Zonnige bevrijdingsdag massaal gevierd op Tholen Grotere inbreng van ouderen in stichting welzijn Indrukwekkend en hartverwarmend Fietsdag en molendag AJP in 1997 150 jaar oud Gemeentebestuur brengt inwoners dank voor inzet 7 ïy Zebrapad in Oud-Vossemeer 39bj fi-£> - Donderdag 11 mei 1995 inr^\ 51e jaargang no. 26 De viering van 50 jaar bevrijding is vrijdag 5 mei 1995 een onvergetelijk feest geworden. Ook de belangstelling voor de dodenherdenking op 4 mei was groot. In een dankbetuiging in Tholenderwijs zegt het gemeente bestuur zeer onder de indruk te zijn, van de wijze waarop de eomité's in alle woonkernen de activiteiten hebben voorbereid. Vreugde en verdriet Gemeenschapszin Zie voor uitgebreide viering van 4 en 5 mei, in woord en beeld, de pagina's 9,11,13,15 en 17. Kleiner bestuur zonder instellingen Het bestuur van de stichting Welzijn voor ouderen Tho len en Sint-Philipsland is ingrijpend gewijzigd. Er zijn maar negen in plaats van veertien bestuursleden meer. Gemeentebestuurders en vertegenwoordigers van instel lingen hebben het veld moeten ruimen voor de ouderen zelf. Doelgroep Dagopvang IBIEDING UIT [>P PAGINA 24 MI=U0^M=!/AVA\i w ELECTRO WORLD - EEN DUIDELIJKE ZAAK! Deze wéék 24 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,90 per halfjaar. Per jaar 45,50. Per post 59,50 per jaar. Losse nummers 1,80. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,45 plus btw per mm. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Poortvliet en Sint-Maartensdijk zijn zaterdag op Tholen de startpunten voorde landelijke fietsdag. Er is een route door de polders uitgezet met een lengte van 27 kilometer. De rou tebeschrijving is op de beide start punten te koop en een deel van de opbrengst komt ten goede aan de Nederlandse hartstichting. Tijdens de rit kan een kijkje genomen wor den op het bedrijf van akkerbouwer E. Hage aan de Gorishoeksedijk te Scherpenisse. Starten voor de lande lijke fietsdag is mogelijk tussen tien en één uur. Wie zich vóór 5 uur 's middags weer afmeldt, ontvangt een medaille. Als tenminste de deel nemerskaart is afgestempeld door de controlepost. In Sint-Maartensdijk is het vertrekpunt het VVV-kantoor aan de Haven, in Poortvliet is dat café Tolrust aan de Stoofstraat. Tegelijkertijd is het nationale molendag. Voor het publiek open gestelde molens zijn herkenbaar aan een blauwe wimpel. De molens in Stavenisse, Sint-Annaland (stan derdmolen), Sint-Maartensdijk, Tholen en Sint-Philipsland zijn in ieder geval open als het weer mee werkt. De molen in Scherpenisse alleen als de wind niet uit een ooste lijke richting waait. Dan kan mole naar Verhage namelijk niet draaien; de molen is aan het verzakken en de wieken raken bij genoemde wind de stelling. Over twee jaar is het opnieuw groot feest in Anna Jacobapolder. Met bevrijdingsdag kon je er verschillen de inwoners al hardop over horen denken. De polder bestaat in 1997 anderhalve eeuw en dat moet gevierd worden. Op 10 juni 1847 ging de eerste spa de de grond in op de schorren van Rumoirt en Nicke ten noorden van Sint-Philipsland. Op 1 november van datzelfde jaar was de acht kilo meter lange zeedijk voltooid. Tege lijkertijd met de Anna Jacobapolder werd ook de Kramerspolder bedijkt. De Anna Jacobapolder was - via zijn vrouw Anna Jacoba van Sonsbeek - eigendom van de militair Willem Frederik del Campo genaamd Camp (1801-1879). Eveneens via zijn vrouw - uit het Walcherse geslacht Schorer - verwierf de waterstaatkun dige Abraham Caland (1789-1869) de gronden van de Kramerspolder. Op 1 januari 1858 beleefde Sint- Philipsland de eerste gemeentelijke herindeling. De gemeente werd uit gebreid met de Anna Jacobapolder, die tot dan toe tot Bruinisse had behoord. De oppervlakte van de gemeente verdubbelde zowat en het aantal inwoners nam met 300 a 400 toe. Het dorpje in de polder stond lange tijd bekend als Gehucht-aan- den-Noordweg. In 1861 werd er een school gebouwd en in 1895 een kerk. Accelerando-dirigent Pierre van Broekhoven dirigeerde op 