'Niet langer energie verspillen aan het ISOR' Frans Bout neemt winkel van vishandel Schot over Weijler wint van gemeente Gemeenten vóór bundeling van lokale omroepen Predikanten bedanken Bekende zaak aan de Eendrachtsweg wordt voortgezet Tholenaar onder toezicht na incest O Maar paardenhobby Zoekweg past niet in bestemmingsplan Tholen tegen: couleur locale Mestopslag te dicht bij huis Oudelandsedijk Promotietoer arbeidsbureau Donderdag 11 mei 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Vervolg samenwerking gemeenten onzeker "Hou er maar mee op, want dit is geen begaanbare weg gebleken." De Thoolse burgemeester Van der Munnik was donderdagmorgen in de ISOR-vergadering duidelijk over de toekomst van dit overlegorgaan. "Ik doe niet dra matisch, maar gaat het niet, dan moet je de zaak maar opheffen en niet langer energie verspillen." Verkrijgbaar bij Huiswerk Luchtkasteel De gemeente heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waar om de paarden van A.M.L. Weijler weg zouden moeten van een stuk grond aan de Zoekweg in Tholen. Tot die uitspraak komt de Raad van State. Maar tegelijkertijd stelt de Raad vast dat Weijler hobbymatig bezig is, wat strijdig is met de in het bestemmingsplan opgenomen agrarische bestemming. De zege van de Tholenaar in deze zaak zou daarom weieens een Pyrrusoverwinning kunnen zijn. Volkstuinen Na 40 jaar familie Schot gaat de 28-jarige Frans Bout de bekende viswinkel op de hoek van de Eendrachtsweg Vössemeersepoort in Tholen overnemen. Zaterdag zwaait Schot voor het laatst de scepter in de winkel. Vrij dag 19 mei heropent Bout na wat aanpassingen de vis- zaak. Kant en klaar Hangcultures Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Oosterschelderegio (ISOR) blijft Tholen een eigen stand punt innemen als het gaat om subsidiëring van een loka le omroep. De Bevelandse gemeenten voelen er niet voor om gemeenschapsgeld te stoppen in allerhande plaatse lijke radiostations. VVV Terughoudend In het intergemeentelijk samenwer kingsorgaan Oosterschelderegio proberen vijf Bevelandse gemeenten én Tholen sinds twee jaar te komen tot afstemming van het beleid op verschillende terreinen en tot coör dinatie van standpunten binnen gemeenschappelijke regelingen. Per 1 januari volgend jaar zou een gemeenschappelijke regeling gevormd moeten worden. Maar dit laatste zal er voorlopig niet van komen. "Wij hebben van begin af aan gezegd dat het te snel gaat en we krijgen helaas gelijk", zei Van der Munnik op de bijeenkomst in het gemeentehuis te Kruiningen. Ook zijn collega Verbree van Rei- merswaal heeft de buik vol van het ISOR. "We doen al enkele jaren aan De 53-jarige C.G. uit Tholen is door de Bredase rechtbank veroordeeld tot 9 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar wegens ontuchtige hande lingen met zijn dochter. De meer voudige kamer van de arrondisse mentsrechtbank stelde als bijzonde re voorwaarde, dat G. zich onder toezicht moet stellen van de reclas sering en zich moet laten behande len door het Riagg. De strafbare feiten zijn al van 1968 tot 1976 gepleegd in Halsteren, waar het gezin toen woonde. Vandaar dat de zaak ook berecht is door de Bre dase in plaats van de Middelburgse rechtbank. De officier van justitie had 9 maanden gevangenisstraf geëist waarvan 3 voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd en eveneens de toezicht van de reclassering. De rechtbank stelde zich aanzienlijk milder op omdat niet bewezen werd, dat de incest in de vorm van gemeenschap plaatsvond. Alleen ontuchtige handelingen werden bewezen. G., die met psychiatrische problemen kampt, had dat ook toe gegeven. Het meisje werd van haar 2de tot en met 10de jaar misbruikt. In 1976 verhuisde het gezin van Halsteren naar Tholen. Bij de inmid dels 