Provincie Zeeland Zomerbus Zeeland Tweede ambulance is niet realistisch De een mag alles, de ander Stremming Schroebrug Slachtoffers Hardrijders op de bon PERSIA Van Gelder in eendenkooi Plaatselijk nieuws Peter Adriaanse voor Zeeland op songfestival Donderdag 18 mei 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Statenvergadering COMMISSIES De zomerbus is ondertussen, als aanvulling op het openbare vervoersnet, een bekende verschijning op de Zeeuwse wegen in de maanden juli en augustus. De speciale bussen, sommigen zelfs in cabrioletuitvoering, rijden gedurende de twee zomermaanden langs de Zeeuwse kust. In 1991 verschenen ze, op initiatief van onder meer de provincie, voor het eerst op de weg. INSPRAAK Nieuwe diaken Burgers biljartkampioen Viswedstrijd Sint- Philipsland Vijf kilo vis Bromfiets in beslag Kwaliteit ziekenvervoer wordt bedreigd Spoedvervoer De verhoudingen zijn een beetje scheef in de gemeente Tholen. Ik noem hier drie onderwerpen als voorbeeld: Stemmen van lezers De oesterputten Paarden Zoekweg Uitgaan, recreatie Even wat onder d'andacht brienge 4 etages Oosterse Tapijtkunst Schroebrug Middelburg. Ajs onderdeel van de schilder beurt aan de Schroebrug over het Kanaal door Walcheren in Middelburg, is de brug van woensdag 17 op donderdag 18 mei tussen acht uur 's avonds en zes uur 's mor gens niet beschikbaar voor het wegverkeer. De balans van de brug wordt dan rechtop gezet om de moeilijk bereikbare on derdelen te kunen schilderen. Het schilderwerk, dat half april is begonnen, duurt nog tot 1 juli. De bedieningstijden van de brug zijn daarop aangepast. Tussen zeven uur 's morgens en vijf uur 's mid dags wordt de brug alleen elke 24 minuten over het hele uur voor de scheepvaart geopend. De bedie ning van de Stationsbrug sluit daarop aan. Tot 1 juli is de bloktijd van 12.40 tot 13.31 uur voor de recreatievaart op de Stationsbrug vervallen. Van woensdag 22 tot donderdag 23 mei, tussen acht uur 's avonds en zes uur 's morgens, is de Schroebrug ook niet beschikbaar voor het wegverkeer. Nieuws Dan worden werkzaamheden ver richt ter voorkoming van het bij extreme warmte overmatig uitzet ten van onderdelen van de brug, waardoor die niet meer past tus sen de landhoofden en als gevolg daarvan voor het wegverkeer moet worden gesloten. In vorige seizoenen werd het euvel bestre den door het constant nat houden van de brug. Vorig jaar werd als provisorische maatregel het rij- ijzer iets ingekort. Het rij-ijzer is de metalen rand aan het zuidelijke landhoofd van de brug (aan de kant van de Schroeweg). Ver wacht wordt dat de werkzaamhe den die nu worden uitgevoerd af doende zijn. Via omleidingsborden wordt het verkeer verwezen naar de Sta tionsbrug in Middelburg. Daar zal met enig oponthoud rekening moeten worden gehouden. In verband met een groot aanbod van toeristisch verkeer ter gele genheid van Hemelvaart worden de werkzaamheden stilgelegd van woensdag 24 tot maandag 29 mei. Maandag 29 mei, 10.00 uur, ko men de leden van Provinciale Sta ten (PS) van Zeeland bijeen voor een extra vergadering: verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Dat gebeurt op hetzelfde tijdstip ook in de an dere provinciehuizen. De leden van de Eerste Kamer worden niet rechtstreeks gekozen door de kiezers maar via een zo geheten getrapt stelsel. Stemge rechtigden kiezen de leden van Provinciale Staten, dat is 8 maart gebeurd, die op hun beurt weer de leden van de Eerste kamer kie zen. De bijeenkomst van PS is openbaar en vindt plaats in de statenzaal van het provincie huis, Abdij 10 in Middelburg. Donderdag 18 mei vergadert de Provinciale Commissie Mi lieubeheer