Dure uitbreiding gemeentehuis stuit op weerstand van fracties VVD verrast Thoolse politici Stage Roemeense in de Schutse Garages mogen prijs opgeven Vuurwerkactie onder jeugd P. Castricum verlaat Thools arbeidsbureau G.D. Roeland SGP-kandidaat voor provincie Donderdag 1 december 1994 51e jaargang no. 3 Vertraging dreigt voor woon-zorgcentrum St.Maartensdijk De voorgenomen uitbreiding van het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk kan op forse tegenstand rekenen. De meeste raadsfracties lieten donderdag in de commissie financiën althans weten geschrokken te zijn van het bedrag dat er mee gemoeid is: 5.465.000 gulden. Werkplaats Vierde wethouder, SGP of CDA eruit VVD-lijsttrekker R. Ravensteijn wil graag parttime-wet houder worden of anders een volledige baan bemachti gen in het nieuwe Thoolse college van b. en w. ten koste van de SGP of het CDA. "Dat was een verrassend voor stel", zegt PvdA-lijsttrekker P. van Schetsen, "maar de overgrote meerderheid van SGP, PvdA, CDA en RPF/GPV heeft zich uitgesproken voor hetzelfde college met de huidige wethouders." Opmerkelijk nlOl i Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waatin- opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Burgemeester H.A. van der Munnik acht een reële kans aanwezig dat de bouw van een woon-zorgcentrum in Sint-Maartensdijk vertraging oploopt. Hij heeft dat in de gemeen teraad geantwoord op vragen van P. van Belzen (RPF/GPV) en I.C. Moerland (PvdA). Van der Munnik zegde toe de woningstichting en de stichting voor regionale zorgverle ning (SVRZ) tot spoed te zullen manen. Hij deed dat al eerder. De bouw zou in maart moeten begin nen, maar er is geen overeenstem ming over de prijs van de grond waarop nu nog Sint Maartenshof staat. Een maand geleden kwam de pro blematiek naar buiten op een verkie zingsbijeenkomst van D66 in Tho len. Gedeputeerde A.J. Dijkwel zei daar dat de partijen het over een ver schil van vier ton niet eens zijn. Middelburg zou 125.000 gulden voor zijn rekening nemen, als ook de gemeente, Beter Wonen en de SVRZ meebetalen. Maar de gemeente voelt daar niet voor. "Het is onduidelijk waarvoor wij moeten bijdragen. Bovendien is de gemeen te geen partij", zei Van der Munnik in de gemeenteraad. Volgens de burgemeester noemt het taxatierapport waarmee de provincie kwam een veel hogere prijs dan waarvoor Beter Wonen kan bouwen. Op advies van gemeente en woningstichting heeft de SVRZ een andere taxateur in de arm genomen, die het niet vanuit de Middelburgse situatie bekijkt. Er is een lagere prijs uit de bus gekomen, maar Dijkwel houdt vast aan zijn eigen taxateur. "Ik heb er bij Beter Wonen op aan gedrongen om zo snel mogelijk bij de provincie kenbaar te maken voor welke prijs er gebouwd kan wor den", aldus de burgemeester. Uit zijn woorden bleek dat er meer haken en ogen aan het plan zitten. "Het zorgcentrum vond ik al meteen vrij ambitieus. Van de SVRZ hoor ik op dit moment geen concrete geluiden wat ze wil." Jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die de komende tijd door de politie wor den betrapt op het afsteken of het in bezit hebben van vuurwerk, zijn hun vuurwerk kwijt. Ze krijgen een boe te die ligt tussen de 50 en 250 gul den, óf kunnen kiezen voor een alternatieve straf via het Halt bureau. In dat laatste geval volgt een 'werkstraf van vier tot tien uren, bij voorbeeld bij een dierenasiel of de brandweer. Ook wordt voorlichting gegeven over de gevaren van vuur werk en moet de eventueel aange richte schade worden vergoed. Jongeren die vuurwerk uit elkaar halen om er bommen van te maken, komen niet in aanmerking voor een alternatieve straf via Halt. Zij krij gen een proces-verbaal. Bureau Halt verspreidt een vuur werkkrant en heeft voorlichtings pakketten samengesteld voor basis scholen. Zo'n pakket bestaat uit een videoband over ongelukken met