'Ik ga van de vrijheid genieten' Prijs voor Janneke Vroegop wegens tekening speelterrein J.L. van Gorsel waarnemend dijkgraaf 3%kj BendeGraafl Cheque van 750 gulden voor Juliana van Stolberg Geitenhouderij mag blijven Aanrijding op Grevelingendam Thoolse bedrijfsleider Piet Hoogedeure verlaat de Betho Na pensionering van I.C. Hage Donderdag 8 december 1994 51e jaargang no. 4 Piet Hoogedeure uit Tholen gaat de Betho in de Slabbe- coornpolder verlaten. De 58-jarige bedrijfsleider heeft gekozen voor de vut. Hoogedeure was vanaf de oprich ting betrokken bij de Thoolse sociale werkplaats. Hij zag in de 31 jaar dat hij hier zou blijven, heel wat veranderen. Een klein begonnen bedrijf bleef constant groeien. 'n kamerbreed verschil Wielen spaken Kwaliteit Verhuizingen De 48-jarige J.L. van Gorsel uit Oud-Vossemeer wordt na de pensionering van zijn dorpsgenoot I.C. Hage waar nemend dijkgraaf van het waterschap Tholen. Hij is al sinds 1 januari 1978 lid van het dagelijks bestuur en ver vanger bij afwezigheid van de dijkgraaf. De laatste Personeel Bestuur na fusie Deze week Huldiging van verkeersbrigadiers BERGEN OP ZOOM, Rooseveltln. 72-78 tel. 01640-50050 VLISSINGEN, Koudekerkseweg 9 tel. 01184-18414 Kind en verkeersveiligheid. Zo luidde het motto van de tekenwedstrijd die het regionaal orgaan verkeersveilig heid Zeeland (ROVZ) voor de basisscholen en het voort gezet onderwijs had uitgeschreven. Dinsdag kwam wet houder A.P. Bruinooge van de gemeente Reimerswaal een prijs uitreiken aan de 11-jarige Janneke Vroegop van de Juliana van Stolbergschool in Sint-Maartensdijk. Kinderpostzegel Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heiiboer De gemeente Tholen mag de kaas makerij en geitenhouderij van mevrouw I. van Lente bij het Steen- en Kruis gedogen, maar de provin cie hoeft niet mee te werken aan wij ziging van het bestemmingsplan. Dat salomonsoordeel is geveld door de Raad van State. Mevrouw Van Lente wil een nieuwe stal bouwen. Zij begon tien jaar geleden met kaas maken in de gara ge en bouwde vervolgens een stal bij. De gemeente steunt haar, maar de provincie voelt er niet voor om in het bestemmingsplan de woonbe stemming te veranderen in een agra rische bestemming. Het Steenen Kruis ligt in de polder, net buiten Tholen. Voor de Raad van State voerden ook de buren van de geitenhouderij bezwaren aan. Zij zijn bang voor uitbreiding van het bedrijf. Dat wil len ze niet, omdat ze nu al overlast ondervinden van mensen die geite kaas komen kopen. Deze bellen zelfs op zondag bij de buren aan. Verder zouden excursies voor druk verkeer zorgen. Het feit dat het bedrijf geen vergunning heeft én borden plaatst om reclame te maken, werd door de omwonenden ook aan gevoerd. Mevrouw Van Lente zei dat die bor den er juist staan om klanten het juiste adres te wijzen en zo de over last voor de buren tegen te gaan. De kritiek over de excursies vond ze overdreven; er is er één geweest met een onverwacht grote toeloop. Om overlast te beperken, zijn parkeer plaatsen aangelegd. Namens de gemeente voerde G. Roeland op de zitting aan, dat een kleinschalige activiteit in een van ouds agrarisch gebied moet kunnen. Op de Grevelingendam is dinsdag morgen een 24-jarige Thoolse auto mobiliste in botsing gekomen met een auto, bestuurd door een 39-jari- ge man uit Ubbergen. Beide auto's werden zwaar beschadigd en moes ten worden weggesleept. De vrouw reed vanaf de Philipsdam over de oprit richting Bruinisse. Vanaf Oude Tonge naderde