Legerstoet en praalwagens houden de smalstad 'rolling' Taptoe als slot schot in de roos Ballonnen in de Polder NU DE ZOMER KOMT Toeren achterop de motor voor jeugd Scherpenisse hoogtepunt Meer dan 1000 toeschouwers VAN WESTEN Donderdag 11 mei 1995 EENDRACHTBODE, DE THQQLSE COURANT 15 Sint-Maartensdijk beleefde zaterdagavond met een tap toe een daverende finale van de bevrijdingsfeesten die twee dagen in beslag namen. Meer dan duizend toe schouwers waren naar de Markt gekomen om de show te bekijken en te luisteren naar zeer uiteenlopende muziek. Legerstoet Het publiek was zaterdagavond rond half tien onder de indruk van de taptoe op de Markt van Sint-Maartensdijk. Na afloop verlieten de muzikanten onder luid applaus het terrein voor het gemeentehuis. Maar ook voorzitter P.J. Moormans van het comité herdenking 50 jaar bevrijding was onder de indruk. Riksja Deep River Uit de veren, in het nat Vijf-vijf KOLBERTS 398r= 289,= JACKS 249^ 169,= REGENJASSEN 449j= 199,= PANTALONS 449^ 89,= 2 voor 149,= OVERHEMDEN 79^9 59,90 2 voor 99,= BODYWARMERS 449^ 149,= JEANS 449^ 99,= POLO'S 49f= 2 voor 39,= 69,= Bij de herdenking van 50 jaar bevrijding in Scherpenisse vormde voor de jeugd het rondjes rijden op motoren en in een legerwagen vrijdag het hoogtepunt. De motortoer club Tholen (MTT) uit het dorp was prominent aanwe zig; de leden verzorgden de rondrit, hielpen bij het plaat sen van een legertent in de Laban Deurloostraat en won nen de zeskamp op het Pluimpotterrein. Veel benzine Wisselbeker Het op de weg rijden van een rupsvoertuig was een precies karwei. De festiviteiten van het comité her denking 50 jaar bevrijding concen treerden zich op de Markt. Vrijdag ochtend hesen voor het gemeente huis drie kinderen van de openbare basisschool de Rieburch en drie kin deren van de christelijke Juliana van Stolbergschool samen drie vlaggen: de Nederlandse, Zeeuwse en Thool- se vlag. Ook de aubade werd geza menlijk gebracht, een opmerkelijk feit want de laatste keer dat dit plaatsvond was tien jaar geleden toen de smalstad vierde dat het 500 jaar bestond. Onder leiding van dirigent P. de Rooij ('wat is er mooier dan de dag zingend aan te vangen?') van muziekvereniging Euterpe zongen ze het Zeeuwse volkslied, twee cou pletten van het Wilhelmus en In een blauw geruite kiel, daarbij begeleid door muzikanten van Euterpe. Ook de kinderen van de peuterspeelzaal 't Hummeltje waren daar bij aanwe zig met ouders en andere belangstel lenden. Wethouder P. van Schetsen legde in zijn toespraak de nadruk op het her denken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, vooral hen die in verzet kwamen en dat met de hoogste prijs betaalden: hun leven. De wethouder vond dat kinderen zich niet van de oorlog kunnen los maken omdat het de geschiedenis van hun ouders en voorouders betreft. "Het wordt je eigen erva ringswereld. Wat onbegrijpelijk is, moet toch een plaats in je leven krij gen." Van Schetsen wenste iedereen een feestelijk bevrijdingsdag toe en verklaarde met het loslaten van de duiven van de duivenvereniging de Zwaluw de festiviteiten voor ge opend. Vijftien leden van de Zwa luw hadden ongeveer 250 duiven ingekorfd. De dieren kwamen wat aarzelend uit de manden op de ver sierde wagen van de vereniging maar toen ze eenmaal de vrijheid roken vlogen ze bijna allemaal tege lijk op verzamelden ze zich in een grote groep boven de Markt om daarna de vertrouwde til weer op te zoeken. Daarna verplaatsten de acti viteiten zich naar de Juliana van Stolbergschool en het sportveld bij Haestinge waar kinderspelen wer den gehouden; voor de jongsten onder meer sjoelen, munt werpen, hengelen, jongleren, kop