RPF'er geen bedreiging voor H.A. van der Munnik Stavenisse en St. Philipsland houden brandweer Nieuwe partners voor fusie TSG Juf Anita viert na 14 jaar koperen jubileum in Poortvliet Hele nuttige gedachtenwisseling over herbenoeming Trio vervangt commandant Ji 67 1 Jubileumkrant is verschenen! Verburgh sluit in Maartensdijk en opent B.o.Z. Minder huizen in Molenhoek Batterij pers Tholen moet niet doorslaan met bedrijven O. Elseman en Thomasmavo Vrijdagmiddag kantoor gesloten Donderdag 17 november 1994 51e jaargang no. 1 Hendrik Arie van der Munnik, geboren te Loppersum op 19 april 1938, wordt de burgemeester van de nieuwe gemeente Tholen. Dat is maandagavond duidelijk gewor den na het gesprek van de Zeeuwse commissaris der koningin drs. W.T. van Gelder met de vorige week geko zen nieuwe Thoolse raad. De gemeenteraad wilde, na acht jaar ervaring met Van der Munnik, nog wel wat bij schaven aan zijn toekomstige werkwijze, maar dat moe ten de Thoolse politici zelf maar met hem bespreken, vond de commissaris. Geen heilige Alle vijf brandweerauto's met kazernes worden gehand haafd, ook die in Stavenisse en St. Philipsland, waar de uitrukfrequentie heel laag is. Dat blijkt uit een voorstel aan de gemeenteraad over de gewenste brandweerzorg na de gemeentelijke herindeling per 1 januari a.s. Iets nieuws De kans bestaat dat de nieuwe scholengemeenschap waar de TSG deel van uit gaat maken, nog groter wordt. Naast de Edward Jennermavo uit Hoogerheide en de Lage Meren uit Bergen op Zoom willen nu ook de Olivier Elsemanschool uit Bergen op Zoom en de Sint Tho masmavo in Halsteren bij de fusie betrokken worden. Noodzaak Deze week '/V Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin-opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Het jubileumnummer van 44 pagi na's ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Eendrachtbode is verschenen. Vandaag vijftig jaar geleden kwam het Mededeel ingen- blad voor het Eiland Tholen uit en dat gouden jubileum wordt gevierd met een feestelijk nummer. Met arti kelen over o.a. de evacuatie, de pen del, het onderwijs, Brabanders op Tholen, muziek en zang, een nacht zuster en een mosselvisser, verras sende kleuren- en zwart-wit foto's en een prijsvraag met klinkende prijzen. Wanneer de opklaringen de regenbuien de baas blijven, krijgt u het jubileumnummer vandaag nog in de bus. Verburgh electronica sluit de winkel in de Kaaistraat te St. Maartensdijk om in de zaak van de bekende radio Crusio te Bergen op Zoom een nieuw begin te maken. Het lijkt een grote sprong, van een eenmanszaak naar een bedrijf met vijf medewer kers, maar Martin Verburgh (25) zegt dat hij heeft leren knokken. Dat deed hij sinds de opening van zijn eerste winkel, op 3 maart 1991 in St. Maartensdijk en na de opening en de latere sluiting van zijn filiaal in Tho len toen dat niet Hep. In St. Maar tensdijk ging het uitstekend, maar de kans die Verburgh kreeg om de bekende winkel in Bergen op Zoom voort te zetten, heeft hij met beide handen aangegrepen. Volgende maand al moet de verhuizing zijn beslag krijgen. Eigenaar M.J. van Houte is intussen bezig om een nieu we huurder in het pand aan de Kaai straat te krijgen. Geen 72, maar 50 huizen zullen er gebouwd gaan worden in het bestemmingsplan Molenhoek, aan de zuidoostkant van Tholen. Die bij stelling van het plan is het gevolg van reacties die de gemeente van ondermeer het waterschap heeft gekregen. Er moet een strook van 30 meter vrij