en Waterhuishou ding. De vergadering is open baar en begint om 14.00 uur op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: vergunningaanvraag N.V. Delta Nutsbedrijven voor ont trekking van grondwater, beheers plannen van de waterschappen Hulster Ambacht, Tholen en Schouwen-Duiveland, beleid voor verwijdering van verontreinigde grond en baggerspecie, werken met secundaire grondstoffen, ont werp derde tranche Provinciale Mi lieuverordening en, tot slot, de sa menstelling van de subcommissies. De agenda en de stukken lig gen ter inzage in het informa tiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Ook dit jaar zal de Zomerbus weer gaan rijden in de maan den juli en augustus. Hij rijdt op plekken waar de 'gewone' bus niet komt. Vooral de re creatieondernemers in Zeeuwsch Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland tonen zich enthousiast. Dat enthou siasme brengen ze ook tot uit drukking met een financiële bijdrage aan het project. Zeeuwsch Vlaanderen De Zomerbussen in Zeeuwsch Vlaanderen rijden onder nummer 14 (Breskens-Knokke v.v.) en 17 (Sluis-Knokke v.v.). In Knokke is er een goede aansluiting op de Zon- nelijn, de Belgische kusttram tus sen Knokke en De Panne. Om van beide vervoermiddelen gebruik te kunnen maken, is er een gecombi neerde Zomerbus - Zonnelijnticket te koop. De ZWN werkt hiervoor nauw samen met de Vlaamse ver voermaatschappij De Lijn. In 1994 hadden de bussen ruim 13% meer reizigers dan in '93: 60.000 in plaats van 53.000. Walcheren Op Walcheren wordt geprobeerd de Zomerbus meer efficiënt in te zetten. Mogelijk dat daardoor het krimpend aantal reizigers kan wor den omgebogen in een stijgende lijn. Er komen twee lijnen. De 46 (Vlissingen-Zoutelande v.v.) en de 45 (Domburg-Oostkapelle v.v.). In 1994 reed de lijn 46 van Vlissin- gen langs de kust tot Vrouwenpol der en weer terug. Met een over stap op de 104 konden passa giers doorreizen naar Delta Expo, in '93 eindpunt van lijn 46. In '94 werden er minder reizigers ver voerd dan in '93: 18.000 tegen 24.000. De inkrimping van net busnet zou de oorzaak zijn van de ze daling. Schouwen-Duiveland Net als het voorgaande jaar zal op Schouwen-Duiveland lijn 42 gaan rijden: Haamstede-Ellemeet v.v.. Met een speciale toeristenpas kunnen reizigers in dit deel van de provincie overstappen op elke ZWN-bus op Schouwen-Duiveland. Dankzij het goede weer kon vorig jaar vrijwel dagelijks een cabriolet bus worden ingezet: een echte va kantie-attractie. Dat neemt niet weg dat er dat jaar zo n 1.500 minder passagiers minder zijn ver voerd dan in '93: 22.000 tegen 23.500. In absolute getallen zijn in 1994 ongeveer evenveel reizi gers vervoerd als in '93. Als het aantal passagiers wordt omgerekend per gereden kilo meter dan is er sprake van een stijging van 6% van het aantal passagiers per gereden kilometer. Dat betekent vol gens de deskundigen dat het zomerbusnet efficiënter is ge worden. Nieuwsbrief Het artikel over de Zomerbus is ontleend aan de Nieuwsbrief Ver- voerregio Zeeland. De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vervoerre- gio, een samenwerkingverband van de provincie Zeeland, Rijkswa terstaat, de Zeeuwse gemeenten en de waterschappen. De bedoe ling van de Vervoerregio is geza menlijk te werken aan verantwoor de mobiliteit in Zeeland. In de Nieuwsbrief komen meer on derwerpen aan bod dan de Zomer bus. Zo laat de voorzitter van de Vervoerregio, gedeputeerde Hen- nekeij, zijn licht schijnen over de toekomst van het samenwerkings verband; bepleit NS-routemanager De Jong een Zeeuws net van trei nen, bussen en taxi's en houdt de fietsersbond een pleidooi voor het