van Jut, hockey slaan. Voor groep zeven en acht had H. Boxce het thema van de oorlog en bevrijding in spelletjes- vorm uitgewerkt zoals het rennen om bonkaarten. Bij de christelijke school was er een spandoekwed strijd en verschillende hindernisba- nen. Het hoogtepunt van de middag was de historische optocht die voor af gegaan werd door een stoet met oude legervoertuigen. De aankomst op de Sportlaan van de 36 voertui gen van Keep them rolling was een waar spektakel. Vooral het rups voertuig dat van een oplegger werd gereden maakte indruk op het publiek. Er waren verschillende jeeps, er was een generaalsauto en een commandoauto en een motor fiets. Aan sommige wagens moest gesleuteld worden om ze weer op gang te krijgen. Dat leverde verma kelijke taferelen op en olie op de rij weg; bestuurders doken onder de motorkap of verdwenen half onder de wagen om het rijdend materieel weer aan de praat te krijgen. Ongeveer de helft van de wagens was uit Zeeland afkomstig en bij- Niet alleen van de taptoe, zo zei hij door een krakerige microfoon die de hele avond goed had gewerkt, maar van de inzet van de bevolking tij dens het programma dat twee dagen omvatte. Hij bedankte in de eerste plaats de inwoners maar ook de ver enigingen, de scholen en de midden stand die ieder op eigen wijze hun beste beentje hadden voorgezet. Moormans deelde herinneringsbor den uit aan de deelnemende korp sen: Jong Excelsior uit Delft, Thali- ta uit Vlaardingen, het Juliana drum- en bugelkorps uit Middelburg en Prins Willem van Oranje uit Dord recht. Maar ook aan T. Steketee, voorzitter van Euterpe, de muziek vereniging die voor de organisatie zorg had gedragen. De taptoe bleek als afsluiting van de festiviteiten een schot in de roos. Meer dan duizend bezoekers waren er voor naar de Markt gekomen, nadat de korpsen hun visitekaartje al hadden afgegeven tijdens een rond gang door het dorp. Het weer was stralend, wellicht wat te warm voor de muzikanten met de zwarte Engel se mutsen van de show-en brass band Thalita, maar voor het publiek een aangename temperatuur. Twee grote vrachtwagens vormden een tribune langs het terrein. Onge veer 150 bezoekers konden hier een plaatsje bemachtigen en hadden een goed overzicht op de verrichtingen van de korpsen. Voor rolstoelge bruikers was voor het gemeentehuis plaats ingeruimd. Leo Troost kon digde de korpsen aan. Prins Willem van Oranje in licht uniform mocht de spits afbijten. Jong Excelsior bestaat uit leden tot 16 jaar. Ze klon ken ook jong door de dwarsfluiten in het korps. Tussen de muzikanten lie pen ook verklede kinderen; een kabouter, een deftige dame, een kok. Ze liepen de figuren mee maar stap ten er ook even uit om confetti over het publiek achter de dranghekken te strooien. Het Juliana drum-en bugelkorps zorgde voor een heel andere noot; niet alleen door het optreden van de acht meisjes met gekleurde vaandels maar zeer zeker door de repertoirekeuze: uit de films van James Bond. Modern en herken baar maar niet voor iedereen wegge legd. Ze stopten iets eerder dan was gepland waardoor het publiek even moest wachten, maar in die tussen tijd kon er ook altijd nog genoten worden van de zwaluwen die boven het plein hun schijnbaar vrije en onbekommerde figuren vlogen. De show-en brassband Thalita, geïnspireerd door de Engelse guards, bracht hechte muziek. Tot slot en in het licht van de schijnwer pers, kwamen alle korpsen op om afzonderlijk te spelen en enkele nummers samen uit te voeren. eengebracht door J.J. Goud uit Waarde, de andere helft kwam uit België. Het comité kon profiteren van het feit dat in andere plaatsen in Zuid-Nederland