5 mei het bevrijdingsconcert aan de Ring in St. Annaland met zangeres 'Vera Lynn.' "De 50ste nationale herdenking van de bevrijding is uitbundig gevierd", constateren b. en w. met voldoening. "Wat vooral opviel, was het sponta ne karakter van de viering en de massale deelname. Het gaf een ieder het geval, dat we dankbaar mogen zijn, dat we al 50 jaar in een vrij land wonen, zonder oorlog. Onze grote dank aan de zeer vele vrijwilligers en aan alle inwoners die samen de 5de mei tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt", aldus de dankbe tuiging van het gemeentebestuur van Tholen. De herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog begon don derdagavond 4 mei. In Tholen en St. Annaland waren er plechtigheden bij de gedenkstenen voor de geval len, gevolgd of voorafgegaan door een bijeenkomst in de N.H. kerk. Hiervoor kwamen totaal bijna dui zend mensen op de been. In St. Phi lipsland was er het traditionele optreden van Concordia in de muzieknis en in Poortvliet werd een herdenkingsdienst gehouden in de N.H. Kerk. Op bevrijdingsdag 5 mei waren er in alle acht woonkernen activiteiten. Van de stad Tholen tot het kleine Anna Jacobapolder, overal werd volop aandacht besteed aan het feit, dat 50 jaar geleden de Duitse bezet ters de capitulatie tekenenden in Wageningen. Na vijf jaar overheer sing was Nederland weer vrij, maar de wonden waren groot. Zowel in menselijk als in materieel opzicht. In de optochten in Tholen, Poort vliet, Stavenisse en St. Annaland kwamen zowel de vreugde als het leed naar voren. De blijde verwelko ming van de bevrijders, als het opla den van de bezittingen op een hand kar voor de evacuatie, toen grote delen van het eiland onder water werden gezet. Maar op de 5de mei overheersten de 'Happy days are here again', zoals de Accelerando dat tijdens het bevrij dingsconcert in St. Annaland ver tolkte. De uit de oorlog zo bekende Engelse zangeres Vera Lynn (in werkelijkheid Virginy Huijsmans uit Bergen op Zoom) werkte aan het sfeervolle concert mee. De stem ming zat er goed in bij de bevolking van Tholen. Nog nooit eerder waren er zoveel straten versierd op een bevrijdingsdag. In een hechte samenspraak waren bewoners van verschillende straten tot fraaie staal tjes van gemeenschapszin gekomen. Deze 5de mei 1995 bleek goed voor de stimulering van harmonie in de woonomgeving. Buren die elkaar u.iuers nauwelijks spreken, zaten nu diverse keren rond de tafel en stel den voor juli of augustus een geza menlijke barbecue af. De bevolking deed alle activiteiten eer aan. Ook de finale van de feest programma's, zaterdagavond op de Markt in St. Maartensdijk, waar Euterpe een taptoe met vier profes sionele korpsen organiseerde. De inwoners toonden zich betrokken, zei voorzitter Moormans in zijn dankwoord. Tholen liet 50 jaar leven in vrijheid beslist niet onge merkt voorbijgaan. Bij de oprichting van de stichting zijn de leden vooral gezocht binnen de instellingssector en dat vond zijn weerslag in het bestuur. De invloed van de instellingen (gemeenten, kruisvereniging, stichting thuiszorg, Beter. Wonen, SVRZ en stichting protestantse y bejaardenzorg) op beleidsniveau was groot. Volgens het jaarverslag van de stichting was de aandacht voor de zorgsector one venredig groot. Er functioneerde een dagelijks bestuur van zeven mensen met daarnaast nog eens zeven men sen in het algemeen bestuur. Voor het leeuwedeel van de ouderen is de welzijnssector net zo belang rijk als de zorgsector. Doordat de ouderen ondervertegenwoordigd waren in het bestuur, was hun invloed binnen de stichting te gering. Een bestuurlijke commissie heeft bekeken hoe dat veranderd kan worden. Dit heeft erin geresulteerd dat sinds 1 januari een nieuw - klei ner - bestuur functioneert met vijf vertrouwde en vier nieuwe gezich ten. De statuten van de stichting zijn aangepast. Daarin staat dat de doel groep goed vertegenwoordigd moet zijn in het bestuur. Verder moeten levensbeschouwelijke en maat schappelijke organisaties er deel