Voorstraat nog dit jaar aangepakt 1 Tholen zal merken dat Fluplands mosseltje niet zomaar gekraakt is' Complimenten voor zee 122 WIK-gymnasten in -show Geleen Kinderdagv er blij f begint 2e groep Turnvereniging Tholen opgericht Laatste plaatselijke partij verdwijnt door herindeling Olympia verrast door de komst van concurrent TVT Den Braber Donderdag 1 december 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 Uitgedunde Sint-Philipslandse raad De voorlaatste openbare raadsvergadering in Sint-Phi- lipsland was bijzonder: twee raadsleden ontbraken en ook burgemeester A. Verbree was woensdagavond ver hinderd. Zodoende mocht loco L. Walpot de ambtsketen nog een keer omdoen en de vergadering leiden. Voorstraat Enclave Een begrip in de Sint-Phi lipslandse samenleving is niet meer. De PVAB (Partij voor Algemene Belangen), 'niet weg te denken uit de Sint-Philipslandse politiek' aldus raadslid mevrouw Verstrate, hield vrijdag de laatste algemene ledenver gadering. Met champagne, hapjes, bedankjes en een terugblik op ruim dertig jaar gemeentepolitiek. Vijf weken Piratenboot Complimenten Haat/liefde Geen bestaansrecht Nieuwe leidsters bij Puk en Muk Het kinderdagverblijf Puk en Muk in Tholen is begonnen met een tweede groep. Na een jaar staan er in totaal zo'n dertig kinderen ingeschreven. Omdat aan de grootte van de groepen een maximum is gesteld, moest er een twee de komen. Daarvoor zijn ook een paar nieuwe leidsters aangetrokken: Suzanne Theuns uit Bergen op Zoom en Petra Priem uit Hoogerheide. Bedrijven In Tholen is een tweede gymvereniging opgericht: Turn vereniging Tholen (TVT). Bestaande vereniging Olym pia toont zich onaangenaam verrast. Voorzitter van de nieuwe club is Anjo v.d. Klundert-Leemreijze uit Tholen. Zij was ooit trainster bij Olympia. TVT beweert niet uit een wraakactie te zijn ontstaan. Penningmeester A. Lin- denberg van TVT vindt echter wel dat Olympia is vast geroest. Vastgeroest Geen kliekje Geen plaats Bestuur Had Verbree verplichtingen elders, PVAB-fractievoorzitter C. den Bra- ber ligt na een ongeval in het zieken huis terwijl wethouder J. de Jager kort vóór de raadsvergadering afbel de omdat hij onverwacht met zijn vrouw naar het ziekenhuis moest» Zodoende was het gezelschap in de raadszaal flink uitgedund. De situatie leidde er toe dat op voor stel van Walpot één punt van de agenda werd afgevoerd: de vaststel ling van het bestemmingsplan bedrijfsterrein Provincialeweg, 2e fase. De SGP-wethouder is zelf tegen, omdat in het plan de uitbrei ding van bakkerij Van der Est zit en daar op zondagavond wordt gewerkt. Bij een stemming zou zijn fractie hem gesteund hebben, waar door het bestemmingsplan met 3 tegen 2 stemmen zou zijn verwor pen. Opschuiven naar een volgende vergadering betekent, dat de praktijk het won van het principe. Maar als in de laatste Sint-Philipslandse raadsvergadering Den Braber nog ontbreekt, zullen de stemmen staken en dan is het plan nog steeds niet vastgesteld. Het beschikbaar stellen van een kre diet om de Voorstraat op te knap pen, was een hamerstuk. Walpot deelde mee dat aannemer M.J. Oomen uit Sprundel, met een bedrag van 115.000 gulden exclusief btw, de laagste inschrijver was. Een mee valler van ruim een ton, ook al omdat de gemeente een aantal zaken buiten de aanbesteding hield. Zoals de aanschaf van gebakken klinkers en bomen. Met het werk wordt nog dit jaar begonnen. Dat is een voor waarde van de provincie, die 159.348 gulden subsidie heeft toe gezegd. De verkoop van kavels voor de bouw