blijven, maar ook een delfstrook van 7 meter langs de zee dijk. Tussen de Gemaal weg en de Touwslagersdreef is ruimte voor 18 vrijstaande woningen en 32 twee- onder-één-kap. Die huizen kunnen in het noordelijke deel van het plan voor ouderen bestemd worden. Er zal op ruime kavels gebouwd wor den, maar niettemin vindt het gemeentebestuur de hogere grond prijs (een gevolg van het kleinere aantal huizen) aanvaardbaar. De prijsverhoging valt mee, omdat er nu onder de dijk veel minder opge hoogd hoeft te worden dan in de oorspronkelijke opzet. In de aanpas sing is rekening gehouden met de aanleg van een speelterrein en een beperkt aantal parkeerplaatsen. Molenhoek wordt woensdagavond besproken in de commissie ruimte lijke ordening. ZVN-kantoor. Zorgvoorzieningen Nederland heeft een nieuw onderko men gevonden aan de Papegaaien burg in Vlissingen. Sinds juli is ZVN zelfstandig; het staat los van het GAK en de GMD. ZVN geeft adviezen ondermeer op het gebied van WVG, ABW en sociaal-medi sche zaken. Zo te zien kent commissaris der Koningin drs W.T. van Gelder CDA-er W.C. van Kempen al. In het midden loopt voorzitter J. van der Jagt. Er waren slechts drie sollicitanten voor het burgemeesterschap in de nieuwe gemeente, die per 1 januari gevormd wordt door samenvoeging van Tholen en St. Philipsland: een - wat genoemd wordt - 'niet serieuze' sollicitatie van een administratief medewerker uit Zuid-Holland, een RPF-wethouder van buiten Zeeland die op zich goede papieren had en als 'redelijke kandidaat' aan de kwa lificaties van het burgemeesterschap voldeed, maar toch niet boven de zittende Thoolse kandidaat Van der Munnik uitstak. En die had een streep voor, zoals in de advertentie in de Staatscourant destijds al was voorgehouden aan kandidaten: aan de zittende burge meester wordt bijzondere aandacht geschonken. "De advertentie is door velen goed gelezen", concludeerde commissaris Van Gelder maandag avond in de raadszaal te St. Maar tensdijk. Wat hem betreft, zou hij de 56-jarige CDA'er Van der Munnik - 'de enige reële kandidaat' - voordra gen aan de Kroon via de minister van binnenlandse zaken. "Tenzij ik van de raad straks andere geluiden hoor, die mij afhouden van mijn aanbeveling. En het is een goed gebruik, dat er in beslotenheid over personen gesproken wordt", aldus de commissaris. De voorzitter van de bijeenkomst, SGP-lijsttrekker J. van der Jagt, had die mogelijkheid in zijn openings woord al aangestipt. Tijdens het openbare, vijf minuten durende deel van de samenkomst, voerde op Van der Jagt na, geen enkel raadslid het woord. M.J. Klippel (SGP), I.C. Moerland (PvdA) en mevr. E. Frig- ge-Hogesteger (VVD) ontbraken maandagavond, maar vrijdagavond had de nieuwe raad al een informele voorbespreking gehad, waarbij bekend was, dat Van der Munnik in feite de enige kandidaat was. En volgens Van der Jagt was toen una niem afgesproken, om maandag avond de vergadering met de com missaris ook besloten te houden. "We zouden het namelijk niet alleen over bekwaamheden en kwaliteiten kunnen hebben, maar ook over een persoon, de enig overgebleven zit tende burgemeester van de twee gemeenten, die volgens de adverten tie extra aandacht verdient. Dat brengt een bepaalde terughoudend heid mee." Van der Jagt beriep zich De vijf blusgroepen in Tholen, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Anna- land en Stavenisse gaan elk bestaan uit 3 bevelvoerders en 13 brand wachten. De functie van korpscom mandant