Stilzitten op stokje is niks voor moeilijk te kweken glansspreeuw Weerstand jeugd tegen t.b.c. gering Wie is de mooiste van Tholen? J. Contant generaal kampioen bij Vogelvreugd Dokter V. Slenter van GGD: Het gaat soms om kleine verschillen in kleur en formaat Donderdag 1 december 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 21 De 39-jarige J. Contant uit Tholen is generaal kampioen geworden op de tentoonstelling van de jubilerende vogelvereniging Vogelvreugd, afdeling Tholen. Zijn blauwe glansspreeuw was volgens de keurmeesters de mooiste vogel in de Meulvliet. Vrij uniek Brutaal Het aantal gevallen van tuberculose (t.b.c.) neemt toe. Landelijk maar ook in de provincie Zeeland. In twee jaar is het aantal zelfs meer dan verdubbeld. Sint-Philipsland houdt 14,07 over per inwoner Ringonderzoek Vogels, vogels en nog eens vogels. Bij elkaar zo'n 480 exemplaren van allerlei pluimage. Het is donderdagmor gen en de grote zaal van gemeenschapscentrum Meul vliet in Tholen is gevuld met kooien. De meeste zijn klein, enkele wat groter en sommige vogels hebben het privilege om in een heuse volière te zitten. Maar ja, dat zijn dan ook blauwe langstaart glansspreeuwen. Diep zwart met een blauwe glans en een staart om jaloers op te zijn. Vogelvereniging Vogelvreugd hield vrijdag en zater dag haar jaarlijkse tentoonstelling, die deze keer in het teken stond van het 40-jarig jubileum. Eisen Presentatie Prikken Bijzonder Voorkeur Uitslagen Generaal kampioen J. Contant midden. Links Alexander de Graaf en rechts Pieter Bouman. Patricia Walhout ontbreekt op deze foto. Aan de tentoonstelling namen 53 vogelliefhebbers deel; ze schreven 478 vogels in. Het veertig-jarig bestaan was voor het bestuur aanlei ding om naast de vogels ook plaats in te ruimen voor de geschiedenis van de vereniging. Aan de hand van kranteartikelen en foto's, vitrines met medailles, bekers, programma boekjes, convocaties en notulenboe ken kon het publiek zich verdiepen in het reilen en zeilen van de vereni ging sinds 1954. Het bestuur besteedde veel tijd aan het samenstellen van het overzicht. Menig uurtje werd op het kantoor van deze krant doorgebracht om gegevens te verzamelen. De publie ke belangstelling was goed, zowel vrijdagavond als zaterdag. Bij de jeugd sleepte Alexander de Graaf uit Tholen de Meulviet-wisseltrofee in de wacht. Generaal kampioen Contant had wel gehoopt op de titel maar niet echt verwacht, zo zei hij. Vorig jaar domineerde A. den Engelsman uit Sint-Annaland de tentoonstellingen van Vogelvreugd in de Wellevaete en die van Vogelvrienden in Oud- Vossemeer. Contant sleept elk jaar wel enkele prijzen in de wacht, maar nog geen enkele keer met zijn glansspreeu wen die vorig jaar nog te jong waren om op tentoonstellingen te excelle ren. "Het zijn ook geen algemene vogels om mee te kweken. Het is moeilijk een koppeltje samen te stel len. De blauwe glansspreeuwen zijn zeldzaam, meestal zie je alleen groe ne." Zijn winnende vogel is twee jaar oud. Het dier, afkomstig uit de bergen van Maleisië en China, is een levendige vogel. Stilzitten op een stokje is er niet bij. "Hij heeft een grote ruime volière nodig. Ze eten levend voedsel, mie- re-eitjes, wormpjes en krekeltjes." Gemiddeld leggen de spreeuwen 2 of 3 eitjes per legsel. Uit een legsel van twee