Laatste loodjes gemeentesecretarie Gemalen kunnen regenval niet meer bijbenen Dringen om een plaats in vier raadscommissies Kalender van kleuter voor 99-jarige in St. Maartenshof Installatie in ziekenhuis van donaties R. Hartog jong op de vrachtwagen Raad Tholen en burgemeester geïnstalleerd Wisseling in directie bij arbeidsbureau Boekje voor leden personeelsvereniging Sint-Philipsland Commissie personeelszaken wordt groter St.Annalandse wint hoofdprijs actie Zierikzee Thools college stelt zich voor in St. Philipsland Buitenzorg op le kerstdag zonder stroom Donderdag 29 december 1994 51e jaargang no. 7 Dertig centimeter beneden extreem peil "We zitten 30 centimeter beneden de extreme peilen van vorig jaar, maar de weersvooruitzichten zijn vrij somber." J.A. Dees, hoofd technische dienst van het waterschap Tholen, is blij met elke opklaring in deze donkere dagen. Dat geldt zeker ook voor de mensen die gedupeerd zijn door de wateroverlast, zoals de families Smits en Riet veld aan de Hoenderweg in St. Annaland. Gemalen continu 0p Oudejaarsdag: OLIEBOLLEN Voor de feestdagen verzorgen wij weer visschotels TSG, de Betho, ADZ, bedrijfsleven De zeven fracties in de nieuwe gemeenteraad van Tholen zijn het onderling niet eens kunnen worden over de bezetting van bestuurszetels in vier commissies/instellin gen. Het gaat om de Thoolse scholengemeenschap (TSG), de sociale werkplaats de Betho, de raadscommis sie voor het bedrijfsleven en het Administratief Diensten centrum Zeeland (ADZ). De nieuwe partijen D66 en het AOV, alsmede de VVD dingen mee naar een functie, die de coalitiepartijen SGP, PvdA en CDA voor zich opeisen. Van Belzen of Frigge Drie voor 1 zetel Deze week i Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,90 per halfjaar. Per jaar 45,50, per post 59,50 per jaar. Losse nummers 1,70. -Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Maandag, op de eerste werkdag na de datum van de herindeling, wor den de nieuwe gemeenteraad van Tholen en de burgemeester geïnstal leerd en de wethouders benoemd. Alvorens dat laatste te doen, is een voorstel aan de orde om te bepalen hoevéél wethouders er in de periode 1995-1998 moeten komen. Op grond van de gemeentewet mogen er in Tholen maximaal vier full-time wethouders zijn. Ook mogen wet houders in deeltijd aangesteld wor den. Bij drie volledige banen zou er ruimte zijn voor twee part-timers, dus totaal vijf wethouders. In het vooroverleg hebben SGP, PvdA, CDA en RPF/GPV (samen 15 zetels) zich voorstander getoond van een voortzetting van het huidige col lege met drie wethouders. VVD en D66 zouden er een vierde bij willen hebben. De raad zal verder leden moeten benoemen in diverse adviescommis sies en in de besturen van gemeen schappelijke regelingen. Alvorens dat te doen, moeten een aantal ver ordeningen op gemeentelijke com missies geldig verklaard worden voor de nieuwe gemeente. Het betreft de reglementen op de advies commissies onroerende zaken, openbare werken, financiën, welzijn en onderwijs, bedrijfsleven, ruimte lijke ordening c.a. en bestuurlijke aangelegenheden. Verder die voor de beheerscommissies in Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Stavenis- se, Sint-Annaland en Oud-Vosse- meer, terwijl voor het dorpshuis in Anna Jacobapolder een nieuwe ver ordening vastgesteld moet worden. De verordening op de commissie Thoolse scholengemeenschap blijft van