CDA wil extra subsidie VVV J. Vroegop overladen met cadeaus en koninklijk zilver Onderzoek naar borstkanker later Smalstads Mannenkoor neemt op 'neuten' afscheid van bas M. Fase Jeugdsoos niet tevreden met ruimte Correcte veilingchef met inzet voor verenigingsleven Mobiele unit bijna klaar Voor behoud kantoor smalstad A. Boxhoorn tekent nieuw relatiegeschenk Schelderijnweg doodlopend Bezwaarschrift van gemeente komt te laat Raad staat bevoegdheden opnieuw af Donderdag 1 december 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 9 De Thoolse CDA-fractie wil dat de gemeente het VVV- kantoor in Sint-Maartensdijk extra steunt door de subsi die met 10.000 gulden te verhogen. Dat voorstel deed M.A. van Beek donderdagavond in de commissie finan ciën. Lege handen Het koninklijk zilver dat veilingchef J. Vroegop vrijdag bij zijn afscheid ontving, werd onderstreept door de tal rijke bezoekers op de receptie en de vele geschenken die de cadeautafel in de Wellevaete vol maakten. Gemeenschapszin Voor handel genoegen Gouden randje Pijn Het borstkankeronderzoek voor vrouwen tussen 50 en 70 jaar zal op Tholen en Sint-Philipsland nog een tijdje op zich laten wachten. De aanschaf van de benodigde appa ratuur duurde langer dan voorzien. En leidde tot uitstel van het onderzoek waarmee in 1991 al een begin had moeten worden gemaakt. Levenswinst "Er zit nog veel talent op Tholen. Verschillenden onder u kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten om lid te worden van ons koor." Dat zei voorzitter A.P.M. van Gurp van het Smalstads Mannenkoor zaterdagavond in de Vossenkuil in Oud-Vossemeer aan het eind van het jaarconcert. Primeur Mallemolen De gemeente draagt in 1995 ƒ23.443,-bij. Daarnaast zou het col lege van b. en w. bij de overkoepe lende organisatie van de VVV (de ANVV) moeten pleiten voor een soepelere toepassing van de eisen die het kantoor zijn opgelegd. Het kantoor aan de Haven in de smalstad moet eigenlijk 45 uren per week open zijn, wil het zijn huidige status behouden. Is dat niet mogelijk dan mag het geen VVV-kantoor meer genoemd worden. En kan alleen een folderservicepost enige soelaas voor de toeristen bieden. De streek VVV-Eiland Tholen heeft van de ANVV drie jaar de tijd gekregen om aan uitbreiding van de openingsuren te werken. Het bestuur wil het aantal uren in twee jaren verdubbelen, van 17 nu naar 27 in 1995 tot 35 in 1996. Mevrouw A. Boxhoorn-Urbanus uit Tholen werkt in opdracht van de gemeente aan een nieuw relatiege schenk. Ze maakt vijf pentekenin gen die betrekking hebben op de nieuwe gemeente. Na aankoop zal de gemeente er één uitkiezen die als geschenk' moet gaan dienen. Van deze tekening zullen 50 exemplaren op groot formaat en 50 op klein for maat worden afgedrukt. Het origi neel en tien afdrukken van zowel de grote als de kleine tekening worden ingelijst. De totale kosten bedragen 5500 gulden: 2250 gulden voor aan koop van de tekeningen, 650 gulden voor het maken van de afdrukken en 2600 gulden voor het inlijsten. De Thoolse jeugdsoos Thjos is weer op zoek naar een eigen ruimte. Het huidige onderkomen in Meulvliet legt teveel beperkingen op, vinden de organisatoren. Sinds de start van de soos is het aantal bezoekers van Thjos opgelopen van 25 tot ruim 50 per avond. Men begon in het gebouw van het Oosterscheldecolle- ge aan de Jan van Bloisstraat. Dat bleek al snel niet te voldoen, omdat de jongeren de ruimte niet 'eigen' konden maken. Na de zomervakan tie vond men onderdak in zaal 4 van Meulvliet. Deze ruimte