hield Contant één jong over. Volgens Contant is dat vrij uniek. Het is hem niet bekend of er bij de bond voor vogelliefhebbers al een gekweekt exemplaar geregis treerd staat. Mocht Contant de eerste zijn, dan heeft hij recht op een oor konde. "Dan maak je natuurlijk wel een goede beurt," lacht Contant. Na zeven of acht dagen scharrelt het jonge vogeltje zijn eigen voedsel bij elkaar. Contant heeft zijn volière 'zoveel mogelijk tegen de natuur aan' ingericht. Met veel planten, struiken en een vijver. "Ze kunnen dan zelf zoveel mogelijk voedsel vinden." Ze zijn dol op besdragende struiken zoals braam maar ook vruchten lusten ze graag. Contant voert dan ook appels, kiwi's, druiven en bananen. De spreeuw drinkt uit de vijver maar ook de dauw uit de bloemkelken. Dit jaar schafte Contant ook zeven langstaart glansspreeuwen aan. Ze vlogen rond in de volières op de ten toonstelling. De vogelliefhebber wil uit dit zevental enige koppels samen zien te stellen voor de kweek van jonge langstaarten. Probleem is dat de groene en blauwe exemplaren door elkaar vliegen. "Het gaat erom blauwe of groene koppels te vor men, anders krijg je een verbaste ring." Contant moet zoveel mogelijk af gaan op eigen ervaring en gevoel, want over kweekgegevens van de langstaart glansspreeuwen beschikt hij niet. De spreeuwen zijn goed bestand tegen het Hollandse klimaat. "In de bergen kan het ook koud zijn. 's Zomers en 's winters zijn ze bui ten, maar ze kunnen binnen over nachten." Het voeren doet Contant ook in het binnenhok: "Anders krijg ik ze nooit gevangen." Contant begon tien jaar geleden met het kweken van zebravinken en Japanse nachtegalen en stuitte bij toeval op de glansspreeuwen. "Ze zijn sluw en sterk. Ze laten nooit merken dat ze een eitje hebben. Ze vliegen van het nest weg als ze je horen aankomen." De tropische spreeuw lijkt in zijn gedrag veel op de ons bekende spreeuw. "Hij is even nieuwsgierig en brutaal. Supersnel en zeer beweeglijk." Zo snel dat er een spreeuw ontsnapte uit de kooi van Contant achter de Kerkstraat. De vogel bleef echter in de buurt want hij werd gesignaleerd in de Vis- straat. "Hij was al een week weg. Dat geeft wel aan dat het een sterke vogel is. Ik heb er toen een vangkooi geplaatst en hem zo terug gekre gen." Contant wil doorgaan met de kweek van de glansspreeuwen (voordat hij aan tropische vogels begon kweekte hij duiven). De volière van 8 meter breed, 12 meter lang en VA meter hoog is er groot genoeg voor. Con tant was ook een van de twee vogel liefhebbers waar, het afgelopen jaar voor het eerst, het publiek een kijkje in de kooi kon nemen. De belang stelling viel wat tegen. Maar wie geïnteresseerd is in de glansspreeu wen kan altijd een afspraak maken om te komen kijken, zo zegt Contant uit Tholen. Bij de jeugd werd Pieter Bouman uit Poortvliet kampioen met de grote parkieten. De 15-jarige had er vijf ingestuurd, waarvan de beste werd gehonoreerd met 89 punten. Voor Pieter was het de eerste keer dat hij in de prijzen viel. Hij had dit succes helemaal niet verwacht. Een maand voor de tentoonstelling haalde hij de parkiet uit de volière om het dier in een kleinere kooi te houden. Veel meer dan dat èn het schoonmaken van de staart besteedde hij er niet aan. Patricia Walhout uit Sint Anna- land behaalde 89 punten met een grasparkiet en Alexander de Graaf hetzelfde aantal punten voor zijn zebravink. Dat deelde directeur drs. V.A.J. Slenter van de GGD-Zeeland mee in de commissie onderwijs en welzijn waar hij uitleg gaf over de tubercu losebestrijding naar aanleiding van de t.b.c.