de bevrijding vorig jaar in september of oktober was gevierd waardoor nu de voertuigen beschikbaar waren. Burgemeester H.A. van der Munnik en zijn echtge note maakte de rit mee, in een jeep voor in de stoet. De kinderen die zaten te wachten op de wagens voor de optocht achter de hal van foura- gehandel Schot misten voor een groot deel dit onderdeel van de optocht. De legerstoet reed ook snel ler dan de tractoren met de praalwa gens zodat er een flink gat ontstond. Ook de brandweer was present met twee wagens, het moderne hulpver leningsvoertuig en een ouderwetse ladderwagen. Na een rondgang door het dorp arri veerden de legervoertuigen op de Markt waar ze geruime tijd stilston den en bekeken konden worden. Aan de optocht deed behalve de Zwaluw ook de bond van platte landsvrouwen mee, de peuterspeel zaal en de Shetlandponyclub. De Rieburch leverde met zes wagens het grootste aandeel. Groep 1 en 2 verbeeldden bloemen die onderweg bovendien de wieken van een molen lieten draaien, groep 3 had een gevelwand gemaakt om een feesten de straat uit te beelden, de kinderen van groep 4 waren verkleed in witte vredesduiven. Zij wonnen de eerste prijs. Groep 5 was in het rood, wit en blauw gekleed, de wagen navenant aangekleed, groep zes bestond uit groepjes gewonden, onderduikers, verpleegsters, plus de koningin. Groep 7 en 8 was de rol van 'Cana dese bevrijders' toegedicht: met jeep en militaire vrachtwagen reden zij Bij de volksspelen op de Markt draaide het om de fiets. Er was een hoge mate van behendigheid vereist om de verschillende fietsen te kun nen berijden. Bij de voorronde kon den de deelnemers proberen welke fiets het geschiktst was. Ongeveer 20 deelnemers deden uiteindelijk mee aan een laddercompetitie waar bij een kandidaat een andere uit daagt om een onderdeel te spelen. En waarbij de uitgedaagde niet mag weigeren. Om vijf uur viel er door een klapband een onderdeel uit, maar uiteindelijk mocht Erik van Zijst zich de winnaar noemen. Hij kreeg een waardebon van 100 gul den. De overigen kregen een reep chocola in wit papier verpakt. De belangstelling van het publiek was niet groot. Vooral kinderen zochten die middag verkoeling in het zwem bad Haestinge. Degenen die een rondje wilden maken in een riksja konden dat bij toerclub de Bidon. De leden hadden twee fietstaxi's ter beschikking. In de Maartenskerk werd 's avonds een speciale dienst gehouden over het thema Bevrijd!?. A. Kok uit Veenendaal (die onderwijzer was aan de Juliana van Stolbergschool) voerde hierover het woord. Onge veer 225 mensen woonden de dienst bij die werd geopend en gesloten door ds. A. den Hartog. Medewer king werd onder meer verleend door de meisjesclubs Eben Haëzer, Sola Fide en de christelijk gemengde zangvereniging Met hart en stem. Gezongen werd onder andere 'Wilt heden nu treden' en 'O Nederland, let op uw zaak,' en 'O Heer, de daar des Hemels tenten spreidt.' De schriftlezing was uit Lucas 17, vers 11 tot en met 19. In de Rehobothkerk werd een zoge noemde bevrijdingsbijeenkomst gehouden. Daar opende burgemees ter H.A. van der Munnik de dienst en trad de blokfluitgroep van de Rie burch op onder leiding van R. van der Klugt. Schriftlezing was hier Jesaja 45, vers 18 tot en met 25 door ds. J. de Goei. Zijn overdenking had als titel 'Gedenken maar hoe?.' Het echtpaar Van Gorsel zong Neder land en Oranje en het Smalstads mannenkoor Bede voor 't vaderland en Deep River. Ir. M.A. Geuze belichtte de oorlog en de wederop bouw en Nel Benschop droeg enke le gedichten voor. De bijeenkomst werd door ongeveer 300 mensen bezocht. In beide kerken werd tot slot het Wilhelmus gezongen, vers 