Toren en molen spreken de Tholenaren het meest aan Eenvoudige spelletjes vallen niet altijd mee Sier Bestr m Vossemeer viert vrolijk volleyballend vrijheid v l r]T] e i n i s eHsicihieilidie Historische optocht hoogtepunt bevrijdingsfeest Tholen Poortvliet pakt bevrijdingsdag groot aan imabo Collectebus Donderdag 11 mei 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 De laatste voorbereidingen voor het bevrijdingsfeest in Tholen beginnen zaterdagmorgen 5 mei al vroeg. Ballon nen worden opgeblazen, duiven aangevoerd, versierin gen opgehangen en spelletjes klaargezet. Naarmate het achtste uur nadert, worden de Tholenaren actiever. Het weer zit in ieder geval mee: een stralende zon. Stokpaardjes Voedseldropping Held Originele versiering Tong uit de mond Hot dog Volleybal Ringsteken Paard op hol Aansluiting Bal champêtre Bevrijdingsconcert ^CHINE VOOft# Daar kun je op bouwen Gezamenlijke herdenkingsdienst een hoogtepunt De eerste vrijwilligers zijn al om- um. Een tiental mensen van de stich- streeks vijf uur uit bed gekomen om ting christelijk jeugdwerk gaat aan zich naar het scoutinggebouw te het werk. Rond kwart over acht is begeven. Daar wachten llOObalon- het karwei geklaard en hangt het nen om gevuld te worden met heli- plafond van het scoutinggebouw vol Al tijdens het ballon-oplaten toonden veel kinderen aandacht voor de Britse oud-strijder Ernie Barlow en in het bijzonder voor zijn medailles. Het lossen van 750 duiven van het Westlands convooi bezorgde het publiek op de voormalige oesterput ten een adembenemend gezicht. Een deel van de historische optocht die op 5 mei in Tholen werd gehouden, krijgt een heel andere func tie. De drie meter hoge, houten replica van de toren van de Grote Kerk in Tho len, is door het comité Tholen stad actief aan de Hervormde Gemeente geschonken als dank voor het ter beschikking stellen van de kerk voor de her denkingsdienst. President kerkvoogd L. van Dijke zal de kerkvoogdij en notabe len voorstellen om van de toren een collectebus te maken voor het restauratie fonds. Nu dient een zware kist dit doel, maar Van Dij ke vond de toren zo mooi, dat hij de suggestie van Tholen stad actief heeft overgenomen. De wagen waarop de kerk toren stond, werd gemaakt door M. Ligtendag, A.P. Hoogstrate en M. Klippel. De toren staat vooralsnog in het koor van de Grote Kerk. In Poortvliet ging het bevrijdings feest niet onopgemerkt voorbij. Al vroeg werden de laatste voorbe reidingen getroffen en om acht uur klonk de klok van de Neder landse Hervormde kerk om de feestdag aan te kondigen. Alles was er klaar voor. Straten waren versierd, de vlaggen uitgestoken en het Oranjecomité had een flink programma opgesteld. Mede dankzij een collecte onder de inwoners kon het comité alle deel nemers aan de activiteiten een prijs geven. Om kwart voor negen verzamelden de kinderen van de basisscholen zich op hun eigen schoolplein. Van daar trokken ze naar 't Ouwe Raed'uus om ten overstaan van wet houder J. van der Jagt de aubade te geven. Onder orgelbegeleiding van Jan Elenbaas begon men met het Wilhelmus. Vervolgens werd gezongen: 'In een blauw geruite kiel', 'Waar de blanke top der dui nen', 'In naam van Oranje', 'De zil vervloot' en het Zeeuwse volkslied. Voor de kinderen werd het een druk ke morgen. In de Burgemeester Van Doornstraat, Bernhardstraat, Philips de Goedestraat en op het Jan van der Slikkeplein werden spelen georgani seerd. De jeugdige deelnemers mochten hun geluk en vaardigheden beproeven bij ondermeer ballen gooien, vissen, skippyballenrace, penaltyschieten, zaklopen, puzzelen en stokpaardenrace. Een aangename post was ook de tafel waar de ver frissingen