31é>j A- Z Bouw bungalows Tholen vertraagd Geen concessies wapen en vlag Wethouder en kleuters graven sleutel van nieuw lokaal op Vanavond bloed geven in Haestinge Vossemeerse ondernemer wint auto Kerstactie voor Polen Zangavond in De Wimpel Raad van State stelt bewoner hoeve Buitenzorg in het gelijk ZEEUWSE PALING Zaterdag markt Woord en Daad grote gezinnen Leerlingen Oosterscheldeschool allemaal onder één dak Donderdag 13 oktober 1994 50e jaargang no. 48 Tholen en St. Philipsland blijven het oneens De gemeentebesturen van Tholen en St. Philipsland blij ven het oneens over het wapen en de vlag voor de nieuwe gemeente Tholen, die 1 januari 1995 gevormd wordt door samenvoeging van beide eilanden. Van beide kanten zijn er gisteren geen concessies gedaan, zodat dit onder werp blijft liggen op het bord van de nieuwe gemeente raad. De bouw van elf bungalows in Tholen, op de plaats waar nu nog de boerderij Buitenzorg staat, gaat voorlopig niet door. Bewoner D.J. van Gorsel en zijn zuster mogen er hun bedrijf blijven uitoefenen tot op 1 december 1997 de pacht afloopt. Dat heeft de Raad van State bepaald. Geboren Postweg Van Borssele Dienstverlening Deze week Personeel Wethouder J. Versluys heeft vrijdagmiddag het kleuterlo kaal van de Oosterscheldeschool in Scherpenisse offi cieel geopend. Hij bracht zijn eigen graafmachine mee om in de zandbak naar de sleutel van het lokaal te zoe ken. Voor de kleuters stonden schopjes gereed om de wethouder te helpen. Alle openbare basisscholen op Tho len hebben nu de leerlingen onder één dak. Hal Vernieuwen Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Het Rode Kruis Tholen wil bloed zien. Het klinkt dreigend, maar die uitnodiging is vriendelijk, doch dringend aan alle Tholenaren tussen 18 en 69 jaar gericht. Vanavond ver wacht het Rode Kruis namelijk weer honderden donors in Haestinge te St. Maartensdijk. Tussen zes en negen uur kunt u daar terecht om een halve liter bloed te geven voor de medemens, dichtbij of veraf. En tegelijk wordt uw bloeddruk e.d. gemeten. Zo'n halfjaarlijkse contro le is mooi meegenomen. Het comité Tholen en Sint-Philips- land van de stichting Woord en Daad organiseert zaterdag 22 okto ber een zangavond in de Wimpel te Sint-Philipsland. Aan deze avond wordt medewerking verleend door het jeugdkoor van Knop tot Bloem o.l.v. van Wilma van Duuren, het gemengd koor VZOS o.l.v. Jan Wesdorp en het gemengd koor Comt nu met sangh o.l.v. Hans. Quist. Ook soliste Hcnnie Moerland zal enkele nummers ten gehore brengen. Hervormd predikant D.J. van Eckeveld heeft de algehele lei ding van deze avond en verzorgt de meditatie. Er zal gecollecteerd wor den voor één van de projecten van de stichting Woord en Daad. De zangavond begint om half acht. De Service Super in Oud-Vosse- meer heeft een auto gewonnen. "Leuk, meestal val je buiten de prij zen", reageert Hans Roggeband van de supermarkt. De ondernemer won de auto, een Fiat Cinquecento, in een landelijke actie van Duyvis. En hoefde er nauwelijks iets voor te doen. "Bij plaatsing van een display met noten kregen we een lot. Onder de deelnemende ondernemers wer den drie auto's verloot. En onder de consumenten - die een slagzin moesten maken - ook drie." Begin december krijgen de winnaars hun prijs overhandigd. De eerstkomende drie jaar hoeven de bewoners van hoeve Buitenzorg niet te wijken voor nieuwbouw. oolóe vióhandel «ScAot B.V. Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 Deze week: vanaf 15,50 per kilo pelgarnalen prima Zeeuwse mosselen super en jumbo kwaliteit Advertentie IM De gemeente wilde de pachtover eenkomst tussentijds opzeggen. Op het door de Jonkheer van Vreden- burchlaan, Groot Verrehoi en Watervliethof begrensde perceel zouden, ruim opgezet, elf bunga lows moeten komen. Deze tweede herziening van het bestemmingsplan Buitenzorg III is in juli 1992 door de gemeenteraad vastgesteld en in december van dat jaar door gedepu teerde staten bekrachtigd. Ten onrechte, aldus de Raad van State. De belangen van Van Gorsel om zijn bedrijf ongestoord te kunnen voortzetten, dienen zwaarder te wegen. De gemeente heeft in de ogen van het hoogste rechtscollege onvol doende duidelijk gemaakt, waarom de bouw van de bungalows op korte termijn noodzakelijk zou zijn. Het algemeen belang en de opmerking dat er een behoefte aan bungalows blijft bestaan - aangevoerd toen de gemeenteraad de bezwaren van Van Gorsel behandelde - vindt de Raad van State duidelijk onvoldoende. In de uitspraak wordt opgemerkt dat er in Buitenzorg III nog 20 a 30 bouwkavels voorhanden zijn. Maar I dat is achterhaald, alle grond is inmiddels uitgegeven. En de voor bereiding van het plan Molenhoek - voor ongeveer 72 woningen - stag neert. Een aantal problemen doet zich voor. Zoals de afstand van "de nieuwe woonwijk tot het gemaal van het waterschap. En ook de aan koop van de benodigde grond loopt niet op rolletjes. Van Gorsel, die een akkerbouwbe drijf en een schapenfokkerij heeft, heeft zich steeds verzet tegen het geven van een woonbestemming aan de grond waarop hij woont en zijn bedrijf uitoefent. Hij pacht die grond van de gemeente. Omdat rondom woningen staan, noemt ook de Raad van State het perceel een prima plek voor huizenbouw. Hand having van het bedrijf zou uit het oogpunt van ruimtelijke ordening niet gewenst zijn. Wat zwaar weegt bij de Raad van State is, dat met name de schapen fokkerij een grote rol speelt in het sociale en maatschappelijke leven van de bewoners van Buitenzorg. Bovendien is de boerderij voor hen als woonplaats van belang, omdat ze er geboren en getogen zijn. De hoe ve wordt al sinds 1920 door de fami lie Van Gorsel gepacht. Omdat Van Gorsel inmiddels 65 is, zal de pacht na I december I997 niet verlengd worden. Tenminste, daar gaat de Raad van State vanuit. Ze vermeldt in de uitspraak dat het bedrijf op de huidige plek niet voort gezet kan worden na 1997. Van Gorsel zelf is zover nog niet: "Daar is niks van te zeggen. Dat zien we dan wel weer." De akkerbouwer is blij met de goede afloop, maar noemt het 'erg genoeg' dat hij hiervoor naar de Raad van State moest stappen. "Maar ik kon gewoon niet anders." Volgens hem was het allemaal niet nodig geweest, "tn !99l heb ik nieuw willen bou wen op eigen grond aan de Postweg, maar dat wees het gemeentebestuur af." Burgemeester en wethouders moe ten zich nog beraden over de uit spraak van de Raad van State. Wel iswaar is het mogelijk om herzie ning van de uitspraak te vragen, maar dat is iets wat tot nu toe slechts bij hoge uitzondering is gebeurd. De Thoolse commissie ruimtelijke ordening spreekt de eerstvolgende vergadering over deze zaak. De stichting Tholen helpt Polen is weer begonnen met de kerstactie voor kinderen van het weeshuis in Debno. Evenals voorafgaande jaren doet er nu ook weer een aantal basis scholen aan de actie mee. De scho lieren stellen pakketjes samen met wat snoep, tandpasta, speelgoed, zeep, kleding of koek. Op die manier steunen ze de kinderen in het voormalige Oostblokland die het echt nodig hebben. De stichting doet ook nu weer