Prijzen van nutsdiensten stijgen minder Handwerk met 'n ouderwetse hark Waardevolle dijken aangewezen UW NIEUWSBLAD VAN HET EILAND THOLEN EN ST. PHILIPSLAND mprkpn nnrW w»n Hak ?.^e! 20.000 m2 woondesign Vakvrouw spektakel in Middelburg BBA-bussen op schonere dieselolie Percelen met aardappelen opgemeten Deltan verdrievoudigde winst Sahin zaait 10.000 soorten bloemen op proefveld Stavenisse Stimuleren agrarisch natuurbeheer en convenanten bloemdijken Woonvorm en centrum voor gehandicapten Donderdag 11 mei 1995 EENDRACHTBODE, DE THOQLSE COURANT 23 Delta nutsbedrijven heeft in 1994 zijn winst zien verdrie voudigen. Was het batig saldo in 1993 nog ruim 11 mil joen, over vorig jaar was dat meer dan 35,1 miljoen. Van dit bedrag wordt waarschijnlijk 10 miljoen gebruikt voor het matigen van de tarievenstijging in 1996. Dat willen de aandeelhouders (gemeenten en provincie). Verlies Zekatel Minder personeel Bij verhuizing Woensdag was er een bijzonder schouwspel te zien aan de Veerweg te Stavenisse. Het gebeurt per slot van reke ning niet alle dagen dat men bijna dertig mensen tegelijk en met de hand ziet zaaien. Dat was wel het geval op het proefveld van zaadhandel Sahin uit Sint-Annaland. Slaapmutsjes Hydrauliekkoppelingen B"*r.chnl.k Handelsonderneming Van Beers Techniek B.V. Door het aanwijzen van 75 kilometer Zeeuwse binnen dijken als relatienota-beheersgebied wil de provincie het sluiten van bloemdijkconvenanten stimuleren. Daarbij zijn ook stukken dijk op Tholen en Sint-Philipsland. Kreekranden De aandeelhouders hebben bepaald dat de Deltan niet meer dan 25 mil joen winst mag maken. Alles wat daar boven uitkomt, moet worden gebruikt om de tarieven te matigen. De raad van commissarissen van het nutsbedrijf is het daar niet mee eens en vindt dat de limiet zou moeten worden opgetrokken tot 50 miljoen. De kosten voor gas en electriciteit zullen in 1996 waarschijnlijk wel stijgen omdat de overheid een milieuheffing van vier cent wil invoeren. De totale omzet van de Deltan bedroeg vorig jaar zo'n 743,6 mil joen. Dat is een daling van 2,5 pro cent. De afzet van electriciteit steeg met 2,8 procent tot 5246 Gigawatt- uur (1 Gigawatt is 1 miljard watt). Daarvan wordt 86 procent door bedrijven gebruikt. De Deltan ver kocht vorig jaar 4,2 procent meer water dan in 1993. Er werd 47,2 mil jard liter water verkocht door het Zeeuwse nutsbedrijf. Iets meer dan de helft daarvan werd gebruikt door de huishoudens. De afzet van gas daalde door de zachte winter met 3,4 procent tot 478 miljoen kubieke meter. Ruim driekwart daarvan kwam voor rekening van de huis houdens. Voor deze nutsdiensten betaalden de afnemers bijna 714,5 miljoen. Daar hoort ook de kabelmaatschappij Zekatel bij, waar het aantal abon nees met bijna 3600 toenam tot ruim 125.800. Daardoor kwam er zes ton meer in het laatje. Zekatel lijdt ech ter nog steeds een verlies van 2 mil joen. De winststijging van de Deltan is voor een groot deel te danken aan de electriciteits produktiemaatschappij Zeeland (EPZ) waarin Delta nutsbe drijven een derde van de aandelen heeft. EPZ bracht 22 miljoen winst in het laatje van het nutsbedrijf. De overi ge 13,1 miljoen vergaarde Deltan door verkoop. Ook de vermindering van het aantal personeelsleden van 1053 naar 996 droeg bij aan de winststijging. Door deze reductie daalden de personeelskosten van 90,6 miljoen naar 83,7 miljoen. De Deltan vindt het noodzakelijk dat de omzet en de efficiency van het bedrijf verder verbeteren. Daar om zijn er bijvoorbeeld leverings contracten afgesloten met Belgische watermaatschappijen en werkt Del tan samen met Mega Limburg en de PNEM in de bv energie zuid-Neder land (EZN). a.u.b. tijdig een adreswijziging sturen aan: Eendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland of aan