-explosie op Tholen in het voorjaar. In Zeeland zijn dit jaar 50 t.b.c.- gevallen bekend. Dat zijn er 10 meer dan vorig jaar en 27 meer dan in 1992. Slenter: "Voor een groot deel onbesmettelijk. Slechts een handje vol heeft open t.b.c." In Sint-Maartensdijk hadden dit voorjaar twee mannen (twintigers) open t.b.c. Dat was voor de gemeen schappelijke gezondheidsdienst aanleiding om een grootscheeps onderzoek onder jongeren uit te voeren. P. van Belzen (RPF/GPV) wilde weten of de toename in Zeeland ver sneld plaatsvindt. Slenter legde uit dat het beeld landelijk is. "Het aantal nieuwe gevallen is in één jaar meer dan verdubbeld. Ik zal er meteen bij zeggen dat dit niet komt door de asielzoekerscentra, zoals vaak wordt gedacht." De nieuwe gevallen zijn volgens Slenter meestal te vinden in de bevolkingsgroep onder de veertig jaar. "Die zijn niet, zoals vele men sen boven de veertig, met t.b.c.-bac- terie besmette koemelk opgegroeid. Daarmee bouwde het lichaam een afweer op." De jongeren van 15 tot 25 jaar zijn goed beschermd tegen t.b.c., ondanks het feit dat ze zelf geen weerstand tegen de ziekte hebben opgebouwd. "Ze zijn goed gevoed, en lopen er lang mee door. Artsen zien het pas laat." Ook de t.b.c.-bestrijding heeft vol gens de directeur altijd goed gefunc tioneerd. Hij legde aan de raadsleden en de wethouders J. Versluys (welzijn) en P. van Schetsen (volksgezondheid), uit op welk moment wie ingelicht wordt, wanneer er een geval met een besmettelijke ziekte (zoals t.b.c. en polio) is geconstateerd. Volgens de directeur wordt de bur gemeester in zo'n geval telefonisch op de hoogte gesteld. "We geven alleen de leeftijd door en verder niks." Een uitzondering maakt de GGD als het gaat om 'speciale gevallen' zoals een directeur van een school. "Dan ondernemen we actie naar de pers toe." Van Belzen wilde weten of de GGD een eenduidig persbericht verspreidt of 'vrije gegevens' verstrekt. Het was het raadslid namelijk opgeval len dat de kranten verschillende gegevens aandroegen. Slenter antwoordde dat de GGD aan de burgemeester voorstelt de pers uit te nodigen wanneer de dienst over wil gaan tot een groot onder zoek of wanneer er zich iets anders Sloot de rekening over 1992 nog met een tekort van ruim 39.000 gul den, vorig jaar boerde de gemeente Sint-Philipsland aanmerkelijk beter. Er is een overschot van 33.290,24 gulden, ofwel 14,07 gulden per inwoner. Tegenover 2.495.536 gul den aan uitgaven staan 2.528.826 gulden aan inkomsten. De uitgaven zijn daarmee 1,37% lager uitgeval len dan was begroot, de inkomsten 0,05% lager. Was de rente-omslag in 1992 nog ruim tien procent, vorig jaar lag die bijna een vol procent lager, op 9,38. Kijkend naar de verschillende beleidsterreinen, blijkt de grootste overschrijding te hebben plaatsge vonden op onderwijs. Het nadelige saldo is bijna 65% hoger uitgevallen dan was begroot. Voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is de afwijking met de begroting bijna 54%, maar dan naar de positieve kant: een kleiner tekort dus