THOLENDERWIJS Opvallend aantal van zelfdodingen LSOVD wil gesprek met gemeenten Zes miljoen voor veilige veerschepen Molendi informatierubriek van de gemeente Tholen DANKBETUIGING Nationale Molendag 3 mei 1994 KENNISGEVING VAN MEDEDELING ONTWERP-BESLUIT TENTOON STELLING OVER DE VEST IN THOLEN KENNISGEVING VAN MEDEDELING BESLUIT OPENBARE BEKENDMAKING KENNISGEVINGEN I.V.M. BESLUIT RIOOL- OF POLDERGEMALEN WAT LIGT TER INZAGE? SPREEKUUR B&W BOUWAANVRAGEN BOUWMELDINGEN Platform houdt fietsactie voor beter milieu Donderdag 11 mei 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 De Nationale WET MILIEUBEHEER ZATERDAG 20 MEI: WET MILIEUBEHEER: WET MILIEUBEHEER: Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Telefoon: 01666-8200 /Telefa^: 01666-3553 De 50e Nationale Herdenking van de bevrijding is ook in de gemeente Tholen uitbundig gevierd. Wij zijn zeer onder de indruk van de wijze waarop de comités in de ver schillende woonkernen deze feest dag hebben voorbereid en gepro grammeerd. Ook de inwoners heb ben zich niet onbetuigd gelaten en hebben massaal deelgenomen aan deze 50e vijfde-mei-viering. Wat vooral opviel was het spontane karakter van de viering en het massaal daaraan meedoen van zeer velen. Het gaf een ieder het gevoel dat wij dankbaar mogen zijn, dat we al vijftig jaar in een vrij land wonen zonder oorlog. Wij willen onze grote dank uitspreken aan het adres van de comités, aan de zeer vele vrijwilligers en aan alle inwoners die samen de 5e mei 1995 in deze gemeente tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Sint-Maartensdijk, 8 mei 1995 Burgemeester en wethouders van Tholen, De secretaris, De burgemeester, A.G. Izeboud. H.A. van der Munnik. W <M MUM! RUIMTE VOOR MOLENS Op zaterdag 13 mei a.s. wordt voor de 23e keer de Nationale Molendag gevierd. Vele honderden wind- en watermolens, vaak fraaie en voor Nederland zo karakteristieke monumenten, zullen dan draaiend te zien zijn. Dat kunt u zien als aan de molen de blauwe wimpel wappert! Ook de vrijwillige molenaars in de gemeente Tholen zetten zater dag a.s. de deuren van de bij hen in beheer zijnde molens wijd open. U bent van harte welkom om deze wonderen van cultuur van buiten, maar ook van binnen te bewonderen. Molens zijn monumenten. Enerzijds technisch perfecte werktui gen met een ambachtelijke functie als polder- of korenmolen. Maar anderzijds vormen molens een onmisbaar onderdeel van Nederland, in cultureel en landschappelijk opzicht. U zult er ver steld van staan hoe milieuvriendelijk die "ouderwetse" werktui gen nu nog kunnen produceren. De molenaars leiden u graag rond. De Nationale Molendag wordt georganiseerd door de Ver eniging "De Hollandsche Molen". Deze vereniging staat al 72 jaar op de bres voor het behoud van alle nog bestaande wind- en watermolens in ons land. En met succes, want de neergang van ons nationale molenbezit is de laatste jaren tot staan gebracht. Maar er blijft veel geld, aandacht en steun nodig. Immers alleen de wind kost niets! De eigenaars en molenaars houden op 13 mei open dag. Ze vertellen u over de molen en leggen uit wat er zoal komt kijken bij de instandhouding van deze oude werktui gen. Burgemeester en wethouders van Tholen delen, gelet op artikel 3.19, tweede lid en derde lid en artikel 3.20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13.4 van de Wet milieu beheer mede, dat zij voornemens zijn gunstig te beschikken onder oplegging van de nodige voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken op de op respectievelijk 13 januari 1995 en 14 febru ari 1995 ingediende aanvragen voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van: 1. Loonbedrijf M.M. Hage, Hogeweg 17 te Poortvliet, voor het oprichten en in werking hebben van een agrarisch loonbedrijf, gelegen aan de Hogeweg 17 te Poortvliet, kadastraal bekend Poortvliet, sectie L, nummer 497; 2. de heer J. van Binsbergen, Mosselhoekseweg 2 te Tholen, voor het veranderen en na verandering in werking hebben van het gehele pluimvee- en fruitteeltbedrijf, gelegen aan de Mosselhoekseweg 2 te Tholen, kadastraal bekend Tholen, sectie