uw bezorger. - Proefveldbeheerder J. Neele dekt de zaden toe die Lucia Sahin in de voren liet vallen. Zo'n 27 personeelsleden, studenten en andere helpers zijn bezig om ruim 10.000 verschillende soorten bloemzaad te zaaien. Het totale proefveld telt zo'n vijf hectare. Een deel ervan is al begroeid, maar het grootste stuk wordt vandaag aange pakt. Het land wordt in kleine blok jes verdeeld, voorzien van een label tje en de zakjes zaad worden uitge legd. De zaaiers pakken telkens het zakje dat aan het begin van de voor ligt en gebukt strooien ze de zaadjes in de grond. Proefveldbeheerder J. Neele haalt vervolgens met de ouderwetse, houten hark de grond om. Vanwege verscheidenheid aan zaden is het karwei niet met een zaaimachine te doen. Produktieleider J.J.W. van Popering van Sahin heeft de leiding over deze grootscheepse zaai-actie. "Het doel van dit proefveld is om nieuwighe den uit te proberen, je voorraden te controleren en resistente rassen te ontdekken", zegt Van Popering die het inzaaien van het veld een unieke gebeurtenis noemt. "Het is echt een soort uitje voor ons. Een groot deel van het personeel helpt mee. Ook uit de vestiging van Alphen aan den Rijn. Zelfs de boekhouder is erbij en een Franse stagiaire en ook de doch ter van de baas. Iedereen helpt mee en dat is best bijzonder." Er worden echt van allerlei bloemen gezaaid. Van zonnebloemen, afrika nen en chrysanten tot vele verbena's, korenbloemen, riddersporen, slaap mutsjes, grassen en klimplanten. Een deel van de zaden moet onder plastic kiemen, want zelfs het lekke re weer dat de zaaiers begeleidt, is nog niet warm genoeg voor sommi ge soorten. Elk zakje dat in de grond wordt leeggeschud, wordt opgete kend in een logboek. De bloemen zijn in een uitgekiende volgorde gezaaid op bijvoorbeeld kleur en ras. De planten op het proefveld worden niet bespoten. Al het onkruid wordt weggewied. Voor het onderhoud van het stuk land is J. Neele verantwoordelijk. Om elf uur is de ploeg al behoorlijk opgeschoten en het wordt behoorlijk warm. Het nieuws geeft voor de kustprovincies wat zeewind af in de loop van de middag. Maar tot nu toe blijft de wind afwezig en dat verge makkelijkt het zaaien. Als alles een maal in de grond zit, kan de argelo ze voorbijganger niet vermoeden dat hier over een tijdje een zee van bloe men te zien zal zijn. Slabbecoomweg 38, 4691 RZ Tholen tel. 01660 - 3497 Ook op zaterdagochtend geopend van 8.00-12.00 uur Om meisjes en vrouwen meer ver trouwd te maken met techniek en hen te stimuleren een technisch beroep te kiezen, wordt zaterdag 20 mei het Zeeuwse vakvrouwspekta kel gehouden. In een tent op de Markt in Middelburg demonstreren een dertigtal vrouwen en meisjes die dag hun technische beroep. Bezoe kers kunnen zelf ook een stuk gereedschap ter hand nemen en een werkstuk maken. Verder zijn er informatiestands over de verschil lende opleidingen, van lager tot hoger beroepsonderwijs. Tussen elf en twee uur treedt de Midlife-crisis jazz-band op, daarna de Zeeuwse band G-string family. Ieder uur is er een verrassende modeshow waar in techniek een rol speelt. Het vak vrouwspektakel duurt van tien tot vier uur. Om 11 uur verricht staats secretaris mevrouw T. Netelenbos van onderwijs de officiële opening. In het kader van de manifestatie is een krant uitgegeven waarin Zeeuw se vakvrouwen aan het woord komen. Deze is op het spektakel gratis verkrijgbaar. De manifestatie wordt georgani seerd door het Zeeuws netwerk meisjes, vrouwen en techniek. Deze instelling, waarin onderwijs-, beroepskeuze- en arbeidsorganisa ties vertegenwoordigd zijn, wil vrouwen en meisjes stimuleren om voor een technisch beroep te kiezen. Daartoe worden verschillende initia tieven ontplooid, zoals het uitgeven van een poster met de data van open dagen