van koopwoningen in De Luyster IV gaf evenmin problemen. Van de 18 stukken bouwgrond zijn er nu 15 uitgegeven. Daarnaast biedt het plan nog ruimte voor 14 huurwo ningen. Het rapport over de toe komst van de brandweer in de nieu we gemeente Tholen kreeg de instemming van alle fracties. "Ik ben blij dat er een groep in Sint-Philips- land blijft, wat logisch is als je kijkt naar de afstand tot de andere woon kernen", zei H. Geluk (SGP). De groep zal ook moeten uitrukken bij noodsituaties op de Philipsdam. Dat mogelijk geprobeerd wordt om ook op Tholen een jeugdbrandweer van de grond te krijgen, vervulde Geluk met tevredenheid. De overdracht van enkele stukjes grond aan de Deensestraat riep vra gen op bij CDA'er L.C. Vroegop. "A.J. Moerland krijgt zijn 10 tot 12 vierkante meter in de schoot gewor pen, maar G. den Haan moet beta len. Waarom dat onderscheid?" wil de hij weten. Walpot legde uit dat er een hele voorgeschiedenis vastzit aan de grond van Moerland. Vijftien jaar geleden is aan alle bewoners van de Deensestraat een strookje grond ver kocht, maar vervolgens nam de gemeente een stukje terug van Moerland, die naast de ambtswo ning van de burgemeester woonde. "Hij was teleurgesteld, is er nooit gelukkig mee geweest, maar ging een gevecht uit de weg." De verkoop van de ambtswoning, een tijdje geleden, leidde ertoe dat het stukje grond - dat niet is meever- kocht - nu als een enclave is blijven liggen. De gemeente kan er alleen over andermans eigendom komen. "Met dit voorstel wordt in feite een fout uit het verleden goedgemaakt en daarom willen b. en w. de grond aan Moerland schenken", aldus Walpot. De grondruil met Den Haan is iets heel anders. Die zaak komt voor het eerst aan de orde nu de betreffende woning een nieuwe bewoner krijgt. Helemaal tevreden met die uitleg leek Vroegop niet, maar hij stemde met de voorstellen in. De kiesvereniging zag het niet zitten om, als enige overgebleven plaatse lijke partij, mee te doen aan de raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Tholen. Vorig jaar werd besloten tot opheffing. De zeventien leden (inclusief bestuur) die vrijdag naar de Druiventros waren geko men, stemden in met het bestuurs voorstel om het batig saldo - tussen de 200 en 300 gulden - te bestem men voor de aankoop van een tafel tennistafel voor jeugdhonk De Kel der. Over 1994 betaalden de leden en donateurs van de PVAB al geen bijdrage meer. "We hebben over de afgelopen jaren veel meer positieve dan negatieve dingen te melden", zei voorzitter W. Drenth in zijn openingswoord, maar hij sprak niettemin van een feest met een rouwrandje. Het feestelijke illu streerde hij met het inschenken van een glaasje champagne voor ieder een. "A votre santé." In een hoek van de zaal ligt de vloer bezaaid met kranteartikelen. Met koppen als 'Koude Oorlog in St.Philipsland', 'Veel Philipslanders zien in Sint nog duivelse gruwel' en 'Ongelijkse strijd tussen Flipland en de duivel'. Ze illustreren vooral de confrontatie die de PVAB aanging met de chris telijke partijen. Op een prikbord prijkt propagandamateriaal, maar ook een uit 1970 daterend stuk waarin PVAB en SGP afspreken hoe de wethouderszetels verdeeld worden. Oud-wethouder A.A. Rijs- tenbil heeft al dit materiaal thuis opgediept. "Het is wat vergeeld, maar er staan vuur en vlammen in!" Rijstenbil debuteerde in 1962 in de Sint-Philipslandse raad, nadat hem dat vier jaar eerder niet was gelukt. "Toen werd me vijf weken vóór de verkiezingen gevraagd de lijst van Van Nieuwenhuijzen weer