kracht tot 1 juli, omdat dan wegens fusie een nieuwe bestuurs commissie aantreedt. Over het voortbestaan van de commissies sport en sociaal-cultureel werk moe ten burgemeester en wethouders nog een standpunt bepalen. Tenslotte moet er een verordening komen op de commissie voor geor ganiseerd overleg inzake ambtena renzaken. Het arbeidsbureau gaat de directie taken herschikken. Directeur J.A.M. Janssens die voorheen het Ooster- scheldegebied onder zich had, wordt nu ook belast met de directie van het rayon Walcheren. De huidige direc teur van dat rayon, J.J.J.C. Vermeu len, gaat zich bezighouden met ont slagzaken en projecten in hele pro vincie. Dit betekent dat de twee ra yons niet meer als aparte markten behandeld worden. Zo kan er effi ciënter worden gewerkt binnen de samenwerkingsverbanden. Ziekenhuis Lievensberg heeft een nieuwe geluidsinstallatie voor het personeelsrestaurant gekregen. Het geld hiervoor is afkomstig van gif ten van patiënten die zo hun waarde ring uiten voor de geboden zorg. Deze gelden worden beheerd door een commissie van ziekenhuismede werkers. De commissie besloot het geld te besteden aan de geluidsin stallatie omdat de overheidsgelden voor verbouwing en renovatie hier voor geen ruimte bieden. De appara tuur is aangeboden tijdens de tradi tionele kerstborrel voor de mede werkers. Richard Hartog uit Sint-Maartens dijk is met zijn 18 jaren waarschijn lijk de jongste vrachtwagen chauffeur van Tholen. Vrijdag haal de hij het laatste diploma dat hij nodig had om vrachtwagen chauffeur te worden. Als éénjarig jongetje zat Richard al in een kin derzitje bij zijn vader in de wagen. Hartog sr. is inmiddels al 25 jaar vrachtwagenchauffeur. Het moet waarschijnlijk in de familie zitten, want Richard haalde in een half jaar tijd al zijn rijbewijzen. Op 16 mei haalde de 18-jarige zijn autorijbe wijs en snel daarna het rijbewijs voor wagen vrachtauto. Tussendoor haalde hij het chauffeursdiploma en vrijdag kreeg hij ook het papiertje voor trailers. De eerste sollicitatie brieven zijn zelfs al de deur uit. Nog een laatste foto met z'n allen op de gemeentesecretarie van Sint-Philipsland. Staand van links naar rechts: Rinus Laban, Ina Verhees, secretaris W.J. Pijl, Jaap van Oudenaarde, Marleen van Herpen en Wilma Neele. Zittend van links naar rechts: Heidi Quist, Anneke Mal- jaars en Bram Boon. Nog drie dagen en dan is het echt over met de gemeente Sint-Phi lipsland. Ook met Tholen trou wens. Dan is er alleen nog de nieu we gemeente Tholen. Voor het Thoolse gemeentehuis betekent dat niet veel meer dan dat de behuizing nog wat krapper wordt, maar het Sint-Philipslandse gemeentehuis heeft afgeuaan. Vrijdag reden de verhuiswagens voor en begon het pas goed. Dozen met formulieren, boeken en dos siers, kasten, bureaus, stoelen. Alles verdween uit het pand aan de Kerkring. Om acht uur begon men en vier uur later zat alles in de twee wagens. De medewerkers van de gemeen tesecretarie waren de afgelopen weken druk in de weer om alles in orde te maken. Al het lopende werk moest in een paar dagen af. Van het spaarpotje van de personeelsvereniging liet men nog een Chinese maaltijd aanrukken. Secretaris Wilma Neele vaii de personeeisverenlglrtg deelde aan ieder lid een boekje uit met foto's van feestjes, etentjes, bowlingwedstrijden en dergelijke die de ambtenaren in het laatste jaar hielden. Mevr. Neele was de samenstelster