een beroep op particulieren om aan de kerstactie mee te doen. Op onder staande adressen kunnen voor één gulden (ter bestrijding van de trans portkosten) doosjes opgehaald wor- den die naar eigen inzicht gevuld kunnen worden. De pakketjes gaan naar een paar honderd weeskinderen vanaf zes jaar. De goederen voor deze actie worden onder begeleiding van vrijwilligers van de stichting Tholen helpt Polen op de plaats van bestemming gebracht. De directeur van het weeshuis in Debno (ongeveer 100 kilometer van de grens met Duitsland) verdeelt de spullen onder de kinderen. Voor mensen die fruit mee willen geven, raadt de stichting aan dit apart af te geven (bananen zijn niet geschikt). Voor diegenen die twijfelen of hun pakket is aangekomen, heeft de stichting foto's en een videoband van vorige hulptransporten beschik baar. Tholen: fam. Vroegop, Kerkstraat I9a Sint-Annaland: fam. Goedegebuure, Nieuwstraat 44 Stavenisse: fam. Smits, Kerkstraat 9 Sint-Maartensdijk: fam. Vroegop, Oudestraat 20 Sint-Philipsland: fam. Ten Hove, Gladiolenstraat 24. De stuurgroep herindeling, die gevormd wordt door de twee colle ges van b. en w., kwam er gisteren morgen op een vergadering in het gemeentehuis van St. Maartensdijk weer niet uit. St. Philipsland wil in deze gevoelskwestie niet haar iden titeit verliezen omdat er al zoveel ingeleverd wordt bij de komende herindeling. Zo gaat bij het verlies van zelfstandigheid de functie van het gemeentehuis verloren en moet het secretariepersoneel naar St. Maartensdijk. Een nieuw gemeentewapen en een nieuwe vlag kosten echter geld, maar dat is met meer zaken van de herindeling. Volgens streekarchiva ris H. Uil van St. Philipsland is het gewoon regel dat bij de vorming van een nieuwe gemeente, een nieuw wapen wordt gekozen. De Thoolse gemeente-archivaris J.P.B. Zuur deeg is echter van mening, dat gemeenten die hun naam houden, ook hun wapen en vlag in dezelfde staat kunnen laten. Bij de Thoolse herindeling in I97I is dit echter niet gebeurd. Toen is er een nieuw gemeentewapen geko men en niet het wapen van Tholen- stad overgenomen. Zuurdeeg heeft echter nog een argument, namelijk dat het huidige wapen van Tholen is gebaseerd op het wapen van het geslacht Van Borssele, die destijds zowel op Tholen als op St. Philips land bezittingen hadden. Nu de twee colleges van b. en w. In de schuur bij Lindhout aan de Platteweg te Scherpenisse organi seert de stichting Woord en Daad zaterdag van tien tot vier uur een markt, waarbij de opbrengst bestemd is voor de landen in de Der de Wereld. Naast de artikelen van Woord en Daad worden er ook zelf gemaakte spullen verkocht. Verder worden er slaatjes, friet, advocaat, bloemen, fruit, koffie en frisdrank aan de man gebracht. Ook zijn er verschillende spelletjes voor de kin deren, zoals sjoelen, zaklopen, kegelbalspel, vissen en een spijker- balk. Om twee uur zal het jeugdkoor van Knop tot Bloem uit St.Philips land o.l.v. Wilma van Duuren enke le liederen zingen. De route naar de schuur waar de verkoping plaats vindt wordt met bordjes aangege- niet tot een accoord konden komen, krijgt de nieuwe gemeenteraad van Tholen, die 9 november gekozen wordt, in januari 1995 het wapen- en vlagprobleem op zijn bord. Over de gemeentelijke dienstverle ning, ook al maanden een geschil punt, is wel overeenstemming bereikt. Daarvoor zal het postagent schap in St. Philipsland worden ingeschakeld, zoals dat ook in zes Thoolse kernen het geval is. Momenteel is er voor de St. Philips- landers die op de sociale dienst aan gewezen