op te pakken, maar de tijd was te kort. Tweede op de lijst stond Krijn Goudzwaard uit Anna Jacobapol- der", vertelt hij. In 1962 kreeg de - «Int t (nar tin* 'M «t» <J>' rfk, H van huis uit - VVD'er 191 stemmen en vier jaar later 176. In 1970 stem den vijf mensen meer op de PVAB en dat was voldoende voor twee zetels. C. den Braber kwam de frac tie versterken en Rijstenbil werd wethouder. Dat bleef hij tot 1978. De aanhang van de PVAB bleef groeien:'285 stemmen in 1974, 360 in 1978 en 482 in 1982. Rijstenbil nam in 1980 afscheid, hij werd burgemeester van Nieuw-Vos- semeer. A.P. Komaat kwam in de raad. Op 11 februari 1983 werd de kiesvereniging officieel opgericht. Eerste voorzitter was W. v.d. Burg, die een jaar later werd opgevolgd door J. Walpot. In 1989 nam J. Win terberg de voorzittershamer over. Eerste penningmeester was Sj. Quist en secretaris - tot 1990 - J.W. Ver- strate-Stols. Binnen een mum van De Sint-Philipslanders die voor de PVAB in de gemeenteraad zaten, v.l.n.r. A.P. Komaat, J.W. Verstrate-Stols en A.A. Rijstenbil. Het vierde raadslid, C. den Braber, ontbreekt. "Bikini-girls, jullie mogen niet praten! We zijn streng, maar dat moet!" WIK-voorzitter Peter Moerland maant een deel van de 122 deelnemers aan de grootse manifestatie in de Wellevaete te St. Annaland vrijdag avond tot stilte. De generale repetitie voor de regiostrada van de zuide lijke regio's van de KNGB in het Limburgse Geleen moet goed verlo pen. Tenslotte zitten er een heleboel ouders op de tribune te kijken en de WIK-voorzitter wil geen modderflguur slaan. Dat gebeurt ook niet, want na afloop van twee opvoeringen glundert hij ronduit. "We zijn best trots om als kleine dorpsvereniging aan zo'n evenement te kunnen meedoen", vertelt Moer land. "En dat als enige gymclub in Zeeland. In september zijn we met de oefeningen begonnen, elke leef tijdsgroep tijdens het eigen oefen uur. Daarna hebben we het op elkaar afgestemd. We vonden het een uit daging om mee te doen en onze ver eniging was zo enthousiast, dat er maar liefst 122 deelnemers waren. De creatieve ideëen waren ook tal rijk, want het thema hebben we helemaal zelf bedacht. Het was een flinke opgave, want WIK vliegt van wedstrijd naar evenement, maar we hebben er ontzettend veel plezier aan beleefd." Het thema van de show (een menge ling van gymnastiek, aerobics en jazzdans) was de zee. Een groot blauw zeil moest het water verbeel den, de matten waren vissen. De eer ste golf zorgde voor zonnebadende meisjes op het strand, maar zij wer den als het ware van het strand geschoten door meisjes met stoere laarzen en geweren. Alleen Marlous Rijnberg bleef over. Toen kwamen de duiksters in actie met ouderwetse badpakken (blauw en rood) en voor zien van zwemvliezen en duikbril len. De rust keerde weer en de leden van het WIK-jazzballet voerden met zeewier dansen uit, waarbij de als een prinses uitgedoste Joke de Witte het middelpunt vormde. Uit het donker kwam er ineens een boot tevoorschijn, die werd gekaapt door piraten, die voor spectaculaire springnummers (o.a. salto's) zorg den. "Alle facetten van het turnen komen in deze show voor", stelde dhr. J.P. Smulders vast, als instruc teur en jurylid een oude rot in het vak. Hij genoot met Neptunus, uitge beeld door WIK-voorzitter Moer land, van de finale. Zo snel de deel nemers alle toestellen e.d. hadden opgezet, zo vlug werd ook alles weer afgebroken. Voor het maken van de boot bijvoorbeeld, waren 48 lakens aan elkaar genaaid en geverfd. "De sportzaal in St. Annaland