stonden. Die werden, door het warme weer en de inspan ningen, flink aangesproken. Hoewel de spelletjes qua opzet vrij eenvoudig waren, bleek de uitvoe ring nog niet altijd mee te vallen. Het was dan ook maar goed dat het zaklopen, skippyballen en de stok paardenrace op het zachte gras wer den gehouden. Maar ook de rest van de straat was het domein van de spe lende kinderen. Voor even konden ze onbekommerd over de weg ren nen. Om half twaalf volgde de prijs uitreiking in 't Ouwe Raed'uus. Iede re deelnemer mocht wat uitzoeken van de prijzentafel die vol lag met speelgoed. Na het middageten werd het tijd voor de optocht. In de stoet liep en reed vanalles mee. Er waren loop groepen en versierde wagens en andere vervoermiddelen. Ook de legervoertuigen van Keep Them Rolling voegden zich bij de rij. Bij de loopgroepen werden de platte landsvrouwen eerste. Zij hadden een broodkar gemaakt en deelden brood, bonnen en babbelaars uit. Een gedeelde tweede plek was er voor gymnastiekvereniging Excelsior die de geschiedenis van de vereniging uitbeeldde in de verschillende te nues die de gymnasten hebben gedragen. Ook metsel- en timmer- ondememing Schot werd tweede met kinderen op versierde fietsen. De spreuk hierbij was: 'Het valt niet mee bevrijding te vieren, als je zoveel fietsjes moet versieren'. Bij de versierde wagens was ook een grote verscheidenheid te zien. Land- bouwvereniging Ons Voordeel ging met de eerste prijs (300 gulden) naar huis voor de tank en de wagen die samen de terugkeer van de bewo ners na de evacuatie moesten voor stellen. Na afloop van de optocht door Poortvliet, ging de vereniging met deze wagens ook nog naar Tho len om daar mee te doen aan de his torische optocht. Tweede werd de middenstandsvereniging met de wagen 'Voedseldropping'. Hierop was een groot vliegtuig nagebouwd dat voedselblikken dropte. Als der de eindigde peuterspeelzaal Klein Duimpje. De peuters, leidsters en enkele moeders zaten op hun eigen stoeltjes op een open en versierde kar. Op de zijkanten van de wagen waren de namen van de peuters geschilderd. Al met al een vrolijk met ballonnen. Nu is het wachten tot de kinderen arriveren. Ook de dui- venwagen van het Westlands* con vooi met 750 duiven wordt gepar keerd op de voormalige oesterput ten. Postduivenvereniging De Trou we Duif uit Tholen organiseert een unieke bevrijdingsvlucht. Het is acht uur. Vier leden van muziekvereniging Concordia blazen letterlijk hoog van de toren. Vanaf gezicht. De familie Bolleboom werd vierde met een pony wagen en Comé Niemantsverdriet eindigde als vijfde met een oude Citroen waarop stond te lezen dat men moest boffen dat de wagen in de oorlog niet was getrof fen. Elke deelnemer aan de optocht kreeg 'een prijs. Alle kinderen die meeliepen of reden, kregen tien gul den. De muzikale begeleiding werd verzorgd door een Lepelstraatse dweilband. 's Avonds om zes uur streden dertien groepen tegen elkaar in de zeskamp. Op het Kerkplein was het een gezel lige drukte en met een aantal nieuwe spelen staken de verschillende deel nemers elkaar naar de kroon. De uit slag van deze zeskamp was: 1 Excelsior mannen; 2 café 't Cen trum; 3 De Jo Mennoos; 4 The Ham mersmith Gang; 5 (gedeelde plaats) Crazy Docks en Gympjes; 7 De Lampjes; 8 Garage De Jonge; 9 (gedeelde plaats) De Marjola's en Garage Niemantsverdriet; 11 Flying Sisters; 12 A-markt; 13 De Chauffeurs. Ook bij dit sportevene ment was er voor elke deelnemer een prijs. Naast de beloningen voor het mee doen aan de optocht of de spelen, waren er ook vier prijzen voor de mooiste en origineelst versierde straten en huizen. Als eerste eindig de de familie Morelli uit de Smids straat. Daar stond in