de man, die dacht dat de langzaam rijdende vrouw zou stoppen. Toen ze dat niet deed, remde hij uit volle kracht, maar gleed door op het natte weg dek. Met zijn rechter voorzijde raak te de man de linker voorzijde van de auto van de vrouw. Zij verklaarde de situatie verkeerd te hebben inge schat, ze dacht dat de man op de andere rijbaan reed. De vertrekkende en de komende man van de Betho in Tholen, links dhr. Hoogedeure en rechts dhr. Bolier. De in Veere geboren Hoogedeure volgde een opleiding in de elektro techniek en begon zijn werkzaamhe den bij diverse bedrijven. Daarna ging hij in de koopvaardij, maar toen hij wilde trouwen, besloot hij eerst een baan aan de wal te zoeken. Zo kwam Hoogedeure terecht bij de PZEM. "Dat beschouwde ik echt als een opstapje om eens verder rond te kijken", legt de bedrijfsleider uit. "Toen kon ik in 1963 als werkmees ter bij de sociale werkplaats de Bevelanden in Goes komen. En dat heb ik gedaan." "Ik ben bij de Bevelanden gaan wer ken omdat daar nog wat op te bou wen viel", vertelt Hoogedeure. "Bij de PZEM viel ik in een bestaande organisatie, maar in Goes was het toen nog experimenteren. Drie jaar later kwam er op Tholen de roep om een sociale werkplaats. Het gebied zat tussen de werkplaatsen van Goes en Zierikzee en vanwege de bereik baarheid is toen gekozen om het vanuit Goes op te zetten. Aanvanke lijk heette de werkplaats in Tholen ook de Bevelanden. Maar later heeft men de Bevelanden Tholen bedacht, afgekort tot Betho." Hoogedeure begon in Tholen als werkmeester met veertien perso neelsleden. "Dat was nog in de oude school aan de Doelweg", vertelt de bedrijfsleider. "Daar zijn we begon nen met het spaken van wielen van kinderwagens. Dat is een heel ver schil met nu. We zijn eigenlijk van een ambachtelijk naar een indus trieel bedrijf gegroeid. Toen ik in Goes solliciteerde, werden daar nog manden en matten gevlochten. Nu was dat niet zomaar even een mand je vlechten, want bijvoorbeeld korf balmanden moeten aan bepaalde, exacte eisen voldoen. Dat soort handwerk komt nu bijna niet meer voor." Hoogedeure wijst erop dat de Betho beslist geen vorm van werkver schaffing is. "Dat wordt nog wel eens gedacht, maar dat is echt niet meer zo. Vroeger misschien wel een beetje, maar nu staat bij ons de kwa liteit net zo hoog in het vaandel als bij het vrije bedrijf', zegt de schei dende bedrijfsleider. "We begonnen in Tholen met niets en dan steek je echt je nek uit, maar het is gelukkig allemaal goed gekomen. Nu hebben we een flink aantal vaste klanten en die krijg je niet als je een slecht pro- dukt levert." De Betho is een sociale werkplaats, maar heet officieel produktie-, toele- verings- en hoveniersbedrijf. De doelstelling daarbij is om aangepas te arbeid te geven aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. "Dat kunnen dus allerlei personen zijn", zegt Hoogedeure. "Sommige mensen zeggen wel eens: Je zou helemaal niet zeggen dat die man of vrouw bij de Betho werkt. Maar iemand met een hartkwaal of rugproblemen, ziet er verder net zo uit als u en ik." Iedereen die bij de Betho aangeno men wordt en geen beroepsoplei ding of werkervaring heeft, onder gaat eerst een test om te zien waar zijn of haar kwaliteiten liggen. Het bedrijf heeft een eigen medische dienst en maatschappelijk werker. Het medisch werkadvies bepaalt uit eindelijk welke werkzaamheden iemand mag verrichten. "Je moet het werk bij de mensen zoeken. In het vrije bedrijf heb je werk en daar zoek je geschikt personeel bij. Dat gaat dus bij ons wel wat anders. Hier kan het soms gebeuren dat er twee krachten werken waar er in een ander bedrijf maar één staat. Maar hier kan niet iedereen alle handelin gen verrichten", legt de bedrijfslei der uit. "Het is best een uitdaging om de mensen hier een stukje vak manschap te leren. Je moet hen samen zien te brengen met de indus trie. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dat vraagt creativiteit en flexibili teit." De hoogtepunten in de 31 jaar van de Thoolse Betho waren voor Hoogedeure de verhuizingen. "Des tijds begonnen we met heel weinig in de oude school. Steeds kwam er een groter deel van dat gebouw bij. We verbouwden wat en dan konden we er weer tegenaan. Maar op een bepaald moment ging dat niet langer en in 1970 kregen we een eigen gebouw aan de Wattstraat (nu eigen dom van garage Bal - red.). Dat was fantastisch. Een pand, speciaal voor ons gebouwd", vertelt Hoogedeure. "Maar ook daar moest al snel weer verbouwd worden en gelukkig kon den we in het begin een extra stukje grond erbij kopen. Daarop konden we dan nog uitbreiden. Het werd uit eindelijk toch te klein en toen heb ben we in 1991 in de Slabbecoorn- ZIE VERDER PAG. 3 Hage gaat per 1 maart 1995 met pensioen wegens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens van 65 jaar. Hem is al bij Koninklijk Besluit eervol ontslag verleend. Normaal komt er een openbare solli citatieprocedure, waarna de algeme ne vergadering van het waterschap een voordracht van twee mensen naar de Kroon stuurt, die de benoe ming formeel verricht. Zo was er in 1977 een hele spannende voordracht waarbij Hage 1 stem meer kreeg dan Van Gorsel. Gezien de fusie van de vier water schappen boven de Westerschelde per 1 januari 1996 wil het dagelijks bestuur, in overleg met de provincie, afzien van de gebruikelijke procedu re. "Aan het benoemen van een nieu we dijkgraaf zijn namelijk, ondanks de zeer korte periode, hoge kosten verbonden in verband met de wedde en daama wachtgeld", schrijft het dagelijks bestuur aan de algemene vergadering. Hage gaat per 1 maart met pensioen en het interim-bestuur van het nieuwe waterschap Zeeuwse eilanden treedt 1 september 1995 al in functie. Van Gorsel hoeft dus maar voor een beperkte periode waar te nemen. "Gezien zijn bestuurlijke bekwaamheden en jarenlange ervaring menen wij, dat Van Gorsel zijn taak als waarne mend dijkgraaf en gezworene op verantwoorde wijze naar behoren zal verrichten. Hierbij komt nog, dat het bestuurlijk werk in de loop van 1995 zal afnemen omdat de begro ting 1996 niet meer door het water schap Tholen, maar door het fusie- secretariaat wordt vervaardigd en door het interim-bestuur wordt vast gesteld." Maandag 19 december neemt de algemene vergadering een beslis sing over dit voorstel van het dage lijks bestuur. Van Gorsel zal zijn benoeming graag aannemen. "Het betekent een extra belasting, maar die afweging heb ik gemaakt. Voor mijn land bouwbedrijf zal ik extra hulp moe ten aantrekken, maar dat is te rege len. De voorgestelde oplossing is de beste." Van Gorsel wordt daarmee de laat ste dijkgraaf van het zelfstandige waterschap Tholen. "Gezien de vele taken kunnen we niet anders dan een fusie aangaan, maar ik maak me best zorgen over de terugkoppeling van zaken naar de ingelanden. In een groter orgaan wordt het misschien meer ambtelijk. Een stuk betrokken heid gaat verloren." Van Gorsel moet o.a. nog leiding geven aan de verkoop van het