01184-12323: altijd raak Staevenissenaers, vlak ze nie uut Dichtbij is ver genoeg COMMISSIES Smoelenboekje Gemeenten meer betrekken bij festival Museumfolder voor Zeeland Winstpunten voor amazone C. v.d. Slikke Donderdag 11 mei 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 ■a m III H Nieuws is de I I I^L I informatierubriek van Reageren op ontwerpnota lokatiebeleid-mobiliteit Reeksen wetten zijn er op gericht milieu-overlast te voorkomen; een veelheid van wetten heeft de bedoeling natuur en landschap te beschermen. Tal van instanties voert deze wetten uit en probeert met vergunningen de belasting van het milieu in de hand te houden. Dat neemt niet weg dat er toch sprake kan zijn van overlast. En om dan de juiste instantie te vinden wil wel eens een probleem zijn. Bellen met het centrale klachtennummer is dan de beste oplossing li. Gaat u maar rustig slapen. Wij verhuizen uw meubelen als eieren. flakkee verhuizingen b.v. Pak even uw zakboekje Handelsonderneming Van Beers Techniek B.V. Hartstichting Astmafonds Paardensport Moerland in Hansweert LET OP:! Tijdelijke ingang via Sportshop J&C Abdij pr°""zeeM Nieuwst De plaats voor vestiging van een bedrijf of recreatieve pu bliekstrekker is meebepalend hoe mensen er naar toe gaan: lopend, fietsend, in de auto of met het openbaar vervoer. Hoe afgelegener of geïsoleer der de plek ligt, des te vlugger wordt de auto gepakt. Maar net als het rijk vindt ook de provincie dat het vervoer per auto moet worden afgeremd. Geen ge makkelijke zaak in een plattelands provincie als Zeeland. Voor het zo geheten lokatiebeleid hanteert het rijk een indeling naar drie typen plekken met elk hun eigen richtlij nen en parkeernormen. Zo komen A-lokaties overeen met stationsge bieden: goed bereikbaar met het openbaar vervoer en voldoende stallingsmogelijkheden voor de fiets. Kortom, uitstekende plekken voor bedrijven waar veel mensen komen (bezoekers en werkne mers) en die niet afhankelijk zijn voor bereikbaarheid per (vracht)auto. B-lokaties zijn goed bereikbaar met het openbaar ver voer en met de auto, en met de fiets is het ook goed te doen: ge schikt voor bedrijven met wat min der personeel en bezoekers dan A-lokaties en bevrachting over de weg is er wel maar de afhankelijk heid ervan is beperkt. C-lokaties herbergen bedrijven die veel ver keer aantrekken en hun goederen en produkten over de weg moeten aanvoeren. De statencommissie Algemeen Bestuur vergadert maandag 15 mei, aanvang 13.45 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: communicatieplan '95 vervoerregio, begrotingspro cedure '96, produktbegroting '95, onderzoek ambulancehulpverle ning, IPO-jaarrekening '94, 7e en 9e begrotingswijziging, voorjaars nota, aanwijzing/benoeming leden Scheldemondraad en recreatie schap Veerse Meer, wijziging ver ordening duiksport, samenwerking havens Vlissingen en Rotterdam, krediet verbetering rondweg Ka- pelle, jaarverslag Delta Nutsbedrij ven '94, rijksbijdrage beeldende kunst '94 e.v., kustaanpak Zee- Op de Zeeuwse schaal is deze ty pering van het rijk niet zonder meer van toepassing. Onder meer omdat het openbaar vervoer zo wel op het platteland als in de ste delijke gebieden niet voldoet aan de eisen die het rijk stelt voor de bereikbaarheid van de verschillen de lokaties. In plaats van de bus wordt in Zeeland dan ook meer re kening gehouden met de bereik baarheid per fiets. Vooruitlopend op de herziening van het streekplan, daar is nogal wat tijd mee gemoeid, wil de pro vincie haar beleid voor de vesti gingsplaatsen rond hebben. Ge meenten kunnen daarmee dan rekening