is veel te klein voor zo'n nummer en we missen hier ook de lichteffecten", verontschuldigde de WIK-voorzitter zich. "Maar in Geleen komt de zee en het strand beter tot zijn recht." Het werd zaterdag inderdaad een fij ne dag met een grandioze show. Met passen en meten werden de 122 deelnemers 's morgens in twee bus sen gezet, door bestuurslid E. v.d. Maas voorzien van een warme bolus. Na een vloerverkenning volg de om twaalf uur de opmars van alle 1100 deelnemers van 25 verenigin gen. De voorzitster van de KNGB-regio Limburg verzorgde de opening, bij gestaan door een deelnemer uit elke provincie. Marieke den Engelsman deed dat voor de enige Zeeuwse deelnemer, WIK. Het schminken en verkleden begon en daarna steeg de spanning ten top. De bellenblaasma- chine verloor bij het opzetten een deel van het zeepsop en met allerlei doeken werd de vloer weer droog gemaakt. De toeschouwers merkten er niets van, toen WIK aan zee begon, begeleid door muziek van Boudewijn de Groot. De belangstel lenden waren muisstil en bij het wis selen van de onderdelen klonk er enthousiast applaus. Henny van Maaren van WIK gaf de kijkers een toelichting bij de show, die door de lichteffecten een dimensie extra kreeg ten opzichte van de generale repetitie in St. Annaland. "We ontvingen veel complimenten", vertelde de WIK-voorzitter. "Onze vereniging werd zelfs uitgenodigd om in mei 1995 een demonstratie te geven op de driedaagse Nederlandse Gymnaestrada in Eindhoven. Daar komen niet alleen verenigingen uit ons land, maar ook uit Denemarken, Engeland en België." Het programma in Geleen werd zaterdagavond om zes uur afgeslo ten met een gezamenlijk aerobics nummer van alle 1100 deelnemers. Tevreden keerden de WIK-leden huiswaarts en het enthousiasme werd nog groter, toen de video opnamen werden bekeken. Daar naast was er nog een fotoreportage gemaakt van de grootste show die de St. Annalandse gymnastiekvereni ging ooit opvoerde. tijd waren er 67 leden. Dat aantal groeide tot ongeveer 120 in 1984, maar daarna was de PVAB over zijn top heen. Nu zijn er nog tussen de 70 en 80 mensen lid. Ook het stemmen- aantal slonk de laatste jaren: 443 in 1986 en 416 in 1990. Fractievoorzit ter (sinds 1982) Kornaat stopte er eind december 1991 mee en werd opgevolgd door mevrouw J.W. Ver strate-Stols. Met Den Braber als fractievoorzitter koerst de partij af op het einde van de zelfstandige gemeente Sint-Philipsland. Het bestuur van de PVAB wordt gevormd door W. Drenth (voorzit ter), mevr. R. Sondermeijer (secreta ris), J. Teijn (penningmeester), mevr. C. Geluk en J. Quist. De nestor van de partij, Rijstenbil, zei altijd een soort haat/liefde ver houding met Sint-Philipsland te hebben gehad. Een vergelijking die mevrouw Verstrate opviel omdat ze die ervaring deelt. "Dat begint na je lagere schooltijd, dan ervaar je: er kan hier niets, er is nooit iets te doen voor met name de jeugd. Maar na twee jaar in een middelgrote stad gewoond te hebben, ben ik met han gende pootjes teruggekomen." "Flupland is een bijzonder durp, en dat is het", aldus Rijstenbil, een uit spraak van de vader van Dik Trom vrij vertalend. Hij zei altijd begrip en respect te hebben gehad voor de opstelling en levenswijze van alle groepen en mensen in zijn geboorte dorp. "Maar ik heb altijd geweigerd te aanvaarden dat Sint-Philipsland een wereldje op zich zou zijn, met andere, eigen, rechten en plichten anders dan de rest van de wereld." Als raadslid was Rijstenbil niet alleen een horzel en kritieker, maar ook bestuurder