was ooit in gebruik als jeugdhonk, maar tegen woordig wordt ze voor meerdere doeleinden gebruikt. Hoewel de gemeente de bar weer installeerde, moeten de jongeren de rest van het soosmeubilair na de bijeenkomsten weer verslepen. Voor spelen zoals een voetbalspel, tafeltennistafel of flipperkast is geen ruimte en ook geen opslagmogelijkheid. Daardoor is volgens de organisatoren de enige activiteit die nog gehouden kan wor den een muziekavond en dat levert weer geluidsoverlast op voor de overige gebruikers. Als men door zou willen gaan, kan de soos niet meer op vrijdagavond draaien en een andere dag komt voor de jonge lui en leiding niet uit. Vrijwilligers en het jeugd- en jongerenwerk zijn nu op zoek naar alternatieven. Op donderdag 29 december kan in Meulvliet in ieder geval iedere Thoolse jongere komen swingen vanaf half acht. Van Beek stelde dat voor de extra bijdrage de reserve recreatieve voor zieningen maar aangesproken moest worden. Volgens het raadslid zal echter ook de VVV zelf wat meer moeten doen om haar positie te ver sterken door meer leden te werven. "Op deze manier wordt er van drie kanten actie ondernomen." Voorzitter A.A. Meloen van de VVV pleitte ook voor een verhoging van de subsidie tijdens het spreek recht, voorafgaande aan de vergade ring. Het bestuur hoopt op die manier het kantoor te kunnen hand haven. Om zoveel mogelijk aan de eisen van de ANVV te kunnen vol doen heeft de streek VVV, voor ondersteuning, aansluiting gezocht bij het kantoor in Bergen op Zoom. Er is meer aan ledenwerving ge daan, de baliemedewerkster is bijge schoold en er zijn computerpro gramma's aangeschaft, zo lichtte Meloen toe. "Het is een voorziening die voor heel Tholen nuttig is. Het is goed voor de werkgelegenheid. En wij zijn in feite een verlengstuk van de gemeente door het stukje public relations dat wij doen. Meloen stelde ook dat het VVV graag 'baas in eigen huis wilde blij ven'. Wordt het kantoor opgeheven, dan zal het met de Thoolse invloed op het provinciale recreatie-en pro motiebeleid ook gedaan zijn, zo hield Meloen de commissie voor. "Als wij straks bij de ANVV met lege handen komen is de overle vingskans erg klein." De periode die de VVV heeft gekre gen om aan de eisen te voldoen loopt tot eind 1995. Of de ANVV genoegen neemt met het, door het bestuur voorgestelde, aantal van 35 openingsuren is echter niet zeker. "Ik heb dat niet zwart op wit," zei Meloen op een vraag van Van Beek. De VVV telt nu 180 leden die con tributie betalen. Daarnaast zorgen campings voor een vaste bijdrage en wordt er een bedrag van 5000 gul den via sponsoring binnengebracht (sportvisboten en horeca). Meloen erkende echter dat het moeilijk is om nieuwe leden te vinden. Wethouder P. van Schetsen kon nog geen enkele toezegging doen. Wel stelde hij dat het pleiten voor ver soepeling van de regels bij het ANVV een zaak is van het VVV bestuur zelf en niet van het college. Dé verwijsbordjes met bedrijfsna men op de splitsing Deltaweg Schelderijnweg Slabbecoornweg werken niet. Het Overleg Orgaan Industrie heeft de gemeente name lijk laten weten dat vrachtverkeer nogal eens verkeerd rijdt bij het Thoolse industrieterrein Slabbe- coornpolder. De wagens slaan aan het einde van de Deltaweg rechtsaf, zien hun fout vervolgens in - achter de bossen staan immers aanmerke lijk minder bedrijven dan links in de polder - maar kunnen op de smalle weg nauwelijks keren. Het gemeentebestuur heeft besloten het bedrijfsleven tegemoet te komen. Op de splitsing komen extra borden