verdwijnt; een trio krijgt de leiding van elke blusgroep. Daar boven (los van de groepen) staat een kadergroep van vier mensen, die elk een aparte taak krijgen. In een overgangsperiode zijn dat zes mensen: naast de huidige centraal commandant L.T. Steenpoorte en zijn rechterhand J. de Feijter de vier bestaande Thoolse korpscomman danten: G. Akershoek van Tholen, R.J. Weggemans van St. Maartens dijk, D. Letzer van Stavenisse en W.J. van Popering van St. Anna- land. ZIE VERDER PAG. 15 "Als je iets belangrijks wil mee delen, dan moet je het op Tholen doen", zei de Zeeuwse commis saris der koningin drs. W.T. van Gelder maandagavond. "Dan is er namelijk altijd een batterij persmensen aanwezig", conclu deerde hij bij het gesprek met de nieuwe Thoolse raad over de benoeming van een burgemees ter. Daarvoor waren vertegen woordigers van het landelijke Reformatorisch Dagblad, de regionale dagbladen Brabants Nieuwsblad, Provinciale Zeeuwse Courant en de Stem aanwezig alsmede van het nieuwsblad Eendrachtbode en de lokale omroep Sloth. De vreugde over het wijd versprei den van het nieuws duurde ech ter maar kort, want al na vijf minuten verzocht voorzitter J. van der Jagt - onder luid gelach van de pas gekozen volksverte genwoordigers - de pers zich uit de zaal te verwijderen. Het ver volg achter gesloten deuren was kennelijk niet belangrijk meer. daarbij op artikel 23 van de Gemeentewet. Onder druk van de provincie werd echter toch een kort openbaar gedeelte van de vergade ring met de commissaris gehouden, maar daarna konden de zeven poli tieke partijen kenbaar maken, wat Van der Munnik voortaan beter kan laten en wat hij vanaf 1 januari juist wel moet doen. Het werd 'een hele nuttige gedachtenwisseling', maar de commissaris speelde de bal toch een beetje terug. De raad moet zelf maar de stoute schoenen aantrekken en in een persoonlijk gesprek met Van der Munnik de minpunten uit de afgelopen acht jaar proberen om te buigen. Dat past meer bij de moderne stijl van besturen, waarbij de betrokkene zich dan wel kwets baar dient op te stellen. Maar alle partijen dienen voor ogen te houden: niemand is volmaakt en ook een burgemeester is geen heilige. Een direct gesprek is ook in zulke geval len altijd beter dan het achter de kie zen houden van kritiek, zeggen ingewijden. Ondanks de wensen, accepteerde de nieuwe Thoolse raad Van der Mun nik voluit. Het gesprek was een soort ijkpunt na acht jaar, een proce dure die in de toekomst bij herbe noemingen mogelijk meer regel dan uitzondering gaat worden. Dan kan een commissaris zich ook vergewis sen of zijn mede-bestuurder op lokaal niveau nog steeds geaccep teerd wordt. De beoogde burgemeester, die er maandagavond zelf niet bij was, zal voor de kerstdagen zijn benoeming nog kunnen verwachten. De commissaris feliciteerde in elk geval de nieuwe Thoolse raadsleden met hun verkiezing en wenste ze bij zonder veel sterkte toe. "Voor een deel kunt u het werk op kwalitatief dezelfde wijze voortzetten en het samengaan van Tholen en St. Phi lipsland voegt iets nieuws toe", zei de commissaris. Hij nodigde zich zelf tegelijk uit voor een werkbe zoek aan de nieuwe gemeente Tho len. "Dat zou ik op prijs stellen, want Volgens prof.dr. A. van der Zwan moet het gemeentebestuur van Tho len oppassen, dat men niet teveel doorslaat met het aantrekken van bedrijven. "Het eiland heeft een lan delijke signatuur en ik hoop, dat het lang zo mag blijven", zegt Van der Zwan in een vraaggesprek met