'Rampmonument staat er voor alle Sint-Philipslanders' Ambtenaar bedrijven stapt over naar Start Lintje op pyjama in het ziekenhuis VERKOOP /vanden breken Oorlogskruis voor veteraan A. de Lange uit Tholen 32 7 fi-S Namen slachtoffers gebeiteld in gedenksteen bij kerk Onderscheiding voor oud-verzets- en marineman A.J. Slager beheerder van Holland Huis Ondernemers Tholen samen met Flupland in het OOI ONZE ZAAK IS WEGENS VAKANTIE GESLOTEN KORTINGEN TOT 50% BIJ VAN DEN BREKEL Donderdag 15 december 1994 -■ 51e jaargang no. 5 Vuurwerk alleen op Oudejaarsdag J In aanwezigheid van een aantal nabestaanden is gisteren middag in Sint-Philipsland het gedenkteken onthuld voor de slachtoffers van de ramp van 1953. "De Tweede Wereldoorlog, nu 50 jaar geleden, en de ramp, bijna 42 jaar geleden, zijn reeds in de geschiedenisboeken opgete kend. Voor onze kinderen en kleinkinderen zijn het al jaartallen geworden die ze leren op school", zei initiatief nemer J. Kempeneers. "Meer dan 1800 mensen kwamen bij de watersnoodramp om. Sint-Philipsland telde negen slachtoffers. We zijn vandaag bijeen om hen te herden ken." Wethouder Versluys onaangenaam verrast Twee grote Wonder Goud PVAB-raadslid C. den Braber "Prachtig, schitterend, zo met mijn hele familie en de gemeenteraad in het ziekenhuis. En de koninklijke onderscheiding, die vind ik fantastisch." Het St. Philips land PVAB-raadslid C. den Braber werd gisterenmiddag in het St. Franciscusziekenhuis te Roosendaal buitenge woon verrast door tal van bekenden, onder wie waarne mend- burgemeester A. Verbree. Die speldde het door een bedrijfsongeval getroffen raadslid op zijn pyjamajas je de eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau op. Heupoperatie Mededeling van 22 december tot 9 januari Deze week \BY GIMBRÈRE/ Bergen op Zoom, Korte Meestraat 35 De zeventigjarige A. de Lange uit Tholen is onderschei den met het Mobilisatie Oorlogskruis. De medaille werd hem maandagmiddag in de marinekazerne te Vlissingen opgespeld door kapitein-luitenant ter zee R Poortvliet. De Tholenaar kreeg de onderscheiding voor zijn verdien sten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dieptebommen Nog drie Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Vuurwerk mag slechts op één dag worden afgestoken, namelijk op 31 december tussen 10.00 uur 's mor gens en 1 januari 2.00 uur van het daaropvolgende jaar. De gemeente kan deze tijd met een eigen verorde ning niet beperken, zo blijkt uit een voorstel van b. en w. aan de Thoolse raad over de nieuwe algemene plaat selijke verordening. Volgens het Vuurwerkbesluit mag vuurwerk slechts op drie dagen voorafgaand aan de jaarwisseling verkocht wor den. De hoeveelheid die mag wor den afgeleverd en een afleverings verbod aan personen jonger dan 16 jaar is hierin ook geregeld. Dhr. A.J. Slager wordt per 1 januari de nieuwe beheerder van het Hol land Huis in Scherpenisse. Hij volgt mevr. Geluk-Suurland op, die na 28 jaar haar taak beëindigt. Toon Sla ger deed in het verleden een ruime horeca-ervaring op: als beheerder van een campingkantine in Scherpe nisse, bar l'Esperance in St. Anna land en hotel-restaurant de Gouden Leeuw in Scherpenisse. De beheerscommissie van het Hol land Huis wordt ook vernieuwd. Voorzitter mevr. P.C. Hage-Jansens (69) vindt het na bijna 20 jaar welle tjes. Ook mevr. Bolier-de Graaf en dhr. J. Bijnagte willen hun taak aan jongeren overdragen. De opvolgers worden begin januari