De burgemeester moet r.o.-taak aan wethouder overlaten Burgemeester trekt van leer tegen schap 'Een hondentoilet ligt nergens goed' Met koude voeten terug in bed Kleding, erwten, appels en medicijnen naar Polen persÜa Waterpartij Molenhoek wordt nu verbrede sloot Akkoord voor Kotterstraat Halsteren wil liever af van Tholenseweg Van Kempen toch vijftiende Huldigingen op laatste bijeenkomst brandweer St.Philipsland Zes ton over uitvoering wet gehandicapten Donderdag 1 december 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 WD wil politiek verantwoordelijke Als het aan VVD-lijsttrekker R. Ravensteijn ligt, zal zijn gooi naar het wethouderschap niet de eerste ballon zijn die hij de komende raadsperiode oplaat. "De andere par tijen komen nog voor meer verrassingen te staan", voor spelt de liberale voorman strijdlustig. "De VVD wil een stempel op het beleid zetten door oppositie te gaan voe ren en b. en w. kritisch te volgen." Plan Molenhoek kleiner en duurder B. en W. van Tholen wil niet weer met het waterschap Tholen gaan praten over het plan Molenhoek in Tholen. Volgens burgemeester H.A. van der Munnik is de behoef te aan nieuwe woningen in het stadje zo groot dat er niet langer gewacht kan worden met het uitvoeren van het plan. De Kotterstraat in Tholen zal in april volgend jaar onder handen genomen worden. De herbestrating en het aan brengen van andere voorzieningen in de buurt moet niet langer op zich laten wachten. Zoals de politieke partijen, het gemeentebestuur en het secretariepersoneel raakt ook de brandweer van Sint-Phi- lipsland na de herindeling haar zelfstandigheid groten deels kwijt. Vrijdagavond kwamen de brandweerlieden voor het laatst officieel bij elkaar. Burgemeester A. Ver- bree sprak de mannen en hun echtgenotes toe en reikte enkele diploma's en onderscheidingen uit. Commandant A.P. van der Est en L.W. Kosten waren 25 jaar vrijwilli ger. Heisa Vrijstaat Van der Est Hulpverlening Certificaat Tegenwicht nodig RO gewichtige taak Vijver moet wijken door eis waterschap De waterpartij in het midden van het plan Molenhoek is verdwenen. Omdat er minder bouwgrond beschikbaar is door de eis van het waterschap ver uit de teen van de dijk te blijven, is het oorspronkelijk plan drastisch gewijzigd. 4 etages Oosterse i Tapijtkunst In Molenhoek was plaats voor 72- woningen. Maar omdat het water schap er niet in toestemt om binnen 30 meter uit de teen van de dijk te bouwen, moest de gemeente het aantal woningen naar 50 terugbren gen. Het college is volgens de bur gemeester zeer teleurgesteld maar wil niet 'opnieuw tijd verliezen met acties over en weer', zo zij hij in de commissie ruimtelijke ordening waar hij fel van leer trok tegen het waterschap. M.A.J. van der Linde (PvdA) zwen gelde de kwestie aan. Hij vond dat er van het zogenoemde kwaliteitsplan Molenhoek maar weinig was over gebleven. Bovendien was het voor Thoolse begrippen erg duur gewor den, zo stelde hij (ƒ155,- per vier kante meter, 16 gulden hoger dan in de oorspronkelijke opzet). Van der Linde had uit de toelichting begrepen dat de dijk langs de Een dracht volgens het waterschap met twee meter verhoogd zou moeten kunnen worden. "Een theoretisch gegeven. Het waterschap is aan regels gebonden maar er is toch ont heffing mogelijk? Wat heeft het col- W.C. van Kempen uit Poortvliet is toch vijftiende gebleven bij de definitieve vaststelling van de CDA- kandidatenlijst voor de statenverkie zingen in het voorjaar van 1995. Vorige week werd gemeld, dat hij evenals drs. T.G.A. Westerveld uit St. Philipsland ten opzichte van de advieslijst een plaats was gezakt, maar dat bleek niet zo