THOLENDERWIJS 'Je moet nooit schoppen tegen dingen die goed zijn' 'Bestuurders moeten niet klakkeloos adviezen van ambtenaren opvolgen' Lange zit begroting WD 'er J. van den Heuvel snakt naar het einde informatierubriek van de gemeente tholen SGP'er Van 't Hof blijft actiefin de gemeentepolitiek INVALIDENPARKEERPLAATS IN 0UD-V0SSEMEER BOUWAANVRAGEN BOUWMELDINGEN SPREEKUUR B&W KENNISGEVING VAN MEDEDELING BESLUIT WAT LIGT TER INZAGE? TIJD BUITEN ZET UW ROL CONTAINER OP Donderdag 1 december 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 WET MILIEUBEHEER: "Ik zal blij zijn als het erop zit. Het wordt een te grote opgave." Die ontboezeming van raadslid J. van den Heu vel (65) na 16,5 jaar gemeentepolitiek heeft alles te maken met zijn gezondheid. De Thoolse VVD-fractie- voorzitter ondervindt de gevolgen van suikerziekte. "Daardoor zag ik geen kans het fractievoorzitterschap te vervullen zoals eigenlijk had gemoeten. Ik heb het daar best moeilijk mee gehad." Reclame Algemeen Belang Sinds hij vier jaar geleden zijn intrede deed in de Sint- Philipslandse gemeenteraad, heeft C. van 't Hof (39) nau welijks het woord gevoerd tijdens openbare vergaderin gen. In de vergadering van hoofdingelanden van het waterschap Tholen, waarvan Van 't Hof sinds april deel uitmaakt namens de ingezetenen, is dat wel anders. Daar zegt hij klip en klaar hoe hij over de zaken denkt. Stapel papier Afbouwen Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel. 01666-8200 Telefax: 01666-3553 Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij op 11 november 1994 besloten hebben een invalidenparkeer plaats te reserveren ten behoeve van de heer C. van Dijke, Secr. Rijstenbilstraat 26 te Oud-Vossemeer en wel direct voor zijn woning. Een en ander in verband met de invaliditeit van betrok kene. De verkeersmaatregel wordt zichtbaar gemaakt door plaatsing van het bord E6 (bijlage II van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens). Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij ons college. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt. Sint-Maartensdijk, 1 december 1994, Burgemeester en wethouders van Tholen. Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 41 van de Woningwet 1991 bekend, dat de volgende bouwaan- vragen/-meldingen zijn ingediend: - Een bouwaanvraag van J. de Rijke, Buurtweg 1 te Stavenisse, ingediend op 21 november 1994, voor het bouwen van een serre en het plaatsen van een halfsteensmuur op het perceel Buurtweg 1 te Stavenisse; - Een bouwaanvraag van F. de Jong, Oostvest 68 te Sint-Maar tensdijk, ingediend op 24 november 1994 voor het veranderen van de voorgevel op het perceel Oostvest 68 te Sint-Maar tensdijk; - Een bouwaanvraag van A. H. C. van Meersbergen, Molendijk 10 te Sint-Maartensdijk, ingediend op 24 november 1994, voor het bouwen van een bijkeuken op het perceel Westvest 26 te Sint-Maartensdijk; - Een bouwmelding van de gemeente Tholen, Markt 1-5 te Sint- Maartensdijk, ingediend op 25 november 1994, voor het plaat sen van een kantoorunit op het perceel Langeweg 49 te Scher- penisse. Sint-Maartensdijk, 24 november 1994. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van burgemeester en wethouders vinden plaats op maandag 5 december 1994 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester H.A. van der Munnik houdt zijn spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur. Op datzelfde tijdstip vinden de spreekuren plaats van de wet houders P. van Schetsen, ing. J. van der Jagt en ing. J. Versluijs. Wilt u op een ander tijdstip met een van de college-leden spre ken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666- 8330. Burgemeester en wethouders van Tholen maken, gelet op de artikelen 3.44 en 3.45 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat door hen op 24 november 1994 onder oplegging van voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te voorko men, dan wel zoveel mogelijk te beperken een vergunning is ver leend op grond van de Wet milieubeheer naar aanleiding van de aanvraag van: - de Stichting voor Regionale Zorgverlening, Koudekerk- seweg 143 te Middelburg, voor het oprichten en in werking hebben van verzorgings- en verpleegcomplex Ten Anker, gelegen aan de Prins Clauslaan 1 te Tholen, kadastraal bekend Tholen, sectie N, nummer 1304. Het besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 2 december 1994 gedurende zes weken op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk ter inzage, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Indien het col lege daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt kunnen de stukken gedurende deze zes weken tevens elke maandag van 17.30 tot 20.30 uur in het verzorgingstehuis Sint Maartenshof, Bloemen- laan 2 te Sint-Maartensdijk worden ingezien. Ingevolge artikel 20.1, eerste lid en artikel 20.6 van de Wet milieubeheer en artikel 6.7 van de Algemene wet bestuursrecht staat gedurende zes weken met ingang van de dag na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ont werp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daar van zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver weten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ont werp van het besluit. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende de beroepstermijn beroep is ingesteld en bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Sint-Maartensdijk, 1 december 1994. Burgemeester en wethouders van Tholen. Ontwerp-bestemmingsplan "Kom" (Poortvliet), 2e herziening; Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend, dat met ingang van 2 december 1994, op grond van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning, gedurende vier weken tijdens de kantooruren ter gemeentesecretarie van Tholen, Markt 1-5 te Sint-Maar tensdijk, ter inzage zal liggen het ontwerp-bestemmings plan "Kom" (Poortvliet), 2e herziening met toelichting. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schrifte lijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Tholen. Het ontwerp-bestemmingsplan "Kom" (Poortvliet), 2e her ziening heeft betrekking op de sanering van de hoek Ach- terstraat/Zuidstraat/Paasdijkstraat te Poortvliet. Sint-Maartensdijk, 1 december 1994 Burgemeester en wethouders van Tholen. Delegatiebesluit/Reglement van Orde/Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs c.a.; Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 november 1994 heeft besloten tot vaststelling van: - een nieuw delegatiebesluit; - een nieuw reglement van orde voor de vergaderingen van de raad; - de Verordening regelende de subsidiëring van gods dienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingson derwijs op de openbare scholen in de gemeente Tholen". Het nieuwe delegatiebesluit treedt in werking op de achtste dag na de datum van deze bekendmaking, het nieuwe Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad treedt in werking op de eerste dag na de datum van deze publicatie en de Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingson derwijs treedt in werking op 1 december 1994. De genoemde besluiten liggen voor een ieder ter gemeen tesecretarie, afdeling Algemene zaken en welzijn ter inzage. Tegen betaling van de kosten kan daarvan een afschrift worden verkregen. Sint-Maartensdijk, 1 december 1994 Burgemeester en wethouders van Tholen. Van den Heuvel, afkomstig uit Ber gen op Zoom maar al jaren in Tho len woonachtig, werd in april vorig jaar onverwacht fractieleider door het vertrek van J.L. van Gorsel. "Een soort tussenpaus, maar dan aange schoten want ik had al last van mijn ziekte. Daarom heb ik tegen Hoek gezegd: dit is de kans om jezelf te profileren." Een slecht gezichtsver mogen, moeilijk kunnen lopen, ver geetachtigheid en moeheid zijn de kwalen waardoor de WD'er geplaagd wordt. Zijn interesse in andere dingen, zoals de politiek, lijdt eronder. Toch kijkt hij met plezier terug op de afgelopen periode. "Het was typisch dat we in de fractie zo wei nig van mening verschilden. Het is fijn dat je zó liberaal denkt." In ver gaderingen is Van den Heuvel een stuk minder fel dan zijn voorgangers Van Gorsel en Van Damme. "Die wilden nog weieens wat." De Thole- naar zegt nooit de publiciteit te heb ben gezocht. En hij houdt er niet van om te schoppen tegen dingen die goed zijn. Van den Heuvel kwam in mei 1980 tussentijds in de gemeenteraad door het vertrek van J.W. Hilbron. Kreeg meteen te maken met het nieuwe beleidsterrein welzijn. "Dat was best zwaar, want het betrof allemaal nieuwe wetgeving. En Hilbron had het volledig voorbereid." De WD'er stelt dat de subsidieregeling die Tholen op dit gebied heeft, heel goed is. Hij heeft zich altijd op het standpunt gesteld, dat jeugdsubsidie het kernpunt moet zijn. "Dat is het fundament, de rest moet zichzelf maar bedruipen." Daarom kan Van den Heuvel zich ook prima vinden in de subsidiëring zoals die vanaf 1 januari gaat gebeuren. En de daar mee gepaard gaande privatisering bij een aantal sportclubs had in zijn ogen al veel eerder moeten gebeu ren. Een succesje boekte hij, toen een initiatief-voorstel om een commissie