1 en 6. Ook 's avonds was er een rol weggelegd voor Euterpe die concer teerde in Haestinge. Het programma van Euterpe viel erg in de smaak. Het publiek had wat meer moeite met de West Point Big Band. Om op die muziek te dansen, viel niet mee. Enkelen probeerden het maar de meesten gaven er de voorkeur aan om te luisteren. De snuffelmarkt op zaterdag zes mei trok vooral 's ochtends veel publiek. In de Kaaistraat en op de Markt pro beerden middenstanders, handelaren maar ook particulieren hun (tweede hands) spullen te verkopen: lampen, boeken, asbakken, oud gereedschap, serviesgoed, bestek, tafels, schilde rijtjes, foto's, tv-antenne's en speel goed. Een accordeonist zorgde voor muzikale omlijsting, later bijgestaan door een draaiorgel. De blokfluit- groep van de Rieburch speelde voor Foster Parents Plan. Om half twaalf tien minuten eerder dan was aange kondigd- vond de 'luchtshow' plaats van de koninklijke luchtmacht. Zoals de aankondiging al aangaf: Fly-by was het optreden van korte duur. Menigeen verwachtte meer spektakel en zwaarder materieel. Drie vliegtuigjes kwamen laag in formatie aangevlogen. Ze gingen uit elkaar en maakten verschillende figuren waarna ze in de richting van de Oosterschelde verdwenen. Op dat moment kwam er van de andere zij de een vierde toestel dat ook laag overkwam en even recht omhoog vloog. Het optreden van radiogra fisch bestuurbare vliegtuigjes bij Haestinge vond 's middags geen doorgang. Wel probeerden zo'n vijf tien kinderen zelfgemaakte vliegers op te laten. Er was weinig wind, slechts enkele slaagden erin. Alwin Daams hield zijn vlieger het hoogst en het langst in de lucht en won de eerste prijs. Ook Sabrine van der Hoeven en Michael van de Ree vie len in de prijzen. Het middagpro gramma werd afgesloten met het oplaten van ballonnen. Ook op de zesde mei was een deel van Sint-Maartensdijk al vroeg uit de veren. Zo'n 100 mensen trokken naar zwembad Haestinge om daar mee te doen aan het dauwzwemmen, -trappen en -fietsen. Vanwege tijd gebrek ging er echter maar een klein deel fietsen. Om half negen volgde namelijk het oranje-ontbijt op het plein bij het zwembad. De weersom standigheden maakten het aange naam vertoeven buiten. De deelne mers kregen een degelijk ontbijt met ondermeer een ei, boterhammen, sinaasappelsap en allerlei beleg. Om kwart voor tien kregen de jeug dige deelnemers de gelegenheid om een verfrissende duik te nemen. Met een watermatras, vlotten en blokken in het water, vermaakten de kinde ren zich uitstekend. Vanaf de kant keken de ouders waakzaam toe. Op de zonneweide was een ferm spring kussen opgesteld. Dat viel duidelijk in de smaak. Het leek wel of sommi gen het omhoog klimmen en eraf tuimelen nooit moe werden. Bij de badpost waren nog twee spelletjes opgesteld. De kinderen konden hier hun geluk beproeven met de zenuw spiraal en ook stonden er twee zeer geduldige geiten te wachten om gemolken te worden. Omstreeks half twaalf was het tijd om zich weer aan te kleden voor de rest van het feestprogramma dat zaterdag alleen op Sint-Maartensdijk nog zo uitge breid was. Happy Days. Donderdagavond 18 mei om kwart over acht kan men in schouwburg De Maagd in Bergen op Zoom de muzikale voorstelling 'Happy days are here again' bijwo nen. De Metronome Big Band en onder andere Lydia van Dam, Floor van Zutphen, José Konings en Jettie Pearl vertolken de muziek die de geallieerden met zich mee namen naar Nederland. Eén, twee, drie! roept F. van Mal- degem. Bij het laatste woord laten alle kinderen die voor Ons Dorps huis in Anna Jacobapolder verza meld zijn, hun ballon los. De kleu rige bollen, elk voorzien van