houden bij de vaststelling van hun bestemmingsplannen en bij het bepalen van het verkeers- en vervoersbeleid. Het ontwerpbeleidsplan is voor tien gulden te koop bij het in formatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. Een sa menvatting is er gratis ver krijgbaar. Het ligt er ook ter inzage evenals in alle gemeen tehuizen en openbare biblio theken in Zeeland. Tot en met vrijdag 19 mei is het mogelijk te reageren. Schriftelijk: GS van Zeeland^postbus 6001, 4330 LA Middelburg; mondeling 01180-31251 of 31224. land en provinciale bijdragen/sub sidie campagne verkeerveiligheid Zws. Vlaanderen, verkeerseduca- tieproject 'veiliger verkeer', verlen ging project Nederlandse Vereni ging voor pleeggezinnen en inrichting 'Het Rondeel'. De commissie vergadert in het openbaar. De bijeenkomst be gint met spreekrecht voor het publiek. Wie wil kan op die manier aan de statenleden zijn/haar mening laten weten over een van de onderwerpen op de agenda. De vergadering is in het provincie huis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda en de vergaderstukken lig gen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Wie wordt geconfronteerd met milieu-overlast of zaken waar neemt die mogelijk niet door de beugel kunnen doet er goed aan het centrale milieu- klachtennummer, 01184 - 12323, te bellen. De beller krijgt dan kontakt met de meldkamer van de Regionale Brandweer Zeeland. De medewer kers daar registreren de klacht en weten precies welke instantie ze moeten bellen voor een juiste re actie op de klacht. Als het nodig is kunnen ze ook opsporingsambte naren oproepen. Een praktisch voordeel is bovendien dat dit cen trale nummer dag en nacht bereik baar is. Brochure De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) heeft een brochure gemaakt waar in precies valt na te gaan welke in stanties verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van wet- en regelgeving en voor welk soort overlast of overtreding zij zijn aan te spreken. Ook valt er in te lezen hoe te handelen bij het indienen van een klacht en wat voor maat regelen er kunnen worden geno men. Behalve bij de ZMF (Ravelijn de Groene Jager 5 in Goes, tel 01100 - 30075) is de brochu re gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg, tel 01180-31400. Klachten en meldingen Klachten en meldingen kunnen gaan over luchtverontreiniging door bijvoorbeeld bestrijdingsmid delen, stank van riool of bedrijven, uitrijden van mest of open vuur; geluidhinder door onder meer bedrijven, particulieren, vliegtui gen, verkeer; bodemverontreiniging als ge volg van onder andere het sleute len aan auto's, slordige opslag, dumpen van mest, slib of huishou delijk afval, olietanks; waterverontreiniging vanwege onder meer foutieve lozingen of het zonder opvangbassin spoelen van bloembollen; verstoring van natuur en land schap zoals kan blijken uit de aan wezigheid van afschot van vogels of wild, uitheemse planten en die ren, kappen van bomen, plukken van beschermde planten, vergifti ging van dieren, crossen in natuur gebieden, uitrijden van mest; verstoring van woonomgeving door bijvoorbeeld burengerucht, hondepoep, huishoudelijk afval, overlast van ongedierte, vandalis me, oude fietsen, reclameborden, vuurwerk, bouwen zonder vergun ning; milieu en gezondheid: gevaarlij ke werksituaties, gezondheids klachten op het werk of als ge volg van het wonen, voeding, drinkwater. In de brochure staat vermeld wel ke instantie de eerst aanspreekba re is om actie te ondernemen na een klacht of melding. Aangeraden wordt in een aantal si tuaties direct de politie te