dan was gedacht. De kleinste afwijking, nog geen 0,2%, vertoont de post volks gezondheid. Slechts op drie terrei nen was het tekort lager dan in de begroting stond: verkeer, vervoer en waterstaat; sociale voorzieningen en maatschappelijk werk; ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De tekorten per beleidsterrein waren in 1993 als volgt: algemeen bestuur 894.067 gulden; openbare orde en veiligheid 91.768 gulden; verkeer, vervoer en waterstaat 403.085 gul den; economische zaken 17.002 gul den; onderwijs 171.889 gulden; cul tuur en recreatie 326.292 gulden; sociale voorzieningen en maat schappelijk werk 332.574 gulden; volksgezondheid 189.990 gulden; ruimtelijke ordening en volkshuis vesting 68.869 gulden. Om dat alle maal te betalen was aan financie- rings- en algemene dekkingsmidde len 2.528.826 gulden beschikbaar. 'alarmerends' voordoet. "Persberich ten zijn geen dictees. Redacties zijn natuurlijk vrij om zelf meer feiten te zoeken. Ze geven soms meer gege vens dan wij hebben verstrekt. Maar dat komt omdat de pers veel contac ten heeft." Slenter noemde de informatie die de media geven over het algemeen 'vrij correct.' In het geval van de open t.b.c. patiënt is eerst een ringonderzoek rond de zieke uitgevoerd (familie, vrienden en kennissen). "Daarna zijn 900 mensen geselecteerd via het bevolkingsregister voor een groot onderzoek. De pers is daarbij inge schakeld omdat het belangrijk is om mensen te bereiken die we zelf niet kunnen bereiken." Voor de t.b.c.-bestrijding is een parttime arts in dienst (0.6 dienst verband), een verpleegkundige en een assistente. De gemeenten Tho len en Sint-Philipsland betalen daar de GGD 8000 gulden per jaar voor, zo had Slenter berekend. "Als je de t.b.c.-controle als gemeente in je eentje zou moeten doen, dan gaat dat niet. Bij een explosie moet je snel kunnen reage ren." In totaal dragen beide gemeen ten 330.000 gulden per jaar bij aan de GGD. De dienst is in 1985 opgericht. Er werken 85 mensen, fulltimers en parttimers. Omdat de gemeenten de GGD be kostigen streeft de dienst ernaar ook zittingen te houden buiten de grote steden als Middelburg, Goes en Vlissingen. Zo komt de GGD naar het centrum Thuiszorg in Sint- Maartensdijk voor bedrijfskeurin- gen en sociaal medische zorg. Vandaag is het keuringsdag. Ondanks het feit dat het een door- de-weekse dag is, zijn er toch zo'n vijftien man aanwezig in de zaal. Zes keurmeesters, één aspirantkeur meester, bestuursleden en vogellief hebbers die helpen met het dragen van de kooien. De gevederden waar het allemaal om gaat, produceren met z'n allen een behoorlijk lawaai, maar na een kwartier raakt men ook daaraan gewend. Aan drie verschil lende tafels worden de vogels gekeurd. Twee keurmeesters nemen telkens een eigen groep voor hun rekening. Het ene duo beoordeelt kanaries, het andere parkieten en papegaaien en het laatse tweetal de rest. Vogels keuren is meestal geen kwestie van grote of erg duidelijke verschillen. Te meer niet omdat de vogels die aangeleverd worden er voor de leek allemaal aardig uitzien. Van een dier dat slecht in de veren zit of de hele tijd in elkaar gedoken in een hoekje blijft zitten, begrijpt iedereen wel dat het niet de meeste punten zal krijgen. Maar de keur meester let op veel meer. "Het gaat soms om