Strijd brandt los om de 19 zetels in nieuwe Thoolse raad Vrijspraak, maar leed onuitwisbaar x Sla Ik probeer beleefd te blijven, dat moet wel in deze functie Nieuwe bocht Scherpenisse is nutteloos St.Philipsland herdenkt de bevrijding LEVÏNAL5EEN MILJONAIR! Bistro op andere plek bij Strijenham EB 10 november pas 's middags Donderdag 3 november 1994 50e jaargang no. 51 Voorkeursactie Hoek (WD) en Klippel (SGP) voor 320 stemmen De zeven politieke partijen die 9 november aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, maken zich op voor de eindsprint. Woensdagavond om half acht zal blij ken, of ze hun fel begeerde zetels kunnen innemen. "Een half uur na het sluiten van de stembussen kan de uitslag bekend zijn", zegt L. den Braber, hoofd verkiezingen van de gemeente Tholen. Intussen neemt de spanning toe, speciaal bij de VVD en de SGP, waar voorkeursacties begonnen zijn. Loco-burgemeester SGP Rechtbank: geen bewijs voor ontucht De winkel van de Nieuw-Vossemeerse fotograaf P.A.M. Kooien aan de Eendrachtsweg in Tholen is veranderd in een bloemenzee. Zijn vrijspraak door de Middelburgse rechtbank is door veel inwoners, onder wie burgemeester H.A. van der Munnik, een felicitatie waard bevonden. Bloemen, planten, gebak, gedichten, het meeleven van de Tholenaren is groot. Maar Piet Kooien zelf en zijn fami lie verkeren desondanks niet in een juichstemming. "Je komt er nooit meer van af', zegt de treurig gestemde fotograaf, die een schadeclaim van tonnen bij de justitie wil indienen. Onwaarheden Tegenstrijdige verklaringen Schadeclaims St. Nicolaas-aktie knip de waarde- \v... cheques .fej-K uitt.w.v. Secretaresse B.G. van Sprundel-den Engelsman 25 jaar ambtenaar: 'Met Lien van Sprundel,' klinkt het door de telefoon als iemand van buiten het gemeentehuis een afspraak met de burgemeester of een wethouder wil maken. Ze bekijkt de agenda's, overlegt met de bestuurders en prikt een datum. Nieuwbouw Niet eentonig Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin-opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Oud-wethouder L.J. Koopman uit St. Maartensdijk ziet het nut van de bochtafsnijding bij Scherpenisse niet in. "Als er daar een ongeluk gebeurt, rijd je te hard of heb je gedronken. Maar als er een fietsend kind tussen St. Maartensdijk en Sta- venisse dood gereden wordt, dan komt dat door het ontbreken van het fietspad, waar al 20 jaar over gesproken wordt. Daar is geen geld voor zoals ook de rondweg bij Poortvliet er nog steeds niet ligt, wat de bewoners van de Stoofstraat als maar overlast geeft. Maar er worden wel miljoenen uitgetrokken voor de bocht bij Rinses, terwijl het de gemeente nog 3 ton kost om de ver ontreinigde Stoofdijk te verleggen. En voor het toeristisch fietspad tus sen Gorishoek en Strijenham is er ook geld, maar niet voor het ontbre kende fietspad naar Stavenisse", zei Koopman vrijdagavond op een ver kiezingsbijeenkomst van de SGP in Poortvliet. Zie verder pagina 9. Sint-Philipsland herdenkt op 11 november een halve eeuw bevrij ding met een bijeenkomst in De Wimpel. De plaatselijke koren VZOS, Comt nu met Sangh en mis schien ook Van Knop tot Bloem ver lenen er hun medewerking aan. Schipper P. Aarnoudse vertelt hoe hij, met meer schippers, als loods een vaartocht naar het bezette Schouwen-Duiveland maakte. J. Kempeneers gaat kort in op de beschieting die Sint-Philipsland te verduren kreeg; en hoe een Engelse tankschutter in gewetensnood raakte omdat hij vanaf het eiland de kerk van Bruinisse tot een ruïne maakte. Naast koorzang is er samenzang en een