door de gemeenteraad benoemd. De ondernemers van Tholen en St. Philipsland gaan vanaf 1 januari a.s. samen verder in één Overleg Orgaan Industrie (OOI) Tholen. Enkele besprekingen van het bestuur en de leden hebben geleid tot overeen stemming. Op Tholen zijn er momenteel 35 ondernemingen bij het OOI aangesloten en de St. Phi- lipslandse vereniging telt 13 leden. Met 48 bedrijven komt het OOI ster ker uit de bus. Het uit 4 leden bestaande bestuur wordt uitgebreid met een St. Philipslander. OOI- voorzitter J.K. Elenbaas (63) uit Poortvliet heeft aangekondigd per 1 maart te gaan stoppen. Vice-voorzit ter is E. Streng uit Tholen, secretaris is J. Harmsen uit Scherpenisse en H. Verschoor uit Tholen is lid van het bestuur. Elenbaas noemt het OOI 'een zinvolle club, die bijzonder goede contacten heeft met de gemeente.' Het samengaan van de ondernemers van Tholen en St. Phi lipsland in één vereniging houdt ook verband met de gemeentelijke herin deling per 1 januari a.s. In de com missie bedrijfsleven heeft Elenbaas onlangs gepleit voor een tweede vertegenwoordiger gezien de groei van het aantal niet-agrarische bedrij ven op Tholen. Op het gazon bij de hervormde kerk in Sint-Philipsland herinnert een gedenksteen voortaan aan de watersnood. De namen van de Sint-Philipslan ders die verdronken, staan gebeiteld in de gedenksteen: Andries Adria- nus van der Est, Willem Marinus Faasse, Jacobus Pieter Geense, Jan Ligtendag, Maatje Ligtendag-den Haan, Cornelis Jan Suurlant, Jan Johannes Suurlant, Jan Marinus Suurlant, Laurens Vroegop. De zwarte steen ligt schuin op twee stenen staanders, die weer geplaatst zijn op een stenen verhoging. Het geheel staat net achter het muurtje op het gazon van de hervormde kerk, tegenover het gemeentehuis. "Een gepast plekje in het centrum van het dorp", aldus Kempeneers, die samen met zijn kleinkinderen Ambtenaar bedrijfswerving van de gemeente Tholen, Mare Franken (28) uit Bergen op Zoom, stapt na driekwart jaar op. Hij wordt vesti gingsleider van het uitzendbureau Start in St. Maartensdijk, waar hij de plaats inneemt van Frank Stevens, die naar het kantoor Zevenber gen gaat. "Ik kon mijn financiële positie ver beteren", zo verklaart Franken zijn snelle overstap. "Ik had het goed naar mijn zin bij de gemeente, al valt het niet mee om iemand (C. Nuyten- red) op te volgen die dat werk 20 jaar uitstekend heeft gedaan. Maar de baan was zeer afwisselend en de gemeente als werkgever zeer cou lant", zegt Franken. Wethouder J. Versluys is zeer ver rast door het vertrek van zijn ambte naar bedrijven. "Hij was in feite nog aan het inwerken. Dit vertrek is wel erg vlug. Het was wel even wennen in een ambtelijke organisatie, maar mij is nooit iets gebleken dat Mare Franken het niet naar zijn zin had. Hier had ik pertinent niet op gere kend. Ik werk intensief met hem samen, maar ik was er niet van op de hoogte en dat bevreemdt me." Hoewel de functie van de vorige ambtenaar bedrijven, Nuyten, was gesplitst (ruimtelijke ordening werd door F. Buermans overgenomen) was de taak volgens Versluys nog levendig genoeg. "Wanneer Franken weg was, merkte ik dat direct aan meerdere telefoontjes van bedrijven die ik moest afhandelen. Het is een wat moeilijker tijd om successen te boeken, maar we hebben toch nog contacten van importantie met gegadigden voor vestiging op Tho len. Zo zijn we in gesprek met voor Tholen qua arbeidsplaatsen en oppervlakte twee grote ondernemin