en bouwer aan een nieuw en meer eigentijds Sint-Phi lipsland, schetste hij. Het oud-raadslid keek terug op een periode waarin hij als 'nieuwlichter' de bestuurlijke praktijken - volgens de huidige normen waren die onge looflijk en onbegrijpelijk - aan de kaak stelde. Wat te denken van een gemeentebegroting die werd aange boden zónder de cijfers van de gewone dienst en en de kapitaal- dienst. Ingrijpen van provincie en de minister waren het gevolg, terwijl de Sint-Philipslandse manier van besturen in de vroege jaren zestig regelmatig aanleiding gaf tot vragen in de Tweede Kamer. Met de benoe ming van burgemeester Van Velzen, in 1970, begon een periode van orde op zaken stellen en nadenken over de toekomst. Maar na het vertrek van Van Velzen kwamen de ontwik kelingen tot stilstand en werden zaken teruggedraaid, aldus Rijsten bil. terstraat en het instellen van 30 km- zones zijn zaken waarvoor de PVAB zich sterk heeft gemaakt. "In mijn raadsperiode waren er weinig conflicten. Ik weet niet waaraan dat lag", aldus mevrouw Verstrate. Ze vertelde dat haar klachten over het gevaarlijke speeltuintje aan de Krammerstraat het begin inluidden van een politieke carrière. "Ik heb er nooit spijt van gehad. En het speel tuintje, waar ik mee begon, daar is alles nu geregeld. Voor het oplossen van de wateroverlast trekt de gemeente volgend jaar 20.000 gul den uit." Het einde van de zelfstandige gemeente Sint-Philipsland kon vrij dag niet onbesproken blijven. "Een goede zaak", aldus Rijstenbil. In een tijd van automatisering, specifieke deskundigheden en een sterkere regio-aanpak heeft een kleine gemeente volgens hem geen bestaansrecht meer. "Al vind ik het jammer dat het bestuur op die manier verder van de inwoners af komt te staan." De oud-wethouder voorspelde dat Tholen er wel achter zal komen, dat een Fluplands mos seltje niet zomaar gekraakt is. "Sint-Philipsland blijft Sint-Philips land, hoe kan het ook anders", zei mevrouw Verstrate. "Ik denk niet dat er veel zal veranderen." Ze stelde dat het voorzieningenniveau in de gemeente op een redelijk peil is. Verder betreurt ze het dat er geen PVAB'er in de nieuwe gemeente raad komt. "Maar er blijven nog inwoners politiek actief. Blijf hen opzoeken wanneer dat nodig is", riep ze de aanwezigen op. Voorzitter Drenth had voor de vier (oud-)raadsleden een pennenset, bloemen voor de partners, voor uit bater J. Voshol van de Druiventros - waar de partij voor de ledenvergade ringen altijd onderdak vond - en voor secretaris mevr. R. Sonder meijer als dank voor de gastvrijheid bij bestuursvergaderingen. "Na een komma komt een punt. Ik verklaar officieel de laatste ledenvergadering voor gesloten", besloot Drenth de PVAB-bijeenkomst. Grote afwezige vrijdagavond was C. den Braber. De PVAB- fractievoorzitter, die ruim 24 jaar raadslid is, ligt in het zie kenhuis in Dordrecht en wordt daar waarschijnlijk deze week geopereerd aan zijn heup. Hem is een ongeluk overkomen tij dens zijn werk. Daarbij is hij vanaf de kade op de railing van een schip gevallen en zo in het water terecht gekomen. Mevrouw Verstrate had hem vóór de vergadering nog gebeld. "Hij heeft veel pijn, maar wenst ons voor vanavond sterkte", zei ze. "Ik hoop dat hij er op 14 december, de laatste raadsvergadering, bij kan zijn." Mevrouw Verstrate en Drenth keken wat meer naar de laatste periode van de PVAB. "Die werd uitgebouwd tot een echte partij die zijn woordje meesprak." Via een commissie gaf de partij de aanzet tot het tenniscom- plex, maar ook het