de Eendrachtbode. Dit naar aanleiding van de aanwijzing van zijn woning de Schelphoeve, onder de zeedijk tussen Poortvliet en Scherpenisse, als monument. Zie verder pagina 9. het is al wat langer geleden." Hij bewaarde goede herinneringen aan vorige bezoeken aan Tholen en St. Philipsland. "Iets minder aan het waterschap, want toen kwam ik midden in een demonstratie (tegen sluiting van Sint Maartenshof-red) terecht, maar door deze verrassingen blijft de functie van commissaris der koningin boeiend en interessant", aldus Van Gelder. Dat deelde directeur A.A. Meloen de keuze van de leerlingen voor dinsdagavond mee op de jaarlijkse ouderavond van de Thooise scho lengemeenschap in Sint-Maartens dijk. Zoals bekend is het de bedoeling dat de fusie van de TSG, de Edward Jenner en de Lage Meren op 1 augustus 1995 rond is. Deze scholen gaan als Scheldecollege verder, met afspraken over doorstroming van leerlingen naar de regionale scho lengemeenschap 't Rijks in Bergen op Zoom. Het bestuur van deze nieuwe gewes telijke scholengemeenschap (GSG) wordt de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Maar sinds kort hebben de Olivier Elsemanschool (net als de TSG een school voor voorbereidend beroepsonderwijs) èn de rooms- kathoiieke St. Thomasmavo zich ook aangemeld als fusiepartners. "Er is nu een serieus onderzoek gaande om deze scholen oök mee te laten doen." Bij de besprekingen is er eerst van uitgegaan dat deze twee nieuwe kandidaten later aan zouden sluiten als de fusie van de TSG, de Lage Meren en Edward Jenner is afge rond. Maar nu wordt geprobeerd om alle scholen in één ronde samen te voegen. Volgens Meloen betekent dit dat alle vbo en mavo-scholen in West- Brabant en Tholen onder één para plu gebracht worden. "Maar er staat ons tot 1 februari nog een hoop te gebeuren," zo zei hij over de zoveel ste verandering voor zijn school tij dens de laatste tien jaar. Volgens Meloen vormen de scholen die op 1 augustus samengaan een 'smalle' scholengemeenschap.' Later 1996-1999) kan er een 'brede' scho lengemeenschap ontstaan als de smalle fuseert met 't Rijks. Voor de basisscholen ziet de direc teur het als een oplossing wat betreft voortgezet onderwijs: "Zij hoeven straks maar te kiezen uit twee scho len, namelijk 't Rijks en het Moller- lyceum." (De laatste is ook bezig te fuseren met scholen in Steenbergen en Ossendrecht). Daarnaast bestaan overigens ook nog de scholenge meenschap Roncalli en het gymna sium Juvenaat in Bergen op Zoom. Door de fusies verandert een aantal scholen van grondslag of zoals Meloen het uitdrukte: "Ze verschie ten van kleur.' Dat geldt voor de Edward Jenner en St. Thomasmavo, die worden van rooms-katholiek openbaar. Meloen stelde nog maar eens vast dat de fusie niet uit weelde plaats vindt maar uit noodzaak. "Voor de leerlingen heeft het echter een meer waarde want ze kunnen binnen het eigen instituut doorstromen naar 't Rijks, zonder tijdverlies. Hoewel de praktijk zal moeten leren hoe dat werkt." Wat dit voor gevolgen heeft voor de leerkrachten en het overige perso neel is nog niet duidelijk. Wellicht zullen docenten straks op verschil lende vestigingen les gaan geven. De ouderavond werd matig bezocht. De kantine was maar voor de helft gevuld. Voorzitter A.M. Elenbaas van de ouderraad noemde de fusie voor de school 'belangrijk'. "Dan blijft de TSG levensvatbaar. En GSG klinkt bijna hetzelfde als TSG." Als nieuw lid van de ouderraad werd C.G.M. Goedegebuure uit Sint