openhouden van de stations. Voorts staat er een artikel in over de privatisering van het openbaar vervoer en bewegwijzering van het fietsroutenet op Walcheren. De Nieuwsbrief is gratis ver krijgbaar bij het informatie centrum van de provincie, Ab dij 9 in Middelburg, tel. 01180 - 31400. De termijn om te reageren op de ontwerp-nota Lokatiebe- leid/mobiliteit is gewijzigd. Be langhebbenden hebben nu tot 9 juni de tijd hun reacties in te sturen. De oorspronkelijke ter mijn liep tot 19 mei. De nota gaat over geschikte vesti gingsplaatsen voor verschillende soorten bedrijvigheid. Zo is het bij voorbeeld de bedoeling dat bedrij ven die niet afhankelijk zijn van be reikbaarheid per vrachtauto, waar veel personeel werkt en waar bo vendien veel bezoekers komen zich gaan vestigen op terreinen die gemakkelijk met openbaar ver voer of per fiets bereikbaar zijn. Zo zijn er verschillende varianten waarbij wordt gekeken naar de aard van het bedrijf en de noodza kelijke vervoersvoorzieningen. Waar het om gaat is alternatieven voor vestiging achter de hand te hebben om het vervoer per auto terug te dringen. Het ontwerp-plan loopt vooruit op het nieuwe streekplan en zal uit eindelijk daarin worden verwerkt. Lokatiebeleid mobiliteit ligt ter inzage in de gemeentehuizen en openbare bibliotheken in Zeeland. Het kan ook worden ingezien in het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg. Daar is de nota trouwens ook voor tien gulden te koop. Bij het informatie centrum is gratis, onder de titel 'Dichtbij is ver genoeg', een sa menvatting van de plannen ver krijgbaar. Het telefoonnummer van het informatiecentrum is 01180 - 31400. Wie zijn/haar mening wil ge ven over het ontwerpplan kan dat op twee manieren doen: schriftelijk of mondeling. Schriftelijk door een reactie te sturen naar GS van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg. Mondeling door te bellen met de afdeling ruimte lijke ordening van de provin cie, tel. 01180 - 31251 of 31224. Niet E. Bentschap Knook, maar Dirk Francois Bentschap Knook uit Sint-Maartensdijk is in de Tweede Wereldoorlog om het leven geko men als gevolg van de inslag van een V-l in Bergen op Zoom. Dirk Francois, een zoon van Everhardus Wilhelmus Bentschap Knook en Jacoba Gebraad, was in Bergen op Zoom geëvacueerd. Hij overleed op 1 maart 1945. Een nog grotere fout in het bericht 'Slachtoffers' in de krant van vorige week betreft Willem Frederik van der Stel uit Tholen. Deze is namelijk helemaal niet gesneuveld, maar leeft nog steeds en woont in Santpoort. Van der Stel diende op de Korte- naer, die tijdens de slag in de Java- zee tot zinken werd gebracht. Hij raakte in krijgsgevangenschap en werkte ondermeer aan de beruchte Birma-spoorlijn. Tenslotte nog een toevoeging aan de lijst van oorlogsslachtoffers. Mari- nus Potappel uit Tholen overleed op 7 oktober 1944 ten gevolge van een beschieting, waarschijnlijk in Ber gen op Zoom. Bij zijn werkbezoek aan de gemeen te Tholen op 31 mei zal commissaris van de koningin drs. W.T. van Gel der een kijkje nemen bij de eenden kooi in Anna Jacobapolder en bij Budelpack Co-packers in Poortvliet. Verder staat een gesprek op het pro gramma met vertegenwoordigers van industrie, landbouw en Welzijn voor ouderen. De 'Zeeuwse' lunch wordt gebruikt in Sint-Annaland, waar het gezelschap vanuit het gemeentehuis via Stavenisse heen rijdt. Van Gelder wisselt deze dag ook van gedachten met het college van burgemeester en wethouders en met de gemeenteraad. Vaste punten die hij zelf aan de orde wil stellen, zijn de samenwerking met omringende gemeenten (ook over de provincie- en landsgrenzen heen), verwachtin gen