Te haastig gemaakte begroting bleef waterschap achtervolgen Van een oude boerderij in 't Uuterst Nieuwland PROVAK ÏROVAK De Spetter en Haestinge ontheffing van besluit „SS®#-" Klein Duimpje bij een wel Donderdag 1 december 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 23 Gebrek aan initiatief en informatie bij basisplan watervoorziening Haastige spoed, is zelden goed. Dat spreekwoord is ook het waterschap Tholen opgebroken bij de voorbereiding van het basisplan watervoorziening. De nieuwe begro ting voor een eenvoudiger opzet moest in 1990 in 3 tot 4 weken worden gemaakt en die globale becijferingen wer den later niet bijgesteld. "Er hadden tussentijdse rappor tages moeten plaatsvinden, maar die terugkoppeling is niet goed tot zijn recht gekomen", concludeerde register accountant C.P.M. van Oorschot van VB accountants. Geen informatie Elke vergadering informatie Geen eigen schuld Verkaveling en drainage Geen zwarte pieten Openbaar door D. Roozemond Vanaf 1816 werd 't Groenewoud nu al door één familie bewoond, zij het dan via de dochter van de eerste bewoner. Dan breekt het tijdvak aan dat de laatste Scherpenisse op de boerderij boert. Geen gebrek Binnenzee tsÊ rm V -:, Uit het dal Verbouwd Quick-Grip Snelklem jggSS^ Wolfcraft Schroefhaak-indraaier «aatS Stanley Schaaf Mini-Master Kabelhaspel ffggS"* Ferrock Schroevedraaierset Mexpol Assortimentsdoos De commissie openbare werken is het eens met b. en w. om zo snel mogelijk een eind te maken aan de wateroverlast in de peuterspeelzaal Klein Duimpje in Poortvliet. Onderzoek heeft uitgewezen dat de speelzaal last heeft van een hoge grondwaterstand. Door het hoge vochtgehalte kan er geen marmo- leum op de vloer gelegd worden. Langs de muren en in de hal treedt schimmelvorming op. Twee peilbui zen hebben aangetoond dat de hoge grondwaterstand er de oorzaak van is dat de peutertjes in een vochtige ruimte verblijven. B. en w. stellen voor om een draina ge aan te leggen aan beide zijden van de Achterstraat, die aangesloten kan worden op de hoofddrain in de Deestraat. Daarmee kan de overlast verholpen worden. M.J. Klippel (SGP) vond dat de wateroverlast in heel de gemeente maar eens een keer in kaart moest worden gebracht. G.J. Hoek (WD) vond het wel een erg dure materie. Volgens W.C. van Kempen (CDA) zit er in de nabijheid van de peuter speelzaal een wel. "Dat zeggen men sen uit de buurt. De vloer ligt toch vrij hoog. Was het niet vantevoren zichtbaar dat er veel water stond?" Klippel wilde wel geld uit de pot voor openbare werken beschikbaar stellen voor de aanleg van drainage maar vond dat het geld voor het opknappen van de vloer (een open baar gebouw) uit andere bron bekos tigd moet worden. Wethouder J. van der Jagt wilde hier geen antwoord op geven maar vol gens P. van Belzen (RPF/GPV) is het duidelijk een zaak van openbare werken:"We praten over waterover last. Dat geeft gevolgen. Dat heeft met het onderhoud van het gebouw niks te maken." VB stelde in opdracht van de alge mene vergadering een onderzoek in naar de kostenstijging van het basis plan. De hoofdingelanden waren 22 juni enorm geschrokken: het zoet water ging van 35 naar 45 gulden per afgeleide hectare en daar kwam als opslag voor automatisering nog 5 gulden per ha bij. De analyse van de accountants leverde geen malversaties op. Er was alleen sprake van 'misverstan den, begripsverwarring en wat onge lukkig gepresenteerde tussentijdse informatie.' Volgens Van Oorschot, die samen met dhr. Cornelisse het onderzoek had uitgevoerd, was er 'op deelplan-niveau niets aan de hand.' De moederbegroting in 1990 was de boosdoener van alle verve lende verrassingen die later volgden. Daar kwam bij, dat er door begrips verwarring misverstanden ontston den over de kosten per ha: er werd gewerkt met prijs per ha. en bruto- investeringen. "Omdat de prijs per ha. is gebaseerd op steeds wisselen de