declamatie. Burgemeester A. Verbree heeft toegezegd de bijeen komst, die om half acht begint, te openen. Hervormd predikant D.J. van Eckeveld zal de sluiting verzor gen. De herdenkingsbijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk. Aan de ingang van De Wimpel wor den programma's uitgereikt. Aanvankelijk was het de bedoeling om de bevrijding morgen te herden ken. Dan is het precies 50 jaar gele den dat de Canadezen Sint-Philips land binnen trokken. Maar ondanks de inzet van enkele inwoners en gemeentesecretaris Pijl kan het mor gen niet doorgaan. Het was allemaal te kort dag. Speelvanaf nu iedere maand (voor 35 gulden) mee in de Spaanse loterij en maak kans op 6,5 miljoen gulden (totaal 90 miljoen). DOEMEEJEWEET TOCH MAAR NOOIT! Gratis Info; UNITED MEDIA GROUP Postbus 704 2900 AS Capelle a/d Ussel Tel: 010-4512178 De al bijna twee jaar lopende proce dure voor de bouw van een bistro met bovenwoning bij Strijenham is op verzoek van de gemeente stopge zet. De bistro komt namelijk niet op de plek die aanvankelijk was geko zen, omdat het waterschap heeft geweigerd vrijstelling te verlenen van de verordening waterkering en waterbeheersing Zeeland. Over een nieuwe in acht te nemen afstand tot de teen van de dijk heeft de eige naar, M.J. Franken uit Ossendrecht, inmiddels overeenstemming bereikt met het schap. Er zal een nieuwe procedure tot aanpassing van het bestemmingsplan Buitengebied gestart worden. Tegen de komst van de bistro is door een aantal inwoners van Strijenham bezwaar gemaakt. Hun bezwaren (verkeersoverlast, verstoring van de rust, aantasting privacy en vermin dering woongenot, belasting natuur monument Oosterschelde) zijn door de gemeenteraad ongegrond ver klaard. Juliana. De salon van de veerboot Prinses Juliana van de provinciale stoombootdiensten wordt voorals nog niet verbeterd. De eis van de provincie dat dit tijdens de onder houdsperiode - deze maand - zou gebeuren, kon niet worden ingewil ligd omdat het ontwerp nog niet klaar was. Daardoor loopt de PSD voorlopig drie ton mis. De jeugd was flink vertegenwoordigd op de SGP-verkiezingsbijeenkomst in Poortvliet. De 13-jarige Maarten Eerland uit St. Philipsland, op de achtergrond, mag echter ook de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog niet stemmen, maar hij wilde de kans om Tweede Kamerlid Van der Vlies te horen, niet voorbij laten gaan. 'Enkele SGP'ers die het niet eens zijn met de voorkeursactie die op St. Philipsland wordt gevoerd voor H. Geluk' pleiten in een advertentie 'noodgedwongen' voor M.J. Klippel uit Scherpenisse, die op de zesde plaats staat. "Het is de SGP onwaar dig wanneer een kundig bestuurder het risico loopt uit de gemeenteraad te verdwijnen. De lezers van de Een drachtbode weten, hoe Klippel zich inzet voor de Thoolse samenleving. Wij hopen dan ook van harte, dat hij na 9 november terugkomt", aldus de 'enkele SGP'ers' uit Tholen. De SGP heeft momenteel 5 zetels in de Thoolse en 3 zetels in de St. Phi- lipslandse raad. Hoewel het totale aantal raadsleden in de nieuwe gemeente Tholen stijgt van 17 naar 19, vrezen de organisatoren van de voorkeursactie toch voor de zesde plaats van Klippel. Temeer wanneer de huidige St.Philipslandse fractie voorzitter Geluk meer stemmen krijgt. Overigens staat die pas op de 12de plaats, maar daarover was in St. Phi lipsland juist onvrede ontstaan, evenals over de 'magere' vijfde plaats van wethouder L. Walpot. Een groep SGP-jongeren o.l.v. Peter Hoek gaf na het bekend worden van de kandidatenlijst een signaal van onvrede af, maar momenteel is er geen sprake