van het werkje. Bij wijze van inleiding had Jaap van Oudenaarde een gedicht van zes Voor de vierde of vijfde keer in de acht jaar dat de familie Smits aan de Hoenderweg woont, is er opnieuw wateroverlast. "Onze siertuin en die van buurman Rietveld wordt ver nield. De vissen zwemmen uit de vijvers de watergang in. Dit is geen toestand. Als er in de Weihoek wateroverlast is, wordt er wat aan gedaan. Wij betalen evengoed onze waterschapslasten, zodat er maar een wal aangelegd moet worden", aldus mevr. Smits. Het waterschap heeft in het verleden al foto's gemaakt en de situatie beke ken, maar volgens mevr. Smits De vier leden tellende gemeentelijke commissie voor georganiseerd over leg (personeelszaken) wordt vol gend jaar groter. Naast de zittende leden A. den Haan (PvdA) en M.J. Klippel (SGP) hebben zich nog drie kandidaten aangemeld. E. Frigge- Hoogesteeger voor de VVD in de plaats van J. van den Heuvel en W.C. van Kempen van het CDA voor J.M. Deurloo-van Broekhoven. Ook D66-raadslid J. van den Donker wil echter tot die commissie toetre den, waarvoor geen maximum aan tal leden geldt. De fracties van RPF/GPV en AOV hebben geen interesse in deze commissie. krijgt men het water niet wegge pompt. "Samen met onze buren heb ben we echter een tuin laten aanleg gen, zodat de wateroverlast ons schade berokkent. De aarbeienplan- ten, het kasje, de vijvers, de siertui- nen, alles lijdt eronder", zegt mevr. Smits. Al meer dan een etmaal draaien de gemalen van het waterschap conti nu. Elke millimeter regen die valt, vergt twee uren bemaling. "Per etmaal kunnen we 10-12 mm weg- rnalen, zodat je bij een regenval van 68 mm zoals deze week, een paar dagen nodig hebt", zegt Dees. De waterstand in de polders staat een halve meter boven het normale peil. Vanaf dinsdagmorgen twaalf uur tot gisterochtend tien uur is het water 40 cm gestegen, terwijl de gemalen dag en nacht draaien. Dins dagnacht bleef het een paar uren droog. "De harde wind heeft het water ech ter nog eens extra opgestuwd rich ting St. Annaland, maar bij gemaal de Noord hebben we de zaak rede lijk onder controle", zegt Dees. Voor de Hoenderweg heeft hij niet direct een oplossing voor handen. "Je kunt niet overal wallen aanleggen." Metereologische omstandigheden zijn volgens het hoofd technische dienst de oorzaak van de overlast. "De regen hebben wij niet in de hand." kantjes gemaakt waarin ieder lid van de personeelsvereniging op smakelijke wijze werd getypeerd. Burgemeester A. Verbree - ook lid van de personeelsvereniging - kwam ook nog even om de hoek kijken. Hij bracht 'zijn' ambtenaren namens de gemeente Reimerswaal een fles wijn en een tas en boekje over Reimerswaal. Alles wat nu nog rest zijn een stoel, tafel, type machine en een paar formulieren voor 'noodgevallen' zoals overlij- dens en geboorten. Die moeten tot het laatst worden bijgewerkt. De melding moet wel bij een ambtenaar thuis gebeuren, want op het gemeentehuis is nie mand meer. In de burgemeesters kamer staan nog een tafel en stoel voor de sociale dienst die er zitting houdt. Nog drie dagen. Zaterdagnacht »m twaalf uur, als de mensen het ;las heffen op het nieuwe jaar, wordt er een punt gezet achter 507 aar zelfstandig Sint-Philipsland. ZhooUe vióftandel iSchot B.V. Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 Advertentie I.M. Zo wil de voormalig adjunct-direc teur van de TSG, J. van den Donker, als D66-raadslid graag 1 van de 3 bestuurszetels namens de gemeente raad bezetten. Er zijn echter 4 gegadigden; behalve Van den Don ker zijn dat de zittende bestuurders A. Kersbergen (SGP) en I.C. Moer land (PvdA). In de plaats van de ver trokken J. van den Heuvel heeft de VVD het nieuwe raadslid mevr. E. Frigge-Hoogesteger naar voren geschoven. Het gaat dus tussen Frig- ge en Van den Donker. Wethouder van onderwijs J. Versluys is voorzit ter van het TSG-bestuur en is opnieuw kandidaat gesteld. De Thoolse gemeenteraad beslist maandagmiddag a.s. over een reeks van benoemingen, zoals de samen stelling van het TSG-bestuur. Voor de sociale werkplaats de Betho zijn er ook meer gegadigden dan plaatsen. Wethouder P. van Schet sen blijft daarvoor de eerst aange wezene, samen met M. Dijke (SGP) en W.C. van Kempen (CDA). Ook mevr. M.H. Schot-de Hoog van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) wil echter graag meepraten in het bestuur van de Betho. Zoals het er naar uitziet, zal dat niet lukken. In de gemeenschappelijke regeling ADZ was J. van den Heuvel de Thoolse vertegenwoordiger met K.A. Heijboer (SGP) als plaatsver vanger. De VVD heeft het nieuwe raadslid E. Frigge-Hoogesteeger kandidaat gesteld, maar ook P. van Belzen (RPF/GPV) wil graag in het ADZ-bestuur. Heijboer is weer als plaatsvervanger genoemd. De raad moet een keuze maken tussen Van Belzen en Frigge. Zo'n knoop moet er ook bij de com missie bedrijfsleven doorgehakt worden. M. Dijke (SGP) en G.J. Hoek (VVD) zijn daarvan nu lid. De eerste mag het blijven, maar voor de zetel van de vertrokken Hoek zijn maar liefst 3 kandidaten: A. den Haan (PvdA), R. Ravensteijn (VVD) en J. van den Donker (D66). Den Haan was voorheen eerste plaatsvervanger, Van Kempen twee de. De laatste is geen kandidaat meer; het CDA heeft daarvoor J. de Jager naar voren gehaald. Overigens is het CDA via voorzitter J. Vers luys al vertegenwoordigd. Mevr. A.W. Geluk-Hartog uit Sint- Annaland keek wel vreemd op toen ze hoorde dat ze de hoofdprijs gewonnen had in de winkelactie van Zierikzee. Ze kreeg duizend gulden aan waardebonnen. Mevr. Geluk was de enige Thoolse op het lijstje met 81 prijswinnaars. "Tja, we kon den in Goes niet slagen en toen zijn we maar naar Zierikzee gegaan", vertelt de gelukkige winnares. "Daar vulde ik een paar van die kaarten in. Maar toen ze me belden dat ik een prijs had gewonnen, zei ik nog: Ik zou niet weten waarvan. Het bleek van de winkelactie te zijn. We zijn er heel blij mee. Een echt meevaller tje." Mevrouw R. van Damme-van Poperingen. A. van Zetten-Bolier helpt Berdien Koopman bij het uitpakken van de kalender voor 1995. Rechts M. Dorkt-Koopman. De 99-jarige R. van Damme-van Poperingen uit Sint-Maartensdijk gaat 1995 in als de oudste bewoner van het bejaardenhuis Sint Maar tenshof. Een gedenkwaardig jaar omdat het tehuis aan de Bloemen- laan dicht moet en omdat de bewoonster in april 100 jaar hoopt te worden. Mevrouw Van Damme is gedwongen te verhui zen en staat op de wachtlijst voor het verpleeghuis ABG in Bergen op Zoom. Vrijdag kreeg ze een feestelijke kalender voor 1995 van Berdien Koopman van de protestant- christelijk Juliana van Stolberg Benjaminschool. De kinderen ver sierden de kalender met een kleu rige vlinder. Voor alle 22 bewoners die nu nog in het tehuis wonen, brachten de kleuters een exemplaar mee. De school komt al jaren met