jeugdhonk, de verhoogde kruispunten in de Ach- De derde leidster is Cindy van Uden uit Halsteren. Die werkte in het begin samen met Angelique Rotte veel uit Zierikzee, maar die is inmiddels moeder geworden en heeft ook nog een baan. Dus gaf ze het werk in het kinderdagverblijf op. Naast deze personeelswisselingen, is er ook in de organisatie zelf wat geschoven. Coördinatrice Marleen Francke is hoofd van het kinderdagverblijf geworden. Joke Louwerse, die dit voorjaar uit het bestuur stapte, is aangesteld als 'directeur' wat inhoudt dat zij de externe zaken regelt zoals het gastouderbureau; ze draagt de verantwoordelijkheid over de hele stichting. "In vergelijking met andere platte landsgemeenten gaat het met het kinderdagverblijf in Tholen zeer voorspoedig", zegt mevr. Louwerse. "Na een jaar is er een groep vol. Dat was wel onze doelstelling, maar we zijn toch blij dat het ook daadwerke lijk gelukt is." In het begin was de stichting nog wat onzeker of ook de bedrijven wel voldoende plaatsen zouden reserveren. Mensen die een kind hebben, kunnen dan aan hun bedrijf vragen om een plaats in het kinderdagverblijf te betalen. Zo kunnen ze blijven werken. "Daarvan wordt nu goed gebruik gemaakt", zegt mevr. Louwerse. "De norm is dat zeventig procent van het aantal plaatsen door bedrijven moet wor den betaald en dat is ook zo. Dat was in het begin wat moeilijk, want de kinderopvang was hier nieuw. En als er niet concreet naar gevraagd wordt, ga je als bedrijf ook niet investeren in een plaats. Bij de grote bedrijven is dat allemaal in de cao geregeld, maar toch zien we nu ook kleinere bedrijven komen. Het was even wennen voor de Thoolse gemeenschap, maar door de positie ve ervaringen van mensen die het weer doorvertellen, groeiden we toch. Nu komen er regelmatig men sen eerst even kijken hoe het eraan toegaat in een kinderdagverblijf. Er wordt dan vaak bewust al gekozen voordat de baby er is." De nieuwe groep bezet het gebouw van Puk en Muk ieder morgen van negen tot twaalf. De generale repetitie van de zee-show van 122 WIK-leden in de Wellevaete. Turnvereniging Tholen is inmiddels officieel opgericht en heeft zich aan gesloten bij de afdeling Zeeland van de gymnastiekbond KNGB. In een brief liet TVT alle zusterverenigin gen weten dat ze was opgericht. Zo vernam ook het bestuur van Olym pia de komst van de nieuweling. "Bij ons heerst voornamelijk verbazing", zegt voorzitter J. Pekelsma. "We wisten er niets vanaf. En nog weten we niet veel meer dan dat er een nieuwe vereniging is opgericht." Voorzitster Van de Klundert van TVT vindt: "Er zijn ook twee bak kers en twee slagers in een plaats, dus waarom geen twee gymvereni gingen? Dan kan iedereen kiezen waar hij of zij heen wil." A. Lindenberg, voormalig EHBO- bestuurder, kwam via via in het bestuur van de TVT terecht. "Als buitenstaander heb je er een frisse kijk op", zegt de penningmeester. "Ik vind twee verenigingen in één plaats wel overdreven, maar ik kan er mee instemmen gezien de moti vatie van de initiatiefnemers. Het is echter best moeilijk, want TVT is geen kwade reactie op Olympia. TVT wil meer kwaliteit en vernieu wing. Olympia zit vastgeroest. De dames die de TVT-kar trekken, waren al jaren bezig, maar kregen voor vernieuwing geen voet aan de grond. Je sukkelde maar wat ver der." Pekelsma wijst dergelijke argumen ten van de hand. "Wij zijn een bloei ende vereniging die helemaal niet vastgeroest zit", vindt de voorzitter. "Olympia is in 1901 opgericht en heeft alles te bieden wat er is. Op