te zijn. Gezien de dertien zetels die het CDA momenteel in de Zeeuwse sta ten telt, staat Van Kempen niet op een verkiesbare plaats, maar hij behoort tot de eerste reserves. Daar door draait hij in het gehele circuit mee, zoals in de fractiebegeleidings commissie van de Zeeuwse CDA- fractie. De Poortvlietse politicus wordt in de nieuwe Thoolse gemeenteraad hoogstwaarschijnlijk ook weer fractievoorzitter, zodat het accent nog op het lokaal bestuur zal blijven liggen. Wanneer hij werke lijk statenlid wordt, zal Van Kem pen zijn raadslidmaatschap volgens de CDA-regels moeten neerleggen omdat een dubbelfunctie niet moge lijk is. lege eraan gedaan om die ontheffing te krijgen?" En toen brandde Van der Munnik los. Dat het college was geschrok ken van een brief van het water schap dat ze 30 meter uit de teen van de dijk moest blijven. En dat daar geen millimeter af kon, ook niet in een gesprek dat hij met de dijkgraaf I.C. Hage voerde. "Tot mijn diepe teleurstelling, om het zacht uit te drukken." De gemeente stelde voor om in plaats van 17 meter uit de dijk naar 22 meter te gaan om toch de 72 woningen te kunnen bouwen. "Het waterschap wilde er niets van weten." De discussie richtte zich toen op de functie van de dijk. Vol gens het college is de stormvloedke ring in de Oosterschelde de eerste waterkering, en de Oesterdam de tweede. In de optiek van het water schap is de dijk echter de eerste waterkering, zoals alle dijken tot aan de Drechtsteden, zo legde Van der Munnik uit. "Wij begrepen er niets van." Bovendien was de provincie vol gens Van der Munnik akkoord gegaan met het plan. Het college schreef daarop een lange brief aan het waterschap. Er volgde een twee de gesprek met de dijkgraaf. Van der Munnik nam wethouder J. van der Jagt van openbare werken mee. "Het leek goed te gaan." Maar een brief van het waterschap in augustus deed volgens Van der Munnik helemaal de deur dicht. "We mochten blij zijn dat het water schap niet de norm van zestig meter uit de teen van de dijk hanteerde. We vinden het zwaar overdreven. Het college heeft zich node bij dit standpunt neergelegd. Het is geen fraaie gang van zaken. Het water schap bleef star. We kunnen ons niet aan de indruk ontrekken dat er ande re zaken meespelen, misschien wel omdat we zo dicht bij het gemaal gaan bouwen." Van der Linde vond dat de gemeen te maar in beroep moest gaan. "Er is geen praktische noodzaak voor dijk verhoging. Het plan lijkt nu niet meer op het vorige. Extra druk op de ketel had me de moeite waard gele ken." Van der Munnik zei echter te vrezen dat het waterschap op haar beurt in beroep zou gaan bij de Kroon. "Dan ben je vijf of zes jaar verder. Het ware mij persoonlijk lief geweest, want ik begraaf de strijdbijl niet zo gauw. Maar de kans dat we iets bereiken is gering. En ik voel met u mee." Een aantal brandweerlieden kreeg een certificaat of onderscheiding. Van links naar rechts: T. Walpot, J.J. Kosten, A. Kunst, commandant A.P. van der Est, L.W. Kosten, A. van Duuren en J.M. Steijn. Dat stelde wethouder J. van der Jagt dinsdagmiddag nadat de commissie openbare werken groen licht had gegeven voor het plan dat gezien wordt als een stukje sociale vernieu wing. Voor het verbeteren van de groen voorziening is 36.500 gulden vrijge maakt. Er komt een hondentoilet (een strook gras), de verlichting in het wandelgebied wordt opnieuw bekeken als de hoge struiken zijn weggehaald. Er zal gekeken worden of de achterpaden ook van lampen voorzien moeten worden. Er komt een doorgang tussen de Hoogaars straat de Kotterstraat, Mossellaan Jolstraat en Jolstraat Kotterstraat voor fietsers en voetgangers. De