waarop naar links en rechts de huisnummers staan. En de Schel derijnweg wordt met een bord aan gemerkt als doodlopende weg. Helemaal juist is dat laatste natuur lijk niet, want de weg leidt als lang- zaam-verkeersweg naar de brug. Dhr. Vroegop met zijn medaille en mevr. Van Gelder in de bloemetjes. Burgemeester H. A. van der Munnik, die de koninklijke onderscheiding opspeldde, prees Vroegop als een nijvere, nauwgezette medewerker, die 31 jaar (waarvan 28 jaar in vaste dienst) zijn veilingwerk op uitste kende wijze had verricht. "U bent een arbeidzaam man. Tweede Kamerlid Bolkestein sprak onlangs over verlenging van de pensioenge rechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar, maar als dat nu al het geval was, dan had Vroegop het misschien ook nog gedaan. Uw werk en voet balvereniging WHS, beide waren in uw leven erg belangrijk. Met het één verdien je je brood en met het ander steun je de club." Vroegop klom op van los transport arbeider in 1963 tot chef sortering en verlading vanaf 1982 tot maan dag 21 november, de dag dat hij 65 jaar werd. In zijn vrije tijd vond hij ontspanning bij de voetbalvereni ging- De burgemeester, die zelf had gevoetbald op derde klas niveau, noemde Vroegop 'een dragende per soon bij WHS' die elke zaterdag van negen uur 's morgens tot negen uur 's avonds actief is. "Ik ken de nukken van spelers, zodat ik weet, dat je als elftalleider en bestuurslid een goed overwicht moet hebben. En als grensrechter moet je objectief en onpartijdig kunnen zijn. U was ook twee jaar waarnemend voorzitter en bent nog vice-voorzitter, naast uw eerste verantwoordelijkheid voor het materiaal en de velden." Van der Munnik noemde ook de inzet van Vroegop voor de Dorpsge meenschap, (bestuurs sinds februari 1981 en daarvoor werkte hij in juni 1975 al mee aan de viering van 500 jaar St. Annaland) en de beheers commissie van het dorpshuis (sinds januari 1976). "Niet mis allemaal, wat voor belangrijk werk u voor de gemeenschap doet. Want de over heid kan subsidie geven en een gebouw neerzetten, maar zo'n voor ziening moet gevuld en gedragen worden. Die gemeenschapszin toon de u zeer zeker", zei de burgemees ter, zodat het hem geen enkele moei te kostte, Vroegop voor te dragen voor een koninklijke onderschei ding: de eremedaille in zilver ver bonden aan de orde van Oranje Nas sau. "Een bekroning op je loopbaan", concludeerde veilingdirecteur D.L. Hage, die als ceremoniemeester Vroegop als eerste met zijn lintje kon feliciteren. Veilingvoorzitter A.C. Wessels was er ook verguld mee. "Door je manier van optreden heb je bijzonder veel waardering geoogst. Je hielp het namelijk iedereen naar de zin maken. Je was vlijtig, rustig, vrien delijk, heel correct in je omgang, eerlijk, behulpzaam en precies. Een pallet moest recht staan." De voor zitter bracht in herinnering, hoe drie jaar geleden over de vut werd gesproken, maar de veilingchef wil de in de bedrijfswoning blijven en doorgaan tot zijn 65ste. "Zover is het nu. Je hebt een punt gezet achter je actieve loopbaan. Het hoeft niet meer, maar in het drukke aardappelseizoen blijf je bij ons actief." Aangezien de voorzitter voorzag dat het gewicht van Vroeg op wel eens zou kunnen toenemen, bood hij de vertrekkende chef een fiets aan. Hij adviseerde om elke dag het eiland rond te fietsen. "Dan kun je gewoon lekker blijven eten", aldus Wessels. Namens de collega's overhandigde directeur Hage accessoires voor de fiets. "De onderlinge band was altijd goed en dat is enorm belangrijk in een