zijn, spreekuur in het gemeentehuis. Dat vervalt. Week briefjes kunnen via het postagent schap naar het gemeentehuis in St. Maartensdijk gestuurd worden en wie voor een gesprek moeilijk naar St. Maartensdijk kan komen, wordt door een ambtenaar thuis in St. Phi lipsland bezocht. Trouwen blijft in St. Philipsland ook na I januari mogelijk en daarmee wordt die woonkern bevoorrecht boven vijf kernen op Tholen. Het gemeentehuis of de kleine zaal van dorpshuis de Wimpel zal als trouw zaal fungeren. De keuze is afhanke lijk van de bestemming van het gemeentehuis. Hiervoor is een bedrijf kandidaat, maar b. en w. laten eerst uitrekenen wat het kost om het pand geschikt te maken voor de peuterspeelzaal en de biblio- theek, die in een zeer onderhoudsge- TTvffü rrtlprtimpr voelig, oud schoolgebouw zitten. A-**11 I U1CI1I11IC1 Als de peuters en de boeken na 1 januari in het St. Philipslandse gemeentehuis komen, kan ook de trouwzaal in tact blijven. Luisteren naar een spannend verhaal tijdens de kinderboekenweek Anne Marie Mosmans creatief aan de slag in Sint-Philipsland Met stemming in verschiet nog keur van vragen over verkaveling Poortvliet Voorwaardelijke celstraf geëist tegen Thoolse fotograaf, maar rechtszaak krijgt nog vervolg Veel kritiek op rol gemeente bij komst varkensstallen, maar varkenshouder zegt dat de overlast best meevalt Budelpack wil absolute garanties voor schone lucht Slagbomen op Oesterdam zes maanden van het jaar weg Thoolse student in de prijzen met ontwerp theaterstoel Opknappen tennisbanen blijft taak van de gemeente Succes kun je afdwingen, zegt Sint-Philipslandse duivenliefhebber Jan Walpot Vosmeer op valreep naar volgende bekerronde DWAZEN BOUWEN HUIZEN EN WIJZEN KOPEN ZE Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Wat personeel betreft, moet er - behalve voor secretaris W.J. Pijl - nog een baantje gevonden worden voor de schoonmaakster van het gemeentehuis in St. Philipsland. M.J. Laban stapt over naar gemeen tewerken Tholen. Wat salaris betreft, gaat hij er daar weliswaar 1 niet op achteruit, maar wel qua func tie, zoals vorige week werd gemeld. Loco-secretaris A. Boon wordt beleidsmedewerker bij de afdeling financiën. Drie vrouwelijke ambte naren gaan in de nieuwe gemeente korter werken. Onder hen mevr. M. van Herpen-Walpot, die echter heel ander werk gaat doen, namelijk op de afdeling welzijn (onderwijs en sport). Zij regelt in St. Philipsland de afdeling bevolking/burgerlijke stand, maar door de vergaande auto matisering heeft Tholen geen extra mensen op die afdeling nodig. Huishoudens die uit minstens zeven personen bestaan, kunnen bij de gemeente Tholen een tweede grijze rolemmer voor het huisvuil vragen als één onvoldoende blijkt te zijn. Het gemeentebestuur heeft - in meerderheid - besloten dat daarvoor tot 31 december 1995 niet extra betaald hoeft te worden. In de loop van volgend jaar wordt over het al dan niet betalen voor de tweede emmer na 1995 beslist. Het gemeentebestuur wil bij het uit geven van extra emmers vasthouden aan de norm van zeven personen; óf er moeten bijzondere omstandighe den in het geding zijn. Extra groene rolemmers voor het groente-, fruit- en tuinafval komen er niet. "Mensen die daarom vragen zullen het advies krijgen om zelf te gaan composteren, of het gft naar de speciale container op de gemeente werkplaats in Scherpenisse te bren gen", vertelt voorlichter F.A.P.M. Bakx. Hij vult aan dat het daar, sinds de invoering van de rolemmers, een stuk drukker is geworden. Versluys noemde de