Lintje voor nestor Thoolse raad Groen licht voor de varkens Wegversmallingen moeten verkeer Onder de Molen verder afremmen Beter Wonen groeit uit jas 2i Grote geldprijs in Stavenisse Mevrouw Deurloo Ridder Oranje-Nassau bij afscheid ONZE ZAAK IS WEGENS VAKANTIE GESLOTEN <m, Provincie positief over ontsluitingsweg bedrijventerrein Donderdag 22 december 1994 51e jaargang no. 6 Bij haar afscheid als raadslid is mevrouw J.M. Deurloo- van Broekhoven uit Tholen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester H.A. van der Munnik speldde haar de versierselen maandagmiddag op tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad van de huidige gemeente Tholen. Mevrouw Deurloo debu teerde na de samenvoeging van de zeven Thóolse gemeenten op 2 juli 1971 en vertrekt bij de fusie van die gemeente met Sint-Philipsland. Vragen Geen extra voorwaarden gemeente De zeven bedrijven die in de Poortvlietse Weihoek var- kensmesterijen willen bouwen, hebben van het Thoolse college van b. en w. een milieuvergunning gekregen. Het grote aantal bezwaren dat tijdens de hoorzitting in Meul- vliet naar voren kwam, heeft niet geleid tot extra voor waarden voor de zeven varkensstallen. Wegenschade niet rele vant Ammoniak Deze week Mededeling van 22 december Aan Onder de Molen te Oud-Vossemeer komen twee, en misschien zelfs drie, versmallingen in de provinciale weg. En het wegdek wordt vernieuwd met geluidsarme betonklinkers in keperverband. De omwonenden vinden dat er nog steeds te hard wordt gereden, waardoor de extra maatregelen nodig zijn. School Steiler Zebrapad Molenweg Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. "Fantastisch! Wat is dit een prachtig kerstcadeau. We zijn er heel geluk kig mee." Lenie en Arie Neele uit Stavenisse werden gisteren aange naam verrast. De bel ging en plotse ling stonden ze oog in oog met de van sportprogramma's bekende tele visiepresentator Jack van Gelder. Namens Renault Nederland en dealer J. Maat uit St. Annaland over handigde hij een koffer, waarin een symbolisch geldbedrag van vele duizenden guldens zat. De familie Neele uit de Burg. Sluijmersstraat had maandagmiddag bij autobedrijf Maat een nieuwe Renault 19 Europa 1.4 gekocht en hun drie jaar oude Renault ingeruild. Daarmee konden ze profiteren van de zogenaamde 'grand luxe weken' waarbij tussen 8 december en 3 januari 21 dagen lang het aankoopbedrag van de auto terugverdiend kan worden, minus 25% kansspelbelasting. Mevr. Neele zei maandag nog: wij zullen wel geen geluk hebben, maar dat pakte anders uit. Terwijl de tv-camera snorde, zei mevr. Neele tot groot vermaak van presentator Van Gel der in plat Zeeuws, dat ze dolgeluk kig was met de prijs. "We hadden namelijk getwijfeld tussen een opknapbeurt voor de kamer en de aankoop van een nieuwe auto. Het werd de auto, maar nu kan ook de andere wens in vervulling gaan." Renault-dealer Maat was evenzeer gelukkig met de landelijke prijs die bij één van zijn klanten was geval len. "Zeldzaam dat er zo'n mooie prijs op Tholen valt. En de familie Neele mag ook nog op reis, want ze kunnen 2 of 3 nachten (weekend of midweek) naar een vakantiepark van Club Med in de Franse Voge zen." Zaterdagavond even voor acht uur is de prijsuitreiking in Stavenisse op de televisie te zien in een reclame spot van Renault bij RTL 4. Beter Wonen gaat het kantoor aan de Haven in Sint-Maartensdijk uit breiden. De woningcorporatie kampt met ruimtegebrek. Het is de bedoeling om op de verdieping de kantoorruimte te vergroten, terwijl daar ook ruimte wordt gemaakt voor het archief. En er komt een dakter ras. Beneden wordt de opslagruimte aangepast. De verbouwing is een gevolg van aanpassingen door de gewijzigde structuur van de stich ting. Het Thoolse gemeentebestuur is bereid