28-jarige dochter brak het ver leden na zoveel jaar dusdanig op, dat de justitie er nog aan te pas kwam en berechting van de vader volgde. Dominee J. van Dijk uit Tholen heeft bedankt voor het beroep dat op hem was uitgebracht door de Her vormde Gemeente van Nijkerker- veen. De predikant werkt sinds 1991 in Tholen, zijn eerste gemeente. Twee weken geleden meldden wij abusievelijk dat dominee C.A. van Dieren uit Stolwijk had bedankt voor de Gereformeerde Gemeente Tholen. Hij was toen juist beroepen. Maar dinsdag kwam de afwijzende beslissing op dat beroep inderdaad binnen, zodat het kerkgenootschap blijft zoeken naar een opvolger voor dominee A.J. Gunst. Deze neemt op Hemelvaartsdag afscheid wegens zijn vertrek naar Benthuizen. Prachtig gevlochten Italiaanse sandalen met een zacht leren voetbed, van topkwaliteit. Quist navelstaren, iets tastbaars komt er niet uit. Voor de toekomst ben ik dan ook verschrikkelijk pessimis tisch gestemd." Verbree is afgeknapt op het feit, dat geen samenwerking van de grond is gekomen wat milieubeleid betreft. "Tholen was daarin vanaf het begin duidelijk - afwijzend - maar de anderen vielen vervolgens ook één voor één af." Met de mond belijden de zes gemeenten samenwerking, maar als er daadwerkelijk voorstellen komen, blijft er niemand over, aldus Ver bree. Hij zei dat de gemeenten het aan zichzelf te danken hebben, wan neer binnenkort de provincie aan klopt om over herindeling te praten. De burgemeesters Mandos van Bor- sele en Van der Zaag van Goes zien er evenmin iets in om op deze manier verder te gaan. "Onze voor lopige conclusie is dat er een breder draagvlak moet komen. Zit dat niet in deze vorm van vrijwillig overleg, dan is herindeling het enige alterna tief', zei laatstgenoemde. En Man- dos stelde dat er in de praktijk niets terecht komt van het ja-woord van de gemeenten tegen een nadere regeling tot samenwerking. "De teleurstelling is groot, maar laten we ons concentreren op hoe we de her indelingsdiscussie aangaan." De Noord-Bevelandse burgemeester Everaers zei voorstander te zijn van samenwerking, maar dan niet vrij blijvend. "Dan is komen tot een basisregeling de enige conclusie", reageerde Van der Zaag. Maar dat woord leek voor sommige aanwezi gen taboe te zijn. Zoals voor wet houder Van Overbeeke van Kapelle, die eigenlijk als enige nog toekomst ziet voor het ISOR. "Maar dan moet de afstemming beter en moet ieder een ook zijn huiswerk goed maken en de vergaderingen voorbereiden." Het ISOR mag in zijn ogen geen 'debating-club' zijn, maar een over leggroep die besluiten neemt. Van der Zaag, die voorzitter is van het ISOR, gaf toe dat de voorberei ding vaak onvolledig is. Hij stelde vast dat bijna iedereen samenwer king wil, maar niet vrijblijvend. Volgens hem moet er een aanvul lend voorstel naar de gemeenteraden waarin de taakstelling wordt bijge steld. Van der Munnik vond dat niet nodig: "De raad heeft besloten om in vier stappen tot een regeling te komen en zo ligt deze er ook." Man- dos vond dat Van der Munnik geen gelijk had. De intenties van de deel nemende gemeenten liggen te ver uit elkaar, stelde hij vast. Eerder ver weet Mandos de Thoolse burge meester dat deze bijna overal tegen is wat in het ISOR besproken wordt. Van der Munnik reageerde fel: "Wij hebben steeds gezegd dat de basisre geling per 1 januari 1996 geen feit kan zijn. Je kunt natuurlijk een luchtkasteel bouwen. Maar als dat uit elkaar spat, moet je niet degeen die ertegen was, de schuld geven." Vandaag komen de zes voltallige colleges van burgemeester en wet houders bij elkaar voor hun jaarlijk se overleg. Hen zal voorgelegd wor den hoe het nu verder moet met het ISOR. Gedacht wordt aan een coör dinerende instelling voor terreinen als onderwijs, milieu en