het Engels een groet aan de bevrijders met een bord, mili tair en vlag. Tweede werd de familie Keur uit de Wilhelminastraat. Als derde eindigde het Zuidplantsoen waarvan de vrolijke versieringen voor de passerende automobilisten op de Stoofstraat duidelijk te zien waren. Tenslotte viel ook Deestraat 49 t/m 55 en 61 t/m 65 in de prijzen. De prijsuitreiking vond om negen uur plaats. Na het einde van het offi ciële programma werd er onder lei ding van de dweilband in café 't Centrum nog wat nagefeest. de toren van de Nederlandse Her vormde kerk zorgen de trompettis ten Arnold van Bavel en Jos Loos en trombonisten Johan Geuze en Chiel van der Linde voor reveille. Hierna vuren leden van de schietvereniging Eendracht saluutschoten af op de Contr' Escarpe. Dan is er even rust. De voorbereidingen voor de aubade worden getroffen. Leden van scouting Heenetrecht hij sen om negen uur de Thoolse, Nederlandse en Britse vlag op de Markt. Mevr. J.L. Aalbrechtse- Tichem, voorzitster van het comité Tholen stad actief, opent officieel de bevrijdingsdag. Ze verwelkomt de 72-jarige Ernie Barlow uit het Engelse Lydiate (bij Liverpool) als eregast. Barlow was één van de pontonniers van de Roy al Engineers die direct na de bevrij ding van Tholen een voetbrug aan legden en zo de verbinding met het vaste land weer herstelden. De Thoolse brug was opgeblazen door de terugtrekkende Duitsers. "We zijn er trots op dat we u mochten leren kennen", zegt mevr. Aal- brechtse. "U bent een held, onze held. Van nu af aan kunt u zeggen: Ik ben een Tholenaar." Mevr. Aalbrechtse hield het publiek nog voor dat 'vrij' welis waar een klein woordje is, maar dat het veel betekent. Vooral voor de mensen die de oorlog hebben mee gemaakt. Burgemeester H.A. van der Munnik en Barlow nemen vervolgens de aubade af. Alle leerlingen van de Thoolse basisscholen brengen bekende liederen ten gehore. Eerst klinkt het Zeeuwse volkslied en daarna volgen de vaderlandse liede ren 'Wij willen Holland houden', 'Wij leven vrij', 'De zilvervloot', 'In een blauw geruite kiel' en 'In naam van Oranje doe open de poort'. Na de toespraak van de burgervader volgen het Britse volkslied en het Wilhelmus. Na deze muzikale opening van de dag, vertrekt de stoet naar de voor malige oesterputten. Daar krijgen de kinderen allemaal een ballon waar aan ze een kaartje bevestigen (met hun naam en adres erop) dat ze op school hebben gekregen. Een fleuri ge mensenmassa wacht op en onder aan de dijk op het moment waarop de ballonnen de lucht in kunnen. Eerst worden de duiven gelost. Sportiviteit, nostalgie en bezin ning. Trefwoorden die aangeven wat de hoofdzaken waren in het bevrijdingsfeest te Oud-Vosse- meer. Een bescheiden programma - als enige in de streek vierde het dorp vorige week immers uitbun dig de koninginnedag - waarbij niettemin velen aan hun trekken kwamen. "Het bevrijdingsconcert was voor mij het hoogtepunt", aldus voorzitter J.F. Hommel van het Oranjecomité. Die bijeenkomst was daarom zo bij zonder, omdat vier kerkgenoot schappen, drie basisscholen, ver schillende koren, de muziekvereni ging en het Oranjecomité gezamen lijk herdachten. De hervormde kerk was vrijdagavond dan ook tot de laatste plaats bezet. Namens het gemeentebestuur voerde wethouder J. Versluys het woord. Ook hij noemde het bijzonder, dat Oud-Vos- semeer de bevrijding gezamenlijk herdenkt. Hervormd predikant ds. D.A. Snij der sprak over het thema 'verleden', rooms-katholiek pastor W. Wiertz over 'heden' en ds. A.G. Boogaard van de christelijk-gereformeerde kerk over 'toekomst'. Namens de gereformeerde kerk las mevrouw Van Dijke een gedicht. Ook leerlin gen van Die Heenetrechtschool, Sint-Anthoniusschool