meer van een voor keursactie, aldus Hoek. En Geluk zelf zegt ook niets te weten van een actie om hem alsnog in de Thoolse raad te krijgen. De kiezers kunnen daar overigens wel voor zorgen, want de helft van de kiesdeler, dus zo'n 320 stemmen (berekend op basis van de opkomst in 1990) is slechts nodig om in de nieuwe gemeenteraad te komen, wanneer de partij als totaal tenmin ste voldoende stemmen krijgt. Met een opkomst van 73.11% van de 16.658 kiesgerechtigden komt de kiesdeler op 641 12.179 19) en de helft daarvan is circa 320. Wanneer partij A bijvoorbeeld 1300 stemmen krijgt, waarvan 780 op kandidaat 1 190 op kandidaat 2 en 330 op kandi daat 3, zijn de kandidaten 1 en 3 gekozen en valt 2 buiten de boot. De aanhangers van Klippel proberen op die manier hun zesde man direct aan voldoende stemmen te helpen en daarmee voorgangers op de lijst en in elk geval lagere kandidaten voor te blijven. ZIE VERDER PAG. 9 De rechtbank, die eigenlijk pas 31 oktober uitspraak zou doen, maakte donderdag 27 oktober al een einde aan de onzekerheid: vrijspraak. Alle verklaringen overziende, ontstond bij de rechtbank de indruk, dat de fotograaf tijdens de doe-dag van de openbare basisschool ter Tolne drie meisjes een of meerdere keren heeft aangeraakt en dat deze aanrakingen door de kinderen vaak niet op prijs werden gesteld. Maar dat er sprake zou zijn geweest van opzettelijk ont uchtige aanrakingen, zoals de offi cier van justitie Kooien ten laste had gelegd, achtte de rechtbank aan twij fel onderhevig. "Het wettig en over tuigend bewijs hiervan is niet gele verd. Hieruit volgt, dat verdachte moet worden vrijgesproken',, aldus de rechters mr. B.J.R.P. Verhoeven, mr. A. Holleman en mr. A. van Wamel. Raadsman mr. P.H. Doedens wilde de rechtbank niet'bevoegd verklaren gezien de 'ondeugdelijke aanpak van de politie in deze toch gevoelige zaak.' Het politie-onderzoek was volgens de advocaat zo slecht ver richt, dat de officier van justitie niet in redelijkheid tot vervolging had mogen overgaan. De rechtbank heeft dit verweer ver worpen. "In de loop van het onder zoek ter terechtzitting is het de rechtbank duidelijk geworden, dat het politie-onderzoek niet de schoonheidsprijs verdient. Uit latere verhoren bij de rechter-commissaris is door enkele kinderen verklaard, dat hun aan de politie afgelegde ver klaringen in het proces-verbaal van de politie niet juist zijn weergege ven, althans onwaarheden bevatten die door de betreffende kinderen niet zijn bedoeld. Verder is uit latere verklaringen van de kinderen duide lijk geworden, dat de politie niet heeft gecontroleerd of de schriftelij ke weergave van hetgeen was ver klaard, volgens de kinderen strookte met wat zij bedoeld hadden. De door de politie schriftelijk neergelegde verklaringen zijn niet ondertekend, maar ook niet voorgelezen of ter controle aan de kinderen te lezen gegeven." Volgens de rechtbank was het een en ander op het moment dat de offi cier van justitie moest beslissen over de vraag of al dan niet tot strafver volging moest worden overgegaan, nog niet in volle omvang duidelijk. "Het politiedossier zoals dat toen aan de officier van justitie ter beschikking stond, bevatte ruim schoots voldoende aanknopingspun ten om in redelijkheid tot strafver volging te kunnen besluiten." Daar om achtte de Middelburgse recht bank de officier bevoegd de zaak aan te kaarten. "Maar naar ons oor deel is niet wettig en overtuigend bewezen, wat aan de verdachte ten laste is gelegd. De voor de verdach te belastende getuigenverklaringen zijn voornamelijk uitspraken