3^7 Bijdrage speeltuin in Oud-Vossemeer Toekomst VVV aan zijden draad Schouwstuk vanachter behang, naar stijlkamer in Meestoof Taptoe is afgeblazen Bij C.M. Kleppe aan Hoge Markt te Scherpenisse Jeugd zet rolemmer buiten voor ouderen in Stavenisse Uit op Tholen moet broekriem nu aanhalen Negatief advies over Meijer in Scherpenisse Zonder extra subsidie geen uitbreiding openingstijden Extra lokaal Rehobothschool ten onrechte geweigerd Donderdag 20 oktober 1994 50e jaargang no. 49 Gemeente staat niet garant voor geldlening De gemeente Tholen is bereid 75.000 gulden op tafel te leggen voor het realiseren van een speeltuin in Oud-Vos- semeer. Maar het gemeentebestuur wil niet garant staan voor een lening van 40.000 gulden die de speeltuinver eniging De Vossetuin wil aangaan. De speeltuin zou vol gend jaar aangelegd moeten worden tussen de Cornelis Frankenstraat en de Hofstraat. Het huidige bestuur van de Streek-VVV Eiland Tholen wil niet de verantwoording dragen voor de degradatie van het VVV-kantoor tot een folderservicepost. Maar de gemeente wil geen extra geld stoppen in het instandhou den van de huidige voorziening. Kortzichtig, noemt VVV-voorzitter A.A. Meloen dat. "Zegt de gemeenteraad nee, dan hangt het voortbestaan van de VVV Tholen aan een zijden draadje. En dat zou jammer zijn." Contributie Onredelijk Sponsors Dat het opknappen van een woning tot een bijzondere vondst kan leiden ondervond C.M. Kleppe uit Scherpe nisse. Bij het verwijderen van het behang en de tengels aan de schoorsteen in de eetkamer achter zijn boekhandel en winkel in huishoudelijke artikelen aan de Hoge Markt 5 kwam een schouwstuk tevoorschijn waarvan hij het bestaan niet wist. Aanwinst Samenzweerders Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement ƒ.24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening ƒ10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De taptoe in Sint-Maartensdijk op bevrijdingsdag gaat niet door. Het gemeentebestuur heeft zijn initia tief, na overleg met de Thoolse bond van muziekgezelschappen, noodge dwongen moeten afblazen. Geble ken is dat de vijf aangesloten muziekverenigingen op 5 mei al druk bezet zijn, waardoor ze niet aan een taptoe kunnen meedoen. Ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding worden overal op Tholen en Sint- Philipsland festiviteiten georgani seerd. Dat de streek zich opmaakt voor een grootscheepse viering van de bevrijding stemt het gemeentebe stuur tot vreugde. Achttien leerlingen van groep 7 en 8 van de openbare basisschool De Schalm in Stavenisse zetten bij negen oudere inwoners elke week de rolemmer buiten. Bejaarden in de Schoolstraat, Graaf van Loonstraat en omgeving bleken met de grijze en de groene rolemmer nogal moeite te hebben. In een gesprek met leer krachten kwam het idee naar voren om te vragen de jeugd dat karwei te laten doen. Aangezien de vuilnis auto in die straten nogal vroeg begint, belde een leraar de gemeente en na enig overleg werd besloten de vuilnisauto een uur later in die wijk te laten rijden. Ook tijdens de vakanties zullen de leerlingen van De Schalm ervoor zorgen, dat de rolemmer bij negen oudere inwo ners van Stavenisse op tijd buiten staat. "We zijn teleurgesteld dat de gemeente zo weinig voor deze vorm van cultuur over heeft." Zo reageert voorzitter M.D. Geuze van Uit op Tholen op het bericht, dat zijn stich ting niet de gevraagde 7500 gulden subsidie erbij krijgt. De stuurgroep die de herindeling voorbereidt, advi seert een verhoging met 2500 gul den in verband met de uitbreiding van het werkgebied met Sint-Phi- lipsland. Zeven jaar lang kreeg Uit op Tholen 25.000 gulden van de gemeente. Dit jaar werd dat naar 22.500 gulden verlaagd. "De zaalhuren en de gages van de artiesten stijgen jaarlijks, maar een indexering van de subsidie daar wil de gemeente niet