Gunst stelde vast, dat het er de laatste jaren in Nederland niet beter op geworden is. "We hebben gevreesd voor de anti-discriminatiewet en voor versoepeling van het euthanasiebe leid en het is allebei doorgegaan. De kerk lijkt op zijn retour, want de helft van de Nederlanders heeft geen reli gie meer. En op onze scholen worden steeds aanvallen gedaan. En toch zegt God: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." Ds. Gunst riep de jongeren op om elke dag biddend om een nieuw hart te vragen. "Bidt ook om een nieuwe herder en leraar in Tholen, want God heeft meerdere knechten. En tot de ouderen zegt ik: de deur der genade staat nog wijd open! Een uur in de hemel, waar de engelen hun loflied bij de voordeur met gezaligden zin gen, doet 70 of 80 kruisjaren op aarde vergeten. Daarom heb ik geloerd op je ongeluk in plaats van jullie geroemd, want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. Het gaat om de vrede in het bloed van het kruis. Toen ouderling Van der Jagt en ik ouder ling Hendrik Schot in het ziekenhuis bezochten, nog zwak na zijn operatie, zei hij: alleen in het bloed van Jezus Christus! Dat geldt nog steeds, ook als ik vertrek. Aan ds. Boone vroeg men eens: hoe moet dat nu wanneer je wegvalt? Dan zal God toch voor Zijn kerk blijven zorgen, was het ant woord en dat neem ik graag over. Zes jaar lang zocht in uw ondergang niet, maar ik wilde u voor de roede bewa ren. Zijn wij al onderdanen van Jezus Christus?", zo besloot ds. Gunst op Hemelvaartsdag zijn afscheidspreek in Tholen. 500 gram zak -2.5 kilo 500 gram 725-5.25 kilo CD®®© ander uitleensysteem. Sint-Philips land wordt een uitleenpost zoals die er ook zijn in Scherpenisse en Oud- Vossemeer. De tarieven worden per 1 januari aangepast. Hoewel met het verlies van zelfstan digheid altijd wat «charme verloren gaat, ziet mevr. Guiljam wel voor delen in de samenvoeging met Tho len. "Je hebt gemakkelijker toegang tot de andere collecties en er worden ook delen van collecties uitgewis seld tussen de verschillende biblio theken. Bovendien kan er misschien iets gedaan worden aan de staat van het gebouw waarin we zitten. Het is weliswaar een lekker grote ruimte, maar in de winter is het er af en toe best koud." Hoewel mevr. Guiljam haar werk in de bieb heeft neergelegd, zal ze zich niet snel vervelen. Op woensdag avond (wanneer de bibliotheek open is) vergadert namelijk ook de Her vormde vrouwenvereniging Rond om het Woord. Mevr. Guiljam is daarvan bestuurslid en kwam door haar werk in de bibliotheek regel matig later op vergaderingen. Dat is nu voorbij. Bovendien mag het echt paar Guiljam bij mooi weer graag een eindje fietsen en wellicht blijft er ook nog wat meer tijd over voor een goed boek. pak 0.5 liter -3J5" vers van 't mes of vacuüm verpakt kilo JVVtfr pak 450 gram J£5r duopak, 2 x 250 gram -478" diverse soorten, duopak diverse smaken, doosje 3 zakjes Jfè& 3 flacons a 500 ml JL?#" Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 3 juni a.s. Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1995 | | pagina 11