van kinderen met wie hij op 26 mei 1992 de doe-dag hield. De rechtbank heeft geconstateerd, dat de kinderen die deze verklaringen hebben afge legd, bij de rechter-commissaris in velerlei opzicht anders hebben ver klaard dan zij blijkens het proces verbaal bij de politie zouden hebben gedaan. De verklaringen van de kin deren zijn veelal niet vast. Boven dien stroken de diverse verklaringen ook vaak onderling niet met elkaar", aldus de Middelburgse rechtbank, die tot vrijspraak overging omdat het wettig en overtuigend bewijs voor ontucht niet geleverd was. Kooien is nog niet bekomen van de 'schrik' die de vrijspraak toch wel opleverde. "Ik had niet anders ver wacht, want vroeg of laat zal het recht zegevieren, maar het beang stigt me, dat iedereen dit kan over komen. Halve eeuw geleden marcheerden Canadezen Sint-Philipsland binnen Politieke partijen roeren zich aan vooravond raadsverkiezingen Jeanine Schot verdient kinderzitje met dragen autogordel Zeeuws D66-kamerlid steunt aanleg Zoomweg-Noord Vrees voor parkeeroverlast bij aanleg nieuwe wijk Sint-Annaland Jubilerend Concordia Tholen rekent af met 'hoempapa-imago' Op de valreep fotoboek over Sint- Philipsland en Anna Jacobapolder Afscheid van vijf bestuurders bij Rabobank St.Annaland-Poortvliet Dubbele meerderheid voor ruilverkaveling blok Poortvliet Wilgen Geulsche Weel geknipt Reserves Tholense Boys hekkesluiter na verlies tegen WHS ZEGT NIET 'ZO KAN HET WEL' MAAR ZEGT 'HET KAN NOG BETER' Dit nummer bestaat uit 24 pagina's De verkiezingsuitslagen van 9 november leest u, zoals u al gewend bent, de volgende dag uitgebreid in de Eendrachtbode. Daarom krijgt u de krant volgende week pas 's mid dags in plaats van 's morgens met de complete uitslagen, achtergronden en commentaren bij de eerste raads verkiezingen voor de per 1 januari 1995 te vormen gemeente Tholen. zie verderop in deze krant Advertentie I.M. - Haar werkkamer, tussen die van de burgemeester H.A. van der Munnik en wethouder J. Versluys, ligt cen traal. Om de secretaresse van het college van Tholen kun je niet heen, maar zelf is ze heel bescheiden over haar rol. Gisteren (woensdag) vierde ze haar 25-jarig dienstjubileum. Geen uitgebreid feest maar -alweer- een bescheiden bijeenkomst aan het eind van de werkdag. Mevrouw Van Sprundel-den Engelsman (43) maakt, sinds ze op 1 november 1969 in dienst trad van de toenmalige gemeente Sint-Maar tensdijk, een tweede herindeling mee. Eerst van zeven gemeenten in 1971 die opgingen in de gemeente Tholen en straks de samenvoeging van Tholen en Sint-Philipsland. "Daar zie ik niet tegenop. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed zal verlopen." Anders was het in 1971 toen zij ineens van typiste, lokettiste en tele foniste van de gemeente Sint-Maar tensdijk terecht kwam op de afde ling interne zaken van groot Tholen. "In de oude gemeente zat ik aan het loket. Je deed alle voorkomende werkzaamheden. Je hielp de mensen aan het loket dat toen in de hal zat naast de trouwzaal. Wat nu de trouwzaal is was toen de secretarie." Later kreeg ze ook de bevolkings boekhouding erbij en moest ze de entadministratie verzorgen. Ze her innert zich nog de DKTP-kaarten die ze op moest sturen naar een cen traal bureau in Goes. Lien den Engelsman werd als 18- jarige aangenomen door burgemees ter D.C. Bouwense en secretaris T.C. Benou. Daarvoor werkte ze negen maanden op de administratie van machinefabriek en ijzergieterij Holland (nu RMI) in Bergen op Zoom. Op interne zaken hield ze zich bezig met de inkomende en uitgaande post. Ze moest onder meer