kleine ploeg als bij de veiling. Je had een afwisselende functie. In fei te was je overal mee belast. Je vorm de een schakel tussen de veiling en de telers en tussen de veiling en de kopers. Op voortreffelijke wijze heb je die taak vervuld", zei de veilingdi recteur. Namens de Thoolse aardappelhan delaren en commissarionairs noem de M. Bijl uit Poortvliet de konink lijke onderscheiding een mooie erkenning voor het werk van Vroeg op. "Als chef sortering en verlading was je een belangrijke schakel tus sen producent en consument. Han delaren waren niet altijd de gemak kelijkste voor je, want alles moest snel en vlug. Na de veiling om half tien was het al snel dringen rond je kantoortje, want bij wijze van spre ken moesten de aardappelen om half elf in Friesland zijn. Ieder op zijn beurt riep je steeds en dat is je altijd wonderwel gelukt. Of het nu een kleine of een grote handelaar was, je werkte correct en ook administratief ging er bijna nooit iets fout. Voor de handel was het gewoon een genoe gen om met je te werken en daar voor alle dank", zei Bijl, die een enveloppe aanbood. Ook met de zaadtelers had Vroegop als beheerder van de drogerij nogal wat te stellen, maakte J. van Dijke duidelijk. "Bergen en dalen, kisten tekort en bij wijze van spreken wilde men 's zondags nog zaad brengen. Met angst en beven zag je soms de zaterdag tegemoet wanneer het goed weer was, want juist op de dag dat je veel met andere dingen bezig was, werd er veel gedorsen. Maar je hielp ons altijd correct en je werk was keurig. De droogste bloemzaden kwamen van de veiling St. Anna land, zei de handel altijd. Er moet werkelijk een hele goede kracht komen, wil hij jou evenaren", aldus Van Dijke, die ook een enveloppe aanbood. WHS-voorzitter S. Westdorp Mzn. sprak in zijn felicitatie over een zil veren medaille met een gouden randje. "Als er iemand een konink lijke onderscheiding heeft verdiend, is het Jap Vroegop wel, want hij hield altijd stand bij WHS. Je begon in 1966 als jeugdleider, werd in 1971 bestuurslid, vice-voorzitter en waarnemend-voorzitter, kortom een allrounder die zoveel uren aan de vereniging besteedde, dat ze niet meer te tellen zijn. Je clubliefde was enorm, je hart een beetje groen-wit. In een moeilijke periode voor de vereniging ging je door en leidde je WHS naar rustiger vaarwater. We hopen nog lang van je kwaliteiten te kunnen gebruik maken", zei West dorp, die blij was met de koninklijke belangstelling voor WHS. "Mis schien kijkt Hare Majesteit in het vervolg op teletekst wel naar de uit slagen van ons eerste elftal." Namens de vereniging bood hij Vroegop een boek over St. Anna land aan. De voorzitter van de Dorpsgemeenschap, J.W. van Pope- ring, noemde het lintje 'een kroon op een mensenwerk.' "Je hebt steeds klaar gestaan voor een ander, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Als buurman heb ik het van nabij gezien. In je vrije tijd was je in hart en nieren verknocht aan WHS en aan onze Dorpsgemeenschap, waar je ook als grensrechter optrad. Je stuurde bij en dat werd gewaar deerd", aldus Van Popering, die een pennenset met inscriptie overhan digde. In zijn dankwoord zei Vroegop ver rast te zijn door de koninklijke onderscheiding. "Het zal me echter pijn doen, dat ik van mijn dagelijks werk buiten gesloten ben. Proble men heb ik namelijk zelden of nooit gehad op de veiling. Ik heb prettig samengewerkt, ook in de besturen van WHS, de Dorpsgemeenschap en de beheerscommissie. In het aardap pelseizoen zal ik nog bijspringen, maar