O, nummers 384, 394, 531 en 599. De ontwerp-besluiten, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 12 mei 1995 gedurende vier weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Indien het college daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt kunnen de stukken gedurende deze maand tevens elke maandag van 17.30 tot 20.30 uur in het bejaardentehuis Sint-Maartenshof, Bloemenlaan 2 te Sint-Maartensdijk worden ingezien. Na deze datum liggen de stukken tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het geven van het gevraagde besluit, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur ter inzage op de gemeentesecretarie, Markt 1-5 te Sint-Maartens dijk. Binnen vier weken na de dag waarop het ontwerp van de beslui ten ter inzage zijn gelegd, kan een ieder gemotiveerde bezwaren tegen het ontwerp van de besluiten schriftelijk bij ons college inbrengen. De ingekomen bedenkingen worden mede ter inzage gelegd. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien het college daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt zal een ieder voorts in de gelegenheid worden gesteld tot een gedachtenwisseling over de ontwerp-besluiten en tot het inbren gen van gemotiveerde mondelinge bedenkingen daartegen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Sint-Maartensdijk, 11 mei 1995 Burgemeester en wethouders van Tholen. De afgelopen paar jaar is inten sief gewerkt aan de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit van de Vest in Tholen. Naast de aanleg van een 2-tal bergbezink- bassins in de directe omgeving van de Vest, werd de Vest uitge baggerd en zijn zogenaamde natuur- en milieuvriendelijke oevers aangelegd. Ter afsluiting van deze werkzaamheden zal op vrijdag 19 mei in de omgeving van molen "de Hoop" aan het Zuid Oudaan te Tholen een Info-bord worden onthuld. In het kader van de Waterschapsdag 1995 wordt rondom de aan leg van de natuur- en milieuvriendelijke oevers c.a. de Vest in het verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente "de Wingerd" aan het Nièuwepad 1 te Tholen op zaterdag 20 mei een speciale tentoonstelling ingericht onder het motto:"Van verdedigings werk naar natuur". Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in nauwe samenwer king met de gemeente Tholen, het waterschap Tholen en de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden. Aan de tentoonstelling is bovendien een wandelroute gekoppeld over de stadswallen. Aan de hand van een routebeschrijving wordt u onder meer langs de verschillende werken geleid die de afgelopen jaren in het kader van de verbetering van de bodem en waterkwaliteit zijn uitgevoerd. De routebeschrijving is op 20 mei verkrijgbaar in het gebouw "de Wingerd" en molen "de Hoop". De tentoonstelling is gratis toegankelijk. De openingstijden zijn van 10.00-16.00 uur. Attentie en fotowedstrijd Voor de kinderen die de tentoonstelling bezoeken is een leuke attentie beschikbaar. Voor de ouderen is voldoen de voorlichtingsmateriaal beschikbaar. De waterschapsdag 1995 is een gelegenheid bij uitstek om een aantal fraaie, leuke, aansprekende, in het oog springende foto's te schieten. Centraal aandachtspunt in dit verband dient dan wel te zijn een waterschapswerk en/of natuur. De Zeeuwse Waterschappen spelen hierop in met een fotowedstrijd waarmee een 3-tal bijzondere prijzen zijn te winnen te weten: 1e prijs een Nikon-fototoestel ter waarde van 800,— 2e prijs een verrekijker ter waarde van 400,— 3e prijs een Sony-disc-man ter waarde van 300,-. Wedstrijdformulieren zijn verkrijgbaar op 20 mei op de tentoonstelling. Burgemeester en wethouders van Tholen maken, gelet op de artikelen 3.44 en 3.45 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat door hen op 26 april onder oplegging van voor schriften om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken vergunning is verleend op grond van de Wet milieubeheer naar aanleiding van de aanvraag van: - J. Verheij, Prinsengracht 81 te Ameide, voor het oprichten en werking hebben van een fruitteeltbedrijf, gelegen aan de Veerstraat 11 te Oud-Vossemeer, kadastraal bekend