bellen. Dat is onder meer het geval bij een ongeluk met een tankauto, va ten of afval in de berm, overtredin gen door vliegtuigen, verontreini ging van het water met olie, lozing van een giertank in een sloot, dumping van mest, mest die niet wordt ondergeploegd, motor crossen in natuurgebieden, onjuist gebruik van bestrijdingsmiddelen, auto's die olie lekken en bij ge luidsoverlast door particulieren. Vertrouwelijk Alle organisaties behandelen de binnengekomen klacht of melding vertrouwelijk. Wie niet wenst dat zijn of haar naam bij een klacht of melding naar buiten toe bekend wordt, kan rekenen op geheimhou ding. Bij het regiokantoor van de politie in Middelburg is een specia le afdeling (RCID) die is gespeciali seerd in het beschermen van bronnen. Wel willen de handhavers Provinciale Staten (PS) van Zee land bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Elke vier jaar worden zij door de Zeeuwse bevolking geko zen. De statenleden komen voort uit politieke partijen. Sinds de laat ste verkiezingen voor PS hebben tien partijen tenminste een verte genwoordiger in de staten. Woensdag 18 april hebben de ge kozenen de eed of verklaring en belofte afgelegd, waarna ze als provinciale bestuurders aan de slag zijn gegaan. Een van de eer ste daden was het kiezen van zes statenleden tot dagelijks bestuur der of gedeputeerde. De fracties van WD, CDA en PvdA waren al eerder overeengekomen dat ieder van hen twee gedeputeerden zou leveren. Achtereenvolgens zijn dat inclusief de verdeling van porte feuilles: ing. J.l. Hennekeij (natte en dro ge infrastructuur, openbaar ver- voer/vervoerregio, PSD en Wes- terschelde oeververbinding, nv Delta Nutsbedrijven, algemeen en dagelijks bestuur Interprovinciaal Overleg, waarnemend commissa ris van de koningin; ing. A.M. Dek (milieubeleid, wa terhuishouding inclusief organisa tie waterschappen, waterkeringen, toezicht lagere overheden, nv Ha ven van Vlissingen, inspraak en voorlichting); D.J.P. Bruinooge (economische zaken waaronder havenschappen, landbouw en visserij, financieel be leid, personeel, juridische zaken, interne zaken waaronder automati sering, informatievoorziening, huisvesting en Archiefwet); J.G. van Zwieten (ruimtelijke or dening waaronder gemeentelijke planvorming, kleinen kernen en woonwagenbeleid, volkshuisves ting, stads- en dorpsvernieuwing, Deltawateren en Voordelta, recre atie en toerisme); zelf graag de naam van de klager weten omdat anonieme meldingen weinig rechtskracht hebben. De meeste instanties registreren de klachten en meldingen en pro beren de melder te informeren over de stappen die zijn onderno men. L. Coppoolse (coördinatie wel zijn, maatschappelijke dienstverle ning, emancipatiebeleid, minder hedenbeleid, ontwikkelingsamen werking, jeugdhulpverlening, jeugd- en jongerenwerk, onder wijs, sport, Euregio, coördinatie Europese aangelegenheden); drs. G.L.C.M. de Kok (natuur en landschap waaronder voorzitter Stuurgroep Oosterschelde, landin richting, cultuur waaronder media beleid, monumenten, volksgezond heid, ouderenbeleid, bestuurlijke organisatie). Voorzitter Provinciale Staten worden, net als trouwens Gedeputeerde Staten (GS), voorgezeten door de Com missaris van de Koningin. Naast de Commissaris zit aan de GS-ta- fel de Griffier der Staten. Zij wor den niet gekozen, maar benoemd. De voorzitter wordt benoemd door de Koningin. Provinciale Staten benoemen zelf de griffier. Van de griffier wordt in de provinciewet gezegd dat hij het provinciaal bestuur in de uitoefe ning van zijn taak terzijde staat. Adressen Het postadres van de voorzitter en de