vuurwerk, informatiemateriaal en opdrachten. Op verzoek geven medewerkers van Halt voorlichting. De vuurwerkactie in de Oosterschel- deregio is opgezet door het bureau Halt, de politie en het openbaar ministerie. Volgens het vuurwerkbesluit mag geen vuurwerk worden verkocht aan jongeren onder de 16 jaar. De ver koop mag alleen plaatsvinden op 29, 30 en 31 december op speciale ver kooppunten. Vuurwerk afsteken is uitsluitend toegestaan van 10 uur 's morgens op 31 december, tot twee uren na middernacht. Directeur P.J.F. Castricum van het arbeidsbureau te Sint-Maartensdijk gaat Tholen na vijf jaar verlaten. Hij wordt Arbo-coördinator en gaat werken vanuit het regionaal stafbu reau van de arbeidsvoorziening Zee land te Middelburg. Wie de nieuwe 'vestigingsmanager1 in Sint-Maar tensdijk wordt, is nog niet bekend. Castricum werkte 15 jaar bij het arbeidsbureau Goes en volgde vijf jaar geleden op Tholen J.P.M. van der Male op. Zijn nieuwe baan is een volledig nieuwe functie, die te maken heeft met de wet arbeidsom standigheden. De scheidende direc teur wordt vrijdag 9 december een afscheidsreceptie aangeboden in Sint-Maartensdijk. Op 22 april 1988 ging de vlag in top bij de uitbreiding van het gemeentehuis: het hoogste punt was bereikt. De nieuwbouw in de Ds. de Bres straat liep tot aan de zijgevel van het schildersbedrijf Hage. Het hoge huis rechts op de achtergrond is de pastorie van de Ned. Hervormde kerk in de Hazenstraat. B. en w. denken erover om in 1996 tot uitbreiding over te gaan. Wet houder P. van Schetsen haastte zich, bij de bespreking van de meerjaren raming 1996-1998, uit te leggen dat in dat bedrag meer zit dan alleen nieuwbouw. "Het betekent ook dat er geld voor aanpassingen van het huidige gebouw in zijn opgeno men." De raadsleden stoorden zich vooral aan het feit dat ze niet wisten waarover ze hun oordeel moesten geven. Er zijn nog geen tekeningen, de plannen staan niet op papier, of althans de raadsleden hebben ze (nog) niet gezien. Van Schetsen erkende dat ook. "Er is nog geen enkel inzicht in de plannen. De hoogte van het bedrag is geënt op uitbreiding in de richting van de Ds. de Bresstraat. Er moeten nog meer alternatieven aan de orde komen." Uitbreiden in de Ds. de Bresstraat betekent dat schildersbedrijf J.B. Hage uitgekocht moet worden. A. den Haan (PvdA) zei wel begrip te hebben voor uitbreiding maar vond het bedrag 'veel te hoog'. "Er zijn heus wel goedkopere oplossin gen te vinden die ook doelmatig zijn." P. van Belzen (RPF/GPV) zei een voorbehoud te maken bij de meerjarenraming. "Ik weet niet waar ik het bedrag op moet baseren. Het is een droomkasteel. Ik gun de amb tenaren een goede werkplek maar dit is erg duur." Ook J.W. Verstrate-Stols (PVAB) Als het aan de SGP Tholen/St. Phi lipsland ligt, wordt G.D. Roeland uit St. Annaland de opvolger van M. Dijke uit Scherpenisse in de provin ciale staten van Zeeland. "Ik heb me beschikbaar gesteld, maar het is nog even afwachten of ik op een verkies bare plaats kom en in het voorjaar van 1995 door de kiezers ook geko zen wordt", zegt Roeland. De gemeente-ambtenaar (specialist volkshuisvesting) stond vier jaar geleden tiende op de kandidatenlijst van de Zeeuwse SGP. Hij maakte op gemeentelijk niveau deel uit van de schaduwfractie, maar daarin is Roe land niet meer actief, evenmin als in de Nederlandse Patiënten Vereni ging, waarvan hij Thools bestuurslid was. "Op tijd wat veranderingen en vernieuwingen, dat is gezond", zegt Roeland, die diaken/scriba is van de Gereformeerde Gemeente in St. Annaland. Onlangs trad hij ook tot de classis Tholen toe. Verder stroomde hij begin dit jaar door naar het dagelijks bestuur van bejaarden centrum de Schutse en de School met de Bijbel. was geschrokken van de hoogte van het bedrag. "We kennen geen teke ning." Ook SGP-er M. Dijke vond dat het college nog maar eens goed