ook al blijf ik vlakbij wonen, ik zal niet elke dag meer op de vei ling komen. Anders ga ik mensen voor de voeten lopen en dat wil ik niet", zei Vroegop, die met een "har telijk dank voor alles' besloot. Na het officiële gedeelte stonden oud collega's, telers en handelaren al in de rij om Vroegop te feliciteren met zijn koninklijke onderscheiding en te bedanken voor de prettige samen werking gedurende 31 veilingjaren. Dat bleek uit de woorden van direc teur drs. V.A.J. Slenter van de gemeenschappelijke gezondheids dienst Zeeland (GGD) in de com missie welzijn en onderwijs. Slenter beantwoordde daarmee een vraag van PvdA-er I.C. Moerland. Hij wilde weten wiens 'schuld' het was dat het onderzoek naar borst kanker nog steeds niet van de grond is gekomen. "Het zou in 1991 opge start worden. Nu is het niet eens aan de orde. Er zijn nog steeds geen uit nodigingen aan de vrouwen ge stuurd. Wie moeten we daar op aan spreken?" Slenter legde uit dat de stichting borstkankeronderzoek zuid-west Nederland (waarvan hij bestuurslid is) bij de ziekenfondsraad een ver zoek indiende voor apparatuur. Pas in 1992 besloot deze raad om een mobiele unit te laten bouwen. Niet in Nederland maar in Engeland. "Daar is dat namelijk veel goedko per dan hier. Die röntgen-unit is nu bijna klaar." Met die wagen kan de GGD naar Tholen en Sint-Philipsland komen. Dan is er voor vrouwen geen drem pel meer om naar Goes te gaan. De gemeente vond de afstand namelijk te groot. En vreesde dat veel vrou wen niet aan het onderzoek zouden deelnemen. Op verzoek van de gemeente komt de onderzoekswa- gen dus naar de vrouwen toe maar de unit zal volgens Slenter ook inge zet worden voor de gemeenten Ber gen op Zoom en Roosendaal. Slenter durfde dan ook niet te zeg gen waar en wanneer het onderzoek nu wel van start gaat, maar hoopte dat er in december meer duidelijk heid over zal komen. "We willen wel eerder beginnen, maar kunnen nog niet." De Pvda-fractie is bang dat Tholen nog verder achterop raakt, als ook andere gemeenten gebruik willen maken van de unit. Slenter:"Van de gemeente Tholen ligt er al een brief van drie jaar geleden. Van Bergen op Zoom niet." De gemeente Tholen heeft een bezwaarschrift te laat ingediend bij gedeputeerde staten. Die besloten in juli geen subsidie uit het toeristisch recreatief ontwikkelingsfonds te geven voor de aanleg van een vuil- watervoorziening in de jachthaven van Sint-Annaland. In het bezwaar schrift stelt de gemeente voor om dan subsidie te verlenen uit de pot van het provinciaal milieufonds. Volgens b. en w. maakt de vuilwa- tervoorziening namelijk deel uit van het milieubeleid van de provincie. Daarom zou het ook geen echt gemeentelijke aangelegenheid zijn. Dit bezwaarschrift was gedateerd op 2 augustus. Het besluit van g.s. viel op 28 juni en voor het indienen van een bezwaarschrift geldt een termijn van maximaal zes weken. Volgens de datering ruim op tijd dus. Maar de brief van b. en w. kwam pas op 17 augustus (twee dagen te laat) op het provinciehuis binnen. Volgens de gemeente lag dat waarschijnlijk aan vertraging in de typekamer, maar de adviescommissie bezwaar schriften dacht daar anders over. Volgens haar lag de oorzaak bij de gemeente. Op advies van de com missie verklaarde gedeputeerde sta ten het bezwaar dan ook niet-ont- vankelijk. Tegen dit besluit kan bin nen zes weken bezwaar worden aan getekend. Moerland wilde ook weten of vrou wen boven de zeventig ook in aan merking komen voor borstkanker onderzoek. Volgens Slenter kan dat