en School met de Bijbel droegen gedichten voor. Gezongen werd er door het kinderkoor Hadas'sa, het interkerke lijk jeugdkoor Polyhymnia en het Muziekvereniging Concordia speelt een vrolijke noot en na het aftellen van 50 naar nul, gaan de plastic boodschappers de lucht in. Na zo'n tien meter recht opstijgen, voert een briesje de ballonnen mee in noord oostelijk richting. Een enkel kind is niet zo blij dat zijn mooie, glimmen de speeltje hem ontglipt, maar het overgrote deel kijkt zijn exemplaar na totdat het bijna niet meer te zien is. Op woensdag 5 juli, tijdens de zomermarkt, wordt de winnaar van deze wedstrijd bekend gemaakt. Onder de klanken van stadsbeiaar- dier G. de Waardt - die de klokken van het Thoolse stadhuis een uur lang laat klingelen - beginnen zo'n 600 kinderen aan de spelletjes die verspreid door de stad staan opge steld. Er zijn vijf spelen op de voor malige oesterputten, het parkeerter rein bij de Kaai, de Markt, het par- keerplein aan de Bosstraat en de brandweerkazerne. Vooral de brandweer krijgt het enorm druk. Met de tong uit de mond en met gro te ogen spuiten de kinderen erop los. Wie krijgt de schijf het eerst aan het einde van de sjoelbak? Het zonnige weer verdubbelt de pret. De kinde ren krijgen onderweg van de organi satoren van de spelletjes en van Tholen stad actief allerlei lekkernij en zoals snoep, limonade en chips. koor van de r.k. kerk. Muziekvereni ging OVM speelde twee nummers en verder was er blokfluitspel. C.W. de Leeuw trad in de stemmig ver sierde kerk als speaker op. Hij vroeg de aanwezigen nog te applaudisse ren voor zowel Versluys als oud dijkgraaf Hage, die koninklijk zijn onderscheiden. De indrukwekkende bijeenkomst werd geopend met samenzang van het Zeeuwse volks lied en afgesloten met het zingen van het Wilhelmus. Het moment van bezinning sloot een dag af die in het teken stond van sport en spel. Op het plein voor het dorpshuis vermaakte de jeugd zich 's middags op een tweetal springkus sens. Met momenten was het bijzon der druk. "Sommige ouders vroegen ons waarom we geen waterbak had den geplaatst, maar ze vergeten dat dit al in november geregeld wordt en dan weet je niet dat het zö warm zal worden", vertelt Hommel. Bij het dorpshuis werd het na half vier nóg drukker toen daar de colonne oude legervoertuigen van Keep them rol ling arriveerde; eerst negen, daarna de rest die verkeerd was gereden. Ze stonden in heel de Ring en trokken veel bekijks terwijl de bestuurders de lunch gebruikten: een hot dog. Op het sportveld werd vanaf half twaalf een volleybaltoernooi afge werkt voor straten- en wijkteams. Tot slot kreeg elke deelnemer ook nog een linnen tasje met '50 jaar bevrijding' en het logo van het comité erop. Het mooie weer zet veel mensen ertoe aan om de 'bevrijdings-stads- wandeling' te lopen die Tholen stad actief heeft uitgezet. Zo'n 125 wan delaars nemen een route mee. Aan de tocht is een prijsvraag verbonden. Vijf mensen die de vragen goed heb ben beantwoord, krijgen een mok van het comité. Een ander, druk bezocht onderdeel van de festiviteiten is het ringsteken in de Molenvlietsestraat door rijver- eniging de Zuidwestelijke Aanspan ning. Dertien aanspanningen (paard en koets) doen mee. Eerste wordt de uit Oud-Vossemeer afkomstige Kees Havermans uit Halsteren. Hij berijdt een enkelspan met een Fries paard. Tholenaar Kees Scheermeijer wordt met een Fjordenpaard tweede en derde is de familie Verstrate uit Lepelstraat met een tweespan Gel derse paarden. Verder doen er nog twee Thoolse deelnemers mee. J.A. Geluk uit Oud-Vossemeer wordt negende met een enkelspan met Fries paard. Zijn dochter Mirella Geluk eindigt één