naar het plan moet kijken. "Het is een heel hoog bedrag." Behalve de uitbreiding van het gemeentehuis zijn er ook plannen voor de nieuwbouw of verbouw van de gemeentewerkplaats aan de Lan- geweg in Scherpenisse. Dinsdag middag wilden alle raadsleden in de commissie openbare werken er tij dens de rondvraag naar informeren maar wethouder J. van der Jagt was ze voor. Aanleiding was een bericht in Bra bants Nieuwsblad dat het college onderzoekt of er nieuwbouw gepleegd kan worden op het indus trieterrein in Sint-Maartensdijk omdat de huidige plek niet meer zou voldoen aan de (milieu)eisen. Van der Jagt legde uit dat er een zogenaamd akoestisch onderzoek verricht moet worden door de dienst milieu en waterstaat van de provin cie. Dat kost 1700 gulden. Ook moet de werkplaats op andere onderdelen bekeken worden. Zo zal bijvoor beeld nagegaan moeten worden of de 'milieustraat' wel voldoet. De verbouw is enkele jaren geleden op 1.5 miljoen gulden geraamd. Er zijn ook al tekeningen voor gemaakt. De inrichting van de lood sen is met de medewerkers uitvoerig besproken. Nieuwbouw in Sint-Maartensdijk zou 21/2 miljoen kosten. Maar Van der Jagt haastte zich te zeggen dat er niks 'alarmerends' was. Het was allemaal veel te voorbarig wat er gezegd was. "Het had niet in de krant mogen komen." De wethouder stelde dat er wel een milieurapport gemaakt moet wor den. "Daar geven we opdracht voor. Als uit dat akoestisch rapport blijkt dat de werkplaats niet voldoet dan moeten we de zaak opnieuw bekij ken." W.C. van Kempen (CDA) herinner- oolóe viókandel vScAot B.V. Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 VERSE SPIERING 7.50 p.kg. VERSE SCHARDIJN 4.- p. kg. PELGARNALEN DAGPRIJS Alleen zaterdag: BEK00KTE KRABBENP0TEN f9.- p.kg. Advertentie IM de eraan dat de raad ervan uit is gegaan dat de werkplaats aan de Langeweg zijn defintieve stek had gevonden toen er een wasplaats voor de vuilniswagens was aange legd. M.A.J. van der Linde (PvdA) vond het maar niks dat hij uit de krant moest vernemen wat de laatste ont wikkelingen waren. "De voorlichter (die geciteerd wordt-red.) weet ken nelijk alles. B. en w. gaat bij Thoolse garagehou ders offertes vragen voor de aan schaf van een wagen voor de straat- makersploeg. Het college was dit eerst helemaal niet van plan maar op aandringen van de VVD wil wet houder J. van der Jagt dat toch doen. Het gaat om de vervanging van de Ford Transit uit 1987. G.J. Hoek (VVD) wilde weten of er offerte is gevraagd aan de garage houders in de gemeente. Van der Jagt legde uit dat dit in het verleden wel is gedaan. Maar zo gauw de garagehouders er de dealer van op de hoogte stellen, komen de laatsten met voordeligere prijzen voor de dag. "Vrijwel geen garage houder kan daar tegenop concurre ren." Ook chef W.A. Blaas van civiel technische zaken zei dat een dealer 'altijd goedkoper' is. "Bovendien heeft een garagehouder zijn eigen merk. Die willen ze dan het liefste verkopen." Het voertuig (Citroën) wordt uitge rust met een licht hijskraantje en een mobilofoon. B. en w. willen een chassis-cabine bestellen met daarop een laadbak die op maat gemaakt is voor het vervoer van stenen, trottoir banden en inritbanden. M.J. Klippel (SGP) vond de keuze dermate bijzonder dat hij het niet nodig vond meerdere garagehouders te vragen naar een offerte. Van der Jagt lichtte toe dat bij een zelfde geval de garagehouders bij het college klaagden over het feit dat ze niet mochten doen. "Dat deed pijn." Maar volgens Van der Jagt erkennen de garagehouders zelf dat ze niet op kunnen tegen een dealer. "De dealer heeft altijd voordeel omdat hij dealer is." Toch zegde Van der Jagt toe bij meerdere bedrijven een prijs op te vragen. Mondriaan. In het dorpshuis te Westkapelle is van 3 december tot 15 januari de tentoonstelling 'Foto grafen ontmoeten Mondriaan' te zien. Getoond worden 103 foto's - de oudste uit 1926 - die een relatie hebben met de kunstschilder Piet Mondriaan en gemaakt zijn door vaak wereldberoemde fotografen. Wanneer krijgen wij enige toelich ting op deze exercisie?" Van der Jagt beloofde half januari openheid van zaken te geven. "Wat speelt er nou precies?", drong Van der Linde aan. Van der Jagt:"Het is nu nog maar een kwes tie van hardop denken." Vijftien van de negentien raadsleden zuilen hun stem daar 2 januari aan geven. De VVD, D66 en het AOV staan een programmacollege voor, zonder het CDA, zo verklaarde woordvoerder Van Schetsen dins dagavond na de eerste bijeenkomst van de nieuwe Thoolse raad over de collegevorming. "De besprekingen verliepen in een goede sfeer, waarbij het aantal wethouders uiteen liep van 2 tot 4. VVD en D66 wilden er in eerste instantie vier en als het drie zou worden, moest het CDA wisse len voor de VVD. Vriendelijk uitge drukt wilde de VVD ook de burge meester ontlasten van een aantal taken. Het standpunt van de raads- meerderheid is echter, dat hij een volwaardige taak moet hebben." Van Schetsen meent, dat de hudige taakverdeling het beste voortgezet kan worden. "Samen met Van der Jagt ben ik aan mijn laatste wethou dersperiode bezig. Het zou dwaas zijn om nu nog de portefeuilles door elkaar te schudden. Voor je inge werkt bent, is de 3 1/2 jaar om. In 1998 is alles open. Dan kun je de taken herverdelen." Een vierde wethouder wees de meerderheid dinsdagavond al gauw af. "De drie zittende collegeleden hebben de VVD er fijntjes op gewe zen, dat zo'n uitbreiding een ton meer kost", zegt Van Schetsen. Bij handhaving van drie wethouders noemt de PvdA-leider 'het uit demo cratisch oogpunt onzinnig om een grote partij als de SGP buitenspel te zetten.' De drie kandidaat-wethouders zul len de portefeuilleverdeling eerst met de beoogde burgemeester van de nieuwe gemeente Tholen bespre ken, waarna de 19 gekozen gemeen tebestuurders het resultaat te horen krijgen. Ook de aanwijzing van de loco-burgemeester komt dan aan de orde. SGP-lijsttrekker J. van der Jagt was niet voor commentaar bereikbaar. Zijn CDA-collega J. Versluys reageerde heel rustig op de voorstel len om de poten van zijn wethou- dersstoel door te zagen. 'Toen de VVD vroeger 3 zetels had, pleitte men voor een afspiegelingscollege ten koste van de CHU met 2 zetels. Het is opmerkelijk dat de VVD het nu net andersom doet. Het kan ver anderen. Ik mocht destijds voor de CHU ook geen wethouder worden omdat ik geen ervaring had als raadslid. Dat argument telt voor de VVD nu ook niet meer." Volgens Versluys verwonderden de nieuwelingen zich erover, dat de PvdA en de SGP het zo goed met elkaar kunnen vinden. Wat hem betreft, gaat hij met zijn twee huidi ge collega's verder. Het AOV pleitte echter voor vervanging van Ver sluys door Ravensteijn omdat de christen-democraten flink wat aan hang op Tholen en St. Philipsland hebben verloren. Pagina 3: Ravensteijn kondigt meer 'verrassingen' aan Tholen zal merken dat Fluplands mosseltje niet zomaar gekraakt is, zegt PVAB-nestor Rijstenbil by opheffing kiesvereniging Weerstand jeugd tegen tuberculose is gering Sinterklaas brengt gemeentewapen mee voor het nieuwe Tholen Twee zilveren brandweerlieden in Sint-Philipsland Middenstanders Activa gooien met bieten Koninklijk zilver en veel cadeaus voor scheidende Sint-Annalandse veilingchef Kinderdagverblijf in Tholen begint met tweede groep Burgemeester trekt van leer tegen waterschap over uitbreidingsplan Molenhoek SGP-raadslid C. van 't Hof: Bestuurders moeten niet klakkeloos adviezen van ambtenaren opvolgen J. Contant met blauwe glansspreeuw generaal kampioen bij Vogelvreugd Tweede gymvereniging in Tholen; TVT is geen kwade reactie op Olympia GROTE DEUGDEN ZIJN KOSTBAAR ALS GOUDSTUKKEN; MAAR IN HET DAGELIJKSE LEVEN ZIJN ER OOK KOPEREN MUNTEN NODIG Dit nummer bestaat uit 24 