stukken stencillen. Later werd de offsetma chine gebruikt. Ook kreeg ze de registratuur onder haar hoede: het opbergen en opzoeken van stukken en dossiers in het archief voor de ambtenaren en de bestuurders. Geen geautomatiseerd systeem zoals nu maar handwerk. De herindeling betekende ook een nieuwe burgemeester: "J.E. van Boeijen met een lange ij," zegt ze onberispelijk. In 1974 werd ze offi cieel de rechterhand van de burge meester nadat ze in dat jaar de oplei ding voor secretaresse had afgerond. Ze verhuisde naar een kamer boven de hal. De burgemeester zat in wat nu de ontvangstkamer is. Het directe contact met het publiek aan het loket miste ze in het begin wel. "Vanaf die tijd werd het hoofdzakelijk telefo nisch." In 1978 vertrok Van Boeijen naar Harderwijk. Als waarnemend bur gemeester trad PvdA-wethouder C.J. Moerland uit Stavenisse op die het ambtsketen in december 1978 over kon dragen aan E. Baerends. Tot de nieuwbouw in 1979 zaten de drie wethouders op één kamer. "In het nieuwe gebouw kregen ze ieder een eigen kamer en ik kreeg alleen maar secretaressewerk te doen maar dan voor het hele college. Dat is nu ook al weer vijftien jaar," beseft ze. Behalve dat, verzorgde ze ongeveer tien jaar lang de notulen van de maandelijkse raadsvergaderingen. "Met al het andere werk was dat toen best wel druk. In het uitwerken gaat erg veel tijd zitten." Sinds 1992 is dat uitbesteed maar Lien verzorgt nu nog wel de notulen van de (besloten) commissie bestuurlijke aangelegenheden. De secretaresse krijgt telefoontjes van burgers, bedrijven, scholen, instellingen, Jjestuurders en de pers die om een onderhoud vragen met een vertegenwoordiger van het col lege. Ze maakt afspraken over werk bezoeken, een opening van een win kel, een extra vergadering, het uit reiken van een koninklijke onder scheiding. Ze verzorgt het archief voor het college, verricht typewerk. "Ik ben een aanspreekpunt voor het college maar treedt nooit naar bui ten. Daar is de voorlichter voor." Mevrouw Van Sprundel kan niet altijd alle bellers helpen. Dat leidt een enkele keer tot korzelige stem men aan de andere kant van de lijn. "Maar ik probeer beleefd te blijven. Dat moet je wel in deze functie." Burgemeester Van der Munnik is de vierde burgemeester die Lien in haar loopbaan meemaakt. Hij kwam in juli 1986 naar Tholen nadat zijn voorganger Baerends in september 1985 bij een ongeval om het leven was gekomen. In de tussentijd trad CDA-wethouder Versluys op als waarnemend. "Met allemaal kan ik goed opschie ten," zegt de secretaresse,"ik heb met niemand problemen. Zo ervaar ik dat tenminste. Het is natuurlijk afwachten wat voor persoon er komt maar dat geldt ook voor degene die nieuw komt. Je moet allebei aan elkaar wennen. Het heeft met nie mand ooit stroef gelopen." De afwisseling in het werk trekt haar. "Je werkt voor verschillende mensen. Het is niet eentonig. Met alle afdelingen heb ik contact. Met de een wat meer dan met de ander maar ik ken iedereen in het gemeen tehuis. Het is nooit een sleur. Daar om hou ik het misschien vol. Ik ga altijd met plezier naar mijn werk." Buiten het werk bekleedt mevrouw Van Sprundel geen maatschappelij ke functies. O ja, het enige is dat ze gewoon lid is van het bestuur van de personeelsvereniging van de gemeente. Vier burgemeesters, twee secretaris sen (Benou en sinds 1989 A.G. Ize- boud) en vijf wethouders. Lien gaat gewoon door, zegt ze. Op haar manier:"Fulltime maar op de achtergrond." - Lien van Sprundel-den Engelsman jubileert. i

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1