rentepercentages, heeft dit de vertroebeling van het inzicht in de kostenontwikkeling in de hand gewerkt. Overigens is bij de krediet aanvraag van deelplan Noord op 3 juli 1992 een onjuiste weergave gegeven van de kostenstijging per ha: 60 cent in plaats van ƒ1,55. Op die 3de juli 1992 bleek, dat de aan gepaste moederbegroting ruim schoots werd overschreden. Dit werd bevestigd bij de kredietbehan deling van deelplan West op 2 sep tember 1993." Van Oorschot sprak over 'een onge lukkige samenloop van omstandig heden.' Zo werd er 7 juli 1991 een extra krediet van 330.000 gulden beschikbaar gesteld, maar dat bedrag werd niet meegenomen in de berekeningen van de basisplankos- ten. De accountant tikte het dage lijks bestuur op de vingers, dat voor 26 mei 1994 geen informatie aan de hoofdingelanden was verstrekt over de voortschrijdende kostenbeste- ding in relatie met de daarvoor in de aangepaste moederbegroting begre pen bedragen. Van Oorschot toonde echter ook de algemene vergadering een gele kaart, want pas op 9 febru ari 1994 werd naar de kostenontwik keling van het basisplan gevraagd. Het renteverlies tijdens de investe ringen, dat niet door rijkssubsidies werd gedekt, werd een extra kosten post, die niet in de aangepaste moe derbegroting werd meegenomen. Bij de behandeling van de krediet aanvraag is hiervan ook geen mel ding gemaakt. Daarentegen werd de verkoop van buitendijkse gronden weer wel meegenomen in de kosten per ha. De meevallers werden mee geteld, de tegenvallers niet, maar de 'erg globale opzet van de aangepaste moederbegroting' was in 1990 de hoofdoorzaak van de aanzienlijke overschrijdingen qua hoeveelheden en prijzen. De voorzitter van de financiële com missie van het waterschap, hoofdin- gelande J. Versluys, concludeerde woensdagavond, dat er lering getrokken dient te worden uit de fouten. "Zowel dagelijks bestuur als algemene vergadering zijn allebei een klein beetje verantwoordelijk. Vanaf nu dient er in elke vergade ring een vergelijkend overzicht te worden gepresenteerd van de basis plan-kosten. Ook moet al het moge lijke gedaan worden om verdere kostenstijging van de werken te voorkomen. Zo zal bijvoorbeeld overwogen moeten worden of de financiering van het hele basisplan (zuid moet nog aanbesteed worden) nu al veilig gesteld moet worden om dat als een vast gegeven te kunnen hanteren." Versluys doelde daarbij met name op het rentepercentage, want de steeds wisselende rente heeft het inzicht in het verleden vol gens hem heel sterk vertroebeld. Die conclusie van Versluys kreeg, na wat discussie, algemene bijval. Alleen A.A. van Nieuwenhuijzen bekritiseerde de accountants, dat de hoofdingelanden pas dit voorjaar naar de kostenoverschrijdingen zou den hebben gevraagd. Volgens hem was dat al op 18 september 1990 gebeurd bij de discussie over het doorgaan met het basisplan, wat toen met 23 tegen 10 stemmen werd aangenomen. "Toen is er afgespro ken om kostenoverschrijdingen aan de algemene vergadering te melden. We waren goed wakker, maar de informatie is later niet verstrekt en dat had ongevraagd moeten gebeu ren!" H. Venekamp was het met Van Nieuwenhuijzen eens, dat de alge mene vergadering geen verwijt gemaakt moest worden. "Het is geen kwestie van 'jullie eigen schuld.' Het dagelijks bestuur had uit zichzelf met informatie moeten komen over de kostenoverschrijdingen, al is daar te weinig naar gevraagd." Hoofd technische dienst J.A. Dees gaf twee verklaringen voor de over schrijdingen. Ten eerste was er van uitgegaan, dat de basisplan-werken tegelijk met de ruilverkaveling uit gevoerd zouden kunnen worden. "De ervaringen met het basisplan St. Philipsland werden naar Tholen ver taald, maar in plan West werkte dat zeer nadelig uit. Het was heel wrang, maar in de moederbegroting was teveel rekening gehouden met gelijktijdige uitvoering van de ruil verkaveling. Dat betekende een toe