Pol derhuis in St. Maartensdijk. Hij zit Monumentenwacht. Gedeputeerde G.L.C.M. de Kok installeert dinsdag 13 december de vierde inspectie- ploeg van de regionale stichting monumentenwacht Zeeland. Dat gebeurt om half vier in de voorhal van de statenzaal in Middelburg. J.L. van Gorsel er niet mee in zijn maag. "Het is een courant gebouw, waarvoor best belangstelling is. Dat hebben we al gemerkt. We heb ben zelf contacten gelegd over de verkoop en ook anderen hebben ons benaderd. Zo zijn er contacten met de gemeente." Met het oog op de waterschapsfusie is het personeel van het waterschap Tholen maandagmiddag in de Wel- levaete te St. Annaland geïnfor meerd over de huisvesting in gebouw Magnolia te Goes. Er komen daar 180 mensen te werken van het waterschap Zeeuwse eilan den, dat totaal (inclusief het perso neel van de buitendienst) 350 mede werkers zal tellen. Gisteren was de laatste dag dat het waterschapsper- soneel functiewensen bij het fusie secretariaat kon indienen. In princi pe gaan alle huidige medewerkers van het waterschap Tholen mee naar Goes, behalve secretaris J.D. de Korte die van de vut-regeling gebruik maakt. Verder is er nog een typiste met een tijdelijk contract, dat 31 december 1995 afloopt. Het CDA-statenlid mr. J.A. de Boe uit Poortvliet heeft in een staten commissie bezwaren gemaakt tegen het benoemen van een tijdelijke dijkgraaf voor het waterschap Zeeuwse eilanden, buiten de huidige dijkgraven om. Drs. H. Eversdijk, die de fusie begeleidt, wordt tijdelijk dijkgraaf. Volgens De Boe is het goedkoper om één van de vier beschikbare dijkgraven te benoemen dan een vijfde persoon aan te stel len. De statencommissie algemeen bestuur besprak ook de bestuurssa menstelling van het nieuwe water schap boven de Westerschelde. Het idee om de hoofdingelanden te benoemen die bij de laatste water schapsverkiezingen de meeste stem men hebben behaald, sprak de com missie wel aan. Overigens vond men een algemene vergadering van maar liefst 62 hoofdingelanden aan de forse kant, maar met nieuwe water schapsverkiezingen wordt dat aantal verkleind. Werk is maatschappelijke erkenning voor mensen, zegt vertrekkende directeur Castricum van arbeidsbureau Mogelijk onderzoek naar haalbaarheid van een weekmarkt op Tholen Het was knokken in de marge in de Thoolse gemeenteraad, zegt scheidende M.A. van Beek Mevrouw Verstrate: Belasting verdubbelen om zelfstandigheid te houden kan niet Pakjespiet zit vast op Poortvliets dak, maar Sint inmiddels weer vertrokken Bushokje in Sint-Maartensdijk en praathuisje in Scherpenisse doelwit van vandalen Hondepoep zorgt voor onrust in Oud-Vossemeerse wijk Rederijkerskamer Eendracht viert 125-jarig bestaan met spelen volkskomedie Bij Thoolse PvdA'ers geen animo voor lidmaatschap provinciale staten Tholense Boys houdt hoof koel in tumultueuze wedstrijd Gemeente zoekt grond voor schietbanen DE MEEST HEROÏSCHE DADEN ZUN NIET ALTIJD DE DADEN WAAROVER HET MEEST WORDT GESPROKEN Dit nummer bestaat uit 22 pagina's Wethouder J. van der Jagt huldigt vanavond in het gemeentehuis te St. Maartensdijk drie verkeersbri gadiers die meer dan vijf jaar voor een veilige oversteek van leerlingen van de vier basisscholen in Tholen zorgen. De dames Van Dijke, Pul en Van de Berg krijgen een insigne van Veilig Verkeer Nederland, dat het gemeentebestuur beschikbaar stelt. Mevr. Boogaard viert ook haar eer ste lustrum bij de Thoolse verkeers- brigade, maar zij is vanavond ver hinderd. Afgelopen zomer