van technische opleidingen in de provincie, proberen opleidingen op elkaar af te stemmen en het ver strekken van informatie. De Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten (BBA), die ook op Tholen en St. Philipsland de lijn diensten verzorgen, hebben besloten om de bussen op zwavel-arme diesel te laten rijden. Deze brandstof zorgt ervoor dat er met name minder roet uitgestoten wordt. Overal waar de BBA over een eigen pompinstallatie beschikt (ook in Bergen op Zoom) is de zwavel-arme diesel onmiddellijk ingevoerd. In Den Bosch gaat de vervoersmaatschappij met achttien bussen op lpg rijden. Deze hebben slechts een fractie van de vervuilen de uitstoot van dieselbussen. De BBA kan niet op korte termijn alle bussen op lpg laten rijden. Daarom werd gekozen voor de zwavel-arme diesel. De BBA nv heeft het vervoerbedrijf Continental-Breda bv. overgenomen van Vriens Holding bv. Onderdeel van Continental is de taxi-afdeling Peutax. Continental-Breda verzorgt allerlei soorten personenvervoer en autoverhuur. Onbezoldigde ambtenaren van de algemene inspectiedienst (AID) en het landbouwschap gaan in de komende tijd aardappelpercelen in kaart brengen. Dit is het gevolg van de verordening aardappelmoeheid die vorig jaar werd ingesteld. Met het in kaart brengen van de aardap pelpercelen houdt men controle op de naleving van de vruchtwisse- lingsvoorschriften. Boeren kunnen de komende tijd geconfronteerd worden met ambtenaren die met een slagpasser over het land lopen. Niet in alle gevallen kan hiervoor toe stemming gevraagd worden. De zogenaamde 'karteerders' kunnen zich echter legitimeren en geven desgevraagd uitleg. Bij eventuele betreding van het woonerf wordt men wèl eerst op de hoogte gesteld. Met eventuele klachten of voor inlichtingen kan men terecht bij de karteerders of de gewestelijke raad voor Zeeland van het landbouw schap te Goes. Geselecteerd zijn binnendijken waar een verschralingsbeheer door exten sieve begrazing mogelijk is. Zware beplanting moet ontbreken, terwijl ook rekening is gehouden met de plannen voor beplanting en de toe deling in de diverse landinrichtings projecten. In heel Zeeland gaat het om ongeveer 150 hectare dijk. Op Tholen: het stuk dijk bij de boer derij Karnemelkspot, tussen de Slabbecoornpolder en Oud-Kijkuit te Oud-Vossemeer; de Nieuwland- sedijk vanaf de Nieuwe Postweg tot de Nieuwlandse Kruisweg; de Watervlietsedijk vanaf boerderij De Lente tot aan de Nieuwe Postweg; de binnendijk langs de Peukse- en Puitpolder, die loopt vanaf de Watervlietsedijk naar de Puitsedijk; het stukje dijk tussen de Kortendijk en de Hooiweg ten zuiden van Tho len; de dijk tussen de voormalige stortplaats Tuttelhoek en de Scher- penissepolder; de dijk tussen de Pluimpot en de Geertruipolder; de dijk tussen de Nieuwe Kempenshof- stedeweg en de Provincialeweg; de Vierde Dijk vanaf de Nieuwe Kem- penshofstedeweg richting de Oude- landsedijk. Op Sint-Philipsland: de binnendijk van de Abraham Wissepolder, van de zeedijk tot de dijk van de Oude polder; de Oostdijk vanaf de Rijks weg tot de dijk van de Kramerspol der; de dijk tussen de Kramerspol der en de Prins Hendrikpolder, van de zeedijk tot de Nieuwedijk. De begrenzing van hun percelen als relatienotagebied biedt boeren de mogelijkheid om op vrijwillige basis en tegen vergoeding hun bedrijfsvoering af te stemmen op de aanwezige natuurwaarden. Deze vorm van agrarisch natuurbeheer heeft, aldus gedeputeerde staten in hun voorstel, zijn waarde inmiddels volop bewezen. Landelijk gezien kent Zeeland een hoog percentage deelnemers en zorgt voor primeurs zoals met het kreekrandenbeheer in Zeeuws-Vlaanderen en het aanwij zen van binnendijken als beheersge bied. Bij dit laatste speelt Middel burg in op het probleem dat dreigt te ontstaan omdat