plaats hoger met Met 24 ploegen (ongeveer 170 men sen) was de deelname daarvoor boven verwachting. Niet uitgesloten is, dat dit evenement een vervolg krijgt. Buurtactiviteiten leven op dit moment namelijk erg in Oud-Vosse meer. Er werd met gemengde teams van vier personen gespeeld in vier pou les. Elk team speelde vijf wedstrij den van een kwartier, de beste vier van elke poule daarna nog eens drie wedstrijden. De warmte maakte dat tot een fikse opgave. Maar bij zowel organisatie als deelnemers viel het bijzonder in de smaak. De complete uitslag is als volgt: 1. Kalisbuurt 1, 2. Onder de Molen 4, 3. Hofstraat 2, 4. Pr. W. Alexander- straat 4, 5. C. Frankenstraat 1, 6. Marehoekstraat 1, 7. Marehoek- straat 2, 8. Onder de Molen 5, 9. Pr. W. Alexanderstraat 1, 10. Onder de Molen 3, 11. Ring, 12. Pr. W. Alexanderstraat 2, 13. Kalisbuurt 2, 14. Molenstraat 3, 15. Onder de Molen 1, 16. Molenstraat 1, 17. Schoolstraat 2, 18. Veerstraat 2, 19. Hofstraat 1, 20. Molenstraat 2, 21. Kalisbuurt 3, 22. Veerstraat 1, 23. Onder de Molen 2, 24. Schoolstraat 1. Een aantal straten in het dorp was ter gelegenheid van bevrijdingsdag feestelijk versierd. De Hofstraat en de Molenstraat kenden een geza menlijke aanpak van de bewoners. In andere straten waren de initiatie ven meer individueel. Het feest werd 's avonds besloten met een bevrijdingsbal in de plaatselijke cafés. haar Fjord. De beste drie aanspan ningen krijgen een beker, voor de overige equipes is er de mok van Tholen stad actief. Hoogtepunt van de dag is de optocht van versierde wagens. Diverse ver enigingen, organisaties, particulie ren en bedrijven ploeterden dagen lang om een leuke wagen in elkaar te zetten. Er is dan ook van alles te zien. Voorop in de stoet rijdt dhr. Barlow in een jeep. Hij en andere militairen in een volgend voertuig delen nepsigaretten, kauwgom en chocolade uit aan de kinderen. De vreemdste wagens passeren het publiek. De thema's variëren van wederopbouw, het varkensconflict en geboortegolf (met echte baby's in ouderwetse kinderwagens) tot 'een dagje zeediek', de mode, de was en diverse vorstinnen zoals Wilhelmi- na, Juliana en Beatrix. Er rijdt zelfs een combine mee. Tholen stad actief heeft juryformulieren verkocht en daarvan worden er 400 ingeleverd. "Dus het is een heel eerlijke wed strijd geworden", zegt mevr. Aal brechtse. "Het Thoolse publiek heeft de winnaar gekozen." Die winnende wagen wordt 'Toren en molen', gemaakt door M. Ligten dag, A.P. Hoogstrate en M. Klippel uit Tholen. Zij maakten een wagen met een drie meter hoge replica van de toren van de Grote Kerk en een model van molen De Hoop. Op de wagen staan Maartje Riemersma en Hannah Lig tendag als respectievelijk molenaar en koster. De begeleidende teksten op de wagen luiden 'Eens was onze Hoop wit' en 'De noodklok geluid, wormen eruit'. De makers waren ongeveer een week bezig met de bouw ervan. Onderweg komen er nog koninklijke gasten op deze wagen te staan. Het paard voor de koets van 'prins Bernhard en prinses Juliana' sloeg op hol, het werd uitge spannen en weggebracht. Het vor stelijk paar reed daarom vervolgens mee op de wagen met de molen en de toren. De winnaars van de optocht krijgen bij de prijsuitreiking op de Markt honderd gulden. De tweede prijs (75 gulden) gaat naar de wagen 'Var kens erin' van Johan Geilings. Derde wordt 'Koeien eruit' van de buurt verenigingen Oudelandsestraat en Doelweg. Zij worden beloond met 50 gulden. De nummers vier tot en met tien zijn: 4 'Geboortegolf van de NCVB; 5 'Mode toen' van de bejaardenverzorging; 6 'Groentever koop vroeger en nu' van J. Aal brechtse; 7 'Trees heeft een Cana dees' van de NCVB; 8 'Griekenland' van