griffier is hetzelfde als dat voor Provinciale Staten: Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middel burg. De statenvergaderingen zijn in de statenzaal van het provin ciehuis, Abdij 10 in Middel burg. De vergaderingen zijn openbaar. Ze worden met een samenvatting van de agenda punten aangekondigd in Abdij- Nieuws. Smoelenboekje De statenleden zijn natuurlijk ook afzonderlijk te benaderen via hun huisadres. Deze adressen zijn, met een fotootje, opgenomen in een soort 'smoelenboekje', een in formatieblad over wie is wie in Provinciale Staten. Het drukwerkje is gratis verkrijgbaar bij het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180 - 31400. De gemeente Tholen en die op Schouwen-Duiveland zijn weinig creatief in het profileren van zich zelf en hun regio met het vooraan staande Kamermuziekfestival. Tot die conclusie komt de stichting Zee land cultuurmaand bij de beoorde ling van de activiteiten in 1994. Ook de interesse van de plaatselijke horeca is gering. Bij herhaling was er geen gelegenheid om na afloop van de concerten iets te drinken, ter wijl de organisatie meerdere keren in de pauze zelf voor koffie moest zorgen. Voor de toekomst wil de stichting gemeenten en horeca dan ook meer bij dit festival betrekken. Over de publieke belangstelling, 565 bezoekers, is men tevreden. Van de vijf in september gehouden concerten waren er vier uitverkocht. Een uitzondering vormde het con cert van het Raphael Kwartet in Oud-Vossemeer. Maar de negentig bezoekers die daar op af kwamen, waren er al beduidend meer dan in voorgaande jaren. De reacties op de geboden programma's en de geko zen zalen waren uitsluitend positief, aldus het verslag. De opzet zal dan ook gehandhaafd blijven. De kosten van het festival bedroe gen 35.500 gulden, de inkomsten 48.000 gulden (12.000 gulden van gemeenten, 25.000 gulden van de provincie, 10.000 gulden entree en 1000 gulden sponsoring). Gepro beerd zal worden om meer inkom sten uit sponsoring te verkrijgen. Het bureau provinciaal museumcon sulent Zeeland, de vereniging van Zeeuwse musea en de provinciale VVV hebben gezamelijk een muse ummagazine uitgebracht. In de 32 pagina's tellende gids staat informa tie over musea, zeventien galeries, tien historische gebouwen en parti culiere musea en cultuurhistorische routes. De tekst is behalve in het Nederlands ook in het Duits, Engels en Frans afgedrukt. Ook streek museum De Meestoof in Sint-Anna- land en de cultuurhistorische routes op Tholen en Sint-Philipsland ko men aan bod. Via een symbolensys teem wordt aangegeven hoe toegan kelijk de musea zijn voor gehandi capten. De gids is bij de musea te krijgen. Bewoners van de Elenahof zwaaien naar de deelnemers aan de optocht in Stavenisse. Toen a de vuufde maaie de fêêstelukheeden om acht uure behonne, was 't êêl móói weer in scheen a volop de zonne. 't Prohramma vö die dag za'k nie varder op in hae, want lat ei a duudeluk in d'Eendrachtbode hestae. Deheene die dochte, dat wöör niks mee tat fêêst in Staevenisse, toe motte heeve, dat 'n méns z'n eihe lêêluk kan verhisse. 