voetpaden worden afgesloten met een 'sluisje.' Kosten hiervan ƒ42.500,- De paden zullen verschillen van kleur zodat duidelijk is wat voor fietsers en wat voor voetgangers is bestemd. Het invoeren van een par keerverbod bij de supermarkt of het aanbrengen van drempels -waar de bewoners om hadden gevraagd- wordt niet gehonoreerd. Wel is voor het verbeteren van de verkeersvei ligheid 15.000 gulden geraamd. Een plan om de verkeerssituatie te verbeteren zal met de bewoners besproken worden. P. van Belzen (RPF/GPV) vond het project er mooi uitzien maar waar schuwde ervoor dat er een sterk beroep wordt gedaan op de bewo ners om een en ander in stand te houden. "Wordt dat niet gedaan, dan kan het misgaan." Het verlichten van de achterpaden vond het raads lid niet wenselijk. "Schept dat geen verplichtingen voor andere achter paden in de gemeente die ook niet verlicht zijn?" Ook vreesde hij voor 'vermenging van verkeersdeelnemers'; fietsers die over de voetpaden gaan rijden, wandelaars die op het fietspad gaan lopen. M.J. Klippel (SGP) twijfelde aan de plek van het hondentoilet. Hij was blij met de wandel-en fietspaden maar vroeg bij de doorgangen ruim te over te laten voor moeders met een kinderwagen en rolstoelgebrui kers. G.J. Hoek (VVD) waarschuwde voor het risico dat het enthousiasme van de bewoners zal dalen. Hij wil de weten of het gebruik van het hon dentoilet verplicht was. W.C. van Kempen (CDA) schaarde zich achter het plan en noemde het een resultaat van samenspraak. M.A.J. van der Linde (PvdA) vond de heisa die rond de Kotterstraat was ontstaan wat overdreven. "Straten zoals de Kotterstraat hebben aan dacht nodig. De druk komt vooral door Albert Heijn." Over het hon dentoilet was hij minder te spre- ken:"U gaat in de zomer elke 14 dagen maaien. Ik word er misselijk van als ik er aan denk." Volgens chef W.A. Blaas civiel technische zaken is er erg op een hondentoilet aangedrongen. "Maar een hondentoilet ligt nergens goed. Hier ligt het niet direct naast het pad." Het (oilet wordt als proef gezien. Mislukt het, dan verdwijnt het. Het blusgezelschap had zich verza meld in de kleine zaal van Ons Dorpshuis te Anna Jacobapolder. Hoewel het de laatste officiële bij eenkomst zou worden van de brand weer Sint-Philipsland, had het geheel een feestelijke sfeer. Burge meester Verbree bedankte de leden voor hun inzet voor de gemeenschap en spoorde hen aan dit vooral vol te houden. Ook al zal er per 1 januari wel het één en ander veranderen. "Vanavond nemen we eigenlijk een beetje afscheid van de gemeente Sint-Philipsland. Niet van Sint-Phi lipsland, maar van de gemeente. Jul lie blijven er voor de gemeenschap. Er verandert veel. Er zal wel hetzelf de water uit de slangen blijven komen en er komen drie bevelvoer ders. De invloed van de comman- Roemenië kreeg dit jaar de voor rang met 1700 dozen met kleding en schoenen, want daar zijn de omstandigheden nog veel armoe diger, maar zaterdag maakten bestuursleden en vrijwilligers van de stichting Tholen helpt Polen voor het eerst dit jaar een trans port voor Polen gereed. Naar de stad Debno gingen 340 dozen met kleding, 430 kerstpakketjes voor dant zal groot zijn, hij is overal bij. Het zal wel een soort vrijstaat van Adrie van der Est worden", grapte Verbree. "De afstand tot het gemeentebestuur wordt groter, dat is zo. Maar er zijn ook voordelen. Het vragen om mate riaal wordt wel gemakkelijker. Tho len is geen arme gemeente en zal de brandweer wat dat betreft een warm hart toedragen. Ik kom zelf uit een rijkere gemeente die wat meer nul len uit te geven heeft. Het was voor mij dan ook best wel eens moeilijk