aan", aldus Geuze. Wanneer zijn organi satie voorstellingen op Sint-Philips- land wil organiseren, zal dat dan ook ten koste gaan van het aantal op Tholen. Voor uitbreiding is er geen geld. "Tholen blijft achter, want er zijn plattelandsgemeenten die hier voor een veelvoud over hebben.' De adviseurs van gedeputeerde sta ten van Zeeland willen de bestem ming van de hallen van Meijer aan de Veerdijkseweg in Scherpenisse niet verruimen. De gemeente Tholen had hierop gevraagd na een verzoek van Meijer, die het pand niet meer gebruikt voor het sorteren van uien en aardappelen. Slechts een deel van de gebouwen wordt nog benut voor de opslag van pootaardappelen. De rest wil Meijer verhuren, maar dat mag niet gezien de agrarische bestemming die op de gebouwen rust. Het gemeentebestuur wil mee werken aan een verruiming, maar de provinciale subcommissie voor de gemeentelijke bestemmingsplannen en de inspecteur van de ruimtelijke ordening denken er anders over. Er ontbreekt een concrete huurder met bepaalde goederen. De gemeente wil een negatieve lijst opstellen met verboden artikelen voor die hallen, maar ook dat vinden de adviseurs van de provincie nog te ruim. Die beperking acht men onvoldoende. Zowel Meijer als de gemeente Tho len worden eerst gehoord over deze zienswijze, voordat gedeputeerde staten een beslissing nemen. De gemeente wordt ook gehoord over het voornemen van de provin cie om geen specifieke verklaring van geen bezwaar meer te verstrek ken voor bouwaanvragen in bestem mingsplan Buitengebied Tholen. Elke bouwaanvraag zou dan een langere weg moeten volgen via zogenaamde artikel 19 procedures. Het VW-kantoor op de Haven in St. Maartensdijk hangt aan een zijden draad. De Thoolse VVV krijgt 23.590 gul den subsidie en heeft voor volgend jaar 42.000 gulden gevraagd. Om een volwaardig kantoor te kunnen houden, moeten de openingstijden verruimd worden. Nu is het kantoor in Sint-Maartens dijk 17 uren per week open. Dat zouden er, aldus de overkoepelende organisatie ANVV, verplicht 45 tot 50 moeten worden. "Dat vinden we wat veel, het is zelfs nog meer dan van het gemeentehuis of de postkan toren", zegt Meloen. Het bestuur zou in twee jaar tijd naar 35 uren willen. "Doen we niets, dan verliezen we onze status. En daarvoor wil het bestuur niet de verantwoording dra gen." Meloen steekt niet onder stoelen of banken dat zijn vereniging de gemeente eigenlijk vraagt om de personeels- en huisvestingskosten te betalen. "Maar elders in Zeeland wordt dat ook min of meer gedaan. Neem Vlissingen. Daar bemannen ambtenaren 's zomers het VVV-kan- toor, terwijl ze buiten het seizoen elders binnen het gemeentelijk apparaat werken." Het inschakelen van vrijwilligers, wat Tholen vol gens Meloen voorstaat, noemt hij niet meer van deze tijd. "Daar is het veel te professioneel voor. Je hebt goed opgeleide mensen nodig, die hun vreemde talen goed beheersen." De stuurgroep die de samenvoeging van Tholen en Sint-Philipsland voorbereidt, adviseert om de subsi die voor de VVV op hetzelfde peil te houden. De bijdrage van de leden zou. aldus de gemeentebestuurders, omhoog moeten. Onzin vindt Meloen dat. "De gemiddelde bijdra ge van de leden voldoet aan de Zeeuwse norm." Hij wil met die contributie juist andere zaken bekostigen dan huis vesting en personeel. Meloen wijst op een notitie die VVV en de Vereniging van Neder landse gemeenten samen hebben uitgebracht. "Daarin wordt de geza menlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en VVV's benadrukt. In Tholen hebben ze dat stuk waar schijnlijk niet goed gelezen." De voorzitter zegt dat er niet alleen toe risten bij de VVV komen. "Ook de eigen inwoners maken er gebruik van. Bijvoorbeeld om te reserveren voor de schouwburg, of kaarten voor concerten te kopen." Hij heeft de toekomstvisie van het VVV- bestuur in een notitie aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt. "Ik weet dat je als gemeente priori teiten moet stellen. Maar als daardoor een voorziening als de VVV verdwijnt, is het je dat waard. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad en ik hoop dat die hier kritisch naar zal kijken", aldus Meloen. Hij wijst op de tonnen die de toeristenbelasting voor Tholen opbrengt. "De goede informatie situatie van de VVV tot nu toe heeft ongetwijfeld met de opbrengst daar van te maken." Meloen betreurt het dat hij het standpunt van de gemeente niet op schrift heeft gekregen. "Dan had ik stappen kunnen ondernemen." De jorzittcr zegt zich voor te kunnen stellen dat het gemeentebestuur bij de VVV aanklopt voor overleg om een tussenweg te zoeken. Binnen dat gemeentebestuur neemt wethouder J. Versluys, die recreatie en toerisme in zijn portefeuille heeft, een bijzondere plaats in. Hij wil wél meer geld in de VVV stop pen. "De eisen die de ANVV stelt vind ik onredelijk, want 35 uren open in de wintermaanden is voor Tholen veel teveel. Maar ik wil de VVV voor Tholen behouden. Met een extra bijdrage van bijvoorbeeld 10.000 gulden zouden we moeten zien wat er te bereiken valt." In de speeltuin komen acht toestel len, waarvan een aantal combinatie toestellen zijn. Verder is het de bedoeling om aanpassingen te maken voor minder-valide kinderen. Daardoor kan op verschillende fondsen een beroep gedaan worden. Zo wordt rekening gehouden met een bijdrage van 5000 gulden van zowel het nationaal revalidatiefonds als het provinciaal stimuleringsplan gehandicapten. De stichting kinderpostzegels en het nationaal jeugdfonds (Jantje Beton) zouden elk 20.000 gulden moeten bijdragen. De aanvragen daarvoor zijn de deur uit. "We willen goed beslagen ten ijs komen", vertelt voorzitter A.J. van Daalen. "Want het heeft geen nut om een speeltuin te creëren voor maar twee of drie jaar. Het moet een blij vende voorziening worden." De totale kosten zijn begroot op 204.764 gulden. Oorspronkelijk had het bestuur van de speeltuinvereniging een duurder plan opgesteld, waarbij de gemeente bijna twee keer zoveel zou moeten bijdragen dan nu het geval is. "De gerealiseerde bezuinigingen tasten de opzet van het plan echter niet aan", zegt Van Daalen. Zijn bestuur heeft ruim 15.000 gulden bezuinigd, bespaart 14.764 gulden door zelf werkzaamheid en krijgt 25.000 gul den van sponsors. Het gemeentebestuur wil de bijdra ge beperken tot 75.000 gulden en niet garant staan voor een lening van 40.000 gulden. 'In het huidige plan moeten óf bezuinigingen aange bracht worden óf het bestuur moet zoeken naar andere financierings mogelijkheden' schrijven burge meester en wethouders in hun voor stel aan de welzijnscommissie. Voorzitter Van Daalen wil slechts kwijt dat zijn bestuur de mogelijk heden aan het bekijken is. Het gemeentebestuur wil dat er een slui tende exploitatiebegroting op tafel komt. Op grond van de geldende verordening kan daarin rekening gehouden worden met een te verle nen subsidie van maximaal 4000 gulden. De welzijnscommissie brengt maan dagavond advies uit. Zilveren Vossemeerse bouwvakker weet in Rotterdam beter de weg dan in Bergen op Zoom Begroting 1995: Sint- Philipslanders zijn met de nieuwe gemeente goedkoper uit AOV-lijsttrekker op zijspoor bij Anbo Tholen Thools trio vrolijkt Zeeuwse dialectdag op VVD en AOV zijn tegen uitbreiding van het gemeentehuis Koren vieren bevrijding in volle Rehobothkerk Elenahof in Stavenisse is geslaagde voorziening Advocaat en fotograaf halen fel uit naar officier en Thoolse politie Lekker in het zonnetje bij eerste herfstmarkt Woord en Daad Tafeltennissers Smash wachten nog op overwinning Koppositie SPS in gevaar na eerste nederlaag DE IDEALE VROUW IS ZU DIE DE IDEALE MAN HEEFT Dit nummer bestaat uit 22 pagina's Het ministerie van