name van de kunstwerken, wat in 1990 onvoldoende is onderkend." Als tweede punt noemde Dees de drainage. Een drainagebuis om de 10 tot 12 meter is een norm die niet op Tholen toepasbaar bleek. In ver band met dubbele drainage uit de periode van de herverkaveling werd die kostenpost verdubbeld. Zo bleek ook de norm voor taxaties te laag in de kleinschalige gebieden, ant woordde Dees op vragen van D. Vermaas. Die was erg geschrokken van de taxatiekosten voor gewassen- schade e.d. "Daar zijn minimaal meerdere jaarsalarissen mee gemoeid." G. Westerweel wilde geen zwarte pieten toeschuiven voor de enorme kostenoverschrijdingen. "De uitvoe ring van het basisplan watervoorzie ning is bar tegengevallen, dat is dui delijk. Er waren een aantal forse misverstanden en technische tegen vallers, kortom een samenloop van omstandigheden. Het zou wanbe stuur zijn wanneer je met het basis plan stopt, maar het is wel verstan dig om tot een behoorlijke rapporta ge te komen", aldus Westerweel. P.C.A. Versluijs vond het jammer, dat de accountants de technische kant van het werk niet in hun onder zoek meegenomen hadden. "De expertise voor het omgaan met aan nemers was kennelijk niet in huis. In het technische deel zaten de grootste kostenoverschrijdingen. De admini stratieve controle heeft ontbroken. In 1990 is in korte tijd geforceerd een begroting gemaakt en dat lever de natte vingerwerk op. Schattingen, die later leiden tot de overschrijding van de moederbegroting met 200%", zei Versluijs. Venekamp concludeerde, dat de algemene vergadering teveel aan het dagelijks bestuur had overgelaten. Ongevraagd, onverwijld dienen kos tenoverschrijdingen voortaan gemeld te worden. P. Versluijs wilde nog weten, of het dagelijks bestuur een conclusie getrokken had naar aanleiding van het accountantsrapport, maar dijk graaf I.C. Hage, die uitsluitend als technisch voorzitter wilde optreden, meldde, dat dit nog moest gebeuren. Hij meende overigens, dat wel met de opstelling van de algemene ver gadering ingestemd zou worden. Over de presentatie van het accoun tantsrapport verwonderde Vene kamp zich nog wel. "Ik was ver baasd toen een ambtenaar van het waterschap mij belde of het rapport openbaar gemaakt mocht worden. Dat is toch vanzelfsprekend. We zijn vertegenwoordigers van de bevolking en ook gekozen door de bevolking. Vreemd dat het zo gelo pen is", aldus Venekamp. De over grote meerderheid van de hoofdin gelanden wilde het rapport niet openbaar maken, vertelde dijkgraaf Hage. Venekamp wel en een paar anderen wilden het onder embargo aan de pers verstrekken tot zwijg plicht tot de presentatie door VB accountants. Woensdagavond beslo ten de hoofdingelanden unaniem het rapport vrij te geven en in het open baar te vergaderen. De zwembaden De Spetter in Tho len en Haestinge in Sint-Maartens dijk hebben van de provincie ont heffing gekregen van twee artikelen uit het nieuwe besluit hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (BHVZ). Het betreft de rondpomp- capaciteit en de overloop van de zwembaden. Op dit moment vol doen De Spetter en Haestinge niet aan een aantal artikelen uit het BHVZ, maar deze winter staat er een grondige renovatie op het plan. Het adviesbureau Centrilab voerde een onderzoek uit en als gevolg daarvan is ruim drie ton uitgetrok ken om de pompcapaciteit te verho gen en de filterinstallaties te ver nieuwen. De zwembaden moeten officieel minimaal twee kubieke meter water per zwemmer per dag weg kunnen pompen. Dat lukt beide baden wel, maar binnen een bepaal de tijd moeten ze ook al het water ververst kunnen hebben en dat lukt niet. Ook de overloop van het zwembad is niet hoog genoeg. Na de renovatie zullen De Spetter en Haes tinge aan alle voorwaarden voldoen, behalve die van de pompcapaciteit en de overloop. Maar omdat de waterkwaliteit de laatste jaren goed was, heeft de gemeente voor beide zwembaden