om het hier met minder te moeten doen." Verbree gaf ook nog aan dat de brandweerkazerne voor 1996 op de lijst staat om opgeknapt te worden. "Er is naar gekeken en gezegd: Het is opknappen of afbreken. En slopen kost meer, dus dan maar verbete ren", zei de burgemeester. een tehuis met weeskinderen, 200 gezinspakketten voor arme inwo ners van Debno, 3 emmers met vet, 50 kilo erwten, 15 kisten appels en medicijnen. De laad ploeg ging zaterdagoch tend eerst aan de slag bij trans portbedrijf J. van 't Hof aan de Veiiingweg in St. Annaland, waar uit een container 350 dozen wer- Het lid zijn van de vrijwillige brand weer is niet zonder beperkingen. Je moet toch op zijn minst op bepaalde tijden beschikbaar zijn en bereid zijn opleidingen te volgen. Men begint nog steeds als manusje van alles en eindigt als commandant. "In de tijd dat ik nu burgemeester van Sint-Philipsland ben, is er nog geen echte brand geweest. Maar wel toen ik nog gemeentesecretaris was. En ik weet dat jullie staan voor wat je doet", zei Verbree. "Vroeger was er niet zoveel voor nodig om brand weerman te worden. Er werd toen geen opleiding gevraagd. Je moest op het dorp wonen en een spuit vast kunnen houden. Dan kwam je al een heel eind. Nu is dat veel meer geworden. De grootste taak is niet meer het blussen, maar hulpverlening en het voorkomen van ongevallen." De burgemeester vertelde ook dat de Thoolse commandant L.T. Steen- poorte de Sint-Philipslandse brand weer geprezen had om haar jeugdaf deling, die op Tholen ontbreekt. "Het is een goede aanvulling voor het korps, maar het kost ook moeite om de jongeren te motiveren. Pro beer dat zo te houden." den overgeladen. Daarna trokken de bestuursleden en vrijwilligers naar de schuur van de familie Goedegebuure-van Dijke in de Nieuwstraat, waar de vrachtwa gen tot aan de nok toe werd volge laden. In de gaatjes werden nog 30 dozen met kleding gestopt. Van verschillende kanten kreeg de stichting financiële steun, het- De tijdelijke burgervader van Sint- Philipsland deelde op deze avond aan vijf mannen een certificaat uit en onderscheidde commandant A.P. van der Est en L.W. Kosten voor 25 jaar lidmaatschap. Zij kregen daar voor van de commissie brandweer onderscheidingen een bijbehorende medaille. Naast dank voor de trouwe inzet van de jubilarissen, had Ver bree ook een goed woordje over voor hun vrouwen. "Brandweerman nen moeten soms bij nacht en ontij uit bed. En dat is nog niet eens het ergste. Ze komen dan terug met steenkoude voeten! Voor de vrou wen is het dus eigenlijk nog veel erger", zei Verbree die de dames voor hun steun een boeket bloemen aanbood. De burgemeester reikte vervolgens de certificaten en diploma's uit. T. Walpot en J.J. Kosten werden bevorderd tot brandwacht eerste klas. J.M. Steijn kreeg het certificaat persoonlijke bescherming en werd bevorderd tot brandwacht eerste klas. Onderbrandmeester en -bevel voerder A. van Duuren nam het cer tificaat verbranding en blussing in ontvangst en onderbrandmeester A. Kunst kreeg zelfs twee certificaten: gevaarlijke stoffen en verbranding en blussing. zij voor betaling van de transport kosten, hetzij voor extra hulp ten bate van het kindertehuis in Deb no. De Hervormde Gemeente Colijnsplaat schonk 1000 gulden, de Hervormde Gemeente Reho- both uit St. Maartensdijk 400 gul den, de Gereformeerde Kerk uit Tholen 263 gulden en verschillen de bedrijven in St. Maartensdijk 615 gulden. Zo bescheiden het huidige, niet her kozen VVD-raadslid G.J. Hoek is ('Vechtend door de raadszaal gaan, daar bereik je niets mee') zo ambiti eus is Ravensteijn. "Ons voorstel om een vierde wethouder te