onderwijs heeft niet zorgvuldig gehandeld toen het, twee jaar geleden, de aanvraag van de Rehobothschool in Stavenisse voor een extra lokaal afwees. Dat heeft de Raad van State bepaald. De beslissing van de staatssecretaris is vernietigd. Bij de behandeling van de aanvraag speelde de prognose van het aantal leerlingen een cruciale rol. Die kwam voor de lange termijn uit op zeven groepen. En daarvoor is het schoolgebouw al geschikt, oordeel de het ministerie. Hoewel dit de ter mijn voor de behandeling van het 1 verzoek verlengde tot 10 juli 1992, werd - na overleg met het schoolbe stuur op 27 april - al op 6 mei van I dat jaar een beslissing genomen, die vervolgens op I juni aan het bestuur werd gestuurd. Een in april toege zegde nieuwe prognose leverde het bestuur op 25 mei bij het ministerie in, maar die betrok deze dus niet meer in de besluitvorming. Omdat de gestelde termijn nog lang niet was verstreken, is er volgens de Raad van State sprake van onbe hoorlijk bestuur. Het geschilpunt in de prognose was de omvang van de kerkelijke basis generatie. Het schoolbestuur kon de ambtenaren op het ministerie er niet van overtuigen, dat er geen dalende belangstelling valt te verwachten vanuit de kerken die de voedingsbo dem voor de school vormen. Maar de kerkelijke basisgeneratie stijgt toch echt sneller dan de burgerlijke en een daling, zoals elders, is niet te verwachten, aldus het bestuur. Tus sen 1981 en 1991 immers, steeg het aantal 0-12-jarigen van 184 tot 278. Een leerlingenaantal van ongeveer 230 zal dan ook reëel blijken. Vol gens het bestuur heeft het ministerie zich teveel gefixeerd op de 4- en 5- jarigen. Het is een afbeelding van kasteel Amboise aan de lommerrijke oever van de Loire in Frankrijk uit de vori ge eeuw. Kleppe:"Ik ben er erg trots op dat het in dit huis is gevonden en ik wil dat het hier in de buurt blijft." Kleppe meldde zijn vondst aan bij gemeentearchivaris J.P.B. Zuurdeeg die op zijn beurt voorzitter T.W.A. Westerveld van het streekmuseum de Meestoof op de hoogte bracht. Die bekeek samen met F. Kousema ker uit Tholen het schouwstuk. Het zoeken naar de herkomst van de voorstelling was volgens Kousema ker niet zo moeilijk. Op het paneel staat de naam van het kasteel geschreven: Chateau Amboise. "Dan kom je toch al gauw aan de Loire in Frankrijk terecht want daar staan heel veel grote en mooie kaste len." Volgens Westerveld was het gebrui kelijk dat de gegoede burgerij der gelijke versieringen aan de schouw liet aanbrengen. "Dat was in de 19de eeuw mode, maar zeker niet voor iedereen betaalbaar." Volgens de voorzitter konden burgers in die tijd uit een soort 'behangboek' een keuze maken vooreen bepaalde plaat. "Het waren meestal romantische voor stellingen." De plaat doet landelijk aan. Aan de oever zit een jongedame in het gras terwijl verderop een visser of herder haar richting in kijkt. Koeien lessen hun dorst in de rivier. Er ligt een bootje in de rivier dat eerder kabbelt dan stroomt. Op de heuvels voor het kasteel graast vee. Tussen de bomen door is het kasteel te zien met zijn vele torentjes. Volgens Kleppe bestaat er voor het schouwstuk belangstelling van par ticuliere kopers. "Ik zou het zo kwijt kunnen aan iemand in de Achter hoek. Daar wordt veel in dit soort zaken gehandeld. Het wordt vooral aan Duitsers verkocht. Maar ik heb er geen boodschap aan dat het ergens in Duitsland terecht komt. Ik heb vanaf het begin gezegd dat het hier moest blijven. In de eigen streek want ik ben zelf een Zeeuw in hart en nieren," aldus de 47-jarige Scherpenissenaar. Het krantepapier waar het behang op was geplakt om het paneel onzichtbaar te maken, dateert van 1954. Het streekmuseum in Sint-Annaland is blij met het schouwstuk. Het krijgt een plaatsje in de stijlkamer van het museum. Westerveld: "We kunnen er meteen een bestemming aan