Geref. Gem. Tholen bouwt nieuwe kerk voor 1000 mensen Waterschap dient varkens te weren Kinderen bieden verkeersplan voor de Molenvlietsedijk aan Stadszicht aan de Postweg maakt meeste kans 3 ik/ n-a Ruim half miljoen voor vernieuwing dorp en stad Zes inbraken Meanderlaan en Oranjerie Wallage op stap met Thoolse partijgenoten Vestingwerken Tholen worden een monument De Gereformeerde Gemeente in Tholen gaat voor 5 tot 6 miljoen gulden een nieuwe kerk bouwen met 1000 zit plaatsen, een verenigingsgebouw en parkeerplaatsen. De ledenvergadering heeft daartoe met een krappe meerder heid besloten. In overleg met het gemeentebestuur wordt naar een plaats gezocht, maar Stadszicht, tegenover transportbedrijf Schot aan de Postweg, lijkt de meeste kans te maken. Veel kinderen Tijdsfactor Verkeersdruk Hoofdingelanden Van 't Hof en Sauter: Het wordt wel eind november voordat b. en w. van Tho len een definitieve beslissing nemen over de milieuver gunning voor de zeven varkenshouderijen. De bezwaren die Budelpack heeft ingebracht, vergen zoveel onderzoek van gemeentewerken, dat er meer tijd nodig is dan vier weken na de hoorzitting op 5 oktober. Keihard onderhandelen Opdooi Van der Munnik stevent af op burgemeesterschap Wethouder J. van der Jagt van openbare werken zal nagaan of de Molenvlietsedijk in Tholen voor schoolkin deren veiliger gemaakt kan worden. Dat zei hij dinsdag middag in de hal van het gemeentehuis waar 16 leerlin gen van vier basisscholen hem een verkeersplan voor de Molenvlietsedijk aanboden. Mini-rotonde Ten Ankerweg Tholen Verkeersremmers Bouwsteen Donderdag 27 oktober 1994 50e jaargang no. 50 Eeridrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Als het aan de rijksdienst voor de monumentenzorg en gedeputeerde staten van Zeeland ligt, worden de vestingwerken van Tholen tot beschermd monument aangewezen. Dat moet zorgen voor het behoud van de verdedigingswerken. Het gaat voornamelijk om de gracht (de Vest) en de wallen (waarop onder meer molen De Hoop staat). Er horen vanouds ook drie poorten bij: de Oudelandsepoort, de Vossemeer- sepoort en de Waterpoort aan de Eendracht. Deze drie gebouwen werden echter afgebroken en de houten bruggen die er lagen, werden vervangen door dammen. De vestingwerken zijn ontstaan tus sen 1603 en 1634. De bouwmeesters zijn onbekend, maar wel weet men dat er kort voor de aanleg adviezen werden gegeven door Johan van Rijswijck en Andries de Roy. De bekende vestingbouwer David van Orliens (waarnaar ook een straat in Tholen is vernoemd) was er van 1625 tot 1634 bij betrokken. De ves- tingswerken rond Tholen zijn gebouwd in een regelmatige zeven hoek. Tholen speelde van de 16de tot en met de 18de eeuw een belangrijke rol in de beheersing van de toegang tot Zeeland en met name bij het scheepvaartverkeer tussen Holland, Zeeland en Bergen op Zoom. De functie als vestingstad verdween als gevolg van een koninklijk besluit op 9 september 1814. Tholen en Sint-Philipsland krijgen voor volgend jaar bij elkaar meer dan een half miljoen gulden voor stads- en dorpsvernieuwing. Dat blijkt uit de verdeling van de rijks bijdragen door gedeputeerde staten. Ondanks het feit dat de twee gemeenten in 1995 in één nieuwe gemeente opgaan, heeft de provincie toch een apart bedrag voor Sint-Phi- lipsland opgenomen. Tholen krijgt 485.073 gulden. Daarvan is 346.731 gulden voor de verbetering van slechte eigen woningen. Verhou dingsgewijs heeft Tholen van alle gemeenten het meeste geld nodig voor deze post (15 procent van het totaal). De rest, 111.342 