gymvereniging Olympia; 9 'Windmolen en dergelijke' van W. Deurloo; 10 'Omroeper' van Leen den Boef. Zij krijgen allen 25 gul den. Aan het eind van de stoet blij ken er ook nog twee wagens mee te rijden die uit Poortvliet afkomstig zijn. Nadat de optocht daar was afgelopen, hebben de tank (die af en toe een harde knal laat horen) en de wagen 'Evacuatie' zich aangesloten bij de Thoolse rij. Op de voormalige oesterputten ver schijnen rond half zeven de vier ploegen die deelnemen aan het gecostumeerd voetbal. Het heren team van de Hoogstraat gaat met de eer strijken. De ploeg van de Oude- landsebuurt wordt tweede, het team van de Venkelstraat derde en als laatste eindigen de dames van de Hoogstraat. Voor elke ploeg is er een beker, zodat men niet met lege handen naar huis hoeft. Tot besluit van de festiviteiten wordt om acht uur het 'bal champêt re' ingeleid. De muzikale omlijsting is in handen van Dixielandband De Keesjes en het Thoolse accordeon orkest De King Comers onder lei ding van Jannie Zwaan. Hoewel de Markt gevuld is met feestvierders, krijgen de muzikanten het publiek niet zover dat de voetjes van de vloer gaan. Wellicht was het daar voor nog te warm. Met deze vrolijke noten werd de viering van 50 jaar bevrijding besloten. Als toetje bij de feestelijkheden geeft organist Frans van Tilburg zaterdag 6 mei in de Grote Kerk een bevrijdingsconcert. De belangstel ling hiervoor blijkt niet overweldi gend. Slechts 75 mensen bezoeken de uitvoering. Maar deze liefhebbers krijgen een fraai en feestelijk con cert voorgeschoteld. Van Tilburg brengt liederen van ondermeer Jan Zwart, Feike Asma en Stanley. De stukken variëren van populaire orgelmuziek tot 'Wilt heden nu tre den' en 'Gelukkig is het land'. Van Tilburg speelt ook een medley van Asma waarin onder andere de liede ren 'De Zilvervloot' en 'Merck toch hoe sterck' zitten. Tot slot brengt de organist een bewerking van Psalm 134 met daarin verwerkt het Wilhel mus dat als laatste ook staande wordt gezongen. Van Tilburg speelde in de jaren '70 regelmatig op het Van-Damorgel van de Grote Kerk en constateerde toen dat er nogal wat problemen met het instrument waren. Inmiddels is het orgel echter gerestaureerd en Van Tilburg is verrast over de kwa liteit. Dat is ook organist Piet Wiersma uit Groningen. Hij bespeelt s'middags het instrument tijdens een excursie van de stichting tot behoud van het Nederlandse orgel te Elburg. Zo'n 200 bezoekers komen met auto's en bussen om het Van-Damorgel te bekijken. Maarten Seijbel - oprich ter van de stichting en eigenaar van een orgelmuseum in Elburg - heeft de leiding. Wiersma schrijft in het gastenboek dat hij onder de indruk is van het instrument en dat hij het als een eer beschouwt erop te mogen spelen. Raak! Kirsten Hofland en Janneke de Boer (rechts) uit Poortvliet proberen hun geluk bij het ballen- gooien. Vriens-de Schelde, al jaren de leverancier van de meest uiteenlopende soorten sier bestrating is er weer klaar voor. In haar nieuwe presentatie is alles overzichtelijk gerangschikt. Antoine Hoeven vertelt U er graag meer over. SHOWROOM Geopend Di. t/m Do 09.00 18.00 uur Vnjdag 09 00 21 00 - Zaterdag 09 00 - 17.00 uur Altijd scherpe prijzen, regelmatig aanbiedingen en veel direkt uit voorraad leverbaar. BOUWMATERIALEN Geopend Ma. t/m Vr07.30 -17 30 uur Zaterdag 08.00 -12.00 uur Zeelandhaven 7 - Bergen op Zoom - Tel. 01640-71500 Advertentie I.M. Kees Timmermans krijgt de bal toegespeeld in één van de vele wedstrijden van het volleybaltoernooi in Oud-Vossemeer. Het spektakel voor straten en wijken was, met 24 deelnemende teams, een succes.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 13