planologische medewer king te verlenen aan het bouwplan. Het is in strijd met bestemmingsplan Kom, omdat er gebouwd gaat wor den op grond met als bestemming achtererf en eengezinshuizen. Ook ligt het pand binnen het beschermd stadsgezicht. Burgemeester H.A. van der Munnik en raadslid A. Kersbergen applaudisseren voor de koninklijk onderscheiden mevrouw JMDeurloo-van Broekhoven. "Bij zo'n afscheid gaan je gedachten terug naar toen", zei mevrouw Deur loo in haar afscheidswoord. "Ieder een was bang voor het verlies van de zelfstandigheid, met name de inwo ners van Oud-Vossemeer. Maar iedere woonkern is zichzelf geble ven, ook Vossemeer. De veranderin gen waren algemener van aard." Haar man, kinderen en kleinkinde ren volgden de vergadering vanaf de publieke tribune. Ook oud-burge meester Van Boeijen was voor het afscheid naar Sint-Maartensdijk gekomen. "Er zou een krant te vul len zijn met wat er de afgelopen periode is gebeurd", aldus de schei dende raadsnestor. "Er zijn nieuwe voorzieningen gekomen en andere weggevallen." Mevrouw Deurloo noemde ondermeer het onderwijs, peuterspeelzalen, streekmuseum, de volksgezondheid en het ouderenbe leid dat steeds door de hele raad is gedragen. Ook de bus die jarenlang van Tholen naar ziekenhuis Lie- vensberg reed, noemde ze een goede zaak. "Ook pijn was er zo nu en dan, zoals bij het inkrimpen van de brandweer." De vele actiegroepen vanuit de bevolking hebben, aldus mevrouw Deurloo, de samenleving over vele zaken aan het denken gezet. "Ik ben blij en dankbaar dat ik mijn steentje heb mogen bijdragen." In de huidige raad zitten ook W.C. van Kempen en P. van Schetsen al vanaf de herindeling. Burgemeester H.A. van der Munnik waren twee dingen opgevallen. In de eerste plaats dat mevrouw Deurloo tijdens raadsvergaderingen zelden het woord voerde. "Dat deed meest al de fractievoorzitter." Verder had het raadslid een goed ontwikkeld gevoel voor wat er in de Thoolse samenleving omgaat. "Geregeld vin den wij uw naam terug onder vragen aan het college over onderwerpen die de directe zorg betreffen voor vele inwoners. En daarmee karakte riseer ik, denk ik, uw raadslidmaat schap gedurende de afgelopen 231/2 jaar." De betrokkenheid bleek uit de belangstelling die ze bij allerlei gebeurtenissen toonde en de vele contacten die vanuit de bevolking zijn gelegd. De burgemeester liet niet onvermeld dat het vertrek van mevrouw Deur loo noodgedwongen gebeurt: haar partij, het CDA, verloor een zetel bij de jongste verkiezingen. Het bestuurlijke werk binnen de woningcorporatie Beter Wonen en het regionaal educatief centrum De Bevelanden-Tholen werd door Van der Munnik gememoreerd, evenals de functie van onbezoldigd ambte naar van de burgerlijke stand. "Jarenlang hebt u mij achtervolgd met vragen om de bijbehorende attributen op peil te brengen. Mevrouw Deurloo, het ga u goed. En ik hoop dat u met voldoening terug kunt zien op de afgelopen periode." Na het opspelden van de koninklijke onderscheiding bij de verraste mevrouw Deurloo applaudisseerde de raad spontaan, waarna de kers verse ridder werd gefeliciteerd door haar gezin. "Er is nauwelijks iets van de bezwa ren in Meulvliet overgebleven", zegt wethouder J. van der Jagt. "We heb ben wel veel moeite gedaan om alle opmerkingen van commentaar te voorzien. Zo is de Landbouwuniver siteit in Wageningen en TNO in Delft geraadpleegd om alles zo goed mogelijk uit te zoeken." Ook aan de enorme bezwaren van het verpakkingsbedrijf Budelpack komt de gemeente niet tegemoet. De onderneming vreest voor bacteriolo gische vervuiling van de lucht en eventuele grote schade, maar vol gens b. en w. komt de dichtstbijzijn de varkensstal aan de Zwartweg op 1.4 kilometer van Budelpack. "Daar tussen zit buitengebied, waar bij