ten aanzien van het nieuwe streekplan, het veiligheidsbeleid en wat de gemeente doet op het gebied van cultuur. Provinciale ambtenaren hebben daaraan toegevoegd de ont wikkelingen op het bedrijventerrein en in de kom van Poortvliet, afstem ming van het speciaal en het gewoon onderwijs, en het project maritiem cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente heeft zelf zes gespreksonderwerpen aangedragen. Bovenaan de lijst staat de stand van zaken rondom het woon-zorgproject in Sint-Maartensdijk, de toekomsti ge regionale samenwerking op het gebied van ambulance en brand weer, ruimtelijke ordening (nieuwe bedrijventerreinen, woonwijken en het buitengebied), recreatieve ont wikkelingsmogelijkheden, econo mische ontwikkelingen in relatie tot de-Zoomas, natuur- en landschaps ontwikkeling. Dhr. J. Potter (Paasdijkweg) is gekozen tot diaken van de Hervorm de Gemeente. In het college van kerkvoogden en notabelen werd dhr. P.J. Bevelander (Hogedorpstraat) gekozen. A. Burgers is kampioen geworden van biljartvereniging Tolrust. Hij won zijn partij tegen G. Tol (10- 8,27), terwijl concurrent R. Lis- seveld met 5,71-10 verloor van J. Niemantsverdriet. Laatstgenoemde speelde tevens de kortste partij (17 beurten) en het beste gemiddelde (3,29). A. Schot speelde drie inhaal wedstrijden en verloor die allemaal. Ondanks dat noteerde hij de hoogste serie van 12 caramboles. De uitslagen: A. Schot-A. Demming 2,75-10, A. Schot-G. de Jonge 8,96- 10, A. Schot-L. Bijl 8,62-10, J. Tol- C. Bal 4,8-10, A. Demming-J.K. Elenbaas 9,33-10. Peter Sakko heeft met 88,8 cm de derde viswedstrijd van het seizoen van De Knorhaan gewonnen. Zater dag wierpen 22 deelnemers hun lij nen uit aan de dijk bij Stavenisse. De vangst was redelijk, er werden 15 bovenmaatse en drie ondermaatse botten gevangen. John Neele ving de grootste bot (39,5 cm). Peter Sak ko was tevens winnaar bij de jeugd en mocht zodoende twee bekers in ontvangst nemen. De uitslag: 1. P. Sakko 100 p., 2. P. v.d. Sterren 99 p., 3. J. Neele 98 p., 4. C. Bolier 97 p., 5. Abr. Rijnberg 96 p., 6. M. Konings 95 p., 7. T. de Bruin 94 p., 8. mevr. M. v.d. Sterren 93 p., 9. T. de Baat 92 p., 10. C. Dekker 91 p., 11. H. Brinkman 90 p., 12. H. Bolleboom 89 p. Op 27 mei om half drie 's middags wordt aan de Annavosdijk de vierde wedstrijd gehouden. De wedstrijd van zeehengelclub De Makreel leverde zaterdag vijf kilo vis op. Winnaar werd M. den Engelsman met 860 punten. Tweede Abr. van Oevercn 835 p., 3. J. van Moort 715 p., 4. J. Walpot 690 p., 5. H. Kosten 460 p., 6. A. v.d. Dussen 410p., 7. J.P. Kaashoek 215 p., 8. C. van Moort 150 p., 9. T. Geuze 150 p. en 10. P. den Ouden 25 p. In het jeugdklassement werd Jaco van Kolthoorn eerste met 730 punten. De volgende wedstrijd wordt op 27 mei gehouden, 's middags van half een tot half vier aan het Zijpe. Een 15-jarige jongen werd donder dag door de politie in zijn kraag gevat omdat hij op een bromfiets reed die niet verzekerd was. Boven dien mocht de jongen niet eens op een bromfiets rijden omdat hij nog geen zestien jaar is. In overleg met de ouders werd afstand gedaan van de brommer die zal worden vernie tigd. Op de tweewieler zat welis waar een geldig verzekeringsplaatje, maar dat bleek van een andere brommer gestolen te zijn. Het plaat je werd teruggegeven aan de eige naar. De politie zoekt naar de dief van het plaatje. Vast staat, dat dit niet de 15-jarige jongen is. De collecte voor de Nederlandse hartstichting heeft in Sint-Maartens dijk 1397,55 opgebracht. Gevers en collectanten hartelijk dank daar voor. Bij snelheidscontroles op drie plaat sen zijn dinsdagmiddag 45 hardrij ders