't Ei 'n bevrijdingsfêêst hewist, dat a klonk as 'n klokke. Zowel hrööt as klein waere d'r bie betrokke. D'n optocht vooral van versierde waehus in fietsen was 't be kieken waerd. Dae was weezeluk hêên tied in moeite an bespaerd. Vanaf de jongste smurf tot an d'n ouwste miletair was oalles êêl hoed uuthedocht in uuthevoerd, da's waer. Ieder onderdêêl van d'optocht was op z'n eihe êêl móói, ma de waehun van bejaerd'ulp dee nae d'êêste pries 'n hööi. Dae was van oalles uuthebeeld mee oalder'ande diengen die a t'r oamae nöödug bin om ouwe ménsen te bediene. Z'è vast nie èrrug hezwêête, mee tie Zêêuwse klêêren in 'n valse baerd, ma 't rissultaat was zo te zieë toch nie de piene waerd. d'Ulpen vrêêze d'r vd, of a ulder wérk wé deu kan bluuve hae, want d'r de leste tied a heruchten daerover de ronte hedae. Ma hêên ellende vd d'n tied, noe is 't nog nie soo varre, 'n Méns zit dikkels vö d'n tied mee van oalles in nog wat in de warre. De bejaerd'ulpen vd oal d'r dol in moeite (lae 'k dat noe nie verheete) van toch 'n êêle móóie stoet d'êêste pries in de wacht muhhe sleepe. Nae d'n optocht was t'r volges 't prohramma nog êêl vee of te wèrke, ma da ze op Staevenisse d'r mannetje stae, me hoed kunne merke. L.M. Hendrikse-Everaers Stavenisse. WERKENDE Middelharnis Hellevoetsluis Zierikzee Oud-Beijerland VERHUIZERS Tel. 01870-82188 Tel. 01883-20016 Tel 01110-13163 Tel. 01860-13624 Advertentie I.M. THOLEN 11 mei ledenvergadering Thoolse Turnvereniging, Meulvliet 20 u. 13 mei Mac puzzel- en oriëntatierit, Zoekweg 19 u. 13 mei jaarconcert Chantez a Dieu, Ned. Herv. kerk 19.45 u. 17 mei jaarfeest NCVB over 50 jaar bevrijding, 't Visnet 19.30 u. 19 mei bejaardensoos Ten Anker. 19 mei scholenvolleybaltoernooi, Meulvliet 17 u. 20 mei jeugdexcursie natuurvereni- ging naar de Eendenkooi Anna Jacobapolder, Markt 9.30 u. 20 en 21 mei openingstocht water sportvereniging De Kogge. 27 mei Thoolse dagen, Speelmans platen 9-18 u. OUD-VOSSEMEER 13 mei open-deur-dag vv Vosmeer, sportpark 10.30-12 u. 20, 25 en 27 mei stratentoernooi vv Vosmeer. 24 en 31 mei koersballen Anbo, Vossenkuil 14 u. 27 mei jubileumfeesten 70 jaar muziekver. OVM vanaf 13.30 u. 29 mei t/m 1 juni avond wandel vier daagse, start café De Hoop 18.30 u. STAVENISSE 31 mei t/m 2 juni driedaagse fiets tocht, start Voorstraat 18.30-19 u. SINT-MAARTENSDIJK 12 mei disco met dj Ko Jeroense, Haestinge 20.30 u. 13 mei dammentocht over 150 km wielertoerclub Tandje Bij, start café Smerdiek 9 u. 25 en 26 mei voorrondes Zeeuws jeugdkampioenschap tennis, banen Jacoba van Beieren. SCHERPENISSE 13 mei bekerwedstrijd De Zeebaars, Anna Vosdijkpolder 13.30-16.30 u. 21 mei rit over 200 km door Motor toerclub Tholen, Veerdijkseweg 3, 9 u. 27 mei braderie, 14 u. SINT-PHILIPSLAND 17 mei lezing van imker voor platte landsvrouwen, Wimpel 20 u. 22 en 24 mei rondgangen muziek vereniging Concordia, 19 u. BERGEN OP ZOOM 11 mei komedie 'Arcadia' door Haarlems Toneel, De Maagd 20.15 u. 13 mei gezelligheidsdrive bridge club Remmerswaal Groep, d'Hon- neur 19.45 u. 14 mei koffieconcert door Con Fusa, Markiezenhof 12 u. 18 mei naoorlogse revue 'Happy Days are Here Again', De Maagd 20.15 u. 19 mei cabaret 'Pendelen' van Rein- dert van der Naait, De Maagd 20.15 u. 20 mei volksmuziek uit Vlaanderen 'Ver Weg van Hier' door Willem Vermandere, De Maagd 20.15 u. 20 en 21 mei open atelierroute langs werkruimten van kunstenaars, route verkrijgbaar bij VVV. 27 mei concert Spaans gitarist Manitas de Plata, De Maagd 20.15 u. 27 mei, 3 en 10 jun. aanbod oude boeken, tijdschriften en prenten, Markiezenhof 10-16.30 u. 28 mei huifkartocht door centrum, vertrek 14, 15 en 16 u. bij VVV. film+++film+++film+++film ROXY 1: Shallow Grave - do en zo t/m wo 20 u., vren za 18.45 en 21.30 u. 101 Dalmatiërs - za en zo 14 en 16.15 u., wo 14 u. ROXY 2: Nell - do en ma t/m wo 20 u., vr 21.30 u., za 16.15 en 21.30 u., zo 16.15 en 20 u. Dumb Dumber - vr 18.45 u., za 14 en 18.45 u., zo en wo 14 u. CINEMACTUEEL 1: Drop Zone - do, ma en wo 20 u., vr t/m zo 18.45 en 21.30 u. 101 Dalmatiërs - za en wo 14 u., zo 14 en 16.15 u. CINEMACTUEEL 2: Streetfigh- ter - do, ma en di 20 u., vr 18.45 en 21.30 u.,za 14, 18.45 en 21.30 u., zo 14, 16.15, 18.45 en 21.30 u., wo 14 en 20 u. CINEMACTUEEL 3: The Shaw- shank Redemption - do en ma t/m wo 20 u., vr en za 21.30 u., zo 16.15 en 21.30 u. Stargate - vr 18.45 u., za en zo 14 en 18.45 u.,wo 14 u. Film club Cinema Paradiso: The Trial - di 20.30 u. Radio Sloth is te bereiken op FM 106,5 MHz en via de kabel op 94,5 MHz. Omroep Zeeland is op Tholen en Sint-Philipsland te bereiken op 101.9 MHz op de FM en op Tholen via de kabel op 88.9 MHz Roosevelt studiecentrum. De sta tenleden mevr. Nederhoed-Zijlstra en mevr. Koster zijn benoemd tot respectievelijk secretaris en pen ningmeester van het Roosevelt stu diecentrum in Middelburg. Slabbecoomweg 38, 4691 RZ Tholen tel. 01660-3497 Ook op zaterdagochtend geopend van 8.00-12.00 uur Advertentie I.M. EHBO-cursus. De EHBO-afdeling Nieuw-Vossemeer begint, bij vol doende belangstelling, in september een nieuwe cursus. De lessen wor den dinsdagavond in de bejaarden soos aan de Kloosterstraat gegeven. Belangstellenden kunnen bellen met 01676-2830. Helpende handen. De afdeling Tholen/Schouwen/Flakkee van Hel pende handen gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten houdt zaterdag vanaf kwart over twee een contactmiddag in gebouw Rehoboth aan de Geldersdijk te Dirksland. Duivenrubriek Asperges. Een aantal aspergetelers j in zuidwest-Nederland zet zaterdag 13 mei zijn deuren open voor het publiek. Men kan dan een rondlei ding krijgen over het bedrijf. Onder- j meer doen mee: J. Brooshooft, Gou- weveer 4 te Zierikzee en A.A. van Maldegem-de Vos, Torendijk 47 te Kortgene. De collecte voor de Nederlandse hartstichting heeft in Tholen ƒ4027,25 opgebracht. Bovendien werden er dit jaar enkele collectan ten in het zonnetje gezet. Mevr. Van Belzen en mevr. Goorden-Hermee kregen een oorkonde en bloemen omdat ze al 20 jaar collecteren. Mevr. Quist-Deurloo, mevr. Bolier en mev.r. Laban-Bout zijn 15 jaar collectant. Mevr. v.d. Neut, mevr. Jansen, mevr. De Waal en mevr. Peper gaan al tien jaar met de collec tebus langs de deur. Mensen die wil len collecteren kunnen bellen met mevr. Zwagemaker tel. 01660-3913. In Stavenisse bracht de collecte voor de hartstichting ƒ1931,05 op. Dat is ƒ336,35 meer dan vorig jaar. In Poortvliet was de opbrengst ƒ1542,65. Gevers en collectanten hartelijk bedankt. In de week van 15 mei organiseert het astmafonds zijn jaarlijkse collec te. Met de opbrengst helpt het fonds mensen met astma, chronische bron chitis of longemfyseem. Eén op de tien Nederlanders lijdt aan één van deze aandoeningen. Met het geld wordt onderzoek, voorlichting en scholing gefinancierd. Voor infor matie kan men terecht bij mevr. E. van Dijke tel. 01677-2741. De Zwaluw Sint-Maartensdijk, Ram- bouillet 6 mei, 468 duiven. Los 7.15 u. bij n.n.o.-wind. Eerste duif 1175,433 m/min, laatste duif 1650,417 m/min. Vermaas en Zn. 1, 10,25,47,49,52,61, 79, 115, 116, 117; A. Bijl 2, 5, 80; M. Ponse 3, 4, 15, 20,4146, 48,64, 74,95, 96,98,111J. v.d. Repe 6, 19,26,53,62, 105; J. Wielaard 7, 16,18,21,23,28,29, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 5156, 58, 59,60,66,70,76, 84, 86, 87,92,94, 101 104, 109, 113; W.T. van Hemert 8, 24, 31, 33, 45, 50, 63, 77, 78, 99, 102; C. Rijnberg 9, 12, 13, 67, 85, 107; J. Heijboer 11Comb. Kwaak 14, 22, 37, 55,57,72,75, 8183,90; Comb. De Rij ke 17, 69, 101; C. van Gorsel 27, 34; Bentschap Knook 30; J. Lindhout 43; J. Scherpenisse 54, 73, 82, 97, 112; A. van Gorsel 65, 68, 71, 88, 89, 91, 93, 100, 106, 108; R. Lindhout 103. De Zwaluw Oud-Vossemeer, Ram- bouillet 6 mei, 229 duiven van 22 deel nemers. Los 7.15 u. bij n.n.o.