gulden, is bedoeld voor projecten. Hiervoor kan de gemeente plannen indienen tot 1 april volgend jaar. In Sint-Phi- lipsland ligt de verhouding anders. De gemeente heeft 66.990 gulden beschikbaar waarvan iets meer dan de helft, 34.188 gulden, voor de ver betering van slechte woningen. Het overige geld, 32.802 gulden is bedoeld voor projecten. Tholen heeft, na Terneuzen, het meeste gekregen van de ruim 4,6 miljoen die beschikbaar was. De kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Hoogaarsstraat in Tholen verliest zijn functie omdat er waarschijnlijk in Stadszicht een nieuwe kerk wordt gebouwd. "We kunnen moeilijk anders dan elders nieuw bouwen", zegt kerkbe stuurder M. van den Berge. "Aan de Hoogaarsstraat mogen we van de gemeente niet verder uitbreiden dan tot 850 zitplaatsen en dat is te beperkt. Gemiddeld zitten er nu 70 mensen in de vergaderzaal, die met een vouw wand via de kerk verbonden kan worden. Van een uitbreiding met 225 zitplaatsen (de kerk biedt nu plaats aan zo'n 600 mensen) zou je die 70 moeten aftrekken en dan blijft er te weinig over. Dan loop je de kans, dat je binnen tien jaar weer vast zit en dat is onaanvaardbaar gezien de grote investering. Veel geld uitgeven voor weinig plaatsen, dat is een te groot risico." Toch waren ook nogal wat leden voorstander om aan de Hoogaars straat uit te breiden. "Het scheelde heel weinig", zegt Van den Berge. Volgens hem maakt het wat kosten betreft niet zoveel uit. "Want aan de Hoogaarsstraat zouden we naast het bestaande gebouw een nieuwe kerk zetten en de huidige kerk tot vereni gingsruimte ombouwen. Maar dan blijf je beperkt tot 850 zitplaatsen en dat is te weinig. We hebben nu ruim 1034 leden en doopleden en door het geboorte-overschot is de groei de laatste vijf jaar heel sterk. Onze gemeente telt heel veel kinderen. We denken dan ook, dat het finan cieel verantwoord is. De eerste aan zetten voor de financiering zijn gemaakt, zoals ook in grote lijnen de bouwplannen bekend zijn. Alles •wordt pas nader uitgewerkt wanneer de bouwplaats bekend is. Daartoe hebben we een verkennend gesprek met de burgemeester gevoerd", zegt Van den Berge. Wat er met de bestaande kerk zal gebeuren, is nog niet bekend. Een probleem voor nieuwbouw op een andere plaats is de tijdsfactor. Aan de Hoogaarsstraat zou men sneller kunnen bouwen, maar de beperking van de zitplaatsen en de kosten vormen een belemmering. De Geref. Gem. moet daar namelijk de waterlopen en de beplanting die wegens de bouw verdwijnen, op eigen kosten even verder opnieuw aanleggen. Als nieuwe bouwplaats lijkt Stads zicht aan de Postweg de meeste kans te maken. Dit nieuwe uitbreidings plan is echter nog niet in ontwikke ling. De gemeente heeft er nog geen vierkante meter grond in eigendom. De ontwikkeling van plan Molen hoek tussen Hertenkamp en de Gemaalweg heeft namelijk de voor keur, hoewel dat ook stroef verloopt in verband met de eis van het water schap dat er een strook van 30 meter onder de zeedijk vrij moet blijven. Het tegenover Stadszicht gelegen transportbedrijf Schot vormt weer een belemmering om daar vlakbij huizen te bouwen. Volgens hoofd gemeentelijke ont wikkeling L.T. Steenpoorte moet er een strook van 100 meter vrij blij ven. "Daarin mogen geen woningen komen, maar daar zou wel de kerk gebouwd kunnen worden met zo'n 80 parkeerplaatsen. Wat verkeer betreft, zou Stadszicht prima geschikt zijn voor de kerk. De omgeving van de Hoogaarsstraat zou met een uitbreiding teveel belast worden. Gezien de verkeersdruk hebben wij de grens