een kaartje, klimmen snel en verdwij nen in noordelijke richting. Kin dersnuitjes kijken hen na, vinger tjes wijzen de lucht in. In de kleinste van de negen Thoolse woonkernen gaat de herdenking van 50 jaar bevrijding niet ongemerkt voorbij. De plaatselijke Oranjever eniging heeft een bescheiden, maar daarom niet minder feestelijk, pro gramma opgesteld-. Tegen tien uur vrijdagmorgen stellen de muzikan ten van Concordia zich op in de Langeweg. Het is zonnig en warm en daarom blijven de uniformjassen uit. Van Maldegem, sinds half maart directeur van de School met de Bij bel in het dorp, spreekt de aanwezi gen kort toe. Over het vieren van de bevrijding als een bijdrage aan vre de en recht in de wereld. Maar ook over de verschrikkingen in Ruanda en het voormalige Joegoslavië, waarvoor we de ogen niet kunnen sluiten. Dan wordt de vaderlandse driekleur gehesen bij Ons Dorps huis. Dat gebeurt door de jongste leerling - Astrid Zuidweg - en de oudste leerling - Rijk Sturris - van de School met de Bijbel. Concordia speelt het Zeeuwse volkslied en het Wilhelmus. Uit volle borst zingen de omstanders mee. Wie de tekst niet zou kennen, kan deze aflezen van het oranje papier dat tevoren aan iedereen is uitgereikt. Achter de muziek maakt de school jeugd een rondwandeling door het dorp. Zo'n wandeling heeft Concor dia in Sint-Philipsland niet gemaakt en daarom komen de kinderen van de peuterspeelzaal in de Polder stap pen. Zij hebben zelfgemaakte trom mels bij zich en slaan lustig mee met de tamboers. Op de hoek van de Noordweg wachten de muzikanten even, omdat de kleintjes het tempo niet kunnen bijbenen. Op het trapveldje zijn ondertussen twaalf spelletjes uitgezet, zoals zak- lopen, balspel, waterspel en smarties blazen. Verdeeld over tien groepen gaat de schooljeugd fanatiek aan de slag. Uiteindelijk blijkt het team, bestaande uit Rijk Sturris, Wiebe de Kok, Arno Koen, Emmy v.d. Reest en Arie van Strien, winnaar met 79 punten. Ze winnen een cadeaubon voor speelgoed. Ieder kind krijgt tussendoor een bekertje limonade en een broodje en na afloop een herin neringsmedaille en een snoepzak. Het verkleed voetbal, waaraan de volwassenen zich 's middags kunnen wagen, trekt 34 deelnemers. "Het was heel erg leuk", vertelt mevrouw Kornaat van de Oranjevereniging. Na twee keer 35 minuten spelen prijkt een'5-5 eindstand op het sco rebord. De festiviteiten in Anna Jacobapolder worden afgesloten met een bevrijdingsbal. Met hun muzi kale klanken lokken The Hearts een zestigtal inwoners naar het dorps huis. En daarmee is de organisatie tevreden. Nu al denken de inwoners van Anna Jacobapolder aan het volgende grote feest. Over twee jaar bestaat de pol der namelijk anderhalve eeuw. Bevrijdingsdag vieren in een wagentje, samen met je broertje, is ook best leuk. Nagestaard door de jeugd van Anna Jacobapolder gaan de ballonnen de lucht in voor een reis met nog onbekende bestemming. LANGE VORSTSTRAAT 98-102 TEL.:0I100-I5755 Advertentie I.M. De Oranjevereniging Prins Willem- Alexander toonde zich na afloop zeer tevreden over de opkomst en deelname van de inwoners. Het boekje Herdenking 50 jaar bevrij ding dat ze samen met de stichting Dorpsgemeenschap en de midden standsvereniging Samen Sterk uit gaf heeft daar zeker toe bijgedragen, zegt J. Wesdorp van de Oranjever eniging. Het boekje telt slechts één pagina over het programma op 5 mei, maar bevat zestien pagina's over de oor log en de bevrijding in woord en beeld, toegespitst op Tholen en Scherpenisse. Bovendien komen er tien Scherpenissenaars aan het woord die vijf vragen over de oorlog en de viering van de bevrijding beantwoorden. Op