Oud-Vos- semeer, sectie H, nummer 117. Het besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 12 mei 1995 gedurende zes weken op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk ter inzage, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Indien het col lege daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt kunnen de stukken gedurende deze zes weken tevens elke maandag van 17.30 tot 20.30 uur in het verzorgingstehuis Sint Maartenshof, Bloemen laan 2 te Sint-Maartensdijk worden ingezien. Ingevolge artikel 20.1, eerste lid en artikel 20.6 van de Wet milieubeheer en artikel 6.7 van de Algemene wet bestuursrecht staat gedurende zes weken met ingang van de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep open bij de Afde ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ont werp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daar van zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver weten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ont werp van het besluit. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende de beroepstermijn beroep is ingesteld en bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Sint-Maartensdijk, 11 mei 1995 Burgemeester en wethouders van Tholen. (ex artikel 8.40 Wet milieubeheer) Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij in 1994 van het Waterschap Tholen, Onder de Linden 7 te Sint- Maartensdijk onderstaande kennisgevingen hebben ontvangen in verband met het van toepassing worden van het Besluit Riool- of poldergemalen Wet milieubeheer. Deze reeds opgerichte inrichtingen vielen voorheen niet onder deze wet of beschikten niet over de noodzakelijke milieuvergunning: - persgemaal gelegen aan de Veerstraat te Oud-Vossemeer; - persgemaal gelegen aan de Hoenderweg te Sint-Annaland; - persgemaal gelegen aan de Platteweg te Scherpenisse; - persgemaal gelegen aan de Molendijk West te Stavenisse; Bestemmingsplan "Molenhoek" (Tholen); Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 12 mei 1995, gedurende een periode van vier weken voor een ieder tijdens de kantooruren ter gemeentesecretarie, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk, ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 april 1995 genomen besluit tot vast stelling van het bestemmingsplan "Molenhoek" (Tholen). Dit bestemmingsplan regelt de bestemming en het gebruik van gronden gelegen in een gebied dat wordt begrensd door: - het Hertenkamp aan de noordzijde; - het woongebied "Buitenzorg" aan de westzijde; - een brede watergang aan de zuidzijde; - de Gemaalweg en de dijk langs de Eendracht aan de oost zijde. Zij die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heb ben gemaakt, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kun nen gedurende bovengenoemde termijn van vier weken bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Mid delburg, schriftelijk bedenkingen inbrengen. Sint-Maartensdijk, 11 mei 1995 Burgemeester en wethouders van Tholen. Bouwen in een gebied waarvoor een voorbereidingsbe- sluit geldt Er is een bouwaanvraag ingediend door de heer G.P. Wiens, Hogeweg 13 te Poortvliet, voor het vergroten van een woning op een perceel kadastraal bekend, Poortvliet sectie L, nummer 285, plaatselijk gemerkt Hogeweg 13. De bouwplaats is gelegen in een gebied waarvoor een voor- bereidingsbesluit van kracht is. Burgemeester en wethouders van Tholen zijn voornemens met toepassing van artikel 50, vijfde lid van de Woningwet vergunning te verlenen voor dit bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegen heid gesteld om van 12 mei 1995 tot en met 25 mei 1995 schrif telijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Tholen. De bouwtekening ligt gedurende deze termijn ter gemeente secretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling gemeentelijke ont wikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 11 mei 1995 De burgemeester van Tholen. Goedkeuring bestemmingsplan "Bedrijfsterrein" (Sint Philipsland); Provincialeweg 2e fase; Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend, dat met ingang van 12 mei 1995, gedurende een periode van zes weken voor een ieder tijdens de kantooruren ter gemeentesecretarie. Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk, ter inzage ligt het besluit waarbij gedeputeerde staten van Zee land het bestemmingsplan "Bedrijfsterrein" (Sint Philipsland); Provincialeweg, 2e fase hebben goedgekeurd. Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld tegen het besluit van gedeputeerde staten van Zeeland bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door: degenen, die zich tijdig op grond van artikel 27, eerste of tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, hebben gewend tot gedeputeerde staten van Zeeland; belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig het bepaalde in artikel 27, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken; Het besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien bin nen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorzie ning bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in wer king voordat op dat verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de Afdeling aan op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft. Sint-Maartensdijk, 11 mei 1995 Burgemeester en wethouders van Tholen. Bouwen in afwijking van bestemmingsplan; Er zijn bouwmeldingen ingediend door: 1. de heer J. van de Luijtgaarden, Griegstraat 1 te Sint-Wille- brord, voor het plaatsen van een berging op perceel 230 van camping "De Pluimpot" kadastraal bekend Scherpenis se, sectie G, nummer 495 (geheel), plaatselijk gemerkt Geertruidaweg 2; 2. de heer J. Malfait, Postelonstraat 34 te Breda, voor het plaatsen van een berging op perceel 321 van camping "De Pluimpot", kadastraal bekend Scherpenisse, sectie G, num mer 495 (geheel), plaatselijk-gemerkt Geertruidaweg 2. De bouwplannen zijn niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wet houders van Tholen zijn voornemens met toepassing van arti kel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een positieve mededeling af te geven voor deze bouwplannen. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegen heid gesteld om van 12 mei 1995 tot en met 25 mei 1995 schrif telijk bedenkingen in te dienen bij burgemeester en wethou ders van Tholen. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter gemeentesecretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling Gemeente lijke Ontwikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 11 mei 1995 De burgemeester van Tholen. - poldergemaal "Kadijk" gelegen aan de Kadijk te Poortvliet; - poldergemaal "Van Haaften" gelegen aan de Zeedijk te Oud- Vossemeer; - poldergemaal "De Noord" gelegen aan de Gemaalweg te Sint- Maartensdijk; - poldergemaal "Drie Grote Polders" gelegen aan de Onder- baan Zeedijk, Hikke-polder te Oud-Vossemeer; - poldergemaal "De Eendracht" gelegen aan de Gemaalweg te Tholen. Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren' bellen naar de afdeling gemeentelijke ontwikkeling, telefoon 01666-8236. Tevens heeft het college ingevolge ex artikel 8.19 van de Wet Milieubeheer een melding ontvangen in verband met het veran deren van de inrichting van de Coöperatieve Veiling Vereniging Scherpenisse, Veerdijkseweg 6 te Scherpenisse (bijbouwen overkapping voor opslag van werktuigen, verwijderen petro- leumtank, geen opslag meer van uitgesorteerde produkten op de bodem). Aangenomen .wordt, dat deze wijzigingen geen dan wel uitslui tend gunstige gevolgen hebben voor de milieubelasting buiten de inrichting. De milieuvergunning die reeds op deze inrichtin gen rust behoeft naar aanleiding van deze melding geen wijzi ging. De melding ligt met ingang van 12 mei 1995 gedurende vier weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage op de afde ling gemeentelijke ontwikkeling van de gemeente Tholen, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk. Sint-Maartensdijk, 11 mei 1995 Burgemeester en wethouders van Tholen. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van burgemeester en wethouders vinden plaats op maandag 15 mei 1995 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester H.A. van der Munnik houdt zijn spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur. Op datzelfde tijdstip vinden de spreekuren plaats van de wet houders P. van Schetsen en ing. J. van der Jagt. Het spreekuur van wethouder ing. J. Versluys komt te vervallen.. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spre ken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666- 8330. Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 41 van de Woningwet 1991 bekend, dat de volgende bouwaan- vragen/-meldingen zijn ingediend: - Een bouwmelding van J.J. van Bale, Schelpkreekstraat 30 te Sint Philipsland, ingediend op 10 april 1995, voor het plaatsen van een tuinhuisje op een perceel aan de Schelpkreekstraat 30 te Sint Philipsland; - Een bouwaanvraag van Bouwbedrijf Suurland, Lage Markt 7 te Scherpenisse, ingediend op 27 april 1995, voor het bouwen van 2 woningen op een perceel aan de Hoenderweg te Sint- Annaland; - Een bouwaanvraag van M.A. van Gorsel, Molenstraat 36 te Oud-Vossemeer, ingediend op 27 april 1995, voor het bouwen en vergroten van een schuur/berging/fietsenstalling op het perceel Molenstraat 36 te Oud-Vossemeer; - Een bouwaanvraag van Imotec B.V., Postbus 357 te Terneu- zen, ingediend op 16 april 1995, voor het bouwen van 5 woningen, 2 garages en 3 bergingen op een perceel aan de Burgemeet te Poortvliet; - Een bouwaanvraag van woningstichting "Beter Wonen, Haven 9 te Sint-Maartensdijk, ingediend op 18 april 1995, voor het aanbrengen van borstweringen op de percelen President Kennedystraat 1 t/m 31 en 2 t/m 20 en de Albert Schweitzer- straat 1 t/m 35 en 14 t/m 24 te Sint-Maartensdijk; - Een bouwaanvraag van woningstichting "Beter Wonen, Haven 9 te Sint-Maartensdijk, ingediend op 18 april 1995, voor het aanbrengen van borstweringen op de percelen Maria van Nassaustraat 22 t/m 48 en Beatrixlaan 32 t/m 50 te Scherpe nisse; - Een bouwaanvraag van woningstichting "Beter Wonen', Haven 9 te Sint-Maartensdijk, ingediend op 18 april 1995, voor het aanbrengen van borstweringen op de percelen Deestraat 49 t/m 59 en Julianastraat 6 t/m 32 en 5 t/m 11 te Poortvliet; - Een bouwaanvraag van P.J.J. Franken, Noordstraat 3a te Scherpenisse, ingediend op 1 mei 1995, voor het plaatsen van een serre op het perceel Noordstraat 3a te Scherpenisse; - Een bouwaanvraag van J.M. Wagenaar, Emmastraat 3 te Sint Philipsland, ingediend op 28 april 1995, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Emmastraat 3 te Sint Philips- 'ar|d' Sint-Maartensdijk, 11 mei 1995. Het bureau slachtofferhulp Zeeland heeft het afgelopen jaar meer dan 2,5 keer zoveel mensen geholpen als in 1993. Er deden 3814 personen een beroep op de diensten van slachtofferhulp. Daarvan waren er iets meer vrouwen (1972) dan man nen. Verreweg de meeste hulp werd geboden aan slachtoffers uit de privésfeer zoals inbraak, roof, geweld, diefstal, aanranding en ver krachting. Daarnaast zijn er slacht offers van ongevallen en misdrijven op bedrijven, getuigen, andere betrokkenen, nabestaanden en ver oorzakers geholpen. Opvallend is dat bij de 34 veroorzakers verreweg de meesten (32) komen bij verkeers delicten. Ook bij de nabestaanden en betrokkenen kwamen de meeste mensen voor verkeersdelicten. Bij de getuigen was die post ook groot, maar meer mensen kwamen voor geweldsdelicten. Veruit de meeste slachtoffers (1776 in de privésfeer en 80 bij een bedrijf) vroegen hulp bij een vermogensdelict. Van het totaal aantal mensen dat een beroep deed op slachtofferhulp waren er 407 jonger dan 20 jaar. De meeste slachtoffers waren tussen de 20 en 50 jaar. In de regio noord (met bureaus in Tholen, Zierikzee en Goes) zijn achttien vrijwilligers werkzaam. In 1994 was hier met name het aantal zelfdodingen opval lend hoog. In de zomermaanden sta ken mishandeling en bedreiging boven de overige misdrijven uit. De Thoolse vrijwilligers van slacht offerhulp zitten één dagdeel per week in het politiebureau te Tholen. De landelijke stichting ouders van drugverslaafden (LSOVD) maakt zich ernstige zorgen over het drugs beleid in de provincie Zeeland. Dat schrijft de stichting in een brief