Annaland gekozen. Hij volgt de heer D. Wessels op, die aftredend was. Er waren 41 stemgerechtigden. Na de pauze vertelde mevrouw M.J. Oost hoek uit Goes over klassieke ho meopathie. Sint-Philipslander Walpot krijgt fikse steun van Thoolse kiezers Het is onmenselijk anderen niet als onze gelijke te zien, zegt burgemeester Verbree bij herdenking bevrijding Sint- Philipsland Ir. Geuze presenteert fotoboek: Tholen toont als een veelvervige rok Carnavalsvierders Gróót Pesöót 'deur 'n uul uutgebroeid' A.W. Blaas doet onderzoek naar Thoolse vissersvloot Alleen de ware muziekliefhebbers komen nog naar play-in Stroomstoring op Tholen na brand in transformatorhuisje CDA houdt moed na verkiezingsnederlaag A. den Hartog neemt beroep aan naar Hervormd Sint- Maartensdijk Beter Wonen betaalt overdekte gang naar uitbreiding Elenahof uit eigen zak Algemeen kampioen Piet Potappel van Vogelvrienden had pech bij kweken DE OUDERDOM VAN EEN AREND IS BETER DAN DE JEUGD VAN EEN MUS Dit nummer bestaat uit 24 pagina's In verband met een personeelsbij eenkomst ter gelegenheid van het gouden jubileum, is het kantoor van de Eendrachtbode, dè Thoolse Cou rant, vrijdagmiddag 18 november gesloten. De lokale omroep Sloth wijdt zater dagmorgen van elf tot twaalf uur een radioprogramma aan het 50-jarig bestaan van de Eendrachtbode. Juffrouw Anita van de Berg-Roggeband geniet van het optreden van de kinderen. Het was dinsdagochtend feest voor de kinderen op de School met de Bijbel in Poortvliet. Juffrouw Anita van de Berg-Roggeband kwam na een zwangerschapsver lof weer terug op school. Dat was niet de enige reden om haar te verwelkomen. Nee, de kinderen en ouders vierden het feit dat ze al 14 jaar op school werkt. Op zich niks bijzonders, maar toen ze tien jaar op school was, is daar geen aandacht aan besteed omdat ze naar Zaandam zou ver huizen en ging trouwen. En toen ze 12V4 jaar aan de school was ver bonden, is er van een feestje ook niks gekomen. Nu was de tijd om de juf eens in het zonnetje te zet ten. De juffrouw wilde al vroeg naar school gaan om alles klaar te zetten voor de kleuters uit de onderbouw maar ze werd daar van weerhouden door directeur M.W. Wisse die haar ging ophalen in Tholen. Het was een verrassing voor haar om om negen uur alle kinderen, leerkrachten en ouders in de school bij elkaar te zien. Bovendien waren haar ouders en haar echtgenoot ook aanwezig. Alle kinderen hielden voordracht- jes. De kleintjes speelden bloe menkinderen die door Anita waren grootgebracht. Andere kin deren zongen het liedje dat de juf altijd buiten bij de zandbak zingt:"Ga nu klappen op het zand." In de schoolkrant verzorgde de juffrouw altijd een pagina 'priet praat', een bladzijde vol met opmerkingen van kinderen. Ze moet dan goed luisteren naar wat de kinderen zeggen. Maar de kin deren kunnen ook goed naar de juf luisteren als ze bijvoorbeeld Jip en Janneke voorleest van Annie M.G. Schmidt De juf is dan wel weer terug op school maar begint nu aan haar ouder schapsverlof. Dat betekent dat ze niet de hele week werkt, maar een gedeelte van de week. Tijdens haar zwangerschapsverlof werd haar plaats ingenomen door juf frouw Elly Wisse en juf Annet de Boer. Zij blijven ook nu aan. 's Avonds was er een receptie voor ouders, oud-leerlingen en werd ze door verschillende mensen toege sproken, waaronder voorzitter H. Jansen van het bestuur. Ze kreeg een houten tuinbank aangeboden.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1