benoemen, is echt geen grap. Als je namelijk beleid wilt voeren in de gemeente, komt dat het beste tot uiting met een wethouder. Dan heb je meer infor matie. Wij zijn niet voor kostenver hogingen en een wethouder erbij zou 105.000 gulden vergen, maar door in deeltijd te gaan werken, los je dat probleem op." Dat die wethou der dan ook een kamer nodig heeft, wuift Ravensteijn weg. "Deeltijd werkers kunnen met één kamer en één bureau doen, want wij zijn tegen uitbreiding van het gemeentehuis. Dat kost de burgers al miljoenen, evenals de automatisering en de ver betering van de gemeentewerk plaats." De VVD wil mede in het college om het niet christelijke geluid meer te laten doorklinken. "De burgemees ter staat wel boven de partijen, maar heeft toch een bepaalde kleur", zegt Ravensteijn. "Hij is CDA, evenals wethouder Versluys en dan heb Van der Jagt van de SGP nog. Dat is dus een hele grote confessionele meer derheid van 75%. Dat vindt de VVD een rare verhouding. Dat moet even wichtiger. Daarom moeten de ver houdingen in het gemeentebestuur van Tholen genormaliseerd worden. Tegenwicht is hard nodig." Zijn eerste keus met een uitkomst van 3 wethouders is volgens Raven steijn een programmacollege van PvdA, CDA en VVD. "Zonder de SGP omdat die partij in de gemeen teraad vaak genoeg tegen voorstel len van b. en w. stemt. Wanneer daar geen meerderheid voor te vinden is, komen wij als tweede keus op een De gemeente Tholen denkt dit jaar bijna zes ton over te houden van het geld voor uitvoering van de wet voorzieningen gehandicapten (WVG). Van de toegekende 1.342.000 gulden is nog 581.244 gulden beschikbaar, ofwel 43%. In heel Zeeland denken de gemeenten zo'n zeven miljoen over te houden. Het aantal aanvragen om een bijdra ge blijkt minder dan was gedacht. Tóch kunnen er meer mensen een beroep op doen, want sinds de wet is ingevoerd komen ook bejaarden voor een vergoeding in aanmerking. Tholen heeft dit jaar 94.445 gulden bijgedragen in de aanschaf van rol stoelen en 240.000 gulden in de ver voerskosten. Aan woonvoorzienin gen zal naar verwachting 202.000 gulden uitgegeven worden. Naast deze bedragen die direct de betrok kenen ten goede komen, kost de uit voering van de wet de gemeente dit jaar 146.500 gulden aan personeels kosten en 77.811 gulden aan indica tie-kosten. In plaats van een vijver midden in de wijk wordt nu de sloot langs de Gemaalweg verbreed en komt er ook een L-vormige watergang rond de woning van J. den Engelsman te liggen. De ontsluiting van de nieuwbouw wijk blijft aan het Hertenkamp. Twee voetgangers- en fietsbrugge- tjes (bij Groot Verréhof en Touwsla- gersdreef) verbinden Molenhoek met de naburige wijk. De bedoeling is dat er 18 vrijstaande woningen komen en 32 twee-onder- een-kap gebouwd worden. In de noordelijke punt van de wijk is plaats voor seniorenwoningen. P. van Belzen (RPF/GPV) vroeg zich af of er ook kleine kavels voor ouderen beschikbaar zijn. En of er wel voldoende parkeergelegenheid geschapen wordt. K.A. Heijboer (SGP) pleitte voor een voetpad langs het Hertenkamp en vroeg ook aandacht voor fietsers op deze weg. G.J. Hoek (VVD) wilde weten waarom er een drainage getekend was onder het voetpad. En mevr. J.M. Deurloo-van Broekhoven (CDA) was benieuwd hoeveel gegadigden er voor het plan zijn. Volgens burgemeester H.A. van der Munnik is er wel plaats voor kleine college zonder het CDA, al is Ver sluys dan een zeer capabele wethou der. De politieke samenstelling moet echter evenwichtiger." De VVD lanceerde dinsdagavond ook een voorstel om de burgemees ter in de nieuwe periode niet meer de zeer belangrijke portefeuille ruimtelijke