economie. Advertentie I.M. Verrassend, noemt ambtenaar Buer- mans van de gemeente de constate ring van de Raad van State over de strijdigheid van de hobby met de bestemming van de grond. Hij heeft de uitspraak nog niet onder ogen gehad, maar sluit niet uit dat dit punt mogelijk aanleiding geeft tot her nieuwde actie van gemeentezijde. Weijler zou dat betreuren: "Daarmee zou de gemeente veel Thoolse jon geren duperen." Tegelijkertijd stelt hij, dat het gemeentebestuur hem een alternatief moet bieden als het de procedure vervolgt. Tijdens de behandeling van deze zaak in maart probeerde Weijlers juridisch advi seur Van Groningen juist om het bedrijfsmatige aspect aan te tonen. Maar staatsraad Bartel komt tot de conclusie dat niet aannemelijk is gemaakt dat nu of in de toekomst ook werkelijk van een bedrijf sprake is. Op grond van het in 1973 vastge stelde bestemmingsplan Sportcom plex Zoekweg mag ter plaatse slechts een aan de grond gebonden agrarisch bedrijf gevoerd worden. De hobby van Weijler is daarmee in strijd en dus was de bestuursdwang die de gemeente uitoefende, terecht aldus de staatsraad. Die komt ook tot de conclusie dat het gebruik van de landbouwschuur die op de grond staat niet via het bestemmingsplan veranderd kan worden in 'stalling', waarvoor ze nu wordt gebruikt. De gemeente wordt verweten, de belan gen van Weijler onvoldoende te hebben afgewogen bij het toepassen van de bestuursdwang. Weijler kocht de grond met schuur aan de Zoekweg in november 1991 Hij stalt er paarden - ook voor der den - fokt die en richt ze ook af. In april 1992 sommeerde de gemeente hem, met de algemene plaatselijke verordening in de hand, om de die ren weg te halen. Maar dat kan vol- j?» I w Jo Schot (links) draagt de viswinkel aan de Eendrachtsweg in Tholen na 40 jaar over aan Frans Bout. Een verrassende ontwikkeling voor velen, zo heeft ook Jo Schot de afge lopen weken ervaren. In 40 jaar is er immers een trouw klantenbestand opgebouwd en dat kijkt op van de verandering. Maar Schot zegt de visserij niet vaarwel. Zijn vijf rij dende winkels op het eiland en in West-Brabant blijven, evenals zijn dit voorjaar geopende groothandel in de Slabbecoornpolder. "Ik heb altijd prettig gewerkt aan de Een drachtsweg, maar de activiteiten in ons bedrijf zijn zo sterk ontwikkeld, dat je een keuze moet maken. Ik heb mijn handen meer dan vol", zegt Jo Schot. Zijn groothandel, commissie inkoop op diverse visafslagen en zijn transportbedrijf JST met 4 koel/vriescombinaties eisen alle aandacht op. Zoon Arie voelt ook meer voor de groothandel, zodat werd ingegaan op de belangstelling van Bout voor een permanente win kel. Na tien jaar ambulante handel (eerst op Tholen en daarna 8 jaar in Roosendaal) was Bout aan een vaste stek toe. Toen hij bij Schot infor meerde naar een bepaalde zaak, kwam onverwacht de verkoop van de winkel aan de Eendrachtsweg ter sprake. Bout gaat de zaak samen met zijn vrouw (Jolanda Bout-Bustraan) exploiteren. "We zijn allebei zeer gemotiveerd en willen de winkel nieuw leven inblazen. Niet alleen met een kwastje verf en andere belettering, maar ook met een uitge breider assortiment kant-en-klare produkten. Daar komt steeds meer vraag naar. De visschotels, vissoep, vispizza's, borrelhapjes en salades zullen dan ook een vervolg krijgen." Frans Bout zal het totale visassorti- ment aanbieden: van bot tot zeedui vel, verse en gerookte vis, lamsoren, zeekraal, ansjovis en niet te vergeten haring en mossels. Dat zijn twee belangrijke produkten voor de Thoolse viswinkel, die in het zomer seizoen ook heel wat toeristen trekt. Is de naam Schot verbonden met een visserijtraditie, ook Bout weet van wanten. De vader van Frans kweekt in de voormalige veerhaven van Anna Jacobapolder mosselen via de