voorbeeld nu al mest wordt uitgere den. Die landbouwactiviteiten gebeuren soms niet zonder stank- of geuroverlast. Op 15 meter afstand van het bedrijf ligt een rioolwater zuiveringsinstallatie en er zijn in de directe omgeving diverse bedrijven gevestigd. Een volledige garantie dat er nooit wat voorkomt, kan dus niet worden afgegeven. Wij ver wachten weinig of geen problemen omdat de varkensbedrijven volgens de Landbouwuniversiteit Wagenin gen de hygiëne zelf op de eerste plaats zetten. De kans op verontrei niging acht men dan ook klein. Dat is te verwaarlozen. En de windrich ting is voor 70 tot 80% zuidwest, dus van Budelpack vandaan", aldus wethouder Van der Jagt. Een groot aantal bezwaren op de hoorzitting in Meulvliet had volgens b. en w. niets met de milieuvergun ning te maken. "Er is gezegd: er zijn niet tijdig planologische maatrege len genomen, de varkensbedrijven passen niet in het landschap, enz. Dat zijn echter planologische kwes ties, die niets met de wet milieube heer te maken hebben", zegt Van der Jagt. Volgens hem voldoen de zeven bedrijven aan de afstandscriteria tot de burgerwoningen. "Er is over cumulatie (opeenstapeling) van stankhinder gesproken, maar dat speelt wettelijk pas bij 20.000 dieren per bedrijf. Verzuringsgevoelige gebieden zijn genoemd, maar die hebben we op Tholen alleen in de Pluimpot en het Rammegors. En de bloemdijken vallen niet onder de ecologische richtlijnen. In Meulvliet is ook gezegd: de grond bestaat uit puur veen, maar volgens TNO is dat niet juist. Er zijn alleen veenlagen naast de kleigrond." Het transport van en naar de var kensstallen is door b. en w. ook bekeken. "Eventuele schade aan de polderwegen is geen relevant bezwaar volgens de wet milieube heer. En van overlast van de ver- keersaantrekkende werking en ver storing van de nachtrust is pas spra ke, wanneer dat in de directe omge ving gebeurt." De komst van de zeven bedrijven met totaal zo'n 35.000 varkens is volgens het Thoolse college even min in strijd met de criteria voor de uitstoot van ammoniak. "Wat dat betreft, is er op Tholen een achters tandssituatie", zegt wethouder Van der Jagt. "Wat ammoniakuitstoot betreft, behoren we tot de gebieden met de laagste hoeveelheid van Nederland. Deze vergunningen zijn ook niet in strijd met de interimwet die 1 september is ingegaan." B. en W. vinden het te ver gaan om de bedrijven een eis op te leggen om de betonnen bakken waarin het voer wordt opgeslagen, te kunnen afslui ten. "Dan krijg je een afgesloten ruimte in een afgesloten ruimte. Dat is overbodig", vindt de wethouder. •Zaken als het aantrekken van onge dierte, een dieronwaardig bestaan, het ontbreken van een bijdrage aan de werkgelegenheid e.d., vonden b. en w. geen bezwaren op grond van de wet milieubeheer. "Men heeft de gemeente ook voorgehouden, dat de economische levensvatbaarheid niet is getoetst, maar dat gebeurt alleen wanneer bedrijven ernstige hinder kunnen veroorzaken en dat is hier niet het geval", aldus Van der Jagt. Ook schade voor de recreatie wijst het college af. "In de omgeving van de varkensbedrijven zijn geen recre atievoorzieningen. Dhr. Veraart heeft op zijn mini-camping gewe zen, maar daarvoor is geen ont heffing verleend, dus die is illegaal", constateert de wethouder. ZIE VERDER PAG. 3 Wethouder Van der Jagt durft loco-burgemeesterschap niet aan Bestrijding muskusratten kost 110 gulden per dier 'Best ventje' laat goede herinneringen achter bij raad Sint-Philipsland Benny Kegge: In China worden bijbels broden, en tractaten koekjes genoemd Enkele belastingen zijn een maand lang niet uniform in nieuwe gemeente Tholen De mensen kunnen zelf bepalen hoeveel hulp ze van ons willen Aantal stemmen maart beslissend voor zetels Thoolse hoofdingelanden in