-wind. Eerste duif 12.29.52 is 1165,613 m/min, laatste duif 12.52.19 is 1087,837 m/min. J.A. Capelle 1, 5, 9, 11, 20, 24, 26, 38, 4153; C.A. Hommel 2,7; I.K. Berkeij 3, 4, 27, 34, 43; D. Havermans 6, 22, 35, 56; Mevr. v.d. Mark 8, 17; F. Hommel 10, 13, 15, 48; D. Vaders 12, 16, 23, 25; J. Potappel 14, 42, 45, 55, 57; A. Capelle 18, 47, 52, 58; M. de Graaff 19, 39; P. Hommel 21, 29, 31, 32, 40, 44, 46; L. Hoek 28; Jos Vaders 30, 54; A.P. Keijzers 33,36,50,51J. Schetters 37; J. Buitenhuis 49. De Trouwe Duif Tholen, Rambouillet 6 mei. In concours 205 duiven van 16 deelnemers, los 7.15 u. bij n.o.-wind. Eerste duif 12.18.13 u. is 1199,40 m/min, laatste duif 12.46.32 u. is 1097,72 m/min. J. Baay 1; M.J. Laban en Zn. 2, 5, 7, 8, 41, 42; L. v.d. Kleijn 3, 11, 15, 26, 34, 45; C. Moeliker 4, 46; C. Laban 6, 10, 12, 17, 21, 23, 38, 39, 43, 51; C.J. van Haaften 9, 19, 40, 49; F. Bal 13, 14, 24, 25, 29, 35, 36; L. v.d. Kleijn en Zn. 16; F.A. Bout 18, 31, 44; P. Laban 20, 48, 52; A. Laban 22, 27, 28, 30; Joh. Kegge 32; L. Hage 33, 37; C.J. Deurloo 47, 50. De Vredesduif Sint-Philipsland, Ram bouillet 6 mei, 319 duiven van 21 deel nemers. Los 7.15 u. bij n.n.o.-wind. Eerste duif 12.29.44 u. is 1176,17 m/min, laatste duif 13.04.39 u. is 1061,99 m/min. K. van Dommelen 1, 5, 17, 26, 37, 41, 47, 64, 75, 78; C. Verwijs 2, 14; J.D. Quist 3, 6, 20, 29, 42, 44, 52, 55, 66, 72; G. Walpot 4,12; J.F. Neele 7; Comb. v.d. Reest 8, 10, 15; J. Reijngoudt 9, 23; Comb. Reijngoudt en Zn. 11, 21, 28, 30, 32, 33, 46, 59, 60, 77; K. de Frel 13, 43, 56,58, 68, 70, 74, 76; Comb. Reijngoudt 16, 25, 61, 65; Gebr. Reijngoudt 18, 34, 35, 36, 38; R. Goudzwaard 19; J. Quist 22, 45, 49, 69; A. Kot 24, 67; L. Reijn goudt 27, 62, 63, 73; A. Goudzwaard 31, 40, 50, 5153, 54, 80; J. Walpot Gzn. 39, 48, 79; A. Verhage 57; W. van Domme len 71. De Reisduif Sint-Philipsland, Ram bouillet 6 mei, 130 duiven. Los 7.15 u. bij n.n.o.-wind. Eerste duif 12.25.46 is 1194 m/min, laatste duif 12.52.39 is 1099 m/min. Comb. Bolijn 1, 8, 12, 13, 16, 28, 33; Ineke Quist 2,3,4,5,7,9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 31, 32; P.A. van Raaij 6, 20, 21, 22, 24, 29; Comb. Fontijne 30. Carola van der Slikke ging met haar paard Goofy als enige van de Eendracht- ruiters naar het concours hippique in Hansweert. Ze startte twee keer in de dressuurklasse B. De eerste proef werd met 165 punten beoordeeld. Dat leverde Carola een winstpunt op. Ook de tweede proef was met 156 punten net genoeg voor een winstpunt. Drie paarden uit de stal van Jaap Moer land uit Stavenisse deden zaterdag mee aan het springconcours in Hansweert. Rob Terborg bereed Moerlands Jutter in de klasse B. Het jonge paard schrok ech ter van de jury wagen en weigerde. Jaap Moerland reed op Bon Jovi even eens in de B-categorie. De combinatie lichtte één balk uit de lepels en verspeel de daarmee een plaats in de barrage. Josje Moerland kwam op E.T. uit in de klasse L. De combinatie sprong een goed parcours, maar bij de laatste hindernis zette het paard een meter te vroeg af en nam met de achterbenen een balk mee. Zaterdag doet Moerland mee aan een concours in Maassluis. Carmen v.d. Hoek uit Sint-Maartensdijk reed zaterdag in Hansweert haar eerste proef in de L-dressuur. Met Flic Flac behaalde ze 154 punten, goed voor de achtste plaats. Er deden 19 combinaties mee. De gerenommeerde LIJSTENMAKER voor het ustwerk eiland Tholen Molenstraat 13, tel./fax. 01666-4041 4695 CK Sint-Maartensdijk Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 7