leek de Thoolse verkeersbrigade wegens gebrek aan belangstelling van de ouders aan een zijden draad te hangen. "Een bericht in de Eendrachtbode en wat opwek kende activiteiten op de scholen hebben stimulerend gewerkt", zegt coördinator D.J. van de Velde. "Een paar weken was er geen verkeersbri- gadier op de Molenvlietsedijk te zien en toen merkte iedereen, zo kan het niet langer. Blijkbaar moet men soms op zo'n manier de mensen wakker schudden, want momenteel hebben we 45 brigadiers", aldus Van de Velde. Zij was één van de 12 prijswinnaars. De tekeningen zijn verwerkt in een kalender die Janneke èn de school in ontvangst mocht nemen. De tekening van Janneke illustreert de maand augustus. En dat is ook de maand waarin zij jarig is. De school kreeg een cheque ter waarde van 750 gulden. Op de tekening van Janneke is heel wat aan de hand. Ze tekende een speeltuin die afgezet is met een hek voor de veiligheid. En op de weg ernaast mogen de auto's niet harder dan 50 kilometer rijden. Op het gras staat een bord met de tekst 'Wij gaan weer naar school'. "Maar een paar oudere jongens hebben er een streep doorgezet en een nulletje achter de 50." Ook is er een jongen op een motor het speelterrein opgereden die de meisjes aan het schrikken maakt. Eén van de meisjes is over het hek geklommen omdat er een bal over is gegooid. En de tekst op het bordje 'Niet over het hek klimmen' is ook wegge streept. Stoute, stoere jongens dus die het voor spelende kinderen onveilig maken. Janneke gebruikte viltstiften om het gras mooi groen te maken en de weg rood. Bij het tekenen dacht ze niet aan een speciaal terreintje in de buurt, zo legt ze uit. "Het kan overal wezen." Elke klas deed mee. Ongeveer 100 leerlingen maakten een tekening. Daarvan bleven er tien over die naar het RVOZ werden opgestuurd. Het is de derde maal dat de Juliana van Stolberg meedoet. Wat de school met de 750 gulden gaat doen is nog niet helemaal zeker, maar volgens directeur C.A. Egas moet het bedrag ten goede komen aan materiaal voor de kinde ren. Wethouder Bruinooge (voorzitter van de werkgroep actie-25%) legde uit waarom de tekenwedstrijd nu al voor de achtste keer is gehouden. "We willen proberen het aantal ver keersslachtoffers in het jaar 2000 met 25% te verminderen ten opzich te van 1984-1985. In Nederland vie len er vorig jaar 1252 doden en meer dan 12.000 mensen moesten naar het ziekenhuis. In Zeeland waren er 44 doden en 334 ziekenhuisgewonden. Daar zijn ook kinderen bij. Wij proberen daar wat aan te doen. Door acties en een tekenwedstrijd bijvoorbeeld." Dit jaar zijn er 85 scholen (van de 300) in Zeeland die hebben meege daan. Dat zijn er wat minder dan vorig jaar maar nog altijd meer dan in 1990 toen 35 scholen meededen. In de regio Tholen en Sint-Philips- land deden 4 scholen mee. Dat is 5 procent van het aantal scholen. Omgerekend naar het aandeel van de bevolking: 6 procent. Het laagste in heel Zeeland, zo blijkt uit de cij fers van de ROVZ. De regio Zeeuws-Vlaanderen scoort hoog. Daar deden 39% van de scho len mee, ofwel 30.2% van de bevol king. Janneke kan miscchien nog een prijs winnen. Ze is bezig met een computer een ontwerp te maken voor een kinder postzegel. Elke school mag drie dis kettes inzenden. Voor 15 december moeten ze klaar zijn. Janneke Vroegop glundert bij het in ontvangst nemen van de kalender en een oorkonde. Links wethouder A.P. Bruinooge, achter directeur C.A. Egas.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1