waterschap Zeeuwse Eilanden De kerk spreekt over kerstfeest Van Gorsel na veel gepraat waarnemend dijkgraaf Kerstuitvoering muziekschool in stampvolle Gasthuiskapel Saarloos dwingt tafeltenniskampoen Van 't Hof derde set af Concurrentiestrijd groot bij Vredesduif in Sint-Philipsland JE VERDRAAGZAAM OPSTELLEN KOST ZELFOVERWINNING, MAAR HET LOONT Dit nummer bestaat uit 28 pagina's 'Cl Uw partner in fotografie Eendrachtsweg 4, 4691 EK Tholen Telefoon 01660-2121 Advertentie I.M. Wegversmallingen bij Onder de Molen moeten de snelheid van het passerende verkeer verder terugbrengen. Toch heeft de aanleg van twee pla teaus, vlak voor de vakantie, de snelheid beïnvloed. Metingen (in de rijrichting naar Tholen toe) wijzen uit, dat bij het plateau aan de Molen dijk 85% van het verkeer 48 km/u of langzamer rijdt terwijl dat voorheen 67 km/u was. Aan de Oud-Vosse- meersedijk is voor 85% het maxi mum 56 km/u, tegen 70 a 75 km/u vóór het plateau er lag. Op het tus senliggende stuk is de snelheid nau welijks verminderd, die ligt rond de 50 km/u. Ook in de rijrichting naar Sint-Annaland zijn de snelheden bij de plateaus afgenomen. Maar provinciaal ambtenaar W.J. Blomaert wist ook te vertellen, dat aan de Molendijk dagelijks gemid deld drie automobilisten 90 tot 100 km/u rijden en nog eens drie 80 tot 90 km/u. Ter hoogte van de woning Onder de Molen 38 rijden zelfs zes a zeven automobilisten harder dan 100 km/u, drie 90 tot 100 en drie 80 tot 90. Op het weggedeelte geldt een maximum snelheid van 50 km/u. Blommaert, die ter plekke een hele middag is gaan kijken, begrijpt zelf niet hoe op zo'n bochtig stuk weg mensen zo hard kunnen rijden. Aan Onder de Molen passeren dagelijks 1700 voertuigen. Bij de Oud-Vosse- meersedijk zijn er dat 3400. "Voor Zeeuwse begrippen nog lage aantal len", hield de ambtenaar donderdag de ruim twintig aanwezigen voor op een hoorzitting in De Vossenkuil. Dat is één van de redenen dat een rondweg om het dorp zeer laag op de urgentielijst staat. Vooral de ouders met schoolgaande kinderen uit de Molenweg zijn bezorgd over het gedrag van de automobilisten. "Dagelijks moeten 35 kinderen langs die weg naar school, dat is een behoorlijk aantal", zei mevrouw J. Potappel. De kinde ren alleen laten gaan durft bijna nie mand. Overigens is de situatie al wat verbeterd nadat vijf jaar geleden trottoirs zijn aangelegd en een over steekplaats. Die maatregel zorgde tevens voor een visuele (maar ook een échte, door op de rijbaan gepar keerde auto's van bewoners) ver smalling van de weg. Het werkte, want registreerde de politie er over de periode 1986-1988 zes ongeval len, over het tijdvak 1989-1993 was dat nog maar de helft. Behalve snelheid zorgen ook trillin gen voor overlast en schade. Eén van de aanwezigen verbouwt momenteel een woning en hij vertel de dat de fundering twee centimeter naar voren was gekomen. J.M. Hey- boer, die al 32 jaar aan Onder de Molen woont, merkte op dat de aan leg van de Oesterdam heeft geleid tot een toename van het vrachtver keer. Het nieuwe bestratingsmateri aal zou tot minder trillingen moeten leiden, vertelde regiohoofd L.L. de Hooge. Blomaert presenteerde de aanwezi gen twee mogelijkheden om de pro blematiek aan te pakken, en zette de voor- en nadelen op een rij. In de eerste plaats was dat de aanleg van nog twee plateaus, op de T- splitsingen met de Molenstraat en de Molenweg. Die zouden wat steiler kunnen zijn dan de plateaus die er al liggen, omdat ze binnen de bebouw de kom zouden komen. De snelheid zou er verder door teruggebracht worden, de oversteek veiliger wor den, fietsers en bromfietsers, maar ook het vrachtverkeer, zouden dezelfde ruimte houden. Nadelen zou kunnen zijn dat de verkeerstril- lingen toenemen, er mogelijk andere geluidshinder