kleine verschillen in kleur of formaat", zegt M.M. Oerlemans uit Steenbergen die al 28 jaar vogels keurt. "Aan de standaardvogels (zoals zebravinken en parkieten) worden duidelijke eisen gesteld wat betreft kleur, patroon, model enzo voort. Dus die zijn erg moeilijk te beoordelen." Oerlemans heeft dan ook een tas met boeken bij zich waar hij in eventuele twijfelgevallen elke vogel op kan zoeken. "Niet dat ik er vaak in kijk, maar je hebt wel eens heel bijzondere vogels die je maar weinig tegenkomt." Voor een zebra- vink of een goudamadine draait de keurmeester zijn hand niet meer om. Naast hem aan tafel zit M.H. van den Broek uit Sint-Maartensdijk. Waarschijnlijk is hij de enige Thool- se keurmeester. Hij doet het werk nu vijf jaar. Word je niet horendol van het gefluit, getsjirp en geschreeuw van al die vogels? "Nou nee, dat valt wel mee hoor. Het zijn de maanden oktober, november en december die het drukst zijn. Dan keur je wel zo'n tachtig vogels op een dag", vertelt Van den Broek. "Maar als het echt druk is, dan voer ik thuis mijn eigen vogels nog en dan houdt het op." Het maximale aantal punten dat een vogel bij de keuring kan krijgen, is 92. En als een dier echt uitzonderlijk goed is, krijgt het 93 punten. Per keer worden er zo'n 15 kooien op de tafel gezet. Maar welke is nu de bes te? "Tja, je kijkt er eerst eens over heen en dan bepaal je al welke er het beste uitziet", legt Oerlemans uit. "Natuurlijk overleg je dan ook met je collega. Daarna ga je de punten verdelen." Van den Broek vult aan: "Soms zitten er veel goede tussen, dan ga je éérst de slechte eruit halen en vergelijk je vervolgens de rest. Dan vind je toch verschillen. En dat gaat dan echt niet met punten tege lijk, maar toch is er één die nèt iets beter is dan de rest." Uiteindelijk zijn er soms verscheidene vogels die als hoogste uit de bus komen. Daar uit moet echter één kampioen geko zen worden. "Dan wordt er puur gekeken naar de presentatie. Hoe gedraagt de vogel zich en dat is dan een momentopname. Het dier dat zich het beste presenteert, wint", zegt Van den Broek. Er zijn vogels die niet gestandaardi seerd zijn en niet op vaste kleurpa- tronen, bepaalde houding of grootte kunnen worden bekeken. Dat zijn de zogenaamde conditievogels zoals bijvoorbeeld de glansspreeuw. "Het gaat er bij die exemplaren om hoe ze eruit zien. Zijn de veren goed, ziet het dier er gezond uit en misschien nog bepaalde dingen die over het algemeen zo of zo moeten zijn. Op zich ben je daar dus vrij snel mee klaar", vertelt de Sint-Maartensdijk- se keurmeester die de meest uitge breide opleiding heeft gehad (zeven jaar). Oerlemans deed het destijds in twee jaar, maar hij mag dan ook niet alle vogels keuren. Regelmatig prikken de keurmeesters met een stokje in de kooitjes. Een raadselachtig iets voor de toeschou wer. Het blijkt echter een uiterst praktische reden te hebben. "Dat doen we om de vogel van stok te laten wisselen. Dan draait hij name lijk om en krijgen we ook de andere kant te zien", vertelt Oerlemans. Er staan een aantal gouldamadines voor de keurmeesters. Een enkeling valt duidelijk op door het onregel matige verenpak. "Dat scheelt pun ten en echt geen één, maar meer", zegt Oerlemans. De vogeltjes, die de kleuren geel, groen, rood, zwart, paars en wit hebben, lijken