sport in het leven te roepen, het haal de. Van den Heuvel vindt het belangrijk dat ook de burgers betrokken worden bij zaken als het maken van een subsidieregeling en het ontwikkelen van sportvoorzie- ningen. "Het is een ramp dat de commissies met burgerleden opge heven dreigen te worden." Toen de WD-fractie van drie naar twee zetels terugging, kreeg Van den Heuvel er openbare werken bij. "Ik heb me altijd ontzettend geër gerd aan de staat van de abri's en het ontbreken van fietsenstandaards. Maar dat ziet er nu allemaal keurig uit." Het verwondert de WD'er, die ook lid is van de beheerscommissie van Meulvliet, dat het gemeentebe stuur reclameborden in de sporthal wil toestaan. "Want toen er nieuwe plattegronden voor de woonkernen moesten komen, mocht daar geen reclame op. De VVD wilde dat wél, omdat' dan een belangrijk deel van de kosten terugkwam." Eén wens heeft het scheidende raadslid op dit terrein nog: een fontein in de Vest. Volgend jaar is Tholen-stad aan de beurt voor een kunstwerk en Van den Heuvel ziet mogelijkheden om dat te combineren. "Bovendien is zo'n fontein goed voor de beluchting van het water." Een zaak waar zijn fractie ook altijd voor heeft gestreden is het invoeren van de rolemmers. "Nu zijn ze er dan als gevolg van landelijke wetge ving. Maar wat we nog niet gewon nen hebben is dat de vervuiler betaalt. Daarmee bedoel ik afreke nen per container. Op die manier worden mensen die zélf composte- ren ook daadwerkelijk beloond. Maar ik voorzie dat het er in de toe komst van komt." Zijn debuut maakte Van den Heuvel in de oude gemeente Tholen, in augustus 1969. "Ik stond nummer drie op de lijst Algemeen Belang. Dat was eigenlijk pro forma, maar D.J. van de Velde overleed en toen werd ik gebeld met de vraag om raadslid te worden." Samen met J.M. Berrevoets vormde Van den Heuvel een tweemansfractie. Zijn bekendheid had hij te danken aan de bemoeienis met de viering van 600 jaar stad Tholen in 1966. Niet alleen Algemeen Belang strikte Van den Heuvel vervolgens, maar ook de stichting Thoolse Dagen en gymnastiekvereniging Olympia. Eenmaal in de raad ging de politiek hem interesseren. "Met de herinde ling in zicht zei burgemeester Van Boeijen me: je zult kleur moeten bekennen, want met een plaatselijke lijst kom je nooit in de nieuwe gemeenteraad." Van den Heuvel zet te alle partijen op een rij en keek welke het meest met zijn karakter strookte. "Dat was de VVD." Voor die partij ging hij in 1970 de raads verkiezingen in als lijsttrekker en veroverde drie zetels. Maar voor de kandidatenlijst voor de nieuwe gemeente Tholen passeerden de kiesmannen hem, zodat er 30 juni 1971 een voorlopig einde aan zijn loopbaan kwam. Toen negen jaar later J.W. Hilbron tussentijds ver trok, keerde Van den Heuvel terug. Sindsdien zat hij in de oppositie. "Maar we hebben een goed college, dat geen buitensporige dingen doet. Je wilt weieens dingen anders zien, maar het is gewoon koppen tellen. Dingen die uit onze koker komen, worden pas jaren later gerealiseerd." Hoewel er na de jaarwisseling een volledig nieuwe VVD-fractie aan treedt, verwacht Van den Heuvel niet dat de denkbeelden veel anders zullen zijn. "Ravensteijn maakt al dertien jaar deel uit van de begelei dingscommissie. En natuurlijk zul len de nieuwkomers best eens een misstap maken, maar dat mag." "Het is historisch zo gegroeid", ver klaart de SGP'er zijn zwijgen in de raadsvergaderingen. "Het is gebrui kelijk dat de fractievoorzitter het woord voert en ik heb daar nooit moeite mee gehad." In het dorp krijgt hij weieens reacties van men sen die zeggen nooit iets over hem te lezen. "Maar wél over de partij, zeg ik dan." Van 't Hof benadrukt dat hij binnen de fractie op een constructie ve manier zijn steentje bijdraagt aan de besluitvorming. De Sint-Philipslander volgde des tijds L. den Engelsman op. In de nieuwe Thoolse raad komt hij niet terug, maar wél is hij - als nummer zeven op de kandidatenlijst - eerste reserve. Van 't Hof is voorzitter van de SGP-kiesvereniging in zijn woonplaats en maakt deel uit van de gemeentelijke kiesvereniging. "In de J. van den Heuvel: De abri's zien er nu tenminste keurig uit. De begrotingsbehandeling 1995 van de nieuwe gemeente Tholen belooft een lange zit te worden. Elke fractie krijgt tien minuten om haar algemene beschouwingen uiteen te zetten of toe te lichten. Dat deelde wethouder P. van Schetsen donderdagavond mee aan het eind van de commissievergade ring financiën. SGP, PvdA, CDA, VVD, RPF/ GPV, D66 en AOV krijgen allemaal even veel tijd toegemeten, samen dus