pagina's De Roemeense stagiaire in de keuken van de Schutse met rechts directeur Wesdorp en links mevr. Noom. Het was een zware, inspannende dag voor de Roemeense Ibolya Elek, maandag in zorgcentrum de Schutse te St. Annaland. De adjunct-directrice van het bejaar denoord Filadelfia in Salard is bij na vier weken in Nederland om wat van haar collega's te leren. Vorig jaar liepen twee Roemeense bejaardenverzorgsters, Anico en Katy, stage in Sint Maartenshof en dat is goed bevallen. "Met de opgedane kennis kunnen we veel in de praktijk verbeteren", vertelt mevr. Elek. "Zo kregen we enkele weken geleden in Filadelfia con trole en de netheid, alsmede de naleving van de huisregels leverde ons het cijfer 10 op. De lange wachtlijst geeft ook al aan, dat ons tehuis in drie jaar een grote bekendheid heeft gekregen." In de Schutse bekeek Ibolya Elek maandag de werkzaamheden in de keuken. De zorg en de linnen kamer staan later op het pro gramma. Volgens directeur J. Wesdorp bleek de communicatie het grootste probleem, hoewel de Roemeense gebrekkig Nederlands spreekt en verstaat. Wesdorp ging deze zomer met enkele andere Tholenaren een kijkje nemen in Filadelfia. In een andere gemeen schapsvoorziening werd waterlei ding aangelegd. "Alleen de voor bereidingen zijn al zo tijdrovend, dat we zo'n project niet elk jaar kunnen uitvoeren", vertelt Wes dorp. "In 1996 zijn we het weer van plan, maar het warm houden van de contacten en de wisselwer king, zoals deze stage, is heel belangrijk." Mevr. Elek logeert samen met haar man en zoontje bij de familie Noom in Scherpenisse. Het deze zomer geboren tweede kind is in Roemenië gebleven. Het zoontje bezoekt de kleuterafdeling van de Groen van Prinsterschool en dhr. Elek, die schilder is, steekt wat op in het bedrijf van dhr. Noom. Half december gaan ze met een trans port hulpgoederen terug naar Salard. Mevr. Noom hoopt dan een bestelauto gekocht te hebben voor de distributie van de kleding, e.d. in Roemenië. De door Thole naren en SL Philipslanders geschonken tweedehands kleding wordt in Salard in een winkel ver kocht ten bate van het bejaarden tehuis. "Van die opbrengst kan het eten, drinken en het personeel van Filadelfia betaald worden", aldus mevr. Noom. Nu onlangs elders in de streek rond Salard een tweede winkel is geopend, is een transportbus vereist. "De gehele bevolking daar is er goed mee", zegt de hulpverleenster uit Scherpenisse, die tal van bronnen probeert aan te boren. "Er is al een hele cirkel van hulpverlening op Tholen ontstaan, maar ook van buiten het eiland krijgen we steun. Zo zorgt de GGD uit Deventer voor medicijnen, die half decem ber met ons transport meegaan. Wij doen het heel graag voor onze naaste in Roemenië, waar er nog genoeg problemen zijn. De inflatie is er enorm. Toen we drie jaar geleden voor het eerst dat land bezochten, kregen we 6500 lei voor 100 Dmark en momenteel ontvang je 100.000 lei voor dat bedrag. En wat Filadelfia betreft, de overheid heeft de brandveilig heid gecontroleerd en volgens de eisen moeten er 25 brandblussers komen, terwijl er maar 2 zijn. Zo kom je steeds voor verrassingen te staan." Ibolya Elek hoopt dan ook, dat Tholen en St. Philipsland door blijven gaan met de hulpverle ning. "Zonder de inzet van ker ken, scholen, bedrijven en parti culieren had Filadelfia niet bestaan. God zegene daarom het werk, hier en in Roemenië." Behalve de stage is er ook ont spanning voor mevr. Elek en haar gezin. "Het is hier mooi en goed", zegt ze. De royale straatverlich ting valt haar op, de netheid van de dorpen en de enorme keuze in de winkels. "Je kunt hier werke lijk van alles kopen", aldus de adjunct-directrice van Filadelfia. Financiële bijdragen zijn nog steeds mogelijk op bankrekening 34.02.31.777 ten name van hul pactie Roemenië in Scherpenisse.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1