erg veel op elkaar. Maar een nadere inspectie leert, dat er verschillende varianten zijn. Of 'mutaties' zoals dat in de vogelwereld heet. De één heeft een witte borst en de ander geel. De ene heeft een zwarte kop, terwijl weer een andere rood kleurt. De keur meesters zetten drie mooie exempla ren naast elkaar. "Kijk, die lijken nou alledrie even mooi", vertelt Van den Broek. "Maar toch kun je zien dat bij deze de kleurafscheiding veel scherper is dan bij die en de kleuren zijn ook intenser." Het is een bonte verzameling van vogels met de raarste namen en de vreemdste modellen. Zo zijn er exemplaren die ondersteboven sla pen, hangend aan de tralies. De Parijse frisee kanarie ziet er uit als een inelkaar gefrommelde boa en een andere kanarie heeft een soort monnikenkapsel dat over zijn ogen valt. Weer een ander exemplaar heet 'De bult' en doet die naam dan ook eer aan. Zijn kop houdt hij zover naar beneden dat als men het diertje op de rug kijkt, er aan de bovenkant alleen maar twee bulten van de vleu gels te zien zijn. Maar deze soorten zie je niet vaak op tentoonstellingen. In Meulvliet zijn echter óók bijzon der vogels te zien. Zo zitten er ach terin een paar lories (papegaai-achti- gen). Die vallen vandaag onder de keurmeesters waartoe ook aspirant Jan Ligtenberg uit Stampersgat behoort. Ligtenberg is aan zijn laat ste opleidingsjaar bezig en loopt een aantal keren 'stage'. Ook hij weet inmiddels veel van de vogels af. Zo wijst hij op een vrij bijzonder exem plaar: de pruimkopparkiet. Die naam is goed gekozen, want de kop van het dier is zo paars als een pruim. Het keuren wordt er niet gemakke lijker op gemaakt door de enorme hoeveelheid varianten die soms bedrieglijk veel op elkaar lijken. "Daar heb ik in het begin nog wel eens een fout mee gemaakt. Toen heb ik eens een vogel met een ande re verward, dat voel ik nu nog", zegt Ligtenberg die er nu toch wel om kan lachen. Over een poosje hoopt hij examen te doen. Keurmeesters mogen geen persoon lijke voorkeur voor een vogelsoort laten blijken. Vanzelfsprekend mogen de leden die deelnemen aan de tentoonstelling ook niet met de keurmeesters praten tijdens de beoordeling. Alles moet zo objectief mogelijk gebeuren. Toch hebben ook Van den Broek en Oerlemans een favoriete vogelsoort. Voor de Sint-Maartensdijkse keurmeester zijn dat grasparkieten en Oerlemans houdt meer van Afrikaanse vogels zoals het goudbuikje. Sommige van de gevederde gasten die in Meulvliet staan, hebben een speciale behandeling nodig. De één eet 'gewoon' vogelzaad, terwijl de ander een soort papje prefereert. Een kouwelijke soort moet op kamer temperatuur gehouden worden, anders zet ze haar veren op. Op de kooi van twee prachtpapagaaien staat te lezen dat het duo geen zaad eet, maar op het dieet van een appel tje staat. Er wordt alles aan gedaan om de dieren in een optimale conditie op de keuringstafel te krijgen. Het zal de vogeltjes zelf waarschijnlijk koud laten, maar de eigenaars wach ten met spanning op de uitslag; wie wordt er kampioen? De keurmeesters aan het werk met tropenvogels. Achteraan M.H. van den Broek uit Sint-Maartensdijk en op de voorgrond M.M. Oerlemans uit Steenbergen. Kampioenen kanaries: B. Jeroense (Oud-Vossemeer) met stam goudgroen 366 p. en goudgroen 90 p; A. Ketting (Sint-Annaland) met