goed voor een voordracht van meer dan een uur. Dan volgt er een schorsing en kan het college zich even beraden over wat er te berde is gebracht om daarna tot beantwoording over te gaan. Is dat gebeurd dan zal er weer een schorsing volgen maar dan om de maag te ver sterken. De procedure van de begrotingsbehandeling was besproken in de besloten commissie algemene bestuurlijke aangelegenheden die bestaat uit M. Dijke (SGP), I.C. Moerland (PvdA), W.C. van Kempen (CDA), J. van den Heuvel (VVD) en P. van Belzen (RPF/GPV). "Met het AOV en D66 zullen we con tact opnemen of zij zich in deze werkwijze kunnen vinden," zei Van Schet sen. De lijsttrekkers van deze partijen zaten op de publieke tribune, dus ver hoef de Van Schetsen niet te zoeken. toekomst zal ik meedraaien in de fractiebegeleidingscommissie en me als zodanig nog volop bezig houden met de gemeentepolitiek." Zo'n begeleidingscommissie is nieuw voor hem, want de Sint-Phi- lipslandse SGP kent die niet. In het fractieoverleg worden de standpun ten bepaald over de zaken die aan de orde zijn. "Daarbij kunnen we natuurlijk profiteren van de kennis van onze wethouder L. Walpot." De afgelopen periode heeft Van 't Hof heel wat opgestoken, zegt hij. "Maar je moet wel alle stukken goed bestuderen en dat betekent veel lees werk." Het raadslid vindt de stapel papier eigenlijk veel te groot. "De veelheid van woorden die daarin uitgestort wordt, maakt de beheersing van het onderwerp alleen maar moeilijker." Wat dat betreft is hij blij dat de raadsvergaderingen in Sint-Philips- land meestal kort zijn. "De kwaliteit van je bijdrage als fractie is immers niet afhankelijk van de uitspraken die je doet." Echt pittige discussies heeft Van 't Hof in de raad niet meegemaakt. "Ieder heeft zijn eigen standpunten en dat werd gerespecteerd. Je moet ook niet met modder gooien, maar overtuigen en getuigen." De grootste fractie nam en neemt altijd de min derheidsstandpunten van de wethou der over, meestal op principiële gronden. In de huidige raad is daar bijna nooit een meerderheid voor te vinden. De opheffing van de zelfstandige gemeente Sint-Philipsland leidt er toe, dat het bestuur op dit moment als het ware aan het afbouwen is. "Vanuit het college van burgemees ter en wethouders komen geen nieu we impulsen meer", zegt Van 't Hof. Toch heeft het afgelopen jaar met name het opknappen van straten de aandacht gekregen. "Daar ben ik blij mee." Toen de herindeling aan de orde kwam, was de SGP tegen. De versnelde procedure wees de fractie van de hand. "Ik vind dat Sint-Phi lipsland, over het algemeen geno men, voor een klein dorp goed bestuurd wordt." De alsmaar groter wordende afstand tussen de politiek en de burgers ervaart het SGP-raadslid als een minpunt van gemeentelijke herinde ling. Daarnaast noemt hij het gevaar dat in grotere gemeenten de macht van het ambtelijk apparaat toeneemt: "Bestuurders moeten uitkijken dat ze niet klakkeloos ambtelijke advie zen overnemen." Er is nog een punt waarover het scheidende raadslid een uitgespro ken mening heeft: de toenemende stroom aanvragen om subsidie" of een bijdrage van de gemeente door particulieren en verenigingen. "Men wordt steeds minder vindingrijk om zelf de kas te spekken", zegt hij daarvan. Tegelijkertijd realiseert Van 't Hof zich dat het moeilijk zal zijn om met die subsidiëring op te houden, maar hij vindt dat er goed gekeken moet gaan worden aan wie bijdragen verstrekt worden. "Er is veel gemeenschapsgeld mee gemoeid en zo worden veel inwo ners vaak ongewild fikse donateurs van verenigingen." Zoals iedereen inmiddels weet wordt het huisvuil in onze gemeente sedert september j.l. gescheiden ingezameld. Dat gebeurt met rolcontainers:grij- ze voor de restfractie, groene voor het groente-, fruit en tuin afval. Met het ophalen van de grijze container is wat meer tijd gemoeid, omdat naast de grijze container ook grof vuil kan wor den gelegd. Het tijdstip waarop de medewerkers van de reinigingsdienst uw straat aandoen is dus niet elke week hetzelfde. Met name bij het ophalen van de groene container zal men eerder in uw straat zijn dan bij het ophalen van de grijze container. Sommige inwoners hebben zich daarin al een aantal malen ver gist en plaatsten de groene container te laat aan de stoeprand. Het gevolg daarvan was dat men een niet geledigde container moest terugnemen. Daarom dit advies: zet uw rolcontainer op tijd buiten! C. van 't Hof: Subsidiëring van verenigingen maakt veel inwoners ongewild tot fikse donateurs.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 5