van uitmaken. Van de negen bestuurders zijn er vier afgevaardigd door afde lingen van de algemene Nederland se bond voor ouderen (Anbo). W.L. Bijl (Anbo Tholen) heeft de voorzit tershamer overgenomen van raads lid I.C. Moerland. Secretaris is mevr. A. Verschoor-van der Kaaden (Graag Gedaan) geworden, pen ningmeester dhr. Van de Meeberg (Anbo Sint-Maartensdijk; nieuw) en leden Adr. Havermans (Anbo Oud- Vossemeer), mevr. G. Mayer-Goe- degebuure (Anbo Scherpenisse), mevr. P. Boudeling-den Hartog (Geref. Kerken Anna Jacobapolder, Oud-Vossemeer, Poortvliet en Tho len), J.D. de Korte (Hervormde Gemeente Rehoboth Sint-Maartens dijk; nieuw), mevr. M.J. van den Dorpel-van der Maas (Ned. Patiën tenvereniging Tholen; nieuw) en W.J. Pijl (commissie ouderenbeleid Sint-Philipsland; nieuw). Welzijn voor ouderen heeft twee personeelsleden in dienst: beroeps kracht mevr. C.R. Schless-Chapman voor 32 uur per week en administra tief medewerkster mevr. J.J.L. de Keijzer-van Lier voor 8 uur per week. Zij zijn gehuisvest in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Maar de stichting heeft kenbaar gemaakt, mettertijd een onderko men te ambiëren in het woon-zorg- centrum in de smalstad als dat gere aliseerd zal zijn. "Dat heeft onder meer te maken met de één-loket- functie waarover steeds vaker gepraat wordt", vertelt voorzitter Bijl. De afgelopen jaren is veel werk ver zet om een dagopvang op Tholen te realiseren, naast de voorziening die er al was in Sint Maartenshof. Maar men is er niet in geslaagd een geschikte ruimte te vinden. Ook werd niet duidelijk, wie de voorzie ning zou moeten betalen. De plan nen zijn zodoende in de ijskast gezet. De stichting coördineert ook het aansluiten op het bejaardenalarm Zeeland (BAZ). In 1994 zijn 39 nieuwe aansluitingen gerealiseerd en er waren 17 afkoppelingen. Op 31 december waren er 83 BAZ- abonnees op Tholen. Dodenherdenking en bevrijdingsdag op Tholen en Sint-Philipsland in woord en beeld Paardenhouder Weijler wint van gemeente Frans Bout neemt viswinkel over van firma Schot Burgemeester wil niet langer energie verspillen aan overlegorgaan intergemeentelijke samenwerking Handwerk met hark op proefveld in Stavenisse Tholen tegen bundeling van lokale omroepen Taptoe in smalstad is schot in de roos Frans Hommel Zeeuws wielrenkampioen bij B-amateurs Tholense Boys verliest Hassan Eljilali aan Halsteren TE EISEN DAT JONGEREN ZOUDEN GEVOELEN EN OORDELEN ALS WIJ OUDEREN EN WIJZEREN: NIETS DWAZERS DAN DAT - EN NIETS GEWONERS Dit nummer bestaat uit In de provinciale weg Onder de -f- Molen te Oud-Vossemeer komt een zebrapad. De oversteekplaats wordt aangebracht in combinatie met snel- heidsremmende maatregelen. Gede puteerde staten hebben daartoe besloten. Over de aanpassing van de weg is eind vorig jaar door de pro vincie een hoorzitting gehouden. Omdat de splitsing Onder de Molen/Molenweg wordt aangepast, moet de ANWB-wegwijzer ver plaatst worden. Van deze wegwijzer worden een arm en een aantal platen vervangen, zo blijkt uit een beweg wijzeringsplan dat door de provincie is goedgekeurd. Ook rondom de wegsplitsing Hiksedijk/Kreekweg komen nieuwe wegwijzers. Vervan ging gebeurt tevens op de wegsplit singen Oude Zeedijk/Veilingweg te Sint-Annaland, Provincialeweg/On- der de Linden en Provincialeweg/ Nijverheidsweg en Molendijk te Sint-Maartensdijk. Met de aanpass ingen van de wegwijzers is voor de provincie 11.415,75 gulden ge moeid. Dodenherdenking 4 mei. Een indrukwekkend ogenblik voor de Engelse veteraan Ernest Barlowdie hier samen met mevr. M. van Oorschot Bevrijdingsdag 5 mei. Ernest Barlow, één van de geallieerden die Nederland en in het bijzonder ook Tholen te hulp kwamen in de oorlogsjaren, op weg is naar het monument in het Bosje van Tholen voor het leggen van bloemen voor hen die vielen voor onze bevrijding. opende de optocht. Een hartverwarmend moment aan de Ten Ankerweg, waar de veteraan terugzwaait naar een dankbaar publiek.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 1