een ontheffing gekre gen. Daaraan zijn wel als voorwaar den verbonden dat de waterkwaliteit over het hele jaar genomen voldoen de moet zijn, dat er gemiddeld twee kubieke meter water per zwemmer per dag verpompt wordt en dat tij dens grote drukte elk uur de zuur graad en het chloorgehalte van het water gemeten wordt. De renovatie kost de gemeente, inclusief de reke ning Van Centrilab, meer dan vier ton. Pieter Cornelis Scherpenisse was te Sint-Annaland geboren op 12 februari 1889 als zoon van Cornelis Scherpenisse en Geertruida Hage. Óp 28 juni 1917 trouwde hij te Poortvliet van de landerijen en polder verbeterd, het gebruik van landbouwmachines en kunst mest was in opkomst, de tele foon had zijn intrede gedaan, sommige boeren stapten van die duurde van ongeveer 1929 tot 1935. De dreiging van de Tweede Wereldoorlog werd voelbaar. Op 7 januari 1939 overleed de moeder van de toenmalige bewoner van 't Groenewoud. Het was Geertruida Hage, weduwe van Cornelis Scher penisse. Zij was de eigenares se van de hoeve. Op 24 sep tember 1940 vond de openba re verkoping en op 1 oktober de toewijzing van de hofstede met gronden plaats. De ver koop vond plaats in twintig percelen. De percelen 1 t/m 6 en 8 t/m 20 werden door de een tijdvak van vele weder waardigheden te zijn. De Tweede Wereldoorlog zou nog vier jaar duren, de bewoners zouden moeten evacueren, de landerijen worden geïnun deerd, daarna de opbouw, weer gevolgd door de waters nood en tenslotte de herverka veling. Vóór men naar de boerderij - die per 1 maart 1941 was vrij gekomen - verhuisde, werd er nog wat verbouwd. De vloeren bestonden uit rode en blauwe plavuizen en deze werden door houten vloeren vervan gen. De keuken werd wat het beruchte koele en natte augustusweer. En daarna maakte men de eerste, zeer strenge winter op 't Groene woud meevDe vorst, die begin januari 194*2 inviel - met stren ge, zelfs zeer strenge vorst, extreme koude, sneeuw, mist en ijzel - duurde tot half maart. De oorlog duurde voort. In het Zeeuwse land was geen gebrek aan voedsel. Wel aan andere produkten, zoals kle ding en schoeisel; die waren de ijver van sommige zoge naamde controleurs wist de bevolking ten eigen nutte en voor familie en kennissen toch nog wat graan, vlees en ander voedsel buiten het gezicht van de 'ijveraars' te houden. Al met al hoopte men op deze wijze de oorlog door te kunnen komen, maar.... er stond nog een ander potje op het vuur. Op woensdag 16 februari 1944 werd bekendgemaakt, dat onder andere het eiland Tho len geïnundeerd zou worden en dat de bewoners moesten evacueren en proberen elders onderdak te krijgen. Dat gaf waren, moesten afgevoerd worden. Het vee moest ver zorgd worden en er moest een plaatsje voor gezocht worden. Al met al een vreselijke schok, die ieder moest zien te verwer ken. Een schok zó groot, dat de ouderen er heden ten dage nog over spreken. En 'de eva cuatie' een mijlpaal in de tijds bepaling is geworden. Men spreek over vóór en na de eva cuatie. De maatregelen van de bezet- dient in ere te worden gehou den. Het vee was elders, ver spreid op diverse plaatsen in Nederland, ondergebracht. Verlangend werd er naar de bevrijding uitgezien, om weer te kunnen keren naar eigen huis en erf. Ondanks het feit dat de mensen waar men ver bleef allerhartelijkst waren. Eindelijk dan, vlak voor Kerst mis 1944, was het ogenblik van terugkeer aangebroken. Bronnen: Gemeentearchief Tholen, bevolkingsregisters; burgerlij ke stand; notariële archieven. r - - W* f En de boer hij egde voort. met Lena Adriana van de Vate. Op 't Groenewoud werden uit dit huwelijk drie kinderen geboren, waarvan er één jong overleed, slechts 13 maanden oud. Het waren de jaren van en na de Eerste Wereldoorlog. Hoewel de leefwijze nog zeer sober was, begonnen de ver anderingen, die ongeveer 50 jaar daarvóór schoorvoetend aangevangen waren, van lie verlee door te