op de bon geslingerd. Er wer den 555 auto's gecontroleerd. De meeste overtreders werden waar genomen op de Oud-Vosscmeerse- dijk. Van de 278 bestuurders die daar in anderhalf uur tijd passeer den, reden er 36 (bijna 13 procent) te hard. De hoogst gemeten snelheid was 112 km/u, terwijl daar maxi maal 80 km gereden mag worden. Op de Lageweg bij Poortvliet werd gedurende drie kwartier de snelheid gemeten. Hier reden 7 van de 225 automobilisten harder dan de toege stane 80 km/u, met 106 km als uit schieter. Tenslotte stond de politie op de Philipsdam, waar twee bestuurders bekeurd werden. In een half uur tijd passeerden 52 auto's op de weg waar 100 km/u gereden mag worden. De hoogst gemeten snel heid was 118 km/u. Alleen door de banden met'het streckgewest westelijk Noord-Brabant te handhaven kan Tholen na 1996 de bestaande kwaliteit van ambulance vervoer en brandweerzorg houden. Maar in dat geval zou op het terrein van de rampenbestrijding ook voor Brabant gekozen moeten worden en zouden de banden met het Zeeuwse op dat terrein verbroken moeten worden. Niet acceptabel, vindt het gemeentebestuur, dat zich voor een dilemma geplaatst ziet. Het liefst zou het Thoolse gemeen tebestuur met brandweer en ambu lance aansluiten bij de Zeeuwse samenwerkingsverbanden (Nu is er tot 31 december 1996 een samen werkingsovereenkomst met west- Brabant). Voor de brandweer levert dat geen problemen op, omdat binnen de gemeente vijf blusgroepen aanwezig zijn en er dus zeer sporadisch hulp van elders nodig zal zijn. Bij de ambulance ligt het anders. Als de eigen Thoolse ambulance bezet is, kan nu een beroep gedaan worden op Bergen op Zoom of Roosendaal. Die kunnen, binnen de wettelijk gestelde maximum tijd van 15 minuten, op de plaats van bestem ming zijn. In Zeeland staan de dichtstbijzijnde ambulances in Zier- ikzee en Goes. Niet alleen is de afstand groter, ook kunnen ambu lances onderweg stuiten op open staande bruggen in de Oester-, Gre- velingen- en Philipsdam. De enige oplossing zou in dat geval zijn, een tweede ambulance op Tho len. Maar dat is organisatorisch en financieel niet haalbaar voor de Thoolse ambulancedienst. Het gemeentebestuur zou het liefst zien, dat aangesloten kan worden bij Zee land én aanvullende dienstverlening vanuit West-Brabant blijft bestaan. Maar daar wil het streckgewest niet aan. Dat vindt het op de eerste plaats niet wenselijk om de alarmering van brandweer en ambulance te schei den. Verder wil men geen tweede ambu lance voor spoedvervoer beschik baar stellen omdat het om voorspel bare omstandigheden gaat en niet om noodsituaties. De problemen worden veroorzaakt door de bestuurlijke indeling van Nederland, aldus het streekgewest, dat zich niet geroepen voelt daarvoor een oplos sing aan te dragen. Als Tholen per 1 januari 1997 met brandweer en ambulance naar Zeeland gaat, zal binnen die regio een oplossing gezocht moeten worden. Het streek gewest noemt een tweede ambulan ce, maar het gemeentebestuur vindt dat 'weinig realistisch'. De proble matiek zal aan de orde worden gesteld tijdens het werkbezoek van de commissaris van de koningin aan Tholen. De customcars krijgen een heel weekeinde de oesterputten toege zegd. Loop je over de dijk, dan wil len de organisatoren je nog entree laten betalen en overal maken ze een rotzooi van. Bovendien wordt er her en der in de bossen geurineerd! Het is toch te gek voor woorden, dat die mensen zo maar twee nachten mogen kamperen, terwijl de eigen inwoners van Tholen geen toestem ming krijgen om dezelfde oesterput ten 's winters als ijsbaan te gebrui ken. Paarden houden in de Zoekweg mag met een mestvaalt op 20 