hangcultuur en zijn broer, Job Bout, exploiteert een garnalenkotter. En de tien jaar ervaring van Frans zelf op de rijdende winkel telt ook mee. "De winkel zie ik als een uitdaging omdat je veel meer specialiteiten kunt bieden en bereidingen kunt uit- A.M.L. Weijler (midden) en zijn vrouw Jolanda (rechts) met enkele gebruikers van het weitje aan de Zoekweg in Tholen. gens de Raad van State niet, omdat op het moment dat die beslissing werd genomen, nog geen besluit bestond omtrent de gebieden waar geen vee gehouden mocht worden. De staatsraad stelt vast dat het oor spronkelijk overwegend agrarische gebied waarom het gaat, nu wordt gekenmerkt door recreatieve bestemmingen. Hij noemt een school en een zwembad. Verder stelt Bartel vast dat het aangrenzende perceel, dat dezelfde bestemming heeft, wordt gebruikt als volkstui nen. Het verweer van de gemeente heeft de staatsraad er niet van kun nen overtuigen, dat ook dit gebruik niet in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. Al met al meent Bartel dat de beschikking van de gemeente ten aanzien van Weijlers paarden een 'kenbare motivering' mist. Daarom wordt de beslissing van de gemeente vernietigd en moet deze de proceskosten - 938,90 gul den - betalen. voeren dan in een rijdende winkel, waarbij het assortiment beperkt is. De motivatie is er absoluut, dus het zou moeten lukken", zegt Frans Bout. Zijn rijdende winkel in Roosendaal blijft in bedrijf. Die wordt voortaan bemand door Kees Bazen. Jo Schot vindt het plezierig dat de viswinkel wordt voortgezet. In 1954 begon vader en moeder Schot aan de overkant van de Vossemeersepoort met een winkeltje, dat op den duur te klein werd. In 1968 werd aan de overkant de huidige, veel grotere winkel gebouwd. Schot kent Bout al jaren als klant van de groothandel, zodat de contacten vertrouwd waren. De overname van de winkel was dan ook snel geregeld. Van de twee win kelmeisjes gaat er één over naar de groothandel in de Slabbecoornpol der en de andere stopt wegens haar huwelijk. Frans Bout gaat de vis winkel samen met zijn vrouw exploiteren. Vrijdag 19 mei wordt de zaak aan de Eendrachtsweg her opend. Eerder verbaasden de ISOR-part- ners zich al over de gulheid van Tholen, die dit jaar 13.000 gulden uittrekt voor de Sloth. "We beschou wen de lokale omroep als een instel ling die een wezenlijke bijdrage levert aan het informatie- en com municatiepatroon in de gemeente. Dat is de reden dat we subsidiëren", legde Van der Munnik donderdag uit tijdens een vergadering van het ISOR. Niemand ging daar nader op in. Borsele, Goes, Kapelle, Noord- Beveland en Reimerswaal zouden, indien een omroep een subsidie-aan vraag indient, als voorwaarde willen stellen dat samenwerking wordt gezocht met andere omroepen in de regio om efficiënter te kunnen wer ken. Kostenbesparing is daarbij de drijf veer. "Ik wijs zo'n voorwaarde af, want juist een lokale omroep behoort tot de couleur locale van de eigen gemeente", reageerde Van der Munnik. Zijn Reimerswaalse colle ga Verbree daarentegen ging zelfs zover, te stellen dat die gemeente niet eens een omroep in nood zou steunen: "Dan maar verzuipen." En de Kapelse wethouder Van Over beeke zag het nut niet van een 'eigen radiootje' voor elke gemeente. "Een gemeente zou zendtijd kunnen kopen en op die manier kunnen bij dragen in de exploitatie", stelde bur gemeester Everaers van Noord- Beveland voor. "De gemeentewet biedt gemeenten zelfs het recht om zendtijd te eisen, tegen vergoeding", aldus voorzitter burgemeester Van der Zaag van Goes. Hem leek regio nale samenwerking met name inte ressant voor adverteerders en dat zijn volgens Van der Zaag de belangrijkste financiers. In Borsele is het misgelopen met de lokale omroep. Burgemeester Mandos liet weten dat zijn