van 850 zit plaatsen gesteld, anders komt er teveel autoverkeer. Naar gelang de weersomstandigheden zijn dat er volgens tellingen 40 tot 70. In Stads zicht moeten we nog bekijken wie die parkeerplaatsen aanlegt. De strook grond tegenover transportbe drijf Schot is in elk geval lager in prijs dan bouwgrond voor huizen", aldus hoofd gemeentelijke ontwik keling Steenpoorte. Intussen kreeg dijkgraaf I.C. Hage tijdens de algemene vergadering van het waterschap Tholen kritiek, dat hij te weinig tegengas tegen de komst van de varkens geboden had. "De gemeente heeft onze mening gevraagd over de herziening van het bestemmingsplan buitengebied", liet de dijkgraaf de hoofdingelanden weten. "Wij hebben te kennen gege ven, geen bezwaar te hebben tegen die herziening. Wel hebben we gepleit voor maatregelen om veront reiniging van het oppervlaktewater te voorkomen. Tevens is de gemeen te gevraagd om de varkenshouderij en aan geschikte wegen te projecte ren. In ons waterschapsgebied zijn er namelijk wegen die minder geschikt zijn voor frequent gebruik door zware vrachtwagens. Dat is zowel voor de bedrijven als voor het waterschap van belang", zei Hage. Chr. van 't Hof uit St. Philipsland vond die aanpak veel te mager. "Is er niet keihard onderhandeld met het gemeentebestuur over de belasting van de wegen? Door overbelasting van de polderwegen zal het onder houd drastisch toenemen en de gemeenschap wordt op hoge kosten gejaagd. Dat is een keihard gegeven, maar het waterschap heeft die belan gen niet tijdig en zakelijk kenbaar gemaakt", aldus Van 't Hof. De dijkgraaf verwierp die kritiek. "Als waterschap mogen we geen politiek bedrijven. We dienen ons afzijdig te houden bij de keuze, wel ke ondernemingen de gemeente toe laat. Of het nu beton is, aardappelen of bieten, het gaat om openbare wegen. We hebben in het verleden zware transporten meegemaakt van de St. Annalandse haven naar het indus trieterrein van St. Maartensdijk. Dat was ons een gruwel, maar we kon- Zaterdagavond sloegen inbrekers hun slag in zes huizen aan de Mean derlaan en Oranjerie te Tholen. De bewoners waren geen van allen thuis. De dieven gingen ervandoor met geld en sieraden. De politie stel de een omvangrijk buurtonderzoek in en verzoekt mensen die deze avond in de Meanderlaan of Oranje rie waren en iets is opgevallen, con tact op te nemen met het politiebu reau, tel. 01660-1700. den het niet verbieden. Van 't Hof stelt nu een aantal suggestieve vra gen over de varkensstallen, maar wij houden ons verre van een politieke beslissing om bedrijven tegen te houden. Wij moeten op zaken als de waterkwaliteit e.d. letten en die opmerkingen hebben we bij de gemeente geventileerd, maar wij dienen geen mening te geven over de vestiging van bepaalde bedrij ven", aldus dijkgraaf Hage. Drs. A.G.M. Sauter wees op de pro blemen die in de winter kunnen ont staan met opdooi. "Als de wegen het niet toelaten, zullen de varkenshou derijen met aangepaste transport middelen genoegen moeten nemen", antwoordde de dijkgraaf. Sauter was ook niet gerust op de verontreini ging van het oppervlaktewater. Vol gens J.A. Dees, hoofd technische dienst van het waterschap, zijn er al sinds 1987 geen nieuwe bedrijfsma tige lozingen met op het oppervlak tewater gemeld. PvdA-voorman Jacques Wallage ondersteunt op zaterdag 5 november de verkiezingscampagne op Tholen en Sint-Philipsland. De voorzitter van de Tweede Kamerfractie gaat met zijn partijgenoten op stap naar Sint-Annaland, Stavenisse en Sint- Philipsland. Komende zaterdag vervolgt de