de kleu ters naar het tehuis om voor en met de ouderen kerstliedjes te zin gen. De schoolleiding vroeg zich af of deze gewoonte dit jaar nog wel door kon gaan omdat het tehuis dicht gaat. Maar volgens meester A.C. Wie- ringa leerde navraag dat men het in Sint Maartenshof zeer op prijs stelde dat de kleuters liedjes zou den komen zingen en teksten op kwamen zeggen. De 29 kinderen van groep 1 en 2 waren goed voorbereid want ze hadden de liedjes ook ai op het kerstfeest op school gezongen. Alle bewoners kregen een tekst boekje om mee te zingen. Die genoten zichtbaar van het optre den van de kleintjes. Zie je wel eens iemand van 76 jaar die de krant rondbrengt? Vandaag de laatste bezorgdag van A. Jasperse in Scherpenisse Geiten en mensen liepen gewoon over de landingsbaan in Zaïre, vertelt gedecoreerde VN-militair Polderman uit Poortvliet Goud voor twee jubilerende CNV'ers in St. Annaland Wikkelbedrijf Van Meer het eerste bedrijf op het nieuwe Thoolse industrieterrein Welgelegen Hoe meer licht, hoe zwaarder de krop sla in de kas van glastuinder Scherpenisse Mr. J.A. de Boe in zijn laatste bijdrage uit de staten van Zeeland Vijf auto's zwaar beschadigd bij ongelukken voor de kerst In de oudejaarsbijlage een terugblik naar 75, 50 en 25 jaar geleden Schipbreuk op nieuwjaarsdag bij St. Philipsland SPS wil nieuwe trainer, die van Vosmeer mag blijven ERVARING GELIJKT EEN ONGENAAKBARE SCHOONHEID. JAREN GAAN VOORBIJ EER U HAAR VEROVERD HEBT, MAAR ALS ZE ZICH DAN GEWONNEN GEEFT, BENT U BEIDEN OUD GEWORDEN EN VOOR ELKAAR VAN WEINIG NUT. Dit oudejaarsnummer op de drempel van 1994/1995 bestaat uit 32 pagina's Het Thoolse college van burgemees ter en wethouders stelt zich dinsdag avond 10 januari voor aan de inwo ners van St. Philipsland. Tijdens een bijeenkomst in dorpshuis de Wim pel worden om half acht vele inwo ners en verenigingsbestuurders ver wacht om op informele wijze kennis te maken. Burgemeester H.A. van der Munnik en de drie wethouders J. van der Jagt (SGP), P. van Schetsen (PvdA) en J. Versluys (CDA) nemen voor deze gelegenheid ook hun vrouw mee. St. Philipslanders die 10 januari verhinderd zijn, kun nen maandagavond 2 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis te St. Maartensdijk al kennis maken met de dagelijks bestuurders van de gemeente Tho len. Het college komt naar St. Phi lipsland toe omdat voor de inwoners van die woonkern de veranderingen bij de gemeentelijke herindeling het grootst zijn. De hele wijk Buitenzorg in Tholen kwam zondag, eerste kerstdag, een uur lang zonder stroom te zitten. Om twaalf uur vielen alle lichtjes in de kerstbomen, de koelkasten, videore corders enzovoort uit. Pas een uur later kreeg men weer stroom. Vol gens Delta Nutsbedrijven was de oorzaak een storing in een kabel. Er was wel bekend om welke kabel het ging, maar niet waar de storing pre cies zat. Met een auto werd daarom het tracé van de kabel afgereden en op het laatste stuk, binnen de bebouwde kom, vond men het pro bleem. Via een ringvoedingskabel is toen de stroom voorlopig hersteld. Tweede kerstdag werd het euvel aan de kabel verholpen. De technische dienst van Deltan vermoedt dat deze bij de nieuwbouwwerkzaamheden in Buitenzorg beschadigd is. Dat zou al eerder gebeurd kunnen zijn, maar door inwerking van ondermeer weersomstandigheden trad storing pas zondag op.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1