gemeente niet staat te trappelen om een nieuw initiatief te steunen. De samenwerking op toeristisch gebied werd tijdens de ISOR-bijeen- komst ook aan de orde gesteld. Dit omdat de verschillende VVV's door geldgebrek geplaagd worden, wat kan leiden tot het verdwijnen van kantoren. Zo zijn de beide informa tiepunten in de gemeente Kapelle verdwenen en is daar alleen nog een informatiepunt op een camping over. De termen 'lappendeken' en 'aparte koninkrijkjes' werden in dit verband door verschillende sprekers gebezigd. Het zou een bijzonder gevoelige materie zijn en daarom wilde men er voorzichtig mee omgaan. Op de Bevelanden functioneert inmiddels een - door de gemeenten en de provincie bekostigd - toeris tisch bureau. Naar tevredenheid, zo bleek uit de woorden van Mandos: "Als je het rendement ziet, vraagt dat alleen maar om meer." Van der Munnik was bang voor extra kosten, toch zeker als een onderzoeksbureau moet worden ingeschakeld. "Als gemeente kun je ook zelf op een rij zetten wat je alle maal te bieden hebt." Ook Everaers stelde zich terughoudend op. Hij vond samenwerking prima als dat iets extra's zou opleveren en als niet uitsluitend de gemeente dat moet financieren. De plaatselijke betrokkenheid moet niet uit het oog worden verloren, vond Verbree. "Want de VVV haalt 70% van de bijdragen uit het plaat selijke bedrijfsleven en werkt verder met een groot aantal vrijwilligers." Van der Zaag was het eens met de stelling dat de plaatselijke onderne mer zich in de VVV moet blijven herkennen. De conclusie was dat de voordelen van samenwerking op dit gebied op een rij gezet zullen wor den ter nadere bespreking. Een mestzak van 20 bij 20 meter, gelegen aan de Oudelandsedijk bij Tholen, was dinsdag de inzet van een zaak voor de Raad van State. Akkerbouwer Ph. Verduit heeft der mate veel last van de mestzak - vooral bij zonnig weer en bij een zuidoostenwind stinkt het - dat hij wil dat de gemeente stappen onder neemt. Het gemeentebestuur gaf Verduits buurman M.L. van Ast twee jaar geleden toestemming de mestopslag aan te leggen. De afstand tot de woning van Verduit is 44 meter. Op grond van het besluit mestbassins dient dat minimaal 50 meter te zijn, maar voor de Raad van State gaf de vertegenwoordiger van de gemeente toe dat die afstand niet is nagemeten. De gemeente vindt dat Van Ast maatregelen moet nemen. De opslag zou zes meter opgeschoven kunnen worden. De rechter dacht niet dat die zes meter veel zou uitmaken voor de overlast. En Van Asts raadsman betoogde dat de zak dan eerst leeggemaakt en schoongemaakt zou moeten worden en dat kost 20.000 gulden. Die wil hij niet betalen. Verduit op zijn beurt was van mening, dat de opslag geen 50 maar 100 meter van zijn woning zou moeten liggen, omdat hij zelf geen veehouder is. De gemeente denkt daar anders over, ze beweert dat de Tholenaar een stuk of tien paarden heeft. Maar Verduit zegt slechts één paard te bezitten. Volgende week doet de Raad van State uitspraak. Het arbeidsbureau Tholen gaat op de promotietoer. Donderdag 18 mei zullen in totaal vijftien bemiddelaars 300 bedrijven op Tholen gaan bezoeken. Behalve het eigen perso neel worden bemiddelaars van de andere Zeeuwse vestigingen inge schakeld. Vanuit het arbeidsbureau aan de Haven te Sint-Maartensdijk zullen de medewerkers op pad gaan voor een eerste of hernieuwde kennisma king met Thoolse ondernemers. Het worden korte bezoekjes gezien het aantal bemiddelaars op het aantal te bezoeken bedrijven. Het regionaal bestuur arbeidsvoor ziening Zeeland zetelt in Middel burg en heeft behalve in de Zeeuwse hoofdstad en Sint-Maartensdijk ook vestigingen in Goes, Hulst, Oost burg, Vlissingen, Terneuzen en Zierikzee. Advertentie I.M

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 3