wel. Alleen zullen de kosten dan door de gemeenten en de verzeke raars gedragen moeten worden. Anders dan het onderzoek voor de leeftijdscategorie van 50 tot 70 die door het ziekenfonds wordt ver goed. Volgens de GGD-directeur is voor de leeftijdsgrens van 50 gekozen omdat gebleken is dat bij deze cate gorie het onderzoek het meeste effect sorteert. "Er is minder actief klierweefsel dan bij vrouwen die jonger zijn. De foto's leveren echt iets op. Bij vrouwen boven de 70 jaar leidt het onderzoek niet tot levenswinst. Als vrouwen in die leeftijd komen te overlijden dan is dat vaak het gevolg van andere ziek ten." Mevrouw J.M. Deurloo-van Broek hoven (CDA) vond dat maar 'een vreemde redenering.' Het Thoolse college van burgemees ter en wethouders houdt de moge lijkheid om een groot aantal zaken te regelen waarover eigenlijk de gemeenteraad zeggenschap heeft. De raad heeft de bevoegdheid daar toe overgedragen, zoals dat zeven jaar geleden ook al gebeurde, om praktischer werken mogelijk te maken. Verschillende fracties maakten van de gelegenheid gebruik om wat tegen te sputteren, maar stemden ondanks dat in met het delegatiebe sluit. Slechts RPF/GPV en SGP stemden tegen één punt: de aanvra gen om vergoeding voor de vervan ging van zaken door scholen op grond van een tweetal wetsartikelen. Dit is pas in april van dit jaar door de raad uit handen gegeven. De PvdA probeerde de omstreden verkoop van industriegrond in Sint- Maartensdijk aan de vetsmelterij op de raadsagenda te krijgen. Maar wethouder J. van der Jagt wees hem erop, dat b. en w. bevoegd zijn om grond te verkopen als hiermee min der dan 50.000 gulden gemoeid is. Aan die bevoegdheid tornde de frac tie vervolgens niet. Over verpachting hoeft de commis sie onroerende zaken voortaan niet meer eenstemmig te adviseren, maar bij meerderheid van stemmen. Dan kan het, aldus de SGP, gebeuren dat een meerderheid van de commissie tegen is, terwijl die meerderheid niet een meerderheid in de raad verte genwoordigt. Waarop de burge meester zei dat het advies van de commissie dient om zicht te geven op de gevoelens die er leven. De RPF/GPV was bang dat een frac tie die geen wethouder heeft, buiten spel kan komen te staan. En de PvdA waarschuwde tegen uitholling van de raad. "Het voorstel houdt niets nieuws in. De macht van de raad, waar u pal voor staat, wordt niet verminderd", zei de burgemees ter. Molenstraat 15, St.-Maartensdijk teletoon of fax 01666-4041 vrijdag en zaterdag geopend De gerenommeerde 'eeuwen lustenmaker eeuwen >00rhe( ijstwerk eiland Tholen Advertentie I.M. Het publiek (ongeveer 125 mensen) had zojuist uit tamelijk volle borst een spotlied op de Patriotten uit 1788 meegezongen. Samen met het koor weliswaar, maar toch. Het maakte deel uit van het Fortitu- do mea Deus van Jan Walraven uit Wouw die dit stuk speciaal compo neerde voor koor, klarinetkwartet, orgel èn publiek. Het werd vorig jaar voor het eerst in deze samen stelling uitgevoerd in Willemstad, dat toen het feit herdacht dat het 200 jaar geleden door de garde van Napoleon werd belegerd. Het meezingen met koor, al dan niet begeleid door klarinetten en piano, vormde het hoogtepunt of, in iedere geval de uitsmijter, van het jaarcon cert. Maar de uitvoering stond ook in het teken van het afscheid van de 73-jarige bas M. Fase uit Sint-Anna- land. Muzikaal gezien was er deze avond veel verscheidenheid: ernstige liede ren voor de pauze, afgewisseld door een gedreven klarinetkwartet, Clarté Noir uit Bergen op Zoom, dat niet schroomt