zetten. Wegen werden verhard, ontwatering het gebruik van het gerij af en schaften een auto aan, water leiding werd aangelegd. Na de landbouwcrisis, van 1878 tot 1895, kwam men weer uit het dal omhoog gekropen. Toch was er op 't Groenewoud nog maar één waterkraan; en elec- triciteit ontbrak. In de winter avonden was het de petro leumlamp die licht verschafte en de stallantaarn die gebruikt werd bij de werkzaamheden in de schuur, zoals het 'opvoe ren', het melken of het sluiten van de deuren enz. Toen kwam er weer een crisis, heer A.J.J. Tazelaar voor de nieuwe bewoner gekocht; en perceel 7 werd door de toen malige bewoner P.C. Scherpe nisse gekocht. Zo kwam er een eind aan de bewoning door één familie, van 1816 tot 1941. De langste tijd dat één familie de hofstede bewoonde. Op 29 april 1941 nemen de nieuwe bewoners, Andreas Kloet en gezin, hun intrek in 't Groenewoud. Het zou blijken 't Groenewoud in het zilte nat, 1944. anders ingericht door het plaatsen van een houten wand en het vormen van een bijkeu ken met aanrecht. Verder bleef het gebouw onaangetast, met de prachtige oud-Hollandse wandtegels en het fraai besne den houten schot in de slaap kamer. Het gezin bestond uit man, vrouw en drie kinderen. In 1942 werd er nog een zoon op 't Groenewoud geboren. Dat eerste jaar werd geken merkt door een warme, droge zomer, maar juist in de oogst maand sloeg het weer om in schaars, 's Nachts werd de rust menigmaal verstoord door het overvliegen van honderden vliegtuigen, het geblaf van luchtafweergeschut, luchtge vechten, beschietingen, het afwerpen van bommen, het neerstorten van in brand geschoten vliegtuigen. Vage geruchten van zeer kwa lijke praktijken van de bezetter drongen af en toe tot de bewo ners door. Soms duidelijker onderstreept, als het bekende personen betrof die slachtoffer waren geworden. Ondanks een soms wat zielig aandoen- even een schok! Op 't Groene woud leefde men helemaal afgezonderd en zelden zag men in de polder Duitse mili tairen, zodat het leek of er geen bezetting was. Behalve de emotionele schok waren er ook vele praktische bezwaren. Hoe kwam men aan voldoende middelen van ver voer, waar vond men een onderdak? Voor de bewoners van de boerderijen kwamen daar nog extra bezwaren bij. De nog aanwezige landbouw- produkten, waarvan de aard appelen veelal ingekuild ter waren rigoreus. Na de afkondiging van de evacuatie werd onmiddellijk begonnen met het binnenlaten van het zoute zeewater. En wat eens vruchtbare akkers en groene weiden waren, veranderde in een soort binnenzee waarin wind en water vrij spel had den. Bomen, struiken en plan ten gingen tenonder. De bewoners van 't Groene woud vonden van ongeveer april tot december 1944 een gastvrij onderdak in Tholen. De nagedachtenis van dege nen waar ze in huis kwamen, Dr. P.J. Bouman, Geschiede nis van den Zeeuwschen land bouw. M.J. Boerendonk, Historische studie over den Zeeuwschen landbouw. Zierikzeesche Nieuwsbode van 10 september en 5 oktober 1940. Zeeland 1940-1945; deel 1, L. W. de Bree; deel 2, Gijs van der Ham. Eigen aantekeningen, herin neringen en overleveringen oorlog 1940-1945. Eigen verzameling meteoro logische gegevens. Een kleine haspel met een professionele uitstraling. 10 meter vinyl kabel 3 x 1 qmm. Normale prijs 41,00 Kadoprijs 34,95 Overzichtelijk en handig voor het opbergen van schroefjes, boutjes, moertjes of ringetjes. Metaal met kunststof inzet. Normale prijs 29,95 Kadoprijs 19,95 Normale prijs 69,50 Kadoprijs 49,50 De meest ideale lijmklem die u zich voor kunt stellen. 150 mm werklengte. Model 546. Normale prijs 24,95 Kadoprijs 19,95 Alle schroefhaken en schroefduimen draait u nu zonder moeite in hout of muurplug. Normale prijs 19,95 Kadoprijs 14,95 Robuuste stalen schaaf met blauw gelakte zool. Schaafbreedte 50 mm. Normale prijs 66,50 Kadoprijs 55,00 -i

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 23