gen, die op het nieuwe industrieter rein Welgelegen willen bouwen. We hopen dat die contacten in het eerste kwartaal van 1995 positief worden afgerond." Met de verhuur van het bedrijfsver zamelgebouw in St. Maartensdijk gaat het ook stroever. De 450 m2 die Budelpack na gereedkoming van de eigen nieuwbouw in augustus verla ten heeft, is nog niet verhuurd. "We hebben nog geen passende opvolger voor handen", zegt Versluys. "Er zijn wel een paar gegadigden, maar die willen kleinere ruimten en die 450 m2 kunnen we niet splitsen in verband met de toegang." Jurgen Neele en Jan-Willem Kem peneers de onthulling verrichtte. Hij vertelde tevoren in de raadszaal, dat het idee voor een gedenkteken geboren is bij de herdenking in 1993. En nu staat het er dan. "De namen van onze familieleden staan er in opgetekend. Het staat er echter niet alleen voor de nabestaanden, het staat er voor alle Sint-Philipslanders. Opdat we niet vergeten." Kempeneers verloor zelf zijn grootmoeder en een oom bij de ramp. Hij noemde het een won der dat niet meer dan negen slacht offers gevallen zijn in het dorp. "Veel is te danken aan wakkere mannen die de hele nacht in de weer waren om de mensen te waarschu wen. Meer dan 50 woningen werden door het natuurgeweld vernield, vele anderen waren zo zwaar beschadigd dat afbraak en herbouw noodzake lijk was." Kempeneers zat tijdens de ramp met zijn ouders en jongste broer 33 uren lang op een zolder midden in de pol der. "Meer dan ooit hebben we toen ervaren dat er maar één weg was. We konden niets anders doen dan bidden voor ons behoud." Uiteinde lijk werd het gezin Kempeneers gered door drie studenten uit Utrecht met een roeiboot. Toen Kempeneers twee jaar geleden werd geïnterviewd voor het boek 'Het water en de herinnering' van professor S. Leydesdorff, werd hem gevraagd of hij de ramp als een straf van God zag. "Ik heb daarop geant woord dat we onze redding hebben ervaren als de bewarende hand Gods. En het verdrinken van onze familieleden niet zagen als een straf. Maar dat Gods hand geschreven had, was voor ons een vaststaand feit." Voorafgaand aan de onthulling ver telde L.M. Sinke, van 1952 tot 1954 gemeente-ontvanger, over zijn bele venissen tijdens en na de ramp. En streekarchivaris H. Uil presenteerde de inventaris van het Sint-Philips- landse archief, Pagina 9: 'Eerste 6 weken ben ik niet uit de kleren geweest.' "Toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik: het is de laatste raadsverga dering in St. Philipsland en ik ben er niet bij!", zei Den Braber met veel weemoed. Op 22 november raakte hij aan zijn heup en borst gekwetst, toen Den Braber in de haven van Dordrecht bij het lossen van een schip met containers van de kade via de bootrailing in het water viel. "Dan vliegt er veel door je heen", vertelde de St. Philipslander. "Als dirigent zit je in deze periode vol met extra repetities en dubbele uit voeringen en dat is dan allemaal in één keer weggevlogen. De avond voor de 22ste was ik thuis nog aan een karweitje bezig, dat ik de vol gende dag zou afmaken, maar dat wordt wel februari." Den Braber moet na zijn heupopera tie nog vijf weken in het ziekenhuis blijven, zodat hij de aanwezigheid van zijn raadsvrienden zeer op prijs stelde. Hij had eerst niets in de gaten, toen de zuster hem in zijn bed van de kamer wegreed voor een nader gesprek. Maar ze reed wel een paar keer om en dat was toch een beetje vreemd. In de kapel aangeko men, zag