aankoop van dijken als traditioneel natuurgebied niet te verwachten is. Er wordt een vergoe ding geboden van 780 gulden per hectare. Behalve dit agrarisch natuurbeheer vindt de provincie het begrenzen van dijken een ondersteu ning van de bloemdijkconvenanten. In zo'n convenant - zoals voor de Zak van Zuid-Beveland al is afge sloten - wordt gestreefd naar het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden op de bloemdijken door het actieve beheer te stimule ren. Het convenant is door de pro vincie onder de aandacht van de gemeenten gebracht in verband met de interimwet ammoniak en veehou derij, met andere woorden als wapen in de strijd tegen nieuwvestiging van intensieve veehouderij. De Nieuwlandse dijk tussen Oud-Vossemeer en Tholen komt volgens de provincie in aanmerking voor agrarisch natuurbeheer. Tenminste, het deel dat loopt van de Nieuwe Postweg tot de Nieuwlandse Kruisweg, in laatstgenoemde weg zijn de bomen die nog op deze foto staan, inmiddels gekapt en vervangen door jonge aanplant. t Wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurt in uw woon- en/of werkgebied, neem dan een abonnement op de Eendrachtbode, dè Thoolse Courant. Dan krijgt u elke donderdag volop informatie over Tholen en St. Philipsland. per halfjaar 24,90 per jaar 45,50 (een jaarabonnement is dus 4,- goedkoper) postabonnement/buiten bebouwde kom 59,50 Neem nu een abonnement, dan krijgt u de Eendrachtbode EEN MAAND GRATIS. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Zend deze bon in een open enveloppe naar Eendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland. U kunt ook bellen: 01665- 2752 b.g.g. 3474. De stichting woon- en leefcentra voor mensen met een lichamelijke handicap (SWLC) te Breda is aan de Billrothstraat te Bergen op Zoom begonnen met de bouw van een acti viteitencentrum voor lichamelijk gehandicapten. Dit centrum gaat maximaal aan zo'n 45 mensen (in deeltijd) plaats bieden. Lichamelijk gehandicapten kunnen er een activi teiten- en begeleidingsprogramma volgen. De SWLC, die als werkge bied West-Brabant en de gemeente Tholen heeft, verwacht het centrum half november in gebruik te kunnen nemen. Tegelijkertijd worden er voorzienin gen getroffen om aan de Van Hou tenstraat te Bergen op Zoom een woonvoorziening voor lichamelijk gehandicapten te bouwen. Hier kun nen 21 gehandicapten zo zelfstandig mogelijk wonen waarbij ze voor de zorg die ze nodig hebben, onder steuning en begeleiding krijgen van de stichting. De SWLC hoopt bin nen twee maanden met de daadwer kelijke bouw te kunnen beginnen. Begin 1996 moet de eerste bewoner zijn intrede kunnen doen. De twee voorzieningen die de stichting gaat bouwen, zijn ook geschikt voor meervoudig gehandicapten. In Bre da exploiteert de SWLC al twee van dergelijke voorzieningen. Alle beroemde meubel- pot merken onder een dak zeeuws-vlaanderen Elke dag geopend tot 18.00 uur alleen vrijdags tot 21.00 uur (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 62010. Tel. België 0031 115562010. Sie Matic keukenstudio T verdieping. Slaapkamerafdeling 2500mJ. Meubelen o.a.: Acerbis int., Alias, Arflex, Artifort, Auping, Aurora, Banz Bord, Baxter, B en B, Behr, Belgo-Chrom, Rolf Benz, Cassina, Castelijn, Cidue, Creafort, deSede, Durlet, Gamma, Gasparucci, Gelderland, Giorgetti, Grassi, Fritz Hansen, Harvink, Hennie de Jong, Hülsta, interlübke, Jori, Kartell, Knoll, Koekoek, Lattoflex, Leolux, Molteni, Montèl, Montis, Musterring, Pastoe, Philippe Starck, Poltrona Frau, Rohé, Rosenthal, Saporiti, Schopenhauer, Strassle, Swissflex, Team by WelliS, Tecno, Thonet, Tonelli, Tonon, Vitra, Wittmann, Young International, Zanotta. Verlichting o.a.: Arteluce, Artemide, Flos, Indoor, Martinelli, Maurer, etc.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 23