die manier krijgt de periode een gezicht voor de men sen die na de oorlog geboren zijn. Wethouder J. Versluys opende de festiviteiten 's morgens op de Hoge Markt met het lossen van ongeveer 100 duiven van de duivenvereniging de Reisduif. Daarna werden er kin derspelen gehouden waarbij volwas senen karweitjes moesten doen die 'nergens op sloegen.' Deze 'mafke tels' zaten door heel het dorp ver spreid. Muziekvereniging Euterpe kwam wat later dan elf uur voor een rond gang door het dorp zodat pas na twaalf uur op de Hoge Markt zo'n 150 ballonnen de lucht in konden worden gelaten. Ongetwijfeld vormde 's middags het toeren achterop de motor voor de jeugd een hoogtepunt. Vele kinde ren grepen dit buitenkansje aan om met een geleende helm plaats te nemen op een van de 12 motoren van de toerclub in de Laban Deur loostraat. Het ritje ging eerst door het dorp, maar ook over de polder wegen naar Westkerke. Bij motorrij school Dave van Haaften konden volwassenen kennismaken met het toerrijden, maar van deze mogelijk heid werd minder gebruik gemaakt. Het scheren van schapen ging niet door, al kwamen er wel bezoekers speciaal op dit onderdeel af. Vol gens de Oranjevereniging bleken de schapen nog te druk met het voeren van de lammeren om ze weg te halen uit hun omgeving. Ook een ritje in de open legerwagen van A. van Hees uit Sint-Philipsland was bij de kinderen erg in trek. De kinderen drongen om een plaatsje in de laadbak. De 'één-tonner' van Van Hees is een DAF YA126 en dateert uit 1955. Hij maakte een rondje door het dorp, niet al te ver want de wagen verbruikt veel benzine: 1 op 3. De colonne authentieke leger voertuigen die na Sint-Maartensdijk Scherpenisse aan zou doen, kwam wat later dan gepland. De stoet was eerst naar Poortvliet gereden, maar kwam - zij het enigszins uitgedund- toch na een rondrit door het dorp in de Laban Deurloostraat aan. Veel inwoners kwamen daarvoor naar buiten. In het Holland Huis draaide een film over Scherpenisse uit 1952. Ook dat trok veel publiek. Naar schatting 150 mensen bezochten de verduis terde zaal in het dorpshuis. Het is de bedoeling dat fragmenten uit deze film verwerkt worden in de film die op dit ogenblik over het dorp wordt gemaakt in opdracht van de Dorps gemeenschap. De opnamen zijn nagenoeg afgerond. Op Koningin nedag vorig jaar zijn de opnamen voor deze film begonnen. Eind sep tember, begin oktober is de nieuwe film klaar. Voor de zeskamp op het Pluimpot terrein schreven acht ploegen van zes personen zich in. Wesdorp spreekt van een behoorlijke deelna me. Steeds streden twee groepen tegen elkaar op verschillende onder delen, zoals kruiwagen rijden, skip- py-ballen en het nemen van een hin- demisbaan. Eerste werd MTT, 2. Big Deal en 3. de ploeg van M. Bijl. De winnaars kregen geldprijzen. MTT nam ook de wisselbeker in ontvangst. Het uitreiken van de beker is opnieuw ingesteld om de deelname volgend jaar te stimuleren en de spanning te verhogen. In de koepeltent aan de Laban Deur loostraat was het 's middags heet, maar 's avonds trok de jeugd zich daar niet veel van aan tijdens de dis co. Discjockey Mark Claerhoudt wist de jongeren tot 14 jaar met zijn muziekkeuze te boeien. De tent stond eerst open vanwege de warm te maar dat vonden de jongens en meisjes wat te licht. De gekleurde lichtjes kwamen in een dichte tent ook beter tot hun recht. Voor de volwassenen was er een 'bevrijdingsbal' in het Holland Huis. Partysound Ronald van de Berg zorgde voor de muziek. Kinderen konden bij leden van de motortoerclub achterop om een rondje mee te rijden. i

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1995 | | pagina 15