ordening te geven. "Die taak hoort bij een politicus thuis", zegt Ravensteijn. "Je moet iemand ter verantwoording kunnen roepen en dat kan niet bij een burgemeester. De gekozen volksvertegenwoordi gers dienen de verantwoordelijkheid te hebben voor gewichtige zaken als ruimtelijke ordening en niet een bur gemeester. Ik twijfel niet aan zijn capaciteiten, maar een burgemeester moet meer intern, dan extem bezig zijn. Meer leiding geven aan het per soneel e.d. en dan heeft hij nog een redelijke job, want hij behoudt de taken die bij een burgemeester horen, zoals politie, e.d." De meerderheid van de nieuwe Thoolse raad bleek echter niet voor die gedachten van de nieuwe libera len te voelen. Zo blijft alles nog 3 1/2 jaar bij het oude, tot leedwezen van de VVD. Halsteren is de Tholenseweg liever kwijt dan rijk. Bij de Raad van State loopt een beroepszaak tegen de toe deling van deze rijksweg aan de gemeente. Het Halsterse gemeente bestuur vindt dat rijk of provincie de weg moet beheren en onderhouden zolang er geen sprake is van een omleiding langs Halsteren ter ont lasting van de drukke Halsterseweg. Dit staat in een brief van gedepu teerde staten van Noord-Brabant aan het college van Zeeland. Middelburg maakte Den Bosch attent op de onveilige situatie voor fietsers, maar de Brabanders spelen de bal door naar de gemeente. Die heeft de weg in beheer en onderhoud en is daarom ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Het provinciaal bestuur van Zeeland heeft Halsteren inmiddels in een brief gevraagd de Tholenseweg veiliger te maken voor fietsers. Het afgelopen jaar is de onveilige situatie op de Tholenseweg aan de kaak gesteld door een Thools actie comité. Dagelijks maken namelijk honderden Thoolse scholieren gebruik van de weg. De gemeente Halsteren voelt tot nu toe niet veel voor het nemen van maatregelen, dat kost teveel. Ook is als argument gebruikt dat er nauwelijks Halster naren over de weg fietsen. Tholen is bereid mee te betalen aan een onder zoek naar oplossingen, maar Halste ren vindt dat niet voldoende. De uit voering van eventuele plannen is volgens Tholen echter uitsluitend een zaak voor de gemeente Halste ren. bungalows voor senioren. "Het mag wel iets kleiner maar wel volgens de richtlijnen van welstand. Het parke ren zal zoveel mogelijk op eigen ter rein gebeuren, zo lichtte hij toe. "Net als in Buitenzorg komt er een rabat. Bij de kleinere woningen hebben we wat meer parkeerplaatsen gemaakt." De verkeersbelasting van Herten kamp zal volgens de burgemeester wel meevallen. De verwachting is dat er 250 voertuigen per etmaal zul len passeren. Wel wilde hij nog eens naar de kruising Groot Verréhof/ Zuid-Oudaan/Hertenkamp kijken. De waterpartij dient als berging voor het grond-en hemelwater. Heijboer vroeg zich af of de water loop onder de dijk bij het water schap blijft of naar de gemeente komt. Volgens ambtenaar A. Buer- mans blijft het een primaire water loop en derhalve eigendom van het waterschap. De drainage onder het achterpad is om wateroverlast te voorkomen. Hoeveel mensen belangstelling voor een woning in de wijk hebben, kon Van der Munnik niet zeggen. "We hebben nog niks toegezegd." Op de opmerking van M.A.J. van der Linde (PvdA) dat het plan duur wordt, zei Van der Munnik dat de grondprijs in de nieuwe wijk Stads- zicht hoger wordt. Een vierkante De laadploeg van de stichting Tholen helpt Polen in de magazijnruimte van de familie Goedegebuure-van Dijke. $j Fortuinstraat 3, Bergen op Zoom. ij Tel.: 01640-43509 h Specialist in Perzische I en Nepalese tapijten. Eigen import Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 3