de verbouwereerde Den Braber een heleboel bekende gezichten en dat was even slikken. "We kunnen moeilijk zeggen dat we blij zijn dat we hier zijn, want je omstandigheden zijn beroerd", zei burgemeester Verbree. "Maar voor een raadslidmaatschap van 24 jaar kunnen we op deze afscheidsdag van de St. Philipslandse gemeente raad niet zomaar een boekje over de post sturen. Tenslotte heb je er zelf mede geld voor beschikbaar gesteld." ZIE VERDER PAG. 9 Uw partner in fotografie Eendrachtsweg 4, 4691 EK Tholen Telefoon 01660-2121 Advertentie I.M. Overheid veelkoppig monster die ruimte ondernemer inperkt, zegt campingeigenaar Zwikker Voorzitter Meloen: sluiting VVV kantoor verschraling voor Tholen Zorg om komst varkensstallen op burgeravond voor nieuwe inwoners Raadsleden mevr. Deurloo, mevr. Snoep en dhr. Geluk zwaaien af Ouders verantwoordelijk voor gedrag van hun kinderen in het verkeer Het hart van de Betho is weg Mevr. Boxhoorn: tekeningen als ruilmiddel Rien Smits volgt Rien Klippel op als trainer van S.C. Stavenisse Tholense Boys ontsnapt in Bruinisse aan nederlaag met hulp van scheidsrechter VAN ZO MENIG MENS ZOU VEEL GOEDS TE ZEGGEN ZIJN, MAAR HET ANDERE IS VEEL INTERESSANTER Dit nummer bestaat uit 22 pagina's ^hoolee vióhandel cj. vScAot &2.1. B.V. Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 VERSE SPIERING 7.50 p.kg. VERSE SCHARDIJN 4.- p. kg. PELGARNALEN DAGPRIJS Alleen zaterdag: GEKOOKTE KRABBENP0TEN f9.-p.kg. De nieuwe viskrant is weer uit! Boordevol fijne visrecepten voor de kerst. Gratis af te halen. Advertentie IM VOOR Advertentie I.M. De Tholenaar A. de Lange, rechts met naast hem de Terneuzenaar C. van der Hooft. "Hoewel het vijftig jaar na dato is, zie ik het toch als een stukje erken ning", zei De Lange. "Ik ben er blij mee, maar we moeten wel beden ken, dat de echte helden niet meer leven." In een bij de medaille horend certifi caat schrijft de minister van defen sie: 'Als blijk van respect en waarde ring voor uw inzet onder buitenge woon moeilijke omstandigheden, verheugt het mij u deze onderschei ding te kunnen toekennen.' Als negentienjarige was de in Geersdijk geboren De Lange in de oorlogsjaren actief bij de Binnen landse Strijdkrachten gewest 15 Zeeland en bij de Ordedienst Noord- Beveland. Vervolgens hield hij zich als oorlogsvrijwilliger bij de Koninklijke Marine onder meer bezig met het in de nachtelijke uren gooien van dieptebommen in de mondingen van de strategisch belangrijke Zeeuwse vaarwegen. De gevreesde Duitse eenmansduikbo- ten waren het doelwit. Daarna dien de De Lange in Frankrijk, België, Engeland en Malakka. Tijdens de politionele acties verbleef de Thole naar enkele jaren in Nederlands Indië. Voor zijn verrichtingen daar ontving hij drie onderscheidingen. Na de oorlog werkte De Lange bij het Loodswezen in Vlissingen, de visserijpolitie te Zierikzee, Yerseke en Tholen en tot zijn pensionering bij de Dienst der Domeinen. Behalve de Tholenaar kregen maan dag nog drie andere Zeeuwen (uit Terneuzen, Vlissingen en Oostka- pelle) het Mobilisatie Oorlogskruis. Dit is te danken aan een Koninklijk Besluit van oktober 1992, waarin de toekenning van deze onderscheiding werd verruimd. Het Mobilisatie Oorlogskruis is bedoeld voor oud strijders die betrokken zijn geweest bij de strijd in de meidagen van 1940 of actief deel hebben uitge maakt van een brigade oorlogsvrij willigers.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1