geven. Het komt aan de schouw in de oude burgemeesterkamer." Volgens Westerveld is de aanwinst geen kunstvoorwerp met een grote K. "Je moet het versierkunst noe men, maar voor ons museum is het heel erg leuk." De plaat is 53 bij 109 centimeter, met de houten omlijsting 85 bij 175 cm. In de afbeelding zit een gat van een haak die door het behang en de plaat in de schouw is geslagen om er iets aan op te hangen. Voor de rest is het kasteel vrij ongeschonden van achter het behang gekomen. Op de houten lijst loopt ook een witte streep die aangeeft waar het verlaag de plafond begon. Daarboven kwam het sluitstuk van de schouw tevoor schijn, een kap of luifel van 130 cen timeter breed die oök naar het mu seum mee verhuist. Kleppe die een fervent museumbe zoeker is, blijkt echter nog nooit in de Meestoof te zijn geweest. De meeste van zijn kinderen wel (via de school) maar voor hem geldt dat het er nog steeds 'niet van gekomen' is. Dat zal zeker veranderen want het is de bedoeling dat het stuk volgend jaar te zien zal zijn. Kousemaker maakte van de gelegenheid gebruik Kleppe te vragen om dan ook maar lid te worden van het streekmuseum. Kousemaker is in zijn nopjes met het aanbod van Kleppe het schouw stuk over te doen aan het museum: "Je moet iemand treffen die zegt: ik heb iets voor het museum. Dan zitje goed. Het gaat er ons niet in de eer ste plaats om dat we het willen heb ben. Het kan ook in bruikleen gege ven worden. Het belangrijkste voor ons is dat het in de streek blijft." Kleppe: "Daar heb ik nooit aan getwijfeld." Het kasteel Amboise aan de Loire (ten noordoosten van Tours in Mid den-Frankrijk) is een blikvanger. Het torent hoog boven de huizen uit. Die aanblik komt ook tot uiting op de schouwplaat. In de 15de eeuw is onder Lodewijk XI met de bouw van het kasteel begonnen. In 1492 gaf Karei VIII opdracht het kasteel flink uit te brei den. Het kasteel vormde een geliefd onderkomen van de Franse konin gen. Amboise sprak toen en ook nu tot de verbeelding ómdat het stadje een eiland vormt midden in de rivier. Het kasteel ligt aan de oever van de Loire. In het kasteel werd op het Balcon des Conjurés in 1560 een bloedbad aangericht onder een groep protes tanten die als samenzweerders bekend stonden omdat ze voor gods dienstvrijheid streden. Of de bewo ner in de vorige eeuw dit laatste mee heeft laten spelen in zijn keuze voor dit kasteel is niet duidelijk. In het pand hebben voornamelijk timmerlieden en logementhouders gewoond. Voordat C.M. Kleppe in 1970 eigenaar werd, behoorde het huis (vanaf 1950) toe aan diens vader, landbouwer Jan Kleppe. Daarvoor was het eigendom van Jobje Kloet (van 1944 tot 1950), weduwe van veerschipper Gerard Larooy die eigenaar was vanaf 1936. Larooy werd in 1881 geboren. Kloet hield er een kruidenierszaak in. Niet duidelijk is aan wie het pand voor Larooy behoorde. Waarschijn lijk aan Johanna Adriana de Graaff, weduwe van de in 1849 geboren Cornelis Jacobszn Geluk die het beroep van timmerman uitoefende. Janneke Manneke de weduwe van timmerman Jacob Corneliszn Geluk en later echtgenote van Jacob Groothuis (ook een timmerman) bezat het pand. Voor Janneke Man neke stond het op naam van Jacob Geluk. Die nam het over van metse laar Gerard Beaufort. Voor Beaufort zat er een J.M. Duijnhouwer in die logementhouder was. Voor hem was het in bezit van herbergier Antony Duijnhouwer die het overgenomen had van weer een J.M. Duijnhou wer, weer een logementhouder. Voor zover terug te vinden had die het van timmerman Jan van Oost gekocht. Het pand Hoge Markt wisselde ook van nummer. Nu 5 was ooit 26k en 57. Het huis en het erf, de stal en het erf werd in de loop der jaren gesplitst. C.M. Kleppe (r) en T.W.A. Westerveld tonen het schouwstuk op de plaats waar het tevoorschijn kwam.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1