aan alle gemeenten in de provincie. De LSOVD wijst erop dat de gemeente Vlissingen als eerste gemeente in Zeeland heeft besloten om een offi cieel softdrugs-gedoogbeleid te gaan voeren. Dat betekent dat er op de 20.000 inwoners in één koffie shop legaal softdrugs verhandeld en gebruikt mogen worden. Volgens de LSOVD gaan jongeren steeds meer drugs gebruiken, mede doordat ze gemakkelijker te krijgen zijn. "Het is zeer zorgwekkend dat sommige kinderen van de basisschool al in aanraking komen met drugs of ze al gebruiken", schrijft de stichting. "Door het gedogen van koffieshops denkt men het gebruik van softdrugs beheersbaar te maken. Onze vraag hierop is wat er beheerst gaat wor den. Is dat alleen maar de problema tiek van overlast en criminaliteit? Worden daarbij de drugsgebruikers aan hun lot overgelaten". De LSQVD zegt uit ervaring te weten dat er steeds meer misbruik gemaakt wordt van softdrugs en dat de gevol gen van het gebruiken ervan even vernietigend kunnen zijn als van harddrugs. Die gevolgen kunnen zijn: psychoses, depressies, apathie, onbeheersbare angsten en hallucina ties. Het gedrag van drugsgebruikers brengt volgens de LSOVD veel pijn en verdriet in gezinnen. De stichting vraagt de gemeenten om een gesprek alsvorens men tot het vast stellen van een beleid overgaat. Het Zeeuws platform duurzame ont wikkeling organiseert dit jaar voor de vierde keer de 500 km fietsactie woon-werkverkeer. Vanaf 1 april tot en met september wil het platform 2000 mensen zover krijgen dat ze de auto laten staan en op de fiets naar het werk gaan. Bij elkaar zouden die fietsers dan zo'n 2 miljoen kilometer af moeten leggen. Zo wordt een reductie van uitstoot van 400 ton koolstofdioxide bereikt. Bovendien is volgens de organisatie fietsen gezond, worden files korter, par- keerplaatsen leger en kosten minder. Elke kilometer wordt door de stich ting Ecoöperation gesponsord met één cent. De opbrengst is bestemd voor het ontwikkelen van duurzame energiewinning in het koninkrijk Bhutan in het Himalaya-gebergte. Daar wordt momenteel veel bos gekapt voor het stoken van vuur. Als de 2 miljoen kilometer wordt gehaald, betekent dat 20.000 gulden voor het project. Het Zeeuws plat form duurzame ontwikkeling wil daar zelf net zoveel bij leggen door dat de deelnemers zich laten spon soren. Voor de deelnemers zijn ook een aantal prijzen beschikbaar. Geïnteresseerden (individueel of bedrijven) kunnen zich opgeven bij het centrum voor ontwikkelingssa menwerking in Goes. Drie van de veerboten die de provin ciale stoombootdiensten (PSD) in zijn bezit heeft, moeten voor miljoe nen guldens worden gemoderni seerd. Dat komt doordat op 1 januari 1996 een nieuwe toevoeging aan het binnenschepenbesluit van kracht wordt. Daarin staan scherpere vei ligheidseisen voor veerboten. Als eerste is de Prinses Christina aan de beurt. Aan dit schip moet, volgens voorlopige ramingen, voor 3 mil joen verspijkerd worden. Volgens gedeputeerde staten is begeleiding door een adviesbureau nodig omdat het om een ingrijpende verandering gaat en omdat één van de personeelsleden van de PSD die nauw betrokken is bij de vernieu wing, ziek is geworden. G.s. stellen daarom voor het adviesbureau Mar- doc te belasten met het aanpassen van de Prinses Christina. Mardoc is bekend met de PSD-schepen en deed de voorbereidende onderzoe ken. Voor deze klus vraagt het bureau 146.000 gulden. In totaal dus ruim 3,1 miljoen. G.s. stellen voor, de kosten voor het bureau te halen uit de calamiteitenpot van de PSD en de rest uit het egalisatiefonds. Op dit moment is de provincie met het rijk in onderhandeling over de rijks bijdrage voor de veerdiensten. Als het geld er is, wordt de drie miljoen weer terug gestort in het egalisatie fonds. Voor de aanpassing van de Prins Willem Alexander is ook drie mil joen uitgetrokken. Het is volgens g.s. nog niet te overzien hoeveel het gaat kosten om de Prinses Margriet onder handen te nemen. Ook weet het provinciebestuur nog niet zeker of het wel de moeite waard is om dit schip in de vaart te houden.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 5