meter van een school (Ter Tolne) en 40 meter van het zwembad. In de polder moet echter een mestvaalt tenminste 50 meter van de buren verwijderd zijn! Behalve de overlast van ongedierte, zijn er kinderen die voor schooltijd nog even naar de paarden gaan kij ken en dan met strontschoenen naar school gaan. Frisse bedoening! Op het moment staan er (nog) maar cir ca 8 paarden. Binnen een paar jaar staat hier een manege. Een manege is leuk, maar niet in de bebouwde kom. Dan heb ik nog niet eens de overlast genoemd van de loslopende honden en de geit die van alles ver nielt. Een paar jaar geleden werd er voor deze plek een bouwaanvraag gedaan voor een woning. Deze werd afgewezen, maar de paardestallen mogen wel. Een tent op de Markt mag niet meer in Tholen. Ook niet met een speciaal feest. Een terras mag evenmin. Na twaalf uur 's nachts moet alles stil zijn in verband met de zondagsrust. Dat vind ik een goede zaak, maar waarom met twee maten meten? De eerder besproken customcars mogen wel een heel weekeinde doorgaan! Dan nog het probleem van de Oes- terdam, let wel het zoute deel. De Tholenaren kunnen hier niet fat soenlijk recreëren als je ziet wat een rotzooi het is: zwerfafval, honde stront, loslopende honden, gepar keerde auto's op het grasveld. Er wordt ook veel lawaai veroorzaakt door autoradio's. Beste gemeentebestuurders: jullie willen de mensen naar het zoete gedeelte hebben, maar zoet water is niks voor een Tholenaar. Gemeente: grijp eens in en kom je eigen inwo ners tegemoet! Rien van Vossen Polderstraat 23 Tholen. Deheene die Zêêuws kunne leeze, dienk 'k 't a hezie; die vrouwen op die fêêstwaehun fleweeke wè hezwêête in plekke van nie. In 't was wè de piene waerd, dus dat nie was oak bekoaid. Zodoende wier de bedoelinge 'iervan oak omhedroaid. Noe wil 'k de leezers van dit blad oak nog laete weete da Staevenisse teehenwoordug nie êêlemaele wöör verheete. In de Kerkstraete bin d'r remmingen teehen 't arde rieën anhebrocht. Dae was in 't verlaeën a mêêrdere maelen om verzocht. 't Van der Lek de Clercqplein ei vee veranderingen onderhae. Die a tat nog nie hezien eit, za dae wè versteld van stae. De bocht rond de kèrreke is grööter, dus overzichtelukker hööre. Zodoende kan dae vaneihus nie zo ard mêêr hereeën óöre. De tillefoncel stae noe neffe 't bus'okje, in de boamen vd d'uuzen bin weg; dat a vroeher gras was, is noe bestraet. Da's hedae mee vee overleg. Rond de fontein bin banken heplaest zonder leuning. Da's jammer, dat wè. Mar a je dae dan rik an rik op hae zitte, kun je steun an mekoare Wat me nog mêêr mee te dêêle. O ja, de wegt nae 't veer wöör verbrêêd. Dat schiet nie èrrug op in is wat vertraegd zo a tat êêt. Bie de beweuners in de Klim kom 'n hröötere lappe hrond vd de deure in die wegt onder de Stoofdiek is weg, dae za hêên méns om treure. Vanaf de Klim tol an d'iesbaene komme böömen te stae. Zo bin de plannen teminste, ma dae za nog wè 'n stuitje overeene hae. O ja, da zou 'k bienae nog verheete om te zèhhe, m'n wil oak nog 'n pad van de Stoofdiek nae de Boswaaie anlèhhe. Zo zie je wêê ma, Staevenisse raek wêê 'n bitje in tel. Of at 't ier bie op'oud? Noe, dat zie me dan wêê wel. L.M. Hendrikse-Everaers Stavenisse. P.S. d'Elena'of is wêê mee twee nieuwe weuningen uuthebreid. Die staen dispeniebel vö deheene die a tae de leeftied vor 'eit. THOLEN 19 mei bejaardensoos Ten Anker. 19 mei scholenvolleybaltoernooi, Meulvliet 17 u. 20 mei jeugdexcursie natuurvereni- ging naar eendenkooi Anna Jacoba polder, vertrek Markt 9.30 u. 20 mei expositie 'De Vest: van ver dedigingswerk naar natuur', Win gerd 10-16 u. 20 en 21 mei openingstocht water sportvereniging De Kogge. 