ziverbruin domi nant 90 p; JJ. den Engelsman Jzn. (St.An) met roodisabel schimmel 90 p. en roodschimmel 89 p; J.J. den Engels man Azn. (St.An) met geelivoor inten sief 90 p; P. Nuijten (Sint-Maartensdijk) met recessief wit 90 p; J. Jansen (Tholen) met Parijse frisee 89 p., gloster corona 89 p. en gloster consort 89 p; J.P. Jeroense (St.An) met border 90 p. Kampioenen tropen: J.C. Kruize (Thol) met stam groene zwartkop 360 p. en groene zwartkop 91 p; I. de Graaf (Thol) met bleekrug grijze zebravink 90 p; J.J. den Engelsman Azn met ceres amadine 90 p; K. Bicker (Thol) donkerrode astril- de 91 p; W. Jeroense (St.An) met rijstvo- gel wildvorm 90 p; J.J. Contant (Thol) blauwe glansspreeuw 92 p. Kampioenen parkieten: M.C. Andries- se (Stavenisse) met grijsgroene graspar kiet 89 p. en albino grasparkiet 90 p; L. Hubregtse (Thol) met cinamon licht groen 90 p; J. Walhout (St.An) met bruinoor parkiet 91 p. en valkparkiet grijs 90 p; W. Zoetemeijer (Thol) met lori v.d. blauwe bergen 91 p. Kampioenen overig. JEUGD EIGEN KWEEK: Alexander de Graaf (Thol) met bleekrug grijze man zebravink 89 p; Patricia Walhout (St.An) met kanarie opaline grijsgroen 89 p; Pieter Bouman (Poortvliet) met valkparkiet lutino 89 p. OVERJARIG EIGEN KWEEK; J. Wal hout met valkparkiet 91 p. OPEN KLASSE: H. Kok (Thol) met Califomische kuifkwartel 92 p; M. Jan sen (Thol) met twenty eight 92 p. WISSELBEKERS: J. Jansen met kanarie bruinpastel ivoor 90 p; J.J. Contant met blauwe glansspreeuw 92 p; J. Walhout met bruinoor parkiet 91 p; Alexander de Graaf met bleekrug grijze man 89 p. DERBY: J.C. Kruize met groene zwart kop 91 p. Eerste prijzen kanaries: C. Dorst (St.An) met goudgroen 89 p, groen 89 p. en geel intensief 89 p; J. Jansen 3x met goudgroen 89 p, 2x met bruin 89 p, staal blauw dominant 89 p, bruin pastel ivoor 90 p, 3x met recessief wit 89 p, Parijse frisee 89 p, 2x met raza espagnol 89 p, 3x met gloster corona gekuifd 88 p. en 2x met gloster gladkop 88 p; B. Jeroense met goudgroen 89 p; A. Ketting met zil verbruin dominant 89 p. en zilver phaeo dominant 90 p; J.J. den Engelsman Azn. met geel intensief 89 p; W. Jeroense met geel intensief 89 p; P. Nuijten 2x met recessief wit 89 p; J.W. van Alphen (Scherpenisse) 2x met rood intensief 88 p; J.J. den Engelsman Jzn. 2x met rood intensief 88 p. en roodisabel intensief 90 P- Tweede prijzen kanaries: C. Dorst met goudgroen 88 p; J. Jansen 2x met goud groen 88 p, 2x met staalblauw dominant 88 p, 2x met recessief wit 88 p, 3x met Parijse frisee 88 p. en raza espagnol 88 p; B. Jeroense 2x met goudgroen 88 p; W. Jeroense met goudgroen 88 p. en geel intensief 88 p; J.P. Jeroense met goudisa- bel 88 p, 2x met geel intensief 88 p, geel ivoor schimmel 88 p. en borders 88 p; A. Ketting met zilverbruin dominant 88 p; J.J. den Engelsman Jzn. met roodagaat schimmel 89 p; C. de Korte (Sch) 2x met geel intensief 88 p. en 2x met geel schim mel 88 p; J.P.M. van der Male (Thol) 3x met dominant wit 88 p. en 2x met reces sief wit 88 p; P. Nuijten 4x met recessief wit 88 p. Eerste prijzen tropen: W. Jeroense met stam rijstvogel wildvorm 359 p. en rijst- vogel wildvorm 89 p; J.J. den Engels man Jzn. met sijs/kanarie 89 p; I. de Graaf met bleekrug grijze man 89 p; J.C. Kruize 2x met groene zwartkop 90 p, groene roodkop 90 