PvdA de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. De caravan staat 's morgens op de Botermarkt in Tholen. Tussen 11 uur en kwart over 12 kunnen de kie zers ondermeer de fractieleden aan spreken, die zich ophouden in de Kerk-, Hoog- en Stoofstraat en op de Markt. Kinderen kunnen bij de caravan meedoen aan een ballon nenwedstrijd. Dat geldt ook voor Oud-Vossemeer, waar de caravan 's middags bij de Vossenkuil staat. In het dorpshuis is er tussen een uur en half twee een politiek café, waarna gediscussieerd wordt met de stichting Promotie Oud-Vossemeer. Vanaf half drie kunnen inwoners de politici in en om de Raadhuisstraat aanspreken. Tholen halve eeuw geleden bevrijd van nazi-bezetting PvdA-lijsttrekker Van Schetsen: Tholenaar prikt door alle mooie woorden heen AOV-man Van Doorn: Tholen heeft zitten slapen toen samenvoeging met Sint-Philipsland aan de orde was Het pakken van een winkeldief was een mooi succes, zegt toezichthouder Kivrak uit Sint- Maartensdijk VVD wil toeristenbelasting extra verhogen om VVV- kantoor te behouden Concordia Tholen viert 110-de verjaardag met jubileumconcert Landbouwgrond in Sint Annaland verkocht voor 32 mille, met uitschieter tot 40.000 gulden Beslissing over tankstation aan Ten Ankerweg valt na de verkiezingen Kinderen speuren in rariteitenspel tijdens vakantiebijbelclub Nederlaag tegen Noad brengt Smerdiek verder in de zorgen Schutters vormen een verdeeld huis WAAR HET GEWELD ZIJN INTREE DOET GAAT HET RECHT OP KRUKKEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's De huidige burgemeester van Tho len, H.A. van der Munnik, lijkt af te stevenen op dezelfde functie in de nieuwe gemeente Tholen, die 1 januari a.s. ontstaat door samenvoe ging van Tholen en St. Philipsland. Bij de sluiting van de sollicitatieter mijn blijkt er namelijk bijzonder weinig interesse te zijn voor de bur gemeesterspost. Alle komende her indelingen in Zeeland en Noord- Brabant ten spijt, niemand durfde de competitie met Van der Munnik aan. Zo gaat hij onbedreigd de nieuwe gemeente Tholen leiden, als tenmin ste commissaris der koningin drs. W.T. van Gelder hem als eerste op de voordracht plaatst en de Kroon Van der Munnik ook welgezind is. Volgens de wethouder is het mis schien mogelijk dat volgend jaar al te doen wanneer er ook aan de Ten Ankerweg gewerkt moet worden. Het is de bedoeling dat op de krui sing Molenvlietsedijk/Ten Anker- weg/Molenvlietsestraat een mini- rotonde komt. "Het zou mooi zijn om dat te kunnen koppelen. Tech nisch is dat geen probleem maar het is de vraag of het financieel haalbaar is. Dat weet ik niet. Die vraag laat ik open." De wethouder was verrast door de manier waarop de kinderen hem het plan kwamen aanbieden. Twaalf kinderen liepen in het verband of hadden een pleister op hun kin. Zij stonden naast het bord: 'Molenvliet sedijk onveilig', terwijl zich aan de andere kant een paar kinderen achter het bord 'Molenvlietsedijk veilig' geposteerd hadden zonder verband. Tussen de beide groepjes in het bord van Veilig Verkeer Nederland die voor het verkeersplan zorgde, zij het met inspraak van alle vier de basis scholen, Ter Tolne, Eben Haëzer, de Regenboog en de Kraal. De kinde ren zongen de wethouder ook toe. Ze spraken hem daarbij aan als bur gemeester. Van der Jagt vond dat wel een hele eer maar begreep dat het woord vier lettergrepen moest hebben om in het lied te passen. Het plan dat de wethouder in handen kreeg, ingekleurd en wel, is geen kleinigheid. Er moet heel wat gebeuren om dit uit te voeren. Geprobeerd