het gebied van vernieuwing doen we ook mee. Zo hebben we onlangs de stimuleringsboekjes geïntroduceerd. Die worden bij kinderen vanaf groep 3 gehanteerd. Voor ieder niveau is er een apart boekje. Als dat niet vernieuwend is. Daarnaast heb ben we een huisvrouwengroep en ook peutergym. Dat is erg goed aan geslagen. Zo goed zelfs dat er voor de peuters een tweede groep is. Nee, wij doen echt genoeg aan vernieu wing." Ook qua kwaliteit vindt Pekelsma niet dat Olympia onderdoet voor andere verenigingen. "Bij ons kan iedereen terecht van jong tot oud en we bieden zowel recreatieve gym nastiek als trainingsklassen. Boven dien zijn de trainers gediplomeerd." Lindenberg vindt echter dat Olym pia niet goed naar haar leden luis tert. "Verschillende gymnasten uit Tholen zijn al naar Oud-Vossemeer, Poortvliet en Sint-Annaland gegaan", zegt het TVT-bestuurslid. "Het is moeilijk werken in Olympia. Het is een kliekje. Wij willen meer meedoen aan wedstrijden en mensen die talent hebben, meer kansen geven." Pekelsma verwerpt het idee dat het bestuur van Olympia een kliekje zou zijn. "Ik zit zelf nog maar pas in het bestuur. Ik ben pas sinds eind 1992 voorzitter. Dan kun je toch niet spreken van een kliek je?", zegt Pekelsma. "Een kliekje noem ik mensen die 's avonds en in de weekeinden bij elkaar zitten. En dat is bij Olympia echt niet het geval. Er wordt heel goed geluisterd naar de leden. We zeggen ze duide lijk: Als er iets is, zeg het tegen de leiding of het bestuur. Wij hebben in al die jaren nooit iets gemerkt van onvrede met het bestuur binnen de vereniging. Als de klanten zeggen dat een bakker slecht brood maakt en hij ontkent dat, dan is het een aflopende zaak. Dus als Olympia zo slecht naar haar leden zou hebben geluisterd, was het al lang mis gegaan. Ons ledental stijgt echter juist weer en ligt nu boven de 200. Dat is niet voor niets." TVT schreef in haar brief aan de zusterverenigingen dat ze hoopt op een vruchtbare samenwerking. Voorzitter Pekelsma kan niet zeg gen of Olympia daarop in zal gaan. "Ik weet ook niet of er wel plaats is voor twee gymverenigingen in Tho len. Vroeger was er alleen de gym en de voetbal, nu zijn er veel meer sporten en elke vereniging heeft het moeilijk genoeg, want er wordt ook nog eens gekort op de subsidies." Volgens de Olympia-voorzitter heeft zijn vereniging vooralsnog geen reden om ongerust te zijn over ledenverlies. Lindenberg en Van de Klundert vin den dat er wel degelijk plaats is voor twee verenigingen. "Ik hoop dan ook dat het twee gezonde verenigin gen blijven en dat Olympia niet ten- onder gaat. Mijn dochter is trouwens lid van Olympia en dat mag ze blij ven", zegt de penningmeester. "De mensen van de TVT zijn zo enthou siast, die moet je toch een kans geven?", vindt mevr. Van de Klun dert. De nieuwe vereniging geeft vrijdag 13 januari van half zeven tot acht uur de eerste les in de gymzaal aan de Zoekweg te Tholen. Vanaf maart verhuist de vereniging naar Meul- vliet en geeft dan van half zes tot half acht les. TVT staat open voor alle leeftijden en gaat ook zowel recreatief als in wedstrijdverband turnen. Het bestuur bestaat uit voor zitter Anjo v.d. Klundert-Leemrei jze, secretaris Annelies Ruiter, pen ningmeester Andries Lindenberg en de leden Anja Deurloo en Brigitte van Velzen, allemaal uit Tholen. De dames Van de Klundert, Ruiter en Van Velzen zijn tevens de trainsters. Daarnaast komen er waarschijnlijk nog twee trainers van buiten Tholen bij.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 11