ontstaat en er een technische oplossing gezocht moet worden voor de afvoer van het regenwater. "Bij de Molenweg kan al niet meer regenwater komen dan er nu blijft staan na een bui", merkte J. Vaders daarover op. Tweede idee was om de rijbaan op meerdere plaatsen te versmallen van 5,80 naar 3,50 meter. Dat levert een matiging van de snelheid op en verbetert de mogelijkheid om over te steken. Maar fietsers zouden klemgereden kunnen worden, vrachtwagens kun nen moeilijker manoeuvreren, er komen onveilige obstakels in de bochtige weg en de bewoners krij gen minder ruimte om te parkeren. Extra maatregel kan nog zijn om binnen de versmalling een 'kussen' (verhoging) van 1,60 meter breed aan te brengen. Dat remt het verkeer nog meer af, is vrachtauto- en bus- vriendelijk, maar kan door verkeerd gebruik voor extra trillingen zorgen. M. van Driel verwacht dat een ver smalling zal leiden tot een verkeers chaos, maar hij zag ook de nadelen van drempels in. En Heyboer was bij de aanleg van drempels juist bang voor scheurende muren. De versmalling tot 3,50 meter zou wél problemen kunnen geven voor C. v.d. Klundert, want die moet nu al met de machines van zijn loonbe drijf over de stoep als er auto's aan Onder de Molen geparkeerd staan. Uiteindelijk werden de aanwezigen het erover eens, dat er twee versmal lingen mét kussen komen: onderaan de Oud-Vossemeersedijk en bij huis nummer 42. Eventueel komt er een derde versmalling bij huis nummer 19, maar dan zónder kussen en mét een zebrapad. De ambtenaren bekij ken dit nog, want De Hoog en Blo maert wezen erop dat zij met de vei ligheidsaspecten van alle wegge bruikers rekening moeten houden. De bocht vanuit de Molenweg rechtsaf naar Onder de Molen kwam ook nog aan de orde. Die zou ruimer moeten, vond de bewoner van het eerste huis in de Molenweg, de heer Smits. Naast zijn huis ligt nog een stukje gemeentegrond, maar dat leek de aanwezige Thoolse ambtenaren Blaas en Van Vossen niet voldoen de. Er passeren daar nogal wat vrachtwagens, op weg naar Baren- brug. "Ik heb uitgerekend dat het er zo'n 1500 per jaar zijn die daar langs moeten", aldus bedrijfsleider M.J.C. Geluk. Hij vond dat de gemeente, die het bedrijventerrein aan de zuid kant van het dorp heeft aangelegd, voor een goede ontsluiting zou moe ten zorgen. Samen met Van de Klundert pleitte hij voor een weg vanaf het terrein naar de Oud-Vos- semeersedijk. Blomaert zei dat de provincie daar volgens hem geen problemen mee heeft. Er waren nogal wat bewoners van de Molenweg naar de hoorzitting geko men en die stelden de problematiek in hün straat aan de orde. Overigens is die weg - tot aan het bord dat de komgrens aangeeft - eigendom van de gemeente. Blomaert wist te vertellen dat daar ongeveer 600 auto's per dag passe ren. Ook in de Molenweg wordt veel harder gereden dan is toegestaan, maakten meerdere bewoners duide lijk. "Ik durf mijn kinderen niet alleen over de Molenweg te laten gaan", zei Geluk. Namens de bewoners schreef L.W.C. v.d. Lugt twee jaar geleden al een brief naar de gemeente. De politie hield snelheidscontroles, maar die leverden niets op. "Geen wonder," aldus v.d. Lugt, "als je je zodanig opstelt dat iedereen je al van ver ziet staan." Hij zei voorstan der te zijn van drempels in de straat. "Dat moet financieel toch kunnen." Blaas antwoordde dat de gemeente nog geen plannen heeft. "Maar ik ben gekomen om naar de opmerkin gen van de bewoners te luisteren." De plannen voor Onder de Molen worden mogelijk al komend voor jaar aangepakt. De Hooge zei dat de provincie bereid is om na een tijd van gewen ning de bewoners opnieuw uit te nodigen. Mochten de versmallingen niet helpen, dan kunnen ze zelfs weer worden weggehaald. l 4

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1