p; A. den Engelsman (St.An) met roodsnavelspitsstaart amadi ne 89 p, arora astrilde 90 p. en vale woe- stijnvink 89 p; C. de Jonge met roodsna velspitsstaart amadine 89 p; J.J. den Engelsman Azn met arora astrilde 90 p. en edelzanger 90 p; K. Bicker 2x met donkerrode astrilde 90 p. en blauw grijs roodstaartje 91 p; J.J. Contant met groe ne blauwstaart glansspreeuw 92 p. Tweede prijzen tropen: I. de Graaf met stam grijze bleekrug man 358 p. bleek rug grijze pop 88 p; J.C. Kruize 3x met groene zwartkop 89 p; A. den Engelsman met roodsnavelspitsstaart amadine 88 p, roodkop papegaai amadine 88 p. en vale woestijnvink 88 p; C. de Jonge met rood snavelspitsstaart amadine 88 p; A.J. Nederlof (Thol) 3x met roodsnavelspits staart amadine 88 p; JJ. den Engelsman Azn. met ceres amadine 88 p, driekleur papegaai amadine 88 p. blauwfazantje 89 p; W. Jeroense 4x met rijstvogel wild vorm 88 p. en 3x met rijstvogel isabel 88 p; J.J. Contant 2x met blauwe langstaart glansspreeuw 91 p. en groene blauw staart glansspreeuw 91 p; Alexander de Graaf met zebravink getekend grijs 90 p; J.M. van Dijke (Thol) met gordelgras- vink 90 p; GJ. Wouters (Thol) met Chi nese groenling 90 p. Eerste prijzen parkieten: M.C. Andriesse 2x met grasparkiet grijs groen 88 p. en grasparkiet opaline cinnamon grijsgroen 89 p; L. Hubregtse met aga- pomis cinnamon ino 89 p, agapornis fts- herie cobalt 89 p; J. Walhout 2x met bruinoorparkiet 90 p. en valkparkiet gepareld 89 p; A.P. Goedegebuure (St.An) met valkparkiet grijs 89 p, valk parkiet grijs 90 p. en valkparkiet gepa reld 89 p; W.S. Quist (St.An) met pruiin kop paikiet 90 p; H. Kok met califomi sche kuifkwartel 91 p. Tweede prijzen parkieten: C. Dorst met grasparkiet opaline cinnamon licht groen 88 p. en opaline cinnamon grijs groen 88 p; A. Bazen (St.An) 2x met agapornis lichtgroen 88 en 89 p; L. Hubregtse met agapornis ftsherie hemelsblauw 88 p. en catharina parkiet 89 p; J. Walhout met bruinoorparkiet 89 p, 2x met valkparkiet cinnamon 88 en 89 p; A.P. Goedegebuure 3x met valkpar kiet grijs 88 p. en valkparkiet grijs 89 p; W. Zoetemeijer met lori v.d. blauwe ber gen 89 p, Philipijnse hangparkiet 89 p. en blauwkroontje 89 p; W.S. Quist met aga pornis ftsherie taranta 90 p; H. Kok met Patagonische rotsparkiet 90 p; R. Praat (Thol) met pruimkop parkiet 90 p. Jeugd. KANARIES: Jaap van der Male (Thol) eerste prijs met geel intensief 88 P- TROPEN: Alexander de Graaf 2x eerste prijs met zebravink bleekrug man grijs 88 p; Marijn Contant (Thol) eerste prijs met roodvleugel gaailijster 92 p. en tweede prijs met roodvleugel gaailijster 91 p. PARKIETEN: Heidi Goedegebuure (St.An) eerste prijs met valkparkiet grijs 88 p. en valkparkiet lutino 88 p. A-kwekers: B. Jeroense 450 p; J.C. Kruize 450 p; J. Walhout 450 p; J.J. den Engelsman Azn. 448 p; K. Bicker 447 p; J.J. den Engelsman Jzn. 447; J. Jansen 446 p; W. Jeroense 446 p; L. Hubregtse 445 p. B-kwekers: A. den Engelsman 444 p; A. Ketting 444 p; P. Nuijten 444 p; I. de Graaf 443 p; C. Dorst 442 p; A.P. Goe degebuure 442 p; J.P. Jeroense 442 p; C. de Jonge 441 p; J.P.M. van der Male 440 p; M.C. Andriesse 442 p. C-kweker: Alexander de Graaf 439 p; C. de Korte 439 p; H J. Kwaak 437 p; A. Bazen 436 p; Heidi Goedegebuure 435 p.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 21