27 mei Thoolse dag en open dag waterrecreatie, Speelmansplaten 9- 18 u. OUD-VOSSEMEER 20, 25 en 27 mei stratentoernooi vv Vosmeer. 24 en 31 mei koersballen Anbo, Vossenkuil !4u. 27 mei jubileumfeesten 70 jaar muziekver. OVM vanaf 13.30 u. 29 mei t/m 1 juni avond wandel vier daagse, start café De Hoop 18.30 u. SINT-ANNALAND 24 mei visdag tafeitennisver. Smash '76, haven 8 u. 29 mei tot 1 juni avondwandelvier daagse 5 en 10 km. WHS 30 mei diploma's beginners tafelten nis, de Wellevaete 19 u tot 30 mei expositie dichteres/schil deres J. Meerman-Ottevanger uit Tholen, rest. De Lagune. 1 juni diploma's EHBO, de Welle vaete 20 u 13 juni diploma's tafeltennis gevor derden, de Wellevaete 19 u 24 juni afsluiting seizoen 94/95 Smash, de Wellevaete STAVENISSE 31 mei t/m 2 juni driedaagse fiets tocht, start Voorstraat 18.30-19 u. SINT-MAARTENSDIJK 24 mei vergadering commissie openbare werken, gemeentehuis 15 u. 25 en 26 mei voorrondes Zeeuws jeugdkampioenschap tennis, banen Jacoba van Beieren. SCHERPENISSE 21 mei rit motortoerclub Tholen, Veerdijkseweg 9 u. 27 mei braderie, 14 u. SINT-PHILIPSLAND 22 en 24 mei rondgangen muziek vereniging Concordia, 19 u. Omroep Zeeland heeft de Middel burgse zanger Peter Adriaanse gese lecteerd voor het Nederlandse song festival, dat donderdagavond 25 mei door de dertien regionale omroepen wordt uitgezonden van negen tot ell uur. Met het nummer 'De woorden, die schieten tekort' bindt Adriaanse in het Utrechtse Vredenburg de strijd aan met twaalf andere kandi daten. Het songfestival wordt gepre senteerd door Karin Bloemen. Tevo ren praat Bert van Leerdam met de Zeeuwse zanger en komt ook de Zeeuwse jury in Utrecht aan het woord. Peter kdriaanse bracht in februari zijn eerste cd uit: Pegagus. BERGEN OP ZOOM 18 mei naoorlogse revue 'Happy days are here again', De Maagd 20.15 u. 19 mei cabaret 'Pendelen' van Rein- dert van der Naait, De Maagd 20.15 u. 20 mei volksmuziek uit Vlaanderen 'Ver Weg van Hier' door Willem Vermandere, De Maagd 20.15 u. 20 en 21 mei open atelierroute langs werkruimten van kunstenaars, route verkrijgbaar bij VVV. 21 mei veiling door Lionsclub, Mar kiezenhof 11 -17 u. 25 mei aspergetocht van zo'n 35 km, VVV-kantoor. 27 mei concert Spaans gitarist Manitas de Plata, De Maagd 20.15 u. 27 mei, 3 en 10 jun. aanbod oude boeken, tijdschriften en prenten, Markiezenhof 10-16.30 u. 27 mei dag van het orgel, zes orgels spelen in het centrum. 28 mei huifkartocht door centrum, vertrek 14, 15 en 16 u. bij VVV. film+++film+++film+++film ROXY 1: Don Juan - do, ma, di 20 u., vr 18.45 en 21.30 u., za 14, 16.15, 18.45, 21.30 u, zo 14 en 18.45 u. ROXY 2: Nell - do, ma, di 20 u., vr 21.30 u., za 18.45 en 21.30 u., zo 20.45 u. 101 Dalmatiërs - vr 18.45 u., za 14 en 16.15 u., zo 14 en 18.45 u. CINEMACTUEEL 1: Highlander III - do, ma en wo 20 u., vr en za 18.45 en 21.30 u, zo 16.15, 18.45 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 2: Streetfigh- ter - do, ma, di 20 u., vr 18.45 en 21.30 u., za 14, 18.45 en 21.30 u., zo 14, 16.15, 18.45 en 21.30 u. Ace Ventura Pet Detective vr 18.45 u, za en zo 14 en 18.45 u. CINEMACTUEEL 3: Drop Zone - do en ma t/m wo 20 u., vr, za, zo 21.30 u., zo 16.15 en 21.30 u. Film club Cinema Paradiso: Trois cou- leurs rouge - di 20.30 u. Radio Sloth is te bereiken op FM 106,5 MHz en via de kabel op 94,5 MHz. Omroep Zeeland is op Tholen en Sint-Philipsland te bereiken op 101.9 MHz op de FM en op Tholen via de kabel op 88.9 MHz Fortuinstraat .1. Bergen op 7!oom Tel 01640-43509 Specialist in Perzische en Nepalese tapijten. Eigen import Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 7