om ook moderne compo nisten te vertolken. En na de pauze aandacht voor de lichtere evergreens van de Come dian Harmonists (liefdesliedjes) die in de jaren dertig acht jaar optraden totdat de nazi's er een eind aan maakten. De tango 'Oh Donna Clara' klonk bekend in de oren. Minder bekend maar des te verrassender was de uitleg van C. van Dis over 'Das ist die Liebe der Matrosen'. "In iedere haven zit een schatje. Op alle kusten bloeien rozen. En matrozen zijn er veel. In Kaapstad, Tholen en Geleen, jawohl Herr Kapitan." Het klarinetkwartet speelde Argenti ne van David Bennet en vertolkte een Clarinet Latin, een compositie van Carron Schilders, een talentvol le student aan het Brabants Conser vatorium. Voor Clarté Noir was het optreden op Tholen een primeur. Het kwartet is in 1989 opgericht. De beroepsmu sici (allen volgden conservatorium) brengen zowel klassieke muziek als jazz en richten zich op een breed publiek. Ze brachten in eigen beheer een cd en cassette uit. Het afscheid van Fase was beschei den, met vrolijke noten maar ook met een serieuze ondertoon. Van Gurp haalde het artikel over Fase in deze krant van vorige week aan. "De promotiemachine van Rien heeft deze week op volle toeren gedraaid. Een beschrijving van zijn mooiste momenten bij het koor, een bezorg de oproep om nieuwe leden voor het Smalstads Mannenkoor en onder de titel Zanglust, de aankondiging van de jaarlijkse vogeltentoonstelling te Rilland Bath. Allemaal op één pagi na." Van Gurp vond het een geweldige publiciteitsstunt maar op deze manier bleef er voor Van Gurp wei nig over voor een toespraak. Boven dien past het Smalstads Mannen koor enige bescheidenheid omdat de 16 jaar lidmaatschap in het niet valt bij de veel langere periode die Fase uitkwam voor VZOS. Van Gurp herinnerde eraan dat Fase 'als broekje van 57' bij het koor kwam. Het koor zong wel honderd keer per jaar 'waarbij weinig tijd en aandacht voor de individuele aan pak' was. "Je kreeg het nieuwe stuk onder je neus. In 95% van de geval len in een vreemde taal. De kruizen en mollen vlogen je om de oren." Fase draaide volgens Van Gurp graag mee in de 'mallemolen van variëteit, spanning, nieuwe plaatsen en ontmoetingen, van succes en soms teleurstelling.' De voorzitter prees Fase's muzikali teit, flexibiliteit en zijn vermogen een 'zeer gewaardeerde collega te worden en te blijven'. En dankte hem voor de hand en spandiensten die hij verleende aan het koor, zoals het timmeren van een lessenaar en een opbergkist. "Nu je meer vrije tijd krijgt, kom je er misschien toe een nieuwe vleugel voor het koor te timmeren." Van Gurp bedankte Fase voor de muzikale vriendschap en het koor nam 'op neuten' afscheid: 'Rien nu we moeten scheiden...' Fase kreeg een gouden clubspeld, een bord en bloemen. Ook voor zijn dochter Tanny, die haar vader vaak vergezelde, waren er bloemen. Na afloop hief het koor in de foyer spontaan een lied aan. En was het in die ongedwongen sfeer dat Fase zijn medeleden toesprak: "Ik heb al de jaarverslagen nog eens nagekeken. Het is mooi wat je allemaal aan je voorbij ziet gaan. Onder de bezie lende leiding van Han Wesdorp die er altijd in slaagde om de mannen bij elkaar te krijgen." Fase roemde de onderlinge sfeer en de vriendschap. "Ik neem met pijn afscheid maar de tijd is onverbidde lijk. Geen van jullie is nog zo oud als toen ik begon. Ik wens jullie het beste." A.P.M. van Gurp prikt het Mannenkoorspeldje bij Rien Fase op zijn revers.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 9