moet worden om de punten waar het mogelijk verkeerd zou kunnen gaan, te verminderen. Dat zou onder meer kunnen door de schoolin-en uitgangen aan elkaar te koppelen. Op die plek moeten dan brede trottoirs komen voor wachten de ouders en schoolkinderen. Er blijven twee oversteekpunten over. Die moeten met zebra's aangegeven worden. De zebra die nu vlakbij de Zoekweg ligt zou dan weg moeten. De ingang van Ter Tolne aan de Zoekweg komt te vervallen. Voor ouders die hun kind naar school brengen en van school ophalen, zouden extra brede parkeervakken (van 2.50 meter) bui ten de rijbaan moeten worden aan gelegd. Ook zal geprobeerd moeten worden om de snelheid van het autoverkeer te remmen. Door bijvoorbeeld ver hoogde bestrating in de rijbaan aan te leggen. Of andere verkeersremmers toe te passen. Volgens het plan zou dat op vier plaatsen kunnen. Bij de Machteld van Gelrestraat en de Jan van Bloisstraat zouden zoge naamde opritconstructies aange bracht moeten worden. Het stuk straat vanaf de Zoekweg tot even voorbij de Jan van Bloisstraat zou een zone moeten" worden waar niet harder dan 30 kilometer mag worden gereden. En de haakse par keervakken moeten vervangen wor den door parkeervakken die even wijdig aan de rijbaan liggen. De poppen die nu langs de straat staan zouden opzichtiger gemaakt moeten worden. Ook moet er gewezen wor den op de aanwezigheid van scholen langs de Molenvlietsedijk. Op die manier krijgt de automoblist het gevoel 'gast' te zijn binnen het gebied, aldus H. Feij, verkeersdes- kundige van VVN (die overigens zelf niet aanwezig was). Leerkracht O. Huiskamp van Ter Tolne schetste in het kort de voorge schiedenis van de verkeersproble men op de Molenvlietsedijk. Al jn 1976 werd het college gevraagd er een zebrapad aan te leggen. Dat ver zoek werd ingewilligd. In 1979 werd de vraag om een electronisch waarschuwingsbord te plaatsen niet gehonoreerd. In 1981 werd de werk groep beveiliging Molenvlietsedijk opgericht; alle basisscholen en de twee mavo's, plus de peuterspeel zaal pleitten voor maatregelen. Een jaar later richtte de (huidige) werk groep zich op de Molenvlietsedijk èn de Zoekweg. Er kwam medewer king van de politie en VVN. Dat werpte vruchten af. En mondde uit in het verkeersplan. Huiskamp hoopte dat de scholen met dit plan succes behalen. "Het is zeer goed onderbouwd en er is door de deelne mende scholen uitgebreid over gesproken. Wij hopen dat u het plan zult aannemen en dat wij er binnen afzienbare tijd de resultaten van kunnen zien." Ook voorzitter H. de Wit van de VVN-afdeling Tholen zei te hopen dat de wethouder iets met het plan doet. Hij wees erop dat VVN met dit plan een bouwsteen aandraagt en niet alleen met een vinger naar de gemeente wijst. "Dat is een positief teken. We hebben wat dat betreft wel geleerd toen we met een rapport over de Bloemenlaan Hogeweg in Sint-Maartensdijk bij u aanklopten. Nu kunnen we iets aanbieden." Van der Jagt zei 'in principe ja' tegen het plan. Er zal echter eerst op gestudeerd moeten worden, zo liet hij weten. "Het plan ziet er aardig uit maar het zal eerst bekeken worden door de werkgroep verkeersaangelegenhe- den voor een advies." De betreffen de ambtenaar F. Huijbrechts woon de de overhandiging bij. De kinde ren kregen daarna een glaasje fris aangeboden en vergaten hun ver band en pleisters. In het verband en met pleisters op, lieten deze kinderen zien wat er zou kunnen gebeuren op de Molenvlietsedijk als de verkeerssituatie niet verbetert.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1