integratie een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. "De kinderen krijgen, als ze naar groep 3 gaan, niet langer te maken met de overstap naar een ander schoolgebouw." Ruim 18 jaar deed De Blokkendoos aan de Wil- helminastraat dienst als kleuter school en dat bleef zo na de vorming van één basisschool in 1985. "Qua verbouwing was het best een moei lijk object, maar onze gemeentelijke dienst en aannemer Muller-Franke hebben er iets moois van gemaakt." Het plan kon niet gerealiseerd wor den zonder de medewerking van de Groen van Prinstererschool, die in hetzelfde gebouw zit. Deze school stond ruimte op de begane grond af en kreeg daarvoor een lokaal op de verdieping - waar de Oosterschelde school gehuisvest is - terug. Een deel van de enorme hal kon vervol gens voor het lokaal benut worden. Het is een sfeervolle, lichte ruimte, met witte wanden, een systeempla fond, pastelgroene kozijnen en deu ren en blauwgroen zeil op de vloer. "Er is intensief overleg geweest, directie en staf hebben hun wensen duidelijk geformuleerd en er hard voor geknokt om ze gerealiseerd te krijgen", aldus Versluys. Het voor de aanpassing toegekende rijksbudget werd ruim overschre den. Het vertrek uit De Blokkendoos, met zijn grote zandbak en ruime omgeving, zal voor juf Wil Potter met enige weemoed gepaard gaan, aldus directeur I.C. Moerland van de Oosterscheldeschool die zijn toe spraak op rijm had gezet. Hij bedankte de Groen van Prinsterer school voor de verleende medewer king, de aannemer en schilder, en de leden van de ouderraad voor hun inzet. Zij kregen allemaal bloemen, Muller een videoband waarop zijn mensen aan het werk te zien zijn, en Henk Bos een extra attentie voor zijn inbreng. Tijdens de drie maan den durende verbouwing werd voor de lessen nog uitgeweken naar het Holland Huis aan de overkant van de straat. Het wordt tijd dat er aan het bijna veertig jaar oude schoolgebouw nu ook het een en ander gaat gebeuren, zei Moerland richting de wethouder: "Zo gauw mogelijk vernieuwen is ons streven. Wellicht kan de wethouder hierop een antwoord geven." Maar Ver sluys maakte duidelijk dat het voor al een zaak is van voldoende geld. De directeur zei verder dat alle steun nodig is om een kleine school als de Oosterscheldeschool in stand te houden. Steun van de ouders, maar ook van de gemeente in de vorm van een samenwerking tussen alle open bare basisscholen op Tholen en Sint-Philipsland. Hiernaar wordt op dit moment onderzoek gedaan. De opening werd een feestelijke gebeurtenis. Bij de zandbak waren alle kinderen verzameld om een paar liedjes te zingen. Buiten het hek luisterde en keek een groot aan tal belangstellende ouders. De kleuters, voor wie het feest het grootst was omdat zij een nieuw lokaal kregen, hadden allemaal een feestmuts op. Zij hielpen de wethou der graven totdat een kist met daarin de sleutel voor de dag kwam. Na nog een liedje deed Versluys de deur van het slot zodat iedereen naar bin nen kon. Namens de ouderraad bood A. Wed- zingaeen televisietoestel aan. En als ludiek cadeau voor elke leerkracht een kleerhanger met diens naam erop. Er werden nog meer presentjes aan geboden, zoals de afbeelding van een leesplank door Ter Tolne en De Luyster. Het feest begon 's middags voor de kinderen met de culturele voorstelling 'Flip en Sok' door Mario van Erp. Geholpen door de kleuters graaft wethouder J. Versluys in de zandbak naar de sleutel van het nieuwe kleuterlokaal van de Oosterschelde school.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1